Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN X Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. - Departament Analiz. Elektrim S.A. telekomunikacja. ISSN 1508-308X Warszawa, 18.09.2001"

Transkrypt

1 - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY telekomunikacja ISSN X Warszawa, Teraz w rytmie innych telekomów kurs PLN wolumen 000 szt Po podpisaniu umowy z Vivedni znika szereg czynników ryzyka związanych z inwestycją w akcje Elektrimu, które dotychczas wyznaczały dyskonto w wycenie spółki. Oczekujemy, że będzie prowadziło to do ograniczenia szumu informacyjnego a tym samym agresywnej spekulacji na walorach holdingu, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania ze strony długoterminowych funduszy inwestycyjnych (przynajmniej zmniejszenie dotychczasowego niedoważenia w stosunku do indeksu). Tym niemniej biorąc pod uwagę wartość poszczególnych aktywów holdingu uważamy, że obecnie akcje Elektrimu będą zachowywały się zgodnie z trendem panującym na akcjach spółek telekomunikacyjnych na świecie. Uwzględniając bieżące wyceny operatorów telefonii komórkowej, które od czasu ostatniej aktualizacji raportu ( , wycena PTC=3,5 mld USD) obniżyłysię średnio o 30%, redukujemy naszą wycenę PTC do 2,15 mld USD. Jest to wartość wynikająca z wyceny porównawczej i odzwierciedla obecny sentyment inwestorów do sektora. Obniżona waluacja implikuje wycenę Elektrimu na poziomie 20 PLN na akcję. Jednocześnie podtrzymujemy średnioterminową cenę docelową dla PTC na poziomie 3,5 mld USD, co wyznacza potencjał wzrostu dla akcji Elektrimu do 34 PLN. Jego osiągnięcie możliwe będzie w przypadku zmiany spadkowego trendu na akcjach spółek telekomunikacyjnych, którego zakończenie, szczególnie w świetle wydarzeń w USA jest obecnie trudne do przewidzenia. Czynniki te skłaniają nas do obniżenia rekomendacji dla akcji Elektrimu z kupuj do trzymaj. Jednocześnie pojawienie się symptomów świadczących o możliwej zmianie sentymentu do sektora będzie sygnałem do zajęcia pozycji. Pozyskane środki z transakcji z Vivendi zapewniają Elektrimowi możliwość uregulowania najpilniejszych i jednocześnie głównych zobowiązań. Tym niemniej, aby realizować w pełni strategię jednoczesnego rozwoju segmentu telekomunikacyjnego i energetycznego Elektrim będzie potrzebował dodatkowych środków finansowych. Dla spółki oznacza to konieczność przeprowadzenia emisji akcji lub sprzedaży części aktywów określanych jako strategiczne (PAK, ET). Ewentualne działania w tym kierunku nastąpią nie wcześniej niż w przyszłym roku /20/ /13/ /05/2001 Rekomendacja Cena docelowa Trzymaj 34,0 Ilość akcji (tys. szt.) Free float (tys. zł) Cena giełdowa (zł) 19,2 Kapitalizacja (tys. zł) Struktura akcjonariatu % głosów na WZA Vivendi Universal SA 10,04% Grupa Templeton 7,40% Merrill Lynch & Co. 5,20% Pozostali akcjonariusze 77,4% Michał Marczak tel (22) fax (22) Podstawowe dane Analitycy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa Sprzedaż EBIT Zysk Netto Cash earn. Ilość akcji Cena EPS P/E BVPS P/BV CEPS P/CE (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) (tys. szt.) (zł) (zł) (zł) (zł) ,2 0,8 24,3 7,5 2,54 1,6 12, ,2-4,1 neg. 4,8 3,96 neg. neg ,2 17,5 1,1 24,4 0,78 21,7 0, ,2-12,9 neg. 14,0 1,37 neg. neg. dane skonsolidowane

2 Konkluzje inwestycyjne Wpływ na obecną wycenę Elektrimu mają dwa podstawowe czynniki: pozytywne dla spółki sfinalizowanie umowy z Vivendi oraz ogólna sytuacja na rynkach finansowych wyznaczająca wartość kontrolowanych przez holding aktywów. Podpisanie umowy z Vivendi zapewnia holdingowi: odzyskanie płynności finansowej, pozwala na zmniejszenie nakładów kapitałowych koniecznych do sfinansowania inwestycji spółek telefonii stacjonarnej oraz wykorzystanie synergii z telewizją kablową, daje Elektrimowi czas na znalezienie korzystniejszych pod względem finansowym możliwości sprzedaży aktywów niestrategicznych (Elektrim Kable), pozwoliła na zakończenie sporów prawnych z Vivendi, Eastbridge oraz PenneCom, Umowa z Vivendi istotnie zmniejsza ryzyko dotychczas przypisywane spółce. Biorąc pod uwagę dotychczasowe niedoważenie akcji Elektrimu względem indeksu można oczekiwać zwiększonego popytu ze strony instytucji finansowych. Uwzględniając wagę poszczególnych aktywów w bilansie i spodziewane w najbliższym czasie wyciszenie szumu informacyjnego wokół spółki (brak tematów spekulacyjnych) uważamy, że obecnie akcje holdingu powinny poruszać się zgodnie z trendem panującym na akcjach operatorów telefonii komórkowej w Europie. Biorąc pod uwagę sytuację na rynkach zagranicznych i trwającą przecenę spółek sektora telekomunikacyjnego niedawny wzrost akcji Elektrimu, będący następstwem spekulacji na temat podpisania umowy z Vivendi, zmniejszył dyskonto z jakim notowana była dotychczas spółka. Mając na uwadze nadal dużą niepewność inwestorów co do kierunku w którym podąży rynek telekomów obniżamy naszą rekomendację ala akcji Elektrimu z kupuj do trzymaj. Elektrim na tle sektora telekomunikacyjnego 300 pkt. PLN Bloomberg T elecoms Index 50 Elektrim Źródło: Bloomberg Przy obecnej cenie giełdowej Elektrimu implikowana wycena PTC wynosi 2,15 mld USD (100%). Uwzględniając sytuację na rynkach światowych i poziom notowań innych operatorów jest to wycena uzasadniona. W horyzoncie średnioterminowym podtrzymujemy docelową wycenę PTC na poziomie 3,5 mld USD, co implikuje wartość Elektrimu (po uwzględnieniu 15% dyskonta za strukturę holdingową) na 34 PLN na akcję i daje 76% potencjał wzrostu dla kursu. Osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dopiero po odwróceniu trendu na akcjach telekomów w Europie. Pozytywnie oceniamy działania obecnego Zarządu spółki, który jak się wydaje stopniowo naprawia błędy przeszłości. Docelowo, rola Elektrimu najprawdopodobniej będzie sprowadzała się do nadzoru właścicielskiego. Obecny Zarząd zamierza zredukować zatrudnienie o połowę, co ma prowadzić do redukcji kosztów i osiągnięcia przez spółkę pozytywnego EBIT. Nadal nierozwiązane problemy: Elektrim pozyskał środki na spłatę najbardziej pilnych zobowiązań (obligacje zamienne, Eastbridge, PenneCom). Spółce brakuje jednak środków na inwestycje, które pozwolą na rozwój spółek wchodzących w skład portfela. Potrzeby te nie ujawnią się jeszcze w tym roku. 1

3 W zależności od przyjętego scenariusza określającego docelowo strategiczne dla holdingu branże spółka będzie potrzebowała środków w kwocie maksymalnie 350 mln USD. Aby realizować strategię Elektrim najprawdopodobniej będzie musiał sprzedać część udziałów w strategicznych sektorach (energetyce lub ET) lub przeprowadzić emisję akcji (w obecnych realiach mało prawdopodobne, ale nie wykluczone) Umowa Inwestycyjna z Vivendi ET kupuje od Elektrimu spółki telefonii stacjonarnej, 0,96% akcji Autoinvest za łączną kwotę 491 mln EURO Ymer Finance (spółka zależna od Vivendi) kupuje od Elektrimu 2% ET i 1% Carcom za 100 mln EURO ET uzyskuje pożyczkę w kwocie 122 mln EURO i gwarancje Vivendi dalszych pozyczek mających sfinansować przejęcie udziałów w spółkach fixed-line Na mocy umowy inwestycyjnej Elektrim ma prawo: powoływać trzech z siedmiu członków Rady Nadzorczej ET, wskazać jednego kandydata, w przypadku zarządu składającego się z trzech osób, oraz dwóch kandydatów, w przypadku Zarządu pięcioosobowego, veta w odniesieniu do istotnych czynności zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej (m.in. znaczące podwyższenie kapitału, połączenie i joint ventures z innymi podmiotami, propozycje zmian umowy spółki mogące mieć negatywny wpływ na Elektrim, zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów o wartości powyżej 20 mln USD rocznie, zawieranie umów z podmiotami powiązanymi, propozycje wprowadzenia akcji do publicznego obrotu, rozwodnienie kapitału spółek zależnych od ET) W przypadku powstania sporu pomiędzy stronami na tle veta Elektrimu, Vivendi przysługuje opcja CALL po cenie rynkowej (wyznaczonej jak w poprzedniej Umowie Inwestycyjnej procedura z udziałem banków inwestycyjnych) powiększonej o 8%. W przypadku podniesienia kapitału przez ET, w celu zachowania obecnej proporcji w kapitale zakładowym (po cenie nabycia powiększonej o koszt kapitału w wysokości 10% rocznie) Elektrimowi przysługuje opcja CALL odkupienia udziałów od Vivendi. Wygasa on w dniu IPO lub po 5 latach od podpisania transakcji. Na mocy Umowy Inwestycyjnej obie strony podtrzymały dotychczasowe porozumienie w sprawie wspólnego wystąpienia w sporze przeciwko DT. Vivendi zobowiązany jest do pokrycia pierwszych 100 mln USD strat wynikających z ewentualnej negatywnej decyzji sądu arbitrażowego. Obie strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich starań aby wprowadzić akcje ET do obrotu na GPW w ciągu 12 miesięcy (jeśli wartość rynkowa PTC wyniesie co najmniej 4 mld USD), nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Jeśli przyjmiemy, że inwestycja Vivendi miała charakter defensywny (co potwierdzają wypowiedzi przedstawicieli Vivendi), tj. miała zabezpieczyć interesy strony francuskiej (dotychczasowe inwestycje) to w ciągu 3,4 lat należy oczekiwać, że dojdzie do sprzedaży udziałów. Uwzględniając strukturę własnościową PTC i role pełnione przez poszczególnych jej udziałowców jedynym potencjalnym, aczkolwiek bardzo zainteresowanym nabywcą jest w tej sytuacji DT. Wg nieoficjalnych informacji Vivendi rozmawiał na ten temat z DT, który jednak w obecnej sytuacji nie był w stanie spełnić oczekiwań cenowych strony francuskiej. Zgodnie z Umową Inwestycyjną Vivendi ma podzielić się z Elektrimem zyskiem ze sprzedaży udziałów w ET jeśli takowy zostanie osiągnięty. Jest to nowy element umowy. W obecnych warunkach trudno jednak oczekiwać takiego zysku, biorąc pod uwagę, że cenę nabycia udziałów przez Vivendi wyznacza transakcja z 1999r. w której PTC zostało wycenione na 4,3 mld USD. 2

4 Vivendi nie chciał spółek internetowych i spółek zajmujących się transmisją danych. Nie znamy dokładnych przyczyn takiego podejścia Francuzów. Mając jednak to na uwadze przy wycenie Elektrimu przyjmujemy, że mają one wartość zerową. Struktura własnościowa aktywów telekomunikacyjnych po transakcji z Vivendi Ymer Finance 2% Vivendi 49% 10% ET 49% Elektrim GPW 90% Pozostali akcjonariusze Datacom & Internet Zobowiązanie do wprowadzenia ET na GPW Źródło: PTC 51% 100% Bresnan 100% Telefonia stacjonarna Dług i potrzeby inwestycyjne Elektrimu Pozyskanie środków ze sprzedaży udziałów w ET i spółek telefonii stacjonarnej dają Elektrimowi niezbędny czas na uporządkowanie sytuacji finansowej i określenie celów na najbliższe lata. Z punktu widzenia akcjonariuszy docelowo najlepszym rozwiązaniem wydaje się wydzielenie części telekomunikacyjnej i energetycznej i ostateczne zlikwidowanie struktury holdingowej spółki w jej obecnym kształcie (zachowanie holdingu na poziomie ET oraz spółek energetycznych). Jest to wariant kreujący optymalny model biznesowy w przypadku Elektrimu, który jednocześnie pozwoliłby na wyeliminowanie dotychczasowych ryzyk holdingu. Oznacza to konieczność spłaty długu oraz sprzedaż aktywów niestrategicznych. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter takiego procesu jego realizacja może nie nastąpić lub znacząco przeciągnąć się w czasie. Problem zadłużenia Elektrimu nie polega na jego zbyt wysokim poziomie w relacji do posiadanych aktywów czy kapitałów własnych, ale na niemożności spłacania odsetek od zaciągniętego długu z działalności operacyjnej, ponieważ takiej Elektrim praktycznie nie prowadzi. Jak pokazały doświadczenia ostatniego półrocza może prowadzić to do problemów z płynnością i zagrożenia sprzedażą aktywów po zaniżonych cenach. W tym przypadku regulowanie zobowiązań może odbywać się jedynie poprzez sprzedaż posiadanych aktywów. Biorąc to pod uwagę uważamy, że spółka docelowo powinna zostać całkowicie oddłużona, chyba że zwrot ze sprzedaży posiadanych aktywów będzie wyższy niż koszty odsetkowe powiększone o założoną premię. Podobny problem istnieje w przypadku ET, które docelowo wymagało będzie podniesienia kapitału. Elektrim zamierza zrestrukturyzować obecne zadłużenie, które szacujemy na 3,55 mld PLN. Podstawowym jego elementem jest wykup obligacji zamiennych na akcje (15 grudnia br.) w kwocie 480 mln EURO oraz uregulowanie zobowiązań wynikających z tytułu płatności na rzecz PenneCom i Eastbridge. Środki na spłatę tych zobowiązań Elektrim pozyskał lub pozyska w wyniku sprzedaży aktywów telefonii stacjonarnej do ET. Po spłacie wierzycieli obligacji zamiennych Elektrim w dalszym ciągu będzie obciążony długiem w wysokości ok. 235 mln USD (obligacje objęte przez PZU, krótkoterminowe kredyty bankowe). Ponadto, w rzeczywistości Elektrim w dalszym ciągu nie opłacił właściwie udziałów w PAK, co stanowi dodatkowe zobowiązanie spółki w wysokości 100 mln USD. Elektrim objął 3

5 podwyższenie kapitału PAK zgodnie z umową prywatyzacyjną, następnie jednak PAK nabył papiery dłużne Elektrimu na kwotę stanowiącą równowartość podniesionego kapitału, dzięki czemu środki trafiły z powrotem do Elektrimu. Do czasu uregulowania należności przez Elektrim, PAK będzie realizował program inwestycyjny ze środków pozyskanych z kredytu konsorcjalnego na kwotę 300 mln USD. Oczekujemy, że płatność ze strony Elektrimu nie nastąpi wcześniej niż w roku Uproszczony bilans Elektrimu Aktywa (mln PLN) Zobowiązania (mln PLN) gotówka kredyty bankowe 748 gotówka na koniec 2Q 594 obligacje (PZU) 238 płatność za ET 342 obligacje zamienne płatność za fixed-line Pennecom/Eeastbridge 322 PAK 420 działalność bieżąca 100 Razem Razem Deficyt/nadwyżka aktywa na sprzedaż PORT PRASKI 126 Elektrim Kable 420 Mostostal Warszawa 34 Razem Deficyt / nadwyżka (gotówka + aktywa na sprzedaż) -456 (gotówka + aktywa na sprzedaż - zobowiązania) Aktywa strategiczne Energetyka 827 ET (PTC=2,2mld$)* ET (PTC=3,5mld$)** Internet 0 Wycena Elektrimu Razem (ET1)* mln PLN Inne straty (Enelka) 84 mln PLN Wartość netto mln PLN na akcję Elektrimu 23,6 PLN... z 15% dyskontem 20,1 PLN Razem (ET2)** mln PLN Inne straty (Enelka) 84 mln PLN Wartość netto mln PLN na akcję Elektrimu 39,8 PLN... z 15% dyskontem 33,9 PLN * cena wynikająca z wyceny porównawczej, ** cena docelowa wyznaczona przez DI BRE Intencją spółki jest zamiana powyższych zobowiązań na średnioterminowe papiery dłużne o okresie zapadalności 3-4 lat. Najprawdopodobniej będą to obligacje zero-kuponowe, co pozwoli uniknąć płacenia odsetek w kolejnych okresach rozliczeniowych. Ich spłata odbyłaby się poprzez stopniową sprzedaż posiadanych aktywów (Elektrim Kable, Port Praski, Mostostal Warszawa), nie określanych przez spółkę jako strategiczne. Ponieważ proces ten będzie rozłożony w czasie trudno oceniać jakie kwoty wpłyną z tego tytułu do spółki. Transakcja z Vivendi daje czas na 4

6 przeczekanie dekoniunktury i znalezienie korzystniejszych, niż obecnie proponowane, warunków sprzedaży. Po sprzedaży aktywów niestrategicznych Elektrim pozostanie nadal z długiem w wysokości ok. 450 mln PLN. Do tej kwoty należy dodać wartość środków jakie Elektrim będzie potrzebował na dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy oraz inwestycje w nowe przedsięwzięcia w energetyce. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że... Elektrimu nie stać na zachowanie dotychczasowego status quo W zależności od przyjętej strategii holding w obecnym kształcie (telekomunikacja i energetyka) może potrzebować kapitału w kwocie 350 mln USD. Jest to wariant uwzględniający zachowanie 49% udziału w ET oraz zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych. Dodając do tej kwoty wartość zadłużenia Elektrimu (po sprzedaży udziałów w spółkach niestrategicznych) deficyt wzrasta do 450 mln USD. Założenia DI BRE: Telekomunikacja (kwota przypadająca na Elektrim i wynikająca z 49% udział w ET) Spłata zadłużenia ET (200 mln USD) podobnie jak w przypadku Elektrimu uważamy, że ET nie powinno być obciążone długiem. Dokapitalizowanie telefonii stacjonarnej (50 mln USD) zakładamy, że pożyczki od Elektrimu zostaną skonwertowane na kapitał spółek telefonii stacjonarnej, co podwyższy ich zdolności kredytowe Dokapitalizowanie PTC (50 mln USD) podejście konserwatywne; wg biznasplanu PTC, operator nie będzie potrzebował podniesienia kapitału; w naszej ocenie stwierdzenie to jest prawdziwe w przypadku dojścia do porozumienia pomiędzy operatorami telefonii komórkowej w kwestii wspólnej budowy sieci UMTS (prawdopodobieństwo takiego zdarzenia szacujemy na 80%) Energetyka Zakup spółek dystrybucyjnych energii (50 mln USD) Przedstawiony wariant wyznacza naszym zdaniem wartość krańcową (max.) prowadzącą do powstania niemal idealnej sytuacji finansowej holdingu. Rozwiązań pośrednich jest wiele. Skąd środki Wg naszych ocen maksymalnie Elektrim Telekomunikacja będzie potrzebował dokapitalizowania w kwocie 600 mln USD. Obejmuje ona całkowitą spłatę zadłużenia spółki oraz dokapitalizowanie spółek wchodzących w skład grupy. IPO ET Jednym z wariantów jest podwyższenie kapitału ET prowadzące do rozwodnienia udziału Elektrimu. Udziały nie objęte przez Elektrim trafiłyby na GPW. Udział Elektrimu w podniesionym kapitale ET w zależności od kwoty podniesienia kapitału oraz wyceny PTC IPO (mln USD) Wycena PTC (mln USD) % 35% 37% % 37% 38% % 39% 40% % 41% 42% % 43% 44% Źródło: DI BRE Banku S.A. 5

7 Zakładamy, że w wyniku podniesienia kapitału Vivendi zachowa 51% udział. W przypadku IPO nowi akcjonariusze nabędą prawa do udziału w ET równe 49% minus udział Elektrimu. W tym scenariuszu Elektrim nie sprzedaje posiadanych udziałów. W rzeczywistości w IPO mogą znaleźć się również udziały sprzedawane przez holding. Możliwość zmniejszenia inwestycji Nie należy wykluczyć, że spółki telefonii stacjonarnej i CATV zostaną sprzedane przez ET, co z jednej strony pozwoli na zmniejszenie długu ET a z drugiej zmniejszy wymagane nakłady kapitałowe. PTC dzięki porozumieniu operatorów w kwestii wspólnej budowy sieci UMTS będzie finansowała się samodzielnie, natomiast strategia Elektrimu w energetyce ograniczy się do dotychczasowych inwestycji (wszystkie samo finansujące się projekty). Zmniejsza to wcześniej przedstawioną kwotę 450 mln USD deficytu do 250 mln USD (kwota ta obejmuje spłatę długu samego Elektrimu i ET, odpowiednio 100 i 150 mln USD). Nie uwzględniamy tu potencjalnych nakładów na spółki internetowe, jak również potencjalnych wpływów z ich sprzedaży. Wycena PTC implikuje wartość Elektrimu W wycenie Elektrimu z 29 czerwca br. przyjęliśmy waluację PTC na poziomie 3,5 mld USD (100% akcji). Od tego czasu akcje operatorów porównywanych do wyceny obniżyły się średnio o 30%. Mając to na uwadze obniżamy naszą bieżącą waluację PTC do 2150 mln USD. Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że wynika ona jedynie z przeceny akcji spółek z sektora (benchmark) a nie zmiany naszego postrzegania atrakcyjności tychże aktywów. Zmiana ceny akcji operatorów telefonii komórkowej od naszej ostatniej wyceny PTC ( ) Europolitan Vodafone TIM Telefonica Mobile Telecel Ornage Libertel -50% -40% -30% -20% -10% 0% Źródło: Bloomberg Poniżej przedstawiamy dwa podejścia do wyceny PTC. Pierwsze opiera się na modelu DCF i wyznacza target price. Drugie jest wynikową sytuacji na giełdach światowych i poziomu notować spółek telefonii mobilnej, która uzasadnia obecną cenę Elektrimu. 6

8 DCF Na bazie modelu DCF szacujemy bieżącą wartość PTC na 3,5 mld USD Liczba abonentów 3,76 4,71 5,33 5,78 6,19 6,45 6,64 6,83 7,02 7,22 7,35 7,47 7,60 7,72 7,85 ARPU Sprzedaż EBIT NOPLAT Amortyzacja CAPEX Inwestycje w KO FCF WACC 19,6% 16,8% 16,7% 15,9% 13,7% 10,7% 10,7% 9,8% 9,8% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% DFCF PERPETUITY 4,00% DTV DFCF Dług netto (2000) Kapitał własny Kapitał własny (USD) Założenia przyjęte do modelu: W 2010 roku penetracja telefonią komórkową w Polsce osiąga poziom 56% Na rynku działa 4 operatorów (4 operator pojawia się na rynku w 2003 roku (wariant konserwatywny, obecnie mało prawdopodobny) Po 2004 zaczyna rosnąć ARPU, co wynika ze wzrostu liczby abonentów korzystających z usług dodanych (świadczonych poprzez UMTS, GPRS) Po 2010 operator ponosi koszty wdrożenia kolejnej technologii Wycena porównawcza Uwzględniając poziom notować europejskich operatorów telefonii komórkowej wycenę PTC można zawrzeć w przedziale 2,4-2,2 mld USD. PTC na tle spółek notowanych na giełdach europejskich (wycena 2,15 mld USD) EV/EBITDA EV/EBITDA Wzrost EBITDA** 2001e EV/EBITDA / Operator e 01-04e 01-02e EBITDA* 01-04e EBITDA* Telecel 6,4x 6,3x 5,7x 5,4x 4,6x 3,8x 10% 14% TIM 12,2x 10,2x 9,8x 8,6x 7,6x 6,9x 15% 12% Vodafone 40,2x 14,0x 10,5x 8,7x 7,3x 6,5x 22% 17% Europolitan 10,0x 8,9x 9,1x 8,5x 7,2x 6,1x 14% 14% Orange 40,6x 20,8x 13,8x 10,0x 7,6x 6,0x 47% 33% Telefonica Moviles 16,4x 13,1x 11,7x 9,9x 8,8x 7,7x 27% 21% Libertel 12,4x 10,7x 8,0x 6,5x 5,2x 4,1x 21% 19% PTC 21,8x 11,1x 9,2x 7,9x 6,6x 6,1x 26% 20% Średnia arytmetyczna 19,7x 12,0x 9,8x 8,2x 6,9x 5,9x 23% 19% * wzrost EBITDA, ** Wzrost EBITDA (CAGR) 7

9 EV/Sprzedaż EV/Sprzedaż Wzrost sprzedaży** 2001e EV/Sprzedaż / Operator e 01-04e 01-02e Sprzedaż* 01-04e Sprzedaż* Telecel 2,1x 1,8x 1,7x 1,6x 1,4x 1,2x 11% 11% TIM 5,6x 4,4x 4,1x 3,8x 3,4x 3,1x 10% 9% Vodafone 12,5x 4,4x 3,3x 2,9x 2,6x 2,4x 14% 11% Europolitan 4,4x 3,8x 3,8x 3,6x 3,1x 2,7x 13% 11% Orange 4,9x 3,0x 2,8x 2,5x 2,1x 1,9x 18% 15% Telefonica Moviles 4,5x 4,2x 4,0x 3,5x 3,2x 2,7x 23% 21% Libertel 2,9x 3,0x 2,5x 2,2x 1,9x 1,6x 10% 10% PTC 5,0x 3,5x 3,4x 3,0x 2,7x 2,4x 14% 20% Średnia arytmetyczna 5,2x 3,5x 3,2x 2,9x 2,6x 2,3x 15% 14% * wzrost sprzedaży, ** Wzrost sprzedaży (CAGR) Telecel (Portugalia), TIM (Włochy), Vodafone (WB), Europolitan (Szwecja), Orange (Francja), Telefonica Moviles (Hiszpania), Libertel (Holandia), PTC (Polska) Źródło: DI BRE Banku S.A., Commerzbank Securities Wyceny porównawcze operatorów komórkowych w Europie Środkowowschodniej Niskie wyceny operatorów komórkowych potwierdzają również transakcje sprzedaży udziałów w operatorach działających w krajach Europy Środkowowschodniej. Charakterystykę tych transakcji przedstawia poniższa tabela. Transakcje sprzedaży operatorów telefonii komórkowej w Europie Środkowowschodniej Operator Nabywca Sprzedający Pakiet Cena Pannon Eurotel** Westel** Telenor SPT Matav Wycena całości Dług netto EV Liczba abonentów EV na abonenta Impl. wycena PTC (equity)* KPN, Sonera, TDC 74% , Atlantic West B.V.**** 49% , Deutsche Telecom 49% *** , * na podstawie wskaźnika EV na abonenta ** nie doszło jeszcze do transakcji, na podstawie warunków zawartych pomiędzy stronami *** koniec 2000r. **** konsorcjum: Verizon Communications i AT&T Wireless Źródło: DI BRE Banku na podstawie informacji od operatorów Wskaźniki rynkowe dla porównywanych operatorów na podstawie zawartych/oczekiwanych transakcji Operator Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto EV/EBITDA (mln USD) (mln USD) (mln USD) (mln USD) P/E P/S Pannon ,4-3,6 Eurotel ,4 23,6 4,0 Westel ,2 14,4 3,3 PTC2000* ,6 92,4 2,5 PTC2001* ,4 34,6 2,1 * 2,15 mld USD, wyceny porównywanych operatorów zgodne z warunkami transakcji tabela powyżej Źródło: DI BRE Banku na podstawie informacji od operatorów (dane za rok 2000) 8

10 W przypadku dwóch ostatnich transakcji obraz może być zniekształcony poprzez fakt, że nabywcą jest narodowy operator z kraju, w którym działa spółka. To tak jak gdyby TPSA dokupowała udziały w Centertelu od FT (dokładnie przypadek Matavu, w którym DT jest głównym udziałowcem). Implikowana wycena Elektrimu na bazie bieżących wycen operatorów telefonii komórkowej wynosi 23 PLN na akcję. Uwzględniając fair value, tj. wycenę PTC na poziomie 3,5 mld USD, wycena Elektrimu wzrasta do 34 PLN na akcję. Rekomendacja jest ważna w okresie 3-6 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. KUPUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie o co najmniej 15% wyższa niż WIG AKUMULUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% wyższa niż WIG TRZYMAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie mieścić się w granicach +/-5% w relacji do WIG REDUKUJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie 5%-15% niższa w relacji do WIG SPRZEDAJ oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółki będzie co najmniej 15% niższa w relacji do WIG Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dom Inwestycyjny BRE Banku S,A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie ponosi także odpowiedzialności za straty wynikłe z inwestycji Na publikowanie w prasie i internecie niniejszego raportu analitycznego w całości lub w częściach oraz zawartych w nim rekomendacji wymagana jest zgoda wyrażona na piśmie przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 9

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01 Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Listopad. Rynek akcji 7 listopada 25 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 45 4 35 pkt Rynek akcji Makroekonomia WIG 33 318 Średnie P/E 25 Średnie P/E 26 Średni dzienny obrót (3 m-ce) WIG na tle indeksów w regionie 17.7

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności

PODSUMOWANIE. Podsumowanie opisu działalności PODSUMOWANIE Niniejszy materiał stanowi podsumowanie najistotniejszych kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta, Spółek Operacyjnych, Grupy Westa oraz Akcji. Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo