PROJEKT SPRAWOZDANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Prawna /2256(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (2014/2256(INI)) Komisja Prawna Sprawozdawczyni: Julia Reda PR\ doc PE v02-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_INI SPIS TREŚCI Strona PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...3 UZASADNIENIE...9 PE v /14 PR\ doc

3 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (2014/2256(INI)) Parlament Europejski, uwzględniając art. 4, 26, 34, 114 i 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzględniając art. 11, 13, 14, 16, 17 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym 1, uwzględniając konwencję berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych, uwzględniając traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim z dnia 20 grudnia 1996 r., uwzględniając traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach z dnia 20 grudnia 1996 r., uwzględniając traktat WIPO o artystycznych wykonaniach audiowizualnych przyjęty podczas konferencji dyplomatycznej WIPO w sprawie ochrony widowisk audiowizualnych w Pekinie dnia 24 czerwca 2012 r., uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym 2, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 3, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych 4, uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia Dz.U. L 167 z , s. 10. Dz.U. L 84 z , s. 72. Dz.U. L 175 z , s. 1. Dz.U. L 299 z , s. 5. PR\ doc 3/14 PE v02-00

4 września 2011 r. dotyczącą zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych 1, uwzględniając dyrektywę Rady 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową 2, uwzględniając dyrektywę Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 roku w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej 3, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny 4, uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 września 2013 r. w sprawie promowania europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia 5, uwzględniając konsultacje publiczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących praw autorskich prowadzone przez Komisję w okresie od 5 grudnia 2013 r. do 5 marca 2014 r., uwzględniając zieloną księgę Komisji na temat praw autorskich w gospodarce opartej na wiedzy (COM(2008)0466), uwzględniając komunikat Komisji pt. Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej Wspieranie kreatywności i innowacji celem zapewnienia wzrostu gospodarczego, atrakcyjnych miejsc pracy oraz wysokiej jakości produktów i usług w Europie (COM(2011)0287), uwzględniając art. 52 Regulaminu, uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Komisji Kultury i Edukacji (A8-0000/2015), A. mając na uwadze, że europejskie ramy prawne w zakresie praw autorskich i pokrewnych są kluczowe dla promowania kreatywności i innowacji oraz dla dostępu do wiedzy i informacji; B. mając na uwadze, że celem dyrektywy 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym było dostosowanie ustawodawstwa w sprawie praw autorskich i pokrewnych w celu uwzględnienia w nim postępu technologicznego; 1 Dz.U. L 265 z , s Dz.U. L 248 z , s Dz.U. L 346 z , s Teksty przyjęte, P7_TA(2014) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0368. PE v /14 PR\ doc

5 C. mając na uwadze, że Karta praw podstawowych UE chroni wolności słowa, sztuki i badań naukowych oraz prawo do nauki i wolność prowadzenia działalności gospodarczej; D. mając na uwadze, że art. 17 Karty praw podstawowych UE gwarantuje prawo własności, wprowadzając rozróżnienie między ochroną mienia (ust. 1) a ochroną własności intelektualnej (ust. 2); E. mając na uwadze, że decyzje dotyczące norm technicznych mogą mieć poważny wpływ na prawa człowieka w tym prawa do wolności słowa, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa użytkownika a także dostępu do treści 1 ; 1 z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą przeprowadzenia konsultacji w sprawie praw autorskich, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa obywatelskiego: wpłynęło 9500 odpowiedzi, z czego 58,7 % od użytkowników końcowych 2 ; 2. odnotowuje z niepokojem, że znaczna większość respondentów będących użytkownikami końcowymi napotyka problemy w dostępie do usług online we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności tam, gdzie stosowane są techniczne środki ochrony służące wzmocnieniu ograniczeń terytorialnych; Prawa wyłączne 3. przyznaje, że konieczne jest zapewnienie autorom i wykonawcom ochrony prawnej ich twórczości i pracy artystycznej; uznaje rolę producentów i wydawców we wprowadzaniu utworów na rynek oraz konieczność zapewnienia właściwego wynagrodzenia wszystkim kategoriom podmiotów praw autorskich; apeluje o poprawę wynikającej z umowy pozycji autorów i wykonawców wobec innych podmiotów praw autorskich i pośredników; 4. rozważa wprowadzenie na podstawie art. 118 TFUE jednolitego europejskiego tytułu uprawniającego do korzystania z praw autorskich, który miałby bezpośrednie i jednolite zastosowanie w całej UE, zgodnie z wyznaczonym przez Komisję celem lepszego stanowienia prawa, i który służyłby za środek prawny będący rozwiązaniem w sytuacji braku harmonizacji wynikającej z dyrektywy 2001/29/WE; 5. zaleca, by unijny ustawodawca dodatkowo zmniejszył przeszkody w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego poprzez wyłączenie utworów powstałych w sektorze publicznym w ramach procesu politycznego, prawnego i administracyjnego z zakresu ochrony prawnej; 6. apeluje do Komisji o zabezpieczenie utworów stanowiących własność publiczną, które 1 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Polityka wobec internetu i zarządzanie internetem Rola Europy w kształtowaniu przyszłości zarządzania internetem. 2 Komisja, DG MARKT, Sprawozdanie w sprawie odpowiedzi uzyskanych w wyniku konsultacji publicznych na temat przeglądu przepisów UE dotyczących praw autorskich, lipiec 2014 r., s. 5. PR\ doc 5/14 PE v02-00

6 z definicji nie podlegają ochronie gwarantowanej prawami autorskimi, w związku z czym powinno być możliwe ich wielokrotne wykorzystywanie bez przeszkód technicznych lub umownych; apeluje także do Komisji o uznanie swobody podmiotów praw autorskich do dobrowolnego zrzeczenia się przysługujących im praw i przeznaczenia utworów do domeny publicznej; 7. wzywa Komisję do zharmonizowania czasu obowiązywania ochrony praw autorskich, tak by nie przekraczał on obecnych norm międzynarodowych ustanowionych w konwencji berneńskiej; Wyjątki i ograniczenia 8. apeluje do unijnego ustawodawcy o to, by pozostał wierny wyznaczonemu w dyrektywie 2001/29/WE celowi zapewnienia sprawiedliwej równowagi między różnymi kategoriami podmiotów praw autorskich i użytkownikami utworów objętych ochroną, a także między poszczególnymi kategoriami podmiotów praw autorskich; 9. zwraca uwagę, że możliwe powinno być korzystanie z wyjątków i ograniczeń w środowisku cyfrowym bez dyskryminacyjnego traktowania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku wyjątków i ograniczeń przyznawanych w środowisku analogowym; 10. z niepokojem dostrzega nasilające się skutki różnic między państwami członkowskimi we wdrażaniu wyjątków, które powodują brak pewności prawnej i wywierają bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku cyfrowego w kontekście rozwoju działalności transgranicznej; 11. apeluje do Komisji o nadanie obowiązkowego charakteru wszystkim wyjątkom i ograniczeniom przewidzianym w dyrektywie 2001/29/WE, tak by umożliwić równy dostęp do różnorodności kulturowej na rynku wewnętrznym w wymiarze transgranicznym oraz by zwiększyć pewność prawa; 12. odnotowuje z zainteresowaniem rozwój nowych form wykorzystania utworów w sieciach cyfrowych, w szczególności w celu ich przekształcenia; 13. apeluje o przyjęcie otwartej normy wprowadzającej elastyczność w interpretowaniu wyjątków i ograniczeń w niektórych szczególnych przypadkach, w których nie ma miejsca naruszenie normalnego wykorzystania dzieła ani nie odbywa się to ze szkodą dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich; 14. wzywa unijnego ustawodawcę do zapewnienia neutralności technologicznej i przyszłej zgodności wyjątków i ograniczeń poprzez należyte uwzględnienie skutków konwergencji mediów; uważa w szczególności, że w zakres wyjątków dotyczących cytowania powinno wyraźnie wchodzić cytowanie utworów audiowizualnych; 15. podkreśla, że zdolność swobodnego przechodzenia z jednego źródła do drugiego stanowi jedną z podstaw internetu; apeluje do unijnego ustawodawcy o jasne stwierdzenie, że odniesienie do utworów za pomocą hiperłączy nie stanowi przedmiotu PE v /14 PR\ doc

7 praw wyłącznych, gdyż nie polega na przekazywaniu ich nowej publiczności 1 ; 16. wzywa unijnego ustawodawcę do zadbania o to, by możliwe było wykorzystanie zdjęć, nagrań wideo i innych prac fotograficznych umieszczonych na stałe w miejscach publicznych; 17. podkreśla, że wyjątki dotyczące karykatury, parodii i pastiszu powinny mieć zastosowanie bez względu na cel parodystycznego wykorzystania; 18. podkreśla, że należy umożliwić stosowanie zautomatyzowanych technik analitycznych dla tekstów i danych (np. eksploracja tekstów i danych) do wszystkich celów, pod warunkiem że wydano zgodę na zapoznanie się z danym utworem; 19. domaga się zastosowania obszernego wyjątku w odniesieniu do celów badawczych i edukacyjnych, który powinien dotyczyć nie tylko placówek edukacyjnych, ale także wszelkiego rodzaju działalności badawczej i edukacyjnej, w tym kształcenia pozaformalnego; 20. apeluje o przyjęcie obowiązkowego wyjątku umożliwiającego bibliotekom publiczne wypożyczanie książek w formacie cyfrowym, niezależnie od miejsca dostępu; 21. apeluje do ustawodawcy UE o uniemożliwienie państwom członkowskim wprowadzenia ustawowych licencji w celu rekompensaty podmiotom praw autorskich szkód wyrządzonych czynami dopuszczonymi w drodze wyjątku; 22. apeluje o przyjęcie zharmonizowanych kryteriów określania szkód wyrządzonych podmiotom praw autorskich w zakresie reprodukcji wykonanych przez osoby fizyczne na użytek prywatny, a także zharmonizowanych środków służących przejrzystości w odniesieniu do opłat licencyjnych za kopie na użytek prywatny wprowadzonych w niektórych państwach członkowskich 2 ; 23. podkreśla, że środki techniczne nie powinny utrudniać skutecznego stosowania wyjątków lub ograniczeń oraz dostępu do treści niepodlegających ochronie na mocy praw autorskich i pokrewnych; 24. zaleca uzależnienie ochrony prawnej przeciwko obchodzeniu wszelkich skutecznych środków technicznych od publikowania kodu źródła lub specyfikacji interfejsu, aby zapewnić integralność urządzeń, na których zastosowane zostały zabezpieczenia techniczne, i aby ułatwić interoperacyjność; uważa w szczególności, że w przypadku gdy dopuszczalne jest obchodzenie środków technologicznych, należy zapewnić dostępność technologicznych rozwiązań umożliwiających takie dozwolone obejście; o 1 Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2014 r. w sprawie C-348/13, BestWater International GmbH przeciwko Michaelowi Mebesowi i Stefanowi Potschowi (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez niemiecki Bundesgerichtshof ). 2 Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w zaleceniach Antónia Vitorina z dnia 31 stycznia 2013 r. przedstawionych w wyniku ostatniego procesu mediacji prowadzonego przez Komisję w sprawie opłat licencyjnych za kopiowanie i zwielokrotnianie na użytek prywatny. PR\ doc 7/14 PE v02-00

8 o o 25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich. PE v /14 PR\ doc

9 UZASADNIENIE Celem dyrektywy 2001/29/WE (zwanej dalej dyrektywą InfoSoc) 1 jest harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Na mocy dyrektywy InfoSoc wprowadzono minimalny poziom ochrony praw autorskich, bez określania jednak norm ochrony interesów ogółu ludności oraz interesów użytkowników. Dlatego też wdrożenie tej dyrektywy nie przyniosło ogólnounijnej harmonizacji praw autorskich, do której dąży wiele zainteresowanych stron. W szczególności fakultatywny charakter większości wyjątków i ograniczeń praw autorskich, a także niezdolność określenia zakresu praw autorskich i praw pokrewnych do praw określonych w dyrektywie, doprowadził do utrzymującej się fragmentaryzacji krajowych przepisów dotyczących praw autorskich w poszczególnych państwach członkowskich. Fragmentaryzację tę pogłębiło niedawne wprowadzenie przez niektóre państwa członkowskie dodatkowych praw pokrewnych dotyczących głównie użytkowników internetowych (np. w 2013 i 2014 r. Niemcy i Hiszpania wprowadziły tzw. uregulowania pomocnicze dotyczące praw autorskich dla wydawców prasowych ukierunkowane na agregatorów informacji prasowych), a w bardziej ogólnym zarysie brak dostosowania obowiązującego prawodawstwa unijnego w dziedzinie praw autorskich do coraz aktywniejszej transgranicznej wymiany kulturalnej, którą ułatwia internet. Zdolność zrozumienia prawa ma podstawowe znaczenie dla przyjęcia go i uznania jego prawomocności. Obecnie powszechnie obserwuje się brak zrozumienia przepisów dotyczących praw autorskich wynikających z wdrożenia dyrektywy z 2001 r. przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa, a nawet instytucje publiczne. Szczególnie osoby korzystające z nowych utworów lub zasobów znajdujących się w innych państwach członkowskich, dokonujące ich przekształcenia lub tworzące nowe dzieła mogą uznać system za uciążliwy, mogą one także nie mieć pewności, czy przestrzegają prawa lub czy mogą prowadzić swą działalność i wyrażać swą inwencję twórczą, nie ponosząc wysokich kosztów transakcji lub nie balansując na granicy prawa. 2 Jako że dyrektywa InfoSoc miała na celu wdrożenie czterech swobód unijnych 3, wspomniane niedociągnięcia są powodem do szczególnego zaniepokojenia. Komisja jest świadoma fragmentaryzacji unijnego prawa dotyczącego praw autorskich, a także wynikającego z niej braku przejrzystości, o czym świadczy jej zamiar przełamania 1 Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z , s. 10 ). 2 Dobusch & Quack (2012): Transnational Copyright: Misalignments between Regulation, Business Models and User Practice. [Międzynarodowe prawo autorskie: rozbieżności pomiędzy regulacjami prawnymi, modelami biznesowymi i praktyką użytkowników.] Opracowanie naukowe Osgoode CLPE nr 13/2012. Dostępny na stronie internetowej: 3 Dyrektywa 2001/29/WE, motyw 3. Planowana harmonizacja przyczyni się do wprowadzenia w życie czterech wolności rynku wewnętrznego i dotyczy zgodności z podstawowymi zasadami prawa, a w szczególności prawa własności, włączając własność intelektualną oraz wolność słowa i interes publiczny. PR\ doc 9/14 PE v02-00

10 krajowych ograniczeń w przepisach dotyczących praw autorskich. 1 Szczególnie palącą kwestią w tym względzie jest fakultatywny charakter wyjątków od praw wyłącznych i ograniczeń tych praw. W celu zapewnienia jasności prawa, a także przystępności przepisów należy sprawić, by wszystkie wyjątki i ograniczenia dozwolone w dyrektywie InfoSoc stały się obowiązkowe we wszystkich państwach członkowskich. Warto zauważyć, że wszystkie wyjątki i ograniczenia poddawane są testowi trójstopniowemu, który ogranicza dozwolone stosowanie do pewnych szczególnych przypadków, które nie zakłócają normalnego wykorzystania utworu i nie stanowi niepotrzebnego ograniczenia uzasadnionych interesów autora lub posiadacza prawa autorskiego. 2 Wziąwszy pod uwagę te zasady interpretacji, nadanie wszystkim możliwym wyjątkom charakteru obowiązkowego nie odbywałoby się zatem ze szkodą dla podmiotów praw autorskich, a jednocześnie w dużym stopniu rozszerzyłoby możliwości użytkowników dzieł objętych prawem autorskim korzystania z wyjątków i ograniczeń w warunkach transgranicznych. Dowiedziono, że brak harmonizacji w obszarach prawa autorskiego, które wyraźnie wykraczają poza zakres dyrektywy InfoSoc, jak na przykład termin ochrona prawa autorskiego 3, wywarł niezaprzeczalny negatywny wpływ na jasność prawa. Jak wynika z kalkulatora domeny publicznej, który powstał na portalu Europeana 4, niezwykle trudno jest ustalić okres obowiązywania poszczególnych praw autorskich w państwach członkowskich, jako że w niektórych przypadkach potrzebne są informacje na temat okoliczności śmierci autora lub sytuacji spadkobierców autora w czasie jego śmierci, a informacje te są rzadko dostępne dla osób lub instytucji próbujących ustalić status domeny publicznej danego dzieła. Ponadto UE zaostrzyła niedawno minimalne warunki ochrony niektórych kategorii dzieł i tematów wbrew wyraźnym zaleceniom wysuniętym w badaniach akademickich zleconych przez Komisję 5, a wiadomo skądinąd, że wydłużenie okresu obowiązywania prawa autorskiego ma negatywny wpływ na dostępność dzieł. 6 Dlatego też powinno się ujednolicić okresy obowiązywania praw autorskich i oprzeć je na minimalnym standardzie międzynarodowym wprowadzonym konwencją berneńską. 1 Pismo przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera do komisarza Oettingera: 2 Test trójstopniowy wywodzi się z międzynarodowych standardów prawnych dotyczących praw autorskich określonych w traktatach WIPO (art. 10 traktatu WIPO o prawie autorskim oraz art. 16 traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach). 3 Dyrektywa 2001/29/WE, art. 1 ust. 2 lit. d). 4 Dostępne na stronie internetowej: 5 Instytut Prawa do Informacji IVIR (2006): The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy [Przekształcanie praw autorskich i praw pokrewnych na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy], sprawozdanie dla DG ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Dostępne na stronie internetowej: 6 Heald (2013): How copyright keeps works disappeared [Jak prawo autorskie prowadzi do znikania dzieł]. Illinois Public Law Research Paper nr 13 54, dostępny na stronie Buccafusco & Heald (2012): Do bad things happen when works enter the public domain? Empirical Tests of copyright term extension. [Czy dzieje się coś złego, gdy dzieła wchodzą do domeny publicznej? Badania empiryczne wydłużenia terminu ochrony praw autorskich.] Chicago-Kent College of Law Legal Studies Research Paper nr , dostępny na stronie Helberger, Duft, Hugenholtz and Van Gompel (2008): Never Forever: Why Extending the Term of Protection for Sound Recordings is a Bad Idea. [Nigdy na zawsze: dlaczego wydłużenie okresu ochrony nagrań dźwiękowych to zły pomysł] Dostępny na stronie PE v /14 PR\ doc

11 W trakcie konsultacji dotyczących praw autorskich 1 Komisja zadała pytanie o możliwość wprowadzenia jednolitego europejskiego tytułu uprawniającego do korzystania z praw autorskich. Według opinii wyrażonych w trakcie tych konsultacji przez czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, a także przez instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego, takie jak biblioteki, muzea i archiwa, jak również artystów i ogół społeczeństwa, cele wyznaczone w dyrektywie InfoSoc można najskuteczniej osiągnąć, wprowadzając jednolity europejski tytuł uprawniający do korzystania z praw autorskich. Jednolity tytuł miałby bezpośrednie i jednolite zastosowanie w całej UE2, a jego celem byłoby znoszenie przeszkód związanych z terytorialnym charakterem praw autorskich oraz praw powiązanych, które w chwili obecnej uniemożliwiają osiągnięcie celu harmonizacji i ukończenia budowy jednolitego rynku cyfrowego za pomocą obowiązujących instrumentów 3. Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego art. 118 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną dającą prawodawcy unijnemu możliwość stworzenia europejskich praw własności intelektualnej w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw własności intelektualnej w całej Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i nadzoru. Do chwili obecnej w oparciu o tę podstawę prawną stworzono patent europejski o jednolitym skutku, a także dokonuje się przeglądu wspólnotowego rozporządzenia o znakach handlowych. Ta podstawa prawna mogłaby najprawdopodobniej posłużyć do stworzenia europejskiego tytułu uprawniającego do korzystania z praw autorskich. W ocenie dyrektywy InfoSoc należy również wziąć pod uwagę nowe formy wykorzystywania i tworzenia dzieł, a także rozważyć, czy dyrektywa jest nadal odpowiednia w świetle rozwoju technologicznego i kulturalnego. W ramach inicjatywy Komisji Europejskiej polegającej na przeprowadzeniu publicznych konsultacji w sprawie przeglądu unijnych zasad dotyczących praw autorskich szczegółowo przeanalizowano ten rozwój i zaleca się uwzględnienie wyników tych konsultacji jako głównych filarów reformy europejskich praw autorskich. Masowy udział w konsultacjach jest wyrazem pilnego charakteru reformy otrzymano 9500 odpowiedzi, z czego ponad połowa pochodzi od prywatnych użytkowników końcowych/konsumentów. 4 Zorganizowane zainteresowane podmioty 5 uruchomiły szereg 1 Konsultacje w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących praw autorskich prowadzone przez Komisję w okresie od 5 grudnia 2013 r. do 5 marca 2014 r. Dokumenty i odpowiedzi dostępne pod adresem: 2 Według sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję konsultacji w sprawie praw autorskich, zdecydowana większość użytkowników końcowych/konsumentów jest zdania, że UE powinna zrealizować pomysł wprowadzenia jednolitego unijnego tytułu uprawniającego do korzystania z praw autorskich, podobne opinie wygłasza większość użytkowników instytucjonalnych i środowisk akademickich, jak również znaczna liczba autorów (Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules [Sprawozdanie w sprawie odpowiedzi na konsultacje publiczne w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących praw autorskich], DG MARKT, lipiec 2014, s. 89 Europejskie Stowarzyszenie Praw Autorskich ponagliło niedawno komisarza Oettingera do realizacji tego planu w otwartym piśmie, które podpisało wielu czołowych przedstawicieli środowisk akademickich: 3 Institute for Information Law IVIR (2006): The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy (op. cit.). 4 Sprawozdanie w sprawie odpowiedzi uzyskanych w wyniku konsultacji publicznych na temat przeglądu przepisów UE dotyczących praw autorskich, DG MARKT, lipiec 2014 r., s Obejmują one przykładowo takie inicjatywy jak Fix copyright!, Creators for Europe i Copywrongs.eu. PR\ doc 11/14 PE v02-00

12 inicjatyw wykorzystujących nieodpłatne i otwarte oprogramowanie w celu usunięcia barier technicznych w procesie udzielania odpowiedzi w ramach konsultacji. Inicjatywy te wspierały dyskusję dotyczącą publicznych konsultacji Komisji oraz zwracały na nią uwagę. Opracowując proces konsultacji w przyszłości, Komisja powinna wziąć pod uwagę wkład tych inicjatyw we wzorcowe praktyki w zakresie dostępności i ułatwiania zrozumienia. Przeprowadzone przez Komisje konsultacje w sprawie reformy praw autorskich oferują szczegółowy obraz zmian, jakie zaszły w dziedzinie praw autorskich w erze cyfrowej, i ujawnia najbardziej palące problemy, z jakimi boryka się wiele zainteresowanych stron w związku z codziennym korzystaniem z tych praw. W miarę jak nowe usługi internetowe, takie jak transmisje strumieniowe, nabrały coraz większego znaczenia od 2001 r., wydaje się rozsądne, aby jednym z głównych celów jednolitego rynku cyfrowego było zniesienie ograniczeń terytorialnych oraz zachęcanie do zapewnienia ogólnoeuropejskiej dostępności usług. Taki postęp można postrzegać jako integralną i nieodłączną część pojęcia jednolity rynek cyfrowy i jest on ważnym krokiem w kierunku wspierania innowacji i konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich. Rozwój technologiczny, jaki nastąpił w ostatnich latach, kojarzy się ze wzrostem twórczości 1, jednak wynagrodzenia twórców są w coraz większej mierze uzależnione od ich pozycji negocjacyjnej w stosunku do dostawców usług internetowych lub innych pośredników, którzy biorą udział w udostępnianiu ich dzieł opinii publicznej. Dlatego też konieczne jest wypracowanie kontekstu prawnego, który poprawi pozycje negocjacyjną twórców w ich stosunkach umownych. Kluczowe znaczenie ma również wprowadzenie środków sprzyjających konkurencji, takich jak neutralność sieci oraz wspieranie otwartych formatów w celu obniżenia barier wstępu na rynek dla konkurencyjnych dostawców usług oraz zapobiegania rozwijaniu się monopoli. Powszechne korzystanie z internetu w całej Unii doprowadziło do sytuacji, w której prawie każdy prowadzi działania mające związek z prawem autorskim. Dlatego też prawo to zajmuje poczesne miejsce w codziennym życiu większości obywateli Europy, w związku z czym powinno się je aktualizować, aby uwzględniało ono potrzeby wszystkich grup użytkowników. Wymaga to wprowadzenia nowej równowagi pomiędzy interesami podmiotów praw a zdolnością przeciętnych obywateli do angażowania się w działania, które mają decydujące znaczenie dla ich życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego, jednak nie były objęte zakresem przepisów dotyczących prawa autorskiego we wcześniejszym środowisku technologicznym. Przykładem potrzeby dostosowania przepisów o prawie autorskim jest kwestia ochrony dzieł architektury w miejscach publicznych. W przeszłości w prawodawstwie dążono do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem architektury w handlu w postaci masowo produkowanych widokówek, ochrona ta nie była jednak wymierzona w zwykłego turystę robiącego zdjęcia, które po wywołaniu najprawdopodobniej udostępniano by wyłącznie w gronie prywatnym. Obecnie jednak każdy turysta może zrobić zdjęcie cyfrowe, umieścić je na stronie portalu społecznościowego i, być może nieświadomie, udostępnić je ogółowi 1 Masnick & Ho (2013): The Sky Is Rising (2), badanie regionalne: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, Hiszpania. Dostępne pod adresem: https://www.techdirt.com/skyisrising2/ https://www.documentcloud.org/documents/ the-sky-is-rising-2.html. PE v /14 PR\ doc

13 światowej społeczności internetowej. Mając na uwadze, że w działania takie zaangażowane są już miliony Europejczyków, jasne jest, że prawo autorskie może być praktyczne i sprawiedliwe jedynie wówczas, gdy opis budynków i rzeźb publicznych zostanie wyłączony z ochrony tym prawem, aby nierozsądnie nie obciążać codziennej działalności internetowej obywateli. Niezwykle odmienne zastosowanie wyłączenia wolności panoramy, o którym mowa w dyrektywie InfoSoc 1, w różnych państwach członkowskich pokazuje, że musi istnieć ogólnoeuropejskie, szeroko zdefiniowane prawo użytkowników do wystawiania oraz popularyzowania prac znajdujących się na stałe w miejscach publicznych. 2 Podobnie konwergencja mediów stała się przyczyną drastycznej zmiany sposobu tworzenia przez użytkowników, ich modeli konsumpcyjnych oraz ich sposobów komunikowania się między sobą, przy czym zmiany tej nie odzwierciedlono w prawie europejskim. Niemniej jednak zmiana ta stworzyła potrzebę sformułowania wyjątków od praw autorskich w sposób bardziej neutralny pod względem technologicznym oraz bardziej perspektywiczny. Aktualnie coraz częściej cytuje się z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych, przykładowo rozpowszechnionym zjawiskiem w internecie jest ilustrowanie twierdzeń lub uczuć za pomocą animowanych obrazów w formacie gif 3 zawierających fragmenty popularnych filmów, seriali telewizyjnych, czy wydarzeń sportowych. Aby wyjątki spełniały cel ochrony wolności słowa i informacji w środowisku cyfrowym, nie mogą one ograniczać się wyłącznie do słowa pisanego, ale wyraźnie obejmować materiały audiowizualne, powinny one równocześnie być formułowane w sposób na tyle otwarty, aby obejmowały ewentualne nowe formy wyrazu kulturowego. W nowym środowisku cyfrowym warto również zauważyć, że biblioteki oraz inne instytucje zajmujące się dziedzictwem kulturowym mają coraz większe trudności w wypełnianiu swych zadań leżących w interesie publicznym obejmujących edukację ogółu społeczeństwa oraz zachowanie dzieł sztuki. Wiele uznało, że dzieje się tak częściowo z powodu braku ochrony przez unijne prawodawstwo dotyczące praw autorskich. Fakultatywny, zawężony wyjątek dotyczący bibliotek przewidziany w dyrektywie InfoSoc okazał się niewystarczający, aby umożliwić im wypożyczanie książek elektronicznych klientom. Choć swobodny dostęp do książek za pośrednictwem bibliotek, niezależnie od formatu książek 4, wywiera pozytywny wpływ na handel, jako że przyczynia się do rozwoju kultury czytelniczej, biblioteki europejskie spotykają się z niepotrzebnymi ograniczeniami w zakresie możliwości wypożyczania książek elektronicznych, takimi jak obowiązek uzyskania dostępu do serwisu wypożyczania o ograniczonym repertuarze. Tymczasem biblioteki powinny móc same dokonywać zakupów książek elektronicznych mających największe znaczenie dla społeczności, w której działają, a także powinny móc je wypożyczać swym klientom przez 1 Dyrektywa 2001/29/WE, art. 5 ust. 3 lit. h). 2 Rozróżnienie pomiędzy zastosowaniami komercyjnymi a niekomercyjnymi stwarza nowe problemy w środowisku internetowym, jako że coraz większa liczba użytkowników może jednocześnie być twórcami dzieł. Uzależnienie korzyści z wyjątków od niekomercyjnego zastosowania zniechęca do stosowania nowatorskich systemów wynagrodzeń, takich jak systemy drobnych płatności, które mogą mieć podstawowe znaczenie dla opracowywania nowych modeli biznesowych dla twórców. 3 Wyjaśnienie tej praktyki można znaleźć pod następującym adresem: (s ). 4 Zob. Library ebook Survey hosted by OverDrive and American Library Association (ALA) [Przegląd bibliotek pod kątem książek elektronicznych przeprowadzony przez OverDrive i American Library Association]. Dostępny na stronie internetowej: PR\ doc 13/14 PE v02-00

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 Czym jest Forum Prawa Autorskiego? Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach dotyczących strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w Europie Sekretariat Minister Małgorzaty Omilanowskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska w konsultacjach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA

FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA Warszawa, 21.02.2013 roku Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92, lok. 125 Szanowny Pan Bogdan Zdrojewski Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2014 r. COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)) Komisja Kultury i

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2012 r. COM(2012) 789 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym PL PL KOMUNIKAT w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 2008/2173(INI) 20.11.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie ochrony konsumentów, zwłaszcza nieletnich, w zakresie używania gier

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisja Kultury i Edukacji. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kultury i Edukacji 14.6.2013 2012/0340(COD) PROJEKT OPINII Komisji Kultury i Edukacji dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

Za dzieło osierocone zgodnie z art. 1 dyrektywy można uznać:

Za dzieło osierocone zgodnie z art. 1 dyrektywy można uznać: 1. Jaka jest definicja dzieła osieroconego? Dziełem osieroconym (orphan work) jest według nowej dyrektywy dzieło, które jest nadal chronione przez prawo autorskie bądź prawo pokrewne, ponieważ okres ochrony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska

Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska Kontekst Forum Prawa Autorskiego platforma dyskusji o prawie autorskim (od 2013 r.) dozwolony użytek

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa

KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa KWESTIONARIUSZ Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu Pytania do dyskusji o wdrożeniu przepisów do polskiego systemu prawa Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. 1. Dzieła osierocone 1. Jakie są główne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 21.10.2016 2016/2903(RSP) WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO Konferencja naukowo-szkoleniowa Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Anna Gos Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie?

Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Ochrona Własności Intelektualnej cz. VI dr inż.tomasz Ruść Spis treści Na jakich zasadach możemy korzystać z prawa cytatu? Jak zgodnie z prawem założyć radio internetowe na swojej stronie? Czy brak informacji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Petycji 27.5.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0194/2013, którą złożył D. G. (Niemcy), w sprawie niejednorodności szkoleń dla koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 24.7.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wdrożenia dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA AUDIOWIZUALNA I MEDIALNA

POLITYKA AUDIOWIZUALNA I MEDIALNA POLITYKA AUDIOWIZUALNA I MEDIALNA Politykę audiowizualną UE regulują przede wszystkim art. 167 i 173 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Najważniejsze przepisy UE dotyczące polityki audiowizualnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2015/0000(INI) 13.7.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92 00-514 Warszawa fundacja@nowoczesnapolska.org.pl. Warszawa, 15.10.2012r.

Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92 00-514 Warszawa fundacja@nowoczesnapolska.org.pl. Warszawa, 15.10.2012r. Fundacja Nowoczesna Polska ul. Marszałkowska 84/92 00-514 Warszawa fundacja@nowoczesnapolska.org.pl Warszawa, 15.10.2012r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 24.9.2013 2013/2116(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktykach

Bardziej szczegółowo

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów

zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów Wersja z dn. 11. 05. 2011 r. PAKT DLA KULTURY zawarty pomiędzy Radą Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną reprezentowaną przez Obywateli Kultury

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0022(APP) 1.3.2013. Komisji Kultury i Edukacji. dla Komisji Prawnej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/0022(APP) 1.3.2013. Komisji Kultury i Edukacji. dla Komisji Prawnej PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kultury i Edukacji 2012/0022(APP) 1.3.2013 PROJEKT OPINII Komisji Kultury i Edukacji dla Komisji Prawnej w sprawie statutu fundacji europejskiej COM(2012)0035 2012/0022(APP))

Bardziej szczegółowo

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania

Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Jaka podstawa prawna dla prawa rodzinnego? Dalsze działania NOTA PE 462.498

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 51/3 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ

REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Samanta Kowalska Marian Walczak REGULACJE PRAWNE W ZARZĄDZANIU KOMUNIKACJĄ I INFORMACJĄ MEDIALNĄ Konin 2012 WPROWADZENIE I. PRAWO POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, a jego zakres jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, a jego zakres jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Rozwój technologii cyfrowych stworzył nowe i łatwo dostępne możliwości korzystania z utworów chronionych prawem autorskim bez zgody twórców i podmiotów praw pokrewnych. Kierując się zasadą

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r.

Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka. III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. Polska Izba Książki & Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka III Warszawskie Targi Książki, 10 maja 2012 r. 1. DIGITALIZACJA JAKO JEDEN Z PRIORYTETÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 2008 r.: uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej

Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Stanowisko Centrum Cyfrowego Projekt: Polska dotyczące Otwartej Licencji Edukacyjnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden na konferencji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY

POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY POLITYKA OCHRONY KONSUMENTÓW: ZASADY I INSTRUMENTY Europejska polityka ochrony konsumentów stanowi podstawowy element dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego. Jej celem jest zapewnienie prawidłowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Dokument referencyjny

Dokument referencyjny 1 Konsultacje społeczne w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy ( dyrektywa w sprawie pisemnego oświadczenia ) *** Dokument

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego

Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jak wykorzystać potencjał dzieł out of commerce system niemiecki, francuski i propozycja modelu polskiego Jędrzej Maciejewski Specjalista ds. finansowych i prawnych Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Konferencja podsumowująca badania pt. Polityka publiczna wobec osób

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2068(DEC) 2.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain.

KARTA DOSTAWCÓW. Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. KARTA DOSTAWCÓW Gospodarcze, środowiskowe i społeczne wymagania zrównoważonego rozwoju stanowią kluczowe wytyczne strategii Grupy Saint-Gobain. Grupa przystąpiła do Światowego Paktu Global Compact Narodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 16.12.2011 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu w Sewliewie w Bułgarii CM\887583.doc

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00)

POPRAWKI 1-25. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) 11.10.2013. Projekt opinii Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 11.10.2013 2013/2043(INI) POPRAWKI 1-25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Zintegrowany rynek dostaw paczek w celu wspierania wzrostu

Bardziej szczegółowo

Postulat reformy prawa autorskiego dla domeny publicznej

Postulat reformy prawa autorskiego dla domeny publicznej ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW DOMENY PUBLICZNEJ PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY, EDUKACYJNE I OŚWIATOWE Centrum Cyfrowe już w lutym 2012, w stanowisku dotyczącym kierunków reformy prawa autorskiego, zwracało uwagę

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 427 31995D3052 30.12.1995 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 321/1 DECYZJA NR 3052/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 13 grudnia 1995 r. ustanawiająca procedurę wymiany informacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego

Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość: dążenie do stworzenia kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE KWESTIE PRAWNE Luki w europejskim międzynarodowym prawie prywatnym i perspektywy na przyszłość:

Bardziej szczegółowo

Domena publiczna. Udostępnianie

Domena publiczna. Udostępnianie Domena publiczna. Udostępnianie Oznaczanie domeny publicznej CZYM JEST DOMENA PUBLICZNA? Za domenę publiczną uznajemy dobro wspólne: zbiór utworów, z których każdy może korzystać bezpłatnie i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

* PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 4.11.2014 2011/0450(NLE) * PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Prawo autorskie w pracy nauczyciela Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Podstawa prawna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 5 lutego 1994 roku http://isap.sejm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Prawna

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Prawna PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Prawna 2014/2256(INI) 5.3.2015 POPRAWKI 281-556 Projekt sprawozdania Julia Reda (PE546.580v02-00) w sprawie wdrożenia dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO PL OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących finansowania systemu gwarantowania depozytów (CON/2010/64) Wprowadzenie i podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

TEZY Dozwolony Użytek Publiczny

TEZY Dozwolony Użytek Publiczny TEZY Dozwolony Użytek Publiczny Warszawa, 2 października 2013 r. 1. Dozwolony użytek publiczny krótkie wprowadzenie 1. Dozwolony użytek jest przewidzianym przez ustawę ograniczeniem treści autorskiego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««Komisja Prawna 2009 WERSJA TYMCZASOWA 2004/0097(COD) 22.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Prawnej dlakomisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie projektu dyrektywy

Bardziej szczegółowo

TEZY Dozwolony Użytek Publiczny

TEZY Dozwolony Użytek Publiczny TEZY Dozwolony Użytek Publiczny Warszawa, 2 października 2013 r. 1. Dozwolony użytek publiczny krótkie wprowadzenie 1. Dozwolony użytek jest przewidzianym przez ustawę ograniczeniem treści autorskiego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 30.11.2007 B6-0000/2007 PROJEKT REZOLUCJI w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6-0000/2007 zgodnie z art. 108 ust. 5 regulaminu złożyli

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL 14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL Konkluzje Rady na temat architektury: udział kultury w zrównoważonym rozwoju RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. POWOŁUJĄC SIĘ na Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2008/2129(INI) 28.7.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym (2008/2129(INI)) Komisja Kultury

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad

Przede wszystkim autor ma oficjalne prawo do autorstwa utworu, rozpowszechniania go pod wyznaczonym pseudonimem, kontroli nad Prawo autorskie Prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich polegają na powiązaniu nazwiska twórcy z jego dziełem. Nie wygasają, są niezbywalne, nieprzenoszalne i nie można się ich

Bardziej szczegółowo