Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tom 13. Prawo autorskie. Pod redakcją Janusza Barty. 3. wydanie"

Transkrypt

1 Tom 13 Prawo autorskie Pod redakcją Janusza Barty 3. wydanie

2 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom wydanie

3 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo autorskie Tom wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ

4 Prawo autorskie Tom wydanie Redaktor Prof. dr hab. Janusz Barta Uniwersytet Jagielloński Autorzy prof. dr hab. Janusz Barta Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Jan Błeszyński Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska Uniwersytet Warszawski; dr Beata Giesen Uniwersytet Łódzki; dr Teresa Grzeszak Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Stefan Grzybowski Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Marian Kępiński Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Bartosz Kleban Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr Joanna Marcinkowska Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Ryszard Markiewicz Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Andrzej Matlak Uniwersytet Jagielloński; dr Adrian Niewęgłowski Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr hab. Aurelia Nowicka profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Maria Poźniak-Niedzielska Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Janina Preussner-Zamorska Uniwersytet Jagielloński; prof. dr hab. Elżbieta Traple Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Anna Wojciechowska Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Łódzki WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013

5 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Janusz Barta rozdz. II 2 7, rozdz. VI 32, rozdz. XIV 78 79, rozdz. XV Jan Błeszyński rozdz. XI Monika Czajkowska-Dąbrowska rozdz. VI 28 31, rozdz. XIV Beata Giesen rozdz. V Teresa Grzeszak rozdz. IX Stefan Grzybowski rozdz. I Marian Kępiński rozdz. VIII, X Bartosz Kleban rozdz. X Joanna Marcinkowska rozdz. VII Ryszard Markiewicz rozdz. II 2 7, rozdz. VI 32, rozdz. XIV 78 79, rozdz. XV Andrzej Matlak rozdz. II 2 7, rozdz. VI 32, rozdz. XIV 78 79, rozdz. XV Adrian Niewęgłowski rozdz. II 1 Aurelia Nowicka rozdz. III Maria Poźniak-Niedzielska rozdz. II 1 Janina Preussner-Zamorska rozdz. VII Elżbieta Traple rozdz. IV, XIII Anna Wojciechowska rozdz. XII Elżbieta Wojnicka rozdz. V Wydawca: Agata Ponikowska Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Ewa Sadowska Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN ISBN e-book

6 Przedmowa Prawo własności intelektualnej, a w jego obrębie prawo autorskie, należy bez wątpienia do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzujących się jednocześnie znaczną częstotliwością zmian legislacyjnych. Głównym źródłem takiego stanu rzeczy jest coraz szybszy skutkujący pojawieniem się nieznanych wcześniej kategorii dóbr intelektualnych oraz ich eksploatacji postęp techniki. Jakakolwiek interpretacja omawianego zjawiska jest utrudniona, co w znacznej mierze jest spowodowane jednak niewystarczającym stopniem realizacji procesu kreowania dla niego odpowiednich ram ustawowych. Wprowadzaniu do obrotu nowych lub zmodyfikowanych rozwiązań, powinno jednak na ile to możliwe towarzyszyć przywołanie takich treści (z literatury i orzecznictwa), które w nowym stanie prawnym nie są kwestionowane lub mogą być łatwo uaktualnione. Opisany powyżej stan rzeczy oraz częste zmiany prawa autorskiego wywołują stałe zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie odnośnej problematyki również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie. Utrzymaniu aktualności i prawdziwości wypowiedzi mają przede wszystkim służyć kolejne wydania dzieł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Czytelników, Autorzy i Wydawca postanowili przygotować kolejne wydanie Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego Prawo autorskie. Poprzednie wydania dzieła ukazały się w 2003 r. oraz 2007 r.; dzielące je od siebie kilkuletnie okresy pozwalają na podsumowanie i ocenę kwestii spornych. W niniejszym tomie zachowano ustalony dla serii System Prawa Prywatnego sposób przedstawienia przedmiotowej problematyki. Opracowanie jest dziełem zbiorowym 18 autorów. Każdy z nich odpowiada wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy, a w ramach prac redakcyjnych nie ingerowano w indywidualne ujęcie zagadnień. Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 września 2013 r. Kraków, wrzesień 2013 r. Prof. dr hab. Janusz Barta V

7

8 Spis treści Przedmowa V Wykaz skrótów XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa Rozdział II. Przedmiot prawa autorskiego Wprowadzenie. Pojęcie utworu Problem przyznania praw autorskich w świetle orzecznictwa Ochrona części utworu Specyficzne problemy dotyczące niektórych kategorii utworów I. Utwór naukowy II. Utwór kartograficzny III. Utwór architektoniczny IV. Utwór reklamowy V. Wzór przemysłowy VI. Znak towarowy VII. Liternictwo i typografia VIII. Fotografia IX. Utwór audiowizualny i audialny X. Utwór lutniczy XI. Program komputerowy XII. Polskie Normy Utwory zależne I. Utwór zależny jako postać utworu niesamoistnego II. Utwór zależny a utwór inspirowany III. Cechy i postacie utworu zależnego IV. Podstawowe założenia regulacji V. Prawo autorskie do opracowania (prawo zależne) VI. Prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych VII. Charakter prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych VIII. Ochrona praw osobistych twórcy utworu pierwotnego Zbiory Wyłączenia spod ochrony I. Uwagi wstępne II. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty III. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole IV. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne V. Proste informacje prasowe Rozdział III. Podmiot prawa autorskiego Uwagi wstępne Twórca I. Twórca jako podmiot pierwotnie uprawniony II. Domniemanie co do osoby twórcy III. Wykonywanie praw autorskich do chwili ujawnienia autorstwa Utwory współautorskie I. Współtwórczość VII

9 VIII Spis treści II. Wspólność prawa autorskiego III. Wykonywanie wspólnego prawa autorskiego Utwory połączone Utwory zbiorowe Utwory pracownicze I. Nabycie autorskich praw majątkowych przez pracodawcę na podstawie art. 12 PrAut II. Uprawnienia instytucji naukowych III. Pracodawca jako podmiot pierwotnie uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego Utwory audiowizualne Rozdział IV. Autorskie prawa majątkowe Pojęcie i ogólna charakterystyka autorskich praw majątkowych I. Monistyczna i dualistyczna konstrukcja majątkowych praw autorskich II. Własnościowy model kształtowania treści majątkowych praw autorskich III. Syntetyczna definicja treści majątkowych praw autorskich a uprawnienia cząstkowe IV. Definicja treści autorskich praw majątkowych w polskiej ustawie Poszczególne uprawnienia majątkowe I. Pojęcie odrębnego pola eksploatacji II. Prawo zwielokrotniania III. Prawo decydowania o obrocie egzemplarzem IV. Prawo najmu i użyczania egzemplarzy V. Prawo wystawiania VI. Droit de suite VII. Prawo komunikowania dzieła publiczności bezpośrednio i za pomocą różnych środków technicznych VIII. Wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego Czas trwania majątkowych praw autorskich I. Uwagi wstępne II. Ogólne zasady dotyczące liczenia czasu ochrony III. Domaine public payant IV. Odżycie ochrony a wcześniejsze rozporządzenia prawem lub udzielone licencje V. Odżycie ochrony utworów obcych na terenie Polski i utworów polskich za granicą Nadużywanie monopolu autorskiego Rozdział V. Autorskie prawa osobiste Autorskie dobra osobiste w rozwoju historycznym I. Uwagi wprowadzające II. Początki kształtowania się pojęcia autorskich praw osobistych III. Droit moral Pojęcie oraz konstrukcja autorskich dóbr osobistych i praw osobowości I. Stosunek autorskich dóbr osobistych do dóbr osobistych powszechnego prawa cywilnego II. Koncepcja zamkniętego katalogu autorskich praw osobowości III. Kryteria oceny naruszenia autorskich dóbr osobistych IV. Okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia autorskich dóbr osobistych V. Wnioski

10 Spis treści 21. Prawo do autorstwa utworu oraz do decydowania o jego oznaczeniu I. Uwagi wprowadzające II. Przywłaszczenie sobie cudzego autorstwa a sytuacje pokrewne III. Plagiat jako wynik przywłaszczenia autorstwa IV. Plagiat jako zjawiskowa postać deliktu V. Plagiat dzieł naukowych VI. Autoplagiat VII. Swoboda oznaczania dzieła nazwiskiem lub pseudonimem twórcy oraz zatajenia autorstwa VIII. Ghostwriting Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności I. Uwagi wprowadzające II. Wpływ zobowiązań umownych twórcy na wyznaczenie granic swobody decydowania o upublicznieniu utworu III. Sposób wyrażenia woli publicznego udostępnienia utworu IV. Oznaczenie chwili udostępnienia utworu V. Rozstrzyganie o warunkach, sposobie i zakresie udostępnienia VI. Wpływ zobowiązań umownych zamawiającego na skuteczność decyzji twórcy o upublicznieniu utworu VII. Prawo decydowania o upublicznieniu utworu w stosunkach pracowniczych VIII. Ograniczenia swobody decydowania o udostępnieniu dzieła Prawo do integralności utworu I. Konstrukcja ochrony nienaruszalności utworu w prawie obowiązującym II. Prawo do integralności utworów wyrażonych słowem (literackich, publicystycznych, naukowych) III. Prawo do integralności utworów plastycznych i fotograficznych IV. Prawo do integralności utworów architektonicznych, architektoniczno- -urbanistycznych i urbanistycznych V. Prawo do integralności utworów muzycznych i słowno-muzycznych VI. Prawo do integralności dzieł audiowizualnych VII. Ochrona integralności utworów stanowiących podstawę twórczości zależnej Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu istotnych interesów twórczych oraz prawo wprowadzania zmian w utworze (nadzór autorski) I. Uwagi wprowadzające II. Prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia III. Prawo wprowadzania zmian w dziele Prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła. Prawo decydowania o losach oryginału utworu plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o jego zniszczeniu. Wpływ nabycia własności nośnika materialnego dzieła na decyzję twórcy dotyczącą udostępniania publicznego dzieła. Sytuacja prawna właściciela dzieła I. Uwagi wprowadzające II. Prawo żądania udostępnienia egzemplarza dzieła (prawo dostępu do utworu) III. Prawo decydowania o losach oryginału utworu plastycznego w przypadku podjęcia przez właściciela decyzji o jego zniszczeniu IV. Wpływ nabycia własności nośnika materialnego dzieła na decyzję twórcy dotyczącą udostępnienia publicznego dzieła IX

11 Spis treści X V. Sytuacja prawna właściciela dzieła VI. Szczególne środki ochrony twórcy Ochrona sfery osobowości twórcy po jego śmierci I. Koncepcje teoretyczne II. Podmiot i przedmiot ochrony po śmierci twórcy Autorskie prawa osobiste jako przedmiot upoważnienia do korzystania Rozdział VI. Prawa pokrewne Wprowadzenie I. Pojęcie praw pokrewnych aspekty porównawcze i międzynarodowe II. Geneza praw pokrewnych w Polsce Prawa artystów wykonawców I. Przedmiot ochrony II. Podmioty praw do artystycznych wykonań III. Treść prawa artysty wykonawcy IV. Pozostałe aspekty ochrony artystycznych wykonań Prawa do fonogramów i wideogramów I. Przedmiot i podmiot prawa do fonogramu II. Przedmiot i podmiot prawa do wideogramu III. Prawo do fonogramu i wideogramu IV. Pozostałe aspekty ochrony fonogramów i wideogramów Prawa do nadań I. Przedmiot ochrony II. Podmioty praw do nadań III. Treść prawa do nadania Prawa do pierwszych wydań oraz prawa do wydań naukowych lub krytycznych I. Uwagi wstępne II. Prawa do pierwszych wydań III. Prawa do wydań naukowych i krytycznych Rozdział VII. Dozwolony użytek chronionych utworów Uwagi ogólne Kształtowanie się instytucji dozwolonego użytku I. Regulacje okresu międzywojennego II. Dozwolony użytek w okresie obowiązywania ustawy z r Dozwolony użytek na gruncie obowiązującego prawa autorskiego I. Ogólne zasady korzystania z utworu w ramach dozwolonego użytku II. Pojęcie własnego użytku osobistego III. Dozwolony użytek publiczny Rozdział VIII. Umowy prawa autorskiego Wprowadzenie Stosunek przepisów prawa autorskiego o umowach do przepisów Kodeksu cywilnego i ogólna typologia umów Ogólne założenia umownego prawa autorskiego Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych I. Przejście praw a pola eksploatacji II. Chwila przejścia praw autorskich III. Forma umowy Szczególne zasady wykładni dotyczące pierwotnych umów autorskich I. Utwory przyszłe II. Domniemanie udzielenia licencji

12 Spis treści III. Sposób korzystania z utworu IV. Stosunki twórcy z nabywcą praw V. Zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich VI. Zbiorowa publikacja utworów VII. Uprawnienie twórcy do odstąpienia od umowy przeniesienia praw Szczególne reguły wykonywania umów o nabycie praw autorskich Prawo twórcy do wykonywania nadzoru autorskiego Prawo własności egzemplarza utworu a przejście praw Umowy licencyjne o korzystanie z praw autorskich I. Pojęcie umowy licencyjnej II. Zakres terytorialny i czasowy umowy licencyjnej III. Strony umowy licencyjnej IV. Rodzaje licencji V. Wypowiedzenie umowy licencyjnej VI. Inne zagadnienia Wynagrodzenie za korzystanie z utworów Rozdział IX. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji Wprowadzenie I. Prawo do wizerunku II. Prawo adresata korespondencji III. Podstawy prawne ochrony IV. Zakres działania art PrAut Przedmiot ochrony I. Pojęcie wizerunku II. Wizerunek a przedmiot ochrony praw osobistych III. Rozpoznawalność przedstawionej osoby jako podstawowa cecha wizerunku IV. Wizerunek a maska artystyczna V. Pojęcie korespondencji a przedmiot ochrony praw osobistych Treść prawa do wizerunku i prawa adresata korespondencji I. Wprowadzenie II. Przesłanki ochrony wizerunku na podstawie Kodeksu cywilnego i art. 81 PrAut III. Prawo do zakazywania utrwalania lub zniekształcania wizerunku IV. Prawo do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku na podstawie art. 23 KC V. Prawo do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku na podstawie art. 81 PrAut VI. Inne możliwe ujęcia prawa do wizerunku z art. 81 PrAut VII. Treść prawa adresata korespondencji VIII. Prawo podmiotowe do wizerunku i korespondencji IX. Pojęcie rozpowszechniania wizerunku lub korespondencji Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku lub korespondencji I. Charakter prawny zezwolenia II. Umowa zezwalająca III. Ciężar dowodu IV. Domniemanie dotyczące odpłatnych modeli Ograniczenia prawa do wizerunku I. Wprowadzenie II. Wizerunki osób powszechnie znanych utrwalone w związku z pełnionymi funkcjami III. Osoby stanowiące szczegół większej całości IV. Cel rozpowszechnienia wizerunku osoby powszechnie znanej XI

13 Spis treści XII 51. Prawo do wizerunku i prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionych I. Prawo do wizerunku po śmierci pierwotnie uprawnionego II. Prawo adresata korespondencji po śmierci pierwotnie uprawnionego III. Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina Roszczenia ochronne w przypadku naruszenia prawa do wizerunku lub prawa adresata korespondencji I. Wprowadzenie II. Roszczenia niemajątkowe w razie naruszenia prawa do wizerunku lub prawa adresata korespondencji III. Roszczenia majątkowe Rozdział X. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi Wprowadzenie Forma prawna organizacji zbiorowego zarządzania Różnice organizacji zbiorowego zarządzania w porównaniu ze zwykłym stowarzyszeniem I. Uwagi ogólne II. Zagadnienia członkostwa III. Cel działania organizacji IV. Zezwolenie na podjęcie działalności określonej w ustawie V. Nadzór nad dalszą działalnością organizacji zbiorowego zarządzania VI. Rozdział środków VII. Likwidacja stowarzyszenia Zadania organizacji zbiorowego zarządzania w świetle prawa autorskiego Domniemania legitymacji i uprawnienia do zarządzania Wewnętrzne stosunki organizacji I. Zasady ogólne II. Umowa powierzenia praw III. Równe traktowanie reprezentowanych Stosunki zewnętrzne organizacji z korzystającymi z utworów I. Obowiązek kontraktowania II. Obowiązek opracowania tabel wynagrodzeń III. Charakter prawny tabel Działalność organizacji zbiorowego zarządzania w świetle prawa konkurencji Organizacje zbiorowego zarządzania na Rynku Wewnętrznym Rozdział XI. Ochrona majątkowych praw autorskich na drodze cywilnej Uwagi wstępne Legitymacja czynna i bierna Poszczególne roszczenia I. Uwagi wprowadzające II. Roszczenie o odszkodowanie III. Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści IV. Prawo do wynagrodzenia twórców utworów wkładowych w utworze audiowizualnym V. Relacja prawa do wynagrodzenia z art. 70 ust. 2 1 PrAut do ujęcia treści prawa autorskiego w art. 17 i 18 ust. 3 PrAut VI. Znaczenie przesłanki stosowności wynagrodzenia z art. 70 ust. 2 1 PrAut VII. Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia

14 Spis treści VIII. Roszczenie o zaniechanie naruszeń IX. Roszczenie o usunięcie skutków naruszenia X. Orzeczenie o wytworzonych przedmiotach, użytych środkach i materiałach XI. Roszczenie z art. 189 KPC XII. Żądanie udzielenia informacji XIII. Roszczenia informacyjne z art. 105 ust. 2 PrAut XIV. Skutki niedostarczenia informacji lub nieudostępnienia dokumentów XV. Zbieg żądań z art. 80 ust. 1 pkt 2 i z art. 105 ust. 2 PrAut XVI. Orzeczenie o bezprawnie sporządzonych egzemplarzach XVII. Żądanie zasądzenia odpowiedniej kwoty na Fundusz Promocji Twórczości Przedawnienie Rozdział XII. Ochrona autorskich dóbr osobistych Uwagi wstępne Środki niemajątkowe ochrony dóbr osobistych I. Roszczenie o zaniechanie działań zagrażających naruszeniem lub naruszających dobra osobiste twórcy II. Roszczenia o usunięcie skutków naruszenia III. Powództwo o ustalenie naruszonego dobra Sankcje majątkowe I. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę II. Roszczenie o zapłatę na wskazany cel społeczny III. Problem jednoczesnego spełnienia obu roszczeń pieniężnych z art. 78 PrAut IV. Roszczenie o naprawienie szkody majątkowej V. Roszczenie z art. 79 ust. 4 PrAut Kumulacja roszczeń (sankcji) Zagadnienia procesowe I. Legitymacja czynna w procesie II. Legitymacja bierna w procesie Problematyka zbywalności, dziedziczności i przedawnienia roszczeń o ochronę autorskich praw osobistych Rozdział XIII. Tymczasowe środki ochrony autorskich i pokrewnych praw majątkowych Wprowadzenie Wspólne zasady dotyczące postępowań pomocniczych I. Sąd właściwy do wydania postanowienia tymczasowego II. Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym III. Legitymacja czynna i bierna w postępowaniach pomocniczych IV. Wartość przedmiotu sporu V. Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia majątkowego, z którym zarządzenie tymczasowe ma związek Zabezpieczenie dowodów Postanowienie o obowiązku udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji Zabezpieczenie roszczeń Tymczasowe środki ochrony przy kontroli granicznej Rozdział XIV. Ochrona praw autorskich i pokrewnych na podstawie konwencji międzynarodowych Wprowadzenie Konwencja berneńska XIII

15 XIV Spis treści I. Geneza. Charakterystyka ogólna II. Przedmiotowy i podmiotowy zasięg stosowania konwencji, łączniki III. Podstawowe zasady IV. Autorskie prawa osobiste V. Autorskie prawa majątkowe VI. Ograniczenia praw majątkowych Konwencja rzymska I. Charakterystyka ogólna II. Zasięg ochrony konwencyjnej III. Treść ochrony Porozumienie TRIPS I. Geneza i istota porozumienia TRIPS II. Charakterystyka ogólna III. Treść ochrony prawa minimalne IV. Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej V. Rozstrzyganie sporów Traktat WIPO o prawie autorskim I. Geneza i charakter prawny Traktatu o prawie autorskim II. Treść praw minimum traktatowe III. Pozostałe zagadnienia Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach I. Geneza i założenia ogólne II. Treść ochrony prawa minimalne III. Pozostałe zagadnienia Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych I. Geneza II. Zasady ogólne III. Prawa osobiste IV. Prawa majątkowe V. Podmiot prawa do artystycznych wykonań audiowizualnych VI. Inne postanowienia Rozdział XV. Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym Uwagi wstępne Programy komputerowe I. Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego II. Podmiot autorskich praw majątkowych III. Treść autorskich praw majątkowych IV. Dozwolony użytek V. Autorskie prawa osobiste VI. Środki technicznego zabezpieczenia programu VII. Amnestia komputerowa Bazy danych I. Uwagi wprowadzające II. Baza danych jako przedmiot prawa autorskiego III. Podmiot autorskich praw majątkowych IV. Tworzenie i eksploatacja baz danych V. Treść prawa autorskiego i jego ograniczenia VI. Nowy model ochrony baz danych Utwory multimedialne I. Uwagi wprowadzające II. Problemy dotyczące przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego III. Tworzenie i eksploatacja produktów multimedialnych Sieci komputerowe

16 Spis treści I. Uwagi wprowadzające II. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego III. Podstawowe pojęcia: rozpowszechnianie i publikacja IV. Podstawowe sposoby eksploatacji V. Dozwolony użytek VI. Problem odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich lub pokrewnych VII. Środki techniczne chroniące przed naruszeniem prawa VIII. Środki techniczne i informacje służące do zarządzania prawami wyłącznymi Nowe spojrzenie na prawo autorskie Indeks rzeczowy XV

17

18 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 92/100/EWG dyrektywa Rady 92/100/EWG z r. w sprawie prawa najmu i publicznego wypożyczania oraz określonych praw pokrewnych w zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. WE L Nr 346, s. 61) dyrektywa 96/9/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE z r. o prawnej ochronie baz danych (Dz.Urz. WE L Nr 77, s. 20) dyrektywa 2001/29/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.Urz. UE L Nr 167, s. 10) dyrektywa 2006/115/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/115/WE z r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 28) dyrektywa 2006/116/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/116/WE z r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE L Nr 372, s. 12) dyrektywa 2009/24/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.Urz. UE L Nr 111, s. 16) dyrektywa 2011/77/WE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz.Urz. UE L Nr 265, s. 1) GATT Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (General Agrement on Tariffs and Trade) z r. KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC austr Kodeks cywilny austriacki z r. (ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, Justizgesetzsammlung Nr 946/1811) KC franc Kodeks cywilny francuski z r. (Cciv Code civil) KC niem Kodeks cywilny niemiecki z r. (BGB Bürgerliches Gesetzbuch, BGBl I S. 42, FNA 400 2) KC szwajc Kodeks cywilny szwajcarski z r. (ZGB Zivilgesetzbuch, SR AS , und BS 2 3) KC włos Kodeks cywilny włoski z r. (CC Codice Civile, Gazzetta Ufficiale, n 79 del r.) KH rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KM ustawa z r. Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 758) KomPrywU ustawa z r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 216) XVII

19 XVIII Wykaz skrótów Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) konwencja berneńska.. konwencja berneńska z r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych w brzmieniu Aktu paryskiego z r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) konwencja paryska... konwencja Związkowa Paryska z r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu Aktu Sztokholmskiego z r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51) konwencja powszechna Powszechna konwencja o prawie autorskim z 1952 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 8, poz. 28) Konwencja rzymska.. Konwencja z r. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych (Dz.U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800) KP ustawa r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KRO ustawa z r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030) KW ustawa z r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 482) KWU ustawa z r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) KZ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z r. Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NBPU ustawa z r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 908) NormU ustawa o normalizacji z r. (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) ObrIFinU ustawa r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) OchrBDU ustawa z r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz ze zm.) OchrDOU ustawa z r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrKonkurU ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonkurU z 2000 r ustawa z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz ze zm.) OchrKonsU ustawa z r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1225) OrdPU ustawa z r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) POPC ustawa z r. Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PPU ustawa z r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrAut ustawa z r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrAut z 1926 r ustawa z r. o prawie autorskiem (tekst jedn.: Dz.U. z 1935 r. Nr 36, poz. 260) PrAut z 1952 r ustawa z r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.)

20 Wykaz skrótów PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrBank z 1989 r ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.) PrBud ustawa z r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) PrPras ustawa z r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrPrzew ustawa z r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) PrPrywM ustawa z r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrSpółdz ustawa z r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz ze zm.) PrStow ustawa z r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrWeksl ustawa z r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem ustawa z r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz ze zm.) PWKC ustawa z r. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) RTVU ustawa z r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SportKwalifU ustawa z r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz ze zm.) SwobGospU ustawa z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) TKU ustawa z r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) TRIPS porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzone w Marakeszu r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143) TUE Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) UbezpU ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 950) UbezpU z 1990 r..... ustawa z r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) traktat pekiński Traktat pekiński o artystycznych wykonaniach audiowizualnych z r. traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach z r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375) traktat WIPO o prawie autorskim... Traktat WIPO o prawie autorskim z r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) WynU ustawa z r. o wynalazczości (tekst jedn.: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) ZmKC z r... ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) ZmKC z r... ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ZmPrAut z 2000 r.... ustawa z r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 53, poz. 637 ze zm.) XIX

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów................................................. XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa......

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 5. WYDANIE wprowadzenie Janusz Barta Ryszard Markiewicz Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... 11 Od autorów... 15 Rozdział pierwszy Uwagi wstępne... 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 15 Wykaz skrótów................................................ 13 Wprowadzenie................................................. 15 Rozdział 1. Prawa własności intelektualnej....................... 19 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wprowadzenie... 17 Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 Rozdział 1. Wynalazki............................ 27 1. Wprowadzenie.................................

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umowy w obrocie gospodarczym

Umowy w obrocie gospodarczym Szymon Pszczółka Marta Janina Skrodzka Karol Skrodzki Marek Zaremba Umowy w obrocie gospodarczym testy kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Umowy w obrocie gospodarczym W sprzedaży: S. Włodyka

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie dr Piotr Zakrzewski Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd. Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.) Literatura do przedmiotu Ustawy Ustawa z dnia 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie)

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. WYKŁAD 1 Hanna Stępniewska (Katedra Fitopatologii leśnej UR w Krakowie) Wykład 1. Treść I. Prawo własności intelektualnej: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy...

Spis treści. Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... Wykaz skrótów... 11 Przedmowa do wydania drugiego... 13 Wstęp... 15 1. Uwagi ogólne... 15 2. Zakres pracy... 16 3. Problemy badawcze i metodologiczne... 18 4. Układ pracy... 20 ROZDZIAŁ 1. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie

Zestawy pytań na egzaminy magisterskie Zakład Prawa Europejskiego Zestawy pytań na egzaminy magisterskie I 1. Prawo podmiotowe pojęcie; rodzaje; naduŝycie prawa podmiotowego 2.1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia 2.2. Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych

Prawo autorskie. Podręcznik dla studentów szkół filmowych Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych NR 158 Piotr Ślęzak Prawo autorskie Podręcznik dla studentów szkół filmowych Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. Wydanie drugie (poprawione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) 2) oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego

Projekt racjonalizatorski 3.4. Nieuczciwa konkurencja 3.5. Podmioty prawa własności intelektualnej Podmioty prawa autorskiego Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa do drugiego wydania Rozdział 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym Mariusz Załucki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Odrębność od innych

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część

AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część Wykład nr X Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE I MAJĄTKOWE ORAZ ICH OCHRONA część I Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr

Bardziej szczegółowo

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego - 2-1. PRZEDMIOT I TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego Pojęcie utworu Ustawa określa przedmiot ochrony prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34

Spis treści. II. Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. I. Wątpliwości terminologiczne... 34 Wykaz skrótów... Inne źródła... Wprowadzenie... Rozdział I. Uwagi ogólne dotyczące unieważnienia i wygaśnięcia jako zasadniczych przesłanek ustania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego... 1 1. Prawa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe

SYLABUS. Kierunek studiów Specjalność Forma studiów. kostium i rekwizyt sceniczny, malarstwo w scenografii, obraz multimedialny, malarstwo sztalugowe SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w zawodzie tłumacza

Prawo autorskie w zawodzie tłumacza Organizator: Patronat konferencji: Prawo autorskie w zawodzie tłumacza Sponsorzy konferencji: Prowadzący: Szymon Metkowski Partnerzy konferencji: : Metkowski Tłumaczenia info@metkowski.pl www.metkowski.pl

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracował Sławomir Pielat Przedmiot prawa autorskiego Każdy przejaw działalności twórczej o

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. UTWÓR Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Marcin Hałgas Piotr Kostański Prawo cywilne część ogólna pytania kazusy tablice 4. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży: E. Gniewek PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia

Bardziej szczegółowo

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Akty prawne: UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w obszarze IT. izabela.adamska@cpi.gov.pl

Prawa autorskie w obszarze IT. izabela.adamska@cpi.gov.pl Prawa autorskie w obszarze IT izabela.adamska@cpi.gov.pl Źródła ochrony własności intelektualnej Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) Tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631) 2 (zm.: Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 658, Nr

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba ów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Prawo autorskie Wyższa Szkoła Artystyczna

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Brak legalnej definicji własności intelektualnej pojęcie odnoszące się do wytworów ludzkiego umysłu (ludzkiej twórczości), to jest: twórczości wynalazczej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (druk nr 909)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (druk nr 909) Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (druk nr 909) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku

Bardziej szczegółowo

Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne

Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne Mobbing w stosunkach pracy Zagadnienia prawne Książkę tę poświęcam pamięci mojej ciotki Heleny B., bestialsko zamordowanej w wieku 18 lat przez niemieckich okupantów w pamiętnym dniu 5 sierpnia 1944 roku,

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014

MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 MATERIAŁY PRASOWE 29 stycznia 2014 Czym jest Forum Prawa Autorskiego? Forum Prawa Autorskiego, powołane w styczniu 2013 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, jest

Bardziej szczegółowo

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY

WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MONOGRAFIE PRAWNICZE WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY MIKOŁAJ RYLSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MIKOŁAJ RYLSKI WEKSEL MIĘDZY STRONAMI STOSUNKU PRACY Polecamy nasze publikacje w serii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 57/09 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1,

Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy nr 1, Renata Ćmiel Warsztaty "Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne", Warszawa, 22 stycznia 2016 r. Bibliotheca Nostra : śląski

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki

Wprowadzenie do własności. Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Wprowadzenie do własności intelektualnej Dr Justyna Ożegalska- Trybalska Dr Dariusz Kasprzycki Własność intelektualna wytwory ludzkiego umysłu (stany faktyczne) mające charakter niematerialny nie będące

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Akty prawne Publikatory, czasopisma Inne Słowo wstępne... 17 Wykaz skrótów... 13 Akty prawne... 13 Publikatory, czasopisma... 13 Inne... 15 Słowo wstępne... 17 Część pierwsza Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego Zagadnienia ogólne i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce

Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce Prawo autorskie i prawa pokrewne Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów

Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów 11.12.2015r. Warszawa Nowelizacjaprawaautorskiegowdziałalności Bibliotekarzy praktycznezastosowanie nowychprzepisów KORZYŚCI Przedmiotem szkolenia są zagadnienia z zakresu znowelizowanego prawa autorskiego,

Bardziej szczegółowo

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich.

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. PLAGIAT, czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej

UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM. PRAW AUTORSKICH Nr. Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Nr Zawarta w Warszawie, dnia...20... pomiędzy Instytutem Chemii Organicznej PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są:

Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania. zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Umowa o powierzenie praw do zbiorowego zarządzania zawarta w Kielcach, dnia. Stronami umowy są: Powierzający prawa do utworów w zakresie zbiorowego zarządzania.. zamieszkały (mający siedzibę) w (imię i

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska

Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska Dozwolony użytek bibliotek. Najważniejsze zmiany obowiązujące od 20 listopada 2015 r. Barbara Szczepańska Kontekst Forum Prawa Autorskiego platforma dyskusji o prawie autorskim (od 2013 r.) dozwolony użytek

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta Wstęp... Wykaz skrótów... xvii Bibliografia... xxi Rozdział i. Ogólne zasady kolizyjnoprawnej ochrony konsumenta... 1 1. Uwzględnianie wartości w prawie kolizyjnym... 1 I. Neutralność norm kolizyjnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział 1. Prawo z patentu oraz know-how jako przedmiot licencji... 11 1. Patent. Charakterystyka ogólna... 11 1.1. Istota, treść i zakres

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. Wynalazek ROZDZIAŁ II. Patent Wykaz skrótów................................. 13 Wprowadzenie.................................. 17 ROZDZIAŁ I. Wynalazek............................ 21 1. Prawo włas ności przemysłowej na tle uregulowań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, o ochronie baz danych Art. 1. Ochronie określonej w ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa Wprowadzenie Część I. Zagadnienia ogólne Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... Przedmowa... Wprowadzenie... 1 Część I. Zagadnienia ogólne... 6 Rozdział I. Weksel charakterystyka ogólna... 6 XIII XXI 1. Uwagi ogólne... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie

Spis treści Autorzy Słowo wstępne od redaktorów naukowych Wykaz skrótów Wykaz literatury Wprowadzenie Autorzy... V Słowo wstępne od redaktorów naukowych... XXI Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury... XXIX Wprowadzenie (Dorota Karczewska)... 1 Część 1. Wpływ dyrektywy 2011/83/UE o prawach konsumentów

Bardziej szczegółowo

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze Małgorzata Łączkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbańska-Łukaszewicz Prawo rodzinne i opiekuńcze testy pytania kazusy tablice 2. wydanie REPETYTORIA C H BECK Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: A.

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Wolters Kluwer Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 3 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Wolters Kluwer Spis treści Wykaz skrótów 15 Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje,

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE KOMENTARZ Janusz Barta, Monika Czajkowska-Dąbrowska, Zbigniew Ćwiąkalski, Ryszard Markiewicz, Elżbieta Traple PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE pod redakcją Janusza Barty Ryszarda Markiewicza 5. wydanie

Bardziej szczegółowo

Prawo. autorskie i prasowe. 12. wydanie

Prawo. autorskie i prasowe. 12. wydanie Prawo autorskie i prasowe 12. wydanie PRAWO AUTORSKIE IPRASOWE Polecamy nasze publikacje z zakresu prawa autorskiego i prasowego: Wprowadzenie prof. Zbigniewa Radwańskiego KODEKS CYWILNY, wyd. 30 Teksty

Bardziej szczegółowo