II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie"

Transkrypt

1 II. Prawa autorskie i prawa pokrewne w polskim prawie 1. Zakres prawa autorskiego 2. Autorskie prawa osobiste 3. Ochrona autorskich praw osobistych 4. Autorskie prawa majątkowe 5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich 6. Ochrona autorskich praw majątkowych 7. Ograniczenie ochrony majątkowego prawa autorskiego 8. Prawa pokrewne 9. Ochrona praw pokrewnych Bibliografia Netografia Słowa kluczowe: przedmiot-podmiot, dzieło-utwór, indywidualny charakter, uzewnętrznienie, prawa osobistemajątkowe-pokrewne, nadzór autorski, zawinione-niezawinione naruszenie, obrót-nabywca, pierwokup, ograniczenie praw twórcy, wyczerpanie prawa, artystyczne wykonanie, wideogram-fonogram, okresy ochronne. 1

2 1. Zakres prawa autorskiego Najistotniejszym elementem każdej regulacji prawnej, w tym również omawianej ustawy, jest określenie zakresu (podmiotowego i przedmiotowego), jej obowiązywania oraz wyjaśnienie terminów w niej używanych. w tym przypadku najpierw wyjaśnienia wymaga przedmiot prawa. Ustawa w art określa, że Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia dając tym samym definicje utworu, tj. pojęcia, którym posługuje się w dalszej części. Tak definiowany utwór musi spełniać określone warunki. Zdaniem ustawodawcy takie warunki wypełniają dzieła: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe do tych ostatnich nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3-5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art , art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62., art. 77); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe). Jest to jednak wyliczenie przykładowe, nie enumerycznie, co oznacza, że pojęcie utworu nie zamyka się na podanych przykładach, lecz może być rozszerzone na inne, w ustawie niewymienione, byleby spełniało kryteria art. 1.1 ustawy. Jeżeli byłyby wątpliwości, co do uznania dzieła chronionego prawem autorskim za utwór definiowany w ustawie to rozstrzygnięć dokona sąd. Np. Sąd Najwyższy uznał za przedmiot prawa autorskiego m.in.: kolekcję afiszy lub ogłoszeń, katalogi, rozkłady kolejowe, książki kucharskie, wzory i formularze, informator o porcie, instrukcję obsługiwania maszyny itp. (wg Barta, Markiewicz, 2006: 19) Określając zakres prawa autorskiego i praw pokrewnych ustawodawca uznał, że prawem tym powinny być chronione utwory, które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów (art ). Ustawodawca dał dużą swobodę interpretacyjną uznania czegoś za utwór, aczkolwiek nie oznacza to całkowitej dowolności. Może to być dzieło skończone, ale niekoniecznie. Może to być np. 2

3 fragment utworu (niekoniecznie skończonego), charakteryzujący się pewną zamkniętą sekwencją i noszący znamiona indywidualizmu. Dzieło, jeżeli ma być chronione prawem autorskim, musi spełniać jeszcze pewien dodatkowy warunek, a mianowicie: mieć indywidualny charakter. Ustawodawca nie określa, co rozumie przez indywidualny charakter, uznając, że określeniem tego terminu winna zająć się praktyka. Nie chciał tego zrobić najprawdopodobniej dlatego, iż różnorodność utworów może być tak wielka, że aż niemożliwa do zdefiniowania w ustawie. Według R. Golata (2005: 30) przez indywidualny charakter należy rozumieć osobiste piętno, jakie nadaje utworowi twórca, a ponadto utwór powinien cechować się niepowtarzalnością. Natomiast zdaniem autora niniejszego b-wykładu o indywidualnym charakterze utworu można mówić wówczas, gdy w nim (utworze) istnieje zauważalny wkład intelektualny charakteryzujący się odtworzeniem koncepcji twórcy. W tym ujęciu wkład intelektualny, to nic innego jak nadanie jakiejś idei autora (czyli zmaterializowanie w utworze ) zmaterializowanej postaci, która wskazuje na odrębność czy oryginalność zrealizowanego pomysłu. Tylko dokładne przeanalizowanie badanego utworu może dać odpowiedź na pytanie, czy utwór ma indywidualny charakter i czy brak jest w nim zapożyczeń wykluczających ową indywidualność. Jakby nie rozumieć i interpretować tego pojęcia i tak ostatecznego rozstrzygnięcia, w sprawach spornych, dokona sąd. Sama idea (pomysł?), procedury czy odkrycia, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne nie są objęte ochroną. Również nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe. (art. 4) Ustawa nie wprowadza ograniczenia podmiotowego, tj. co do osoby, którą można uznać za twórcę utworu. Może nią być każda osoba fizyczna, która nie musi na dodatek spełnić jakichkolwiek wymogów formalnych, aby jej dzieło było chronione ustawą o prawach autorskich. Oznacza to, że swojego dzieła nie musi zgłaszać w jakiejkolwiek instytucji ani też uzyskiwać jakichkolwiek zaświadczeń. Do tworzenia dzieła nie są również potrzebne jakieś kwalifikacje wynikające z prawa. Oznacza to również, że twórcą utworu chronionego prawem może być niewykształcony, niepełnoletni czy ubezwłasnowolniony człowiek, bez względu na wiek czy pochodzenie społeczne lub preferencje religijne itp. Osoba np. pisząca poezję czy prozę, domorosły malarz bez wykształcenia plastycznego lub też osoba, malująca obrazy odbiegające od kanonów malarstwa (tzw. prymitywista), tworząc utwór, pomimo tego, iż nie zastanawia się nad ochroną dzieła, to jednak automatycznie z mocy prawa ją ma. 3

4 Podobną jak twórca ochronę otrzymuje z mocy prawa współtwórca utworu. Wówczas posiadają oni wspólne prawo do dzieła. W takiej sytuacji każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, ale do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. Domniemywa się, że twórcą (lub współtwórcą) jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Utwór nie musi być ukończony, ale niezbędnym warunkiem zapewnienia ochrony jest jakieś jego uzewnętrznienie (art. 1.2 Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną ). Musi być on w jakiś sposób ukazany, że powstał. Pozostawienie utworu jako pomysłu w głowie twórcy nie rodzi żadnego prawa do ochrony. Prawa autorskie powstają więc w momencie tzw. ustalenia dzieła (art. 1.3). Ustalenie dzieła to stworzenie możliwości dowiedzenia się o nim przez inne, niż twórca osoby. Może się to odbyć również w formie jakiejkolwiek prezentacji utworu. Ustawa określa też podmiotowy, jeśli chodzi o obywatelstwo twórcy, zakres obowiązywania. Ogranicza go do: obywateli polskich, obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 5.1, 5.1 ze zn.1). W tym miejscu należy dokonać pewnego rozróżnienia, które ma istotne znaczenie przy stosowaniu praw wynikających z ustawy. Zakresem praw autorskich objęte są: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. 2. Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa osobiste zawierają w sobie prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Dotyczą one zawsze i wyłącznie twórcy. Nikt oprócz twórcy nie ma do nich prawa. Ich czas trwania jest nieograniczony, co oznacza, że nawet po śmierci należą one do twórcy. 4

5 Twórca może na wypadek śmierci określić, kto ma go reprezentować w zakresie praw autorskich. Jeżeli twórca nie wyraził swojej woli to małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo. Zstępni rodzeństwa są też uprawnieni do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twórcy (zob. art. 78). Prawo do autorstwa utworu to jedno z autorskich praw osobistych. Powstaje ono w momencie jego uzewnętrznienia w jakikolwiek sposób. Jest to ochrona przed twierdzeniem kogokolwiek, że jest autorem określonego utworu. Jeżeli ktoś nieuprawniony twierdzi, że jest twórcą utworu to dokonuje pewnego rodzaju kradzieży prawa do autorstwa, określanego często słowem plagiat. Plagiat to inaczej kradzież, dokonana w jakiejkolwiek formie, cudzego utworu lub jego części i przedstawienie go pod własnym nazwiskiem. Z prawem do autorstwa wiąże się inne prawo osobiste tj. prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo też udostępnienie go anonimowo. Autor ma prawo do pokazania, że to właśnie on stworzył utwór natomiast nieznaczący jest sposób tego pokazania, czyli oznaczenie. Oznacza to, że zawsze autorskie prawa osobiste będą chronione bez względu na to, czy utwór był w jakikolwiek sposób podpisany, czy też jest on anonimowy. Prawo do autorstwa oraz do jego oznaczania chroni twórczość autora, jego dorobek zawodowy oraz umożliwia uzyskanie odpowiedniego, poprzez identyfikację dzieł (utworów), statusu społecznego. Wszystko to powoduje, że ochrona tego prawa ma istotne znaczenie indywidualne i społeczne. Z prawa do nienaruszalności treści i formy utworu wynika zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w dziele bez zgody jego autora. Twórca dzieła, materializując opracowaną koncepcję, uznaje, że określona jego forma jest najlepsza, najbardziej oryginalna i właściwa dla jego (twórcy) osobowości. Tak więc jakakolwiek zmiana dzieła może być uznana przez twórcę za zmniejszenie artystycznej wartości, a przez to i przyniesienie uszczerbku w ocenie dzieła. Dokonanie zmian jest oczywiście możliwe, ale tylko wówczas, gdy twórca zmiany takie zaakceptuje, uznając, że opinia o jego twórczości nie zostanie owymi zmianami nadszarpnięta lub też, jak to bywa często, akceptuje zmiany na skutek odpowiedniej gratyfikacji. 5

6 Jest jednak pewien wyjątek od tej zasady. A mianowicie dotyczy on następcy prawnego, nabywcy autorskich praw majątkowych, który bez zgody twórcy może dopuścić zmiany, jeżeli są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to również utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął (art. 49.2). Jest to krzyżowanie się osobistego prawa poszanowania integralności dzieła oraz majątkowego prawa decydowania o korzystaniu i rozpowszechnianiu dzieła zależnego (Barta, Markiewicz 2006: 45). Istotne trudności powstają, przy interpretacji tego prawa, w przypadku różnego rodzaju zmian wynikających z inscenizacji, wykorzystania dzieła do scenariuszy filmowych itp. przeróbek. Bywa bowiem i tak, że twórca, aczkolwiek zgodził się na pewnego rodzaju zmiany czy dostosowanie utworu do potrzeb ekranizacji, po zobaczeniu efektu końcowego jest zawiedziony i raczej nie chce uchodzić za jego twórcę. Powstało, w takim przypadku, pewne nowe dzieło, oparte na pierwotnym utworze, ale odbiegające od oryginalnego w taki sposób, że autor oryginału nie chce, aby było z nim identyfikowane. Nowe dzieło jednak powstało, poniesiono koszty, które nie powinny zostać utracone. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest ugoda, z której wynika albo współautorstwo nowego dzieła albo też stwierdzenie przed jego rozpowszechnieniem, iż jest to nowe dzieło stworzone na motywach utworu, o podanym tytule i ze wskazaniem innego autora tego nowego dzieła. Rzetelne wykorzystania utworu to m.in. Prawo do rzetelnego ukazywanie jego lub dokonywanie wykorzystania utworu, to dozwolonych zmian bez przekłamań, tj. kolejne prawo wynikające w taki sposób, który uniemożliwi z autorskich praw osobistych. wprowadzenie kogokolwiek w błąd, co do zamiaru twórcy. Z tego wynika, że nie może być ono ani zniekształcone ani użyte w sposób odbiegający od intencji, która była podstawą jego tworzenia, ani wykorzystane do celów niezgodnych z moralnością twórcy. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności również wynika z autorskich praw osobistych. Twórca, po ukończeniu, utworu i jego podpisaniu (lub też nie podpisaniu) może rozważać możliwość udostępnieniu utworu publiczności. O publicznym udostępnieniu można mówić dopiero wówczas, gdy utwór staje się możliwy do zobaczenia przez bliżej nieokreśloną grupę ludzi. To znaczy każdy, nawet w sposób przypadkowy (czyli niezamierzony), ale także po celowym zajęciu lub wykupieniu miejsca, staje się świadkiem prezentacji utworu. 6

7 W rozumieniu ustawy: utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie (art. 6.1). O publicznym udostępnieniu, biorąc pod uwagę poprzednie stwierdzenia, można mówić w sytuacji udostępnienia utworu w Internecie. Prezentacja utworu w miejscu dostępnym jedynie dla ściśle określonej grupy osób, nie jest publicznym udostępnieniem utworu. Nie daje to jednak prawa innym osobom do niepublicznego rozpowszechniania dzieła. Oznacza tylko tyle, że twórca, w każdym czasie, od stworzenia utworu, może uznać, iż nadaje się ono do publicznego rozpowszechnienia. Ma on do tego prawo pierwszeństwa. Potem, po skorzystaniu z takiego prawa pierwszeństwa, jest możliwe dalsze upublicznianie, w różny sposób, dzieła przez innych, oczywiście bez naruszenia jego (twórcy) innych praw osobistych oraz autorskich praw majątkowych. Ostatnim z tej grupy autorskich praw jest możliwość sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Nadzór nad sposobem korzystania z dzieła przez twórcę może być realizowany jedynie w przypadku posiadania przez niego wiedzy o wykorzystaniu jego dzieła (taką wiedzę ma twórca w przypadku przeniesienia majątkowych praw autorskich lub w przypadku udzielenia licencji) oraz o udostępnianiu, przez uprawnionych do korzystania z dzieła, efektów dopuszczalnych zmian i wykorzystań. Aby posiadanie takiej wiedzy było realne ustawodawca nałożył na korzystającego z utworu obowiązek umożliwienia twórcy i to jeszcze przed rozpowszechnieniem utworu, przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione przez twórcę, w związku z nadzorem, zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcę. Gdyby twórca nie przeprowadził nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu. Za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy dodatkowe wynagrodzenie. Ale taka możliwość (dodatkowe wynagrodzenie) może zostać stworzona na podstawie podpisanej umowy lub wynikać z istniejącego odrębnego przepisu prawnego (np. może przysługiwać twórcy utworu plastycznego prawo do sprawowania odpłatnego nadzoru autorskiego). 7

8 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architektonicznourbanistycznymi regulują odrębne przepisy: art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; art. 12 ust. 1 i 7; art. 18 ust. 3 prawa budowlanego (ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 207 poz. 2016); rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 96 poz. 817). Trzeba tylko pamiętać, że nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. Oczywiście ta zasada może być zmieniona zindywidualizowaną umową. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Tak więc nadzór ten może być realizowany w ramach określonych umowami autorskimi pomiędzy klientami a architektami, którzy zrealizowali określone projekty. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego jest ustalony umową cywilno-prawną (wzór takiej umowy jest dostępny w Krajowej Izbie Architektów). W ramach nadzoru tylko architekt, który projektował obiekt architektoniczny ma prawo, na żądanie klienta (inwestora), dokonywać stosownych do potrzeb klienta zmian. Zmiany bez jego zgody lub wiedzy skutkują zarzutem naruszenia prawa autorskiego. Jeżeli uprawniona osoba, ale nie twórca, posiada oryginał utworu jest ona obowiązana udostępnić go twórcy w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu art. 19 ust. 3 są: egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę; kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone. Z prawa autorskiego wynika możliwość skontrolowania, czy oryginał utworu jest faktycznie takim jego egzemplarzem, który został stworzony przez twórcę. Czyli, że twórca utworu, pomimo tego, że stracił prawo do oryginalnego egzemplarza, ma prawo do skontrolowania, czy istotnie dany egzemplarz zawiera utwór stworzony przez niego, a tym samym, czy upubliczniany jest on w formie niezmienionej. Nabywca oryginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie (art. 52.3). 8

9 3. Ochrona autorskich praw osobistych Ochronę autorskich praw osobistych umieściła ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w rozdziale ósmym. Przekroczenie przepisów dotyczących naruszenia praw osobistych można dokonać w sposób niezawiniony i zawiniony. O niezawinionym naruszeniu prawa autorskiego traktuje art , który przewiduje, że twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Natomiast w przypadku naruszenia zawinionego sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Jest jednak pewne ograniczenie w ochronie praw osobistych. Ograniczenie dotyczy twórców programów komputerowych. Ochrona ta nie obejmuje prawa decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu, prawa do zachowania jego integralności i prawa nadzoru nad sposobem korzystania (zob. art. 77 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Jak wcześniej wspomniano, osobiste prawa autorskie nie wygasają po śmierci twórcy. Są one nadal chronione, a do twórcy (przed jego śmiercią) należy określenie osoby, która może ze stosownym powództwem wystąpić. Gdyby twórca nie określił takiej osoby, to wówczas prawa powoda będą posiadali z mocy prawa: małżonek, zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. Gdyby tak określone osoby z takim powództwem nie wystąpiły lub ich nie było, uprawnienie w tym zakresie będzie posiadało stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy. Niezależnie od ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i, osobistym prawom autorskim pewną ochronę przyznaje również kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. ostatnia zmiana ; Dz.U ). Na mocy art. 439 kc 9

10 Art. 439 kc: Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie. można domagać się, aby osoba, która może narazić twórcę na bezpośrednią szkodę, podjęła działania zmierzające do zaniechania albo nawet dała niezbędne zabezpieczenie jako gwarancję, że narażenie takie nie nastąpi. Natomiast na podstawie art kc osoba, której dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia można także żądać, wykonania czynności potrzebnych do usunięcia skutków tego naruszenia. Może to zrobić w różnej formie. Kodeks cywilny wymienia jako jedną z nich: złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on (twórca) również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. Regulacje przewidziane w kc można stosować niezależnie od przepisów przewidzianych gdzie indziej, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym (zob. ustawa prawo własności przemysłowej). Ponadto art. 23 kc uzupełnia, że dobra osobiste człowieka w tym również twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 23 kc: Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ustawa o prawie autorskim... wprowadziła ochronę autorskich praw osobistych w postaci norm karnych, mających za zadanie nie tylko oddziaływanie prewencyjne, ale również i stosowanie kar za ich (osobistych praw autorskich) łamanie. Np. art przewiduje odpowiedzialność za przywłaszczenie sobie autorstwa oraz za wprowadzenie w błąd, co do autorstwa cudzego utworu albo artystycznego wykonania. Karane jest również rozpowszechnianie bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania czy 10

11 artystycznego wykonania. Ponadto karze podlega każdy, kto publicznie zniekształca utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie (podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3). Naruszenie osobistych praw autorskich w celu uzyskania korzyści materialnej w inny sposób niż określono to powyżej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Karane jest również uniemożliwienie lub utrudnienie wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu (art. 119 ustawy o prawie autorskim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku). 4. Autorskie prawa majątkowe Autorskie prawa majątkowe zostały określone w rozdziale trzecim (oddział drugi) omawianej ustawy o prawie autorskim... Zgodnie z art. 17. twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, czyli do odnoszenia z niego korzyści w postaci wynagrodzenia lub innej. Korzyść z utworu można uzyskać sprzedając go, wynajmując, wystawiając publicznie czy zwielokrotniając, przy zastosowaniu różnych technik itp. Korzyść można osiągnąć również w postaci niematerialnej (np. może być to sława, chwała, szczególny szacunek, udogodnienia niematerialne). Pola eksploatacji utworu to sposób, w jaki można utwór wykorzystać. Ustawa niektóre z nich wymienia w art. 50. i tak: W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. Uwaga: wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą. 11

12 W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uwaga: Rozpowszechnionym utworem jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru. Ale to nie są wszystkie pola eksploatacji. Chodzi tu nie tylko o możliwości, które są obecnie znane, ale i takie, które, jeszcze nie są znane, a może je stworzyć postęp techniczny. Z autorskich praw majątkowych wynikają materialne uprawnienia przysługujące twórcy utworu. Można te uprawnienia traktować jako przychody (wynagrodzenie) za korzystanie z utworu. Twórca mając prawo do rozporządzania utworem ma prawo do wynagrodzenia z różnego rodzaju tytułów. Korzyści mogą dotyczyć: zawarcia umowy sprzedaży (cena sprzedaży) oryginału, jak również z tytułu dokonywanej przez osoby uprawnione, odsprzedaży (wynagrodzenie) sprzedanego już oryginału. Odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 19 ze zm. 1 jest każda sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę. Niezależnie od powyższych możliwości uzyskania kapitałowego usatysfakcjonowania twórcom przysługuje prawo do otrzymywania odpowiednich kwot, przewidzianych ustawą z tytułu: produkcji lub importu magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń; kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu; czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów. zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, za pomocą urządzeń reprograficznych, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Procedura korzystania z wpływów otrzymywanych od producentów, importerów czy też od posiadaczy urządzeń reprodukcyjnych wykonujących usługi na rzecz osób trzecich została określona w art.:20 i art. 20(1). Są też tam ustalone procentowe wielkości wpływów oraz 12

13 procentowe wskaźniki rozdziału wpływających kwot do stowarzyszeń reprezentujących twórców (tzw. organizacje zbiorowego zarządzania); artystów wykonawców; producentów fonogramów, jak i wydawców. Niezależnie od tych wpływów wymienionych powyżej właściciele autorskich praw majątkowych otrzymują gratyfikacje, za pośrednictwem (lub bez pośrednictwa, jeżeli podpisali odrębne umowy) stowarzyszeń ich reprezentujących z tytułu: Nadawania opublikowanych drobnych utworów muzycznych, słownych i słownomuzycznych przez organizacje radiowe i telewizyjne; Reemitowania przez operatorów sieci kablowych w sieciach kablowych utworów nadawanych w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (art i 21 ze zn.1.1). Publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym przypadku również potrzebna jest reprezentacja stowarzyszenia), jeżeli się to łączy z osiąganiem korzyści majątkowych. Uwaga: z tym przepisem łączy się m.in. obowiązek opłat, za wykorzystanie programów radiowych (np. muzyki) w sklepach, zakładach fryzjerskich i innych zakładach usługowych czy handlowych. Z rozporządzaniem utworem wiąże się możliwość dowolnego nim dysponowania. Twórca może go np.: cytować, zamieszczać w różnych publikatorach (utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie) lub prywatnie go udostępniać (np. użyczać użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej) określonym przez siebie osobom, czy też wprowadzić do obrotu itp. Twórca może decydować również, w jaki sposób i komu oraz za ile udostępni swój utwór. Tak więc w zakresie rozporządzania leży i zarządzanie utworem. 5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich Ustawa bardzo szeroko traktuje zagadnienia przeniesienia majątkowych praw autorskich. Prawa te mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, albo też na zasadzie nabycia ich poprzez przejęcie utworu przez pracodawcę lub też w odmienny sposób (np. przejęcie przez producenta praw do fonogramu czy wideogramu). Inne osoby mogą dowolnie nimi rozporządzać, jeżeli umowa tego nie zabrania. Umowa o korzystanie z utworu, to licencja. 13

14 Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich może być kształtowana dowolnie pod warunkiem, że nie będzie sprzeczna z prawem. Stronami umowy są twórca i nabywca. Każda ze stron może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Może też żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z tytułu umowy. Gdyby ustawa tę kwestię rozwiązywała w określonych sytuacjach, inaczej niż chciałyby to zrobić strony oczywiście strony umowy musiałyby się dostosować do ustawowego rozwiązania (zob. pierwszy e-wykład, normy imperatywne). Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji. Możliwe jest inne ukształtowanie umowy w tym zakresie (wyjątek: nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy). Ustawa w trosce o korzyści twórcy wprowadza pewne wymogi (i ograniczenia), jakim powinna odpowiadać umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Przede wszystkim umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej (pod rygorem nieważności). Ponadto twórca zachowuje wyłączne prawo, aczkolwiek może być ono ograniczone umową, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie są postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych. Zależne prawa są to prawa, które posiadają osoby nabywające, np. autorskie prawa majątkowe. Nazwa bierze się stąd, że nabywcy mają prawa niesamodzielne; ich wykonywanie jest uzależnione od zezwolenia autora dzieła oryginalnego. Treść umowy, oprócz podstawowych danych twórcy i nabywcy, wskazania utworu musi wyraźnie określać pola eksploatacji. Nie jest dopuszczalne stwierdzenie, że umowa dotyczy wszystkich pól eksploatacji. Nie może ona również określać, nawet uogólniająco, tych pól eksploatacji, które nie są znane w momencie zawierania umowy. Gdyby takie zapisy się w niej znalazły, z mocy prawa staje się ona nieważna (art. 41.3). Jeśli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami. 14

15 Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić utwory, o których publikację zawarł odrębną umowę. Z tego tytułu nabywca lub licencjobiorca nie może dochodzić od twórcy żadnych roszczeń nawet wtedy, gdy otrzymali od twórcy prawo wyłączne. Jest ono w takim wypadku ograniczone, ale i jednocześnie chronione, gdyż umowa o zbiorowe wydanie utworów raczej nie powinna obejmować prawa publikacji poszczególnych utworów. Ustawa dopuszcza jednak możliwość takiej publikacji poprzez odpowiednie sformułowanie umowy (art. 62.2). Umowa licencyjna, czyli umowa o korzystanie z utworu, musi być zawarta na piśmie (pod rygorem nieważności). Ustawa wymienia dwa rodzaje umów licencyjnych: umowę licencyjną wyłączną i umowę licencyjną niewyłączną. Rodzaje umów licencyjnych: Licencja wyłączna zastrzega, ze wszystkimi tego konsekwencjami (np. możliwość dochodzenia roszczeń przez licencjobiorcę w przypadku naruszenia jego praw wynikających z licencji), wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Licencja niewyłączna nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji. Licencjobiorca, jeżeli tego nie zastrzeżono w umowie, może upoważnić inną osobę do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Licencja uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę. Można w umowie określić inny okres, jak i zakres i miejsce korzystania z utworu. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną na czas nieoznaczony. Jeżeli licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych (tj. takich, jakie przewidziano w podpisanej umowie), a w ich braku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Umowa może w tym zakresie postanawiać inaczej. Po wyznaczonym ustawowo lub umownie terminie umowa licencyjna wygasa. Nabycie autorskich praw majątkowych przez pracodawcę następuje w momencie przejęcia utworu stworzonego przez pracownika, wykonującego swoje obowiązki w ramach umowy o pracę. Owe przejęcie następuje w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Mając na uwadze poprzednie stwierdzenie, pracodawca nabywa również prawo własności materiału, na którym utwór wykonano. 15

16 Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują również pracodawcy (o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej art. 74.3). Z umowy o pracę w zakresie nabycia autorskich praw majątkowych przez pracodawcę może wynikać obowiązek rozpowszechnienia przejętego utworu. Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku w okresie dwóch lat od nabycia utworu, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu. Po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do pracownika-twórcy. W sytuacji, gdy pracodawcą jest instytut naukowy przysługuje mu pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Strony mogą jednak umówić się inaczej. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego we wspomnianym utworze oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo, jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany (zob. art. 12 i 14). Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, gdy praca dyplomowa nie jest częścią utworu zbiorowego. W pewnym sensie pracodawcą dla twórców utworu audiowizualnego jest producent. Domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa, na mocy umowy o stworzeniu utworu albo umowy o wykorzystaniu już istniejącego utworu, wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości. Przy twórcach pozostaje jednak prawo do wynagrodzenia. Z umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzieleniem licencji związane jest wynagrodzenie (ustawa się też posługuje określeniem cena zamiast wynagrodzenie). Wynagrodzenie jest ustalone umową, ale może być i tak, że umowa przewiduje przeniesienie tych praw nieodpłatnie. W sytuacji, gdyby wykorzystywano utwór na polu eksploatacji nieprzewidzianym 16

17 umową, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Umowa może być renegocjowana w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy (art. 44). Jeżeli z umowy wynika, że wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia. Gdyby wynagrodzenie twórcy określono w umowie procentowo od ceny sprzedaży egzemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie. Wynagrodzenie należy się współtwórcom programu audiowizualnego pomimo tego, że całość majątkowych praw do utworu posiada producent. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do: wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach; stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowizualnych i ich publicznego odtwarzania; stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów; stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własne użytku osobistego. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie z powyższych tytułów za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Polsce może być ustalone ryczałtowo. 17

18 Umowa może zawierać inne postanowienia nieprzewidziane w ustawie, jednak nie mogą być one z nią sprzeczne. W ustawie przewidziano pewne zabezpieczenia dla innej niż twórca strony umowy tj. dla zamawiającego (nabywcy). Postanowienia te zobowiązują m.in. twórcę do dostarczenia (wykonania) utworu w wyznaczonym umową terminie, a jeżeli termin nie został określony to niezwłocznie po ukończeniu utworu. Zamawiający utwór, w przypadku nie otrzymania go w wyznaczonym terminie, może wyznaczyć następny wszak z zastrzeżeniem, iż w przypadku jego nie dochowania, od umowy będzie miał prawo odstąpić. Ponadto w przypadku stwierdzenia usterek w utworze, zamawiający może wyznaczyć twórcy termin do ich usunięcia, a w sytuacji ponownego jego nie dotrzymania od umowy odstąpić lub żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia. Twórca może się od zarzutu popełnienia usterek uwolnić, jeżeli udowodni, iż usterki powstały z powodu zaistnienie okoliczności, za które on nie odpowiada. Jednak w przypadku nie dochowania terminu w usuwaniu usterek lub w przypadku ich niezawinionego powstania twórca zachowuje prawo do 25% umówionego wynagrodzenia. Roszczenia wynikające z tego rodzaju sytuacji (jak wyżej) wygasają z chwilą przyjęcia utworu, co będzie oznaczało, że utwór przyjęty spełnia oczekiwania zamawiającego. w każdym razie, zamawiający ma prawo po dostarczeniu utworu, w okresie ustalonym umownie lub korzystając z art. 55 ustawy o prawie autorskim... w okresie kolejnych sześciu miesięcy opowiedzieć się, czy utwór przyjmuje, czy nie przyjmuje oraz czy żąda określonych poprawek lub zmian. Po tym terminie uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Ustawa dopuszcza odstąpienie lub wypowiedzenia przez twórcę umowy ze względu na swoje istotne interesy twórcze. Nie określa ona, jakie interesy twórcy należy uznać za istotne. W takiej sytuacji przewiduje się dwie możliwości: Powstaje ustawowe prawo pierwokupu dla nabywcy lub licencjobiorcy, który został narażony na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez twórcę. Prawo pierwokupu obowiązuje twórcę w przeciągu dwóch lat od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy ze względu na istotne interesu twórcy. Natomiast jeśli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu utworu, skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nią w związku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności (zasady tej nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, podobnie przy art. 57). 18

19 Ponadto ustawa przewiduje jeszcze trzy interesujące sposoby zabezpieczenie autorskich praw majątkowych, a mianowicie: Jeżeli nabywca lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu (z czym oczywiście wiąże się wynagrodzenie dla twórcy; utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie), nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Może też domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż sześć miesięcy, terminu. Jeżeli termin, dotyczący rozpowszechniania utworu nie był ustalony umową, to twórcy przyznane jest prawo do odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu przez nabywcę lub licencjobiorcę. Gdyby publiczne udostępnienie utworu nastąpiło w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje w takim przypadku prawo do wynagrodzenia określonego umową. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że licencja jest niewyłączna. Wówczas takiego prawa twórca nie ma. Uwaga: w przypadku licencji niewyłącznej licencjodawca ma prawo udzielania dalszych licencji na danym polu eksploatacji. O licencji wyłącznej mówimy, gdy umowa zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. 6. Ochrona autorskich praw majątkowych Ochrona autorskich praw majątkowych przewiduje możliwość żądania od osoby, która te prawa naruszyła: zaniechania naruszania; usunięcia skutków naruszenia; naprawienia wyrządzonej szkody (zob. art ). Odpowiedzialność sprawcy naruszenia wynika z przepisów prawa cywilnego oraz z przepisów ustawy o prawie autorskim... Prawo cywilne przewiduje odpowiedzialność osób za czyny niedozwolone. Jest oczywiste, że każdy, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia (art.415 kc). Jednak, w przypadku ochrony praw majątkowych, nie ma znaczenia wina osoby naruszającej majątkowe prawo autorskie. To znaczy, że czynu tego można dokonać z winy umyślnej, nieumyślnej lub w ogóle wina może nie występować. 19

20 Wina to stosunek psychiczny sprawcy do czynu określający świadomość sprawcy o dokonaniu czynu niedozwolonego. Wina umyślna jest to działanie albo zaniechanie, winę nieumyślną określa się wspólnym mianem niedbalstwa. Niedbalstwo można zarzucić temu, kto nie dochował należytej staranności w sytuacji, gdy powinien i zarazem mógł zachować się prawidłowo. Z prawa cywilnego wynika również odpowiedzialność, oprócz sprawcy naruszenia majątkowych praw autorskich, również i tego, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody (art. 422 kc). Natomiast, gdy kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialność jest solidarna (zob. art kc czy art ). Odpowiedzialność solidarna określa możliwość egzekwowania całości należności od każdego ze sprawcy lub od kilku jak również i równocześnie od wszystkich. Wybór zależy od uprawnionego do egzekucji. Ustawa o prawie autorskim określa też wysokość odszkodowania w postaci: a. sum pieniężnych: w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; poprzez wydanie uzyskanych korzyści, wynikających z naruszenia majątkowych praw autorskich; zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek. b. stosownej publikacji tzn.: jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie; podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd. Dopuszcza się również i mniej dotkliwe odszkodowania w sytuacji, gdy naruszenie jest niezawinione, a zaniechanie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe. Wówczas na wniosek osoby naruszającej prawo i za zgodą uprawnionego sąd może zasądzić zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego. 20

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Zadanie finansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. 1 Autorzy: Mateusz Staszek dr Andrzej Ogonowski Koncepcja publikacji: Paweł Chaber Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo