',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane"

Transkrypt

1 Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/ Warszawa Warszawa, dn r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie przekraczaiacei wvra2onei w zlotvch r6wnowartosci kwotv 30,000 euro Zamawiaj4cy - Muzeum Palacu Kr6la Jana III w Wilanowie zaprasza do zlo2enia oferty na realizacjg za;dania: przebudowa istniejqcej instalacji wody zimnej w zakresie prrystosowanie jej do obslugi przeciwpoiarowej w budynku Figarni zgodnie z: l.p.b.w. instalacji hydrantowej ppo2. W budynku Figami (opracowanym przez Biuro Projektowe EXTA w listopadzie 2012 r.), 2. Specyfrkacje Techniczne Wykonyrvania i Odbioru Rob6t dla instalacji hydrantowej w budynku Figami - l4cznie4 specyfikacje 3. Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Zam6wienie wykonyrrane bgdzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS /14-00 projektu,,rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rerydencji kr6lewskiej w Wilanowie" z dnia3 pu2dziernika 2014 r. Opis nrzedrniotu zam6wienia: Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie rob6t budowlanych instalacyjnych wraz z pracami towarzysz4cymi polegajqcych na przebudowie istniej4cych instalacji i sieci wodoci4gowych. Zakres prac objetrch inwestvcja: a) robof ziemne i nawierzchniowe (rozbi6rki istniej4cych nawierzchni, wykopy, zasypki, odtworzenie nawierzchni) b) przebudowa przylqcza - zwigkszenie Srednicy przewodu wlotu wody do budlmku wraz z zamontowaniem zasuw c) wykonanie ruroci4g6w wraz z montazem osprzgtt zgodnie z projektem d) wykonanie pr6b szczelno6ci i *ydajnodci oraz plukania e) wykonanie prac budowlanych towarzysz4cych (w tym miedzy innymi przebicia przez przegrody budowlane, uszczelnienia, izolacje cieplne i przeciwpo2arowe, tynkowanie, malowanie ) 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Ponadto, Zamawiaj4cy informuje,2e obiektjest uryposar2ony w system sygnalizacji pozaru,,algorex" i czujki,,sinteso". Wykonawca, w przypadku zaistnienia koniecznosci demonta2u w/w systemu, rna obowi4zek na czas *ykon)"rvanych prac zdemontowa6 system wraz z cz:ujkami i dokonad zmian w konfiguracji centrali systemu SAP Muzeum, utrzyma(, ci4glo66 tej pgtli, a po zakofczeniu prac w Figami wykona6 powt6my montaz, wprogramowanie, uruchomienie systemu i wykonanie testu systemu sygnalizacji poinru oraz przedstawienie protokolu z jego wynik6w Zamawiaj4cemu. Wykonawca realizlj4cy te prace musi dysponowa6 osobami posiadaj4cymi uprawnienia wynikaj4ce z I - L?A r\u ',I

2 Ustawy o ochronie os6b i mienia oraz oprogramowaniem z kluczem systemowym do centrali,,algorex", jak r6wnie2 musi posiada6 przeszkolenie z obslugi centrali,,algorex" przez producenta systemu firmy Siemens. Koszty z tym zwi4zane wykonawca winien wkalkulowa6 w swoj4 ofertg. Ponadto: Zamawiaj4cy jednocze5nie informuje o ograniczeniach logistycmo-transportowych w zakesie mo2liwo5ci dojazdu sprzgtem cigzkim oraz mo2liwosci zorganizowania stalego zaplecza placu budowy w jego bezposrednim s4siedztwie. Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwosd pracy wielozmianowej pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajqcym. Zmawiaj4cy wymaga, aby wykonawca zachowal szczeg6ln4 ostro2no66 podczas transportu, w trakcie wykonyrrania prac budowlanych i wykoriczeniowych, celem uniknigcia wszelkich uszkodzeri na calym terenie Muzeum i w najblizszym otoczeniu budynku Figami. Wykonawca bgdzie zobowiqzany do uwzglgdnienia ogrrniczef tona'zowych przy transportach sprzgtu lub material6w budowlanych na terenie Muzeum, a w szczeg6lno6ci w jego najbli2szym otoczeniu; np. mostek na ul. Kostki Potockiego (przy siedzibie Dzielnicy Wilan6w - ograniczenie do 3,5 Ton) i na osi gl6wnej palacu przy ul. Przycz6lkowej (do 30 Ton) Wykonawca bgdzie zobowi4zany do uwzglgdnienia codziennej pracy zespolu muzealnych pracownik6w - konserwator6w dziel sztuki, kt6rych pracownie majduj4 sig w Figarni. Wszelkie koszty zrvi4zane zlym utrudnieniem wykonawca winien wkalkulowai w ceng oferty. Wykonawca jest zobowi4zany przy opracowaniu swojego harmonogramu prac uwzglgdnii terminy wynikaj4ce z Ramowego harmonogramu stanowi4cego zal?cznik nr.s CVP Roboty instalacyjne wodne ikanalizaryjne CVP Roboty instalacyjne przeciwpozarowe CVP Roboty budowlane w zakesie budowy wodoci4g6w i ruroci4g6w do odprowadzania Sciek6w CVP Roboty w zakesie nawierzchni z wyj4tkiem dr6g CVP Remont starych budynk6w Zrmawiaj1cy wymaga minimum 6 lat gwarancji na prace objgte zaplaniem lyvmasanv temin zakortczenia zadania: do 17 sierrlnia 2015 r. W zalqczenfit; szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia obejmuje: zal4cznik nr. I Projekt budowlany wykonawczy instalacji hydrantowej ppo2 w budynku Figami autorstwa Biura Projekt6w EXTA Warszawa ul. Surowieckiego 2116, autor mgr. inz. Andrzej Petera zrl4cznik nr.2 Specyfikacje Technicme Wykonyrrania i Odbioru Rob6t dla instalacji hydrantowej w budynku Figami - l4cznie 4 specyfikacje. zal4cznik nr. 3 Przedmiar rob6t zal4cznik nr. 4Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zal4cznik nr. 5 Ramowy Harmonogram Prac zal4cznik nr. 6 Wz6r umowy. INFRASTRUKTURA rsrodowrsr(o,talo rff A lrtartdl!!t{o!{l *ffiilffiffii 'P/r Prqd w.pdft.icosty Fra2 Urte Eulofqdq re Arodkh EurrFjlki.go Ffitrsar Rosrroiu Rieiqo{r gg n rrmch Pmgramu Infrafifiuktm i Slgdc riblo

3 O udzielenie zam6wienia mogq ubiega6 sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 nastgpujqce warunki: a) warunki: Nale2yte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, ajezeli okes prowadzenia dzialalno6ci j est k6tszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej instalacyjnej w zakresie wykon).wania sieci i instalacji wodoci4gowych na obiekcie zabytkowym (zabytku nieruchomym) objgtym ochron4 konserwatorsk4 o l4cmej warto6ci co najmniej zl netto. Zamatviajqcy wyjainia, 2e za zabytek nieruchomy uznaje sig nieruchomoit, jej czgi6 lub zespoly bgdqce dzielem czlowieka lub z,viqzmte zjego dzialalnoiciq, stanowiqce Swiadectteo minionej epoki bqdz zdarzefi, kt6rych zachowanie le2y w interesie spolecznym ze wzglgdu na posiadanq wartolt historycznq, artystycznq lub naukowq. Podstmrq uznania obiektu za zabytek nieruchomy jest dokument stwierdzajqcy formg ochrony zabytku zgodnie z ustawq z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz ze zm.) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zam6wienia. a) Kierownik Budowy - Zamawiaj4cy uma warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wykaze, 2e dysponujejedn4 osob4 posiadaj4c4 uprawnienia do kierowania robotami budowlan)'rni w specjalno6ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz4dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci4gowych i kanalizacyjnych i sanitamych wentylacyjnoklimatyzacyjnej i sanitamej bez ograniczert i aktualny wpis na listg czlonk6w wlasciwej izby samorz4du zawodowego oraz odbyla co najmniej 2-letni4 praktykg zawodow4 na budowie przy zablkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabyk6w (zgodnie z $ 24 ust.l i 2 rozporz4dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia27 lipca 201 I r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych badaf przy zabttkach wpisanych do rejestru zabyk6w orazbadan archeologicznych - Dz. U. z 201 1r. Nr 165, poz.987). UWAGA: Zamawiaj4cy okreslaj4c wymogi dla ww. osoby w zakresie posiadanych uprawnief budowlanych, dopuszcza odpowiadaj4ce im uprawnienia budowlane, kt6re zostaly wydane na podstawie wczesniej obowi4zuj4cych przepis6w oraz odpowiadaj4ce im uprawnienia wydane obywatelom paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art l2a oraz innych przepis6w ustawy Prawo Budowlane (tekstjedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1 1 l8 ze zm.) oraz ustawy o zasadach umawania kwalifikacj i zawodowych nabltych w pafstwach Dokumenty potwierdzaj4ce spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu: I P IilFRASTRUKTURA tsrodowtst(o nrrooo!^llirrr.cr lro, s{(r ux^antler Elrfioflrlr{ fr,lg{jgl tulworj nad.r aa6 I.l.--/fi "t ',/'t AlFld s.t6lfin'rtrogry Drtaz Uda Eu,opdq!. arodtdrr EumClFk ro Ftn lr.ru Ro.woiu Rcrion hlfo w rrl dr Ptogrgm InlrsfiJlorr i $odflirfo

4 Wykaz rob6t budowlanych instalacyjnych w zakesie wykonywanla slecl l instalacji wodoci4gowych na obiekcie zabykowym (zabytku nieruchomym) objgtym ochron4 konserwatorsk4 wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartodci i podmiot6w, na (zecz kt6rych uslugi zostaly wykonane. Nale2y r6wniez zal4czyt, dowody, ze pot yzsze uslugi zostaly wykonane nale ycie, np.: protokoly odbioru, referencje. W przypadku gdy Zamawiaj4cy byl podmiotem na rzecz kt6rego byly wykonywane roboty Wykonawca nie ma obowi4zku przedkladania dowod6w o nale2ltym wykonaniu rob6t. Wykaz os6b, kt6re bgd4 uczestnicry6 w wykonyrvaniu zam6wienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doswiadczeniu Zamawiaj1cy odrzuci ofertg Wykonawcy, kt6ry nie wyka2e spelnienia powyzszych warunk6w. Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czgdciowych, ani wariantouych. Oferty nie zawieraj4ce pelnego zakesu przedmiotu zam6wienia zostan4 r6wnie2 odrzucone Kryteria oceny ofert: kryteria, kt6rymi Muzeum bgdzie sig kierowalo przy wyborze oferty spelniaj4cej warunki: cena 1000/o Po dokonaniu oceny ofert Zamawiaj4cy podejmie negocjacje z Wykonawc4, kt6rego oferta zawierala najnilsz4 ceng w celu uzyskania najkorzystniejszych warunk6w zam6wienia. Osoby aprawnione do porozumiewania sig z ll/ykonawcami: Powel Baranowski - Dzial Inwestycji, Miejsce oraz termin skladania ofert : Oferty proszg sklada6 w Dziale Administracji Muzeum Palacu Kr6la Jana III w Wilanowie, w budynku Kordegardy przy ul. Stanislawa Kostki Potockiego l0/16, , z dopiskiem,,oferta przebudowa istniej4cej instalacji wody zimnej w zakesie przystosowanie jej do obslugi przeciwpozarowej w budynku Figami" lub przesyla6 na adres Ostateczny termin skladania ofert: nrc r. do godz i I,.t 7 I i r f, ip,m.wgr: Pawel Baranowski Dzial lnwesrycji Muzeum Palacu Kr6la Jana lll w Wilanowie uai auaorflt6xa lumftjtk f u Dgst FOlYrOxr ttasr{ Prqdd wip6lfirirnsorra,ry ptza! une Europaiiki 26 rodkai Eurt{lirl(.go F 'idrrlu Roawoi/ R giqosherc w tqnrrh Prpgramu Inha6fiukturr i Slgdorvi6ko E

5 Umowa (wz6r) Nr.../2015 zawafia w Warszawie, dnia...r. pomigdzy: Muzeum Palacu Kr6la Jana III w Wilanowie z siedzib4 w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10116, Warszawa, posiadaj4cym osobowo6d prawn4, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rejestru RIK pod nr 39195, Regon , NIP , reprezentowanym przez: l. Pawla Jaskanisa - Dyrektora 2. Magdaleng Calkg - Gl6wnego Ksiggowego zwanyrn dalej Zamawiaj4cym a Reprezentowanym pr2e2... Zwanym dalej Wykonawc4. stosownie do art. 4 pk1 8 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (t. j.: Dz.U r.poz.907 2p62. zm.). Strony zawieraj4 umowg nastgpuj4cej tresci: Postanowienia ogrilne s1 1. Przyjmuj4cy Zamfwienie zobowi4zuje sig zrealizowa6 dla Muzeum prace polegaj4ce na,,wykonaniu instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w budynku Figami.". zgodnie z projektem: P.B.W. instalacji hydrantowej ppoz. W budynku Figami (opracowanym przez Biuro Projektowe EXTA w listopadzie 2012 r.) 2. Zaktes rob6t (opis przedmiotu zam6wienia), o kt6rych mowa w ust. 1, zawarty zostal w nastgpuj 4cych dokumentach: a. Projekt budowlany wykonawczy instalacji hydrantowej ppoz w budynku Figami autorstwa Biura Projekt6w EXTA Warszawa ul. Surowieckie go 2/16, attor mgr. inz. Andrzej Petera b. Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t dla instalacji hydrantowej w budynku Figami - l4cznie 4 specyfikacje. c. Informacja dot. bezpieczefstwa i ochrony zdrowia kt6re to dokumenty stanowi4 Zat4cznik nr 1 do Umowy (zal4cznik:t nr 1.a, 1.b, 1.c,). Wykonawca oswiadcza, i2 zapoznal sig z powylsz4 dokumentacj4 i akceptuje j4 w calosci, vznaj4c i2 jest ona prawidlowo sporz4dzona, wyczerpuj4ca i kompletna z punktu widzenia potrzeb Zamawiaj4cego i wynaganego przez niego zakresu. 3. Strony niniejszym potwiedzaj4, i2 w zak,res Przedmiotu umo*y wchodzq r6wnie2 te prace, kt6rych koniecmos6 ujawni sig w trakcie rcalizacji niniej szej Umowy, a kt6re w trakcie postgpowania o udzielenie zam6wienia bgd4cego Przedmiotem Umowy wykonawca rob6t m6gl przewidzied zgodnie z wiedz4 techniczn4, obowi4zuj4cymi przepisami techniczno- INFRASTRUKTURA rsrodowrsxo rrroon ^ rr. trcc aror'ro<l...r*j.,,.. ",,._. \\\ rl r artotarara tuaoffl1r{ funqj:t Folrvoj(j f acaofi atrc(i tl /l Proiln *ro6lfhaicodeny pnar tlnie Europ.i6tq re a.odkd., EulEp.jrtiqp Fufltuiru Roewoiu R gimrh go w rmaah Pmq-rm! InlrlstlkErr i Sndo ielro

6 budowlanymi i adminisftacyjnymi, jak r6wnie2 te, kt6re mo2na bylo przetllidziel na podstawie postanowieri Umowy s2 Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwosi wykonania rob6t zamiennych niewykraczaj 1cych poza zakres przedmiotu zam6wienia, kt6rych wprowadzenie bgdzie konieczne dla wykonania calofui rob6t i uzyskania zalo2onego efektu uzytkowego. Wykonawca o6wiadcza, 2e zapoznal sig z placem budowy i zakresem rob6t i nie wnosi do ego zastrzeaei. $3 Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania rob6t objgtych niniejsz4 umow4 zgodnie z dokumentami wymienionymi w $1ust.1, oraz $2ust.1 z naleiryt4 starannosci4, zgodnie ze standardem wykonania i wykoriczenia, zasadami wiedzy technicznej, obowi4zujqcyni Polskimj Normami oraz przepisami prawa. l s4. Wykonawca moie powrerzyl wykonanie czgsci prac objgtych umow4 podwykonawcy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiaj4cego. Zlecenie wykonania czgsci rob6t podwykonawcy nie zmienia zobofr4zari Wykonawcy wobec Zarnawial4cego za wykonanie tej czgdci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownik6w w takim samym stopniu, jak za dzialania, uchybienia lub zaniedbania wlasne. Zgoda, o kt6rej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mo2e zostai udzielona jedynie po uprzednim przedstawieniu Zamawiaj4cemu projektu umowy, kt6ra ma zosta(, zawarta z podwykonawc4. W pr4padku zawarcia umowy z podwykonawc4 o tresci niezgodnej z przedstawionym projektem, uznaje sig, iz zgoda przez Zarnawraj4cego nie zostala udzielona. Niezale2nie od postanowieri powyzszych, Strony zgodnie ustalaj4, i2 umowa zawierana z podwykonawc q bgdzie przewidywala mo2liwo56 przekazywania przez Zamawiaj4cego wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty bezposrednio z faktur wystawionych przez Wykonawcg. Wykonawca przed rczpoczeciem rob6t jest zobowi1zany okazai, na 24danie Zamawiaj4cego kopie zaswiadczeh o przeszkoleniu BHP, aktualnych badan lekarskich wszystkich pracownik6w przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy i wazne, akhralne uprawnienia Kierownika Budowy oraz Kierownik6w Rob6t. 1. ss Przedstawicielami Zamawiaj4cego na budowie i nadzoruj4cymi realizacjg zam6wienia s4: rf I {ip.m:,,:m t.ar Ettoxrtt^ flnotfjlo fl,iro{ta mly9o.fu ltc.ot{arra3o Ptoid *rt6{tn rr.er! Frp u,ra Eutopa dq!. a.ottdry Eltro+}boo Flntuttu Ronrop Rationohcgo w rrmd Pm$amu htr.filor' i SroOowAf

7 a) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego ustanowieni puez Zamawiaj4cego, kt6rzy s4 zobligowani do nadzorowania zgodnosci prowadzonych rob6t z projektem budowlanlirn i warunkami niniejszej umowy oraz uprawnieni do wydawania przedstawicielowi Wykonawcy na budowie polecefi zwiqzarlch z jakosci4 i ilosci4 prowadzonych rob6t budowlanych oraz irnych zwi4zanych z rcalizacj4 umowy, a w szczeg6lno5ci poleceri zwi4zanych z przestrzeganiem przepis6w bhp. b) c) In2ynier nadzoru budowlanego Kurator zadania 2. Przedstawici elami ze strony Zamawiaj4cego s4: a. b. c. 3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: Koordynatorem bhp, o kt6rym mowa w art. 208 kodeksu pracy, 1. Prawa i obowiqzki stron umowy $6 Wykonawca zobowi4zuje sig do stosowania podczas realizacji rob6t objgtych umow4, wyl4cznie w),rob6w bardzo dobrej jakosci, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustaw4 Prawo Budowlane oraz posiadaj4cych niezbgdne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. s7 Wykonawca ponosi peln4 odpowiedzialno5i prawn4 i materialn4 za dzialania i zaniechania os6b, kt6rymi sig posluguje przy realizacji niniejszej umowy jak za swoje wlasne. s8 Wykonawca uzryje do wykonania przedmiotu umowy material6w wlasnych, Zadne elementy rob6t nie s4 przewidziane do wykonania z material6w powieruonych przez Zamawiaj4cego. Wykonawca wykona prace przy u?yci:u narzgdzi i sprzgtu wlasnego lub bgd4cego w jego legalnej dyspozycji na podstawie stosownych um6w. J. Zamawiaj4cy udostgpni miejsce poboru energii elektrycznej. Koszty korzystania z pobranej energii elektrycznej ponosi Wykonawca wedtug wskazari licznik6w zainstalowanych przez Zamawiajqcego na koszt Wykonawcy. Stany licznik6w zostanq okreslone w protokolach. Naleinodi za energig elektrycm4 zostanie zaplacona przez Wykonawcg na podstawie wystawionej przez Muzeum faktury. Podstaw4 wystawienia faktury bgdzie protok6l odbioru kofcowego. fl*,m:m Ptq*t wsg6fin ltosny pn! Urra Eropqi*{ra 6rodr0r Eu.op.Ft(Ego FlidrEru Roaroiu Rlgtmrh go w rm Cr Fnframu Infslsufun i SroOonicm *ffiffii

8 l. 2. se Wykonawca posiada ubezpieczenie OC od ryzyk budowlanych w zakresie wykonywanej dzialalno5ci na czas obowiqzywania umowy, kt6rego kopia stanowi zal4cznik nr 2 do niniej szej umowy. Wykonawca odwiadcza, 2e w ruzie powstania zdarzeria objgtego szkodq zobowipuje sig do zwolnrenia Zamawiaj 4cego z odpowiedzialno5ci z tego tt tulu. 1. a) b) s10 Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zapewnia wla5ciwe zabezpieczenie swojego mienia na terenie budowy. s11 Do obowiqzk6w Wykonawcy nalezy: przedstawienie szczeg6lowego harmonogramu wykony,vanych rob6t, w terminie 7 dni od podpisania umowy; protokolame przejgcie frontu rob6t, c) d) e) 0 c) h) zorganizowanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt placu budowy, w tym tak2e zaplecza socjalnego tj. w szczeg6lnosci zapewnienie niezbgdnych medi6w, przyl4czy energetycznych, atakhe organtzacja dr6g dojazdowych oraz wyjazdowych itp. jezeli zajdzie taka potrzeba, organizacji prac w spos6b uwzglgdniaj4cy fal<i, ze s4 one prowadzone na obiekcie funkcjonuj4cym, objgtym ochron4 przez konserwatora zab).tk6w z czynnym ruchem turystycznym, zorganizowanie pracy w taki spos6b, aby nie doprowadzii do zakl6cenia normalnego funkcjonowania Muzeum Palacu w Wilanowie, w tym co tygodniowe ustalanie z osobami pracuj4cymi w Figami na bie24co harmonogramu rob6t. zawiadarnianie Zamawiaj4cego o wykonaniu rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu, przerwanie rob6t na 2qdanie Zamawiaj4cego oraz zabezpieczenie wykonanych rob6t przed ich zniszczeniem, przeprowadzenie na wlasny kosz wszelkich pr6b, badan, sprawdzeri i pomiar6w. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj4cy moze za;;.qdae wykonania dodatkowych lub powt6mych pr6b, badari, sprawdzeri albo pomiar6w, a ich kosa pokryje: Wykonawca, gdy wczesniejsze badania wykonywane przez Wykonawc7 zostaly wykonane niezgodnie z obowi4zuj4cymi normami i/lub przepisami, Wykonawca, gdy badania zostaly wykonane zgodnie z obowi4ztj4clrni normami, a dodatkowe lub powt6me badania *ykaz4 istnienie wad wykonanych prac, badanych element6w lub material6w,,k/ { f,l 1l 'ffi r\f II{FRASTRUKruRA lsnodowtst(o ittar&r lrt$oaal *ffii ProFld s.r6nmtegry Dr& Uda uropqdq r. Srodtdy' E!r.g.irtd.{p Flntutar Rotnciu Rogimsh go r rrn Ct Ptqgnmu Inffiuhurr i $odo icto

9 - Zamawiaj4cy, gdy badani a zostaly wykonane zgodnie z obowiqzuj4cyni normami, a dodatkowe lub powt6me badania wykaz4 prawidlow4 jako56 i zgodno5i z normami wykonanych prac, badanych element6w lub material6w, i) przekazanie Zamawiaj4cemt na co najmniej 7 dni roboczych przed zgloszeniem do odbioru kofcowego elaboratu powykonawczego wraz z dokumentami pozwalaj4cymi na oceng prawidlowego wykonania rob6t zgloszonych do odbioru, j) zgloszenie wykonania prac wykonanych zgodnie z $l ust. I oruz $2 ust. I umowy, do odbioru koricowego, uczestniczenie w czynno5ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, uczestniczenie w czynno3ciach przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania, k) dbanie o nalezyty stan i porz4dek na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy, prowadzeniu rob6t i dowozu material6w na plac budowy w spos6b nie powodujqcy zabrudzenia teren6w s4siednich i ci4g6w komunikacyjnych, l) po zakoriczeniu rob6t uporz4dkowanie terenu budowy omz terenu przyleglego w zakresie wynikaj4cym z prowadzonych rob6t i doprowadzenie go do stanu nie gorszego od pierwotnego, najpo2niej w przeci4gu 14 dni po odbiorze koricowym, m) zapewnienie i przestrzeganie w trakcie rcalizaqi rob6t objgtych niniejsz4 umow4 warunk6w bhp i p. poz, n) prowadzenie rob6t w systemie wielozmianowym, je2eli bgdzie to niezbgdne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania rob6t, po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody Zarnawiaj4ce go o wprowadzeniu wielozmianowosci, o) comiesigczne w terminie 7-iu dni po zakoriczeniu miesi4ca opracowywanie i przekazywanie Zamawiaj4cemu Raportu o postgpie prac sporzqdzanego wedlug wzoru zaakceptowanego przez Zamawiaj4cego. Terminy wykonania umowy i odbi6r przedmiotu umowy s12 1. Wykonawca zobowiqzuje sig do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w terminie: a) rozpoczgcie rob6t w dniu r. b) zakoriczenie rob6t w dniu 17 sierpnia 2015 r. 2. Za zakohczenie realizacji przedmiotu zam6wienia przyjmuje sig datg ostatecznego odbioru. 3. Kat2da ze stron moze zdiqda6 przeprowadzenia czgdciowego komisyjnego odbioru rob6t: a) przy robotach zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu, b) w przypadku dluzszej przerwy w prowadzeniu rob6t lub zmiany Wykonawcy, c) w innych uzasadnionych przypadkach. cx/, { -un ll INFRASTRUXTURA tgrodowrsxo r{arcooga lrtaraor lrt{lo{al *ffii Ptoirtt *rt6linan o ty pi:ar urta Europ.Flq!. Efodkdiy Eurq.j.kago Fmtuiru Ro oiu R ic*r go w r rdr Pognm! lflfrfffruldff! i $odoirfrd{o

10 4. W przypadku wyst4pienia okoliczno5ci przedluhenia terminu zakoric zenia rcalizacji przedmiotu umowy z przyczyn le24cych po stronie Zamawiaj4cego, Wykonawcy nie przysluguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu p rzedlu2enia terminu zakoriczenia rob6t. 5. Zadna wykonana czg56 rob6t nie moze byo zakyta lub w inny spos6b uczyniona niedostgpn4 bez zgody zamawiai4cego. wykonawca powinien umozliwi6 Zamawiai4cemu sprawdzenie kazdej czgsci prac, kt6ra zanika lub ulega zakyciu. 6. Wykonawca jest zobowi4zany informowai Zamawiaj4cego, na2 dni robocze przed terminem, a w przlpadku odbior6w wymagaj4cych udzialu os6b trzecich, na 5 dni roboczych przed terminem, kiedy roboty zuikaj4ce lub ulegajqce zaktyciu bgd4 gotowe do odbioru, a Zarnawiaj4cy powinien w ustalonym terminie stawii sig w celu odbioru tych rob6t. 7. Jezeli Zanawiaj4cy uzna odbi6r rob6t zanikaj4cych lub ulegaj4cych zakryciu za zbgdny, powiadomi o tym Wykonawcg w formie pisemnej. 8. Wykonawca, na Z4danie Zarnawiqqcego, ma obowiqzek odkryi lub wykona otwory niezbgdne dla zbadania rob6t, o ile wczesniej nie poinformowal Zamawiaj4cego o gotowosci rob6t do odbioru, a nastgpnie na wlasny koszt przywr6ci6 stan poprzedni. 9. NiezaleZnie od kontroli rob6t ulegaj4cych zakryciu lub zanikaj4cych Zarnawiaj4cy ma prawo w dowolnym momencie przeprowadzid kontrolg: a. ilosci i jakodci rob6t, b. porz4dku na budowie i jej zapleczu, c. stosowania przepis6w bezpieczeristwa i higieny pracy i przepis6w przeciwpozarowych, d. prowadzenia budowy zgodnie z wydanymi pozwoleniami, e. stosowania innych obowi4zuj4cych przepis6w, zarz4dzeh oraz zapis6w Umowy. 10. W razie stwierdzenia, w trakcie dokonsvania odbioru, wad przedmiotu umowy, Zamawiaj4cy mo2e odm6wi6 dokonania odbioru wyznaczaj4c Wykonawcy odpowiedni termin do usunigcia wad. Zamawiaj4cy moze r6wnie2 dokonai odbioru warunkowego, Wznaczaj4c termin na usunigcie wad. 11. W razie nie usunigcia wad w wlznaczonym terminie Zamawiaj4cy mo2e usun4c wady we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy lub obnizy6 wynagrodzenie zachowujqc prawo do kar umownych, o kt6rych mowa w $ 17. l 2. s13 Odbi6r koricowy rob6t okre6lonych w $1 niniej szej umowy nastqpi po calkowitym wykonaniu tych rob6t potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i komisyjnym spisaniu protokolu odbioru koricowego rob6t w terminie 10 dni liczqc od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci do odbioru koricowego rob6t. W dniu zgloszenia gotowodci do odbioru koricowego rob6t oke5lonych w $1 niniejszej umowy, na co najmniej 7 dni roboczych przed jego dokonaniem, Wykonawca przekuze Zamawiaj4cemu kompletn4 dokumentacjg wykonanych prac, tym dokumentacjg powykonawcz4, wraz z wymaganymi atestami, protokolami i zasviadczeniami z przeprowadzonych przez Wykonawcg sprawdzeri, badan, itp. w postaci papierowej w ilosci flip.ms,m ][ t"oi.ad srp6lfl lrro$ yft a Urra Eu,lprt te.!ct odkdn Errp.FfdEo Frndrtrr Roauoiu RlgiorElr fo w flndt hg! am Inffiutdu. i fuoy Io *ffiffii 10

11 egz. li elektronicznej w pliku zapisanej na plycie CD w formacie zgodnym z programem w kt6rym byla wykon).wana oftu w formacie PDF J Jeircli Zamawiaj4cy stwierdzi, 2e rcboty nie zostaly zakohczone lub bedzie mial zaslrzeaenia do kompletnosci i prawidlowo5ci przedstawianej przez Wykonawcg dokumentacji powykonawczej, odm6wi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawc4 wyznaczy termin ponowne go zlozenia przez Wykonawcg wniosku o dokonanie odbioru koicowego. JeZeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koricowego nie nadaj4 sig do usunigcia, lecz umozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia umowrrego. JeZeli wady nie nadaj4 sig do usunigcia i uniemozliwiaj4 u2ytkowanie przedmiotu umowy zgodnte zprzeznaczeniem, Zamawiaj 4cy motn i4dat wyko:nania przedmiotu umowy po raz drugi, w ramach calo6ci wynagrodzenia, okreslonego w $ 14 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. powy2szych nie umniejszaj4 praw Zamairaj4cego do dochodzenia odszkodowania z tltulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Sftony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koricowego bgdzie spisany protok6l, zaw'teraj4cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. jak te2 terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad i niedor6bek. Odbi6r ostateczny calosci przedmiotu zam6wienia uwaza sig za dokonany po uzyskaniu przez Wykonawcg wszelkich wymaganych prawem pozwoleri na uzytkowanie przedmiotu zam6wienia. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest protok6l podpisany przez Zamaw iaj 4ce go i Wykonawcg t. t Wynagrodzenie Wykonawcy s14 Strony ustalaj4 2e za bezlsterkowe wykonanie przedmiofu umowy Wykonawc a otwyma wynagrodzenie w kwocie... zll brutto (slownie... zlotych). W tym podatek VAT w stawce...oa tj. w kwocie...21 Wynagrodzenie nie podlega zmianie ani waloryzacji Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 1 obejmuje koszty robocizny, material6w i sprzgtu, pr6b i badan, wydruk6w, organizacji budowy oraz wszelkie inne koszty zwiqzane z wlasciwym wykonaniem przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie koszty i wydatki na realizacje przedmiotu zam6wienia, jakie poniesi mo2e Zamawraj4cy, w tym tak2e koszty zu2ycia /-\\ { Trr IBFRAMUKruRA tsrodowtst(o NAaooor^llu{n6t^ groileaal ftojd l96ttllan o ry FrE U,ra EurQ.ldqlr a.ddr Eurro.iltlroo Ful(l iar Ro8roiu Reeifirhcfo w lg Ct ttefrrmu hfrr!tutrt r i SrsAywgo -"ffii 1l

12 medi6w, oraz koszty i wydatki na prace nie ujgte w ofercie, a koniecme do wykonania kt6rych kosa i ryzyko wyst4pienia zostalo wkalkul owane przez Wykonawcg w wymagrodzenie i w kazdym przypadku obci4za Wykonawcg. t. Warunki platno5ci sls Podstawg do wystawienia faktwy przez Wykonawcg stanowi protok6l koricowego odbioru rob6t, podpisany przez Kierownika Budowy oraz Inspektor6w Nadzoru i przedstawiciela Zamawiaj4cego l4cznte z odbiorem ostatecznym przedmiotu zam6wienia potwierdzonym protokolem podpisanym przez Strony Faktura za roboty okredlone niniejszq umow4 bgdzie platna przez Zamawiaj4cego po uprzednim bezusterkowym wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy przelewem w terminie 30 dni, licz4c od daty zlolenta faktury w siedzibie Zamawiaj4cego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze J a) b) 6. Za dziefi zaplaty uwuza sig dzieh Ao2enia polecenia przelewn przez Zamawiaj 4cego. Wykonawca wni6sl zabezpieczente nalezytego wykonania umowy w wysoko6ci 10% warto3ci brutto umowy. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie Zasaly zl*rot.r Wykonawcy udzielonego Zunawiq4cemt zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy s4 nastgpujqce: 70o/o zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwr6cone Wykonawcy w ciqgu 30 dni po odbiorze ostatecznym przedmiotu zam6wienia; 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczerie roszczeh z ttlt;iu rgkojmi za wady i zostanie zwr6cona Wykonawcy w ciqgu 14 dni po uplywie jej okresu. Wykonawca upowa:inia ZamawiajEcego do wykorzystania kwoty, stanowi4cej zabezpieczenie naleirylego wykonania niniejszej umowy, na pokrycie koszt6w usuwania wad w przypadku ich nie usunigcia przez Wykonawcg w terminie wyznaczonymprzez Zamawiaj4cego. Warunki gwarancji i rgkojmi $16 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia opisany w niniejszej umowie i ofercie na okres... miesigcy w nastgpuj4cym zakresie objgtym dokumentacj4 przetargow4 2. Okes gwarancji, a takze okres rgkojmi, r6wny okesowi gwarancji rozpoczynajq sw6j bieg od dnia dokonania odbioru ostatecznego calosci przedmiotu zam6wienia przez Zamawial4cego.,--.\ / W"n IdIRASTRUIfiURA rsrodowtsxo rmoos tratada lroieaal *ffii Proidd grtdthrreom.ry Fa{E Utia Er'op#A!c a.qtrdrr E.rg+txtoo F...f6a/ Roa{oiu Rflisnohafo w rrn ci ftograrru hlr.ruuh'r i $roonwbto 12

13 3. Snony zgodnie o6wiadczaj4, iz umowa niniejsza stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu uregulowari wlasciwych przepis6w prawa. Kary umowne s17 1. Wykonawca zaplaci Zana'iaj4cemu karg umown4 w wysokosci 30% warto6ci wynagrodzenia brutto wymienionego w $ 14 ust. I niniej szej umowy w przypadku odst4pienia przez Zamawiajqcego od umowy z przy czyn le24cych po Stronie Wykonawcy. 2. Wykonawca za;plasi Zanlmwtaj4cemu karg umown4 wynikl4 z niewykonania lub nienale2l'tego wykonania umowy: a) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy kt6rego termin realizacji zostal okreslony w $ 12 ust. 1, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okeslonego w $ 14 ust. I niniejszej umowy za kazdy dzieri opolnienia liczony od uplynigcia tego terminq b) za op6inienie w przedstawieniu harmonogramu o kt6rym mowa w $ 1l lit. a, w wysokosci 0,2 Vo wynagrodzenia brutto okreslonego w $ 14 ust. 1 niniejszej umowy za kuizdy dzieh op62nienia liczony od uplynigcia tego terminu, c) za op6itienie w terminowym usunigciu wad stwierdzonych w okesie rcalizacji, przy odbiorze obiektn lub ujawnionych w okesie gwarancji jakosci, w wysokosci 0,5 %o wynagrodzenia brutto wymienionego w $ 14 ust. 1 niniejszej umowy za kuldy dzteh opbinienia liczony od uplynigcia terminu qznaczone go ptzez Zamatial4cego na usunigcie wad, 3. Zamawiaj4cy zastzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniaj4cego przovryiszajpgo wysokosd zastrzezonych kar umownych. 4. Kara umowna powinna by( zaplacona w terminie 14 dni od dnia doreczeria przez Zamawiaj4cego zqdanta zaplaty kary W razie op6znienia w zaplacie kary przsz Wykonawcg, Zanat:via1p,cy moze potr4cii nale2ro66 z tjihrlu zastosowania kary z wynagrodzenia Wykonawcy. Strony postanawi$+ irc w przypadku opoznienia w zaplacie wzajemnych wierzytelnosci pienigznych b9d4 placid odsetki za opo2rienia w wysoko5ci ustawowej. Odst4pienie od umowy s18 1. Opr6cz wypadk6w wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiaj4cemu przysluguje prawo odst4pienia od umowy w nastgpuj4cych sytuacjach: w razie wyst4pienia istotnej zmiany okoliczno6ci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie(, w chwili zawarcia umowy; {im:*um tnal rort Sq nmftl*rflr{otr:,l Erw! iacronarlct{ ProicK w606l oj!oeiy Or:E Urra EureCCq!. f.!('ldry urto.i*ftqo F!.a sar Roardu Ratiqrheeor rrndt Pmtrmu htiratut! r isroonwtto 13

14 odst4pienie od umowy w tym wypadku moze nast4pi6 w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; b. zostanie ogloszona upadlo5i lub rozwi4zanie firmy Wykonawcy; zostanie wydany nakaz zajqcia majqtku Wykonawcy; d. e. Wykonawca nie rozpocz4l. rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiaj 4cego zlo2onego na pi5mie; Wykonawca przerwal realizacjg rob6t bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni; f. 2. J. a) b) Wykonawca bgdzie prowadzil roboty w spos6b sprzec ry z postanowieniami umowy lub wadliwie, Zamavaaj4cy wezwie Wykonawca do nalezl'tego wykonpvania przedmiotu umowy i wyznaczy ku temu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiaj4cy ma prawo od umowy odst4pii i powierzy6 wykornnie przedmiotu umowy irnemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odst4pienie od umowy nastgpuje w formie pisemnej, z podaniem jego przyczyn. W razie odst4pienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiaj4cego, sporz4dzi protokol inwentaryzacji rob6t w toku na dzieri odst4pienia. W takim wypadku Wykonawca: zabezpieczy pnerwane roboty, wezrvie Zamawiaj4cego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i zabezpieczaj4cych, jezeli odst4pienie od umowy nast4pilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci, 4. W razie odst4pienia od Umowy z prrycryn, za kt6re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, Zanafraj4cy jest obowiqzany do dokonania odbioru wykonanych rob6t do dnia odst4pienia oraz zaplaty wynagrodzenia za ich wykonanie. 1. Klauzula PoufnoSci sle Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcg w zwi4zku z realizacjq rob6t bgd4cych przedmiotem zam6wienia mog4 byi wykorzystane tylko w celu wykonania tych rob6t. Wykonawca bgdzie zachowyva(, zasady naj5cislejszej poufnosci w stosunku do wszystkich w informacji. W okesie obowi4zywania umowy oraz po jej wyga{nigciu lub rozwiqzaniu Wykonawca nie bgdzie bez zgody Zamawiaj4cego publikowai, przekazywal, ujawniai ani udzielai Zadnych informacji, kt6re uzyska w nvi4zku z realizowanlm przedmiotem zam6wienia. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich no5niki przekazane Wykonawcy przez Zamawiajqcego w zwtqzku z rcalizacj4 przedmiotu zam6wienia pozostan4 wlasno6ciq f,ipmsm *ffii 14 A tfrtdd fitdnreeowr,ty pna UdQ Euop.t tqr.6rodtdrr Eu't airtdato FfidttlJ Ro liu Rrgimshrgo r.l rdt Pr lnmu Intnatutturr i $!{huido

15 Zarnaviaj4cego i po wykonaniu prac objgtych umow4 Wykonawca na iqdatie Zamavtaj4cego jest zobowipany do ich zwrotu. 3. Postano\i/ienia o poufno6ci, zawrte poryz J, nie bgd4 stanowily przeszkody dla Wykonawcy, w ujawnieniu informacji, ktorubyla juz, znana Wykonawcy jako informacja, kl6ra mo2e zosta6 ujawniona lub nale2y do informacji powszechnie manych. 4. Wykonawca odpowiada za podjqcie i zapewnienie wszelkich niezbgdnych Srodk6w zapewniaj4cych dochowanie pouy2szej klauzuli poufiroici przez swoich pracownik6w i podwykonawc6w. Sila wy2sza $20 Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowi4zan wynikaj4cych z przedmiotu zam6wienia z powodu sily wyzszej. Sila wy2sza oznacza zdarzenie ntezaleime od Strony, niemozliwe do przewidzenia i do zapobie2en:a przez Strong, kt6re wyst4pilo po dniu wejscia w 2ycie niniejszej umowy, w szczeg6lno6ci klgski Zywiolowe, katastrofy, epidemie, strajki, zmiany przepis6w, dzialaria i akty organ6w wladzy i administracji paristwowej, mobilizacjg, wojny, embargo, zamtnigcie granic. Postanowienia koricowe s21 Zarnawiaj1cy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci (cesji) w calodci lub w czg6ci wynikaj4cej z przedmiotowej umowy przez Wykonawcg na inne podmioty lub osoby trzecie s22 1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaj4 zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewazno5ci 2. A. B. Strony przewiduj4 zmiany niniejszej umowy w zakresie: koniecznosci przedluzenia terminu umownego z powodu:-dzialania sily wy2szej, tj. wyj4tkowego zdarzenia lub okolicznosci lub nieuzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie koniecznodci wykonania rob6t zamiennych, niewykaczaj4cych poza zakres przedmiotu zam6wienia, kt6rych wprowadzenie bgdzie konieczne dla wykonania calosci rob6t i uzyskania zalohonego efektu u2ykowe go koniecznosci wykonania prac wynikaj4cych z zalecef organ6w uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP, Miejskiego lub Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w itp., wydanych po rozstrzygnigciu przetargu i wyborze wykonawcy s23 Wszelkie spory mogqce powsta6 na tle zawarcia i stosowania niniejszej umowy suony zobowiezuj4 sig rozsttzygal polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygal bgdzie Sqd wla5ciwy dla siedziby Zamawiajqcego. s24 r\k,--..- I I l0r "tu /l {im,:m *ffii P,oirkl wlgdihjros'ry rrt! Ude Eulop+f^l!. a.o.fld{ EsrooaF*jafo F r tfr6ar Rod,oiu Ra0im6h$o r rrn Cr ftognnu hnafillirt i Sigdowieto 15

16 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cyvilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (ti. Dz. U. z 2010r., Nr 243 poz. 1623), a takze inne powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa polskiego. $2s Strony umowy zobowiqzuj4 sig wzajemnie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu, numeru telefonu i telefaksu. Wszelkie pisma i o5wiadczenia dostarczone pod adres wskazany w umowie uwzria sig za dotgczone, jeieli ptzed ich dorgczeniem nie nast4pilo zawiadomienie o zmianie adresu. s26 l. Umowa zostala sporz4dzona w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, dw6ch dla Zamawraj4cego i jednym dla Wykonawcy. 2. Wykaz zatr4czmk6w do umowy: a) Zal1cznik nr I - Opis przedmiotu zam6wienia (Zal4sznk rtr la, lb, lc) b) Zatrqczmk nr 2 - Polisa OC c) Zatpznk w 3 - Harmonogram rob6t; d) ZaI4czmk nr 4 - Warunki gwarancii; ZAMAWIAQCY: WYKONAWCA: 6,*r**u*r*...".L*{,*.,_-.,*rm.,s^,I lgrodol,lflsto I *,h*-;d'!a'^eo.,o.o -:W *ry ", I Eliddslf6llE losty Dnc Uda Eu.Fq*tza trodrd{r E,&raFfdato F nd ra, bdrp ttsefttg.epr m Ilr ProC!{ne hli[fidfrr isro(btrido t I '6 /l lk

17 Zal4cznik nr 4 do umowy nr... z dn r- Warunki gwarancji Wykonawca zobowiqzuje sig do zrealizowania rob6t opisanych w $1 Umowy... z dn.... r. zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, na./w nieruchomodci polozonej w Warszawie przy ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 zwanej dalej r6wnie2,,obiektem", zgodrie z dokumentacj4 projektow4, tj. dokumentami stanowi4cymi zal4cznik nr 1 do Umowy nr. z dn r. Wykonawca nie bgdzie m6gl w p6iriejszym terminie ubiega6 sig o dodatkowe wynagrodzenie, motywuj4c to zlym zrozumieniem dokumentacji, stanem obiektu lub ewentualnym nie uwzglgdnieniem w cenie oferty Swiadczenia, kt6re zostalo przewidziane w opisie przedmiotu zam6wienia lub wynikalo z samej koncepcji przedmiotu zam6wienia. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za obiekt w kt6rym bgdzie wykonywal prace objete przedmiotem Umowy nr... z dn.. r., et2 do chwili odbioru koricowego rob6t. Wykonawca powinien utrr4ryvai obiekt w ci4gu calego okresu trwania umowy we wlasciwym stanie i podj4i wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie zostal znrszczony bior1c pod uwagg wszelkie czynniki ryzyka mo2liwe do zaistnienia. Gwarancje Wykonawca zapewtia gwarancjg wla5ciwego wykonania rob6t objgtych Umow4 nr z dn.... r., a opisanych w $l i zal4czniku nr 1 do umowy. Wykonawca oswiadcza, Ze robof objgte niniejsz4 umow4 zostaly wykonane zgodrie z dokumentami wymienionymi w $l ust. 2 i ZaN4cznkiem nr I do Umowy nr...2 dn.... r. z nale2yl4 starannosci4, zgodnie ze standardem wykonania i wykoriczenia, zasadami wiedzy technicznej, obowi4zuj4cymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa. Gwarancja ta obejmuje wszystkie wady, zar6wno zauwu2alne jak i ukryte, zastosowanych material6w oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa, jak i dobrego funkcjonowania obiektu, zar6wno jako calosci, jak i poszczeg6lnych czgsci skladowych. t7

18 Wykonawca zobowipuje sig do zast4pienia, naprawy lub wymiany, na wlasny koszt, wszystkich czgsci lub element6w umanych za wadliwe, podczas okesu gwarancji tj.... od dnia koricowego odbioru rob6t. 1. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnodi wynikaj4c4 z wad mateialowych uz1'tych material6w, wadliwym wykonaniu rob6t oraz szk6d powstalych w zwiqzku wyst4pieniem wady. 2. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobovm4zany jest do ich usunigcia w terminie wskazanym przez Zarnairalqcego, na koszt wlasny. 3. W szczeg6lnych przypadkach wynikaj4cych z bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, Zamawiaj4cy natychmiasr zabezpieczy uszkodzony obiekt i pisemnie wezwie Wykonawcg do natychmiastowego usunigcia zagroienia. Ponowne uzytkowanie wymaga protokolamego odbioru do u4tkowania. 4. Zanavtiaj4cy zglasza wadg pisemnie, faksem lub drog4 elektroniczn4 z podaniem lokalizacji i warunk6w jej powstania. 5. Wykonawca okresli spos6b usunigcia wady (napraw4 wymiana) bezwzglgdnie zachowuj4c warunki zawarte w zgloszeniu. 6. Wykonawca powiadomi Zamawial4cego o dokonanej naprawie, przekantj4c protok6l naprawy gwarancyjnej z podaniem zakresu wykonanych czynnosci naprawczych. 7. W pr4padku gdy usunigcie wady trwa dhfiej niz okre6lono w pkt. 2 i nie uzgodniono tego faktu z Zamariajqcym lub w pr4padku braku reakcji na zgloszenie (pkt. 4) Zamavnaj4cy moze usun46 powstale wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowi4zuje sig do pokrycia poniesionych przez Zamawiajqcego koszt6w usunigcia wady. 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady wynikaj4ce z naturalnego ztrzycia. 9. Termin gwarancji ulega przedlu2eniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wyst4pieniu wady nast4pilo j eszc ze w czasie obowiqzywania gwarancj i. (data, pieczgi i podpis Wykonawcy) r\,/,{ IHFRASIRUKruRA rsrodowsl(o flarooorr ft lftcr lro$baal -,ffii 18 "Yll Pioilld Egdnmnlo{ry pnu Urfa Eu.rF.rirlq z. a.odldn Eu,ap.jdhoo Ftn(lt.al ng oiu n6efi *r0eo w rm crt Fmtraflu lnfirsfiu&n i S]odo Flro

a... 1. Do obowipk6w Zamawiaj4cego nalezy:

a... 1. Do obowipk6w Zamawiaj4cego nalezy: Zal1cznik nr 4 do SZ TTZORUMOW UMOWA Nr...12014 zawa;rl^ w dniu... 2014 r. pomigdzy: powiatem Kartuskim - Powiatowym Urzgdem Pracy w Kartuzach z siedzib4 w Kartuzach, ut. tuts.i*o1u II 4, NIp 58g-14-j6-91g,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa na roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane 1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego UMOWA O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... roku w Międzyrzeczu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, 66-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR......

PROJEKT UMOWY NR...... Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY NR... W dniu.. w Świdnicy pomiędzy Gminą Świdnica ul. Długa 38, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Adama Jaskulskiego -Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pani Marii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane

- projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane - projekt - Umowa nr o roboty remontowo - budowlane ZAŁĄCZNIK NR 6 do zapytania ofertowego zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy : MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JAGIELLOŃSKA 17, 40-032 KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy zawarty jest w dokumentacji technicznej rozbiórki. Załącznik Nr 6 UMOWA nr... (wzór) W dniu...pomiędzy Gminą Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa, NIP 827-22-34-443 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dariusz Perdek Wójt a... z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

PROJEKT UMOWY. 2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PROJEKT UMOWY Załącznik nr 4 zawarta w dniu... w Łaziskach pomiędzy:..., 24-335 Łaziska, reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym, a... reprezentowanym przez:...... z siedzibą :... zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy:

W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16. zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy: W Z Ó R UMOWA NR 2222 - /16 zawarta w Poznaniu dnia 2016 r. pomiędzy: Miastem Poznań, Usługami Komunalnymi, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań NIP: 209-00-01-440, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA

OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA NA WYKONANIE ZADANIA Odnowienie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie STRONA ZAMAWIAJĄCA GMINA RUDA MALENIECKA 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ

Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014 zawarta w Bielsku -Białej, w dniu.pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Krakowskiej 315 d, 43-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH

WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w dniu... w Zielonej Górze, pomiędzy: Polskim Związkiem Wędkarskim Okręg w Zielonej Górze z siedziba przy ul. Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra, NIP 929-10-77-985,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy U M O W A. na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego

Wzór umowy U M O W A. na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego Zał. nr 5 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na dostawy wyposażenia oraz wykonanie okablowania strukturalnego przy zadaniu inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace :

Termin wykonania zamówienia: - zadanie Nr. 1 : 30.05.2015 r. - zadanie Nr. 2 : 30.06.2015 r. Proponowany okres gwarancji na wykonane prace : Znak sprawy: DPS/D/2/I/2015 Zakopane dnia 23.04.2015r. Zaproszenie do składania ofert Na wykonanie robót budowlano remontowych w Domu Pomocy Społecznej im Jana Pawła II 34-500 Zakopane, ul. Szpitalna 21

Bardziej szczegółowo

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ Załącznik do SIWZ WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w..., dnia pomiędzy : reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Zamawiającym, a...... reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013

- Projekt umowy - UMOWA nr /2013 Zaù¹cznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy - UMOWA nr /2013 W dniu...2013 r. w Nowym S¹czu: pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu 33-300 Nowy S¹cz, ul. Wiœniowieckiego 136 zwanym dalej ZAMAWIAJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 8 do SIWZ. WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : WZÓR UMOWY Umowa Nr../2011 zawarta w Warszawie, dnia.. r. pomiędzy : Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Pałac w Wilanowie z siedzibą w Warszawie przy ulicy St. Kostki Potockiego 10/16, 02 958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Roboty dekarskie w zakresie wymiany rynien i obróbek pasa rynnowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim. UMOWA Nr o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu... w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Sądem Rejonowym ul.sądowa 2 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowanym przez Henryka Chowańskiego Kierownika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 7 Pomiędzy: PROJEKT UMOWY Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. hm Zygmunta Imbierowicza, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 7 REGON 630256364 NIP 784-16-75-289 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Załącznik 4 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR /2007 zawarta dnia...2007 we Wrocławiu pomiędzy: Towarzystwem im. Edyty Stein z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38, NIP:898-17-50-620, Regon:005925151

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór - Umowa Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Druk Nr 5 Wzór - Umowa z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy : 105 / U / 2015

Nr sprawy : 105 / U / 2015 Projekt umowy U M O W A Zawarta w dniu.. r. pomiędzy Gminą Miasto Suwałki - Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32, 16 400 Suwałki, NIP 844-000-59-39 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w Ząbkach, dnia.. pomiędzy : NADLEŚNICTWEM DREWNICA 05-091 Ząbki Kolejowa 31 reprezentowanym przez: 1. inż. Waldemara Walczaka nadleśniczego Nadleśnictwa Drewnica

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 1 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Rozbiórka budynku przy ul. Kosynierów 3 W dniu.. r. w Ustce, pomiędzy : Usteckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Ustce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK

UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK UMOWA Nr PIW.A.113.2015.AK zawarta w dniu... 2015 r. w Garwolinie pomiędzy Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Garwolinie, NIP 826-18-05-801 reprezentowanym przez Andrzeja Korysia- Powiatowego Lekarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr..

Załącznik nr 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr.. Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr.. zawarta w Tomaszkowicach w dniu. 2013r pomiędzy: Gminą Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 020 Wieliczka, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: mgr Henryka Gawora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

Wzór umowy. , reprezentowaną przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 6 Wzór umowy Zawarta w dniu r. pomiędzy: Miastem Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta - Pana mgr Jana Owsiaka, z siedzibą w Świdwinie, Plac Konstytucji 3 Maja 1 zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r.

3 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień :... r. 2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień:.r. U M O W A Nr PT.2370.5.2013 zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu 95-100 Zgierz ul. Łąkowa 6/8 NIP 732-17-93-108 REGON 472072264, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... /2015

WZÓR UMOWY Nr... /2015 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego z dnia 20.05.2015r. WZÓR UMOWY Nr... /2015 zawarta w dniu...2015r. pomiędzy Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież z siedzibą w Chodzieży przy ul. Młyńskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo