Ochrona własnow intelektualnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona własnow intelektualnej"

Transkrypt

1 Ochrona własnow asności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz

2 AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste to zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu. Autorskie prawa osobiste chronią intelektualny związek twórcy z jego dziełem. Powstają one z chwilą ustalenia utworu (przeniesienia zamysłu twórczego na jakąkolwiek formę, z którą może zapoznać się grupa osób) W prawie polskim pojęcie autorskich praw osobistych reguluje art. 16 "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Prawo osobiste jest rodzajem szczególnej więzi niezbywalnej i nie podlegającej zrzeczeniu się, łączącej twórcę z jego utworem (podobnie jak np. ojcostwo). Autorskie prawo osobiste nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę.

3 W prawie więź ta wyraża się poprzez niezbywalne prawo do: - autorstwa utworu, ( np. ojcostwo), - oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, ( może też producent lub wydawca), - nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, ( zakazuje wprowadzanie zmian, zniekształceń, przeinaczeń, dodatków oraz wykorzystanie w miejscach i sytuacjach naruszających przesłanie i naruszemie dobrego imienia utworu), - decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, ( na skutek zmian faktów i wydarzeń lub niedoskonałości dzieła autor może zmienić termin pierwszego udostępnienia), - nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. ( np. projekty architektoniczne czy architektoniczno-urbanistyczne które są realizowane przez inne osoby niż autor),

4 Inne prawa szczegółowe przysługujące autorowi utworu: - sprzeciw przeciwko zniszczeniu dzieła plastycznego, - dostępu do utworu znajdującego się u nabywcy, - wycofania przez twórcę dzieła z obiegu, - odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie, - przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem utworu.

5 Ochrona autorskich praw osobistych Autorskie prawa osobiste wg. KC podobne do dóbr osobistych zdrowie, wolność, nazwisko, tajemnica korespondencji, itp. Wniesienie powództwa do sądu o naruszenie p.a. przysługuje: autorowi (za życia), zstępnym (rodzinie, ew. stowarzyszeniom i organizacjom zarządzających p.a. Przepisy o ochronie osobistych praw autorskich są zawarte w: - Kodeksie cywilnym, - Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U Nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami). - Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

6 Zgodnie z przepisem art. 24 kodeksu cywilnego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać: - zaniechania tego działania (chyba, że nie jest ono bezprawne i nie stwierdzono niebezpieczeństwa naruszenia dóbr osobistych autora), - usunięcia jego skutków (w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie np. sprostowanie, przeprosiny, ogłoszenia wyroku w mediach, dokonania zmian w dziele lub we wszystkich jego egzemplarzach, itp.), - zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty z orzeczenia sądu - odpowiedniej sumy pieniężnej dla autora lub na wskazany cel społeczny z doznaną krzywdę (niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia).

7 Zgodnie z przepisem Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje dwa reżimy z tytułu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji: cywilnoprawny, skupiający się na szeroko rozumianym odszkodowaniu i interesach majątkowych poszkodowanego oraz reżim karny, zmierzający do ukarania sprawcy naruszenia. W zakresie roszczeń cywilnych, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: - zaniechania niedozwolonych działań, - usunięcia skutków niedozwolonych działań, - złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, - naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych, - wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych, - zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

8 Zgodnie z przepisem art. 78 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać: Uprawniony, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: - zaniechania naruszania, - usunięcia skutków naruszenia, - zadośćuczynienia pieniężnego. (w/w czynności jak w KC).

9 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa majątkowe (ang. Copyright ) zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień (albo w określonych przypadkach wydawcy lub producenta). W prawie polskim pojęcie autorskich praw majątkowych reguluje art. 17 (i dalsze) "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" to monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu. Do praw tych zalicza się: wyłączne prawo do korzystania z utworu, dowolnego rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji, wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Wyłączne prawo do korzystania z utworu prawo do korzystania z korzyści ekonomicznych i zawodowych wynikających z wyniku intelektualnego chronionego prawem. (powstaje: pośrednio decyzja urzędu patentowego na podstawie norm prawnych; bezpośrednio na podstawie ustaw, konwencji oraz porozumień międzynarodowych)

10 Pole eksploatacji utworu to działalność, w której przysługuje twórcy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Do pól eksploatacji można zaliczyć: - utrwalanie i zwielokrotnianie utworu (wytwarzanie egzemplarzy utworu), - obrotu oryginałem utworu lub egzemplarzami, na których go utrwalono (użyczenie, najem, wprowadzenie do obrotu), - rozpowszechnienie inną metodą (publiczne wykonanie, wyświetlanie, emitowanie lub reemitowanie, publiczne udostępnianie np. w internecie, itp.). Pola eksploatacji Utrwalanie utworu nadanie utworowi postaci materialnej pozwalającej na zapoznanie się z nim przynajmniej jednej osobie (poza autorem). (wykonanie pierwszego egzemplarza oryginału na nośniku)

11 cd. pola eksploatacji Zwielokrotnienie utworu wykonanie kopii utworu z egzemplarza oryginalnego. Kopie nie muszą być wykonane na takim samym nośniku co oryginał (obraz malarski fotografia obrazu; kopia cyfrowa/digitalizacja). Gdy zwielokrotnienie ma charakter nielegalny (bez zgody autora) nie ma znaczenia cel zwielokrotnienia (komercja, charytatywny) i liczba kopii. Wyjątek użytek osobisty lub publiczny. Korzystanie z utworu wykonanie kopii utworu z egzemplarza oryginalnego. Kopie nie muszą być wykonane na takim samym nośniku co oryginał (obraz malarski fotografia obrazu; kopia cyfrowa/digitalizacja). Utwór opublikowany utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie.

12 cd. pola eksploatacji Rozpowszechnienie utworu udostępnienie publiczne utworu za zgodą twórcy. (utwór nie musi być zwielokrotniony aby go rozpowszechnić, np. publiczne ) Wprowadzenie utworu do obrotu publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności, dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przeniesienie własności egzemplarza utworu (np. sprzedaż książki, nagranej płyty CD) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych na nabywcę, natomiast przeniesienie autorskich praw majątkowych nie przenosi na nabywcę własności egzemplarza utworu (o ile w umowie nie jest zapisane inaczej).

13 Ochrona autorskich praw majątkowych Ochrona autorskich praw majątkowych art Pr.Aut. Ochrona autorskich praw majątkowych przewiduje możliwośćżądania od osoby, która te prawa naruszyła: 1) zaniechania naruszania, 2) usunięcia skutków naruszenia, 3) naprawienia wyrządzonej szkody: - na zasadach ogólnych albo - poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu; 4) wydania uzyskanych korzyści.

14 Niezależnie od w/w roszczeń, uprawniony może się domagać: - jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd, -zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek. Mniej dotkliwe odszkodowania naruszenie niezawinione a zaniechanie lub usunięcie szkody niewspółmiernie dotkliwe.

15 Czas trwania autorskich praw majątkowych i ich ochrona: - trwają przez cały czas życia twórcy i 70 lat po jego śmierci, - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu - twórca nie znany. Jeżeli z mocy ustawy autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca: - 70 lat liczy się od daty rozpowszechnienia utworu, - 70 lat od daty ustalenia utworu - gdy utwór nie został rozpowszechniony; - 50 lat w odniesieniu do nadań programów RTV (licząc od roku pierwszego nadania); - 50 lat w odniesieniu do sporządzania i korzystania z fonogramów i wideogramów (licząc od roku sporządzenia)

16 Ograniczenia ochrony majątkowego prawa autorskiego Ograniczenia autorskich praw majątkowych wynikają z: ustalonego okresu istnienia, wyczerpania prawa, dozwolonego użytku osobistego, rozpowszechniania, możliwości cytowania oraz wynikają z różnych innych regulacji prawnych. Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 35. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

17 Poprzez dozwolony użytek osobisty ustawodawca dopuścił to wyłączenie ze względów społecznych, dzięki czemu umożliwić to ma szerokiej rzeszy odbiorców dzieła zapoznanie się z jego walorami artystycznymi lub np. wizualnymi. Dzięki tej regulacji, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie m.in. korzystać z rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. (dozwala się korzystanie przez krąg osób pozostających w związku osobistym, nie dopuszczalne jest natomiast korzystanie z utworów architektonicznych lub arch.-urbanist. Czy baz danych, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym).

18 Ustawa dopuszcza również możliwość cytowania. Cytat - dosłowne przytoczenie czyichś słów. W pracy naukowej cytat to nie tylko wierne przytoczenie słów autora, ale również ich własna przeróbka, która może odbiegać od oryginału, jednak w zasadniczy sposób utrzymuje sens pierwowzoru. (obwarowania cytowanie w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. W celach dydaktycznych uwzględnienie cytowania w książkach itp. utworach, autorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia) Cytując utwór należ pamiętać aby go oznaczyć w taki sposób, aby jego twórca oraz sam utwór stał się rozpoznawalny. Od cytatu należy odróżnić tzw. powołanie się na określoną myśl autora, zawartą w jego utworze. Wówczas jeśli nie jest podawana ona w wersji oryginalnej, wystarczy zaznaczenie, że opieramy się na pewnej koncepcji, tezie lub hipotezie określonego twórcy.

19 Niektóre wnioski wynikające z ustawy o prawie autorskim Dla użytku osobistego zgodnie z art. 23. ust.1. ustawy wolno korzystać bez zgody twórcy utworu i nieodpłatnie z pojedynczych egzemplarzy utworu rozpowszechnionego, tzn. takiego, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony publicznie (wyjątki: utwór architektoniczny i architektonicznourbanistyczny w zakresie budowania, programy komputerowe). Zakres podmiotowy prywatnego użytku obejmuje krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23. ust.2. ustawy). (Oznacza to na przykład, że można swoim krewnym i znajomym pożyczać, bądź wykonywać kopie książek, filmów i albumów muzycznych. Nie jest to jednak dozwolone w przypadku programów komputerowych bądź gier. Niezgodna z prawem będzie również wymiana np. w ramach "klubu miłośników muzyki", jeśli nie wszyscy członkowie się znają i utrzymują ze sobą stały kontakt. Możliwe jest jednak podarowanie, bądź odsprzedaż również obcym osobom zakupionych wcześniej egzemplarzy utworów)

20 Znaki używane u przy ochronie praw autorskich Copyright - wszystkie prawa zastrzeżone (lub: wszelkie prawa zastrzeżone, ang. all rights reserved) to zasada, którą objęte jest tradycyjne prawo autorskie. Nie zezwala ona zmieniania utworu oraz kopiowania bez zgody autora (zwykle pisemnej). Copyleft - rodzaj systemu licencjonowania praw autorskich, zezwalający na modyfikację i dowolną redystrybucję pracy. Nazwa etymologicznie jest odwróceniem znaczenia słowa copyright i jednocześnie swoistą grą słowną. "Copy" (kopiowanie) i "right" (prawo) to inaczej zastrzeżenie wszelkich praw do kopiowania, natomiast "left" to po angielsku "lewo" i jednocześnie odmiana słowa "leave" (porzucić), zatem termin "copyleft" może być rozumiany jako świadome "porzucenie" zastrzeżeń do kopiowania. Creative Commons - organizacja typu non-profit, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Używając hasła "pewne prawa zastrzeżone" (ang. some rights reserved), w opozycji do wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved), organizacja stara się zapewnić twórcom jak najlepszą ochronę ich praw przy jednoczesnym umożliwieniu jak najszerszego wykorzystania ich dzieł.

21 Przeniesienie autorskich praw majątkowych Przeniesienie autorskich praw majątkowych możliwe jest na drodze: 1. Dziedziczenia (rodzina, krewni itd.) 2. Podpisania umowy (przeniesienia praw autorskich, korzystania z utworu licencja, stworzenie utworu) 3. Nabycia ich przez przyjęcie utworu przez pracodawcę. Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać: (rozporządzanie całością lub częścią praw) 1. Wyraźne postanowieniem woli przeniesienia tych praw w formie pisemnej (brak postanowienia tylko licencja); 2. Określenie jaki utwór jest przedmiotem umowy; 3. Pola jego eksploatacji; 4. Sposób korzystania z utworu; 5. Chwilę (datę) przejścia/przejęcia tych praw.

22 Umowa o korzystanie z utworu (licencyjna) może być: ( określa czas trwania umowy jeśli brak zapisu to 5 lat; lub gdy zapis o wydłużonym okresie na czas nieokreślony ale autor może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych; zawiera zakres terytorialny a jeśli takiego brak terytorium licencjobiorcy) 1. Wyłączna; (tylko forma pisemna, zobowiązanie licencjodawcy do nieudzielania licencji innym osobom w ogóle lub na danym terytorium ew. na danym polu eksploatacji) 2. Niewyłączna (zwykła). (nie wyklucza udzielania licencji innym osobom i korzystania z utworu przez licencjodawcę; możliwość udzielania dalszych licencji przez licencjobiorce sublicencje) Od umowy można odstąpić: jeśli licencjodawca nie dostarczy utworu w oznaczonym w umowie terminie, utwór zawiera usterki, wad prawnych utworu.

23 Umowa o stworzenie utworu (reguluje wzajemne stosunki między zamawiającym utwór a przyjmującym zamówienie przyszłym twórcą utworu) Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do stworzenia utworu i dostarczenia go dla zamawiającego. Utwór musi posiadać znamiona określone w Ustawie PrAut. (indywidualny charakter, ustalony w jakiejkolwiek postaci). Procedura postępowania: - termin 6 miesięcy od dostarczenia utworu na powiadomienie o przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania zmian w określonym terminie (brak zawiadomienia utwór przyjęty bez zastrzeżeń), - w ramach spornych tj. różnice zdań co do powodów przyjęcia utworu decyzja sądu jest ostateczna, - 2 lata od przyjęcia musi nastąpić jego rozpowszechnienie (jeśli tak było w umowie), po upływie tego okresu autor może wyznaczyć dodatkowy termin nie krótszy niż 6 m-cy a potem odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć.

24 Zarządzanie autorskimi prawami majątkowymi Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wykonują na rzecz twórców w nich zrzeszonych czynności dot. autorskich praw majątkowych (autor nie ma fizycznej możliwości kontroli wykorzystania swojego utworu w różnych miejscach i przez różnych użytkowników oraz czerpania korzyści finansowych). Stowarzyszenia zbiorowego zarządzania tworzą ujednolicone prawa dla użytkowników utworów, które umożliwiają eksploatację/ użytkowanie utworu stworzonego przez twórcę (zrzeszonego). Umożliwiają zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z Ustawy o PrAut. Przykłady stowarzyszeń działających w Polsce: - ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych), - ZASP (Związek Artystów Scen Polskich), - SARP (Stowarzyszenie Architektów RP), - ZPAV (Związek Producentów Audio-Wideo).

25 Komisja Prawa Autorskiego Komisja powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( 40 arbitrów z organizacji zbiorowego zarządzania, stowarzyszeń, artystów, producentów, org. radiowych i TV oraz podmiotów zajmujących się korzystaniem z utworów; mandat 3 lata) Komisja pełni funkcję: 1. Zatwierdzającą tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań objętych zbiorowym zarządzaniem; 2. Wskazuje org. właściwe do zarządzania prawami autorskimi jeżeli na danym polu istnieje więcej niż jedna taka organizacja a twórca lub artysta nie należy do żadnej z nich; 3. Rozstrzyga spory dot. stosowania konkretnych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów.

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW

PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Związek Polskich Artystów Fotografików Materiały dydaktyczne PRAWO AUTORSKIE DLA FOTOGRAFÓW Dr Inga Oleksiuk Andrzej Łojko ISBN: 978-83- 63168-12- 4 szkolenie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/63 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, Nr 94, poz. 658,

Bardziej szczegółowo

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009

Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE. Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 Małgorzata Gradek-Lewandowska PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W INTERNECIE Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa 2009 1 1. Zagadnienia ogólne... 8 1.1 Czym jest prawo autorskie?... 8 1.2

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. Poradnik przedsiębiorcy Iwona Kuś, Zofia Senda PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE Poradnik przedsiębiorcy Zmiany prawa w związku z dostosowaniem przepisów do prawa Unii Europejskiej Autorzy: Iwona Kuś, Zofia Senda Redakcja i korekta

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni 1 Krótki kurs własności intelektualnej Materiały dla uczelni 2 Koordynacja: Magdalena Biernat Redakcja merytoryczna: Magdalena Biernat, Radosław Czajka, Jarosław Lipszyc, dr Krzysztof Siewicz, Paweł Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne

Otwarty dostęp do publikacji naukowych kwestie prawne Krzysztof Siewicz Centrum Otwartej Nauki działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tworzy i rozwija systemy informatyczne stanowiące

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Materiał powstał dzięki wsparciu

Materiał powstał dzięki wsparciu Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl http://koed.org.pl Materiał powstał dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

LEGALNE ODTWARZANIE FILMÓW W FIRMACH I INSTYTUCJACH BROSZURA INFORMACYJNA MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA

LEGALNE ODTWARZANIE FILMÓW W FIRMACH I INSTYTUCJACH BROSZURA INFORMACYJNA MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA LEGALNE ODTWARZANIE FILMÓW W FIRMACH I INSTYTUCJACH BROSZURA INFORMACYJNA MOTION PICTURE LICENSING COMPANY POLSKA Wstęp Przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych nie było jak dotąd przedmiotem zainteresowania

Bardziej szczegółowo

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e

O h c r h o r n o a n p ra r wami m a ut u or o s r k s imi m u wor o y r i pro r g o ra r my m k om o p m ut u er e o r w o e Ochrona prawami autorskimi utwory i programy komputerowe dr Justyna OŜegalska-Trybalska Seminarium w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna - Doceniam - Ochraniam - Korzystam Kraków, 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów.

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-KURDYJSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10336 słów. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy (KONTRAKT)

Wzór Umowy (KONTRAKT) Załącznik nr 11 do SIWZ WZÓR KONTRAKTU 1 Wzór Umowy (KONTRAKT) CZĘŚĆ 1 AKT UMOWY CZĘŚĆ 2 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU CZĘŚĆ 4 WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ ZAŁĄCZNIKI DO KONTRAKTU:

Bardziej szczegółowo

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 2 grudnia 2014 r. PG VIII TK 72/14 SK 32/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo