SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001"

Transkrypt

1 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A001

2 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów bez uprzedzenia. Dotyczy to także produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dalszych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Spis treści 1 Ostrzeżenia Opis produktu Centrale w wykonaniu lewym i prawym Konfiguracja Panel sterowania Symbole na wyświetlaczu Ustawienia temperatury Ręczna regulacja obrotów wentylatorów Programowanie harmonogramu tygodniowego Manualny i automatyczny tryb letni Konserwacja centrali Ostrzeżenia Otworzyć przednią klapę Wymiana filtrów Resetowanie czasu filtrów Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Czyszczenie wentylatorów Wymiana paska napędowego wirnika Przycisk kasowania termostatu przegrzania Konserwacja systemu kanałów Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych Sprawdzanie czerpni powietrza Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Rozwiązywanie problemów Lista alarmów Tabliczka znamionowa...14

4

5 1 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania. Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry. Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową. Ostrożnie Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji. Połączenia/zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu. 2 Opis produktu to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wyposażona we wbudowany obrotowy wymiennik ciepła. Centrala jest przeznaczona do budynków o maksymalnej ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 240 m 2. Urządzenie dostarcza filtrowane powietrze z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i wyciąga powietrze z łazienek, kuchni, pralni i toalet. Centrala jest wyposażona w elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą o mocy W. 2.1 Centrale w wykonaniu lewym i prawym Występują dwa modele: prawy (R) i lewy (L). Poszczególne modele można odróżnić rozmieszczeniu komponentów wewnętrznych oraz po nawiewie, który w centrali w wykonaniu lewym (L) znajduje się po lewej, a w wykonaniu prawym (R) po prawej stronie. Uwaga! Niniejszy dokument zawiera opis centrali w wykonaniu lewym (L). Wnętrze modelu w wykonaniu prawym (R) jest odbiciem lustrzanym Systemair AB

6 3 Konfiguracja 3.1 Panel sterowania Panel sterowania służy do wprowadzania wymaganych ustawień Rys. 1 Panel sterowania LP Opis Objaśnienie 1 Wyświetlacz Wyświetla symbole, menu i nastawy 2 Pokrętło WYBÓR Obroty w lewo lub w prawo pozwalają poruszać się po listach menu lub zmieniać nastawy i wartości 3 Przycisk POTWIERDŹ Naciśnięcie przycisku zatwierdza wybrane opcje lub nastawy menu 4 Przycisk WSTECZ Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu oraz anulowanie zapoczątkowanej zmiany parametru i przywrócenie oryginalnej wartości Systemair AB

7 3.1.1 Symbole na wyświetlaczu Symbol Opis Objaśnienie Temp. Pręd. went. Przedstawia aktualnie ustawioną temperaturę. Nastawę temperatury ustawia się w 6-stopniowej skali (od całkowicie pustego symbolu po całkowicie wypełniony). Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Przedstawia aktualne obroty wentylatorów. Obroty wentylatorów można ustawiać ręcznie w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać obroty wentylatorów. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Serwis A.Wentylacja wył. Patrz uwaga w rozdział 3.3 B.Niskie obroty wentylatora: Stosowane w przypadku opuszczania budynku na dłuższy czas C.Nominalne obroty wentylatora: Wymagana wymiana powietrza w normalnych warunkach. D.Maksymalne obroty wentylatora: Możliwość zwiększenia przepływu powietrza, jeśli konieczne. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do menu serwisowego. Alarm Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do listy alarmów. 3.2 Ustawienia temperatury Temperaturę nawiewu ustawia się ręcznie w 6-stopniowej skali w oknie głównego menu, wybierając symbol temperatury. Jeśli zainstalowano elektryczną lub wodną nagrzewnicę dogrzewającą, dostępne ustawienia temperatury to: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 i 22,0 C. Wartość domyślna to 12,0 C. Jeśli nagrzewnica dogrzewająca jest wyłączona, dostępne ustawienia temperatury to: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 i 19,0 C. Wartość domyślna to 15,0 C. Każdy stopień temperatury jest przedstawiony przez zwiększające się wypełnienie symbolu temperatury. Niepełny symbol temperatury oznacza 6. ustawienie i aktywację manualnego trybu letniego. Patrz rozdział Systemair AB

8 3.3 Ręczna regulacja obrotów wentylatorów W każdej chwili można ustawić obroty wentylatorów ręcznie w oknie głównego menu. Wybierając symbol wentylatora i potwierdzając wybór można zwiększać lub zmniejszać obroty wentylatorów w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. W ten sposób można zastąpić zaprogramowany harmonogram tygodniowy urządzenia do zakończenia bieżącego okresu w programie tygodniowym. Uwaga! Wentylator można wyłączyć, aktywując opcję Manl. STOP went. Patrz Instrukcja montażu i serwisowania, rozdział Przegląd menu serwisowego: Manl. STOP went.. W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji opcji Manl. STOP went. (wyłączenia wentylatorów). W razie aktywacji opcji Manl. STOP went., centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia. 3.4 Programowanie harmonogramu tygodniowego Zaprogramować preferowaną pracę centrali w harmonogramie tygodniowym. Można ustawić 2 okresy dla każdego dnia. Ustawić harmonogram tygodniowy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Prog. tyg. Serwis Prog. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE tyg. 4. Ponownie wybrać Prog. tyg. Prog. tyg. Prog. tyg Systemair AB

9 5. Ustawić dzień tygodnia i czas, przez który centrala ma być w trybie Poz. WŁ. Można zaprogramować dwa okresy dla każdego dnia. Przez pozostały czas centrala będzie w trybie Poz. WYŁ. 6. Powrócić do poprzedniego okna dialogowego, naciskając przycisk WSTECZ, po czym przejść do Pręd. went. 7. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WŁ., wybierając spośród opcji Nis., Nom. lub Wys. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WYŁ., wybierając spośród opcji WYŁ., Nis., Nom. lub Wys. Prog. tyg. Dzień: PN Okr1: 07:00 16:00 Okr2: 00:00 00:00 Prog. Pręd. Pręd. tyg. went. went. Poz. wł.: Nis./Nom./Wys. Poz. wył.: Wył./Nis./Nom./Wys. Uwaga! Jeśli zainstalowano i włączono elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, a centrala zostanie wyłączona na przednim panelu, na przykład wybierając WYŁ. Kiedy centrala jest na poziomie WYŁ. w programie tygodniowym, wentylatory będą kontynuować pracę przez 3 minuty, aby zapobiec załączeniu przez nagrzewnicę czujnika termostatu przegrzania, po czym zatrzymają się. 8. Powrócić do okna menu głównego, naciskając przycisk WSTECZ 3.5 Manualny i automatyczny tryb letni Manualny tryb letni występuje, kiedy nie zostanie wybrany żadne ustawienie temperatury. Symbol temperatury w menu głównym będzie całkowicie pusty. Temp Jeśli elektryczna nagrzewnica dogrzewająca jest włączona, w manualnym trybie letnim wyłączy się. Jeśli temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej, po dwóch minutach manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C). Jeśli zainstalowano i włączono nagrzewnicę wodną, manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C), jeśli temperatura na zewnątrz lub temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej. Centrala będzie automatycznie przełączać się między trybem zimowym z odzyskiem ciepła i trybem letnim bez odzysku ciepła. 4 Konserwacja centrali Konserwację centrali należy standardowo przeprowadzać 3-4 razy w roku Systemair AB

10 4.1 Ostrzeżenia Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie elektryczne prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry 4.2 Otworzyć przednią klapę Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Otworzyć pokrywę z dwoma zatrzaskami i odchylić. 4.3 Wymiana filtrów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Filtry należy wymieniać co 6/9/12/15 miesięcy wartością domyślną jest 12 miesięcy. Po wymianie filtrów należy wyzerować ich zegar. Patrz rozdział 4.4. Fabrycznie zastosowano filtr o klasie filtracji F7 na nawiewie oraz filtr o klasie filtracji G3 na wyciągu. Zanieczyszczone filtry należy wymieniać. Nowe zestawy filtrów można nabyć od instalatora lub sprzedawcy. Filtr klasy G3 można zainstalować w celu filtrowania powietrza nawiewanego. Typ jest umieszczony na wierzchu filtra. Ostrożnie W razie zmiany typu filtra, system odzysku ciepła może wymagać ponownej konfiguracji, aby działał prawidłowo. Jeśli zamiast typu F7 zostaną użyte filtry G3, należy zmienić krzywą systemową dla wentylatora nawiewnego (SF): Dla filtra typu G3 : 11 20, dla F7 filtra: Patrz Instrukcja montażu i serwisowania Systemair AB

11 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Pociągnąć filtry do siebie. Może to wymagać nieco siły. 4. Wsunąć nowe filtry. Upewnić się, że zostały włożone prawidłowe filtry. 5. Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 6. Zresetować czas filtrów. Patrz rozdział Resetowanie czasu filtrów 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła wyboru. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło. Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Okres filtra, nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Wybrać: Reset: TAK za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. W razie potrzeby zmienić Czas do wymiany X miesięcy na inny czas za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Naciskać przycisk WSTECZ, aż zostanie wyświetlone menu główne. Serwis >Hasło Blokada TAK/NIE Okres filtra Czas do wymiany: Reset NIE/TAK 6/9/12/15 miesięcy Systemair AB

12 4.5 Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie wchodziły pod centralę w trakcie demontażu wymiennika ciepła! Rys. 2 Wymiennik odzysku ciepła (rekuperator) Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, w bloku wymiennika będzie gromadził się kurz. Dlatego, w celu utrzymania wysokiej wydajności, bezwzględnie należy okresowo wyjmować blok wymiennika z centrali i czyścić, zgodnie z poniższym opisem. Wymiennik ciepła należy czyścić minimum co 3 lata lub w razie potrzeby. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Odłączyć zasilanie wymiennika ciepła i czujnik wirnika. Obydwa przewody znajdują się obok wymiennika ciepła. 4. Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Wyciągnąć wymiennik ciepła do siebie. Może to wymagać nieco siły. 5. Wyczyścić wirnik. Umyć w ciepłym wodnym roztworze detergentów. Nie używać środków zawierających amoniak. Opłukać używając na przykład słuchawki prysznicowej lub ostrożnie osuszyć sprężonym powietrzem Systemair AB

13 Ostrzeżenie Nie dopuścić do zamoczenia silnika wirnika. 6. Ponownie zamontować wymiennik ciepła. Pamiętać o ponownym podłączeniu przewodów zasilających wymiennika ciepła i czujnika. 7. Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 4.6 Czyszczenie wentylatorów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Rys. 3 Wentylatory wyciągowe i nawiewne Łożyska silników napędowych mają zapas smaru na cały okres użytkowania i są bezobsługowe. Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz mogą stopniowo osadzać się wewnątrz wentylatorów. Spowoduje to spadek wydajności. Wentylatory można czyścić zgodnie z poniższym opisem. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Odłączyć przewody zasilające wentylatorów. Przewody znajdują się za wentylatorami. 4. Przyciągnąć wentylatory do siebie. Może to wymagać nieco siły. 5. Wentylatory należy czyścić szmatką lub miękką szczotką. Nie używać wody. Uporczywe zabrudzenia można usunąć benzyną lakową. Przed ponownym montażem odłożyć do wyschnięcia. 6. Ponownie zamontować wentylatory. Pamiętać o ponownym podłączeniu przewodów zasilających wentylatorów. 7. Zamknąć przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania Systemair AB

14 4.7 Wymiana paska napędowego wirnika Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie wchodziły pod centralę w trakcie demontażu wymiennika ciepła! Jeśli pojawi się alarm Wirnik, mogło dojść do uszkodzenia lub zerwania paska napędowego wirnika, patrz rozdział Rys. 4 Pasek napędowy wirnika Pasek napędowy wirnika (1) można nabyć od instalatora lub sprzedawcy. Nowy pasek napędowy jest regulowany i dostarczany z łącznikiem na jednym końcu. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Zdjąć zerwany pasek napędowy. 4. Użyć taśmy do przymocowania paska napędowego do obrotowego wymiennika ciepła i obracać wymiennik ręką, aby wprowadzić pasek napędowy. 5. Usunąć taśmę i umieścić pusty koniec na łączniku. 6. Mocno ścisnąć końce razem i dokręcić łącznik. 7. Naciągnąć pasek napędowy na koło pasowe i obrócić wymiennik ręką. Sprawdzić, czy koło pasowe obraca się. Uwaga! Jeśli pasek napędowy ślizga się, może być zbyt długi i wymagać skrócenia. Skrócić pasek napędowy o 5 mm i przejść do punktu Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 9. Sprawdzić, czy alarm zniknął z wyświetlacza sterownika Systemair AB

15 Uwaga! Jeśli alarm jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z instalatorem. 4.8 Przycisk kasowania termostatu przegrzania Niska temperatura nawiewu może wskazywać, że zadziałał termostat przegrzania. Termostat przegrzania można zresetować, naciskając przycisk Reset (1). 1 Rys. 5 Przycisk kasowania termostatu przegrzania 5 Konserwacja systemu kanałów 5.1 Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych System kanałów oraz anemostaty/kratki nawiewne i wyciągowe dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń i usuwają z nich powietrze zużyte. Anemostaty oraz kratki nawiewne i wyciągowe są zamontowane w sufitach/ścianach w sypialni, salonie, łazienkach, pralniach, toaletach itp. W razie potrzeby należy je zdemontować i umyć w ciepłym wodnym roztworze detergentów (anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych nie wolno wymieniać). Należy je czyścić odpowiednio do potrzeb. Rys. 6 Anemostaty i kratki nawiewne i wyciągowe Systemair AB

16 5.2 Sprawdzanie czerpni powietrza Liście i zanieczyszczenia mogą blokować kratkę wlotową powietrza, zmniejszając wydajność centrali. Dlatego należy ją sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. Zaleca się robić to co najmniej dwa razy w roku. Rys. 7 Kratka czerpni powietrza 5.3 Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Wyrzutnię powietrza (jeśli występuje) podłączoną do kanału wyciągowego należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku i w razie potrzeby czyścić. 5.4 Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz nadal mogą osadzać się w systemie kanałów. Spowoduje to spadek wydajności instalacji. Dlatego w razie potrzeby kanały należy czyścić lub wymieniać. Kanały stalowe można czyścić, przeciągając szczotkę zmoczoną w ciepłym wodnym roztworze detergentów przez otwory anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych lub specjalne klapy rewizyjne w systemie kanałów (jeśli występują). Zaleca się robić to co 5 lat i zazwyczaj zleca się to autoryzowanym, specjalizującym się w tym firmom. Rys. 8 Czyszczenie systemu kanałów 6 Rozwiązywanie problemów Trójkąt ostrzegawczy z tekstem na wyświetlaczu sygnalizuje alarm. Zaznaczyć trójkąt ostrzegawczy pokrętłem wyboru i dwukrotnie nacisnąć przycisk zatwierdzenia, aby wyświetlić alarm. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych przy centrali należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Systemair AB

17 6.1 Lista alarmów Alarm Objaśnienie Wykonać Went. EMT/Zamr. Wskazuje błąd wentylatora nawiewnego lub wyciągowego. Wskazuje załączenie ochrony przeciwzamrożeniowej (w przypadku zainstalowania nagrzewnicy wodnej) lub termostatu przegrzania (w przypadku zainstalowania elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej). Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Sprawdzić, czy są podłączone szybkozłącza obu wentylatorów. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Uruchomiony alarm ochrony przeciwzamrożeniowej powoduje: Zatrzymanie obu wentylatorów. Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego i wywiewanego. Całkowite otwarcie zaworu wody (do siłownika zostaje wysłany sygnał 10 V). Centrala uruchomi się ponownie, kiedy temperatura wody osiągnie wartość +5 C powyżej zadanej temperatury ochrony przeciwzamrożeniowej. Załączenie termostatu przegrzania powoduje wyświetlenie alarmu na panelu sterowania. Zresetować, naciskając przycisk Reset. Patrz rozdział 4.8. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Wirnik Wskazuje usterkę wirnika. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Błąd Pb Błąd połączenia z kartą przekaźnika elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej (jeśli jest zainstalowana i włączona). Czujnik termostatu przegrzania, automatyczny reset (ET2) może się załączać z powodu wysokiej temperatury. Zatrzymanie obrotowego wymiennika ciepła. Sprawdzić pasek wirnika. Patrz rozdział 4.7 Jeśli wymiennik ciepła nadal się obraca, należy sprawdzić, czy szybkozłącze czujnika jest podłączone i czy między czujnikiem i magnesem jest przerwa 5-10 mm. W razie potrzeby należy wyregulować przerwę. Jeśli alarm występuje nadal, czujnik wirnika może być uszkodzony. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Nagrzewnica nie zostanie włączona. W przypadku załączenia ET2 należy odczekać minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu Systemair AB

18 Alarm Objaśnienie Wykonać Temp. Usterka jednego lub kilku czujników temperatury. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Filtr Nadszedł czas na wymianę filtra. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Wymienić filtr zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi. 6.2 Tabliczka znamionowa Przed wykonaniem telefonu do serwisu należy przepisać numer specyfikacji i datę produkcji z tabliczki znamionowej, która znajduje się na boku centrali, obok połączeń zewnętrznych. 1 SAVE VTR /240V~ 5A 50/60 Hz M 2x88W 1670 W M 1846W IP24 Serial.no: / / Rys. 9 Tabliczka znamionowa Poz. Opis 1 Kod produktu (specyfikacja produktu) 2 Numer produktu 3 Numer zamówienia produkcyjnego 4 Numer kolejny 5 Data produkcji (RR.MM.DD) Systemair AB

19 Systemair AB

20 lastpage Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa RENLIG PL TR FWM7D5 POLSKI 4 TÜRKÇE 37 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika

Projektor Acer. Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Projektor Acer Seria X1160/X1260 Podręcznik użytkownika Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika projektora Acer serii X1160/X1260 Wydanie oryginalne: 8/2007

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55

MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 MINISPLIT Floor/Ceiling Modele MCC/MOC-MOH/MOH 35 do 55 Spis treści 1 - Środki bezpieczeństwa... 2 - Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 3 - Specyfikacja techniczna... 4 - Wymiary... 5 - Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo