Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ ""

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. Mary Lou Cook Założenia Konkursu: LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. stanowią odzwierciedlenie koncepcji integrującej sztuki projektowe oraz wartości wynikające z potencjału współczesnych technologii. Konkursowy temat projektowy prowadzi w kierunku rozpoznania możliwości tkwiących w materiałach i konstrukcjach drewnianych i drewnopochodnych w kontekście ich walorów użytkowych i estetycznych i wykorzystania ich w przestrzeni architektonicznej (wewnątrz). Poszukiwanie prostoty, a także adekwatności formy wobec zdefiniowanego materiału oraz swoistego, technologicznego myślenia projektowego określają obszar zadania konkursowego. Artykuł I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady udziału osób fizycznych wskazanych Art. II Regulaminu (zwanych dalej łącznie Uczestnikami ) w Konkursie: LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. (zwanym dalej Konkursem ). Konkurs, jest przeprowadzany wyłącznie w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) i inne bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Regulamin jest dostępny na stronie: Organizatorem Konkursu jest: CTP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwaną dalej Organizatorem ), ul Królowej Bony 7 lok. 4, Gliwice, tel. kom , fax NIP , REGON , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ,

2 kapitał zakładowy zł, działająca w imieniu Klastra Technologii Drewna Lignum. Artykuł II. Uczestnictwo w Konkursie 1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym i ma charakter otwarty, przy zachowaniu jednakże zasad uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie. 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci szkół wyższych (chodzi o szkołę wyższą w rozumieniu polskiego prawa) z siedzibą na terytorium Polski na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika lub innych kierunkach projektowych, którzy najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskali pełnoletniość, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, oraz są wyłącznymi autorami prac konkursowych (zwanych dalej łącznie Pracami Konkursowymi, a każda praca konkursowa z osobna zwana jest dalej Pracą Konkursową ) zgłaszanych do Konkursu. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatora lub w innych podmiotach należących do Klastra Technologii Drewna Lignum lub członkowie ich najbliższych rodzin, przy czym jako członka najbliższej rodziny należy uznać krewnych i powinowatych w linii prostej jak i bocznej zarówno I i II stopnia oraz osoby pozostające pod opieką lub kuratelą Uczestnika. Przeszkoda do udziału w Konkursie trwa pomimo ustania małżeństwa, rozwiązania stosunku przysposobienia, kurateli bądź opieki. 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy najpóźniej do dnia 28 listopada 2014 roku zamieścić na platformie elektronicznej następujące dokumenty/informacje: a) wypełniony formularz zgłoszenia udziału w Konkursie (zwany dalej Formularzem zgłoszenia ), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu; b) pracę konkursową ( Praca Konkursowa ), wykonaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie i w Załączniku nr 2 do Regulaminu w pliku z rozszerzeniem.jpg; c) podpisane przez Uczestnika oświadczenie o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz o przekazaniu

3 (przeniesieniu) bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych i innych do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu; 5. Formularz zgłoszenia dostępny jest na platformie 6. zachowaniu terminu zgłoszenia udziału w Konkursie decyduje data wpływu Pracy Konkursowej wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru dokumentów wymienionych w pkt.4 niniejszego artykułu na platformie oraz jednocześnie wymagane jest nadanie do dnia przesyłki poleconej, o której mowa w pkt.7 niniejszego artykułu za pośrednictwem operatora pocztowego nadającego przesyłki polecone w rozumieniu przepisów prawa (decyduje data stempla pocztowego). 7. Formularz zgłoszenia powinien znajdować się w jednej poleconej przesyłce pocztowej wraz z Pracą Konkursową zapisaną na nośniku CD w formacie 100 x 70 cm 400 DPI w formacie TIFF lub PDF oraz podpisanymi przez Uczestnika oświadczeniem, o którym mowa w pkt.4 c) niniejszego artykułu. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonane z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie, a w szczególności dokonane z naruszeniem zasad określonych w pkt.4 i pkt.7 niniejszego artykułu, zostaną odrzucone i nie wezmą udziału w Konkursie. Wyłączone jest wzywanie Uczestnika do uzupełnienia braków/wad, a także wyłączone jest poprawianie przez Uczestnika dokumentów już złożonych do Konkursu. Przez naruszenie zasad określonych w pkt.4 i pkt.7 niniejszego artykułu rozumie się w szczególności niepodpisanie oświadczenia wymienionego w pkt.4 niniejszego artykułu, a także wszelkie inne braki, wady, uchybienia lub błędy w dokumentach składanych do Konkursu. Zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z treścią Regulaminu jest tożsame z akceptacją Regulaminu, w tym jego warunków oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na warunkach określonych w Regulaminie. 8. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych, wypełniając do każdej Pracy Konkursowej osobny Formularz zgłoszenia oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 c) niniejszego artykułu. Każda z Prac Konkursowych winna być przesłana jako oddzielna praca w oddzielnym zgłoszeniu udziału w Konkursie. 9. Prace Konkursowe nie mogą być opatrzone jakimikolwiek słowami ani znakami graficznymi umożliwiającymi identyfikację autora Pracy Konkursowej. Konta poczty

4 elektronicznej używane przez Uczestników przy zgłoszeniu udziału w Konkursie nie mogą być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację autora. 10. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt.4 i pkt.6 niniejszego artykułu, wyznaczony członek Komisji Konkursowej otwiera Prace Konkursowe, sprawdza czy spełnione są warunki formlane zgłoszenia Prac Konkursowych do Konkursu i nadaje zgłoszonym Pracom Konkursowym oraz Formularzom zgłoszenia ten sam, unikalny, cyfrowy numer identyfikacyjny. Członek Komisji Konkursowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, nie będzie brał udziału w ocenie Prac Konkursowych ani w dalszych pracach Komisji Konkursowej za wyjątkiem czynności, o których mowa w pkt.12 niniejszego artykułu. 11. Od chwili nadania numeru identyfikacyjnego do chwili ogłoszenia wyników Konkursu Formularz zgłoszenia oraz Praca Konkursowa są oznaczone jedynie numerem identyfikacyjnym; 12. Formularze zgłoszenia są zdeponowane w siedzibie Organizatora. Po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Laureatów Konkursu, członek Komisji, który dokonał otwarcia Prac Konkursowych i nadał cyfrowe numery identyfikacyjne odkodowuje nagrodzone Prace Konkursowe. Artykuł III. Zasady Konkursu 1. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przygotowanie Pracy Konkursowej dotyczącej koncepcji wymienionej w Art. III Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 2. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się wyłącznie na koszt Uczestnika. Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi jakichkolwiek kosztów uczestnictwa w Konkursie, jak także nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi kosztów przygotowania i nadesłania Pracy Konkursowej. 3. Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być pracami własnymi Uczestnika Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieudostępnianymi (w tym w szczególności w innych konkursach, na wystawach, ekspozycjach itp.). 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie reguł określonych w Regulaminie, a w szczególności określonych w artykule II pkt.4 i pkt.7 i artykule IV Regulaminu.

5 5. Praca Konkursowa powinna być opracowana w sposób umożliwiający wykonanie na jej podstawie modelu w rzeczywistych rozmiarach. Artykuł IV. Prace konkursowe 1. Praca Konkursowa publikowana na platformie i na nośniku CD musi składać się z następujących plików graficznych dla każdego projektowanego elementu: rzut, przekroje (2 szt.), wyeksponowanie istotnego dla projektu detali (4 szt.) w skali 1:5 oraz co najmniej 2 wizualizacje (w tym jedna stanowiąca przykład komplementarnego zastosowania zaprojektowanej koncepcji drzwi, paneli ściennych i podłogowych (jako komplet) w konkretnej sytuacji przestrzennej) przedstawiających model, o którym mowa w Art. III pkt.5 Regulaminu. 2. Praca Konkursowa musi być wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika, nie może naruszać praw ani uprawnień osób trzecich, w tym szczególności praw własności przemysłowej i autorskich praw majątkowych. a Przysługujące Uczestnikowi do Pracy Konkursowej prawa autorskie nie mogą być ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 3. Organizator będzie przekazywał wyjaśnienia skierowane do wszystkich Uczestników wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Konkursu Prac Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenia, że nie są one wynikiem samodzielnej pracy twórczej Uczestnika lub gdy Uczestnik należy do grona osób wyłączonych z udziału w Konkursie na mocy Art. II pkt. 2, Art. II pkt. 3 Regulaminu lub gdy w inny sposób Prace Konkursowe naruszają prawa lub uprawnienia osób trzecich. 5. Zgłoszone do Konkursu Prace Konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w terminie do roku Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z ww. wystawy Prac Konkursowych, w sytuacjach, o których mowa w pkt.4 niniejszego artykułu. Artykuł V. Cel Konkursu Celem Konkursu jest wybór najlepszej Pracy Konkursowej przedstawiającej kolekcji drzwi wraz z ościeżnicą i paneli podłogowych i systemów ściennych.

6 Artykuł VI. Wybór nagradzanych prac 1. Prace Konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową działającą zgodnie z Regulaminem. Głosowanie Komisji Konkursowej i związany z tym wybór Prac Konkursowych odbędzie się w dniu 9 grudnia Ocenie zostanie poddana każda Praca Konkursowa, zgłoszona zgodnie z zasadami Regulaminu i nie wykluczona z Konkursu na podstawie Art. IV pkt.4 Regulaminu. Z zastrzeżeniem treści artykułu II pkt. 10 Regulaminu, każdy członek Komisji Konkursowej oceni w głosowaniu jawnym każdą Pracę Konkursową dopuszczoną do udziału w Konkursie w skali od 1 do 10. Ocena Prac Konkursowych dokonywana przez Komisję Konkursową jest oceną subiektywną członków Komisji Konkursowej opartą na zasadach określonych w pkt.4 niniejszego artykułu oraz na ich wiedzy, guście oraz subiektywnych odczuciach artystycznych i wyniki tej oceny nie mogą być kwestionowane przez Uczestników ani nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Uczestników. 2. Po zsumowaniu wyników głosowania Komisja Konkursowa, na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez każdą Pracę Konkursową, stworzy ranking Prac Konkursowych. Nagroda Główna przypadnie Uczestnikowi, który zgłosił do Konkursu Pracę Konkursową, którą zdobyła najwięcej punktów w głosowaniu przeprowadzonym przez Komisję Konkursową. Jeśli głosowanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową da jakikolwiek wynik ex aequo, Komisja Konkursowa przeprowadzi dodatkowe jawne głosowanie nad Pracami Konkursowymi, które uzyskały wynik ex aequo, wyłaniając zwycięzców spośród Prac Konkursowych, które osiągnęły poprzednią ocenę ex aequo. 3. Z jawnego głosowania przeprowadzonego przez Komisję Konkursową sporządzony zostanie protokół, uwzględniający liczbę członków Komisji Konkursowej biorących udział w głosowaniu oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne Prace Konkursowe. Protokół zostanie podpisany przez przewodniczącego Komisji Konkursowej i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora. 4. Głównym kryterium oceny będzie zgodność projektu z wytycznymi zamieszczonymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu, a także estetyka projektu, jego funkcjonalność, innowacyjność zastosowanych rozwiązań, oryginalność., jak także materiały, których zastosowania proponuje Uczestnik oraz kryteria określone w pkt.1 niniejszego artykułu. 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 9 grudnia 2014 roku poprzez zamieszczenie rankingu Prac Konkursowych wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko) Laureatów Konkursu.

7 Artykuł VII. Komisja Konkursowa 1. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową, w skład której wchodzi 5 (słownie: pięć) osób. Skład osobowy Komisji Konkursowej w sposób dowolny ustala Organizator zachowując zasadę, iż członkami Komisji Konkursowej winny być osoby dające rękojmię oceny Prac Konkursowych zgodnie z treścią Regulaminu. 2. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące, ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 3. Regulamin dopuszcza zmniejszenie liczby członków Komisji Konkursowej bez konieczności wyboru jej nowych członków. Artykuł VIII. Nagrody i ich przekazanie 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora. 2. Z zastrzeżeniem treści pkt.7 niniejszego artykułu, nagrodami w Konkursie są: a) Nagroda Główna - nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto. b) Nagroda II nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych ) brutto. c) Nagroda III nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych ) brutto. Nagroda Główna i Nagrody II i III zwane będą dalej łącznie Nagrodami. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej z Nagród lub przyznania tylko części Nagród, jeśli wyniki oceny Prac Konkursowych będą tego rodzaju, że niemożliwym będzie przyznanie jakiejkolwiek Nagrody lub możliwym będzie przyznanie jedynie części Nagród. 3. Nagrody będą wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości ich zamiany. 4. Zdobywcy Nagród, którzy nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie, a co zostanie stwierdzone po dokonaniu oceny Prac Konkursowych zostaną wykluczeni z Konkursu bez przyznania Nagrody, przy czym w takiej sytuacji Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa uzyskała kolejną najlepszą ocenę. 5. Uczestnicy, którym przyznano prawo do Nagrody zostaną poinformowani drogą mailową o konieczności uzupełnienia w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od opublikowania

8 wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora danych niezbędnych do przyznania Nagrody: a) swojego adresu zamieszkania i nr konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota stanowiąca Nagrodę Główną lub Nagrodę II lub i III lub b) swojego dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy), jeżeli nagrodzony Uczestnik wyraża wolę otrzymania Nagrody w formie przekazu pocztowego na wskazany adres; Adresy, o których mowa w niniejszym punkcie powyżej muszą znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a rachunek bankowy, o którym mowa w niniejszym punkcie pod literą a) musi być prowadzony w banku z siedzibą w Polsce lub oddziale banku zagranicznego z siedzibą w Polsce. 6. Nagrody zostaną wydane przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym, w zależności od wyboru nagrodzonego Uczestnika w terminie do 14 dni roboczych licząc od otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w pkt.5 niniejszego artykułu. 7. Komisja Konkursowa może zdecydować o przyznaniu nagrody dodatkowej lub nagród dodatkowych. Nagroda dodatkowa bądź nagrody dodatkowe, jeśli Komisja Konkursowa zdecyduje się na ich przyznanie, przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, w terminie do 30 dni od podania przez nagrodzonego uczestnika danych korespondencyjnych, tj. dokładnego adresu korespondencyjnego (ulica, nr domu i nr lokalu jeżeli jest, miejscowość oraz kod pocztowy). 8. Do swobodnego uznania Komisji Konkursowej pozostaje decyzja dotycząca przyznania Nagrody Dodatkowej bądź Nagród Dodatkowych. Postanowienia Regulaminu dotyczące Nagrody Dodatkowej bądź Nagród Dodatkowych nie mogą rodzić jakichkolwiek roszczeń dotyczących ich przyznania lub nieprzyznania. 9. W wypadku, gdy wynikać to będzie z postanowień prawa, Organizator pobierze z kwoty Nagrody wymagane prawem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych lub/i inne podatki. Artykuł IX. Odpowiedzialność 1. Zgłoszenie Pracy Konkursowej następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych ani innych praw lub uprawnień osób trzecich w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej przez Uczestnika. Organizator nie ma obowiązku

9 sprawdzać czy Praca Konkursowa narusza czyjekolwiek prawa i w dobrej wierze przyjmuje złożone w tym zakresie oświadczenia Uczestnika. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości oraz szkody wynikłe z podania przez Uczestnika błędnych danych podczas zgłoszenia udziału w Konkursie w szczególności uniemożliwiających wydanie Uczestnikowi nagrody. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieprawidłowości lub inne szkody powstałe podczas elektronicznej transmisji danych, które nie powstały z winy Organizatora. Artykuł X. Dane osobowe Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.; Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach prowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłaniania i ogłaszania Laureatów Konkursu, przyznawania Nagród, wydawania, odbioru i rozliczania Nagród. Artykuł XI. Prawa, w tym prawa autorskie 1. Zgłaszając do Konkursu Pracę Konkursową Uczestnik oświadcza, że w całości (w pełni) przysługują mu do Pracy Konkursowej prawa autorskie majątkowe i osobiste, w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej Ustawą ) (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.), jak również oświadcza, że zgłoszenie i wykorzystanie Pracy Konkursowej w Konkursie nie naruszy prawa własności przemysłowej, ani innych praw i dóbr osobistych osób trzecich. Nadto Uczestnik oświadcza, iż jest uprawniony do udzielania Organizatorowi zgód, przeniesienia praw i licencji, o których jest mowa w Regulaminie oraz do przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Z chwilą zgłoszenia do Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik przenosi na Organizatora bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) własność nośnika (egzemplarza) Pracy Konkursowej, a także przenosi na Organizatora bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych

10 i czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: a) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką rzeczywistych produktów na podstawie Pracy Konkursowej, c) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu, sprzedaż, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub kopii/egzemplarzy, na których ją utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w postaci Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym między innymi w prasie, radiu, telewizji, Internecie i przy użyciu innych środków komunikacji, d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia do obrotu Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej jako utworów w rozumieniu Ustawy w sposób określony w niniejszym ustępie pod literą c) powyżej, e) wykorzystanie całości lub części Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w niniejszym ustępie pod literą c) powyżej, f) rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w sieci Internet

11 i w innych środkach masowego przekazu(radio, telewizja, prasa) poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, g) wykorzystywanie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony powyżej w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora w toku działań reklamowych, marketingowych i innych działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów wytwarzanych lub/i sprzedawanych przez Organizatora i/lub zmierzających do wykorzystania w produktach wprowadzanych na rynek pod marką "Classen" oraz pod innymi markami. 3. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik zezwala bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzeka się) na wykonywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art.2 Ustawy, a w szczególności Uczestnik zezwala Organizatorowi na: rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej, dokonywanie przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej, wprowadzanie zmian w Pracy Konkursowej. 4. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu Uczestnik bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej Uczestnik zrzeka się) zobowiązuje się nadto do nie wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej, o których to prawach mowa jest w art.16 Ustawy. 5. Organizator jest uprawniony do przeniesienia praw nabytych od Uczestnika do Pracy Konkursowej na dowolną osobę fizyczną lub prawną.

12 6. Uczestnicy, którym zostały przyznane Nagrody lub nagrody dodatkowe wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imienia i nazwiska) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników Konkursu. 7. Organizator jest uprawniony do ujawniania w materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w trakcie wystaw, targów i innych sytuacjach związanych z prezentacją Pracy Konkursowej informacji i danych osobowych o Uczestnika jako autora danej Pracy Konkursowej. Artykuł XII. Postanowienia końcowe 1. Sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów powstałych w związku lub na podstawie Regulaminu jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy polskiego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 3. Regulamin został umieszczony na stronie internetowej Organizatora a także będzie udostępniany poprzez pocztę elektroniczną (w formie pliku.pdf) wszystkim zainteresowanym na ich żądanie zgłoszone w formie poczty elektronicznej bądź pisemnej. 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540, z późn. zmianami). 5. W załącznikach do Regulaminu są używane definicje określone w Regulaminie. W imieniu Organizatora Konkursu: Załączniki: 1. Wzór Formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie; 2. Wytyczne dotyczące koncepcji Prac Konkursowych; 3. Oświadczenie Uczestnika o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej oraz o przekazaniu (przeniesieniu) bez wynagrodzenia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora.

13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Imię i Nazwisko:... adres:... adres Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych i akceptuję jego warunki. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 97 nr 133 poz. 883.) W załączeniu: (data i czytelny podpis Uczestnika)

14 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Wytyczne dotyczące koncepcji Prac Konkursowych KOD INDYWIDUALNY UCZESTNIKA KONKURSU Główne kryteria oceny Pracy Konkursowej, uwzględniające estetykę projektu, jego funkcjonalność, innowacyjność zastosowane rozwiązania, szacowany koszt wyprodukowania kolekcji będących realizacją projektu, jak również wykaz materiałów, których zastosowanie proponuje Uczestnik, zawierają się w Regulaminie oraz poniżej w wymienionych wytycznych, których uwzględnienia przy wykonaniu Prac Konkursowych oczekuje Organizator: Funkcjonalność produktu, Innowacyjność zastosowanych rozwiązań w zakresie myśli projektowych i technologii wykonania, Estetyka produktu, Aspekty materiałowe i ekonomiczne.

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KONKURSU LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Oświadczenie Uczestnika o posiadaniu wszelkich praw, w tym w szczególności praw autorskich do Pracy Konkursowej Ja niżej podpisany, oświadczam że jestem wyłącznym (tzn. przy tworzeniu Pracy Konkursowej nie brały udziału żadne inne osoby) autorem/autorką Pracy Konkursowej nadesłanej na Konkurs LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. organizowany przez firmę: CTP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul Królowej Bony 7 lok. 4, Gliwice, tel. kom , fax NIP , REGON , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, działająca w imieniu Klastra Technologii Drewna Lignum. Jednocześnie oświadczam, że przenoszę bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

16 a) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, b) stworzenie, utrwalenie i produkowanie/wytwarzanie/zwielokrotnianie dowolną techniką rzeczywistych produktów na podstawie Pracy Konkursowej, c) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu, sprzedaż, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub kopii/egzemplarzy, na których ją utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w postaci Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym między innymi w prasie, radiu, telewizji, Internecie i przy użyciu innych środków komunikacji, d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy Konkursowej w celu wprowadzenia do obrotu Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej jako utworów w rozumieniu Ustawy w sposób określony pod literą c) powyżej, e) wykorzystanie całości lub części Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony pod literą c) powyżej, f) rozpowszechnianie i udostępnianie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu(radio, telewizja, prasa) poprzez

17 wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, g) wykorzystywanie Pracy Konkursowej i/lub rzeczywistych produktów wytworzonych na podstawie Pracy Konkursowej w inny sposób aniżeli określony powyżej w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora w toku działań reklamowych, marketingowych i innych działań zmierzających do zwiększenia sprzedaży produktów wytwarzanych lub/i sprzedawanych przez Organizatora i/lub zmierzających do wykorzystania w produktach wprowadzanych na rynek pod marką "Classen" oraz pod innymi markami. Oświadczam także, że poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu zezwalam na wykonywanie bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) przez Organizatora autorskich praw zależnych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art.2 Ustawy, a w szczególności zezwalam Organizatorowi na: rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej, dokonywanie przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej, wprowadzanie zmian w Pracy Konkursowej. Poprzez przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu zobowiązuje się nadto bez wynagrodzenia (którego to wynagrodzenia jak i wszelkich innych roszczeń związanych lub dotyczących przeniesienia na Organizatora praw autorskich do Pracy Konkursowej niniejszym zrzekam się) do nie wykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej, o których to prawach mowa jest w art.16 Ustawy. Oświadczam także, że Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, praw autorskich, dóbr osobistych oraz oświadczam, że ponoszę pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia takich naruszeń, tak względem Organizatora, jak i osób trzecich których praw naruszyłem/ naruszyłam bądź naruszę.

18 Oświadczam również, że nadesłana Praca Konkursowa nie brała udziału w żadnym innym konkursie, wystawie, czy też w inny sposób nie była rozpowszechniana, czy też ujawniana. (data i czytelny podpis Uczestnika)

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WYBIERAM WODĘ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady i warunki uczestnictwa w publicznie dostępnym konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się!

REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! REGULAMIN KONKURSU Merdamy się! I. Informacje ogólne 1. Organizatorem konkursu Merdamy się, zwanego dalej Konkursem, jest BONNOTE. Marzena Polańska, ul. 3 maja 6B/7, 83-425 Dziemiany, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich REGULAMIN KONKURSU NA LOGO Przedszkola w Trąbkach Wielkich I Organizator i przedmiot konkursu: Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich ogłasza konkurs na LOGO Przedszkola w postaci znaku/symbolu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci Moja mama i jej praca w ramach realizacji projektu innowacyjnego pod nazwą PI Novum subsydium realizowanego w partnerstwie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN REGULAMIN KONKURSU NA LOGO i HASŁO PROMOCYJNE GMINY TERESIN I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs obejmuje stworzenie: projektu graficznego logo i hasła promujących Gminę Teresin. 2. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2015/2016 12 października 2015 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2015/2016 1. DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: a. Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator

Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych. 1. Organizator Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych 1. Organizator Organizatorem konkursu na projekt logo Konferencji Młodych Chemików Sądowych, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY.

1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu graficznej reprezentacji RODZINY AGATY. REGULAMIN KONKURSU na PROJEKT RODZINY AGATY. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą ZAPROJEKTUJ RODZINĘ AGATY, zwanym dalej Konkursem. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem

Regulamin konkursu. na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem Regulamin konkursu na projekt koncepcyjny upamiętniający miejsce, po Wielkiej Synagodze na Tłomackiem Warunki konkursu 1. ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs organizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2012/2013

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2012/2013 Wadowice, 01 października 2012 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2012/2013 DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja

Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja ! 1. Czas, miejsce, organizatorzy. Regulamin Konkursu Twoja klisza z Powstania VIII edycja 1. Konkurs na najlepsze zdjęcie wykonane podczas fotograficznej gry miejskiej Twoja Klisza z Powstania (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO RYCERZE I SMOKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Rycerze i Smoki we współczesnym świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2011/2012

REGULAMIN PROGRAMU. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Edycja 2011/2012 Tymbark, 01 października 2011 r. REGULAMIN PROGRAMU Kubusiowi Przyjaciele Natury Edycja 2011/2012 DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "Pokaż nam Politechnikę."

Regulamin Konkursu. Pokaż nam Politechnikę. Regulamin Konkursu "Pokaż nam Politechnikę." 1. Organizatorem Konkursu "Pokaż nam Politechnikę" (dalej zw. Konkursem) jest Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza (dalej zw. Organizatorem). Jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku dalej Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego,,Cztery Pory Roku zwanego dalej Konkursem, jest Spółka Koleje Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla I. ORGANIZATOR KONKURSU CRH Żagiel Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 1 Maja 25, 20-410 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Jesienne i Zimowe Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach

REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach REGULAMIN KONKURSU na stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Konkursu jest stworzenie projektu logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF

REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF REGULAMIN KONKURSU WF Jest Fajny w ramach akcji Stop Zwolnieniom z WF 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie WF Jest Fajny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne miasta Sokołów Podlaski 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Sokołów Podlaski reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA"

REGULAMIN. konkursu na fotografię pod tytułem ZDROWA WOLA REGULAMIN konkursu na fotografię pod tytułem "ZDROWA WOLA" Celem konkursu jest uzyskanie utworu artystycznego w formie FOTOGRAFII zwanego dalej pracą konkursową w ramach 10 lecia organizacji wolskich rodzinnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ z Canon zdobądź bilet na EURO2012 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Konkursu jest Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 9, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu na wykonanie projektu Grafiki Promocyjnej do hasła promocyjnego Kopernikański Toruń Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ LUB LICENCJACKĄ NT. POLITYKI INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podwodny Świat Aquadromu

REGULAMIN KONKURSU. Podwodny Świat Aquadromu REGULAMIN KONKURSU Podwodny Świat Aquadromu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Podwodny Świat Aquadromu i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR 1 Informacje ogólne. 1. Organizatorem konkursu jest powstające Stowarzyszenie inicjatyw społecznych JARMARK KULTUR

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator

Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga. 1 Organizator Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136/2012 Prezydenta Miasta Elbląg Z dnia 26 kwietnia 2012 roku Regulamin konkursu na projekt logo Elbląga 1 Organizator Organizatorem Konkursu na projekt logo Elbląga,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Fotografii Młodych III edycja Zwany dalej Regulaminem A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs fotograficzny Fotografii Młodych (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany przez Klub Młodych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego Pokoloruj świat. Zostań ilustratorem bajki

Regulamin konkursu plastycznego Pokoloruj świat. Zostań ilustratorem bajki Regulamin konkursu plastycznego Pokoloruj świat. Zostań ilustratorem bajki I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Rodzinny przepis na wiosenną odporność

REGULAMIN KONKURSU. Rodzinny przepis na wiosenną odporność REGULAMIN KONKURSU Rodzinny przepis na wiosenną odporność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Rodzinny przepis na wiosenną odporność zwanego dalej Konkursem jest firma MGD GMW Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Pokaż nam swoją kolekcję (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Matematyczne potyczki dla klas V szkół podstawowych 1. Postanowienia ogólne a) zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Matematyczne potyczki zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT zwanego dalej konkursem 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie

REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie REGULAMIN KONKURSU Szkolne Historie I. Postanowienia ogólne 1 Definicje pojęć 1. Administrator - Streetcom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO LUBELLA INSPIRUJE I EDUKUJE DEFINICJE: Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: Regulamin niniejszy Regulamin Programu Lubella inspiruje i edukuje, określający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin konkursu,,pasjami gramy organizowanego przez Fundację Orange w ramach projektu,,spotkania z pasjami jako część spotkania z Panią Elżbietą Maruszczak. Konkurs adresowany jest dla osób biorących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012.

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Napisz w ciekawy sposób czym imponuje Ci Spider-Man. 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Filologiczno-Historyczny INSTYTUT FILOLOGII OBCYCH al. Armii Krajowej 13/15 42-200 Częstochowa tel./fax 0048 34 3656426 e-mail: ifo@ajd.czest.pl www.ifo.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm

Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm Regulamin konkursu ARCO-CYFROWEJ DRUKARNI TKANIN na : Zaprojektowanie elementów ubioru z wykorzystaniem wzoru drukowanego techniką multikolorowego druku cyfrowego na filcu o grubości 2 mm ARCO ŁPH Sp.j.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla dzieci ORLEN Olimpiada (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie plastycznym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze

Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze U n ia E u r o p e j s k a Europejski Fundusz Rybacki E 100 P R O J E K T Regulamin Konkursu na znak graficzny Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Ciekawe zjawiska przyrodnicze dla II klas Szkół Podstawowych 1. Postanowienia ogólne a) zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji Konkursu Ciekawe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś

Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś Regulamin konkursu fotograficznego Moja Wieś 1. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej Organizatorem. 2. Konkurs trwa od dnia 1 lipca do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN 18-19 KWIETNIA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na hasło reklamowe kolejnej edycji targów FIESTA GARDEN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Człowiek i Środowisko efekty 25 lat działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO MÓJ PUPIL - ZWIERZAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pn. Mój Pupil - zwierzak zwanym dalej w treści regulaminu konkursem.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne:

WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne: WARUNKI I REGULAMIN KONKURSU ARCHITEKTONICZNEGO pt.: ŚMIAŁEGO BUDYNEK WIELORODZINNY I. Postanowienia ogólne: 1. Organizatorami Konkursu są: 1/ UWI Inwestycje S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Roosevelta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIA/UCZENNICY W KONKURSIE Moja mała ojczyzna Wizytówka województwa, w którym mieszkasz dla Gimnazjum 1. Postanowienia ogólne a) Zapisy tego dokumentu dotyczą realizacji konkursu Moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Galaktyczny Konkurs - Wymyśl hasło reklamujące markę LEGO Star Wars 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej 4a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego

Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego Regulamin konkursu Tyskiego najlepszego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tyskiego najlepszego (dalej Konkurs ) jest Data Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-663), ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3. Czas Trwania Konkursu

3. Czas Trwania Konkursu REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZAPROJEKTUJ MOTYW GRAFICZNY KOLEKCJI OPEN ERA Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady konkursu pod nazwą Zaprojektuj motyw graficzny kolekcji

Bardziej szczegółowo