WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku CZĘŚĆ I WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI MARCIN ZYDOROWICZ SZCZECIN 30 czerwca 2008 r. 1

2 2

3 SPIS TREŚCI strona Zarządzenie Nr 154 /2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku.. 5 Wprowadzenie.. 9 Rozdział I Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2008 r. - Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej Rejestracja zdarzeń Przebieg awarii Przebieg usuwania awarii Ograniczenia dostaw Działania podejmowane dla utrzymania zasilania 24 - Stwierdzone zagrożenia i zastosowane metody ich eliminacji Przyczyny awarii 32 - Wnioski Zespołu.33 Rozdział II. Skutki ekonomiczne katastrofy energetycznej - Koszty prowadzenia akcji ratowniczej Szacunkowe koszty wynikające z przerwania dostaw energii elektrycznej ujęcie podmiotowe Syntetyczna ocena poniesionych (zidentyfikowanych) kosztów 56 - Współpraca administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego w czasie likwidacji skutków awarii Wnioski.. 59 Rozdział III założenia do strategii bezpieczeństwa województwa zachodniopomorskiego - Wprowadzenie.63 - Podstawowe przedsięwzięcia niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego Sprawy problemowe Podsumowanie. 84 3

4 4

5 Zarządzenie Nr 154 /2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej. Na podstawie art. 15 pkt 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Dz. U. z 2007r.Nr 175, poz. 1462), zarządza się, co następuje: 1.1. Powołuje się Zespół, ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej, zwany dalej,,zespołem. 2. Zespół prowadzi prace w ramach dwóch grup roboczych. 2. Zadaniem Zespołu jest: 1) określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej na części województwa zachodniopomorskiego; 2) zbilansowanie strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy energetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych; 3) opracowanie założeń Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego ; 4) opracowanie raportu końcowego na podstawie dokumentów przedłożonych przez grupy robocze W skład Zespołu wchodzą: 1) Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski Przewodniczący, 2) Prof. Waldemar Tarczyński Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - Wiceprzewodniczący, 3) Członkowie pracujący w następujących grupach roboczych: a) grupa robocza ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej i określenia założeń Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Województwa Zachodniopomorskiego, w składzie: 5

6 - Witold Kępa dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki koordynator, - prof. Adam Guła- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, - prof. Kurt Żmuda Politechnika Śląska w Gliwicach, - prof. Michał Zeńczak Politechnika Szczecińska, - dr inż. Wiesław Paczkowski - Politechnika Szczecińska, - prof. Zdzisław Gomółka Uniwersytet Szczeciński, - prof. Edward Urbańczyk - Uniwersytet Szczeciński, - prof. Wojciech Downar Uniwersytet Szczeciński, - Dariusz Góralski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, - Wojciech Drożdż Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, - Mariusz Płocharski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, - Henryka Okoniewska - Kall - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Beniamin Chochulski Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, - Waldemar Przybylski Urząd Miasta Szczecin - Ryszard Kabat Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Wojciech Kułagowski Dyrektor TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Tomasz Stanisławski - Starosta Goleniowski, - Waldemar Gil - Starosta Stargardzki, - mgr inż. Tadeusz Krugły, - mgr inż. Jan Lewicz. b) grupa robocza ds. zbilansowania strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy energetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych w składzie: - Piotr Gabinowski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim koordynator, - prof. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński, - prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński, - dr hab. Marek Dylewski - Uniwersytet Szczeciński, - Olgierd Geblewicz Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, - Małgorzata Gorzałczyńska Koczkodaj Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - brygad. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Staży Pożarnej w Szczecinie, - prof. Marian Sygit Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, - dr Tomasz Grupiński Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 6

7 - Barbara Wójcik Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Piotr Domagalski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Stanisław Dalgiewicz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. 2. Za zgodą Przewodniczącego, koordynatorzy grup roboczych mogą powoływać do składu Zespołu inne osoby posiadające właściwą wiedzę lub kwalifikacje Podstawą pracy Zespołu jest harmonogram przyjęty na pierwszym posiedzeniu Zespołu stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 3. W zakresie dotyczącym prac Zespołu, koordynatorzy grup roboczych mogą występować do właściwych instytucji i podmiotów o udzielenie informacji i dostarczenie niezbędnych dokumentów Nadzór organizacyjny nad pracami zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2. Obsługę kancelaryjną Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a obsługę prawną Biuro Prawne Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby sporządzenia, odpłatnie dodatkowych analiz, ekspertyz koordynatorzy zwracają się z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na ten cel do Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 4. Właściwym do udzielania informacji na temat pracy Zespołu - jest Rzecznik Prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego. 6. Zespół podlega rozwiązaniu po sporządzeniu raportu o którym mowa w 2 pkt 4 zarządzenia. 7. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 7 Wojewoda Zachodniopomorski

8 8

9 WPROWADZENIE Niedoinwestowany, przestarzały a często zły stan techniczny infrastruktury sieciowej związanej z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, jak również brak zdolności przesyłowych w zakresie dostaw paliw gazowych, co jest szczególnie charakterystyczne dla naszego regionu, stanowi poważne zagrożenie dla obecnych, a zwłaszcza przyszłych dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych. Szczeciński blackout (całkowity brak zasilania w energię elektryczną) jest asumptem do wyciągnięcia odpowiednich wniosków wynikających z tej awarii oraz podjęcia pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Skala tej katastrofy elektroenergetycznej oraz jej negatywny wpływ na funkcjonowanie aglomeracji szczecińskiej i części województwa zachodniopomorskiego wymagały opracowania przedmiotowego raportu, który powstał w oparciu o Zarządzenie Nr 158/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. Powołany zarządzeniem Zespół ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej miał za zadanie: 1. Określenie przyczyn i skutków katastrofy elektroenergetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego. 2. Zbilansowanie strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy elektroenergetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych. 3. Opracowanie założeń do Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym raport składa się z trzech części, ściśle jednak z sobą powiązanych, w oparciu o fakty oraz analizę zdarzeń, ich bezpośrednie i pośrednie przyczyny, jak również wnioski i zalecenia, zarówno te wynikające z awarii, jak i wnioski ogólne dotyczące problemów i uwarunkowań istniejących w energetyce. Z uwagi na założenia strategii bezpieczeństwa województwa zachodniopomorskiego raport postrzega również zagadnienia podsektora gazowniczego i podsektora ciepłowniczego. Prezentowany dokument został opracowany w oparciu o dostępne informacje i dokumenty dotyczące awarii systemowej w dniu 7 8 kwietnia 2008 roku, tym samym nie może on zawierać pełnej diagnozy z zaistniałej awarii, jak również ściśle określić przedsięwzięcia z niej wynikające. Raport dostrzega potrzebę powołania stałego zespołu ds. regionalnego bezpieczeństwa energetycznego z następującymi zadaniami: 1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń, wynikających z niniejszego raportu. 9

10 2. Nadzór nad powstaniem oraz wdrażaniem Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. 3. Monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Inicjowanie działań i projektów związanych z rozwojem energetyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 5. Monitorowanie realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 6. Wspieranie działań samorządu województwa w zakresie tworzenia projektów planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz ciepło. 7. Inicjowanie działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej. 10

11 Rozdział I Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2008 r. 11

12 12

13 OKREŚLENIE PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROFY ENERGETYCZNEJ 1. Krótka charakterystyka uczestników zdarzenia Na terenie objętym awarią w województwie zachodniopomorskim zainstalowanych jest pięć źródeł wytwarzania energii elektrycznej na węglu kamiennym - Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany, Elektrownia Szczecin i dwie Elektrociepłownie Z.Ch. Police S.A., dwie większe farmy wiatrowe w Zagórzu i Jagniątkowie k/wolina oraz kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych i wiatrowych. Wymienione źródła wytwarzania są przyłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) na napięciach SN (średnie napięcia), WN ( wysokiego napięcia) 110, 220 i 400 kv. Za przesył energii elektrycznej na tym samym terenie odpowiedzialny jest PSE - Operator S.A., a za dystrybucję Enea Operator Sp. z o.o. i Energa - Operator S.A. Szersza charakterystyka ważniejszych uczestników zdarzenia jest zamieszczona w załączniku Nr 1. Ponieważ Energa Operator SA uczestniczyła w zdarzeniu nie mając wpływu na przebieg awarii, nie zamieszczono jej charakterystyki. 2. Uwarunkowania formalno-prawne 2.1. Szczegółowo podstawy prawne funkcjonowania podmiotów elektroenergetycznych w Polsce określa ustawa Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Najważniejszymi rozporządzeniami do Prawa energetycznego, istotnymi dla opisywanych zagadnień, są: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Oprócz przepisów ustawowych, warunki działania podmiotów energetycznych określone są w wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), koncesjach, a w przypadku operatorów systemów elektroenergetycznych także decyzjach o ich wyznaczeniu Operatorzy systemów elektroenergetycznych są zobowiązani do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Instrukcje w części dotyczącej bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi są zatwierdzane przez Prezesa URE. 13

14 2.4. W części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju - instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcje ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej określają zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego i systemu dystrybucyjnego, tj. szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu i odbiorców, a także warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci. Zasady i zakres współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z operatorem systemu przesyłowego określa IRiESD i IRiESP Ponadto, zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami elektroenergetycznymi oraz zasady postępowania dotyczące eksploatacji poszczególnych urządzeń regulowane są instrukcjami szczegółowymi Prezes URE udzielił PSE-Operator S.A., decyzją z dnia 15 kwietnia 2004 r. znak PEE/272/4988/W/2/2004/MS, koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na okres od 1 lipca 2004 roku do 1 lipca 2014 roku. Prezes URE decyzją nr DPE-47-58(5) /4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku wyznaczył również PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na okres od 1 stycznia 2008 roku do 1 lipca 2014 roku Prezes URE udzielił Enea Operator Sp. z o. o., w dniu 28 czerwca 2007 roku koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na okres dziesięciu lat. W dniu 30 czerwca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył spółkę Enea Operator Sp. z o. o. operatorem systemu dystrybucyjnego w zachodnio-północnej części Polski Prezes URE udzielił Zespołowi Elektrowni Dolna Odra S.A. następujących koncesji: Decyzją z dnia 22 października 1998 r. znak WEE/23/1272/U/2/98/EB, z późniejszymi zmianami, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na okres do 31 października 2018 roku, Decyzją z dnia 7 maja 1999 r. znak OEE/157/1272/U/1/2/99/RG, z późniejszymi zmianami, koncesji na obrót energią elektryczną na okres do 31 października 2018 r Prezes URE udzielił Z.Ch. Police S.A., Decyzją z dnia 8 grudnia 1998 r. znak WEE/46//580/U/OT-8/98 z późniejszymi zmianami, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 roku, Decyzją z dnia 18 maja 1999 r. znak OEE/167/580/U/1/2/99/RG, z późniejszymi zmianami, koncesji na obrót energią elektryczną do dnia 30 listopada 2025 roku oraz Decyzją z dnia 18 maja 1999 r. znak PEE/155/580/U/1/2/99/RG z późniejszymi zmianami, koncesji na przesyłanie i dystrybu- 14

15 cję energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 roku, zmienionej następnie w koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. REJESTRACJA ZDARZEŃ 1. Układ pracy systemu przed awarią 1.1. W godzinach wieczornych dnia r., poprzedzających awarię, sieć 220 kv i 110 kv na obszarze Oddziału Dystrybucji Szczecin Enea Operator pracowała w układzie normalnym. Zapotrzebowanie mocy w szczycie wieczornym, wynosiło 422 MW, a w nocy o godz MW W El. Pomorzany w okresie z 7 na 8-go kwietnia br. na II i III zmianie ( ) w ruchu znajdowały się: blok A obciążony mocą 57 MWe i 45 MWt, blok B obciążony mocą 57 MWe (przygotowywany do planowego odstawienia) oraz kocioł wodny KW2 z obciążeniem 80 MWt. W sumie elektrownia generowała moc 114 MWe. O godz Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) El. Pomorzany potwierdził do ODM Poznań potrzebę odstawienia do planowego (nie do awaryjnego) remontu bloku B, celem czyszczenia chłodnic generatora. Po otrzymaniu zgody z ODM Poznań blok B został odstawiony w dniu r. o godz , co spowodowało obniżenie generacji mocy ze źródeł lokalnych o 57 Mwe. Rozdzielnia 110 kv El. Pomorzany pracowała w układzie podstawowym: System I: - Linia 110 kv EC Szczecin, - Linia 110 kv Glinki, - Linia 110 kv Białowieska, - Transformator ct1 110/6,3 kv, zasilanie ciepłownictwa, - Transformator et1 110/15/6,3 kv zasilanie rozdzielni 15 kv Enea oraz potrzeb własnych elektrowni. System II blok A: - Linia 110 kv Turzyn, - Linia 110 kv Rumieńce, - Linia 110 kv Żydowce Morzyczyn, - Transformator et2 110/15/6,3 kv zasilanie rozdzielni 15 kv Enea oraz potrzeb własnych elektrowni. Sprzęgło miedzy S I i S II było zamknięte. 15

16 Rozdzielnia 15 kv PKP zasilana była z transformatora odczepowego bt2, obciążenie rozdzielni wynosiło 5,5 MW. Rozdzielnia 15 kv Enea była obciążona 3 MW były załączone linie kablowe 15 kv nr 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Pod napięciem były rozdzielnie 6 kv potrzeb własnych bloków A i B oraz OC (potrzeby ciepłownictwa) oraz OE potrzeb ogólnych elektrowni W El. Szczecin w okresie z 7 na 8-go kwietnia br. na II i III zmianie ( ) w ruchu znajdował się turbozespół T 1 i kotły K 41, K 43, K 44, w rezerwie pozostawały: kocioł K 42 i 2 turbozespoły T 5 i T 6. O godz DIR Ec Szczecin potwierdził do ODM Poznań potrzebę (nie konieczność) odstawienia, ze względu na nieszczelność części ciśnieniowej, do planowego (nie do awaryjnego) remontu kotła K 44. Kocioł K 44 odstawiono w dniu r. o godz Generowaną przez turbozespół T 1 energię elektryczną wyprowadzano poprzez transformator BAT 10 (blokowy) na linie 110 kv Pomorzany, Dąbie i na napięciu 15 kv poprzez system II rozdzielni 15 kv zasilano kable nr 3, 7, 8, 11, 22, 23, 24 i 727, natomiast kable 4, 5, 6 były zasilane poprzez transformator TG1 z linii 110 kv Pomorzany (pole kabla 558 PKP Energetyka w modernizacji). Liniami kablowymi wyprowadzano ponad 11 MW, a linią 110 kv 24 MW. W sumie El. Szczecin była obciążona po odstawieniu kotła K 44 mocą 35,09 MW Na terenie Z. Ch. Police, do godz w dniu r., tj. do momentu całkowitego zaniku napięcia w systemie elektroenergetycznym, w elektrociepłowni EC I pracowały turbozespoły nr 1 i 2 z łączną mocą 10,7 MW, turbogenerator 3 był wyłączony. W elektrociepłowni EC II pracował turbogenerator nr 1 z mocą 16,1 MW, natomiast turbogenerator nr 2 pozostawał w rezerwie. Łącznie, obydwie elektrociepłownie generowały moc równą 26,8 MW, przy całkowitym zapotrzebowaniu zakładów 40 MW. Przed zaistnieniem blackout u stacja energetyczna Police pracowała w następującym układzie: Rozdzielnia 220 kv: - Linia 220 kv Morzyczyn wyłączona. - Linia 220 kv Glinki załączona. - Poprzeczka 220 kv załączona. - Autotransformatory nr 1 i nr 2 220/110 kv pracują. Rozdzielnia 110 kv: - Linia 110kV Glinki II załączona i obciążona. - Linia 110kV Glinki I wyłączona, pod napięciem od strony stacji Glinki. - Linia napowietrzna nr 1 do GP I załączona. - Linia napowietrzna nr kv do, GPI wyłączona. - Wszystkie linie do kablowe 110 kv do GPZII i GPZ III załączone. 16

17 - Do GPIV załączona linia do transformatora 110/6 kv nr 1. - Sprzęgło podłużno- poprzeczne otwarte W Elektrowni Dolna Odra na stację Krajnik pracowały 4 bloki, zgodnie z planem KDM oraz blok Nr 1 na rozdzielnię 110 kv, do której są przyłączone linie Dolna Odra Chojna oraz Dolna Odra Gryfino Dąbie, nadmiar mocy z bloku 1 przepływał przez autotransformator 110/220 kv do stacji Krajnik Elektrownie wiatrowe Jagniątkowo i Zagórze pracowały ze średnią mocą, odpowiednio, 18 MW i 4 MW. PRZEBIEG AWARII W dniu r. w godz. popołudniowych oraz w nocy z dnia na r. w Szczecinie i znacznej części województwa zachodniopomorskiego wystąpiły anomalie pogodowe, wiał silny wiatr, miały miejsce duże opady mokrego śniegu, temperatura wynosiła od 1 º C do + 4 º C. Wpływ warunków atmosferycznych i przebieg awarii opisano poniżej: 1. W dniu r.: - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Moracz Goleniów, GPZ Moracz utracił zasilanie. Linia zbudowana w 1974 r. Uszkodzenia: zerwane ramiona słupów 119, 121, 143, 144, na fazie L1, skręcone ramiona słupów 156 i 157 na fazie L3, zerwane przewody w przęśle faza L1 oraz w przęśle faza L3. Z linii zdjęto 48 drzew leżących w przęsłach 50 53, 60 64, 80 82, 85 88, , , , W celu umożliwienia zasilania stacji Moracz z Recławia linię rozmostkowano (zdjęto mostki) na słupie nr 85 dnia r. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Golczewo Nowogard, GPZ Golczewo utracił zasilanie. (Linia zbudowana w 1983 r.) Uszkodzenia: kilkadziesiąt drzew na przewodach roboczych, na trasie Recław Golczewo; otwarto odłącznik w Golczewie w kierunku Recław; GPZ Golczewo zasilono od strony Nowogardu. Linię załączono dnia r. o godz godz ponowne samoczynne wyłączenie linii 110 kv Nowogard Golczewo, GPZ Golczewo pozbawiony zasilania. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy w przęśle 67 68; drzewa w przęsłach 53 54, 58 59, 63 54, 68 69; uszkodzony odgromnik w polu transformatora 16 MVA po stronie 15 kv w Golczewie. 17

18 - godz w GPZ Trzebiatów zlikwidowano podział sieci z Oddziałem Koszalin ENERGA zasilono dodatkowo GPZ Recław przez Trzebiatów, Gryfice, Kamień Pomorski. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Warszów, zadziałało zabezpieczenie odległościowe; w czasie obchodu linii nie stwierdzono uszkodzeń. Linii nie udało się załączyć z powodu uszkodzenia kolumny synchronizacyjnej. - godz w El. Szczecin odstawiono planowo kocioł K44, co obniżyło moc generowaną o około 9 MW. 2. W dniu r. - godz samoczynne wyłączenie linii 220 kv Morzyczyn Police, został przerwany pierścień linii 220 kv zasilających aglomerację szczecińską, obciążenie pozostałych linii 220 kv Krajnik Glinki i Krajnik Morzyczyn pozostało bez zmian, odpowiednio 60 MW i 70 MW. Linia Morzyczyn Police zbudowana w 1983 r. Uszkodzenia: wyrwane z gruntu fundamenty spod 2-ch nóg słupa narożnego 123 i w konsekwencji całkowite zniszczenie tego słupa; zniszczenie słupa oporowo-narożnego 130; złamanie 14 słupów przelotowych w przęsłach i uszkodzenie słupa godz planowe odstawienie do remontu bieżącego bloku B w El. Pomorzany (za zgodą ODM). - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Recław. Linię zbudowano w 1983 r., konstrukcja linii i izolacja wykonane są na napięcie 220 kv. Uszkodzenia: złamany słup 99, zerwane przewody robocze w przęsłach i , drzewa na przewodach. - godz w El. Pomorzany, w rozdzielni 110 kv działał SPZ w cyklu w z na linii Pomorzany Żydowce. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv El. Szczecin Dąbie z odczepem do GPZ Zdroje, który został pozbawiony zasilania; El. Szczecin pozostała powiązana z systemem elektroenergetycznym tylko 1 linią 110 kv w kierunku Ec Pomorzany. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy w przęśle 17 18, uszkodzone słupy 17, 18, godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Dąbie Pomorska; pozbawione napięcia GPZ Pomorska, Załom, Goleniów; linia bez uszkodzeń, nie działał SPZ. Linię załączono dnia r. o godz godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Nowogard, pozbawione napięcia GPZ Maszewo i Nowogard. Uszkodzenia: 13 drzew na odcinku linii do Maszewa, jedno drzewo w przęśle do Nowogardu. 18

19 - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Pyrzyce Barlinek. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy fazy L3 w przęśle Awarię likwidował Oddział Dystrybucji Gorzów Enea. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Żydowce Pomorzany. Utrata zasilania GPZ Żydowce. Uszkodzenia: zerwany izolator na słupie 12, drzewa w przęsłach 21 22, 25 26, 32 34, W wyniku wyłączenia kolejnej linii 110 kv został przerwany pierścień 110 kv zasilania Szczecina. Od tego czasu nie było już spełnione kryterium niezawodności zasilania n-1. Lewobrzeżna część miasta wraz z Z. Ch. Police zasilana jest tylko z 3 źródeł (El. Pomorzany, El. Szczecin i Ec Police) i linii 220 kv Krajnik Glinki. - godz samoczynne wyłączenie linii 220 KV Krajnik Glinki. Uszkodzenia: zerwany izolator VKLS 75/21 na słupie 11 faza L3, zerwane przewody odgromowe w przęsłach Lewobrzeżna część Szczecina wraz z Z. Ch. Police od tej chwili zasilana jest tylko z 3 źródeł (jw.), które łącznie generowały 118 MW. - W wyniku uszkodzenia 2 linii 220 kv Morzyczyn Police i Krajnik Glinki oraz 2, istotnych dla zasilania lewobrzeżnej części Szczecina, linii 110 kv Morzyczyn Pomorzany i El. Szczecin Dąbie, El. Pomorzany i El. Szczecin zaczęły pracować na tzw. wyspę (niezależnie, bez połączenia z systemem elektroenergetycznym). Brak równowagi elektrycznej między obciążeniem po stronie odbiorców (160 MW) a wytwarzaniem przez ww. elektrownie (118 MW) spowodował obniżenie częstotliwości prądu, w wyniku czego zadziałały zabezpieczenia podczęstotliwościowe w El. Pomorzany podając impuls na otwarcie wyłącznika blokowego bloku A. Blok pracował dalej, zasilając potrzeby własne 6 MW i rozdzielnię PKP 15 kv 3 MW. Rozdzielnia 110 kv El. Pomorzany i 15 kv Enea pozostały bez napięcia. Również pozbawione napięcia zostały rozdzielnie 6 kv OE i OC zasilające potrzeby ogólne i ciepłownictwo. Normalnie rozdzielnie te zasilane są przez transformator z szyn rozdzielni 110 kv. W tym czasie nastąpiło wyłączenie El. Szczecin przez zabezpieczenia podczęstotliwościowe, otworzył się wyłącznik generatora BA-Q11, wyłącznik w rozdzielni 110 kv AE-Q11 i wyłącznik w rozdzielni 15 kv BCA-Q11. Nie było zasilania energią potrzeb własnych i linii kablowych 15 kv zasilających miasto. Turbozespół 1 i kotły 41, 43 i 45 zostały wyłączone. 19

20 W Z.Ch. Police, od zaniku napięcia na rozdzielniach potrzeb ogólnych Zakładów nastąpiło wyłączenie obu elektrociepłowni. Ich potrzeby własne są zasilane z tych rozdzielni. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Załom Goleniów, pozbawione napięcia GPZ Załom i Goleniów. Uszkodzenia: uszkodzone ramiona słupów 53, 55, 56, zerwany przewód fazy L3 i światłowód w przęśle 68 69, drzewa w przęsłach 20 21, 51 52, godz blok A El. Pomorzany wyłączył się od zabezpieczenia technologicznego spadek próżni w kondensatorze, spowodowany niedoregulowaniem ilości pary do dławic turbiny (układ automatyczny regulacji pary dławicowej nie pracował z uwagi na brak ciśnienia powietrza do serwomotoru w wyniku postoju sprężarek zasilanych z rozdzielni OE); obchodowi bloku nie podjęli ręcznej regulacji ilości pary do dławic turbiny. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Chociwel. Uszkodzenia: zerwane przewody odgromowe w przęsłach 33 34, 42 43, godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Łobez, pozbawiony napięcia GPZ Łobez. Uszkodzenia: słupy dwutorowe nr 73 77, słup jednotorowy 78, zerwane przewody w przęsłach godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Gryfino Dąbie. Uszkodzenia: drzewa w przęsłach 58 59, 61 62, zerwany przewód odgromowy w przęśle godz zanik napięcia w punkcie przyłączenia elektrowni wiatrowych Zagórze i Jagniątkowo do stacji 110kV Recław. Farma Jagniątkowo została wyłączona od zabezpieczenia podnapięciowego a Farma Zagórze w tym czasie, od godz , była w postoju z uwagi na słaby wiatr. 20

21 Rys.1. Przybliżona lokalizacja najpoważniejszych uszkodzeń w liniach 220 kv i 110 kv Źródło- EKSPERTYZA DOTYCZĄCA AWARII SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W AGLOMERACJI SZCZECIŃ- SKIEJ W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2008 R. dr hab. inż. Kurt Żmuda, PRZEBIEG USUWANIA AWARII 1. W dniu r. - godz podano napięcie na rozdzielnię 15 kv w El. Szczecin, linią kablową nr 23a prawobrzeża Szczecina. Rozpoczęto uruchamianie kotłów i turbiny T1 w tej elektrowni. - godz zsynchronizowano w El. Szczecin turbozespół T1 do sieci 15 kv, po wyłączeniu kabla 23, turbozespół przeszedł do pracy na potrzeby własne obciążenie ge- 21

22 neratora stopniowo zwiększano przez załączanie kolejnych napędów urządzeń elektrowni. - godz w El. Szczecin na polecenie Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) załączono kabel nr 12 rozdzielni 15 kv, zasilający stację wodociągów Pomorzany; elektrownia zaczęła pracować na wyspę. - godz na polecenie Zakładowej Dyspozycji Ruchu Szczecin (ZDM) załączono w El. Szczecin wyłącznik AE Q11 za transformatorem BAT /15,75/10,5 kv, podano napięcie na linię 110 kv Pomorzany; załączono linię kablową nr 22 (Zdroje) i 722 (Port). - godz w El. Pomorzany załączono linię 110 kv w kierunku El. Szczecin; podano napięcie na I i II system rozdzielni 110 kv, a następnie podano napięcie na rozdzielnię potrzeb ogólnych 6 kv OE, i rozdzielnię potrzeb własnych bloku A OA. - godz załączono linię 220 kv Krajnik Glinki oraz linię 110 kv Glinki Pomorzany; w sposób trwały podano napięcie na rozdzielnię 110 kv w El. Pomorzany; po załączeniu linii Krajnik Glinki załączano poszczególne GPZ aglomeracji Szczecin przywracając zasilanie całego miasta. - godz w trakcie dochodzenia do synchronizacji pracującego na wyspę turbozespołu T1 w El. Szczecin z siecią 110 kv, nastąpiło przyłączenie tej elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego linią kablową 15 kv nr 12 bez kontroli synchronizmu. Spowodowało to uderzenie prądowe w generatorze. - godz w El. Szczecin zsynchronizowano turbozespół T1 z rozdzielnią 110 kv. Poszczególne niepracujące, wyłączone i uszkodzone linie 110 kv, po usunięciu usterek, zostały załączone do pracy w następujących terminach: 2. W dniu r. - Linię 110 kv Dąbie Pomorska dnia r. godz ; - Linię 110 kv Gryfino Dąbie załączono dnia r. o godz ; - Linię 110 kv Morzyczyn Nowogard dnia r. godz ; - Linię 110 kv Pyrzyce Barlinek załączono dnia r. o godz W dniu r. godz w El. Pomorzany zsynchronizowano blok B z siecią. Poszczególne niepracujące, wyłączone i uszkodzone linie 110 kv, po usunięciu usterek, załączone zostały do pracy w następujących terminach: 4. W dniu r. - Linię 110 kv Morzyczyn Pomorzany dnia r. godz ; - Linię 110 kv Recław Warszów dnia r. godz ; 22

Katastrofa Energetyczna

Katastrofa Energetyczna Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Godz. 19.14, dnia 7.04.2008 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową

Po pierwsze: wysokie standardy. Elektryczna 9/2014. Pół. Konsekwencje dla umów na rynku dostarczania energii elektrycznej. Przed I wojną światową KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 9/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON W 2012 ROKU Wysogotowo, 14 marca 2013 1 Podsumowanie W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił dynamiczny wzrost przychodów (+120%) oraz wyników

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo