Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ ""

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. Mary Lou Cook Założenia Konkursu: LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. stanowią odzwierciedlenie koncepcji integrującej sztuki projektowe oraz wartości wynikające z potencjału współczesnych technologii. Konkursowy temat projektowy prowadzi w kierunku rozpoznania możliwości tkwiących w materiałach i konstrukcjach drewnianych i drewnopochodnych w kontekście ich walorów użytkowych i estetycznych i wykorzystania ich w przestrzeni architektonicznej (wewnątrz). Poszukiwanie prostoty, a także adekwatności formy wobec zdefiniowanego materiału oraz swoistego, technologicznego myślenia projektowego określają obszar zadania konkursowego. Artykuł I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady udziału osób fizycznych wskazanych Art. II Regulaminu (zwanych dalej łącznie Uczestnikami ) w Konkursie: LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. (zwanym dalej Konkursem ). Konkurs, jest przeprowadzany wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) i inne bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Regulamin jest dostępny na stronie: Organizatorem Konkursu jest: CTP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwaną dalej Organizatorem ), ul Królowej Bony 7 lok. 4, Gliwice, tel. kom , fax NIP , REGON , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

2 kapitał zakładowy zł, działająca w imieniu Klastra Technologii Drewna Lignum. Artykuł II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ma charakter otwarty, przy zachowaniu jednakże zasad uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci szkół wyższych (chodzi o szkołę wyższą w rozumieniu polskiego prawa) z siedzibą na terytorium Polski na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika lub innych kierunkach projektowych, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskali pełnoletniość, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz są wyłącznymi autorami prac konkursowych (zwanych dalej łącznie Pracami Konkursowymi, a każda praca konkursowa z osobna zwana jest dalej Pracą Konkursową ) zgłaszanych do Konkursu. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub w innych podmiotach należących do Klastra Technologii Drewna Lignum lub członkowie ich najbliższych rodzin, przy czym jako członka najbliższej rodziny należy uznać krewnych i powinowatych w linii prostej jak i bocznej zarówno I i II stopnia oraz osoby pozostające pod opieką lub kuratelą Uczestnika. Przeszkoda do udziału w Konkursie trwa pomimo ustania małżeństwa, rozwiązania stosunku przysposobienia, kurateli bądź opieki. 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 roku zamieścić na platformie elektronicznej następujące dokumenty/informacje: a) wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Konkursie (zwany dalej Formularzem zgłoszenia ), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; b) pracę konkursową ( Praca Konkursowa ), wykonaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie i w Załączniku nr 2 do Regulaminu w pliku z rozszerzeniem.jpg; c) podpisane przez Uczestnika oświadczenie o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz o przekazaniu

3 (przeniesieniu) bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych i innych do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu; 5. Formularz zgłoszenia dostępny jest na platformie 6. zachowaniu terminu zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data wpływu Pracy Konkursowej wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru dokumentów wymienionych w pkt.4 niniejszego artykułu na platformie oraz jednocześnie wymagane jest nadanie do dnia przesyłki poleconej, o której mowa w pkt.7 niniejszego artykułu za pośrednictwem operatora pocztowego nadającego przesyłki polecone w rozumieniu przepisów prawa (decyduje data stempla pocztowego). 7. Formularz zgłoszenia powinien znajdować się w jednej poleconej przesyłce pocztowej wraz z Pracą Konkursową zapisaną na nośniku CD w formacie 100 x 70 cm 400 DPI w formacie TIFF lub PDF oraz podpisanymi przez Uczestnika oświadczeniem, o którym mowa w pkt.4 c) niniejszego artykułu. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności dokonane z naruszeniem zasad określonych w pkt.4 i pkt.7 niniejszego artykułu, zostaną odrzucone i nie wezmą udziału w Konkursie. Wyłączone jest wzywanie Uczestnika do uzupełnienia braków/wad, a także wyłączone jest poprawianie przez Uczestnika dokumentów już złożonych do Konkursu. Przez naruszenie zasad określonych w pkt.4 i pkt.7 niniejszego artykułu rozumie się w szczególności niepodpisanie oświadczenia wymienionego w pkt.4 niniejszego artykułu, a także wszelkie inne braki, wady, uchybienia lub błędy w dokumentach składanych do Konkursu. Zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią Regulaminu jest tożsame z akceptacją Regulaminu, w tym jego warunków oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie. 8. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, wypełniając do każdej Pracy Konkursowej osobny Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 c) niniejszego artykułu. Każda z Prac Konkursowych winna być przesłana jako oddzielna praca w oddzielnym zgłoszeniu udziału w Konkursie. 9. Prace Konkursowe nie mogą być opatrzone jakimikolwiek słowami ani znakami graficznymi umożliwiającymi identyfikację autora Pracy Konkursowej. Konta poczty

4 elektronicznej używane przez Uczestników przy zgłoszeniu udziału w Konkursie nie mogą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autora. 10. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt.4 i pkt.6 niniejszego artykułu, wyznaczony członek Komisji Konkursowej otwiera Prace Konkursowe, sprawdza czy spełnione są warunki formlane zgłoszenia Prac Konkursowych do Konkursu i nadaje zgłoszonym Pracom Konkursowym oraz Formularzom zgłoszenia ten sam, unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny. Członek Komisji Konkursowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, nie będzie brał udziału w ocenie Prac Konkursowych ani w dalszych pracach Komisji Konkursowej za wyjątkiem czynności, o których mowa w pkt.12 niniejszego artykułu. 11. Od chwili nadania numeru identyfikacyjnego do chwili ogłoszenia wyników Konkursu Formularz zgłoszenia oraz Praca Konkursowa są oznaczone jedynie numerem identyfikacyjnym; 12. Formularze zgłoszenia są zdeponowane w siedzibie Organizatora. Po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu, członek Komisji, który dokonał otwarcia Prac Konkursowych i nadał cyfrowe numery identyfikacyjne odkodowuje nagrodzone Prace Konkursowe. Artykuł III. Zasady Konkursu 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie Pracy Konkursowej dotyczącej koncepcji wymienionej w Art. III Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 2. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się wyłącznie na koszt Uczestnika. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi jakichkolwiek kosztów uczestnictwa w Konkursie, jak także nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi kosztów przygotowania i nadesłania Pracy Konkursowej. 3. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być pracami własnymi Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieudostępnianymi (w tym w szczególności w innych konkursach, na wystawach, ekspozycjach itp.). 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie reguł określonych w Regulaminie, a w szczególności określonych w artykule II pkt.4 i pkt.7 i artykule IV Regulaminu.

5 5. Praca Konkursowa powinna być opracowana w sposób umożliwiający wykonanie na jej podstawie modelu w rzeczywistych rozmiarach. Artykuł IV. Prace konkursowe 1. Praca Konkursowa publikowana na platformie i na nośniku CD musi składać się z następujących plików graficznych dla każdego projektowanego elementu: rzut, przekroje (2 szt.), wyeksponowanie istotnego dla projektu detali (4 szt.) w skali 1:5 oraz co najmniej 2 wizualizacje (w tym jedna stanowiąca przykład komplementarnego zastosowania zaprojektowanej koncepcji drzwi, paneli ściennych i podłogowych (jako komplet) w konkretnej sytuacji przestrzennej) przedstawiających model, o którym mowa w Art. III pkt.5 Regulaminu. 2. Praca Konkursowa musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika, nie może naruszać praw ani uprawnień osób trzecich, w tym szczególności praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych. a Przysługujące Uczestnikowi do Pracy Konkursowej prawa autorskie nie mogą być ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 3. Organizator będzie przekazywał wyjaśnienia skierowane do wszystkich Uczestników wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Prac Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenia, że nie są one wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika lub gdy Uczestnik należy do grona osób wyłączonych z udziału w Konkursie na mocy Art. II pkt. 2, Art. II pkt. 3 Regulaminu lub gdy w inny sposób Prace Konkursowe naruszają prawa lub uprawnienia osób trzecich. 5. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w terminie do roku Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z ww. wystawy Prac Konkursowych, w sytuacjach, o których mowa w pkt.4 niniejszego artykułu. Artykuł V. Cel Konkursu Celem Konkursu jest wybór najlepszej Pracy Konkursowej przedstawiającej kolekcji drzwi wraz z ościeżnicą i paneli podłogowych i systemów ściennych.

6 Artykuł VI. Wybór nagradzanych prac 1. Prace Konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową działającą zgodnie z Regulaminem. Głosowanie Komisji Konkursowej i związany z tym wybór Prac Konkursowych odbędzie się w dniu 9 grudnia Ocenie zostanie poddana każda Praca Konkursowa, zgłoszona zgodnie z zasadami Regulaminu i nie wykluczona z Konkursu na podstawie Art. IV pkt.4 Regulaminu. Z zastrzeżeniem treści artykułu II pkt. 10 Regulaminu, każdy członek Komisji Konkursowej oceni w głosowaniu jawnym każdą Pracę Konkursową dopuszczoną do udziału w Konkursie w skali od 1 do 10. Ocena Prac Konkursowych dokonywana przez Komisję Konkursową jest oceną subiektywną członków Komisji Konkursowej opartą na zasadach określonych w pkt.4 niniejszego artykułu oraz na ich wiedzy, guście oraz subiektywnych odczuciach artystycznych i wyniki tej oceny nie mogą być kwestionowane przez Uczestników ani nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników. 2. Po zsumowaniu wyników głosowania Komisja Konkursowa, na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez każdą Pracę Konkursową, stworzy ranking Prac Konkursowych. Nagroda Główna przypadnie Uczestnikowi, który zgłosił do Konkursu Pracę Konkursową, którą zdobyła najwięcej punktów w głosowaniu przeprowadzonym przez Komisję Konkursową. Jeśli głosowanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową da jakikolwiek wynik ex aequo, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowe jawne głosowanie nad Pracami Konkursowymi, które uzyskały wynik ex aequo, wyłaniając zwycięzców spośród Prac Konkursowych, które osiągnęły poprzednią ocenę ex aequo. 3. Z jawnego głosowania przeprowadzonego przez Komisję Konkursową sporządzony zostanie protokół, uwzględniający liczbę członków Komisji Konkursowej biorących udział w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne Prace Konkursowe. Protokół zostanie podpisany przez przewodniczącego Komisji Konkursowej i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 4. Głównym kryterium oceny będzie zgodność projektu z wytycznymi zamieszczonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu, a także estetyka projektu, jego funkcjonalność, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, oryginalność., jak także materiały, których zastosowania proponuje Uczestnik oraz kryteria określone w pkt.1 niniejszego artykułu. 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 grudnia 2014 roku poprzez zamieszczenie rankingu Prac Konkursowych wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko) Laureatów Konkursu.

7 Artykuł VII. Komisja Konkursowa 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 5 (słownie: pięć) osób. Skład osobowy Komisji Konkursowej w sposób dowolny ustala Organizator zachowując zasadę, iż członkami Komisji Konkursowej winny być osoby dające rękojmię oceny Prac Konkursowych zgodnie z treścią Regulaminu. 2. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 3. Regulamin dopuszcza zmniejszenie liczby członków Komisji Konkursowej bez konieczności wyboru jej nowych członków. Artykuł VIII. Nagrody i ich przekazanie 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora. 2. Z zastrzeżeniem treści pkt.7 niniejszego artykułu, nagrodami w Konkursie są: a) Nagroda Główna - nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. b) Nagroda II nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) brutto. c) Nagroda III nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych ) brutto. Nagroda Główna i Nagrody II i III zwane będą dalej łącznie Nagrodami. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej z Nagród lub przyznania tylko części Nagród, jeśli wyniki oceny Prac Konkursowych będą tego rodzaju, że niemożliwym będzie przyznanie jakiejkolwiek Nagrody lub możliwym będzie przyznanie jedynie części Nagród. 3. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości ich zamiany. 4. Zdobywcy Nagród, którzy nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a co zostanie stwierdzone po dokonaniu oceny Prac Konkursowych zostaną wykluczeni z Konkursu bez przyznania Nagrody, przy czym w takiej sytuacji Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa uzyskała kolejną najlepszą ocenę. 5. Uczestnicy, którym przyznano prawo do Nagrody zostaną poinformowani drogą mailową o konieczności uzupełnienia w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od opublikowania

8 wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora danych niezbędnych do przyznania Nagrody: a) swojego adresu zamieszkania i nr konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota stanowiąca Nagrodę Główną lub Nagrodę II lub i III lub b) swojego dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), jeżeli nagrodzony Uczestnik wyraża wolę otrzymania Nagrody w formie przekazu pocztowego na wskazany adres; Adresy, o których mowa w niniejszym punkcie powyżej muszą znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a rachunek bankowy, o którym mowa w niniejszym punkcie pod literą a) musi być prowadzony w banku z siedzibą w Polsce lub oddziale banku zagranicznego z siedzibą w Polsce. 6. Nagrody zostaną wydane przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w zależności od wyboru nagrodzonego Uczestnika w terminie do 14 dni roboczych licząc od otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w pkt.5 niniejszego artykułu. 7. Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu nagrody dodatkowej lub nagród dodatkowych. Nagroda dodatkowa bądź nagrody dodatkowe, jeśli Komisja Konkursowa zdecyduje się na ich przyznanie, przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od podania przez nagrodzonego uczestnika danych korespondencyjnych, tj. dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy). 8. Do swobodnego uznania Komisji Konkursowej pozostaje decyzja dotycząca przyznania Nagrody Dodatkowej bądź Nagród Dodatkowych. Postanowienia Regulaminu dotyczące Nagrody Dodatkowej bądź Nagród Dodatkowych nie mogą rodzić jakichkolwiek roszczeń dotyczących ich przyznania lub nieprzyznania. 9. W wypadku, gdy wynikać to będzie z postanowień prawa, Organizator pobierze z kwoty Nagrody wymagane prawem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych lub/i inne podatki. Artykuł IX. Odpowiedzialność 1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych ani innych praw lub uprawnień osób trzecich w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej przez Uczestnika. Organizator nie ma obowiązku

9 sprawdzać czy Praca Konkursowa narusza czyjekolwiek prawa i w dobrej wierze przyjmuje złożone w tym zakresie oświadczenia Uczestnika. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości oraz szkody wynikłe z podania przez Uczestnika błędnych danych podczas zgłoszenia udziału w Konkursie w szczególności uniemożliwiających wydanie Uczestnikowi nagrody. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieprawidłowości lub inne szkody powstałe podczas elektronicznej transmisji danych, które nie powstały z winy Organizatora. Artykuł X. Dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów Konkursu, przyznawania Nagród, wydawania, odbioru i rozliczania Nagród. Artykuł XI. Prawa, w tym prawa autorskie 1. Zgłaszając do Konkursu Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że w całości (w pełni) przysługują mu do Pracy Konkursowej prawa autorskie majątkowe i osobiste, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą ) (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.), jak również oświadcza, że zgłoszenie i wykorzystanie Pracy Konkursowej w Konkursie nie naruszy prawa własności przemysłowej, ani innych praw i dóbr osobistych osób trzecich. Nadto Uczestnik oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania Organizatorowi zgód, przeniesienia praw i licencji, o których jest mowa w Regulaminie oraz do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) własność nośnika (egzemplarza) Pracy Konkursowej, a także przenosi na Organizatora bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych

10 i czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką rzeczywistych produktów na podstawie Pracy Konkursowej, c) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu, sprzedaż, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub kopii/egzemplarzy, na których ją utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w postaci Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym między innymi w prasie, radiu, telewizji, Internecie i przy użyciu innych środków komunikacji, d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia do obrotu Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej jako utworów w rozumieniu Ustawy w sposób określony w niniejszym ustępie pod literą c) powyżej, e) wykorzystanie całości lub części Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w niniejszym ustępie pod literą c) powyżej, f) rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w sieci Internet

11 i w innych środkach masowego przekazu(radio, telewizja, prasa) poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, g) wykorzystywanie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony powyżej w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora w toku działań reklamowych, marketingowych i innych działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów wytwarzanych lub/i sprzedawanych przez Organizatora i/lub zmierzających do wykorzystania w produktach wprowadzanych na rynek pod marką "Classen" oraz pod innymi markami. 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik zezwala bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzeka się) na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art.2 Ustawy, a w szczególności Uczestnik zezwala Organizatorowi na: rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej, dokonywanie przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej, wprowadzanie zmian w Pracy Konkursowej. 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) zobowiązuje się nadto do nie wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej, o których to prawach mowa jest w art.16 Ustawy. 5. Organizator jest uprawniony do przeniesienia praw nabytych od Uczestnika do Pracy Konkursowej na dowolną osobę fizyczną lub prawną.

12 6. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody lub nagrody dodatkowe wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 7. Organizator jest uprawniony do ujawniania w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w trakcie wystaw, targów i innych sytuacjach związanych z prezentacją Pracy Konkursowej informacji i danych osobowych o Uczestnika jako autora danej Pracy Konkursowej. Artykuł XII. Postanowienia końcowe 1. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych w związku lub na podstawie Regulaminu jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 3. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej Organizatora a także będzie udostępniany poprzez pocztę elektroniczną (w formie pliku.pdf) wszystkim zainteresowanym na ich żądanie zgłoszone w formie poczty elektronicznej bądź pisemnej. 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540, z późn. zmianami). 5. W załącznikach do Regulaminu są używane definicje określone w Regulaminie. W imieniu Organizatora Konkursu: Załączniki: 1. Wzór Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie; 2. Wytyczne dotyczące koncepcji Prac Konkursowych; 3. Oświadczenie Uczestnika o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz o przekazaniu (przeniesieniu) bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora.

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Imię i Nazwisko:... adres:... adres Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych i akceptuję jego warunki. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 883.) W załączeniu: (data i czytelny podpis Uczestnika)

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Wytyczne dotyczące koncepcji Prac Konkursowych KOD INDYWIDUALNY UCZESTNIKA KONKURSU Główne kryteria oceny Pracy Konkursowej, uwzględniające estetykę projektu, jego funkcjonalność, innowacyjność zastosowane rozwiązania, szacowany koszt wyprodukowania kolekcji będących realizacją projektu, jak również wykaz materiałów, których zastosowanie proponuje Uczestnik, zawierają się w Regulaminie oraz poniżej w wymienionych wytycznych, których uwzględnienia przy wykonaniu Prac Konkursowych oczekuje Organizator: Funkcjonalność produktu, Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w zakresie myśli projektowych i technologii wykonania, Estetyka produktu, Aspekty materiałowe i ekonomiczne.

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Oświadczenie Uczestnika o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej Ja niżej podpisany, oświadczam że jestem wyłącznym (tzn. przy tworzeniu Pracy Konkursowej nie brały udziału żadne inne osoby) autorem/autorką Pracy Konkursowej nadesłanej na Konkurs LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. organizowany przez firmę: CTP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul Królowej Bony 7 lok. 4, Gliwice, tel. kom , fax NIP , REGON , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, działająca w imieniu Klastra Technologii Drewna Lignum. Jednocześnie oświadczam, że przenoszę bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

16 a) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką rzeczywistych produktów na podstawie Pracy Konkursowej, c) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu, sprzedaż, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub kopii/egzemplarzy, na których ją utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w postaci Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym między innymi w prasie, radiu, telewizji, Internecie i przy użyciu innych środków komunikacji, d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia do obrotu Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej jako utworów w rozumieniu Ustawy w sposób określony pod literą c) powyżej, e) wykorzystanie całości lub części Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony pod literą c) powyżej, f) rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu(radio, telewizja, prasa) poprzez

17 wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, g) wykorzystywanie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony powyżej w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora w toku działań reklamowych, marketingowych i innych działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów wytwarzanych lub/i sprzedawanych przez Organizatora i/lub zmierzających do wykorzystania w produktach wprowadzanych na rynek pod marką "Classen" oraz pod innymi markami. Oświadczam także, że poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu zezwalam na wykonywanie bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) przez Organizatora autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art.2 Ustawy, a w szczególności zezwalam Organizatorowi na: rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej, dokonywanie przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej, wprowadzanie zmian w Pracy Konkursowej. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu zobowiązuje się nadto bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) do nie wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej, o których to prawach mowa jest w art.16 Ustawy. Oświadczam także, że Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych oraz oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń, tak względem Organizatora, jak i osób trzecich których praw naruszyłem/ naruszyłam bądź naruszę.

18 Oświadczam również, że nadesłana Praca Konkursowa nie brała udziału w żadnym innym konkursie, wystawie, czy też w inny sposób nie była rozpowszechniana, czy też ujawniana. (data i czytelny podpis Uczestnika)

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo