Mariusz Boryczka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mariusz Boryczka. mariusz.boryczka@us.edu.pl"

Transkrypt

1 Mariusz Boryczka

2 (przykładowa) N. Wirth: Algorytmy + Struktury danych = Programy A. Marciniak: Turbo (Borland) Pascal 7.0 (od w. 5.5) M. Cantu: Delphi 7. Praktyka programowania.

3 A. Boduch: Delphi 7. Kompendium programisty. A. Boduch: Delphi 7. Ćwiczenia zaawansowane. A. GraŜyński: Delphi 7 dla kaŝdego.

4

5 3 głównych partnerów: klient, producent, końcowy uŝytkownik klient nie rozumie informatyki producent nie rozumie klienta specyfikacja likwiduje lukę w komunikacji między partnerami w specyfikacji opisane są potrzeby klienta i uŝytkowników, stanowi to podstawę budowy oprogramowania pomaga zrozumieć klientowi ukryte potrzeby...

6 1. projektowanie 2. kodowanie 3. uruchamianie 4. testowanie 5. wdraŝanie 6. uŝytkowanie/pielęgnacja 7.???

7 algorytm i dane, na których działa zapisane w języku programowania, ciąg instrukcji języka programowania.

8 - usystematyzowany sposób przekazywania komputerowi poleceń do wykonania Języki programowania klasyfikuje się zaleŝnie od tego, do jakiego paradygmatu lub paradygmatów programowania najlepiej się nadają: imperatywne, logiczne/deklaratywne, funkcyjne, obiektowe, mieszane,...,

9 lub według generacji języka. Opisuje ona zaawansowanie (rozbudowanie) jego struktury, co równocześnie związane jest z np. łatwością posługiwania się nim. WyróŜnia się: 1GL język wewnętrzny (binarny), 2GL język assemblera, 3GL język zaprojektowany, by być łatwiejszym do zrozumienia przez uŝytkownika, między innymi dzięki nazwaniu zmiennych. Przykładowa instrukcja programu: delta := b*b-4*a*c (np. C++, Pascal, Java, Clipper), 4GL język pozwalający przy uŝyciu krótkich instrukcji stworzyć program, którego napisanie w językach niŝszej generacji wymaga uŝycia setek lub tysięcy razy większej liczby wierszy programu źródłowego; 4GL często dopuszcza pisanie fragmentów kodu w kilku językach 3GL; podstawowym wyróŝnikiem języka 4GL jest jego specjalizacja, tworząca z języka efektywne narzędzie w ramach ściśle określonego obszaru zastosowań, 5GL język zwykle naleŝący do klasy, przy czym w klasie tej znajdują się języki programowania, w których się rozwiązywane problemy; jest to odmienna sytuacja niŝ w przypadku klasy ( ), w których zapisuje się algorytmy (nazwę tę stosuje się czasem w odniesieniu do języków uŝywanych do tworzenia programów wykorzystujących tzw. sztuczną inteligencję (AI) lub inaczej systemów ekspertowych).

10 mov dx, offset_info mov ah, 9 int 21h mov ah, 0 int 16h

11 Języki zapytań do baz danych o FOCUS o PL/SQL o NATURAL o Progress 4GL o SQL Generatory raportów / stron o BuildProfessional o GEMBase o IDL-PV/WAVE o LINC o Metafont o NATURAL o Oracle Reports o PostScript o RPG-II o S o Gauss o Mathematica Przetwarzanie danych, analiza i raportowanie o Clarion Programming Language o Ab Initio o ABAP o Aubit-4GL o DASL o o o o o o o o o FOCUS GraphTalk Informix-4GL NATURAL Nomad Ramis SAS Synon CorVision Języki strumienia danych o APE o AVS o Iris Explorer Generatory ekranów o Oracle Forms o Unify Accell Tworzenie GUI o 4th Dimension o Delphi o edeveloper o MATLAB's GUIDE o Revolution programming language o Visual Basic (edycja formatek o Windows Forms (część.net) o OpenROAD

12 Jak to moŝliwe, Ŝe komputer potrafi rozwiązać problem znając jedynie jego opis a nie algorytm rozwiązania? Robert Kowalski w swoim artykule z roku 1979 zatytuowanym zwrócił uwagę na nowy punkt widzenia na pojęcie algorytmu. Dotychczas przez algorytm rozumiano. Jednak dzięki zautomatyzowaniu procesu dowodzenia twierdzeń logicznych, a szczególnie dzięki opracowaniu przez Robinsona w roku 1965, stało się moŝliwe automatyczne wywnioskowanie rozwiązania na podstawie zbioru formuł logicznych opisujących problem. Przykład: problem znajdowania najmniejszego elementu w zbiorze liczb. sposób imperatywny: program zawierający pętlę -, która przebiega wszystkie elementy zbioru porównując je z najmniejszym dotychczas znalezionym elementem, podejście deklaratywne: skupiamy się na warunku, jaki musi spełniać element zbioru aby uznać go za najmniejszy szukamy więc takiego elementu zbioru, Ŝe nie istnieje w zbiorze element od niego mniejszy. Warunek jaki ma spełniać szukany element najmniejszy, dla danego zbioru liczb, wyrazić moŝna formalnie w sposób następujący: i nieprawda, Ŝe ( i ), gdzie jest warunkiem przynaleŝności do zbioru a jest relacją mniejszości między liczbami.

13 język rozumiany przez procesor. Program w kodzie maszynowym składa się z ciągu wartości binarnych, które oznaczają zarówno instrukcje jak i dane. Postać kodu maszynowego zaleŝy od architektury procesora, na który dany program jest przeznaczony. program komputerowy napisany w języku programowania (symbolicznym lub wysokiego poziomu). Jest to postać programu, która jest zrozumiała dla programisty (bez konieczności jego uruchamiania). Kod źródłowy jest przekształcany na kod maszynowy w procesie kompilacji programu. rezultat pracy translatora (np. kompilatora), nadający się do bezpośredniego wykonywania przez procesor albo wymagający dalszej obróbki (np. konsolidacji).

14 Proces tłumaczenia kodu źródłowego na kod wynikowy (zwykle binarny, zrozumiały dla komputera). 1.Preprocesing 2.Kompilacja 3.Konsolidacja (linking)

15 jego zadaniem jest wstępne przygotowanie programu do właściwej kompilacji. W tej fazie mogą być równieŝ dołączane dodatkowe pliki, realizuje się to specjalną instrukcją (np. INCLUDE) umieszczoną na początku kodu źródłowego. Po napotkaniu takiej instrukcji, preprocesor wstawi zawartość odpowiedniego pliku. Zazwyczaj w ten sposób włącza się do kodu źródłowego pliki z deklaracjami funkcji lub informacją o rozmiarach zmiennych indeksowanych. Na tym etapie dokonuje się rozwijania makrodefinicji oraz analizuje się dyrektywy kompilacji warunkowej. słuŝy do dołączania bibliotek do tworzonego programu. JeŜeli dany program korzysta z bibliotek, niezbędne jest, aby taka biblioteka została do tego programu dołączona. Biblioteka jest zestawem elementów programu. Po konsolidacji program jest gotowy do uŝycia.

16 Skończony zbiór ściśle określonych zasad postępowania (kroków, poleceń) prowadzących do rozwiązania dowolnego zadania z określonej klasy zadań. Cechy: determinizm, skuteczność (skończoność), poprawność złoŝoność obliczeniowa (czasowa i pamięciowa) obszar stosowalności, adaptacyjność,

17 ( ) to perski matematyk, astronom, geograf i kartograf pochodzenia uzbeckiego Ŝyjący w IX wieku (prawdopodobnie ok ok. 850). Urodzony w Chiwie, w latach Ŝył w Bagdadzie. Wszystkie jego dzieła zostały napisane po arabsku. Dzięki jego pracom na Bliskim Wschodzie zaczęto stosować pochodzące z Indii dziesiętny system liczenia i pozycyjny system zapisu liczb, które wkrótce dotarły do Europy. Dzięki jego pracom w Europie cyfry arabskie wyparły cyfry rzymskie. Jego prace pozwoliły teŝ wprowadzić i wyjaśnić pojęcia zera, ułamków i funkcję sinus i tangens. Jako pierwszy ułoŝył tablice funkcji sinus i tangens, wprowadził elementy algebry. Słowo pochodzi od tytułu jednego z jego dzieł a od jego nazwiska.

18 (gr., Eukleides, ur. ok. 365 p.n.e., zm. ok. 300 p.n.e.) matematyk grecki pochodzący z Aten, przez większość Ŝycia działający w Aleksandrii. Autor pierwszych prac teoretycznych z matematyki. Główne jego dzieło to Elementy (tytuł grecki Stoicheia geometria ) jest syntezą ówczesnej wiedzy matematycznej zarówno w dziedzinie geometrii, jak i w teorii liczb. Elementy są pierwszą próbą aksjomatycznego ujęcia geometrii i były podstawowym podręcznikiem geometrii do XIX wieku. Dzieło to moŝe pochwalić się wielką poczytnością, zostało ono przetłumaczone na olbrzymią liczbę języków, zaś liczbą wydań ustępuje jedynie Biblii. Niestety brak polskiego tłumaczenia dzieła Euklidesa.

19 Opis słowny: 1.Weź dwie liczby 2.Jak długo liczby są róŝne, zastępuj większą z nich ich róŝnicą. 3.Jako wynik podaj dowolną z nich. Schemat blokowy: Kod języka Pascal (wersja konsolowa): program NWP; var x, y : integer; begin Read( x, y ); while x <> y do if x > y then x := x - y else y := y - x; Write( x ) end.

20 Eudoksos z Knidos (gr. Ε δοξος Κνίδιος Eudoksos ho Knidios) grecki astronom, matematyk, filozof i geograf Ŝyjący w drugiej połowie IV wieku p.n.e. (prawdopodobnie około 408 p.n.e p.n.e.). Studiował w Atenach i Egipcie; wiadomo, Ŝe posiadał obserwatorium astronomiczne. Jego dzieła nie dotrwały do naszych czasów. UŜył teoretycznego modelu 27 sfer poruszających się z róŝnymi prędkościami do wyjaśnienia ruchu Ziemi, gwiazd, Słońca, KsięŜyca i pięciu znanych planet. Na przykład, aby wytłumaczyć ruch KsięŜyca, naleŝało uŝyć trzech sfer: pierwsza okrąŝała Ziemię z zachodu na wschód raz na miesiąc, druga toczyła się dokoła niej ze wschodu na zachód w ciągu 18,5 lat, trzecia zaś odchylała na północ lub na południe od ekliptyki. Zajmował się proporcją i złotym podziałem odcinka. Udowodnił wzór na objętość stoŝka.

21 Nassi-Shneiderman Diagrams Nassi-Shneiderman (NS) diagrams (developed by Ike Nassi and Ben Shneiderman) illustrate algorithms and program functions as a flowchart. (Ike Nassi recommends SmartDraw for drawing these diagrams!) The main purpose of a Nassi-Shneiderman diagram is to create a logical structure (a blueprint) for the program. A Nassi-Shneiderman diagram

22 Nassi-Shneiderman Notations Process A process describes a program function as pseudocode. You can stack processes on top of each other to illustrate a sequence. Parallel Process Place processes that are executed at the same time inside a trapezium created by drawing two diagonal lines in the upper and lower border of the table.

23 Loops Use loop notations when processes are repeated until a certain condition is met. Decision The selection symbol is a rectangle divided into three parts by diagonal lines. Write the condition or decision in the uppermost triangle and place the two possible outcomes on either side of the decision. The two outcomes don't need to be the same size. Case statement List multiple cases next to each other in a table format.

24 Algorytm Euklidesa

25 Struktura programu w języku Pascal Program Deklaracja Nagłówek Blok modułów. program Nazwa; uses Mod1, Mod2; część deklaracyjno- -definicyjna część wykonawcza

26 Budowa i umiejscowienie bloku program Nazwa; // nagłówek uses Mod1, Mod2; // deklaracja modułów label Et1, Et2, Et3; // deklaracja etykiet const stala1 = 99; // definicja stałej całkowitej stala2 = JA ; // definicja stałej łańcuchowej stala3 = 2*PI+stala1; // definicja stałej za pomocą wyraŝenia type tlanc = string[ 25 ]; // definicja typu łańcuchowego ttab = array[ 1..stala1 ] of byte; // definicja typu tablicowego var zm1, zm2 : real; // deklaracja zmiennych rzeczywistych zm3 : tlanc; // deklaracja zmiennej łańcuchowej zm4 : ttab; // deklaracja zmiennej tablicowej procedure Proc1; // deklaracja z definicją procedury bezparametrowej blok procedure Proc2( par1: byte; var par2: real ); // deklaracja z definicją procedury z dwoma parametrami blok function Fun : integer; // deklaracja z definicją funkcji bezparametrowej blok BEGIN // instrukcje END.

27 Przykładowy program w wersji konsolowej program NWP; var x, y : word; { liczby, dla których jest liczony NWP } x1, y1 : word; { zmienne pomocnicze } BEGIN { Informacje ogólne } Writeln(' Program liczy Największy Wspólny Podzielnik dla dwu liczb całkowitych'); Writeln; { Wczytanie danych } Write('Podaj pierwszą liczbę: '); Readln( x ); Write('Podaj drugą liczbę: '); Readln( y ); { Zapamiętanie danych w zmiennych pomocniczych } x1 := x; y1 := y; { Właściwe obliczenia } while x <> y do if x > y then x := x - y else y := y - x; { Wyprowadzenie wyników } Writeln(#10#10#10#10); Writeln('Największy Wspólny Podzielnik dla liczb:'); Writeln; Writeln( x1:5, ' oraz', y1:6 ); Writeln; Writeln('wynosi:', x:5); { Zakończenie programu } Writeln(#10#10#10#10'Naciśnij klawisz ENTER...'); Readln END.

28 Przykładowy program w wersji okienkowej unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; type TForm1 = class(tform) Label1: TLabel; Label2: TLabel; Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; Label3: TLabel; Label4: TLabel; Button1: TButton; Label5: TLabel; Label6: TLabel; procedure Button1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1;

29 implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var x, y : integer; x1, y1: integer; begin x := StrToInt( Edit1.Text ); y := StrToInt( Edit2.Text ); x1 := x; y1 := y; while x <> y do if x > y then x := x - y else y := y - x; Label4.Caption := IntToStr( x ); Label6.Caption := IntToStr( x1 div x * y1 ); end; end. program NWP; uses Forms, Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}; {$R *.res} begin Application.Initialize; Application.CreateForm(TForm1, Form1); Application.Run; end.

30 Dane: zmienna (stała): nazwa (literał) / adres typ reprezentacja zewnętrzna / wewnętrzna wartość zbiór wartości zbiór operacji

31 Typy danych języka Pascal

32 Typy całkowite: Logiczne: Typ Zakres Format Odpowiednik Integer signed 32-bit Longint Cardinal unsigned 32-bit Longword Fizyczne: Typ Zakres Format Shortint signed 8-bit Smallint signed 16-bit Longint signed 32-bit Int signed 64-bit Byte unsigned 8-bit Word unsigned 16-bit Longword unsigned 32-bit

33 Typy rzeczywiste: Logiczny: Typ Zakres Dokładno Rozmiar Odpowiednik (liczba cyfr) (w bajtach) Real Double Fizyczne: Typ Zakres Dokładno Rozmiar (liczba cyfr) (w bajtach) Real Single Double Extended Comp Currency

34 Przykładowe typy strukturalne imie wiek wzrost plec Ala K record imie : string[ 20]; wiek : byte; wzrost : real; plec : char end array[ 1..4 ] of integer a b c array[ 1..4, a.. c ] of real

35 Instrukcje języka Pascal proste strukturalne i. przypisania dodatkowo: i. wywołania procedury i. skoku goto i.pusta i. złoŝona begin-end i.warunkowa if-then-else warunkowe iteracyjne i. wiąŝąca with-do i. wyboru case-of-end i. dopóki while-do i. powtarzaj repeat-until i. dla for-to/downto-do sterujące :break, continue (procedury na prawach instrukcji) instrukcje obsługi wyjątków: o try-except-end o try-finally-end

36 Przykładowe instrukcje strukturalne W N I1 In repeat I1;... In until W T while W do I I N W T I2 N W T I1 if W then I1 else I2

37 Środowisko Turbo Delphi (widoczna forma)

38 Środowisko Turbo Delphi (widoczny kod programu)

39 Program po uruchomieniu

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Języki programowania. ToMasz Wierzbicki. Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Języki programowania Notatki do wykładu Programowanie dla studentów I roku dziennych studiów magisterskich kierunku Informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim Języki programowania ToMasz Wierzbicki Instytut

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien

Od matematyki do programowania. Wszystko, co każdy programista wiedzieć powinien Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika

Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na pulpicie uŝytkownika Wydział Informatyki Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Baz Danych Robert Meisner Nr albumu s3303 Generyczny system do zarządzania modyfikowalnymi widŝetami, wyświetlanymi na

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański

Programowanie w logice Prolog. Piotr Fulmański Programowanie w logice Prolog Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki

Wstęp do informatyki Wstęp do informatyki (Podręcznik. Wersja RC1) 1 Piotr Fulmański 2 Ścibór Sobieski 3 4 stycznia 2004 1 RC1 Release Condidate 1, oznacza, że nie będzie żadnych istotnych modyfikacji, raczej będą usuwane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo