Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, Mrągowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, 11-700 Mrągowo"

Transkrypt

1 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy stacji paliw płynnych przy ul. Giżyckiej na działkach nr 262/4 i 153/5, Mrągowo stan przewidywany wg koncepcji przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1. Wstęp Inwestor Budner S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 182, Warszawa, zamierza w Mrągowie przy ul. Giżyckiej, na działkach 262/4 i 153/5 wybudować zupełnie nową, niewielką stację paliw. Asortyment obiektu mają stanowić paliwa płynne benzyny, olej napędowy oraz skroplony gaz LPG. Nie przewiduje się w obiekcie działalności handlowej, gastronomii, napraw pojazdów, prowadzenia myjni czy innych usług motoryzacyjnych. Stacja ma powstać przy wjeździe do planowanego do budowy pawilonu handlowo-usługowego zamierzonego do realizacji oddzielnie, niemniej przez tego samego inwestora. Teren pod przedsięwzięcie nie jest obecnie w żadnym stopniu wykorzystany, stanowiąc teren zieleni miejskiej, nieurządzonej z przeważającą kilkudziesięcioletnią roślinnością drzewiastą. Planowane przedsięwzięcie związane z budową zupełnie nowej stacji paliw, w myśl zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573, ze zm.), klasyfikować można do inwestycji opisanych w 3 ust.1 pkt 35) (cyt) (..) instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów ropy naftowej (..), o pojemności mniejszej aniżeli m 3, czyli do obiektów, dla których sporządzenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko (dalej Raport OOŚ) może być wymagane. Inwestycja również, ze względu na skalę oddziaływań, nie będzie miała wpływu na ustanowione obszary ochronne w ramach europejskiej sieci Natura Najbliższe ustanowione obszary Natura 2000 to: Puszcza Piska (PLB280008) z granicą odległą o ok. 5 km od obiektu stacji oraz Gązwa (PLH280011), odległa o ok. 7 km od przedsięwzięcia. W podobnej odległości znajduje się obszar siedliskowy Natura Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo (PLH280055), którego granica przebiega w odległości ok. 7.5 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. Analizowana inwestycja należy więc do przedsięwzięć, dla których została wszczęta procedura postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, zaś sporządzenie Raportu OOŚ jest fakultatywne. Dla takich przedsięwzięć istnieje konieczność uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..., wydawanej w tym przypadku przez Burmistrza Miasta

2 2 Mrągowo, po zasięgnięciu opinii odpowiednich organów. Reprezentujące inwestora biuro projektowe POL-SWED Projekt sp z o. o. (z siedzibą ul. Obrońców Westerplatte 31/2, Sopot), wystąpiło z odpowiednim wnioskiem w tym zakresie. Burmistrz Mrągowa, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo znak ZNS /2010 z dnia ) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo znak RDOŚ-28-WOOŚ /10/at z dnia ) wydał stosowne postanowienie (znak: GSŚ-7624/05/10 z dnia odbitka pisma znajduje się w zał. nr 2) nakładające na inwestora, przed wydaniem przedsięwzięciu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązek sporządzenia Raportu OOŚ wraz z określeniem jego zakresu, który jak zdecydowano powinien być zgodny z zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199, poz. 1227, ze zm.). W niniejszym opracowaniu rozpatrzone będą ewentualne oddziaływania przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, likwidacji i eksploatacji. W szczególności rozważone zostaną takie aspekty jak: a. oddziaływania w wyniku prowadzenia budowy generowane odpady, emisje zanieczyszczeń, potencjalne wpływy na środowisko przyrodnicze, b. wpływ nowej inwestycji na czystość powietrza i klimat akustyczny, c. generowane z przedsięwzięcia ścieki deszczowe z powiększonych w stosunku do stanu obecnego powierzchni utwardzonych, d. wpływ na poszczególne komponenty środowiska od szacowanych emisji i oddziaływań, e. oddziaływania od przewidywanych emisji na obszary ochronne z uwzględnieniem obszarów wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000, f. możliwość wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych Autorzy Raportu OOŚ będą posługiwali się przy jego wykonywaniu przyjętymi przez inwestora rozwiązaniami projektowymi (na stan z czerwca 2010 roku), a gdzie ich obecnie brak będą sugerowane rozwiązania najbardziej korzystne ekologicznie. 2. Podstawa opracowania i materiały związane Oprócz ustaleń dokonanych na miejscu w czasie wizji lokalnych, wykorzystano przy tworzeniu niniejszego Raportu OOŚ następujące akty prawne oraz materiały źródłowe: Akty prawne: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199, poz. 1227, ze zm.) dalej ustawa OOŚ

3 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U nr 151, poz. 1220, ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U nr 25 poz. 150, z późniejszymi zmianami) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U nr 39, poz. 251 wraz ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U nr 239, poz ze zmianami), ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U nr 75, poz. 493 ze zmianami), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573, ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U nr 243, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U nr 229, poz ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U nr 16, poz. 87), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U nr 47, poz. 281), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U nr 120, poz. 826), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U nr 112, poz. 1206), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U nr 165, poz. 1359), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U nr 75, poz. 527 ze zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U nr 30 poz. 213), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U nr 143, poz. 896), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U nr 8, poz. 70), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U nr 137 poz. 984 ze zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U nr 58 poz. 535 ze zm.). 3

4 4 Materiały źródłowe (część podstawowa) : [1] Stacja paliw płynnych, Mrągowo, ul. Giżycka - Informacja o przedsięwzięciu z uzupełnieniem, Pol-Swed Projekt sp. z o. o., Sopot, kwiecień, 2010 r. [2] Inwentaryzacja dendrologiczna działka nr 262/4 oraz działka nr 153/5, ul. Giżycka, Mrągowo, inż. Karolina Rychlewska architekt krajobrazu, Biskupiec, 2010 r. [3] L. Kleinschmidt, Ekspertyza dotyczącą występowania ptaków w obrębie planowanej inwestycji pn.: Stacja paliw płynnych, Mrągowo, ul. Giżycka, EKOTAKS Pracownia Analiz Środowiskowych, Olsztyn, 2010 r. [4] Dane zaczerpnięte ze strony internetowej parku (http://www.mazurskipark.pl/ - dostęp ) [5] Standardowe formularze danych (SDF) sąsiednich obszarów Natura 2000, dostępne na stronie internetowej sieci w Polsce (http://natura2000.gdos.gov.pl/natura dostęp ) [6] Strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego (http://baza.pgi.gov.pl - bazy danych, pod zakładką złoża, dostęp ) [7] Program Ochrony Środowiska dla Miasta Mrągowa na lata z perspektywą na lata , stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII/2/2005 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia r. [8] Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko mazurskim za rok 2008, Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez Tomasza Zalewskiego, Olsztyn, 2009 r. [9] Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego w 2007 i 2008 roku, WIOŚ w Olsztynie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Olsztyn, 2008 r i odpowiednio 2009 r. [10] A. Czerkawski, A. Mihułka, J. Kozłowski, Instrukcja techniczno - ekologiczna lokalizacji stacji paliw w aspekcie ochrony atmosfery, wykonana przez ATMOTERM spółka komandytowa na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Warszawa, 1993 r. [11] Praca zbiorowa pod redakcją K. Apanasewicz, Nowa encyklopedia stacji paliw, Polska Izba Paliw Płynnych, wydanie drugie zmienione rozszerzone, Warszawa, 2004 r. [12] Z. Chłopek, Praca naukowo badawcza. Opracowanie oprogramowania do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w celu oceny oddziaływania na środowisko w 2002 r., praca wykonana w lutym 2003 r. i opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska oraz nabyte oddzielnie opracowanie tego samego autora Z. Chłopek, Ekspertyza naukowa - Opracowanie oprogramowania do wyznaczania charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów w latach 2015 i 2020, W-wa IV, 2004 r. [13] Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2003, Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku, wyd. II, Warszawa, 2003 r. [14] mgr inż. arch. M. Szarabojko, Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu brzegowego oraz odprowadzenie wód opadowych do jeziora Czos, Mrągowo, czerwiec, 2009 r. Materiały źródłowe (część hydrogeologiczna) : Materiały geologiczne-archiwalne, dotyczące budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu w rejonie ocenianej stacji paliw, takie jak: - dokumentacje hydrogeologiczne w kat. B dla okolicznych studni wierconych, - profile otworów badawczych, - mapy: geologiczna, hydrogeologiczna i topograficzna. Plan zagospodarowania terenu przewidzianego pod budowę projektowanej stacji paliw w skali 1:500, dostarczony przez Zleceniodawcę.

5 5 Wskazówki metodyczne budowy bezpiecznie ekologicznych stacji paliw, opracowane i wydane w 1995 r. przez Departamenty: Geologii i Polityki Ekologicznej M O Ś Z N i L. Wyjaśnienia Dep. Polityki Przemysłowej Min. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. Pismo nr DPO-III/EG/VIII-2/V/7105w/O3 skierowane do Stowarzyszenia Właścicieli Patronackich Stacji Paliw Rafinerii Gdańskiej S.A. w Starej Dąbrowie Projekt prac geologicznych zmierzających do rozpoznania warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej stacji paliw w Mrągowie, przy ul. Giżyckiej, opracowany w kwietniu 2010 r. przez GEKOM w Gdyni Dodatkowe informacje dotyczące danych technicznych opiniowanego obiektu, uzyskane od Użytkownika 3. Opis stanu istniejącego i założeń inwestycji 3.1. Stan istniejący oraz najbliższe sąsiedztwo obiektu Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest przylegle do centrum miasta Mrągowa tuż przy pasie drogowym ul. Giżyckiej stanowiącej obecnie wyjazd z miasta na wschód w kierunku Ryn, Giżycko (lokalizację na tle m. Mrągowa przedstawiono na fragmencie mapy poniżej oraz zdjęciu satelitarnym, w zał. nr 1). Należy podkreślić, iż po oddaniu do użytku (co planowane jest w 2011 roku) zachodniej obwodnicy miasta, droga ta przestanie prowadzić tranzyt przez miasto, a jedynie pozostanie szlakiem komunikacyjnym łączącym centrum Mrągowa z częścią turystyczno rekreacyjną i licznymi hotelami oraz pensjonatami zlokalizowanymi przy północno wschodnim brzegu jez. Czos. obszar przedsięwzięcia jez. Czos Rys Obszar przedsięwzięcia budowy stacji paliw na tle m. Mrągowo (źródło: Mrągowo miasto i okolice, wydawnictwo Ilustrator, wydanie I, Kraków 2002 r.)

6 6 Obecnie znajduje się tu teren zieleni wysokiej wraz z towarzyszącymi zakrzewieniami (fot. 2, 3). Takie zagospodarowanie, zgodnie z wiekiem drzewostanu, utrzymuje się najmniej od kilkudziesięciu lat. Od strony południowej za pasem drogowym znajduje się promenada spacerowa oraz sama linia brzegowa jez. Czos (fot. 4). Ukształtowanie terenu cechuje się znaczną różnicą rzędnych wysokości w kierunku północnym, gdzie teren okolony jest wysokim na ok. 4 metry (licząc od poziomu drogi) zadarnionym nasypem, po nasypie tym biegła w przeszłości linia kolejowa do lokalizowanej na północny zachód, nieczynnej już gazowni miejskiej (oraz towarzyszącej zabudowy przemysłowej) - obecnie częściowo remontowanej na siedzibę regionalnego Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie (fot. 5). Za skarpą znajdują się tereny obecnie nieużytkowane gospodarczo (nie licząc budynków zakładu pogrzebowego EDEN fot. 6). Natomiast na północny wschód znajduje się gmach rejonowej siedziby PZU. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to rozproszone budynki w tym jednorodzinne przy ul. Nowogrodzkiej (fot. 7). Najbliższa sąsiedztwo na tle mającej powstać stacji paliw zestawia także mapa w skali 1 : 500 w zał. 4. W konkluzji określa się, iż najbliższe okolice przyszłej stacji stanowi teren słabo zurbanizowany, pozostający w bezpośrednim sąsiedztwie głównego szlaku spacerowego wokół jez. Czos i w większości niezagospodarowanej zabudowy poprzemysłowej. Całość odgrodzona jest od strony północnej kilkumetrowym nasypem Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przedsięwzięcia Planowany, zgodnie z koncepcją, obiekt stacji benzynowej z infrastrukturą towarzyszącą obejmie swym zasięgiem działki nr 262/4 i 153/5 stanowiące własność inwestora. Taka, lokalizacja nowego przedsięwzięcia jest zgodna z postanowieniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Uchwalony przez Radę Miejską w Mrągowie plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XLII/6/2006 z dnia 29 czerwca 2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa terenów usług turystycznych - Dz. Urzęd. Woj. War-Maz nr 115, poz. 1862, ze zmianą wniesioną Uchwałą Nr XXXVIII/5/ Dz. Urzęd. Woj. War-Maz 2009 nr 159, poz. 2253) dla rozważanej lokalizacji przypisuje symbol 2-US, który w części tekstowej i graficznej opisany jest, jako: zabudowa handlowo-usługowa z jednoczesnym doprecyzowaniem na oznaczonym terenie zezwala się na lokalizowanie usług uciążliwych (stacja benzynowa). Planowane przedsięwzięcie polegającego na budowie niewielkiej stacji paliw wpisuje się w pełni w założenia planistyczne dla rozważanego terenu. Całą treść planu (po zmianie z 2009 roku), miejsce publikacji, jak i część graficzną przedstawiają materiały uzupełniające w zał. 3.

7 Cel przedsięwzięcia Celem przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji paliw o powierzchni zabudowy ok. 120 m 2 i powierzchni terenu inwestycji 1500 m 3, jest zagospodarowanie atrakcyjnych inwestycyjnie terenów w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. Obecnie niezagospodarowany teren ma zostać przeznaczony na działalność komercyjną, sprzedaży paliw płynnych. Inwestorzy liczą, iż wybrana lokalizacja pozwoli na osiągnięcie założonego stopnia obrotu paliwami i odwiedzalności klientów. Przedsięwzięcie jest lokalizowane przy przyszłym wjeździe do planowanego (jako oddzielnie zadanie inwestycyjne realizowane przez tego samego inwestora) pawilonu handlowo usługowego. Tym samym stacja będzie nastawiona na obsługę klientów odwiedzających przyszły obiekt handlowy, a także turystów odwiedzających miasto i jadących z centrum Mrągowa w kierunku terenów rekreacyjno wypoczynkowych Opis przedsięwzięcia według zamierzeń inwestora Inwestor - Budner S.A. z siedzibą przy ul. Puławskiej 182, Warszawa planuje w Mrągowie budowę zupełnie nowej stacji paliw. Na terenie obiektu odbywał się będzie handel benzynami, olejem napędowym oraz gazem płynnym LPG. Nie przewiduje się sprzedaży artykułów motoryzacyjnych, konfekcjonowanych wyrobów spożywczych bądź prasy, jak i prowadzenia punktu gastronomicznego Stacja czynna ma być 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, zaś obsługę stanowić będzie 2-3 pracowników. W ramach koncepcji przedsięwzięcia, planuje się następujące obiekty: budynek stacji, kiosk kasowy wiata zadaszeniowa nad dystrybutorami z elementami reklamowo oświetleniowymi opartymi o system identyfikacji wizualnej inwestora dystrybutory paliwowe, dwustronne (2 szt.), dystrybutor gazu LPG (1 szt.), dwa zbiorniki podziemne magazynowych paliwa o pojemności 50 m 3 każdy, jeden zbiornik podziemny magazynowania gazu płynnego LPG o pojemności 10 m 3, stanowisko dla czasowego postoju autocysterny dla spustu z niej uzupełnień paliw, punkt gromadzenia odpadów stałych, niezbędne drogi, place manewrowe wewnętrzne, system podczyszczania wód deszczowych oraz niezbędne przyłącza, znaki reklamowe, informacyjne oraz elementy małej architektury.

8 8 Wjazd i wyjazd z obiektu będzie realizowany od ulicy Giżyckiej wspólnie z mającym powstać wjazdem i wyjazdem z przyszłego pawilonu handlowo - usługowego. Teren stacji paliw oraz lokalizację poszczególnych jej obiektów zamieszczono na dołączonych do opracowania mapach w skali 1: 500 dla dwóch wariantów realizacji obiektu tj. Wariantu I (zał. 5) z wycinką całej roślinności w granicach obiektu stacji paliw oraz alternatywnego Wariantu II (zał. 6) z pozostawieniem niekolidujących drzew przy granicy działki z ul Giżycką. Prognozowany obrót paliwami na obiekcie zgodnie z założeniami to jak niżej: Tabela Wielkość prognozowanych obrotów stacji paliw w Mrągowie Rodzaj paliwa Prognozowana sprzedaż roczna [m 3 ] benzyna bezołowiowa Pb benzyna bezołowiowa Pb olej napędowy ON 2000 gaz płynny LPG 900 Razem paliw : 6400 Etapem wstępnym będzie przygotowanie i uzbrojenie terenu oraz niezbędne wycinki znajdującej się na działce roślinności zarówno wysokiej, jaki i krzewiastej w zależności od wariantu. W poszczególnych etapach prac budowlanych planuje się niezbędne roboty ziemne związane z zadołowaniem zbiorników na poszczególne paliwa - wszystkie zbiorniki planuje się umieścić pod powierzchnią terenu. Następnie przewiduje się przygotowanie dróg wewnętrznych oraz placów, montaż urządzeń i obiektów kubaturowych stacji z elementów gotowych. Standardowy czas realizacji obiektu dystrybucji paliw to ok. 2 miesiące, przy zatrudnieniu maksymalnie kilkunastu pracowników do realizacji robót. Niewielki plac budowy będzie zorganizowany całościowo w ramach działki inwestora. Podczas przygotowywania niniejszego Raportu OOŚ nie jeszcze dostępny szczegółowy projekt technicznego i budowlany mającego powstać obiektu, zatem założenia, co do rozwiązań technologicznych w aspekcie ochrony środowiska będą przez autorów przyjmowane na podstawie koncepcji zawartych w danych dostarczonych przez zespół projektowy [1] oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U nr 243, poz. 2063, ze zm.).

9 9 Na podstawowym wyposażeniu technicznym obiektu znajdowały się będą dwa podziemne dwupłaszczowe zbiorniki do przechowywania paliw płynnych o sumarycznej pojemności 50 m 3 każdy. Dla przechowywania benzyn zbiornik będzie dzielony na dwie przestrzenie. Zbiorniki muszą być zgodne z wymogami zapisanymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czyli: posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne (powłoka, bądź ochrona katodowa), na wyposażeniu zbiorników musi być urządzenie do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych sprzedawanych produktów, a także co kluczowe do sygnalizacji potencjalnego wycieku produktów naftowych do przestrzeni międzypłaszczowej. Urządzenie stanowiące zespół czujniki oparów-czujniki cieczy sprzężone z odpowiednim modułem kontrolno-pomiarowym i sygnalizatorem umieszczane jest w przestrzeni międzypłaszczowej zbiornika. Dodatkowo rozporządzenie narzuca dla zbiorników paliw płynnych konieczność posiadania systemu zabezpieczającego przed przelaniem podczas napełnia go paliwem i dostaniem się ognia do strefy gazowej, a także wyposażenia w rury oddechowe. Te wszystkie wymogi dotyczące zbiorników i ich osprzętu muszą znaleźć się w projekcie technicznym przyszłej stacji, jest to obowiązujący wymóg formalny. Każdy ze zbiorników będzie posiadał jedną rurę oddechową, również dla zbiornika dzielonego. Łączenie rur dla paliw tego samego rodzaju dopuszczono w aktualnych przepisach - patrz 112 pkt 2 rozporządzenie w sprawie warunków technicznych... Wysokość każdej z rur oddechowych, zakończonych zaworami oddechowymi, będzie na poziomie dopuszczalnym przepisami, czyli powyżej 4 m npt i założonej średnicy 80 mm. Natomiast do przechowywania gazu płynnego propan-butan zostanie zastosowany jeden ciśnieniowy zbiornik podziemny o maksymalnej dozwolonej przepisami pojemności 10 m 3. Jako, że max. wypełnienie zbiornika wynosi 85 %; przy łącznej, pełnej pojemności wynoszącej 10 m 3 jego rzeczywista zdolność załadowcza będzie wynosiła ok. 8.5 m 3. W zbiornikach stosowanych w tego typu instalacjach, gaz utrzymywany jest w fazie ciekłej - w równowadze z fazą gazową - ciśnienie gazu w zbiorniku wynosi maksimum 16 at, zbiornik nie będzie posiadał jakiejkolwiek rury odpowietrzającej, aczkolwiek, jak w każdym zbiorniku ciśnieniowym - znajduje się w nim zawór bezpieczeństwa sprzężony ze wskaźnikiem ciśnienia w zbiorniku, po którego przekroczeniu następuje automatyczne rozszczelnienie. Prócz opisanego systemu stosownie do zapisów z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.., z punktu widzenia ochrony środowiska zbiornik gazu PB musi posiadać automatycznie działające zawory zabezpieczające przed niekontrolowanym wypływem gazu płynnego podczas awarii na króćcach fazy ciekłej. Zrzut uzupełnień paliw do zbiorników podziemnych przez cysterny dostawcze będzie prowadzony wewnątrz działki stacji, w wydzielonym punkcie zlewu paliwa punkt ten znajduje się w pobliżu posadowienia zbiorników magazynowych. Przy napełnianiu instalacje

10 10 dla benzyn (Pb-98 i Pb-95) będą wyposażone w możliwość odprowadzenia par paliwa ewakuowanych ze zbiorników podziemnych na powrót do przestrzeni gazowej cysterny, czyli tzw. hermetyzację dużego oddechu (wahadło gazowe), co minimalizuje emisję par węglowodorów do atmosfery, podczas uzupełniania benzyn w zbiornikach podziemnych tych paliw i taka konstrukcja wypełni wymogi zapisane w warunkach technicznych dla stacji benzynowych ( 97, pkt 1 ppkt 4) rozporządzenia o warunkach technicznych... Dla komory zbiornika magazynującej olej napędowy hermetyzacja dużego oddechu nie jest wymagana przepisami, i nie musi być tym samym realizowana. Lotność ON jest na tyle mało znacząca, że nie uzasadnia instalacji hermetyzacji dużego oddechu komory magazynowania ON i nie jest on planowany. Przy napełnianiu zbiornika gazem płynnym nie ma oczywiście mowy o takich systemach, gdyż jest to zbiornik ciśnieniowy. Na wydzielonych dwóch wysepkach przyszłej stacji ustawione będą dwustronne dystrybutory paliw płynnych oraz jeden zupełnie oddzielny dystrybutor LPG. Pistolety nalewcze dystrybutora dla benzyn będą wyposażone, jak nakazuje przepis, czyli rozporządzenie o warunkach technicznych... w 97, pkt 1 ppkt 5, w system odsysania par benzyn ze zbiorników tankowanych samochodów do podziemnego zbiornika magazynowego benzyn, co zapewni minimalizację emisji par lotnych węglowodorów przy sprzedaży benzyn. Szczegóły w tym zakresie określi dopiero projekt technologiczny przyszłej stacji. Pistolety nalewcze oleju napędowego, z uwagi na mało znaczącą lotność tego paliwa, nie muszą bezwzględnie posiadać odsysania oparów, przepisy też nie stanowią takiego wymogu. Natomiast wszystkie pistolety nalewcze, posiadać będą zabezpieczenia przed przelaniem zbiornika tankowanego pojazdu (zgodnie z wymogami rozporządzenia o warunkach...). Dopływ paliwa przez pistolet do zbiornika tankowanego pojazdu jest automatycznie zamykany w chwili pojawienia się płynu w otworku kontrolnym na końcu pistoletu. Zapobiega to marnotrawstwu paliwa i niekontrolowanym wyciekom będących zagrożeniem dla środowiska. Natomiast dystrybutor LPG będzie wyposażony w licznik gazu i giętki przewód ciśnieniowy, zakończony szybkozłączem do podłączania do zbiorników samochodowych. Nie stosuje się tutaj jakiejkolwiek hermetyzacji i nie jest ona wymagana przywoływanym uprzednio rozporządzeniem o warunkach technicznych. Woda na potrzeby sanitarne pracowników oraz utrzymania czystości będzie pobierana z sieci miejskiej. Analogicznie generowane ścieki z niewielkiego zaplecza socjalnego skierowane zostaną do kanalizacji sanitarnej miejskiej komplet uzgodnień w tym zakresie zestawiono w zał. 7. Na terenie stacji paliw, powierzchnie dróg i placów będą wykonane w sposób nieprzesiąkliwy z betonu o podwyższonej klasie szczelności. Wody opadowe z terenów narażonych na zanieczyszczenie paliwami, tj. z podjazdów do dystrybutorów, dróg i placów wewnętrznych, miejsca spustu paliwa będą zbierane w wewnętrznym, systemie

11 11 odwodnień i podczyszczane na układzie piaskownik - separator ropopochodnych. Tak podczyszczone ścieki trafią do kanalizacji deszczowej, jak się zakłada na ostatnim odcinku odpływu do jez. Czos, wspólnej z odwodnieniem mającego powstać w sąsiedztwie pawilonu handlowo usługowego i dalej do jez. Czos. Nie ma możliwości odbioru ścieków deszczowych tego rodzaju przez sieć miejską zgodnie z ustaleniami z lokalnym Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, jak w zał. 8. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej miejskiej w rejonie inwestycji finalny wylot ścieków deszczowych do jez. Czos będzie wykonany przez inwestora we własnym zakresie (lokalizacja wylotu - patrz mapa z zał. 4). Istnienie na terenie stacji paliw systemu kanalizacji deszczowej wewnętrznej oraz wymóg podczyszczanie ścieków deszczowych do dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń jest obligatoryjny i sprecyzowany w zapisach z rozporządzenia.o warunkach technicznych... w 97, pkt 1 ppkt 1 oraz Możliwe rozwiązania wariantowe w tym rozwiązanie polegające na niepodejmowaniu przedsięwzięcia Niepodejmowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest rozwiązaniem utrwalającym obecny stan, czyli pozostawienie niewielkiej enklawy zieleni wysokiej przy brzegu jeziornym i uczęszczanej promenadzie spacerowej, w granicach administracyjnych średniej wielkości miasta z prężnie działającym sektorem turystycznym. Przedstawiona przez inwestora koncepcja przedsięwzięcia została szczegółowo scharakteryzowana w p 3.4 i określana jest dalej jako Wariant I bazowy (zał. 5). Wariant ten ma spełniać wszelkie wytyczne i wymogi odnośnie koniecznego wyposażenia obiektu, również w urządzenia i systemy chroniące środowisko od przechowywania i dystrybucji paliw. Niemniej po analizie wykorzystania terenu - możliwe jest częściowe złagodzenie oddziaływań na lokalne środowisko przyrodnicze i pozostawienie, możliwych do zachowania drzew (jako Wariant II racjonalny, alternatywny w stosunku do bazowego zał. 6). Dwa możliwe rozwiązania cechują analogiczne emisje do środowiska, wyposażenie oraz rozmieszczenie planowanych obiektów i urządzeń. Również w ramach tego wariantu, jako korzystniejsze dla środowiska proponuje się stosowanie działań łagodzących opisanych w punkcie Opis poszczególnych komponentów środowiska w rejonie przedsięwzięcia 4.1. Różnorodność biologiczna oraz siedliska w tym rośliny, zwierzęta oraz grzyby Teren działek przewidywanych pod budowę stacji paliw oraz najbliższe sąsiedztwo stanowi obszar obecnie niezagospodarowany i stanowiący zieleń miejską (co uwidacznia

12 12 dokumentacja fotograficzna z zał. 1). Brak ingerencji człowieka, po zakończeniu eksploatacji (rok 1968) przyległej, byłej gazowni miejskiej, sprzyjał procesom sukcesji naturalnej i wykształceniu obecnej szaty roślinnej. Skład gatunkowy oraz rozmieszczenie i stan roślinności wskazują na niekontrolowany jej wzrost zachodzący w wyniku samosiewu. Zieleń stanowią tu drzewa i krzewy, a także niska roślinność trawiasta o charakterze synantropijnym, zarówno segetalnym (chwasty pól i ogrodów) oraz ruderalnym (czyli rozwijająca się w sąsiedztwie osiedli ludzkich i dróg). Na przedmiotowym terenie działki pod stację znajduje się łącznie 62 sztuk drzew w wieku od kilku do, szacując nawet ok. 100 lat. W związku z planowaną inwestycją została wykonana szczegółowa inwentaryzacja tego drzewostanu. Ustaliła ona, że rosnące na działce drzewa to głównie: klony pospolite, klony jawory, jesiony, wierzby oraz kilka olch i topól. Dodatkowo pomiędzy większymi okazami znajdują się grupy młodych drzew (o obwodzie pnia w pierśnicy poniżej 15 cm), stanowiące zakrzaczenia o łącznej powierzchni 750 m 2. Stan drzewostanu jest zróżnicowany od złego do dobrego, Jest to drzewostan typu parkowego, lecz całkowicie nieuporządkowany, wykształcony naturalnie, w przewadze kilkudziesięcioletni z dominującą rolą gatunków liściastych szczegółowa inwentaryzacja w tym zakresie, na podstawie dokumentacji [2], znajduje sie w zał. 9. Faunę takiego obszaru stanowić mogą: drobne, pospolite ssaki czy gryzonie migrujące tu okresowo w poszukiwaniu pożywienia mogą także zalatywać tu żerujące na terenach miejskich ptaki. Niemniej obecność kilkumetrowego nasypu oraz sąsiedztwo uczęszczanego szlaku spacerowego pieszego i ruchliwej drogi odcina cały teren czyniąc go mniej dostępnym. Również odnośnie różnorodności biologicznej nie należy zapominać o ichtiofaunie sąsiedniego jez. Czos, którą stanowią w głównej mierze szczupak, okoń, płoć i leszcz. Dodatkowo, dla dokładniejszej oceny, przeprowadzono na potrzeby procedury o oddziaływaniu na środowisko oraz niniejszego Raportu OOŚ inwentaryzację ornitologiczną na terenie przedsięwzięcia oraz w najbliższych okolicach zielonych, w promieniu do maksymalnie 200 metrów od działki stacji. Na obszarze inwentaryzacji stwierdzono występowanie łącznie 28 gatunków ptaków, które uznano za lęgowe (tabela niżej wprost za [3]), rozmieszczenie zinwentaryzowanych ptaków zestawiono na mapie w zał. nr 10. Inwentaryzacja ornitologiczna ustaliła, że trzy gatunki miały swoje gniazda w miejscu planowanym pod stację paliw gajówka, pierwiosnek oraz zięba. Jedno stanowisko lęgowe ptaka zaganiacza, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki. Natomiast nie zinwentaryzowano, w ramach działki pod stację, stanowisk gatunków ptaków uznanych za chronione w ramach sieci Natura 2000.

13 13 Tabela Liczba oraz status ochrony ptaków stwierdzonych na obszarze inwentaryzacji 1) 2) Nazwa gatunkowa N 1) SO 2) obszar inwestycji 1. gajówka Sylvia borin 1 S 2. pierwiosnek Phylloscopus collybita 1 S 3. zięba Fringilla coelebs 1 S tereny przyległe 4. łozówka Acrocephalus palustris 3 S 5. łyska Fulica atra 1 S 6. bogatka Parus major 7 S 7. cierniówka Sylvia communis 2 S 8. dzięcioł duży Dendrocopos major 1 S 9. gąsiorek Lanius collurio 1 S,N 10. gajówka Sylvia borin 1 S 11. grubodziób Coccothraustes coccothraustes 2 S 12. grzywacz Columba palumbus 1 Ł 13. grzywacz Columba palumbus 4 S 14. kapturka Sylvia atricapilla 1 S 15. kopciuszek Phoenicurus ochruros 2 S 16. kos Turdus merula 3 S 17. krzyżówka Anas platyrhynchos 1 Ł 18. kulczyk Serinus serinus 2 S 19. kwiczoł Turdus pilaris 4 S 20. modraszka Cyanistes caeruleus 1 S 21. piecuszek Phylloscopus trochilus 3 S 22. pierwiosnek Phylloscopus collybita 2 S 23. pleszka Phoenicurus phoenicurus 1 S 24. pliszka siwa Motacilla alba 5 S 25. rudzik Erithacus rubecula 2 S 26. słowik szary Luscinia luscinia 1 S 27. sroka Pica pica 1 C 28. szpak Sturnus vulgaris 9 S 29. trznadel Emberiza citrinella 2 S 30. zaganiacz Hippolais icterina 2 S 31. zięba Fringilla coelebs 7 S N - liczba zinwentaryzowanych par ptasich SO - status ochrony (S gatunek objęty ochroną ścisłą, C - gatunek objęty ochroną częściową, N gatunek chroniony w ramach Natura 2000, Ł gatunek łowny) 4.2. Informacja o najbliższych formach ochrony przyrody, z uwzględnieniem obszarów NATURA 2000 Teren objęty planowanym przedsięwzięciem nie leży bezpośrednio w obrębie jakichkolwiek obszarów konserwatorskiej ochrony przyrody. Obowiązujące instytucjonalne formy ochrony przyrody wymienia w artykule 6 ustawa o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U nr 151, poz. 1220). Najbliższe w odniesieniu do analizowanej lokalizacji tego rodzaju obszary to wymieniając: parki narodowe Biebrzański Park Narodowy znajduje się w znacznej odległości ok. 90 km w kierunku południowo - wschodnim już w granicach administracyjnych sąsiedniego woj. podlaskiego.

14 14 Na terenie województwa warmińsko mazurskiego nie wyznaczono do tej pory tego rodzaju obszarów ochrony. rezerwaty przyrody Gązwa rezerwat torfowiskowy powstały w 1958 r. o łącznej powierzchni 205 ha, obejmuje torfowisko wysokie typu kontynentalnego, powstałe w wyniku zlądowienia jeziora. Występują tu m.in. mchy torfowe, bagno zwyczajne, bażyna czarna, modrzewnica zwyczajna, rosiczki, wełnianka. Torfowisko rzadko porasta karłowata sosna, na obrzeżu rośnie bardziej zwarty bór bagienny. Rezerwat leży na terenie gminy Mrągowo, w odległości około 2 km na północ od wsi Bagienice, czyli ok. 7 km od planowanego przedsięwzięcia. parki krajobrazowe Mazurski Park Krajobrazowy, którego najbliższa granica znajduje się w odległości ok. 9 km na południowy - zachód od m. Mrągowa, nie obejmując już swym zakresem jez. Czos. Powierzchnia tego, utworzonego w 1977 r., parku wynosi ha. Jest to zatem jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce, w jego granicach znajduje się jez. Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej z rz. Krutynią. Park posiada bogatą szatę roślinną - już stosunkowo dobrze poznaną, z licznymi roślinami chronionymi. Charakterystycznym zbiorowiskiem roślinnym jest tu grąd - wielogatunkowy las liściasty, z bogatym runem Z brzegami wód na terenie parku związany jest ols, zaś przy rz. Krutyni i w otoczeniu niektórych jezior, występują zarośla wierzbowe. Żyzne siedliska przy strumieniach porasta rzadki już w kraju łęg jesionowy. Oprócz zbiorowisk leśnych charakterystyczne dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego są zbiorowiska roślinności torfowiskowej i wodnej. Fauna Mazurskiego Parku Krajobrazowego należy do najbogatszych w Polsce. Prócz pospolitych gatunków ssaków, spotyka się tu: łosie, wilki, wydry, gronostaje, borsuki oraz rysie. Na terenie Parku występuje wiele rzadkich i ginących ptaków - do takich można zaliczyć największego krajowego ptaka drapieżnego orła bielika (9-10 par lęgowych) czy sowę - puchacza (3-4 pary) i cietrzewia (na granicy wyginięcia). Licznym ptakiem, na omawianym terenie, jest bocian biały, który został uznany za symbol Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Z gadów, oprócz jaszczurek, spotyka się tutaj żmiję zygzakowatą. Na terenie Parku liczne są płazy, co wiąże się z dużym zróżnicowaniem środowisk wodnych. Również różnorodne ekosystemy wodne wpływają na bogactwo ryb. Opracowano na podstawie [4]. obszary chronionego krajobrazu Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich jego najbliższa granica pokrywa się z linią brzegową jez. Juno i znajduje się ok. 0.7 km na północ od przedsięwzięcia. Obszar ten zajmuje sumarycznie powierzchnię ha obejmując

15 15 częściowo miasto i gminę Mrągowo. Obszary tego rodzaju wyznaczone są głównie ze względu na walory rekreacyjno - turystyczne, a działalność gospodarcza podlega tylko niewielkim ograniczeniom. Ustala się również działania ochrony poszczególnych ekosystemów w ramach wyznaczonego OCHK. obszary Natura 2000 Bezpośrednio na terenie miejskim brak tego rodzaju terenów ochronnych, wyznaczanych dla ochrony gatunków i siedlisk zagrożonych w skali europejskiej. Najbliższe przedsięwzięciu tereny naturowe to wymieniając (opis na podstawie dostępnych formularzy SDF [5]): - obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska (PLB280008) z granicą odległą o ok. 5 km na południe od obiektu. Obszar obejmuje mocno zalesiony rejon na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Prócz zwartego kompleksu Puszczy Piskiej w jego skład wchodzi wiele jezior, w tym największe polskie jezioro Śniardwy. Obszar Puszczy Piskiej jest ostoją ptaków o randze europejskiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika i cietrzewia; ponadto obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, puchacz, rybitwa rzeczna, włochatka; w stosunkowo wysokiej liczebności występuje derkacz. - specjalny obszar ochrony siedlisk Gązwa (PLH280011), odległy o ok. 7 km na wschód od przedsięwzięcia. Obszar obejmuje kompleks bagien i torfowisk. Najważniejsza jego część jest chroniona jako rezerwat przyrody o tej samej nazwie. Najciekawszą część obszaru stanowi torfowisko wysokie. Jest to jeden z największych takich ekosystemów w Polsce, który dotąd nie uległ zniszczeniu, z wciąż przebiegającym procesem torfotwórczym. Występują tu też bogate populacje cennych mchów, uznanych za ginące oraz dwa siedliska naturowe zagrożone w skali europejskiej, zajmujące ok. 60% powierzchni obszaru. Zinwentaryzowane gatunki cenne patrz opis rezerwatu przyrody Gązwa, wyżej. - specjalny obszar ochrony siedlisk Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo (PLH280055), której granica przebiega w odległości ok. 7.5 km od planowanej inwestycji na zachód. Teren pagórkowaty, z licznymi zagłębieniami, oczkami śródleśnymi i śródpolnymi, stanowiącymi dogodne siedlisko dla populacji żółwia błotnego. Większość ostoi to grunty rolne. Lasy zajmują niedużą powierzchnię. Stwierdzono też tu występowania, zagrożonych i chronionych gatunków bezkręgowców, takich jak pachnica dębowa czy czerwończyk nieparek. Licznie występują oczka wodne z takimi gatunkami jak turzyca sztywna, rdest ziemnowodny przy pewnym udziale takich taksonów, jak np: wiechlina błotna czy turzyca zaostrzona.

16 16 pomniki przyrody Najbliższym pomnikiem, zaliczanym do przyrody ożywionej, jest rosnąca na skarpie przy ul. Brzozowej lipa drobnolistna (Tilia cordata), znajdująca się w rejestrze wojewódzkim pod numerem ewidencyjnym 380. Ten, uznany już za pomnik przyrody w 1984 r., ponad dwustuletni okaz rośnie się w odległości ok. 1.5 km od miejsca przedsięwzięcia. stanowiska dokumentacyjne W rejonie m. Mrągowa nie ma ustanowionej tej formy ochrony przyrody. Jedynym w województwie stanowiskiem dokumentacyjnym jest odkrywka kredy interglacjalnej o pow. 2 ha w m. Losy, gmina Lubawa nazwa stanowiska Losy, zgodnie z miejscowością, gdzie jest zlokalizowane. To stanowisko jest odległe o ok. 110 km na południowy - zachód od przedsięwzięcia. użytki ekologiczne Najbliższym użytkiem ekologicznym jest znajdujący się ok 1 km od miejscowości Kosewo, gmina Mrągowo obszar Rozlewisko Zawady o powierzchni ok. 41 ha. Celem ochrony użytku jest zachowanie śródpolnego rozlewiska, będącego ostoją żółwia błotnego i licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego. Teren ten znajduje się o ok. 10 km na południowy wschód od planowanej stacji paliw. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Najbliższy zespół przyrodniczo-krajobrazowy stanowią Jeziora Sorkwickie z granicą ok. 10 km na południowy-zachód od terenu planowanej stacji paliw w Mrągowie. Jest to zespół o łącznej powierzchni 4460 ha obejmujący górną część dorzecza Krutyni z jeziorami: Lampackie, Lampasz, Kujno, Dłużec, Pierwój i Piłakno, otoczony terenami leśnymi i otwartymi. Szczególnym celem ochrony zespołu jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów polodowcowych o zróżnicowanej rzeźbie i o szczególnych wartościach kulturowych Budowa geologiczna i środowisko gruntowo wodne (autor tego punktu mgr inż. Edward Chuć geolog i hydrogeolog) Dokumentowany teren pod względem geomorfologicznym położony jest w obrębie jednostki fizjograficznej zwanej Pojezierzem Mrągowskim. Region ten stanowi obszar wyniesienia, tworzącego garb o rzędnych wysokościowych od 140 do 200 m.n.p.m., poprzecinany równoleżnikowo ciągami moren czołowych, zaś południkowo rynnami jeziornymi. Typowym przykładem występowania form geomorfologicznych jest teren w rejonie projektowanej stacji paliw płynnych. Działka przewidziana pod zabudowę projektowanej stacji paliw położona jest na obszarze Rynny Mrągowskiej łączącej jez. Czos od południa oraz jez. Juno od północy. Wysokość

17 17 bezwzględna terenu działki wynosi od do m npm., przy czym powierzchnia działki jest zróżnicowana poziomo. Południowa i środkowa część powierzchni terenu jest płaska o rzędnych m npm. na skutek jej antropogenicznego zrównania. Północnej części terenu przebiega wał pochodzenia antropogenicznego, którego powierzchnia osiąga rzędne wysokościowe dochodzące do 132 m npm. Spływ wód powierzchniowych z terenu działki odbywa się zgodnie z aktualnymi spadkami terenu tj. w kierunku południowym. Aktualny układ hipsometryczny obszaru działki i jej najbliższego sąsiedztwa przedstawia obraz załączonej mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1: 500 na zał. nr 2, oraz zał. nr 3 patrz załączniki w części hydrogeologicznej. Rozpatrując budowę geologiczną, ze względu na rodzaj opracowania i charakter analizowanej inwestycji (stacja paliw płynnych) istotne znaczenie dla rozpoznania budowy geologicznej tego terenu istotne znaczenie posiadają stropowe partie czwartorzędu średnio do głębokości 60/70 m. tj. do głębokości rozpoznania najbliższymi otworami studziennymi. Przypowierzchniowe partie czwartorzędu na obszarze działki stacji paliw do głębokości 8-10 m zostały rozpoznane wynikami wierceń dwóch sond penetracyjnych. Wyniki tych wierceń zostały przedstawione i szczegółowo omówione w opracowanej dokumentacji geotechnicznej (egz. archiwalny w posiadaniu Inwestora). Głębsze partie czwartorzędu w rejonie opiniowanej stacji paliw, średnio do głębokości ok. 60/70 m zostały rozpoznane wierceniami okolicznych otworów studziennych i badawczych, wykonanych w odległościach od 20 do 1750 m od granicy działki stacji paliw. Wyniki tych wierceń przedstawia się w zał. nr 6, zaś ich lokalizację - w zał. nr 1 w załącznikach części hydrogeologicznej. Powyższe wiercenia: studzienne, badawcze i sondy penetracyjne uzupełnione analizą mapy geologicznej w skali 1 : ark. Olsztyn stanowiły podstawę do sporządzenia załączonych przekrojów hydrogeologicznych - vide zał. nr 5. Przekroje powyższe obrazują pewien określony model budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru działki stacji paliw na tle terenów otaczających tą działkę. Z przekrojów tych wynika, że na przeważającej części powierzchni obszaru działki pod ok. 2 5 m nadkładem gruntów nasypowych występuje warstwa gruntów organicznych, reprezentowanych przez torfy i gytie o łącznej miąższości 2 4 m. Obecność tych gruntów organicznych związana jest z istnieniem naturalnego obniżenia terenowego, jakim jest rynna pojezierna znajdująca się na przedłużeniu jez. Czos w kierunku północno-zachodnim. Obecność gruntów nasypowych o tak znacznych miąższościach, szczególnie w części północnej związana jest niwelacją powierzchni terenu dla wykorzystania go do celów budowlanych i rekreacyjnych. W podłożu warstwy gruntów organicznych występują piaski drobnoziarniste z wkładkami mułków piaszczystych do głębokości ok m ppt., które z kolei zalegają na warstwie gliny zwałowej o miąższości ok m. Warstwa gliny ulega wyklinowaniu w kierunku SW do

18 18 jez. Sołtysko. Z załączonego przekroju hydrogeologicznego I I na zał. nr 5 wynika, że omawiana warstwa gliny w rejonie projektowanej stacji paliw stanowi przewarstwienie w kompleksie utworów piaszczysto żwirowych o łącznej miąższości ok. 60 m. Poniżej do spągu czwartorzędu tj do głębokości ok. 100/120 m występuje glina zwałowa z przewarstwieniami utworów piaszczysto żwirowych i mułków piaszczystych nieokreślonych o bliżej nieokreślonych miąższościach Z omówionej budowy geologicznej i przedstawionych przekrojów hydrogeologicznych wynika, że na obszarze w rejonie działki stacji paliw w Mrągowie przy ulicy Giżyckiej do analizowanej głębokości ok. 60 m. występują d w a horyzonty wód podziemnych, które są odizolowane od siebie obecnością słabo przepuszczalnych gruntów organicznych. I horyzont tworzą wody podziemne gruntowe przypowierzchniowe, które na obszarze działki stacji paliw występują w gruntach piaszczystych i nasypowych, zalegających na podłożu słabo przepuszczalnych gruntów organicznych. Wśród tych gruntów zdecydowanie przeważają grunty nasypowe, wypełniające pierwotne (naturalne) obniżenie terenowe. Zwierciadło wody posiada charakter swobodny i w obrębie działki w zależności od hipsometrii powierzchni terenu stabilizuje się na głębokości od 1 do 5 m ppt, co odpowiada rzędnej ok. 127 m npm. Zasilanie warstwy wodonośnej odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych w głąb terenu. Odpływ wody z warstwy wodonośnej odbywa się w kierunku południowy do jez. Czos, które stanowi bazę drenażu dla tych wód gruntowych. II horyzont wodonośny w rejonie analizowanej działki tworzy kompleks zawodnionych utworów piaszczysto żwirowych, występujący do głębokości ok. 62 m ppt, a który w przelocie głębokości ok m przedzielony jest przewarstwieniem gliny. Glina ta ulega wyklinowaniu w kierunku SW tj. w kierunku tzw. rynny Mrągowskiej, gdzie przelot warstwy wodonośnej w analizowanym otworze nr 1 ujęcia komunalnego SOŁTYSKO posiada charakter ciągły w profilu pionowym a miąższość warstwy wodonośnej dochodzi do ok. 50 m vide przekrój hydrogeologiczny I I na zał. nr 5 części hydrogeologicznej. Obecność wkładki gliny powoduje ż omawiany horyzont wodonośny w rejonie projektowanej stacji paliw dzieli się na dwa poziomy wodonośne: - górny, zalegający powyżej płaszczyzny stropowej przewarstwienia gliny. - dolny, zalegający poniżej płaszczyzny spągowej przewarstwienia gliny zwałowej. Oba poziomy wodonośne posiadają wspólne ustabilizowane zwierciadło wody i występują jedynie na obszarze, gdzie występuje wspomniana wkładka gliny, kiedy zaś ulega ona wyklinowaniu np. w analizowanym otworze nr 1 ujęcia komunalnego SOŁTYSKO mamy już

19 19 do czynienia z jedną warstwą omawianego II horyzontu wodonośnego vide przekrój hydrogeologiczny I I na zał. nr 5. Generalnie zwierciadło wody dla całego omawianego horyzontu wodonośnego posiada charakter swobodny i stabilizuje się na poziomie rzędnej wysokościowej 127,0 125,5 m npm. Warstwa zasilana jest głównie poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych a w rejonie projektowanej stacji paliw, a także przez przesączanie z pierwszego horyzontu wodonośnego. Odpływ wody z warstwy wodonośnej odbywa się w kierunku południowym i południowo-wschodnim do pobliskiego jez. Czos, które dla tych wód stanowi także bazę drenażu. Omawiany poziom wodonośny mimo korzystnych niektórych parametrów hydrogeologicznych wykazuje jednak ograniczony zasięg powierzchniowego występowania jedynie do centrum rynny Mrągowskiej. Jej obszary zboczowe np. w rejonie projektowanej stacji paliw charakteryzują się znacznie mniej korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi ze względu na obecność przewarstwień i wkładek gliny i mułków piaszczystych. Z tego też powodu prawdopodobnie poziom ten nie został zaliczony do grupy tzw. Głównych Zbiorników Wody Podziemnej Polski (GZWP) mimo, że jest powszechnie eksploatowany na terenie Mrągowa, w tym również ujęciu komunalnym SOŁTYSKO. W granicach zasięgu występowania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Polski, oznaczonego w Atlasie jako GZWP nr 205 WARMIA SUBZBIORNIK vide zał. nr , części hydrogeologicznej, występuje w rejonie Mrągowa dopiero III horyzont wodonośny, który zalega na głębokości m pod znacznym ok. 20 m nadkładem gruntów trudno przepuszczalnych. Powoduje to, że dla warstwy wodonośnej tego poziomu wodonośnego praktycznie nie istnieje zagrożenie ze strony zanieczyszczeń powierzchniowych. Poziom ten eksploatowany jest przez część studni głębinowych ujęcia SOŁTYSKO. Również dla rozpoznania stopnia czystości przebadano grunt w rejonie przedsięwzięcia, zaś uzyskane wyniki porównano z wartościami dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U nr 165, poz. 1359). Rozporządzenie powyższe w 2 określa standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej dla trzech grup rodzajów gruntów oznaczonych jako A, B, i C. Jakkolwiek ze względu charakter prowadzonej w tym rejonie w przeszłości działalności produkcyjnej (gazownia miejska) oraz planowanej (stacja paliw) stężenia zanieczyszczeń winny zachować standardy wynikające ze stanu faktycznego dotyczącego terenu przemysłowego, tj zaliczonego do grupy C. Obecność utworów piaszczysto żwirowych do głębokości ok m nakazuje zgodnie z powyższym rozporządzeniem przyjmować dopuszczalne wartości dla wodoprzepuszczalności do 1 x 10-7 m/s. W ramach przeprowadzonych badań próbek gruntu wykonano oznaczenia zawartości takich składników jak: oleje mineralne, metale, węglowodory alifatyczne, sole nieorganiczne

20 20 (vide zał. nr 7). Wartości wszystkich oznaczonych składników mieszczą się w stężeniach dopuszczalnych jak dla obszaru z grupy C terenu przemysłowego. Uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań nie dają jednak podstawy do jednoznacznego stwierdzenia, że dotychczasowa eksploatacja gazowni odbywała się bez szkodliwego wpływu na stan środowiska gruntowo wodnego. Dodatkowo należałoby oznaczyć w gruncie substancje charakterystyczne dla produkcji gazu z rozkładu termicznego węgla jak: cięższe węglowodory C 12 -C 35 (IIIB kod zanieczyszczenia za rozporządzeniem w sprawie standardów jakości gleby...), suma węglowodorów aromatycznych (IIIC), suma WWA (IIID), fenol (VI5) czy krezole (VI6). Będzie się dalej wnioskować o przeprowadzenie takich badań Zasoby naturalne Zgodnie z danymi aktualnego rejestru złóż kopalin prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny [6], określa się, iż na terenie miasta i gminy Mrągowo występują udokumentowane i szczegółowo rozpoznane złoża jedynie kruszywa naturalnego, mającego potencjalne zastosowanie głównie dla potrzeb drogownictwa tj.: Mrągowo, Mrągowo Mlynowo, Polska Wieś, Marcinkowo (oraz Marcinkowo I) i Kiersztanowo (odpowiednio I, II i II 2a). Większościowo złoża te nie są eksploatowane [7], uwypuklono w teście złoża obecnie zagospodarowane, pozostałe są jedynie rozpoznane lub też ich eksploatacja dobiegła końca. Zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej żadne ze złóż nie występuje w najbliższym otoczeniu działek przewidywanych pod nowe zagospodarowanie na stację paliw Powietrze Analizując aktualny stan jakości powietrza dla m. Mrągowo posłużyć się można danymi z Oceny rocznej jakości powietrza w województwie warmińsko mazurskim za rok 2008 [8], gdzie to powiat mrągowski zaliczany jest do klasy czystości A, co znaczy, że na jego terenie nie występują przekroczenia żadnego z parametrów kryterialnych jakości powietrza. Lokalnie wokół analizowanego terenu rozpościerają się głównie tereny wykorzystywane rekreacyjnie oraz średniej intensywności zabudowa miejska, brak jest znaczących źródeł przemysłowych, arterii komunikacyjnych oraz terenów typowo wielkomiejskich najbliższe duże miasto Olsztyn odległe jest o ok. 60 km na zachód. Stan jakości powietrza można uznać więc za bardzo dobry.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OKREŚLAM Wola Mysłowska 2011.04.18. 6220.3.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Wierzbica, dnia...... /imię i nazwisko Wnioskodawcy lub nazwa przedsiębiorstwa/... /adres-siedziba/... /nr telefonu, e-mail/... NIP INWESTORA Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 Sierpc, d.. (wnioskodawca: pełna nazwa, imię i nazwisko) (adres). (tel. kontaktowy, fax, e-mail) Burmistrz

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania I Część opisowa 1. Oznaczenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2. Podstawa opracowania 3. Informacje o obiekcie 4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 5.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

ANALIZA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE ANALIZA BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO CASTORAMA Z MAGAZYNEM, CZĘŚCIĄ BIUROWĄ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ W RADOMIU PRZY UL. ENERGETYKÓW / ŻÓŁKIEWSKIEGO Inwestor oraz jego adres: GMINA MIEJSKA LEGIONOWO

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca:...... ( imię i nazwisko lub firma)..., dnia... Wójt Gminy Mełgiew ( adres zamieszkania lub siedziby)... (telefon kontaktowy, fax, e-mail) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/9/10/09 Oleśnica, dnia 16 lutego 2010 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Znak sprawy: BGN.II.6220.9.2012. Torzym, dnia 07.12.2012 r. DECYZJA NR 13/2012 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni

Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Temat projektu: Budowy ulicy Broniewskiego w Żukowie. Miejscowość: Inwestor: Żukowo Gmina Żukowo ul. Gdańska 52 83-330 Żukowo Inwentaryzacja stanu istniejącego i zieleni Opracowanie: mgr inż. Janina Krajewska,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla

żerowania z całą gamą gatunków ptaków towarzyszących, charakterystycznych dla Uzasadnienie Polska, zgodnie z Traktatem Akcesyjnym podpisanym w 2003 roku w Atenach zobowiązana była wyznaczyć obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO) na podstawie: 1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO

OCHRONA ŚRODOWISKA GRUNTOWO WODNEGO Grupa BIZNESPARTNER Sp. z o.o. ul. Czerska 18 lok. 348 00-732 Warszawa Tel.: 22 353 72 02 Fax.: 22 401 74 89 e-mail: biuro@biznes-partner.pl http://www.biznes-partner.pl UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.13.2015.ES.11 Opalenica, dnia 14 września 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e

D e c y z j a. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. U z a s a d n i e n i e Brańszczyk, dnia 19.05.2016r. znak sprawy: OŚ.6220.3.3.2016 D e c y z j a Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rg/Oś/7624 / 01 /2009 Zbrosławice 22.09.2008 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić

JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić JAKOŚĆ RAPORTÓW I DECYZJI jak jąosiągnąć i sprawdzić Warsztaty Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam

Jeżewo, dnia r. Z A W I A D O M I E N I E. zawiadamiam Jeżewo, dnia 01.12.2015 r. UG. 6220.5.2015 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 4, w związku z art.35 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

orzeka: 1.BRAK POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDMIOTOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Jeżewo dnia 23.02.2010 rok Nr 7627/5/2009/2010 DECYZJA 01/2010 Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art.75 ust.1 pkt.4,art. 84 ust.1 i 2, art.85 ust.1. i 2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji)

Szczutowo, dnia... (telefon) Wójt Gminy Szczutowo. (podać rodzaj i zakres inwestycji) (imię i nazwisko lub nazwa instytucji - inwestora) Szczutowo, dnia... (adres do korespondencji) (telefon) Wójt Gminy Szczutowo WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Fot. 2. Ogrody działkowe Złoty Róg. W tle osiedle Salwator Tower. Fot. K. Walasz.

Fot. 2. Ogrody działkowe Złoty Róg. W tle osiedle Salwator Tower. Fot. K. Walasz. Opinia o przeznaczeniu terenów ogrodów działkowych przy ul. Armii Krajowej w Krakowie w związku z nową propozycją zagospodarowania tych terenów przestawioną w projekcie dokumentu Zmiana Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 7 / 7 /09 Oleśnica, dnia 31 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

u s t a l a m następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia: Lubań, dnia 20.07.2006r. RMKMIR/MB/7624/8-4/06 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust.7 pkt. 4 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 9 NUMERY DZIAŁEK Działka nr 216, obręb

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia Podsekretarz Stanu W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA G ł ówny Geolog Kraju Mariusz-Orion Jędrysek Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 Inowrocław W związku z listem otwartym

Bardziej szczegółowo