SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAVE VTR 300/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20834912-PL 25-07-2013 A001"

Transkrypt

1 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego PL A001

2 2013 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich produktów bez uprzedzenia. Dotyczy to także produktów już zamówionych, o ile takie modyfikacje nie pociągają za sobą konieczności wprowadzenia dalszych zmian w już uzgodnionych specyfikacjach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

3 Spis treści 1 Ostrzeżenia Opis produktu Centrale w wykonaniu lewym i prawym Konfiguracja Panel sterowania Symbole na wyświetlaczu Ustawienia temperatury Ręczna regulacja obrotów wentylatorów Programowanie harmonogramu tygodniowego Manualny i automatyczny tryb letni Konserwacja centrali Ostrzeżenia Otworzyć przednią klapę Wymiana filtrów Resetowanie czasu filtrów Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Czyszczenie wentylatorów Wymiana paska napędowego wirnika Przycisk kasowania termostatu przegrzania Konserwacja systemu kanałów Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych Sprawdzanie czerpni powietrza Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Rozwiązywanie problemów Lista alarmów Tabliczka znamionowa...14

4

5 1 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie podłączenia elektryczne i prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania. Montaż centrali i kompletnego systemu wentylacji musi zostać wykonany przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Pomimo odłączenia zasilania nadal występuje ryzyko obrażeń ze strony wirujących elementów, które nie zdążyły się jeszcze zatrzymać. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry. Produkt powinien być obsługiwany przez lub pod nadzorem osoby dysponującej odpowiednią wiedzą fachową. Ostrożnie Nie podłączać suszarek bębnowych do systemu wentylacji. Połączenia/zakończenia kanałów powinny być przykryte podczas przechowywania i montażu. 2 Opis produktu to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wyposażona we wbudowany obrotowy wymiennik ciepła. Centrala jest przeznaczona do budynków o maksymalnej ogrzewanej powierzchni mieszkalnej 240 m 2. Urządzenie dostarcza filtrowane powietrze z zewnątrz do pomieszczeń mieszkalnych i wyciąga powietrze z łazienek, kuchni, pralni i toalet. Centrala jest wyposażona w elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą o mocy W. 2.1 Centrale w wykonaniu lewym i prawym Występują dwa modele: prawy (R) i lewy (L). Poszczególne modele można odróżnić rozmieszczeniu komponentów wewnętrznych oraz po nawiewie, który w centrali w wykonaniu lewym (L) znajduje się po lewej, a w wykonaniu prawym (R) po prawej stronie. Uwaga! Niniejszy dokument zawiera opis centrali w wykonaniu lewym (L). Wnętrze modelu w wykonaniu prawym (R) jest odbiciem lustrzanym Systemair AB

6 3 Konfiguracja 3.1 Panel sterowania Panel sterowania służy do wprowadzania wymaganych ustawień Rys. 1 Panel sterowania LP Opis Objaśnienie 1 Wyświetlacz Wyświetla symbole, menu i nastawy 2 Pokrętło WYBÓR Obroty w lewo lub w prawo pozwalają poruszać się po listach menu lub zmieniać nastawy i wartości 3 Przycisk POTWIERDŹ Naciśnięcie przycisku zatwierdza wybrane opcje lub nastawy menu 4 Przycisk WSTECZ Naciśnięcie przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu oraz anulowanie zapoczątkowanej zmiany parametru i przywrócenie oryginalnej wartości Systemair AB

7 3.1.1 Symbole na wyświetlaczu Symbol Opis Objaśnienie Temp. Pręd. went. Przedstawia aktualnie ustawioną temperaturę. Nastawę temperatury ustawia się w 6-stopniowej skali (od całkowicie pustego symbolu po całkowicie wypełniony). Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać temperaturę. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Przedstawia aktualne obroty wentylatorów. Obroty wentylatorów można ustawiać ręcznie w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. Obrócić pokrętłem WYBÓR, aby wybrać obroty wentylatorów. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby zapisać ustawienie. Serwis A.Wentylacja wył. Patrz uwaga w rozdział 3.3 B.Niskie obroty wentylatora: Stosowane w przypadku opuszczania budynku na dłuższy czas C.Nominalne obroty wentylatora: Wymagana wymiana powietrza w normalnych warunkach. D.Maksymalne obroty wentylatora: Możliwość zwiększenia przepływu powietrza, jeśli konieczne. Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do menu serwisowego. Alarm Nacisnąć przycisk POTWIERDŹ, aby przejść do listy alarmów. 3.2 Ustawienia temperatury Temperaturę nawiewu ustawia się ręcznie w 6-stopniowej skali w oknie głównego menu, wybierając symbol temperatury. Jeśli zainstalowano elektryczną lub wodną nagrzewnicę dogrzewającą, dostępne ustawienia temperatury to: 12,0, 14,5, 17,0, 19,5 i 22,0 C. Wartość domyślna to 12,0 C. Jeśli nagrzewnica dogrzewająca jest wyłączona, dostępne ustawienia temperatury to: 15,0, 16,0, 17,0, 18,0 i 19,0 C. Wartość domyślna to 15,0 C. Każdy stopień temperatury jest przedstawiony przez zwiększające się wypełnienie symbolu temperatury. Niepełny symbol temperatury oznacza 6. ustawienie i aktywację manualnego trybu letniego. Patrz rozdział Systemair AB

8 3.3 Ręczna regulacja obrotów wentylatorów W każdej chwili można ustawić obroty wentylatorów ręcznie w oknie głównego menu. Wybierając symbol wentylatora i potwierdzając wybór można zwiększać lub zmniejszać obroty wentylatorów w 4-stopniowej skali: Wył., Nis., Nom. i Wys. W ten sposób można zastąpić zaprogramowany harmonogram tygodniowy urządzenia do zakończenia bieżącego okresu w programie tygodniowym. Uwaga! Wentylator można wyłączyć, aktywując opcję Manl. STOP went. Patrz Instrukcja montażu i serwisowania, rozdział Przegląd menu serwisowego: Manl. STOP went.. W standardowych gospodarstwach domowych nie zaleca się aktywacji opcji Manl. STOP went. (wyłączenia wentylatorów). W razie aktywacji opcji Manl. STOP went., centrala powinna zostać wyposażona w przepustnice kanałów wywiewanego i świeżego powietrza, aby uniknąć zimnych przeciągów i ryzyka kondensacji po zatrzymaniu urządzenia. 3.4 Programowanie harmonogramu tygodniowego Zaprogramować preferowaną pracę centrali w harmonogramie tygodniowym. Można ustawić 2 okresy dla każdego dnia. Ustawić harmonogram tygodniowy zgodnie z poniższą procedurą: 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła WYBÓR. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło (domyślnie 1111). Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Prog. tyg. Serwis Prog. Hasło Hasło XXXX Blokada TAK/NIE tyg. 4. Ponownie wybrać Prog. tyg. Prog. tyg. Prog. tyg Systemair AB

9 5. Ustawić dzień tygodnia i czas, przez który centrala ma być w trybie Poz. WŁ. Można zaprogramować dwa okresy dla każdego dnia. Przez pozostały czas centrala będzie w trybie Poz. WYŁ. 6. Powrócić do poprzedniego okna dialogowego, naciskając przycisk WSTECZ, po czym przejść do Pręd. went. 7. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WŁ., wybierając spośród opcji Nis., Nom. lub Wys. Ustawić żądane obroty wentylatorów w trybie Poz. WYŁ., wybierając spośród opcji WYŁ., Nis., Nom. lub Wys. Prog. tyg. Dzień: PN Okr1: 07:00 16:00 Okr2: 00:00 00:00 Prog. Pręd. Pręd. tyg. went. went. Poz. wł.: Nis./Nom./Wys. Poz. wył.: Wył./Nis./Nom./Wys. Uwaga! Jeśli zainstalowano i włączono elektryczną nagrzewnicę dogrzewającą, a centrala zostanie wyłączona na przednim panelu, na przykład wybierając WYŁ. Kiedy centrala jest na poziomie WYŁ. w programie tygodniowym, wentylatory będą kontynuować pracę przez 3 minuty, aby zapobiec załączeniu przez nagrzewnicę czujnika termostatu przegrzania, po czym zatrzymają się. 8. Powrócić do okna menu głównego, naciskając przycisk WSTECZ 3.5 Manualny i automatyczny tryb letni Manualny tryb letni występuje, kiedy nie zostanie wybrany żadne ustawienie temperatury. Symbol temperatury w menu głównym będzie całkowicie pusty. Temp Jeśli elektryczna nagrzewnica dogrzewająca jest włączona, w manualnym trybie letnim wyłączy się. Jeśli temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej, po dwóch minutach manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C). Jeśli zainstalowano i włączono nagrzewnicę wodną, manualny tryb letni automatycznie przełączy się na poziom 1 (nastawa 12 C), jeśli temperatura na zewnątrz lub temperatura nawiewu wynosi +5 C lub mniej. Centrala będzie automatycznie przełączać się między trybem zimowym z odzyskiem ciepła i trybem letnim bez odzysku ciepła. 4 Konserwacja centrali Konserwację centrali należy standardowo przeprowadzać 3-4 razy w roku Systemair AB

10 4.1 Ostrzeżenia Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Wszystkie elektryczne prace konserwacyjne muszą zostać wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia, wymagane w świetle obowiązującego prawa i przepisów. Ostrzeżenie System powinien działać w sposób nieprzerwany i należy go wyłączać tylko w celu konserwacji/serwisowania Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas konserwacji. Nosić rękawice ochronne. Przed uruchomieniem centrali należy upewnić się, że zamontowano w niej filtry 4.2 Otworzyć przednią klapę Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Otworzyć pokrywę z dwoma zatrzaskami i odchylić. 4.3 Wymiana filtrów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Filtry należy wymieniać co 6/9/12/15 miesięcy wartością domyślną jest 12 miesięcy. Po wymianie filtrów należy wyzerować ich zegar. Patrz rozdział 4.4. Fabrycznie zastosowano filtr o klasie filtracji F7 na nawiewie oraz filtr o klasie filtracji G3 na wyciągu. Zanieczyszczone filtry należy wymieniać. Nowe zestawy filtrów można nabyć od instalatora lub sprzedawcy. Filtr klasy G3 można zainstalować w celu filtrowania powietrza nawiewanego. Typ jest umieszczony na wierzchu filtra. Ostrożnie W razie zmiany typu filtra, system odzysku ciepła może wymagać ponownej konfiguracji, aby działał prawidłowo. Jeśli zamiast typu F7 zostaną użyte filtry G3, należy zmienić krzywą systemową dla wentylatora nawiewnego (SF): Dla filtra typu G3 : 11 20, dla F7 filtra: Patrz Instrukcja montażu i serwisowania Systemair AB

11 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Pociągnąć filtry do siebie. Może to wymagać nieco siły. 4. Wsunąć nowe filtry. Upewnić się, że zostały włożone prawidłowe filtry. 5. Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 6. Zresetować czas filtrów. Patrz rozdział Resetowanie czasu filtrów 1. Przejść do menu serwisowego, używając pokrętła wyboru. 2. Wyświetlić poziom serwisowy, wpisując hasło. Ustawić poszczególne cyfry za pomocą pokrętła WYBÓR, naciskając po każdej z nich przycisk POTWIERDŹ oraz wybrać NIE, aby system nie został zablokowany. 3. Przejść do: Okres filtra, nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Wybrać: Reset: TAK za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. W razie potrzeby zmienić Czas do wymiany X miesięcy na inny czas za pomocą pokrętła WYBÓR, po czym nacisnąć przycisk POTWIERDŹ. Naciskać przycisk WSTECZ, aż zostanie wyświetlone menu główne. Serwis >Hasło Blokada TAK/NIE Okres filtra Czas do wymiany: Reset NIE/TAK 6/9/12/15 miesięcy Systemair AB

12 4.5 Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie wchodziły pod centralę w trakcie demontażu wymiennika ciepła! Rys. 2 Wymiennik odzysku ciepła (rekuperator) Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, w bloku wymiennika będzie gromadził się kurz. Dlatego, w celu utrzymania wysokiej wydajności, bezwzględnie należy okresowo wyjmować blok wymiennika z centrali i czyścić, zgodnie z poniższym opisem. Wymiennik ciepła należy czyścić minimum co 3 lata lub w razie potrzeby. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Odłączyć zasilanie wymiennika ciepła i czujnik wirnika. Obydwa przewody znajdują się obok wymiennika ciepła. 4. Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Wyciągnąć wymiennik ciepła do siebie. Może to wymagać nieco siły. 5. Wyczyścić wirnik. Umyć w ciepłym wodnym roztworze detergentów. Nie używać środków zawierających amoniak. Opłukać używając na przykład słuchawki prysznicowej lub ostrożnie osuszyć sprężonym powietrzem Systemair AB

13 Ostrzeżenie Nie dopuścić do zamoczenia silnika wirnika. 6. Ponownie zamontować wymiennik ciepła. Pamiętać o ponownym podłączeniu przewodów zasilających wymiennika ciepła i czujnika. 7. Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 4.6 Czyszczenie wentylatorów Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Rys. 3 Wentylatory wyciągowe i nawiewne Łożyska silników napędowych mają zapas smaru na cały okres użytkowania i są bezobsługowe. Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz mogą stopniowo osadzać się wewnątrz wentylatorów. Spowoduje to spadek wydajności. Wentylatory można czyścić zgodnie z poniższym opisem. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Odłączyć przewody zasilające wentylatorów. Przewody znajdują się za wentylatorami. 4. Przyciągnąć wentylatory do siebie. Może to wymagać nieco siły. 5. Wentylatory należy czyścić szmatką lub miękką szczotką. Nie używać wody. Uporczywe zabrudzenia można usunąć benzyną lakową. Przed ponownym montażem odłożyć do wyschnięcia. 6. Ponownie zamontować wentylatory. Pamiętać o ponownym podłączeniu przewodów zasilających wentylatorów. 7. Zamknąć przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania Systemair AB

14 4.7 Wymiana paska napędowego wirnika Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Ostrzeżenie Ryzyko obrażeń ciała! Wymiennik ciepła waży około 14 kg. Istnieje ryzyko, że wymiennik ciepła wypadnie z centrali. Należy dopilnować, aby małe dzieci nie wchodziły pod centralę w trakcie demontażu wymiennika ciepła! Jeśli pojawi się alarm Wirnik, mogło dojść do uszkodzenia lub zerwania paska napędowego wirnika, patrz rozdział Rys. 4 Pasek napędowy wirnika Pasek napędowy wirnika (1) można nabyć od instalatora lub sprzedawcy. Nowy pasek napędowy jest regulowany i dostarczany z łącznikiem na jednym końcu. 1. Wyłączyć centralę, odcinając zasilanie. 2. Otworzyć przednią klapę. Patrz rozdział Zdjąć zerwany pasek napędowy. 4. Użyć taśmy do przymocowania paska napędowego do obrotowego wymiennika ciepła i obracać wymiennik ręką, aby wprowadzić pasek napędowy. 5. Usunąć taśmę i umieścić pusty koniec na łączniku. 6. Mocno ścisnąć końce razem i dokręcić łącznik. 7. Naciągnąć pasek napędowy na koło pasowe i obrócić wymiennik ręką. Sprawdzić, czy koło pasowe obraca się. Uwaga! Jeśli pasek napędowy ślizga się, może być zbyt długi i wymagać skrócenia. Skrócić pasek napędowy o 5 mm i przejść do punktu Zamknąć i zablokować przednią klapę, po czym podłączyć centralę do zasilania. 9. Sprawdzić, czy alarm zniknął z wyświetlacza sterownika Systemair AB

15 Uwaga! Jeśli alarm jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się z instalatorem. 4.8 Przycisk kasowania termostatu przegrzania Niska temperatura nawiewu może wskazywać, że zadziałał termostat przegrzania. Termostat przegrzania można zresetować, naciskając przycisk Reset (1). 1 Rys. 5 Przycisk kasowania termostatu przegrzania 5 Konserwacja systemu kanałów 5.1 Czyszczenie anemostatów oraz kratek nawiewnych i wyciągowych System kanałów oraz anemostaty/kratki nawiewne i wyciągowe dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń i usuwają z nich powietrze zużyte. Anemostaty oraz kratki nawiewne i wyciągowe są zamontowane w sufitach/ścianach w sypialni, salonie, łazienkach, pralniach, toaletach itp. W razie potrzeby należy je zdemontować i umyć w ciepłym wodnym roztworze detergentów (anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych nie wolno wymieniać). Należy je czyścić odpowiednio do potrzeb. Rys. 6 Anemostaty i kratki nawiewne i wyciągowe Systemair AB

16 5.2 Sprawdzanie czerpni powietrza Liście i zanieczyszczenia mogą blokować kratkę wlotową powietrza, zmniejszając wydajność centrali. Dlatego należy ją sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. Zaleca się robić to co najmniej dwa razy w roku. Rys. 7 Kratka czerpni powietrza 5.3 Kontrola wyrzutni powietrza (jeśli występuje) Wyrzutnię powietrza (jeśli występuje) podłączoną do kanału wyciągowego należy sprawdzać co najmniej dwa razy w roku i w razie potrzeby czyścić. 5.4 Kontrola i czyszczenie systemu kanałów Pomimo przeprowadzania wymaganej konserwacji, takiej jak wymiana filtrów, kurz i tłuszcz nadal mogą osadzać się w systemie kanałów. Spowoduje to spadek wydajności instalacji. Dlatego w razie potrzeby kanały należy czyścić lub wymieniać. Kanały stalowe można czyścić, przeciągając szczotkę zmoczoną w ciepłym wodnym roztworze detergentów przez otwory anemostatów/kratek nawiewnych i wyciągowych lub specjalne klapy rewizyjne w systemie kanałów (jeśli występują). Zaleca się robić to co 5 lat i zazwyczaj zleca się to autoryzowanym, specjalizującym się w tym firmom. Rys. 8 Czyszczenie systemu kanałów 6 Rozwiązywanie problemów Trójkąt ostrzegawczy z tekstem na wyświetlaczu sygnalizuje alarm. Zaznaczyć trójkąt ostrzegawczy pokrętłem wyboru i dwukrotnie nacisnąć przycisk zatwierdzenia, aby wyświetlić alarm. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych przy centrali należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania sieciowego! Systemair AB

17 6.1 Lista alarmów Alarm Objaśnienie Wykonać Went. EMT/Zamr. Wskazuje błąd wentylatora nawiewnego lub wyciągowego. Wskazuje załączenie ochrony przeciwzamrożeniowej (w przypadku zainstalowania nagrzewnicy wodnej) lub termostatu przegrzania (w przypadku zainstalowania elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej). Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Sprawdzić, czy są podłączone szybkozłącza obu wentylatorów. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Uruchomiony alarm ochrony przeciwzamrożeniowej powoduje: Zatrzymanie obu wentylatorów. Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego i wywiewanego. Całkowite otwarcie zaworu wody (do siłownika zostaje wysłany sygnał 10 V). Centrala uruchomi się ponownie, kiedy temperatura wody osiągnie wartość +5 C powyżej zadanej temperatury ochrony przeciwzamrożeniowej. Załączenie termostatu przegrzania powoduje wyświetlenie alarmu na panelu sterowania. Zresetować, naciskając przycisk Reset. Patrz rozdział 4.8. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Wirnik Wskazuje usterkę wirnika. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Błąd Pb Błąd połączenia z kartą przekaźnika elektrycznej nagrzewnicy dogrzewającej (jeśli jest zainstalowana i włączona). Czujnik termostatu przegrzania, automatyczny reset (ET2) może się załączać z powodu wysokiej temperatury. Zatrzymanie obrotowego wymiennika ciepła. Sprawdzić pasek wirnika. Patrz rozdział 4.7 Jeśli wymiennik ciepła nadal się obraca, należy sprawdzić, czy szybkozłącze czujnika jest podłączone i czy między czujnikiem i magnesem jest przerwa 5-10 mm. W razie potrzeby należy wyregulować przerwę. Jeśli alarm występuje nadal, czujnik wirnika może być uszkodzony. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Nagrzewnica nie zostanie włączona. W przypadku załączenia ET2 należy odczekać minut. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu Systemair AB

18 Alarm Objaśnienie Wykonać Temp. Usterka jednego lub kilku czujników temperatury. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Skontaktować się z firmą montażową lub miejscem zakupu. Filtr Nadszedł czas na wymianę filtra. Na panelu sterowania zostaje wyświetlony alarm. Wymienić filtr zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi. 6.2 Tabliczka znamionowa Przed wykonaniem telefonu do serwisu należy przepisać numer specyfikacji i datę produkcji z tabliczki znamionowej, która znajduje się na boku centrali, obok połączeń zewnętrznych. 1 SAVE VTR /240V~ 5A 50/60 Hz M 2x88W 1670 W M 1846W IP24 Serial.no: / / Rys. 9 Tabliczka znamionowa Poz. Opis 1 Kod produktu (specyfikacja produktu) 2 Numer produktu 3 Numer zamówienia produkcyjnego 4 Numer kolejny 5 Data produkcji (RR.MM.DD) Systemair AB

19 Systemair AB

20 lastpage Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi

SAVE VTC 200. Instrukcja obsługi P L 2014 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania

Bardziej szczegółowo

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W)

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W) (1000 W / 500 W) Centrala wentylacyjna GB PL A001 Wprowadzenie Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Instrukcja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 150/K. Instrukcja obsługi

SAVE VTR 150/K. Instrukcja obsługi 2016 Copyright Systemair AB Firma Systemair AB nie odpowiada za ewentualne błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do modyfikowania swoich

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208061-PL 26-11-2012 A001 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana z tytułu gwarancji w razie nieprzestrzegania niniejszej

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła PL Instrukcja Eksploatacji Instrukcja Eksploatacji i Obsługi VTC 700, dok. Nr: 207581_PL; V_A001 Spis treści Spis treści 1.Ostrzeżenia... 3 2. W prowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 207996-PL 26-11-2012 A001 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana z tytułu gwarancji w razie nieprzestrzegania niniejszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC2 Przystosowany jest do montażu w podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne życzenie również w ramkach POLO BARVA - patrz http://www.hager.pl/).

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania niniejszej instrukcji podczas montażu lub serwisowania. 2014 Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent Rekuperator do wentylacji budynku z odzyskiem ciepła 6 720 811 373-00.1O Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent HRV2-140 HRV2-230 HRV2-350 6 720 813 663 (2015/01) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC

VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC VUT R EHEC/VHEC - wymiennik obrotowy, nagrzewnica elektryczna/wodna, silniki EC Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM

PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM PODRĘCZNIK EKSPLOATACJI PU SENS 01 PULPIT STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM 2 PU SENS 01 SPIS TREŚCI Wymogi bezpieczeństwa 2 Podstawowe dane techniczne 3 Montaż pulpitu 3 Sterowanie pulpitem 5 Opis kodów

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A.

VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI. VR 400/700EV Instrukcja Obsługi i Eksploatacji 2005-06-28 Wersja 1.0, Systemair.S.A. VR 400 / 700 EV INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Wersja 1.0, Systemair.S.A. Strona 1 z 10 Wprowadzenie Villavent jest marką handlową koncernu Systemair. Produkcję central pod tą marką rozpoczęto od początku

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1)

REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) REGULATOR WYDAJNOŚCI WENTYLACJI RC3 (2013_wer. S1) WSTĘP Manipulator RC3 przystosowany jest do montażu w standardowych podtynkowych puszkach instalacyjnych (60) w ramkach serii POLO OPTIMA (na specjalne

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Termostat pokojowy BHT-1000-N

Termostat pokojowy BHT-1000-N Termostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza

Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Instrukcja obsługi AirQlean H sufitowy system filtracji powietrza Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 ROZDZIAŁ 1 Zasady bezpieczeństwa 1.1. Wstęp Niniejszy rozdział zawiera zasady bezpieczeństwa. System

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC

VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC VUT ECO HEC/EHEC - wymiennik przeciwprądowy, bez nagrzewnicy/z nagrzewnicą elektryczną, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT H EC ECO oraz VUT EH EC ECO z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalacja i użytkowanie. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Instalacja i użytkowanie. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Instalacja i użytkowanie Danfoss Heating Solutions 2 living connect Dziękujemy za zakup produktów Danfoss Danfoss Heating Solutions 3 Spis treści 1. Przegląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ENIGMA, ENIGMA SQUARE (PL 04308252) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej

Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Elementy składowe instalacji rekuperacyjnej Jakie elementy wchodzą w skład wentylacji z odzyskiem ciepła? rekuperator, czyli centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, elementy nawiewne oraz wywiewne, czerpnia,

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja

Higrotermostat Elektroniczny. Instalacja Higrotermostat Elektroniczny Instalacja Nie należy instalować urządzenia w okolicach źródeł ciepła bądź klimatyzacji, ponieważ mogą one wpływać na poprawność pomiaru sondy wewnętrznej. Instalacja musi

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V

Instrukcja obsługi central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V central wentylacyjnych AirPack 400 oraz AirPack 400V Spis treści Instrukcja obsługi 1. Informacje podstawowe... 4 1.1 Grupa docelowa... 4 1.2 Bezpieczeństwo użytkowania... 4 1.3 Warunki użytkowania...

Bardziej szczegółowo

SILENT-100 CHZ DESIGN

SILENT-100 CHZ DESIGN SILENT-100 CHZ DESIGN 1 3 4 2 Fig.1 Fig.2 L L N Ls Fig.3 N Fig.4 L N L NLs ON 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 5 6 7 8 ON Fig.5 OFF CT-12/14 H 12 V 230 V 50Hz 50Hz LS LS N L TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L N SILENT-100

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo