Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski Kraków ul. Krowoderska 74

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski 31-158 Kraków ul. Krowoderska 74"

Transkrypt

1 Małopolski Związek Piłki Nożnej Wydział Sędziowski Kraków ul. Krowoderska 74 REGULAMIN klasyfikowania Sędziów Klasy Okręgowej Podokręgu Kraków w sezonie 2011/ 2012 Rozdział I. Postanowienia ogólne : 1. Sędzia Klasy Okręgowej musi spełniać następujące wymogi : a) posiadać średnie wykształcenie (potwierdzone dokumentem ukończenia lub kontynuacji nauki w szkole średniej), b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę. c) oznaczać się nienaganną postawą etyczno moralną, d) działać aktywnie w macierzystej organizacji sędziowskiej szczególnie w zakresie szkolenia i doskonalenia swoich umiejętności, e) nie może być pracownikiem, działaczem społecznym, zawodnikiem klubu sportowego posiadającego sekcję piłki nożnej na żadnym szczeblu rozgrywek 2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów KO nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się z dniem 30 czerwca 2012 roku. 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Wydziału Sędziowskiego Małopolskiego Związku Piłki Nożnej może złożyć wniosek do Prezydium Zarządu MZPN o cofnięcie uprawnień sędziego KO w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego. Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów: 1. KO: a) Granica wieku: do 40 lat, b) Kandydat do IV ligi: do 32 lat, b) Kandydat do KO: do 32 lat, c) Kandydat powracający do KO: do 30 lat. 4. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca. 5. W sezonie rozgrywkowym 2011/12 liczba sędziów wynosić będzie w KO do 35. 1

2 Rozdział III. Kryteria klasyfikacji: 1. Prowadzenie zawodów przez sędziego jest uzależnione od pozytywnego zdania egzaminów. a) sędzia, który nie zaliczy egzaminu teoretycznego lub kondycyjnego, może ten egzamin zaliczyć w sesji poprawkowej, ale tylko jeden raz w sezonie. b) w przypadku drugiego nie zaliczenia jednego z egzaminów dotyczy również sytuacji, gdy sędzia nie zaliczy obu egzaminów (kondycyjnego i teoretycznego) w jednym terminie, sędzia zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego okręgu/podokręgu, c) do momentu zdania egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie zawodów. 2. W czasie trwania sezonu rozgrywkowego sędziowie KO zostają poddani egzaminom konkursowym tj. a) po rundzie jesiennej, b) po rundzie wiosennej, Na każdym egzaminie przeprowadzony będzie egzamin teoretyczny i kondycyjny. 3. Zwolnienie lekarskie przedstawione przed egzaminem, kontuzja odniesiona w czasie egzaminu kondycyjnego (potwierdzona przez lekarza) powoduje, że egzamin w terminie poprawkowym liczony będzie jako egzamin zdawany w I-szym terminie z zaliczeniem ocen uzyskanych w tym egzaminie. Pozostałym sędziom uczestniczącym w sesji poprawkowej bez względu na uzyskane wyniki do końcowej klasyfikacji z tego egzaminu zaliczona zostanie ocena 4,0 z teorii w przypadku poprawiania egzaminu teoretycznego, 4,5 z kondycji w przypadku poprawiania egzaminu kondycyjnego. 4. Dla sędziów którzy nie przystąpili do egzaminów (teoretycznego lub kondycyjnego) w pierwszym terminie w sytuacjach nadzwyczajnych, losowych istnieje możliwość zaliczenia tych egzaminów w pierwszym terminie po decyzji Zarządu WS MZPN. 5. Sędzia, który nie usprawiedliwi swojej nieobecności na egzaminie do 7 dni od terminu egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego Okręgu/ Podokręgu. Rozdział IV. Egzaminy praktyczne /kwalifikacje/: 1. Oceny wystawiane przez obserwatorów zgodnie z instrukcją KS PZPN. 2. Od wystawionych ocen przez obserwatorów przysługuje sędziemu odwołanie tylko na podstawie zapisu wideo z całego meczu od początku do końca zawodów bez przerw. 3. Sędziowie KO prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów mogą być częściej uwzględniani w obsadzie. 2

3 4. Uzyskanie przez sędziego z egzaminu praktycznego oceny poniżej 6,9 lub dwukrotnie w sezonie oceny od 7,0 do 7,4 spowoduje utratę uprawnień do prowadzenia KO. 5. W przypadku otrzymania oceny 6,9 lub niższej z egzaminu praktycznego sędzia zostanie pominięty w obsadzie na minimum 3 oficjalne terminy w tej klasie rozgrywkowej. O dalszej przydatności sędziego zadecyduje Zarząd WS MZPN po przeprowadzeniu kolejnej obserwacji komisyjnej w składzie członek zarządu (obserwator) WS MZPN i obserwator danej klasy rozgrywkowej. 6. Do końcowej klasyfikacji brana będzie pod uwagę ocena której powodem był egzamin komisyjny ( poniżej 6,9 ) oraz średnia dwóch obserwacji komisyjnych. 7. Sędzia, który utracił prawo do prowadzenia KO na podstawie powyższych decyzji nie może awansować do KO w następnym sezonie rozgrywkowym. 8. W przypadku wycofania sędziego w trakcie sezonu na jego miejsce nie można desygnować innego sędziego. Rozdział V. Egzaminy teoretyczne: 1. Test pisemny składający się z 30 pytań. 2. Zasady przeliczania punktów testu teoretycznego: Ilość punktów Ocena 30,0 5,00 29,5 4,95 29,0 4,90 28,5 4,85 28,0 4,80 27,5 4,75 27,0 4,70 26,5 4,65 26,0 4,60 25,5 4,55 25,0 4,50 24,5 4,45 24,0 (80%) 4,40 3. Minimum zaliczeniowe to 24 punkty. 4. Odwołania od wyników prac pisemnych przysługuje sędziemu do 10 dni od daty egzaminu. 3

4 Rozdział VI. Egzaminy kondycyjne: Sprawdzian ten składa się z dwóch testów. Warunkiem zaliczenia tego sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z Testu 1 i Testu Test 1: 6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych maksymalny dopuszczalny czas 6,4 sekundy ( dla sędzin 6,8 sek. ) dla każdego z 6 szybkich biegów. Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeżeli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkowa próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. 2. Test 2: Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał gwizdka. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 30 sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 40 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 30 sekund, ( sędziny 35 sek. ) po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 40 sekund. To składa się na 1 okrążenie. Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do strefy chodzenia, którą wyznaczają 4 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w strefie chodzenia, to obsługujący test sygnalizuje, że sędzia musi się zatrzymać. Sędziowie nie mogą opuścić strefy chodzenia przed następnym gwizdkiem. Zasady przeliczania dystansu Testu 2 na oceny : 12 pełnych okrążeń ocena 5,00 11 pełnych okrążeń ocena 4,85 10 pełnych okrążeń ocena 4,70 3. Minimum zaliczeniowe to 10 okrążeń. 4. Minimum do awansu to 12 okrążeń. Rozdział VII Listy klasyfikacyjne: 1. Listy klasyfikacyjne KO sporządza się po każdej rundzie rozgrywkowej oraz po zakończeniu całego sezonu rozgrywkowego dla wszystkich sędziów w celu ustalenia końcowych miejsc w klasyfikacji. 4

5 2. Ustala się ostateczną listę klasyfikacyjną według wzoru: a) na zakończenie rundy: Suma = Ep x3 + Et + Ek - D b) na zakończenie sezonu: Suma = Ep x3 + (Et1+ Et2) / 2 + (Ek1+Ek2) / 2 D Ep egzamin praktyczny (kwalifikacje) Et egzamin teoretyczny Ek test kondycyjny D kary dyscyplinarne 3. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów na liście klasyfikacyjnej ( końcowej) po zakończeniu sezonu o miejscu sędziów decydują kolejno: a) wyższa średnia osiągnięta z egzaminów praktycznych (kwalifikacje), b) wynik egzaminu kondycyjnego, c) wynik egzaminu teoretycznego, d) wiek sędziego młodszy sędzia zajmuje wyższe miejsce względem sędziego starszego. 4. Do sklasyfikowania sędziego niezbędna jest łączna ilość 10 zawodów (w tym 8 zawodów obserwowanych w sezonie rozgrywkowym) w tym nie mniej niż 5 zawodów w każdej rundzie rozgrywkowej. W szczególnych losowych przypadkach, Zarząd WS MZPN może zmniejszyć ilość egzaminów praktycznych. 5. Za kary dyscyplinarne nałożone przez Wydziały Dyscyplin na sędziów KO będą odliczane od ogólnej oceny punkty ujemne: a) zawieszenie czasowe udzielane przez Wydział Dyscypliny do 1 miesiąca 0,15 punkt. b) zawieszenie czasowe powyżej 1 miesiąca 0,25 punkt. Rozdział VIII. Awanse i spadki 1. Awanse: a) do IV ligi minimum 3 sędziów pierwszych na liście kwalifikacyjnej spełniających wymogi w tym co najmniej dwóch sędziów w wieku do 28 lat życia. Wymogi: wiek, wyniki egzaminu pisemnego i kondycyjnego, ilość egzaminów praktycznych w rundzie i w sezonie. Tylko sędziowie, którzy sędziowali cały sezon rozgrywkowy 2011/2012 mogą awansować do IV ligi, klasyfikacja liczona jest z dwóch rund rozgrywkowych. 5

6 b) do KO po każdej rundzie rozgrywkowej awansuje co najmniej 6 sędziów (3 z KS Kraków, 1 z KS Myślenice, 1 z KS Wieliczka, 1 z KS Olkusz). 2. Spadki: b) KO opuszcza po każdej rundzie rozgrywkowej co najmniej 6 ostatnich sędziów bez względu na przynależność do Podokręgu. Docelowo w KO od sezonu 2012/1013 znajdować się będzie do 32 sędziów. 3. Spadki z KO i awanse do KO odbywają się po każdej rundzie rozgrywkowej. Wyniki z egzaminów po rundzie jesiennej brane są pod uwagę w przypadku klasyfikacji po rundzie jesiennej, wyniki z egzaminów po rundzie wiosennej brane są pod uwagę w przypadku klasyfikacji po rundzie wiosennej. Rozdział IX. Postanowienia końcowe: 1. Sędzia KO nie może być asystentem na zawodach KO. 2. Wiek asystenta na zawodach KO nie może przekraczać 45 lat. 3. Sędzia KO może być czasowo urlopowany po uzyskaniu zgody Zarządu Wydziału Sędziowskiego MZPN. O zaliczeniu sędziego do KO oraz o zakresie egzaminów w tym celu, po okresie zakończenia urlopu, decyduje Zarząd Wydziału Sędziowskiego MZPN. Urlopowanie czasowe musi każdorazowo zawierać następujące elementy: a) określać jednoznacznie długość urlopowania, b) określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na nowy sezon, c) maksymalna długość urlopu nie może przekroczyć 1 roku. W przypadku powyżej 1 roku urlopowania sędzia traci uprawnienia do prowadzenia KO. 4. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Zarząd Wydziału Sędziowskiego MZPN i tylko jemu przysługuje prawo do interpretacji tego regulaminu. 5. Traci moc dotychczasowy regulamin Zasad awansów i spadków dla sędziów piłki nożnej KO KS Podokręgu Kraków obowiązujący od roku. 8. Niniejszy Regulamin został przyjęty i zatwierdzony w Krakowie przez Zarząd Wydziału Sędziowskiego MZPN w dniu r. oraz Zarząd MZPN w dniu roku i obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2011/2012. Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Wydziału Sędziowskiego MZPN Robert Marciniak Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego MZPN Andrzej Sękowski 6

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W MIASTKU Miastko 2011 1 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2009/2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 1. ROZGRYWKI SZCZEBLA

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ POLSKI ZWIĄZEK BILARDOWY KOMISJA POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 83-110 Tczew ul. Kard. Wyszyńskiego 18 tel. 602 36 47 48 e-mail: 2liga@bilard-sport.pl, www.bilard-sport.pl REGULAMIN I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI ZASADY SZKOLENIA POLSKIEGO ZWIĄZK JEŹDZIECKIEGO Zbiór obowiązujących przepisów, wg stanu na dzień 1 lipca 2013. REGLAMIN NADAWANIA POWSZECHNEJ ODZNAKI JEŹDZIECKIEJ JEŻDŻĘ KONNO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB

CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB CZĘŚĆ IV. WYŚCIGI MTB (opieka merytoryczna Tomasz Cichy, w przypadku wątpliwości obowiązuje oryginał w wersji angielskiej, zmiany kolorami w odniesieniu do wersji TC.E1113 obowiązuje od 05.04.2014) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo