FINVt,., M0 SKARBU PAŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINVt,., M0 SKARBU PAŃSTWA"

Transkrypt

1 5 ' 45Z4 Lima <1911; GOIRIIICTVVO PAK Górnictwo sp. z o.o Konin, ul. Kazimierska 45 /PAKG/W/2014 FINVt,., M0 SKARBU PAŃSTWA (IY1.7.'e2'Y MAN DEP (Nr L.. cit Gc).,tw. '1.0)St.. Włodzimierz Karpiński 4 ",C) -!, 1.,r'f Minister Skarbu Państwa 1 - L. 2 Z j Ministrerstwo Skarbu Państwa... ul. KrUcza 36/Wspólna 6 t ' ' Warszawa 52. ;r7r. dotyczy: projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów Spółka PAK Górnictwo" sp z o O. z siedzibą w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem ( PAKG"), w nawiązaniu do przekazanego w dniu 22 września 2014 r. do konsultacji społecznych projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów (projekt z dnia 17 września 2014 r«, Projekt Ustawy"), niniejszym zgłasza uwagi do Projektu Ustawy i przedstawia je w załączeniu do niniejszego pisma Mam nadzieję, że uwagi PAKG zostaną uwzględnione w pracach legislacyjnych nad Projektem Ustawy. Jednocześnie, podkreślam gotowość PAKG do konstruktywnego włączenia się w dalsze prace legislacyjne nad Projektem Ustawy przy opracowaniu tak ważnej dla całej branży wydobywczej. W załączeniu przesyłamy Uwagi do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r. Otrzymują: Adresat, PAK Górnictwo sp. z o. o«a/a 4:(k 6.(yrra ZQ 724 Szcz te..? )4 Prezes Zarządu - Zbigniew Bryja KRS nr , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydzial Gospodarczy REGON , NIP , kapltal zakładowy ,00 PLN tal , faks

2

3 PAK Górnictwo sp. z O.O Kann, ul Kazimierska 45 Uwagi PAK Górnictwo sp. z o.o. do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r. Konin, dnia 20 października 2014 r

4 PAK Górnictwo sp z o O. (dalej PAKG) zgłasza następujące uwagi do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r ( Projekt Ustawy"). 1. Rozszerzenie przedmiotu regulacji na wszystkie kopaliny objęte własnością górniczą PAKG wnosi o rozszerzenie Projektu Ustawy na wszystkie kopaliny objęte własnością górniczą, tj zmianę tytułu ustawy na Ustawa w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania wydobywania i transportowania kopalin stanowiących własność górniczą" Zmianie powinien ulec odpowiednio art. 1 Projektu Ustawy poprzez wskazanie, że dotyczy ona kopalin stanowiących własność górniczą Wszelkie odniesienia do węglowodorów w Projekcie Ustawy powinny odsyłać do kopalin objętych własnością górniczą Uzasadnienie: PAKG wyraża zdecydowane poparcie dla prac prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego dotyczącego poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów. Jednakże, należy mieć na względzie, te problemy, które są bezpośrednio adresowane przez Projekt Ustawy istnieją nie tylko w odniesieniu do inwestycji węglowodorowych lecz są tożsame dla niemalże wszystkich inwestycji dotyczących poszukiwania i rozpoznawania, a także wydobywania surowców naturalnych. Trudności związane z nadmierną złożonością i przewlekłością procesu inwestycyjnego, jak również luki i niedostatki obowiązujących regulacji prawnych zwiększają w sposób znaczny ryzyko powodzenia inwestycji dla podmiotów, które zamierzają zaangażować znaczne środki finansowe w eksploatację złóż surowców na terenach Polski Ponadto, eksploatacja surowców energetycznych takich jak węgiel brunatny i kamienny, a także surowców metalicznych oraz chemicznych ma niemniejsze znaczenie strategiczne z punktu widzenia gospodarki państwa niż inwestycje dotyczące węglowodorów. Mając na uwadze trudności dotyczące procesu inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem surowców, z którym boryka się cały przemysł wydobywczy w Polsce, a także z uwagi na kluczowe znaczenie dla krajowej gospodarki eksploatacji surowców energetycznych, metalicznych oraz chemicznych, zasadnym jest rozszerzenie zakresu regulacji przewidzianych w Projekcie Ustawy na wszelkie inwestycje dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin objętych własnością górniczą w myśl art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r Prawo geologiczne i górnicze (Dz U z 2014 r, poz. 613, PGiG"). Zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć obejmujących eksplorację i eksploatację kopalin objętych własnością górniczą oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawne przeprowadzenie inwestycji w tymże zakresie, jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całej branży wydobywczej w Polsce, a nie jedynie branży węglowodorowej. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Ministerstwo Skarbu - uzasadnienia do Projektu Ustawy oraz Oceny Skutków Regulacji - autorzy Projektu Ustawy zauważają problemy nadmiernej złożoności i długotrwałości procesu inwestycyjnego oraz niedostatecznej konkurencyjności regulacyjnej Polski, co wpływa na niezadowalający napływ inwestycji zagranicznych w przemyśle wydobywczym. Jednakże, problemy te występują nie tylko w sektorze węglowodorowym, ale również w pozostałych sektorach branży wydobywczej prowadzących inwestycje w zakresie kopalin objętych prawem własności górniczej, co zostało całkowicie pominięte przez projektodawcę. Inwestycje węglowodorowe z punktu widzenia aktualnie obowiązujących regulacji nie są w żadnym wypadku regulowane w sposób bardziej restrykcyjny, co uzasadniałoby konieczność zmian prawa tylko dla tej grupy kopalin 2

5 Podkreślenia wymaga, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkie wymagania, które muszą zostać spełnione przez inwestycje węglowodorowe obowiązują także w przypadku inwestycji dotyczących pozostałych kopalin objętych prawem własności górniczej. Problemem są kwestie reglamentacji administracyjno-prawnej, jak długotrwałość procedur uzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, uzyskanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych a także pozostałych pozwoleń, opinii i uzgodnień przewidzianych w poszczególnych ustawach. Trudności związane z uzyskaniem w/w pozwoleń dotyczą w takim samym stopniu wszystkich inwestycji związanych z surowcami naturalnymi i w równym stopniu zwiększają ryzyko powodzenie inwestycji dla przedsiębiorców zamierzających zaangażować środki w eksploatację złóż kopalin. Zatem, jak zauważają autorzy Projektu Ustawy, problem nadmiernej złożoności i przewlekłości procesu inwestycyjnego istnieje - jednakże nie jedynie w odniesieniu do węglowodorów. Jest to problem, z którym boryka się cale branża wydobywcza w Polsce, co dowodzi konieczności wprowadzenia nowych regulacji umożliwiających sprawne i efektywne przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego w odniesieniu do wszystkich kopalin objętych własnością górniczą Ponadto, rozszerzenie zakresu regulacji przewidzianych w Projekcie Ustawy na wszelkie inwestycje dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin objętych własnością górniczą jest również uzasadnione biorąc pod uwagę interesy gospodarki państwa. Jak zostało to wskazane w uzasadnieniu do Projektu Ustawy, redukcja obciążeń administracyjnoprawnych związanych z realizacją inwestycji węglowodorowych ma wpłynąć pozytywnie na komercyjną eksploatację złóż węglowodorów i tym samym doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym względzie, nie można zapominać, że pozostałe surowce energetyczne mają równie kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego państwa. Polityka energetyczna Polski i polska elektroenergetyka była, jest i w dalszym ciągu będzie oparta przede wszystkim na węglu (Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.). W celu zachowania bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (przyjęta przez Rząd dnia 10 listopada 2009 r.) nakazuje podjąć działania obejmujące wprowadzenie instrumentów prawnych motywujących do prowadzenia prac przygotowawczych i utrzymania odpowiednich mocy wydobywczych, jak również zniesienia barier prawnych w zakresie udostępniania nowych złóż węgla kamiennego i brunatnego. Również projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. opublikowany dnia 14 sierpnia 2014 r. przez Ministerstwo Gospodarki zakłada, że węgiel pozostanie w dalszym ciągu podstawą bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo, jak zostało podkreślone w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2050 r., ze względu na stopniowe wyczerpywanie się węgla w obecnie wykorzystywanych pokładach, a także wraz z trudniejszymi warunkami wydobycie, w przyszłości konieczne będzie sięgnięcie po nowe złoża oraz ograniczenie kosztów wydobycia Biorąc pod uwagę rekomendacje zawarte w wyżej powołanych dokumentach strategicznych, a także kluczowe znaczenie węgla dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz konieczność sięgnięcia po nowe złoża, co wymaga znaczących inwestycji, zasadne jest uproszczenie procedur administracyjnoprawnych i ograniczenie ryzyk inwestycyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć w zakresie, poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania tego surowca. Nie można również zapomnieć o strategicznym znaczeniu surowców metalicznych i chemicznych. Rosnący popyt na surowce mineralne, przy coraz trudniejszym dostępie do złóż, a także rosnących kosztach wydobycia i przetwórstwa surowców powoduje, że konieczne jest wprowadzenie stabilnych ram prawnych zapewniających redukcję istotnych ryzyk inwestycyjnych i gwarantujących sprawne przeprowadzenie przedsięwzięć dotyczących eksploracji i eksploatacji surowców. Konieczna jest ochrona interesu i bezpieczeństwa państwa w zakresie zapewnienia stabilnego pokrycia zapotrzebowania na surowce mineralne i stworzenie odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie 3

6 Podsumowując, należy stwierdzić, że problem dotyczący złożoności i przewlekłości procesu inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem surowców w Polsce, jest problemem, z którym boryka się cały przemysł wydobywczy w Polsce, a nie jedynie branża węglowodorowa. W szczególności zachowanie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jest i będzie w długoterminowej perspektywie oparte na eksploatacji węgla. Dlatego rozszerzenie zakresu regulacji przewidzianych w Projekcie Ustawy na wszelkie inwestycje dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin objętych własnością górniczą jest jak najbardziej zasadne. Zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć dotyczących kopalin objętych własnością górniczą jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całej branży wydobywczej w Polsce, nie jedynie branży węglowodorowej. Uchwalenie Projektu Ustawy w obecnym kształcie będzie oznaczało dyskryminacje surowców innych niż węglowodory. Dyskryminację, która nie może być uzasadniona z punktu widzenia obowiązujących regulacji prawnych, jak również z perspektywy istotności dla gospodarki państwa pozostałych kopalin objętych własności górniczą, w tym węgla brunatnego. 2. Wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613 ze zm.) ( PGiG") w celu urealnienia ochrony przed niekontrolowaną zabudową obszarów udokumentowanych złóż stanowiących własność górniczą Proponujemy aby w drodze nowelizacji art. 95 PGiG ochronę udokumentowanych złóż ograniczyć tylko do tych, które są objęte własnością górnicza. Proponowane brzmienie art. 95 PGiG: Art Udokumentowane złoża kopalin objętych własnością górnicza oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwo. 2. W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopalin obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy«uzasadnienie: W ocenie PAKG treść art. 95 ust. 1 nie jest wystarczająca. Przepis ten choć stanowi, że udokumentowane złoża ujawnia Się w celu ich ochrony w praktyce jego stosowania nie zapobiega uchwalaniu studiów i planów miejscowych blokujących eksploatację złóż. Jedną z przyczyn jest zbyt szeroki zakres zastosowania tego przepisu, W przypadku udokumentowanych złóż kopalin pospolitych, ich ochrona może doprowadzić do ograniczenia zabudowy znacznej powierzchni. Dlatego PAKG proponuje, aby szczególną ochroną planistyczną objąć tylko złoża kopalin, które są przedmiotem własności górniczej. Zmiana ta nie spowoduje, te udokumentowane złoża innych kopalin nie będą miały znaczenia w procesach planistycznych. Ze względu na treść art 10 ust. 1 pkt 11 art. 39 ust. 3 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa powinny zostać odpowiednio uwzględnione uwarunkowania, a także powinny zostać określone obszary występowania udokumentowanych złóż w odniesieniu do wszystkich kopalin. Intencją przedkładanej propozycji jest tylko wzmocnienie ochrony złóż objętych własnością górniczą, czyli tych, które mogą mieć znaczenie strategiczne dla państwa polskiego. 4

7 Z kolei przez dodanre nowego art. 96a PGiG PAKG proponuje ustanowić reguły, które dadzą podstawy do realnego nadzoru na treścią aktów planistycznych stanowionych na obszarach udokumentowanych złóż objętych własnością górniczą. Proponowane brzmienie tego przepisu Art. 96a. 1. Przeznaczenia gruntów położonych na obszarach, o których stanowi art. 95 ust. 1 na cele niezwiązane z wydobywaniem kopalin dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za zgodą ministra właściwego ds. środowiska. 2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 3. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: 1) uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów; 2) wykaz powierzchni gruntów, o których mowa w pkt 1; 3) ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia, uwzględniające w szczególności przewidywany rozmiar strat złoża kopalin, które nastąpią w wyniku ograniczenia możliwości albo zwiększenia kosztów eksploatacji złoża; 4) mapę sytuacyjno-wysokościową wskazującą granice obszaru projektowanego do przeznaczenia na cele niezwiązane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin 5. Minister właściwy ds. środowiska może w szczególnie uzasadnionym przypadku odstąpić od wymogu przedkładania uzasadnienia ekonomicznego." Uzasadnienie: W oparciu o doświadczenia związane z blokowaniem terenów potencjalnej eksploatacji górniczej poprzez ustalenia planów miejscowych albo ewentualnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, PAKG proponuje wprowadzenie przepisu ograniczającego samodzielność planistyczną gmin w tym zakresie podobnie do rozwiązań funkcjonujących w przypadku ochrony gruntów rolnych i leśnych, łj wymogu uzyskania zgody ministra właściwego ds. środowiska na uchwalenie planu na terenach udokumentowanych złóż. Tym samym PAKG proponuje, wzorem przepisów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, aby zmiana przeznaczenia gruntów, pod którymi znajdują się udokumentowane złoża, mogła nastąpić wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. PAKG w swojej bieżącej działalności spotkał się z sytuacją uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod budowę elektrowni wiatrowych na terenach udokumentowanego złoża Oczkowice w gminie Miejska Górka. Zostało tutaj uchwalonych pięć miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego tj.: 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Dłoń (Uchwała Nr XLII/210/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r.); 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Piaski (Uchwała Nr XLII/212/14 RADY Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r.); 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Sobiałkowo (Uchwała Nr XXVII/129/12 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 listopada 2012 r.); 4 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowice (Uchwała Nr XXX/149/13 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 31 stycznia 2013 r.); 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Konary (Uchwała Nr XLI1/211/14 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 kwietnia 2014 r.). Projektowana

8 farma wiatrowa Konary nie leży bezpośrednio na złożu Oczkowice, jednak ze względu na bliską odległość, jej powstanie miałoby wpływ na eksploatację złoża Warto zaznaczyć, że w planach miejscowych Farma Wiatrowa Dłoń ( 8 pkt 6) oraz Farma Wiatrowa Piaski ( 8 pkt 5) umieszczono wyraźny zakaz prowadzenia powierzchniowej eksploatacji kopalin. Rozstrzygnięciami nadzorczymi nr KN oraz nr KN-l z dnia 28 maja 2014 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność w/w postanowień ograniczających eksploatację, co jednak nie zmienia faktu, że budowa elektrowni wiatrowych może zablokować ewentualną eksploatację złoża. Nie była przy tym prowadzona żadna analiza dot. alternatywnych wariantów zagospodarowania terenu, w tym wydobycia węgla. 3. Uwzględnienie w Projekcie Ustawy konieczności stworzenia wykazu złóż strategicznych w celu zarezerwowania terenów rolnych i leśnych położonych na złożach strategicznych oraz określenie podstawy prawnej takiego wykazu PAKG proponuje ustanowienie szczególnej ochrony dla złóż uznanych za strategiczne, poprzez wprowadzenie w przepisach Projektu Ustawy przepisu dotyczącego zmiany ustawy PGiG poprzez dodanie art. 96b PGiG o następującej treści: Art. 96b 1. Minister właściwy ds. gospodarki określi w drodze rozporządzenia wykaz obszarów złóż strategicznych. 2. Do wykazu obszarów złóż strategicznych może być wpisany obszar udokumentowanego złoża kopaliny objętej własnością górniczą, który jest wykorzystywany albo przeznaczony na cele rolne albo leśne. 3. Na obszarach MI strategicznych obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia gruntu do czasu ich zagospodarowania na cele eksploatacji udokumentowanego złoża kopaliny." Uzasadnienie: PAKG proponuje także wprowadzenie podstawy prawnej do ustanowienia wykazu złóż strategicznych. Do wykazu miałyby być wpisana obszary udokumentowanych złóż kopalin objętych własnością górniczą, które podlegałby dodatkowej ochronie polegającej na zakazie zmiany ich przeznaczenia, a w konsekwencji zagospodarowania, która mogłaby stad się ekonomiczną przeszkodą dla ewentualnej eksploatacji złoża. Aby uniknąć roszczeń odszkodowawczych PAKG proponuje, aby w wykazie umieszczać tylko grunty, które są wykorzystywane albo przeznaczone na cele rolne albo leśne. Termin wykorzystywania" jest odnoszony do terenów, na których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja administracyjna ustalająca warunki zagospodarowania terenu. Natomiast termin przeznaczenie" dla terenów o ustalonej prawnie funkcji. Terminologia ta jest zbieżna z art. 7 PGiG. Jak wskazano propozycja dotyczy tylko obszarów rolnych i leśnych. Dzięki temu wpisanie obszaru do wykazu złóż strategicznych nie będzie powodowało zmiany zagospodarowania terenu, a więc nie będzie mogło stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych. Chodzi tu o tzw. roszczenia planistyczne przewidziane w art ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Oczywiście przepisy te nie mogłyby być stosowane w przypadku wpisania obszaru udokumentowanego złoża do wykazu złóż strategicznych, niemniej ze względu na zasady konstytucyjne, wydaje się. że istnieje podstawa do tego, aby domagać się analogicznych regulacji w przypadku ograniczenia możliwości zabudowy Można więc uznać, te celem proponowanej regulacji jest ochrona przed zagospodarowaniem rolnych i leśnych terenów położonych na obszarach a

9 udokumentowanych złóż stanowiących własność górniczą, w sposób uniemożlwiający przyszłą eksploatację tych złóż. Dodatkowo należy wskazać, te ochrona zlók strategicznych, którą gwarantowałoby istnienie wykazu złóż strategicznych, jest priorytetem polskiej polityki surowcowej, co zostało wskazane w dokumencie Kierunki badan w dziedzinie geologii surowcowej" opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 20 lutego 2009 r. i dotyczącym okresu lat W dokumencie tym wskazano, że w 2005 r w Ministerstwie Środowiska opracowano inny dokument pt.: Informacja o planowanych priorytetowych kierunkach działań w dziedzinie geologii gospodarczej", w którym założono, że podstawowym instrumentem realizacji polityki zrównoważonego rozwoju powinno być właściwe planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, którego ważnym elementem jest poprawna informacja o złożach kopalin, ich występowaniu, przestrzeni przez nie zajętej oraz znaczenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych ludności kraju. W dokumencie tym podkreślono, że w zakresie geologii surowcowej należy uwzględnić m.in. problematykę ochrony złóż, w tym złóż strategicznych (m in węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud metali, kopalin chemicznych, solanek, wód termalnych i leczniczych), których gospodarkę nadzoruje Minister Środowiska. Autorzy w/w opracowania wskazali, że geologia surowcowa powinna stanowić część Polityki Surowcowej Kraju pozostającej w gestii Ministra Gospodarki. W opracowaniu tym podkreślano także, że jedną z form ochrony zasobów złóż jest racjonalna gospodarka nimi, a złoża niezagospodarowane stanowią rezerwę surowcową Polski i z tego względu powinny podlegać ochronie Natomiast istniejący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zawiera wystarczających instrumentów chroniących złoża kopalin przed zagospodarowaniem w sposób utrudniający bądź wykluczający ich przyszłą eksploatację. Autorzy opracowania wskazują, te dotychczasowe wieloletnie doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego dostarczają licznych przykładów świadczących o nieuwzględnianiu (pomimo istniejącego obowiązku) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego informacji o udokumentowanych złożach. Z tego też względu autorzy opracowania konkludują, że niezbędne jest opracowanie zasad i kryteriów racjonalnej gospodarki złożami i ochrony złóż niezagospodarowanych. Powyższe przykłady uzasadniają konieczność większej ochrony udokumentowanych złóż kopalin, stąd propozycja nowelizacji PGiG, która będzie spójna z Projektem Ustawy i będzie realizowała jego cele. 7

10 w U

11 Strona I z 1 2 Anachments Uwagi PAK Górnictwo sp. z o.o. do projektu ustawy ws. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów Chmiel Katarzyna do: :26 Ukryj szczegóły Od: Chmiel Katarzyna Do: 1 AINISTERS1 \t. O S łzart',1: P PR;S,!NY Uwagi PAKG do ustawy węglowodorowej pismo przewodnie pdf , Z014i CY1' MA1--1 O Uwagi PAKO do ustawy węglowodorowej pdf Witam W odpowiedzi na pismo Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 września 2014 r. o sygnaturze DP-MM /14 (DP/4532/14) PAK Górnictwo sp. z o.o. przesyła w załączeniu uwagi w wersji elektronicznej do projektu ustawy ws. szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów. Ponadto uprzejmie informujemy, te uwagi te zostały do Państwa skierowane także drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej. Z wyrazami szacunku Katarzyna Chmiel Kierownik Biura Zarządu PAK Górnictwo sp. z O.O. ul. Kazimierska Konin tel fax NIP Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS kapital zakładowy PLN Pomyśl o środowisku, zanim wydrukujesz ten ernaii, / 111P. Niniejsza wiadomość oraz wszystkie zalączone do niej pliki przeznaczone są do wytącznego użytku zamierzonego adresata i mogą zawierać chronio,ufne informacje. Przeglądanie, wykorzystywanie, ujawniania lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani lenionym adresatem niniejszej wiadomości, prosimy o niezwioczny kontakt z nadawcq i usunięcie oryginalnej wiadomości oraz zniszczenie wszystkich jej kopii. Der inhalt dieser ist vertraulich und ausschliel3lich fdr den bezeichneten Adressałen bestimmt Wenn Sie nicht der vorgesehene Adresse, dieser E-Mait oder dessen Vertreler sein soltten, so beachten Sie bille, dai3 jede Farm der Kenntnisnahme, Verbffentlichung, Vervielfalligung oder Weitergabe des Inhatts dieser E-Mal." unzulassig ist. Wir Mien Sie, sich in diasem Fali mit dem Absender der E-Mait in Verbindung zu setzen. This message including any attachmenis is for (be sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged or confidential information. Any unauthonzed review, use, disclosure or clistribution i.s prohibited. If you ara not (be intended recipient, please imrnedialely conlact the sender by reply and delete (ho original message and destroy alt copies thereat. file:i/clusers/a_ogrodniczek/appdata/local Temp/notesE7D083 --web5724.htm

12

13 (i-1pak r()g0finictwo Iy PAK Górnictwo sp. z O.O Konin, Ul Kazimierska 45-91() /PAKG/W/2014 Konin 20.10,2014 r. Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa Ul Krucza 36/Wspólna Warszawa 52_ /1571ge dotyczy: projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania. wydobywania i transportowania węglowodorów Spółka PAK Górnictwo" sp. z O.O. z siedzibą w Koninie przy ul. Kazimierskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem ( PAKG"), w nawiązaniu do przekazanego w dniu 22 września 2014 r do konsultacji społecznych projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów (projekt z dnia 17 września 2014 r,. Projekt Ustawy"), niniejszym zgłasza uwagi do Projektu Ustawy i przedstawia je w załączeniu do niniejszego pisma Mam nadzieję, że uwagi PAKG zostaną uwzględnione w pracach legislacyjnych nad Projektem Ustawy Jednocześnie, podkreślam gotowość PAKG do konstruktywnego włączenia się w dalsze prace legislacyjne nad Projektem Ustawy przy opracowaniu tak ważnej dla calej branży wydobywczej. W załączeniu przesyłamy Uwagi do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r. Otrzymują: Adresat, PAK Górniciwo sp. z o. o. a/a 4-iy e-ra 2c? )41 1' 5'et2 e.(_? w Pl3MS ZARZAl)11 -Wryja Prezes Zarządu - Zbigniew Bryja KRS nr , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydzial Gospodarczy REGON , NIP , Itapital zakładowy ,00 PLN tel , taks e-mall: p!

14

15 41314cORNicTwo PAK Górnictwo sp. z o.o Konin, ul. Kazimlerska 45 Uwagi PAK Górnictwo sp. z O.O. do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r. Konin, dnia 20 października 2014 r.

16 PAK Górnictwo sp. z o.o. (dalej: PAKG) zglasza następujące uwagi do projektu ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania I transportowania węglowodorów z dnia 17 września 2014 r. ( Projekt Ustawy"). 1. Rozszerzenie przedmiotu regulacji na wszystkie kopaliny objęte własnością górniczą PAKG wnosi o rozszerzenie Projektu Ustawy na wszystkie kopaliny objęte własnością górniczą, q. zmianę tytułu ustawy na Ustawa w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania kopalin stanowiących własność górniczą". Zmianie powinien ulec odpowiednio art. 1 Projektu Ustawy poprzez wskazania, te dotyczy ona kopalin stanowiących własność górniczą. Wszelkie odniesienia do węglowodorów w Projekcie Ustawy powinny odsyłać do kopalin objętych własnością górniczą. Uzasadnienie: PAKG wyraża zdecydowane poparcie dla prac prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu w zakresie usprawnienia procesu inwestycyjnego dotyczącego poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania I transportowania węglowodorów. Jednakże, należy mieć na względzie, że problemy, które są bezpośrednio adresowane przez Projekt Ustawy Istnieją nie tylko w odniesieniu do inwestycji węglowodorowych, lecz są tożsame dla niemalże wszystkich inwestycji dotyczących poszukiwania i rozpoznawania, a także wydobywania surowców naturalnych. Trudności związane z nadmierną złożonością i przewleklością procesu inwestycyjnego, jak również luki 1 niedostatki obowiązujących regulacji prawnych zwiększają w sposób znaczny ryzyko powodzenia inwestycji dla podmiotów, które zamierzają zaangażować znaczne środki finansowe w eksploatację złóż surowców na terenach Polski. Ponadto, eksploatacja surowców energetycznych takich Jak węgiel brunatny i kamienny, a także surowców metalicznych oraz chemicznych ma niemniejsze znaczenie strategiczne z punktu widzenia gospodarki państwa niż inwestycje dotyczące węglowodorów. Mając na uwadze trudności dotyczące procesu Inwestycyjnego związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem oraz wydobywaniem surowców, z którym boryka się caly przemysł wydobywczy w Polsce, a także z uwagi na kluczowe znaczenie dla krajowej gospodarki eksploatacji surowców energetycznych, metalicznych oraz chemicznych, zasadnym jest rozszerzenie zakresu regulacji przewidzianych w Projekcie Ustawy na wszelkie inwestycje dotyczące poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ziót kopalin objętych własnością górniczą w myśl art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r., poz. 613, PG1G"). Zapewnienie stabilnych ram prawnych obejmujących całokształt procesu inwestycyjnego w zakresie przedsięwzięć obejmujących eksplorację i eksploatację kopalin objętych własnością górniczą oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawne przeprowadzenie inwestycji w tymże zakresie, jest kluczowe dla prawidlowego funkcjonowania calej branży wydobywczej w Polsce, a nie jedynie branży węglowodorowej. Jak wynika z dokumentów opublikowanych przez Ministerstwo Skarbu - uzasadnienia do Projektu Ustawy oraz Oceny Skutków Regulacji - autorzy Projektu Ustawy zauważają problemy nadmiernej złożoności i diugotrwalości procesu inwestycyjnego oraz niedostatecznej konkurencyjności regulacyjnej Polski, co wplywa na niezadowalający napływ inwestycji zagranicznych w przemyśle wydobywczym. Jednakże, problemy le występują nie tylko w sektorze węglowodorowym, ale również w pozostałych sektorach branży wydobywczej prowadzących inwestycje w zakresie kopalin objętych prawem własności górniczej, co zostało całkowicie pominięte przez projektodawcę. Inwestycje węglowodorowe z punktu widzenia aktualnie obowiązujących regulacji nie są w żadnym wypadku regulowane w sposób bardziej restrykcyjny, co uzasadniałoby konieczność zmian prawa tylko dla tej grupy kopalin. 2

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IV Sulechów 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stypendystka programu Stypendiów Doktoranckich PWSZ w Sulechowie finansowanego przez budżet państwa oraz UE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-750252-IV/13/MC 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Trybunał Konstytucyjny Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA Zestaw uwag PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do projektów ustawy Kodeks budowlany oraz ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany (projekty z dnia 25 maja 2015 r.) I Kwestie podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo