WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE R A P O R T Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 154/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku CZĘŚĆ I WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI MARCIN ZYDOROWICZ SZCZECIN 30 czerwca 2008 r. 1

2 2

3 SPIS TREŚCI strona Zarządzenie Nr 154 /2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku.. 5 Wprowadzenie.. 9 Rozdział I Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2008 r. - Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej Rejestracja zdarzeń Przebieg awarii Przebieg usuwania awarii Ograniczenia dostaw Działania podejmowane dla utrzymania zasilania 24 - Stwierdzone zagrożenia i zastosowane metody ich eliminacji Przyczyny awarii 32 - Wnioski Zespołu.33 Rozdział II. Skutki ekonomiczne katastrofy energetycznej - Koszty prowadzenia akcji ratowniczej Szacunkowe koszty wynikające z przerwania dostaw energii elektrycznej ujęcie podmiotowe Syntetyczna ocena poniesionych (zidentyfikowanych) kosztów 56 - Współpraca administracji rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego w czasie likwidacji skutków awarii Wnioski.. 59 Rozdział III założenia do strategii bezpieczeństwa województwa zachodniopomorskiego - Wprowadzenie.63 - Podstawowe przedsięwzięcia niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego województwa zachodniopomorskiego Sprawy problemowe Podsumowanie. 84 3

4 4

5 Zarządzenie Nr 154 /2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej. Na podstawie art. 15 pkt 4 oraz art. 24 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757, Dz. U. z 2007r.Nr 175, poz. 1462), zarządza się, co następuje: 1.1. Powołuje się Zespół, ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej, zwany dalej,,zespołem. 2. Zespół prowadzi prace w ramach dwóch grup roboczych. 2. Zadaniem Zespołu jest: 1) określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej na części województwa zachodniopomorskiego; 2) zbilansowanie strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy energetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych; 3) opracowanie założeń Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego ; 4) opracowanie raportu końcowego na podstawie dokumentów przedłożonych przez grupy robocze W skład Zespołu wchodzą: 1) Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski Przewodniczący, 2) Prof. Waldemar Tarczyński Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego - Wiceprzewodniczący, 3) Członkowie pracujący w następujących grupach roboczych: a) grupa robocza ds. zbadania przyczyn i skutków katastrofy energetycznej i określenia założeń Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Województwa Zachodniopomorskiego, w składzie: 5

6 - Witold Kępa dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki koordynator, - prof. Adam Guła- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, - prof. Kurt Żmuda Politechnika Śląska w Gliwicach, - prof. Michał Zeńczak Politechnika Szczecińska, - dr inż. Wiesław Paczkowski - Politechnika Szczecińska, - prof. Zdzisław Gomółka Uniwersytet Szczeciński, - prof. Edward Urbańczyk - Uniwersytet Szczeciński, - prof. Wojciech Downar Uniwersytet Szczeciński, - Dariusz Góralski - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, - Wojciech Drożdż Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, - Mariusz Płocharski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, - Henryka Okoniewska - Kall - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Beniamin Chochulski Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, - Waldemar Przybylski Urząd Miasta Szczecin - Ryszard Kabat Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Wojciech Kułagowski Dyrektor TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Tomasz Stanisławski - Starosta Goleniowski, - Waldemar Gil - Starosta Stargardzki, - mgr inż. Tadeusz Krugły, - mgr inż. Jan Lewicz. b) grupa robocza ds. zbilansowania strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy energetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych w składzie: - Piotr Gabinowski - dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim koordynator, - prof. Stanisław Flejterski - Uniwersytet Szczeciński, - prof. Dariusz Zarzecki - Uniwersytet Szczeciński, - dr hab. Marek Dylewski - Uniwersytet Szczeciński, - Olgierd Geblewicz Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, - Małgorzata Gorzałczyńska Koczkodaj Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - brygad. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Staży Pożarnej w Szczecinie, - prof. Marian Sygit Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, - dr Tomasz Grupiński Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 6

7 - Barbara Wójcik Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Piotr Domagalski Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, - Stanisław Dalgiewicz Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. 2. Za zgodą Przewodniczącego, koordynatorzy grup roboczych mogą powoływać do składu Zespołu inne osoby posiadające właściwą wiedzę lub kwalifikacje Podstawą pracy Zespołu jest harmonogram przyjęty na pierwszym posiedzeniu Zespołu stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 3. W zakresie dotyczącym prac Zespołu, koordynatorzy grup roboczych mogą występować do właściwych instytucji i podmiotów o udzielenie informacji i dostarczenie niezbędnych dokumentów Nadzór organizacyjny nad pracami zespołu sprawuje Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2. Obsługę kancelaryjną Zespołu zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a obsługę prawną Biuro Prawne Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby sporządzenia, odpłatnie dodatkowych analiz, ekspertyz koordynatorzy zwracają się z wnioskiem o zapewnienie środków finansowych na ten cel do Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 4. Właściwym do udzielania informacji na temat pracy Zespołu - jest Rzecznik Prasowy Wojewody Zachodniopomorskiego. 6. Zespół podlega rozwiązaniu po sporządzeniu raportu o którym mowa w 2 pkt 4 zarządzenia. 7. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiednio: Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz Dyrektorowi Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie. 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 7 Wojewoda Zachodniopomorski

8 8

9 WPROWADZENIE Niedoinwestowany, przestarzały a często zły stan techniczny infrastruktury sieciowej związanej z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, jak również brak zdolności przesyłowych w zakresie dostaw paliw gazowych, co jest szczególnie charakterystyczne dla naszego regionu, stanowi poważne zagrożenie dla obecnych, a zwłaszcza przyszłych dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych. Szczeciński blackout (całkowity brak zasilania w energię elektryczną) jest asumptem do wyciągnięcia odpowiednich wniosków wynikających z tej awarii oraz podjęcia pilnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Skala tej katastrofy elektroenergetycznej oraz jej negatywny wpływ na funkcjonowanie aglomeracji szczecińskiej i części województwa zachodniopomorskiego wymagały opracowania przedmiotowego raportu, który powstał w oparciu o Zarządzenie Nr 158/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. Powołany zarządzeniem Zespół ds. Zbadania Przyczyn i Skutków Katastrofy Energetycznej miał za zadanie: 1. Określenie przyczyn i skutków katastrofy elektroenergetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego. 2. Zbilansowanie strat i szkód powstałych w wyniku katastrofy elektroenergetycznej oraz kosztów prowadzenia działań ratowniczych. 3. Opracowanie założeń do Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym raport składa się z trzech części, ściśle jednak z sobą powiązanych, w oparciu o fakty oraz analizę zdarzeń, ich bezpośrednie i pośrednie przyczyny, jak również wnioski i zalecenia, zarówno te wynikające z awarii, jak i wnioski ogólne dotyczące problemów i uwarunkowań istniejących w energetyce. Z uwagi na założenia strategii bezpieczeństwa województwa zachodniopomorskiego raport postrzega również zagadnienia podsektora gazowniczego i podsektora ciepłowniczego. Prezentowany dokument został opracowany w oparciu o dostępne informacje i dokumenty dotyczące awarii systemowej w dniu 7 8 kwietnia 2008 roku, tym samym nie może on zawierać pełnej diagnozy z zaistniałej awarii, jak również ściśle określić przedsięwzięcia z niej wynikające. Raport dostrzega potrzebę powołania stałego zespołu ds. regionalnego bezpieczeństwa energetycznego z następującymi zadaniami: 1. Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń, wynikających z niniejszego raportu. 9

10 2. Nadzór nad powstaniem oraz wdrażaniem Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego dla Województwa Zachodniopomorskiego. 3. Monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, gazowego i ciepłowniczego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Inicjowanie działań i projektów związanych z rozwojem energetyki na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 5. Monitorowanie realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. 6. Wspieranie działań samorządu województwa w zakresie tworzenia projektów planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz oraz ciepło. 7. Inicjowanie działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej. 10

11 Rozdział I Określenie przyczyn i skutków katastrofy energetycznej zaistniałej w części województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2008 r. 11

12 12

13 OKREŚLENIE PRZYCZYN I SKUTKÓW KATASTROFY ENERGETYCZNEJ 1. Krótka charakterystyka uczestników zdarzenia Na terenie objętym awarią w województwie zachodniopomorskim zainstalowanych jest pięć źródeł wytwarzania energii elektrycznej na węglu kamiennym - Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany, Elektrownia Szczecin i dwie Elektrociepłownie Z.Ch. Police S.A., dwie większe farmy wiatrowe w Zagórzu i Jagniątkowie k/wolina oraz kilkadziesiąt małych elektrowni wodnych i wiatrowych. Wymienione źródła wytwarzania są przyłączone do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) na napięciach SN (średnie napięcia), WN ( wysokiego napięcia) 110, 220 i 400 kv. Za przesył energii elektrycznej na tym samym terenie odpowiedzialny jest PSE - Operator S.A., a za dystrybucję Enea Operator Sp. z o.o. i Energa - Operator S.A. Szersza charakterystyka ważniejszych uczestników zdarzenia jest zamieszczona w załączniku Nr 1. Ponieważ Energa Operator SA uczestniczyła w zdarzeniu nie mając wpływu na przebieg awarii, nie zamieszczono jej charakterystyki. 2. Uwarunkowania formalno-prawne 2.1. Szczegółowo podstawy prawne funkcjonowania podmiotów elektroenergetycznych w Polsce określa ustawa Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Najważniejszymi rozporządzeniami do Prawa energetycznego, istotnymi dla opisywanych zagadnień, są: - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (wraz z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Oprócz przepisów ustawowych, warunki działania podmiotów energetycznych określone są w wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), koncesjach, a w przypadku operatorów systemów elektroenergetycznych także decyzjach o ich wyznaczeniu Operatorzy systemów elektroenergetycznych są zobowiązani do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Instrukcje w części dotyczącej bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi są zatwierdzane przez Prezesa URE. 13

14 2.4. W części dotyczącej warunków korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju - instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej oraz instrukcje ruchu i eksploatacji sieci rozdzielczej określają zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji systemu przesyłowego i systemu dystrybucyjnego, tj. szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu i odbiorców, a także warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci. Zasady i zakres współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z operatorem systemu przesyłowego określa IRiESD i IRiESP Ponadto, zasady współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami elektroenergetycznymi oraz zasady postępowania dotyczące eksploatacji poszczególnych urządzeń regulowane są instrukcjami szczegółowymi Prezes URE udzielił PSE-Operator S.A., decyzją z dnia 15 kwietnia 2004 r. znak PEE/272/4988/W/2/2004/MS, koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na okres od 1 lipca 2004 roku do 1 lipca 2014 roku. Prezes URE decyzją nr DPE-47-58(5) /4988/2007/BT z dnia 24 grudnia 2007 roku wyznaczył również PSE-Operator S.A. operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na okres od 1 stycznia 2008 roku do 1 lipca 2014 roku Prezes URE udzielił Enea Operator Sp. z o. o., w dniu 28 czerwca 2007 roku koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na okres dziesięciu lat. W dniu 30 czerwca 2007 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył spółkę Enea Operator Sp. z o. o. operatorem systemu dystrybucyjnego w zachodnio-północnej części Polski Prezes URE udzielił Zespołowi Elektrowni Dolna Odra S.A. następujących koncesji: Decyzją z dnia 22 października 1998 r. znak WEE/23/1272/U/2/98/EB, z późniejszymi zmianami, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na okres do 31 października 2018 roku, Decyzją z dnia 7 maja 1999 r. znak OEE/157/1272/U/1/2/99/RG, z późniejszymi zmianami, koncesji na obrót energią elektryczną na okres do 31 października 2018 r Prezes URE udzielił Z.Ch. Police S.A., Decyzją z dnia 8 grudnia 1998 r. znak WEE/46//580/U/OT-8/98 z późniejszymi zmianami, koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 roku, Decyzją z dnia 18 maja 1999 r. znak OEE/167/580/U/1/2/99/RG, z późniejszymi zmianami, koncesji na obrót energią elektryczną do dnia 30 listopada 2025 roku oraz Decyzją z dnia 18 maja 1999 r. znak PEE/155/580/U/1/2/99/RG z późniejszymi zmianami, koncesji na przesyłanie i dystrybu- 14

15 cję energii elektrycznej do dnia 31 grudnia 2025 roku, zmienionej następnie w koncesję na dystrybucję energii elektrycznej. REJESTRACJA ZDARZEŃ 1. Układ pracy systemu przed awarią 1.1. W godzinach wieczornych dnia r., poprzedzających awarię, sieć 220 kv i 110 kv na obszarze Oddziału Dystrybucji Szczecin Enea Operator pracowała w układzie normalnym. Zapotrzebowanie mocy w szczycie wieczornym, wynosiło 422 MW, a w nocy o godz MW W El. Pomorzany w okresie z 7 na 8-go kwietnia br. na II i III zmianie ( ) w ruchu znajdowały się: blok A obciążony mocą 57 MWe i 45 MWt, blok B obciążony mocą 57 MWe (przygotowywany do planowego odstawienia) oraz kocioł wodny KW2 z obciążeniem 80 MWt. W sumie elektrownia generowała moc 114 MWe. O godz Dyżurny Inżynier Ruchu (DIR) El. Pomorzany potwierdził do ODM Poznań potrzebę odstawienia do planowego (nie do awaryjnego) remontu bloku B, celem czyszczenia chłodnic generatora. Po otrzymaniu zgody z ODM Poznań blok B został odstawiony w dniu r. o godz , co spowodowało obniżenie generacji mocy ze źródeł lokalnych o 57 Mwe. Rozdzielnia 110 kv El. Pomorzany pracowała w układzie podstawowym: System I: - Linia 110 kv EC Szczecin, - Linia 110 kv Glinki, - Linia 110 kv Białowieska, - Transformator ct1 110/6,3 kv, zasilanie ciepłownictwa, - Transformator et1 110/15/6,3 kv zasilanie rozdzielni 15 kv Enea oraz potrzeb własnych elektrowni. System II blok A: - Linia 110 kv Turzyn, - Linia 110 kv Rumieńce, - Linia 110 kv Żydowce Morzyczyn, - Transformator et2 110/15/6,3 kv zasilanie rozdzielni 15 kv Enea oraz potrzeb własnych elektrowni. Sprzęgło miedzy S I i S II było zamknięte. 15

16 Rozdzielnia 15 kv PKP zasilana była z transformatora odczepowego bt2, obciążenie rozdzielni wynosiło 5,5 MW. Rozdzielnia 15 kv Enea była obciążona 3 MW były załączone linie kablowe 15 kv nr 16, 17, 18, 19, 20 i 21. Pod napięciem były rozdzielnie 6 kv potrzeb własnych bloków A i B oraz OC (potrzeby ciepłownictwa) oraz OE potrzeb ogólnych elektrowni W El. Szczecin w okresie z 7 na 8-go kwietnia br. na II i III zmianie ( ) w ruchu znajdował się turbozespół T 1 i kotły K 41, K 43, K 44, w rezerwie pozostawały: kocioł K 42 i 2 turbozespoły T 5 i T 6. O godz DIR Ec Szczecin potwierdził do ODM Poznań potrzebę (nie konieczność) odstawienia, ze względu na nieszczelność części ciśnieniowej, do planowego (nie do awaryjnego) remontu kotła K 44. Kocioł K 44 odstawiono w dniu r. o godz Generowaną przez turbozespół T 1 energię elektryczną wyprowadzano poprzez transformator BAT 10 (blokowy) na linie 110 kv Pomorzany, Dąbie i na napięciu 15 kv poprzez system II rozdzielni 15 kv zasilano kable nr 3, 7, 8, 11, 22, 23, 24 i 727, natomiast kable 4, 5, 6 były zasilane poprzez transformator TG1 z linii 110 kv Pomorzany (pole kabla 558 PKP Energetyka w modernizacji). Liniami kablowymi wyprowadzano ponad 11 MW, a linią 110 kv 24 MW. W sumie El. Szczecin była obciążona po odstawieniu kotła K 44 mocą 35,09 MW Na terenie Z. Ch. Police, do godz w dniu r., tj. do momentu całkowitego zaniku napięcia w systemie elektroenergetycznym, w elektrociepłowni EC I pracowały turbozespoły nr 1 i 2 z łączną mocą 10,7 MW, turbogenerator 3 był wyłączony. W elektrociepłowni EC II pracował turbogenerator nr 1 z mocą 16,1 MW, natomiast turbogenerator nr 2 pozostawał w rezerwie. Łącznie, obydwie elektrociepłownie generowały moc równą 26,8 MW, przy całkowitym zapotrzebowaniu zakładów 40 MW. Przed zaistnieniem blackout u stacja energetyczna Police pracowała w następującym układzie: Rozdzielnia 220 kv: - Linia 220 kv Morzyczyn wyłączona. - Linia 220 kv Glinki załączona. - Poprzeczka 220 kv załączona. - Autotransformatory nr 1 i nr 2 220/110 kv pracują. Rozdzielnia 110 kv: - Linia 110kV Glinki II załączona i obciążona. - Linia 110kV Glinki I wyłączona, pod napięciem od strony stacji Glinki. - Linia napowietrzna nr 1 do GP I załączona. - Linia napowietrzna nr kv do, GPI wyłączona. - Wszystkie linie do kablowe 110 kv do GPZII i GPZ III załączone. 16

17 - Do GPIV załączona linia do transformatora 110/6 kv nr 1. - Sprzęgło podłużno- poprzeczne otwarte W Elektrowni Dolna Odra na stację Krajnik pracowały 4 bloki, zgodnie z planem KDM oraz blok Nr 1 na rozdzielnię 110 kv, do której są przyłączone linie Dolna Odra Chojna oraz Dolna Odra Gryfino Dąbie, nadmiar mocy z bloku 1 przepływał przez autotransformator 110/220 kv do stacji Krajnik Elektrownie wiatrowe Jagniątkowo i Zagórze pracowały ze średnią mocą, odpowiednio, 18 MW i 4 MW. PRZEBIEG AWARII W dniu r. w godz. popołudniowych oraz w nocy z dnia na r. w Szczecinie i znacznej części województwa zachodniopomorskiego wystąpiły anomalie pogodowe, wiał silny wiatr, miały miejsce duże opady mokrego śniegu, temperatura wynosiła od 1 º C do + 4 º C. Wpływ warunków atmosferycznych i przebieg awarii opisano poniżej: 1. W dniu r.: - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Moracz Goleniów, GPZ Moracz utracił zasilanie. Linia zbudowana w 1974 r. Uszkodzenia: zerwane ramiona słupów 119, 121, 143, 144, na fazie L1, skręcone ramiona słupów 156 i 157 na fazie L3, zerwane przewody w przęśle faza L1 oraz w przęśle faza L3. Z linii zdjęto 48 drzew leżących w przęsłach 50 53, 60 64, 80 82, 85 88, , , , W celu umożliwienia zasilania stacji Moracz z Recławia linię rozmostkowano (zdjęto mostki) na słupie nr 85 dnia r. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Golczewo Nowogard, GPZ Golczewo utracił zasilanie. (Linia zbudowana w 1983 r.) Uszkodzenia: kilkadziesiąt drzew na przewodach roboczych, na trasie Recław Golczewo; otwarto odłącznik w Golczewie w kierunku Recław; GPZ Golczewo zasilono od strony Nowogardu. Linię załączono dnia r. o godz godz ponowne samoczynne wyłączenie linii 110 kv Nowogard Golczewo, GPZ Golczewo pozbawiony zasilania. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy w przęśle 67 68; drzewa w przęsłach 53 54, 58 59, 63 54, 68 69; uszkodzony odgromnik w polu transformatora 16 MVA po stronie 15 kv w Golczewie. 17

18 - godz w GPZ Trzebiatów zlikwidowano podział sieci z Oddziałem Koszalin ENERGA zasilono dodatkowo GPZ Recław przez Trzebiatów, Gryfice, Kamień Pomorski. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Recław Warszów, zadziałało zabezpieczenie odległościowe; w czasie obchodu linii nie stwierdzono uszkodzeń. Linii nie udało się załączyć z powodu uszkodzenia kolumny synchronizacyjnej. - godz w El. Szczecin odstawiono planowo kocioł K44, co obniżyło moc generowaną o około 9 MW. 2. W dniu r. - godz samoczynne wyłączenie linii 220 kv Morzyczyn Police, został przerwany pierścień linii 220 kv zasilających aglomerację szczecińską, obciążenie pozostałych linii 220 kv Krajnik Glinki i Krajnik Morzyczyn pozostało bez zmian, odpowiednio 60 MW i 70 MW. Linia Morzyczyn Police zbudowana w 1983 r. Uszkodzenia: wyrwane z gruntu fundamenty spod 2-ch nóg słupa narożnego 123 i w konsekwencji całkowite zniszczenie tego słupa; zniszczenie słupa oporowo-narożnego 130; złamanie 14 słupów przelotowych w przęsłach i uszkodzenie słupa godz planowe odstawienie do remontu bieżącego bloku B w El. Pomorzany (za zgodą ODM). - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Recław. Linię zbudowano w 1983 r., konstrukcja linii i izolacja wykonane są na napięcie 220 kv. Uszkodzenia: złamany słup 99, zerwane przewody robocze w przęsłach i , drzewa na przewodach. - godz w El. Pomorzany, w rozdzielni 110 kv działał SPZ w cyklu w z na linii Pomorzany Żydowce. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv El. Szczecin Dąbie z odczepem do GPZ Zdroje, który został pozbawiony zasilania; El. Szczecin pozostała powiązana z systemem elektroenergetycznym tylko 1 linią 110 kv w kierunku Ec Pomorzany. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy w przęśle 17 18, uszkodzone słupy 17, 18, godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Dąbie Pomorska; pozbawione napięcia GPZ Pomorska, Załom, Goleniów; linia bez uszkodzeń, nie działał SPZ. Linię załączono dnia r. o godz godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Nowogard, pozbawione napięcia GPZ Maszewo i Nowogard. Uszkodzenia: 13 drzew na odcinku linii do Maszewa, jedno drzewo w przęśle do Nowogardu. 18

19 - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Pyrzyce Barlinek. Uszkodzenia: zerwany przewód roboczy fazy L3 w przęśle Awarię likwidował Oddział Dystrybucji Gorzów Enea. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Żydowce Pomorzany. Utrata zasilania GPZ Żydowce. Uszkodzenia: zerwany izolator na słupie 12, drzewa w przęsłach 21 22, 25 26, 32 34, W wyniku wyłączenia kolejnej linii 110 kv został przerwany pierścień 110 kv zasilania Szczecina. Od tego czasu nie było już spełnione kryterium niezawodności zasilania n-1. Lewobrzeżna część miasta wraz z Z. Ch. Police zasilana jest tylko z 3 źródeł (El. Pomorzany, El. Szczecin i Ec Police) i linii 220 kv Krajnik Glinki. - godz samoczynne wyłączenie linii 220 KV Krajnik Glinki. Uszkodzenia: zerwany izolator VKLS 75/21 na słupie 11 faza L3, zerwane przewody odgromowe w przęsłach Lewobrzeżna część Szczecina wraz z Z. Ch. Police od tej chwili zasilana jest tylko z 3 źródeł (jw.), które łącznie generowały 118 MW. - W wyniku uszkodzenia 2 linii 220 kv Morzyczyn Police i Krajnik Glinki oraz 2, istotnych dla zasilania lewobrzeżnej części Szczecina, linii 110 kv Morzyczyn Pomorzany i El. Szczecin Dąbie, El. Pomorzany i El. Szczecin zaczęły pracować na tzw. wyspę (niezależnie, bez połączenia z systemem elektroenergetycznym). Brak równowagi elektrycznej między obciążeniem po stronie odbiorców (160 MW) a wytwarzaniem przez ww. elektrownie (118 MW) spowodował obniżenie częstotliwości prądu, w wyniku czego zadziałały zabezpieczenia podczęstotliwościowe w El. Pomorzany podając impuls na otwarcie wyłącznika blokowego bloku A. Blok pracował dalej, zasilając potrzeby własne 6 MW i rozdzielnię PKP 15 kv 3 MW. Rozdzielnia 110 kv El. Pomorzany i 15 kv Enea pozostały bez napięcia. Również pozbawione napięcia zostały rozdzielnie 6 kv OE i OC zasilające potrzeby ogólne i ciepłownictwo. Normalnie rozdzielnie te zasilane są przez transformator z szyn rozdzielni 110 kv. W tym czasie nastąpiło wyłączenie El. Szczecin przez zabezpieczenia podczęstotliwościowe, otworzył się wyłącznik generatora BA-Q11, wyłącznik w rozdzielni 110 kv AE-Q11 i wyłącznik w rozdzielni 15 kv BCA-Q11. Nie było zasilania energią potrzeb własnych i linii kablowych 15 kv zasilających miasto. Turbozespół 1 i kotły 41, 43 i 45 zostały wyłączone. 19

20 W Z.Ch. Police, od zaniku napięcia na rozdzielniach potrzeb ogólnych Zakładów nastąpiło wyłączenie obu elektrociepłowni. Ich potrzeby własne są zasilane z tych rozdzielni. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Załom Goleniów, pozbawione napięcia GPZ Załom i Goleniów. Uszkodzenia: uszkodzone ramiona słupów 53, 55, 56, zerwany przewód fazy L3 i światłowód w przęśle 68 69, drzewa w przęsłach 20 21, 51 52, godz blok A El. Pomorzany wyłączył się od zabezpieczenia technologicznego spadek próżni w kondensatorze, spowodowany niedoregulowaniem ilości pary do dławic turbiny (układ automatyczny regulacji pary dławicowej nie pracował z uwagi na brak ciśnienia powietrza do serwomotoru w wyniku postoju sprężarek zasilanych z rozdzielni OE); obchodowi bloku nie podjęli ręcznej regulacji ilości pary do dławic turbiny. - godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Chociwel. Uszkodzenia: zerwane przewody odgromowe w przęsłach 33 34, 42 43, godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Morzyczyn Łobez, pozbawiony napięcia GPZ Łobez. Uszkodzenia: słupy dwutorowe nr 73 77, słup jednotorowy 78, zerwane przewody w przęsłach godz samoczynne wyłączenie linii 110 kv Gryfino Dąbie. Uszkodzenia: drzewa w przęsłach 58 59, 61 62, zerwany przewód odgromowy w przęśle godz zanik napięcia w punkcie przyłączenia elektrowni wiatrowych Zagórze i Jagniątkowo do stacji 110kV Recław. Farma Jagniątkowo została wyłączona od zabezpieczenia podnapięciowego a Farma Zagórze w tym czasie, od godz , była w postoju z uwagi na słaby wiatr. 20

21 Rys.1. Przybliżona lokalizacja najpoważniejszych uszkodzeń w liniach 220 kv i 110 kv Źródło- EKSPERTYZA DOTYCZĄCA AWARII SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ W AGLOMERACJI SZCZECIŃ- SKIEJ W DNIACH 7-8 KWIETNIA 2008 R. dr hab. inż. Kurt Żmuda, PRZEBIEG USUWANIA AWARII 1. W dniu r. - godz podano napięcie na rozdzielnię 15 kv w El. Szczecin, linią kablową nr 23a prawobrzeża Szczecina. Rozpoczęto uruchamianie kotłów i turbiny T1 w tej elektrowni. - godz zsynchronizowano w El. Szczecin turbozespół T1 do sieci 15 kv, po wyłączeniu kabla 23, turbozespół przeszedł do pracy na potrzeby własne obciążenie ge- 21

22 neratora stopniowo zwiększano przez załączanie kolejnych napędów urządzeń elektrowni. - godz w El. Szczecin na polecenie Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) załączono kabel nr 12 rozdzielni 15 kv, zasilający stację wodociągów Pomorzany; elektrownia zaczęła pracować na wyspę. - godz na polecenie Zakładowej Dyspozycji Ruchu Szczecin (ZDM) załączono w El. Szczecin wyłącznik AE Q11 za transformatorem BAT /15,75/10,5 kv, podano napięcie na linię 110 kv Pomorzany; załączono linię kablową nr 22 (Zdroje) i 722 (Port). - godz w El. Pomorzany załączono linię 110 kv w kierunku El. Szczecin; podano napięcie na I i II system rozdzielni 110 kv, a następnie podano napięcie na rozdzielnię potrzeb ogólnych 6 kv OE, i rozdzielnię potrzeb własnych bloku A OA. - godz załączono linię 220 kv Krajnik Glinki oraz linię 110 kv Glinki Pomorzany; w sposób trwały podano napięcie na rozdzielnię 110 kv w El. Pomorzany; po załączeniu linii Krajnik Glinki załączano poszczególne GPZ aglomeracji Szczecin przywracając zasilanie całego miasta. - godz w trakcie dochodzenia do synchronizacji pracującego na wyspę turbozespołu T1 w El. Szczecin z siecią 110 kv, nastąpiło przyłączenie tej elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego linią kablową 15 kv nr 12 bez kontroli synchronizmu. Spowodowało to uderzenie prądowe w generatorze. - godz w El. Szczecin zsynchronizowano turbozespół T1 z rozdzielnią 110 kv. Poszczególne niepracujące, wyłączone i uszkodzone linie 110 kv, po usunięciu usterek, zostały załączone do pracy w następujących terminach: 2. W dniu r. - Linię 110 kv Dąbie Pomorska dnia r. godz ; - Linię 110 kv Gryfino Dąbie załączono dnia r. o godz ; - Linię 110 kv Morzyczyn Nowogard dnia r. godz ; - Linię 110 kv Pyrzyce Barlinek załączono dnia r. o godz W dniu r. godz w El. Pomorzany zsynchronizowano blok B z siecią. Poszczególne niepracujące, wyłączone i uszkodzone linie 110 kv, po usunięciu usterek, załączone zostały do pracy w następujących terminach: 4. W dniu r. - Linię 110 kv Morzyczyn Pomorzany dnia r. godz ; - Linię 110 kv Recław Warszów dnia r. godz ; 22

Katastrofa Energetyczna

Katastrofa Energetyczna Katastrofa Energetyczna Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin Godz. 19.14, dnia 7.04.2008 r. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzeŝenie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia podczęstotliwościowe i podnapięciowe 2 1 PF1.1 - wyłącz potrzeby własne - 47.5 Hz - 5 sek. PF1.2 - wyłącz na potrzeby własne 47,0 HZ - 2 sek. PU na wyłącz na potrzeby własne 0.8 Un - 5 sek.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania Obszar działania jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w północno-wschodniej

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka Lp. 1. 2. Temat Wykorzystanie kolejowej sieci energetycznej SN jako źródło zasilania obiektu wielkopowierzchniowego o przeznaczeniu handlowo usługowym Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym JWCD czy njwcd - miejsce kogeneracji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Witold Smolik 22 października 2015 Wymagania IRiESP - ogólne (1) 2.2.3.3.1. Podstawowe wymagania i zalecenia techniczne dla

Bardziej szczegółowo

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania

Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Zasilanie obiektów telekomunikacyjnych, wymagania Ryszard Witczyński 2011-11-13 1 OCZEKIWANIE INFORMATYKA Rozdzielnica zasilająca Prosty przykład zasilania komputera rezerwowanego UPS-em, czas podtrzymania

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

czwartek, 24 czerwca 2010

czwartek, 24 czerwca 2010 1 1 Przyłączanie farm wiatrowych do sieci energetycznej w świetle nowych wytycznych 1 EnergiaPro S.A. - Powstała 1 maja 2004 roku pod nazwą EnergiaPro Koncern Energetyczny SA - Od 9 maja 2007 roku wchodzi

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA

Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR. Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA Wdrożenie cyfrowego systemu łączności trankingowej TETRA w ENERGA-OPERATOR Mirosław Zbrzeźniak Kierownik Projektu TETRA GRUPA ENERGA WYTWARZANIE DYTRYBUCJA SPRZEDAŻ NASZA DZIAŁALNOŚĆ W LICZBACH Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Poręba Czeczott oraz Poręba Byczyna Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1

ul. Rynek Sułkowice numery działek: 4112, 4113, 4111/1, 4115/1 Kraków, dn. 2014-02-10 Nr warunków: WP/005966/2014/O09R03 TD/. Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA Wnioskodawca: Gmina Sułkowice ul. Rynek 1 32-440 SUŁKOWICE Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku

Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Luty 2009 roku Przyłączanie farm wiatrowych do sieci dystrybucyjnej Luty 2009 roku PGE Energia należy do Grupy Kapitałowej PGE największej Spółki energetycznej w Polsce El. Żarnowiec 716 MWe El. Szczecin 88 MWe El. 220

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.

Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. Monitoring realizacji celów Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 215 r. z częścią prognostyczną do 23 r. Marzena Budnik-Ródź, Agnieszka Myszkowska, Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin

Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin Budowa stacji 400(220)/110 kv Pelplin wraz z montażem autotransformatora 220/110 kv Inwestycja stacyjna Szanowni Państwo! W całym kraju prowadzony jest obecnie szereg zadań inwestycyjnych, których celem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r. Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska

Tereny Miasta Jawor włączane do SSEMP TEREN PRZEMYSŁOWY. Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska TEREN PRZEMYSŁOWY Lokalizacja: ul. Cukrownicza/Starojaworska Obszar: Dz. Nr 4/29 o pow. 16.5864 ha Dz. Nr 4/30 o pow. 12.6393 ha Dz. Nr 4/31 o pow. 14.7353 ha Dz. Nr 4/35 o pow. 4.0230 ha Dz. Nr 4/36 o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 / OC / 2012 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań obrony cywilnej na terenie miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zatwierdzone Zarządzeniem nr 10/2015 Dyrektora Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zasady prowadzenia ewidencji wykonanych prac w technologii PPN oraz obliczania dostarczonej energii elektrycznej do odbiorców w trakcie wykonywania prac pod napięciem w ENEA Operator Sp. z o.o. Zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr./14 z dnia../2014 Z A T W I E R D Z A M PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG Janusz Gromek Kołobrzeg, dnia.. 2014 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr OR 0151/195/2008 Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pawłowice z dnia 25.08.2008r. w sprawie: powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pawłowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv

Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kv relacji Połaniec Klikowa Inwestycja liniowa Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk

Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej. Krzysztof Kowalczyk Doświadczenia PEC Lubań z rozwoju i modernizacji średniej wielkości instalacji ciepłowniczej Krzysztof Kowalczyk Lubań 27.11.2014 PEC Lubań w liczbach Moc zakontraktowana systemu ok. 21,2 [MW] Moc zainstalowana

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o. VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie dr inż. Janusz Jakubowski RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego.

WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Henryk Kaliś FORUM Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WSPÓŁPRACA PRODUCENTA I ODBIORCY ENERGII Z SAMORZĄDEM dla realizacji ISE w przestrzeni pilotażowej na przykładzie regionu olkuskiego. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska

*Woda biały węgiel. Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska *Woda biały węgiel Kazimierz Herlender, Politechnika Wrocławska Wrocław, Hotel JPII, 18-02-2013 MEW? *Energia elektryczna dla *Centralnej sieci elektroen. *Sieci wydzielonej *Zasilania urządzeń zdalnych

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ 2. ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I ELEMENTY SIECI Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną miasta SPIS TREŚCI A. PODSTAWA OPRACOWANIA B. OCENA STANU AKTUALNEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI ELEKTROENERGETCZNEJ

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA REGIONALNA ENERGETYKI WIATROWEJ DOBRE WIATRY DLA REGIONÓW

I KONFERENCJA REGIONALNA ENERGETYKI WIATROWEJ DOBRE WIATRY DLA REGIONÓW I KONFERENCJA REGIONALNA ENERGETYKI WIATROWEJ DOBRE WIATRY DLA REGIONÓW Szczecin, 17 Lutego 2012 r. Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA Szczecin, 17

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY Debata BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W ASPKECIE BUDOWY POŁUDNIOWEGO PÓŁPIERŚCIENIA 400 KV RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Zakres danych publikowanych przez GPI

Zakres danych publikowanych przez GPI Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 1 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU Zakres danych publikowanych przez GPI I slide 2 Zakres publikowanych danych jest na etapie konsultacji. Zostanie doprecyzowany

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki

Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Teresa Szymankiewicz Szarejko Szymon Zabokrzecki Schemat systemu planowania Poziom kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju opublikowana MP 27.04.2012 Program zadań rządowych Poziom województwa

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Domowa instalacja elektryczna służy do zasilania odbiorników energią elektryczną. Składa się ona ze złącza, rozdzielnicy głównej budynku

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II.2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁU II.2.1: 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA DLA LINII 400KV PLEWISKA GRANICA RP....54

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku. w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ZARZĄDZENIE NR 157/2010 Burmistrza Miasta Ciechocinka z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013. Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce XIX Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Energii Elektrycznej REE 2013 Uwarunkowania techniczne i ekonomiczne rozwoju OZE w Polsce Dorota Gulbinowicz, Adam Oleksy, Grzegorz Tomasik 1 7-9 maja 2013 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.

PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. TARYFA DLA CIEPŁA NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 4 sierpnia 2009 r. Nr OSZ-4210-17(11)/2009/1272/X/JC Z upowaŝnienia PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce

Sulechów, 18 Listopad 2011 r. Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Podłączenie do sieci elektroenergetycznych jako główna bariera w rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. Bezpieczeństwa Energetycznego Witold KĘPA 2020

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl

BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁOWYCH. Inwestujemy w rozwój. www.gaz-system.pl www.gaz-system.pl Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 BEZPIECZEŃSTWO GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH Inwestujemy w rozwój

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania wytwórców

Procedura przyłączania wytwórców Procedura przyłączania wytwórców I. Uwagi Ogólne Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY. Energia w dobrych rękach Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba FOLDER INFORMACYJNY Energia w dobrych rękach Wykonawca Inwestor Inżynier kontraktu 2 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Halemba

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo