Spis treści. Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji... 66

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich... 26 Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji... 66"

Transkrypt

1 Spis treści flowmt 13.,Bardzo dobrze, Luce. Wyruszymy jutro" Rowwt 14 Bitwa u Wysp Falklandzkich Rowmt 15 Fisher powraca do Admiralicji Roznz1.\ł. 16,.Wymagania głównodowodzącego były... " Rowmt 17 Rajd na Yarmouth i pokój nr Rownu 18 Rajd na Scarborough:.,W naszych szponach" Ri!mll.u 19 Rajd na Scarborough: ucieczki Hippera Rowmt 20 Rajd na Cuxhaven:.,Głupie, wielkie rzeay... " RoZIJZIAL 21 Bitwa przy Dogger Bank:,.Nadejdzie... " RowmŁ 22 Bitwa przy Dogger Bank:.. DlaczeAO nie... "

2 spotk:alinneokrę~yesbdrykcłwoeqeer~węp:i.kied) Przykładowy rozdział książki: Stalowe Fortece tom 2 tylkookręlnllcilkolwicę,ourkowiez/mlltlbłtzeulipod~ illlllefliwyrwęwkłcllubieow) IIIIilrach6na7st6p. TejnocykomandorPocbłlammerzGIIIiJftnzoralzaprl)SIUQ pnezstunlee"tonaoficjalnyobiadnapoldadz.eokjęłu~)akr. '-'Y gośt USiadł popr.a~ stronie br}1yj51c11110 admirab i pod aasposilkuodpowiadalnap) t.lnilldo!)"i:zilrełlllwy.sar.akollaeait obildu.podanowsz)'sikimpouklanrepmo Sturdee~ swoichjloścr,techciaiz3pi"opoiiii'ont~iii) IOa$l..r.alzdn7&-.e królil. all:motemzumleł,iepochhoommerwolalbygo~~~ewziioiit Niemieckrkomandorodpowlfdzyl.ieJliZ)iiDIIMCz.aprosze~~~eSturdr e'gonaoblaclpowiniendostosov."xuęddii5uion)"chzii')"oi)iiwro)-ai Navy,któremalzokresupnedwojen!JeF.Popowrue~edDX~t~~~~ec po wojnie Podlhoommrr pnedsuwil Jednak ~ ftnję 1e10 IDC)'de!l tu. KicdySturdeezapi'OpDIICM'illloasl-pcrwledzllłp(dJueJ-w:nal loz:aoburui'ifteimilll..nieodparądlętnucenlllszklankiportona5tół. Mo;a szkliinka niemal driala w mojej dloni. uk wklekly się aulem. PnezchwilęrozważalemwylanleJeJZIWII10ŚCIWIWiii"ZieJ\RŻDef penony[sturdee'goi".wrzeczywistokr.osuiecmiepocllharomer odsuwiłs,.~szklilnkęnas161.niewzndsiijcioisiu.i'wslabpot)"lll cisza. trwamea dopóki rbwódca llłfluiblr. Phim~ n.e 110"'-rócił dd~ji. Bryt)j&kagościnnoUJOStrlilrozcignięłanaWV)'SI kich ~~«kich oficerów. T) m co szcuog6lnie uclmył11 Vemen b)ło.zdecydowaneoświadcmlleniemieducbofim(n.łe)ełlrotn)"iiiia lłiadomośł. ie Wielka Bryunra za"'"llrla squsz z FrmcM. uud110 an będziewlouwien:)t. Wedlugiclls!Owb)ioby'absohunieniev."iir}" godne'b) An&lią"moPst.ltsięalillmamiuk~Mjm) jak Franeuzr-.ZAłaudolrii,kt6raopułcilaPortWiDillml4grudiUIZDremieckimijerlcamrnapokladzie.niemitdr:ipon1(21likJIIPIY.IdDdomu; _Niemaniclego.cowskazyw;;rłoby.łejestdmy,mcamiwojennymr. Ogodzin.e3.00,13grudnia,Stunlee20S!alobudarnyi~ mu raport z Admmrlicji: brytyjski konsul w Punu Arenas melrkjrlirl, tedrajmwszedldoporupopoludniul2gnrdniaibunkrowalwęriel Pierwsr.adcpesuzostalirwyslana36plzinwaeśnieJ,alrłflb Bris4Dibylgotowydowyjściaw11101%eiopościlportoHJO.Opkiail! S.30~iliła.tp!luposzlyjegośladem.BrilllllpnyłlyldDPlnta Araaro popoludniu 14grudnia,bycbwriedzietsię.łeDmtlaaprdcił

3 BITWAr Wysp FALKI.l!SlllKlCH port o poprzedniej nocy. /nvincible pozostawał w Port William przez 3 dni, dokonując prowizorycznych napraw. Okręt został trafiony 22 razy, z tego 12 razy pociskami 8,2-calowymi. Dwa dziobowe pnedzialy zostały zatopione. Najpoważniejszą była paskudna dziura na linii wodnej, przez którą zatopiona została ładownia bunkrowa pod wieżą P, powodując 15-stopniowy przechyl na lewą burtę. Wyrwa była większa niż możliwości naprawcze załogi, więc pomieszczenie pozostawiono zatopionym i wszystkie grodzie wodoszczelne wokół zasrały zamknięte. W nadzwyczajny sposób, pomimo fizya:nych zmszczeń okrętu, nikt z 950-osobowej załogi lnvbtcible nie zginął, a tylko 2 osoby zoslaly lekko ranne. lnjlexible, osłaniany przez długi czas przez dym z okrętu flagowego. otrzymałtylko 3 trafienia. Odłamki zabiłylosobęiraniły3inne. 15 grudnia /nvillcible, ze Sturdeem na pokładzie. wyszedł z Port Stanicy. 20 grudnia zakotwiczyi na rzece La Plata w celu uzupełnienia zapasóv. węgla i ponownie uzupełnił je 26 grudnia w Abrolhos. 26 stycznia krążownik liniowy osiągnął Gibraltar i wszedł do suchego doku. Sturdee i jego sztab wyruszyli stamtąd do AngliJ 28 stycznia na pokładzie liniowca Jndia. Opuszczając Jnvincibłe, admirał uścisnął dłonie oficerom, podczas kiedy załoga ustawiła się w szeregu wzdłuż relingów i wydala na jego cześć trzykrotny okrzyk. Sturdee był niezwykle zadowolony z siebie. W nocy po bitwie zwrócił się do dowódcy lnvincibk:.. Dobrze. Beamish, zostaliśmy zwolnieni z Admiralicji, ale za to spisaliśmy się całkiem do~z~' * Czy rzeczywiście dobrze się spisał? Zadaniem Sturdee'go było zniszczenie o wiele słabszego przeciwnika, który nie mial ani siły żeby sięobronif,aniprędkości,byuciec.dlaczegozajęłototakdużoczasu- 3 i pól godziny, by zatopić Scluzrnhorsl i 5 by posłać na dno (;neisenau? Oba krążowniki liniowe wystrzeliły po 600 pocisków każdy, większość swojej 12-calowej amunicji, aby zatopić 2 krążowniki opancerzone. Było wiele powodów dla których na pierwszy rzut oka kierowanie okrętami wydawało się nieefektywne, a artyleria brytyjskiej eskadry niedostosowana była do działań. Przed wojną kilku brytyjskich oficerów marynarki wojennej zdawalosobie sprawę z niecelności dział morskich przy dutym zasięgu. jedyny przypadek kiedy komandor porucznik Dannreuther, oficerartylerii na!ntjincibie, uzyskal zgodę

4 5THoWE FoRTECE Wielka FLota miała komfonową ~nad Flotą Pełnomo:nq. D~slel"Jinia.kiedyjełłicoeobjąłdowództv.u,Wielkaflou msala 19 okrętów liniowych i 4 krążowniki ~nioa e." Od tego cusu byletureckicokrętyliniowc.~nuwaneenni.4grncowt"'-eszł) do slui:by. a siostrune okręty Iron DuM: E"lptror of /ndi4 i &lbw mialydojśćwgrudniu.wtymczas>en.enuetkaflotal'ełnom<nka którarozpoc:zęlawojnęz 13okrętaml hruowynut4 krążowrukamt liniowymi otnymala lub była bliska odbioru 3 110"-l"Ch okręt&. liniowych.każdiiftot.łzostaławzmocnionalkllżowrukiemllflioi\)"tii Bryt) jczycyt~gm'".ntemcydr1/it~p/t'iłl. Napapierzetaal)1metyka-19okrętówhniowychdol3\I'Siel]llliU; 23 do 16 w grudniu i styczmu- faworyzowała )elbcoe. B) 'i)" TÓ'i\1lteZ inneliczby.którepierws.z)'lordadmuabqtwidzialtktcrtói\llleż gosatysfakqonowały.jednakliczbyuparnerzemtr.r.,ł) tylkoczęst pr3wdy. W ctągu pierwszych miesięcy 11ujly Wielka Flota. nte dysponująca bezpieczną hazą, stale pneb)..."-al:ii w monu ch~ całą napnód.byuniknąću bootów. WltStop;!dztenteustanneporuszanie sięzdużąprędkościąw} ~dztloslkod} wslu-aplaczachiinnych urządzeniach systemu napędowego. Zaczęł) JX113WiolĆ stę il\"iine ijelbcoezostalzmuszon) doa'pi'owadzeniaregularnegoplanunapraw. wysyłaniapo!okrę<:tezkai:dejer.kadt")'jedr.ocześmedoichponów macierz)'sl)th na południov.1 m lll'brzeżu w celu przeprowadzenia remontćw.l\ies.zczęśliwie. te oddelegowywania najsilmej dotknę!) najnowsze drednoty uzbrojone w \3,5-calowe dzial:a. wlącrając ftagowyokrętjełłicoe,/rono.j/e.wtensposćbwciągu2tygodru/j1rn Me iaj<u mialyprzecteka)łrerurykondensatorów, col\-ptyv.-alo naichprędkość.oriunudałsiędogiasgownapneglądpornocnicz}"ch u~dzeń glliwnej turbiny, Sufi'"b miał problemy z turbiną. co wymagało zdjęcia blach. Cunqumr uzupełniałupasy w Dei'Onport, a Ntw ZtQ/and stał w suchym doku w Cromart). W ll3jlepsi;ym r.me. rezultatem tego była s\.ilła nieobe(ność 2 lub 3 llajwałniejsz)'ch okrętów Wtelkiej Floty. a pnypuszculme równiej l krąłowruka to 6 nn)"htn;'wis.ki<hk'li""-nllu'>wlin10wj'tbb)'lo""micgfi)'chpo""""" 1~. /Mo,.,llo/JU 1/~ na Monu Śtólb""""ym.I'Oiulł:.. nag«bo71o; looi rrblt w QutenM""'" w poludnioii't) lrlancln. """ft< =ia~ncllowytlir~~aii>nlyku;.łi<u>iii.. nahc}'fiku;t'l"' I!Uao

5 .. \\'1 ~l \h.~ C\[,\ G LÓ\1':\0IJOWOIJZ!jCEGO IIYLY TRt:!JNE 00 SPELNIEN!A" hniowego, 2 krą.zowników opancerzonych, lekkiego krążownika i 6 niszczycieli. Ponowna kalkulacja sił uwzględniająca te dodatkowe aynniki, dokonana przezjelhcoe, różniła się od tej Churchilla. jellicoe obliczył. ze uwzględniając przerwy na remonty i uzupełnienie zapasów, ma 19 drcdnotów przeciwko 16 niemieckim. Kompetentny, ale bez!xjiotu admirał von lngenohl mógł zawsze wybrać taki dzień bitwy, kiedy w~zystkich 1ego 16 okrętów liniowych i 4 krążowniki liniowe były w gotoii'oścj, a efektywna siła Wielkiej Floty nie była w1ększa niż Floty PelnomorskieJ. Nikt w Admiralicji nie spierał się z argumentacją jelliroe. Rzeczywiście, Churchill osobiście stworzył maksymę:.)olu~im)" być zawsze przygotowani na spotkanie nieprzyjaciela w naszym przec1ętnym stanie gotowości... podczas kiedy nieprzyjaciel może uderzrć na nas w wybranym przez siebie momencie". l'esymistyczne obliczenia jelhcoe i jego ostrożność były przedmiotem krytyki podczas i po wojnie. jednak nie rezygnował on ze swoich poglądów, że okręty rozciągnięte w liniach z bazą w Scapa Flow hrły pierwszą linią obrony kraju. Ale to nie było wszystko.jellioe wjedział coś. o czrm Churchill nie wiedział, a jacky Fisher nigdy się do tego nie przyzna: licząc okręt za okręt, niemieckie były lepiej skonstruowane niż brytyjskie. jelhcoe był przekonany, na podstawie lat spędzonych w Admiralicji i ogromnej wiedzy na temat memieckiej marynark1 wojennej, że w kwestiach takich jak opancerzenie, ochrona podwodnej części kadłuba, podział na przedziały wodoszczelne, celność artylerii i pewne rodzaje amunicji, brytyjska flota ustępowała niemieckiej. jeśli tak, to Wielka Flota nie była silniejszą od niemieckiej jak wierzył naród, Churchill i wielu w marynarce wojennej. Churchill uważał nieustanne narzekania jellicoe za nie do zniesiema. Sądził, że jellicoe zawsze wyolbrzymiał własne slabości i oceniał nieprzyjaciela na większą liczbę okrętów niż miał on w rzeczywistości. Nie mając doświadczenia z marynarką wojenną, Churchill miał tendencje do porównywania okrętów wyłącznie na podstawie ich dzial i me mógł zrozumieć upierania się jellicoe, że dopóki ich załogi nie będą prawidłowo wyszkolone, a urządzenia mechaniczne gruntownie przetestowane, okręty były w rzeczywistości bezużyteczne. Kiedy Admiralicja wysłała Wielkiej Flocie nowy okręt, Pierwszy Lord wliczał go, podczas gdy Jełlicoe nie, dopóki nie był w stanie gotowości. Ton 87

6 ok~ę~ypoclwodne.pomiiiidieokrętypod~o'odnebylynapr.!llo'lme)m Przykładowy rozdział książki: Stalowe Fortece tom 2 bylototrudnezadiinie MialemRal'bardzie,imętzłC) dzle6-!llpis. ~-Pny~maleamsialyr.aiiii!Utsiękied) tylkodc Slneglyokręt.,ieślichcialy pomstafniezanratoae...".ogodzm: 14.10Admir;llicja'N)'IIalal{eyacNirozlw,lnór)'mialnadzieięotn: IIIIĆ:.FiotaPeiiiOIIIOI"SkiijestwmomJ... Mo.iepc!llo'I'Óci{'jutropośw cie,zalemskierujcitsiędoziltokihelgolandlprzecbw)tcier,xieml pm.'dopoclobniepmjdij5milma!jciq!odlo)'sp)'htlgoliodsten1j< w stronę latami Waer". Kied) dowł ten S}'JRal. Ke)-es odnalazł qił 4~esWO!ChokrętÓIIo podwodll)'di:jbr}1)1skltilrancllskiamlr.w Rozkazalimskimlf,oXS~ędozatoi!LHtlgoland,Jnapo~Slll DęiV)'lipyHelgoland lnapóloocną,łzadanll'lllmkolo'llllia~ nieprz, jacielskiegookrętu.któf)'ia'ejdliewicbwięg.\\'tyma.as Keyespnlbowaidokallł<N'Itswqepozo&taltokręt) podr.vdne. 8)'1ozap6tno.byprzech1A')'Citlngenohli.Ojl0dzmie21.00te)IIDI FloCa Pelnomorska b) la l poia'l'iltcm u ujllclll Ellr;. Jllizie eskadra 11LD czdaćdoświtu,zanimskiero...-alasiędojatokijiiil'.hipperjedna by! wtiąi na monu. Admiralicji lricdzlllb, że jego kr~iool niki lmioon pędzącdodomuzprędlwllc"2jwęzlów,nq:l) o~helplal' pqedokrętamipodwodnymli{eyrsi,którrwnajlrpsz)mpn)-padk IILOjliyfll2.wijKnapowiendLnil4węz161A.,Iedllilk2niSła)tltl Keyesa.l.M1ritniFi~.ną:tr~Sicmct'M,obab)i wyposażone "' wrnutnie tofped. W pblnec.e WILIRI' :WmLRlic ~się sir Arthur Wil51lll, kiói')' mówi!:..lstnie,e ter.u t)ill jedna.szansa.keyeszl.mdtm~~lfilffi>r~wzpew~.noł zaaukowal!eskadręniemiecllicbkątownikóll l nio'tl1thkled) bęclz lejnocywchodzilaoodioilljłeifiand.motestcrpedowatlokrę! anaia-et2".churtlaillowiwydawalosię.plonnąnadziei'wl'sliarulydl2slabychniszezyl:ielizichdzieln)'lllllomodoremlwjel'llil!lios dalekooddomu,bliskowybnei) nieprz)'jkiela.beijak~ Wl]lii'Cia, prosld w paszczę tych potęinych nlellli«<licb sil z icl ocbnn~iokrętamlillotyllami.zapiooio'<ihldlugacisd.wsl)-są dolne zna~śmy Kl')-ra. ~ ktm powiedrial: 'To "')'Sianie._ nałmierf.ktośinnypowietlzial:'je5tostanumcrlowiekiem.imlr) cbeialbyabf'myzmienilitenrojkaf.l.apalidii'iiiamte;ruldługacwa. SirArllrurWilson.napis;LijuiLUtlępu~llriadomośłdoKeyma; - 'Sfbill)',łelallmiemonlcieH~ndiAmrun~upLLblt

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. JÓZEF PIŁSUDSKI

Bardziej szczegółowo

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński

Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński C.. Northcote Parkiinson PRAWO PARKINSONA czyli w pogoni za postępem Z języka angielskiego przełożył Juliusz Kydryński Przedmowa Ludzie bardzo młodzi, nauczyciele, a także ci, którzy piszą książki z zakresu

Bardziej szczegółowo

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 7 (81) wrzesień 2012 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 FIRMY Z CHORWACJI POSZUKUJĄ KONTRAHENTÓW...10

Bardziej szczegółowo

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych

SONG HONGBING. Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych SONG HONGBING Wojna o pieniądz Prawdziwe źródła kryzysów finansowych Spis treści Wstęp.... 10 ROZDZIAŁ I Rodzina Rothschildów: niewidzialna droga najbogatszej rodziny świata.... 13 Klucz do rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem

Kurier. Galicyjski. ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Zbliża się kolejne święto we Lwowie Przegląd Najnowszych Filmów Polskich Pod Wysokim Zamkiem Niezależne pismo Polaków na Ukrainie ROZSĄDZi krew i ŻeLaZO? Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 sierpnia 15 września 2014 nr 16 (212) Polacy Doniecka rozmowa z Heleną Krasowską s. 16 Od 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI JULIUSZ VERNE

20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI JULIUSZ VERNE JULIUSZ VERNE 20 000 MIL PODMORSKIEJ ŻEGLUGI TYTUŁ ORYGINAŁU FRANCUSKIEGO,,VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS PRZEŁOŻYŁ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO: BOLESŁAW KIELSKI SŁOWO WSTĘPNE Często spotkać się można ze zdaniem,

Bardziej szczegółowo

Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych.

Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych. Krzysztof Kubiak Ucieczka przed gazowym szantażem. Bałtycki szlak transportu surowców energetycznych. 3 stycznia rząd podjął decyzję o rozpatrzeniu możliwości budowy portu gazowego. Jest to bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu

NOWE PRAWA. Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 PIRACTWO. Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu Biuletyn Marynarski Międzynarodowa Federacja Transportowców nr 24/2010 NOWE PRAWA Co oznacza dla Was Konwencja Pracy na Morzu PIRACTWO Nie zawsze szczęśliwe zakończenie Polish Patrice Terraz Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl

Błędy i przyzwyczajenia które kradną czas - Hubert Oleszczuk. CzasRozwoju.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rzeczy które powinniśmy umieć 3. Odkładanie rzeczy na później 4. Brak planu dnia 5. Brak pomocników 6. Multitasking 7. Robienie rzeczy w nieodpowiedniej kolejności 8. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat.

Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. Spis treści 1. Wstęp..................................... 9 2. Przedsiębiorczość co to

Bardziej szczegółowo

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6

Proporzec cyfry 1 Proporzec cyfry 2 Proporzec cyfry 3. Proporzec cyfry 4 Proporzec cyfry 5 Proporzec cyfry 6 SYGNAŁY WYŚCIGU Znaczenie sygnałów optycznych i akustycznych przedstawione jest poniżej. Strzałki skierowane w górę albo w dół ( ) oznaczają wystawienie lub opuszczenie sygnału optycznego. Kropka ( ) oznacza

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie swoim czasem

Jak skutecznie swoim czasem Biuletyn maturalny Witold Kołodziejczyk Jak skutecznie zarządzać swoim czasem Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor broszury: Witold Kołodziejczyk

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7

Od Redakcji. Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Zeszyty Naukowe UW MSC nr 37 7 Od Redakcji Coraz większe otwarcie i umiędzynarodowienie gospodarki jest dziś w świecie zjawiskiem powszechnym. Ekonomia jako nauka, a polityka gospodarcza jako jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozmowy z komputerami Test Turinga

Rozmowy z komputerami Test Turinga Temat 20 Rozmowy z komputerami Test Turinga Streszczenie Celem tych zajęć jest sprowokowanie dyskusji z uczniami na temat inteligencji komputerów, tych istniejących obecnie i tych, które mogą pojawić się

Bardziej szczegółowo

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum www.cadblog.pl/forum REKLAMA internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 1 (11) 2010 rok II Temat numeru: Druk 3D Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Annotation. Harry Harrison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Annotation. Harry Harrison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Annotation Brion Brandd, zwycięzca Twenties, zawodów wymagających wykazania się wszechstronnymi umiejętnościami, zostaje zwerbowany do pracy przez Fundację Stosunków Kulturowych. Staje przed niezwykle

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek

Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Przewodnik po labiryncie na własny rachunek Książka ta jest przeznaczona jedynie jako przykład i nie jest interpretacją wykładni prawnej każdego tematu zawartego w środku. Finansowane przez Departament

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK OBCY... 4 ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE... 6 WARUNKI ŻYCIA... 6 PODSUMOWANIE... i NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU Podstawowe informacje dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę Warszawa 2012 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 DOKĄD CHCESZ WYJECHAĆ?... 3 PRZEMYŚL TO... 4 JĘZYK

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STEROWANIE WPROWADZENIE...2 STEROWANIE...2 PIERWSZY DZIEŃ NA SŁUŻBIE...5 KAMPANIA DLA POJEDYNCZEGO GRACZA...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STEROWANIE WPROWADZENIE...2 STEROWANIE...2 PIERWSZY DZIEŃ NA SŁUŻBIE...5 KAMPANIA DLA POJEDYNCZEGO GRACZA... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...2 STEROWANIE...2 PIERWSZY DZIEŃ NA SŁUŻBIE...5 KAMPANIA DLA POJEDYNCZEGO GRACZA...6 GRA ONLINE...13 BATTLELOG...19 WSPARCIE...20 WPROWADZENIE Spełnij marzenia o byciu gliną lub

Bardziej szczegółowo

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria

RISKFOCUS. TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji. Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria Nr 2/2013 (22) RISKFOCUS OBLICZA RYZYKA TOP SECRET Wojna psychologiczna o bezpieczeństwo informacji Płyty warstwowe jak z nimi żyć? Spokojnie, to tylko awaria O bezpieczeństwie flot bez uprzedzeń 70 %

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Sebastian Szadzewicz, Grzegorz Winnicki PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ Według stanu prawnego na maj 2006 r. (materiał dydaktyczny) Słupsk 2008

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 1,2 (75,76) STYCZEŃ - CZERWIEC 2015 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być

Bardziej szczegółowo

Wieści z Jeleśni Październik

Wieści z Jeleśni Październik Jak uratować małe szkoły czytaj str. 8-9 Wieści z Jeleśni Październik NR 7 2012 ISSN: 2083-3253 GAZETA WYDAWANA PRZEZ URZĄD GMINY W JELEŚNI Wójt Gminy Jeleśnia: Zmiany są konieczne, a na efekty musimy

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarządzanie czasem 5. Wprowadzenie 9

Spis treści. Zarządzanie czasem 5. Wprowadzenie 9 Zarządzanie czasem 5 Spis treści Wprowadzenie 9 1. Cele jako przewodnik 23 Niezbędny kompas na drodze do osobistej efektywności Wyznaczanie celów 24 Uszeregowanie celów 27 Porządkowanie celów 31 Dylemat:

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma

TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma TOWARZYSTWO AZJI I PACYFIKU Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej AZJA-PACYFIK ROCZNIK TOM XIII (2010) Birma RADA PROGRAMOWA Krzysztof Gawlikowski (przewodniczący), Piotr Balcerowicz, Bogusława Drelich-Skulska,

Bardziej szczegółowo

media społecznościowe

media społecznościowe raport media społecznościowe wrzesień 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 5 Społeczności wciągają jak narkotyk. I szybko nie przestaną 23 Zaistnieć z własną aplikacją 11 Social media reklamowo. Powoli

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo