Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER DZIAŁ I: Postanowienie ogólne 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają : 1. Abonament - stały, nielimitowany dostęp do internetu realizowany za pomocą urządzeń DDSI zainstalowanego w lokalu lub nieruchomości Klienta (Abonenta). 2. Abonent Klient, który podpisał umowę z SCORPION-COMPUTER 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług DDSI z SCORPION- COMPUTER 4. Linia przesyłowa linia przesyłowa wykonana z łącz stałych lub radiowych będąca elementem całej sieci lokalnej, umiejscowiona między terminalem DDSI Abonenta a systemem DDSI. 5. Cennik zestawienie opłat za usługi DDSI w SCORPION-COMPUTER wraz z zasadami naliczania. 6. Regulamin Regulamin świadczenia usługi DDSI przez SCORPION-COMPUTER. 7. System DDSI urządzenia telekomunikacyjne nie będące urządzeniami końcowymi, wykorzystywane do zapewnienia usługi DDSI 8. Terminal DDSI udostępnienie Abonentowi SCORPION-COMPUTER urządzenie telekomunikacyjne stanowiące punkt sieci lokalnej, przeznaczony do zapewnienia użytkownikowi dostępu do systemu DDSI: do terminala DDSI dołączony jest komputer będący własnością Abonenta. 9. Umowa Umowa o świadczenie usługi DDSI, na podstawie której SCORPION- COMPUTER zobowiązuje się do świadczenia usługi DDSI zgodnie z Regulaminem i postanowieniami Umowy, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych Regulaminem i postanowieniami Umowy, a w szczególności do uiszczania opłat określonych w cenniku. 10. Usługa DDSI świadczona przez SCORPION-COMPUTER usługa dostępu do Internetu umożliwiająca stały dostęp do Internetu. 11. SCORPION-COMPUTER- SCORPION-COMPUTER mgr inż. Marcin Cygert z siedzibą w Lęborku, świadcząca usługi zgodnie z wymogami prawa. 2 SCORPION-COMPUTER, wykonuje działalność w dziedzinie Dostępu Do Sieci Internet (DDSI) na podstawie zezwolenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji oraz ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2000 r. Nr 73 poz. 852), zwanej dalej ustawą Prawo telekomunikacyjne. 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z przepisami wykonawczymi. DZIAŁ II: Zakres i warunki świadczenia usługi DDSI 4 SCORPION-COMPUTER na podstawie Regulaminu i Umowy, zawieranej po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie zapewnia: a) dostęp do sieci Internetu dla jednego komputera (końcowego) za pośrednictwem własnych łączy, b) dynamicznie przydzielany jeden lokalny unikatowy adres IP.

2 c) opcjonalnie terminal DDSI SCORPION-COMPUTER zapewnia ochronę danych osobowych dotyczących Abonenta uzyskanych na podstawie Umowy, a także informacji o świadczonych na rzecz Abonenta usługach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. SCORPION-COMPUTER będzie przetwarzać wyłącznie dane, o których mowa w ust Dane osobowe o których mowa w ust. 1. przetwarzane są przez SCORPION-COMPUTER w celu realizacji Umowy. 4. Abonentowi, którego dane przetwarza SCORPION-COMPUTER przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. DZIAŁ III: Umowa Rozdział 1: Postanowienie ogólne 6 Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez Klienta warunków określonych w Regulaminie. 7 SCORPION-COMPUTER zobowiązuje się do świadczenia usługi DDSI w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy w szczególności do terminowego uiszczenia opłat określonych w cenniku. 2. Abonent ma obowiązek : - dbać o stan i właściwe funkcjonowanie urządzeń transmisyjnych, w szczególności okablowania magistralowego i koncentratorów. - właściwej ochrony antywirusowej swoich komputerów i udostępnionych zasobów w sieci lokalnej. - bezwzględnego podłączenia swoich komputerów do gniazdek zasilających z uziemieniem, gdyż brak takowego może spowodować w skrajnym przypadku zniszczenie całej sieci lub porażenie ludzi. - dbać o właściwą kondycje swoich kart sieciowych lub urządzeń sieciowych. - dbać o kondycje swojego systemu operacyjnego i programów obsługujących Internet. - godnie reprezentować sieć na zewnątrz. - pilnować bezpieczeństwa swojego konta (jeżeli takowe zostanie utworzone) poprzez stosowanie odpowiednich haseł i praw dostępu do swych zasobów. - stosować się do poleceń Administratora sieci - przestrzegać prywatności innych kont w systemie i nie ingerować w ich zasoby nawet jeśli nie są one chronione. - odłączać się fizycznie od sieci na czas burzy!!! 9 W imieniu SCORPION-COMPUTER Umowę zawiera osoba upoważniona na postawie pisemnego pełnomocnictwa Klient może zawrzeć Umowę osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 2. W imieniu Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej Umowę mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób. 11

3 1. Abonenci mogą udzielić innym podmiotem pełnomocnictwa do składania oznaczonych oświadczeń woli związanych z Umową. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej. 3. Pełnomocnictwo okazuje się w komórce organizacyjnej SCORPION- COMPUTER, w której została zawarta Umowa. 12 SCORPION-COMPUTER służy prawo odmowy zawarcia umowy, jeżeli potencjalny abonent zalega z opłatami na rzecz SCORPION-COMPUTER. 13 Abonent zobowiązany jest pisemnie poinformować SCORPION-COMPUTER o wszelkich zmianach swoich danych zawartych w umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Rozdział 2: Warunki zawarcia umowy Umowa jest zawierana przez SCORPION-COMPUTER na ustne lub pisemne zamówienie Klienta. 2. Na złożone zamówienie SCORPION-COMPUTER udziela odpowiedzi ustnej lub pisemnej w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia. 3. SCORPION-COMPUTER przygotowuje Umowę w ciągu 10 dni roboczych od dnia udzielenia pozytywnej odpowiedzi na złożone zamówienie. 4. SCORPION-COMPUTER uzależnia zawarcie umowy od istnienia warunków technicznych. Zamówienie niezrealizowane z powodu braku możliwości technicznych pozostaje w SCORPION-COMPUTER jako oczekujące na realizację, o ile Klient nie wyraził innych dyspozycji W celu zawarcia umowy Klient obowiązany jest przedstawić dokument jednoznacznie potwierdzający tożsamość lub status prawny. 2. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie prawo żądania od Klienta okazania dodatkowych dokumentów i dodatkowych informacji w granicach przewidzianych z prawem. Rozdział 3: Warunki realizacji Umowy W momencie zawarcia Umowy Abonent jest obowiązany do uiszczenia, jednorazowej opłaty za aktywację do systemu DDSI na podstawie wystawionej przez SCORPION-COMPUTER faktury VAT. 2. SCORPION-COMPUTER ma obowiązek stworzyć Abonentowi możliwość korzystania z usługi DDSI, to znaczy udostępnić mu terminal DDSI w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy. 3. Abonament realizowany jest od dnia wykonania przez SCORPION- COMPUTER wszystkich czynności, o których mowa w ust W przypadku niedotrzymania z winy SCORPION-COMPUTER terminu określonego w ust. 2.Abonent może odstąpić od umowy 5. Postanowienie ust. 4. wyczerpuje odpowiedzialność SCORPION- COMPUTER z tytułu niewykonania zobowiązania określonego w ust. 2.

4 Rozdział 4: Terminal DDSI Terminal DDSI posiada świadectwo homologacji lub inny dokument potwierdzający zgodność z zasadniczymi wymaganiami wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Terminal DDSI wraz dostarczonym wyposażeniem jest własnością SCORPION-COMPUTER. 3. Wszelkich zmian konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w terminalu DDSI dokonuje wyłącznie SCORPION-COMPUTER. 4. Abonent jest zobowiązany używać terminal DDSI zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji oraz chronić przed zniszczeniem i utratą. 5. Użytkownik samodzielnie instaluje i uruchamia terminal DDSI zgodnie z otrzymaną instrukcją użytkowania Udostępniany terminal DDSI oznaczony jest trwałymi znakami widocznymi i niewidocznymi oraz zabezpieczony plombą. 2. Abonent zobowiązany jest powiadamiać SCORPION-COMPUTER o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach terminala DDSI. 3. SCORPION-COMPUTER ma prawo obciążyć Abonenta kosztami naprawy terminala DDSI w przypadku stwierdzenia że uszkodzenie powstało na skutek: a) samowolnej naprawy dokonanej przez abonenta b) świadomego zniszczenia terminala DDSI c) uszkodzeń, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji terminala DDSI. d) nie powiadomienia SCORPION-COMPUTER o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach, które mogły w wyniku tego spowodować pogłębienie uszkodzenia. 4. W przypadku utraty terminala DDSI Abonent zobowiązany jest zapłacić kwotę równowartość terminala określoną w Umowie SCORPION-COMPUTER SCORPION-COMPUTER gwarantuje stały dostęp transmisji w obrębie sieci lokalnej należącej do SCORPION-COMPUTER. 2. SCORPION-COMPUTER nie gwarantuje prędkości transmisji w obrębie i poza siecią lokalną. 3. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączenia dostępu do sieci Internet związanego z bieżącymi konserwacjami i naprawą uszkodzeń bez możliwości pomniejszenia miesięcznego abonamentu jeżeli wyłącznie trwa nie dłużej niż 3 dni robocze. 4. SCORPION-COMPUTER nie odpowiada za szkody wynikłe z korzystania Internetu w szczególności nie zapewnia ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do terminala DDSI przed ingerencją innych podmiotów. 5. Abonent powinien we własnym zakresie zastosować środki służące do ochrony danych znajdujących się w komputerze podłączonym do terminala DDSI przed ingerencją innych podmiotów. 20

5 1. SCORPION-COMPUTER nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączeń do Internetu wynikających z: a) podłączenia lub użytkowania niesprawnego terminala DDSI w przypadku gdy jego uszkodzenie spowodował Abonent. b) podłączenia przez Abonenta urządzeń końcowych niesprawnych lub nie spełniających wymagań określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. c) nieprawidłowego sposobu instalacji przez Abonenta urządzeń końcowych i oprogramowania służącego do realizacji i korzystania z usługi DDSI. 2. SCORPION-COMPUTER nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane podczas korzystania przez Abonenta z usługi DDSI. Rozdział 5: Zmiana Umowy 21 Wszelkie zmiany zawartej Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności SCORPION-COMPUTER może na pisemne zamówienie Abonenta dokonać zmiany miejsca instalacji terminala DDSI, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych. 2. SCORPION-COMPUTER zawiadamia Abonenta o przewidywanym terminie zmiany miejsca instalacji terminala DDSI w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia zamówienia. 3. Zmiana miejsca instalacji terminala DDSI może pociągnąć za sobą zmianę adresu IP przyznawanego Abonentowi. Rozdział 6: Obowiązywanie umowy Umowa zawierana jest na czas oznaczony wskazany w Umowie, chyba że Umowa stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem 23 ust. 2, rozwiązanie umowy wymaga zachowania trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie umowy wpłynęło do drugiej strony).oświadczenie o wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. SCORPION-COMPUTER może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w 30 ust. 5 Regulaminu, niezależnie od tego czy nastąpiło zawieszenie świadczenia Usług. Abonent może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z przyczyn leżących po stronie SCORPION-COMPUTER nie mógł korzystać z Usług w sposób ciągły przez okres 30 dni Rozdział 7: Wygaśnięcie Umowy 24 1.Umowa o świadczenie usługi DDSI wygasa wskutek: a) ogłoszenia upadłości Abonenta lub postawienia w stan likwidacji, b) śmierci Abonenta, c) rozwiązania umowy 2. W dniu stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przyczyn SCORPION-COMPUTER zaprzestaje świadczenia usług wynikających z umowy. 25

6 1. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Abonent zobowiązany jest zwrócić w ciągu 7 dni roboczych od daty wygaśnięcia Umowy kompletny terminal DDSI w stanie nie gorszym niż wynikałoby z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji. 2. W przypadku niemożności zwrotu terminala SDDSI Abonent zobowiązany jest zapłacić kwotę równowartość terminala określoną w umowie o świadczenie usługi DDSI, na którą SCORPION-COMPUTER wystawi fakturę VAT stanowiącą stosowne wezwanie do zapłaty. Dział IV: Opłaty Opłaty za usługi DDSI należne zgodnie z Regulaminem i cennikiem określone są w fakturze VAT wystawianym przez SCORPION- COMPUTER. 2. Abonent jest zobowiązany w szczególności do uiszczenia następujących opłat: a) jednorazowej opłaty za aktywacje do systemu DDSI w wysokości opłaty obowiązującej w dniu zawarcia umowy. b) miesięcznej opłaty abonamentowej określonej w cenniku. c) za inne zrealizowane usługi. 3. Jeżeli usługa DDSI świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentową wymienioną w ust. 2 pkt b) ustala się w wysokości 1/30 tej za każdy dzień świadczenia usługi DDSI. 27 Wysokość opłat za usługę DDSI i szczegółowe zasady ich naliczania są określone cenniku. 28 Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. 29 Abonent może wpłacić dowolną kwotę na poczet przyszłych należności. Wpłaconą kwotę SCORPION-COMPUTER rozlicza w kolejnych fakturach VAT Abonent zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie. 2. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności, Abonent zobowiązuje się zapłacić SCORPION-COMPUTER odsetki ustawowe za czas zwłoki, poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury VAT. 3. W przypadku, gdy opłaty nie zostały uiszczone w całości, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do uiszczenia. 4. Należne odsetki wykazywane są odrębnym dokumentem finansowym (nota odsetkowa). Przesyłanym do Abonenta listem zwykłym lub poleconym. 5. SCORPION-COMPUTER ma prawo do zawieszenia świadczonej usługi DDSI, jeśli: a) Abonent zalega z płatnością całości lub części jakiejkolwiek opłaty przez okres dłuższy niż 30 dni b) Abonent narusza warunki Regulaminu lub Umowy albo podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usługi DDSI, w szczególności używa jakichkolwiek urządzeń zakłócających prawidłowe funkcjonowanie sieci. c). Abonent rozsyła wirusy lun niezamówione informacje (spam), podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego, danych lub

7 oprogramowania, udostępnia treści niezgodne z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami bądź też wykorzystuje usługę DDSI w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami d) z przyczyn technicznych lub prawnych nie jest możliwe dalsze świadczenie na rzecz Abonenta Usług lub też zapewnienia ich należytej jakości e)abonent używa urządzeń służących do korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, Umową lub instrukcją obsługi, w szczególności naraża na zniszczenie terminal DDSI lub udostępnia go osobom trzecim bądź też korzysta z Usług za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych niespełniających wymagań określonych przez obowiązujące przepisy f) żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego 6. W przypadku, gdy usługa DDSI została zawieszona może być ona ponownie świadczona Abonentowi po uregulowaniu należnych SCORPION-COMPUTER opłat wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty w kasie SCORPION- COMPUTER, urzędzie pocztowym, banku lub dzień dokonania płatności przelewem. 2. SCORPION-COMPUTER zastrzega sobie prawo dochodzenia od Abonenta niezapłaconych należności oraz zwrotu terminala DDSI nawet pomimo rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy. Dział V: Reklamacje Abonenci lub ich pełnomocnicy mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania lub wadliwego rozliczenia usługi DDSI. 2. Przedmiotem reklamacji może być w szczególności: a) przerwa w świadczeniu usługi DDSI z winy SCORPION-COMPUTER. b) wykonanie usługi DDSI z naruszeniem warunków określonych w Regulaminie i Umowie. c) naliczona przez SCORPION-COMPUTER wysokość opłat dla usługi DDSI Reklamacje należy składać w komórce organizacyjnej SCORPION- COMPUTER, w której podpisano Umowę. 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni, licząc od dnia następnego odpowiednio po: a) ustaniu przerwy w świadczeniu usługi DDSI. b) naruszeniu warunków określonych w Umowie c) dniu upływu terminu płatności określonego w fakturze VAT zawierającej kwestionowanie kwoty. 3. Reklamacje mogą być zgłaszane osobiście do protokołu, faksem lub korespondencyjnie, z zastrzeżeniem ust Reklamacje dotyczące wykonania usługi DDSI z naruszeniem warunków określonych w Umowie oraz reklamacje dotyczące wysokości opłat powinny być zgłaszane w formie pisemnej. 5. Reklamujący powinien wskazać lub dołączyć dokumenty i inne będące w jego posiadaniu dowody, którymi uzasadnia reklamację. 6. Za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby SCORPION-COMPUTER. 34

8 Reklamację rozpatruje i załatwia komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER w której podpisano Umowę Komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER rozpatrująca i załatwiająca reklamację jest obowiązana zbadać wyczerpująco okoliczności faktyczne i prawne sprawy. 2. Przy rozpatrywaniu reklamacji stosownie do jej przedmiotu, komórka organizacyjna SCORPION-COMPUTER zobowiązana jest uwzględnić i rozpatrzyć: a) prowadzoną przez siebie ewidencje i posiadaną dokumentację. b) dokumenty i inne dowody przedstawione przez reklamującego. c) wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez właściwe służby SCORPION-COMPUTER. d) badania techniczne i obserwację urządzeń telekomunikacyjnych w sposób przewidziany dla usługi DDSI Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni. 2. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana listem poleconym i powinna zawierać: a) nazwę komórki organizacyjnej SCORPION-COMPUTER. b) powołanie podstawy prawnej. c) rozstrzygnięcie, z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. d) stwierdzenie, że została wyczerpana droga postępowania reklamacyjnego i Abonent może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. e) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego SCORPION-COMPUTER z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat SCORPION-COMPUTER wystawia fakturę korygującą i zwraca stosownie do życzenia Abonenta przysługujące mu kwoty pieniężne : a) w kasie komórki organizacyjnej SCORPION-COMPUTER rozpatrującej reklamację. b) przekazem pocztowym c) przelewem na konto bankowe. d) poprzez zaliczenie na poczet przyszłych płatności z tytułu świadczenia usługi DDSI 2. W przypadku gdy Abonent nie wyrazi dyspozycji dotyczącej sposobu zwrotu kwoty pieniężnej SCORPION-COMPUTER zalicza tę kwotę zgodnie z ust. 1 pkt d). 38 Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w podmiot wnoszący reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym 39 W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości kwoty określonej w fakturze VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego odsetek nie pobiera się. Dział VI: Postanowienia końcowe 40 Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla miejsca zawarcia Umowy. 41 Regulamin wchodzi w życie 30 lipca 2007 r.

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU przez: NowoNet Usługi Internetowe; ul 700-lecia 6A; 72-200 Nowogard Biuro: 091 3927138 Mobil: 507356132 Nowogard, kwiecień 2004 1 Dział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

regulamin usługi Internet satelitarny

regulamin usługi Internet satelitarny regulamin usługi Internet satelitarny Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2) Cennik Cennik usługi

Bardziej szczegółowo

usług telekomunikacyjnych przez

usług telekomunikacyjnych przez Załącznik do Uchwały nr 22/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 31.03.2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu

Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu Regulamin Korzystania z Usługi Dostępu do Internetu świadczonej przez Fibero Sp. z o.o. Spis treści Rozdział 1 - Definicje Rozdział 2 - Zakres i warunki Świadczenia usługi Dostęp do Internetu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer

Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer Regulamin usług dostępu do sieci WschowaNET świadczonych przez firmę KAJA Komputer 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin uzupełnia warunki umowy zawartej pomiędzy firmą KAJA Komputer we Wschowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1 1. Użyte w

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Usługi INFONET 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Usługi INFONET określa zakres i warunki świadczenia usług transmisji danych w sieci szkieletowej wykonanej przez firmę INFOELTECH s.c.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center

regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center regulamin korzystania z usługi Pakiet Serwisowy świadczonej przez Elco ICT Sp. z o.o. na terenie Centrum Handlowego Silesia City Center Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Usługa świadczona jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Mickiewicza 154 Maj 2013 r. -1- Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zwana dalej Umową. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, reprezentowaną przez

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zwana dalej Umową. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, reprezentowaną przez Załącznik Nr 7.1 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAśY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zwana dalej Umową zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, reprezentowaną przez Adres do korespondencji: zwaną/ym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. zawarta w dniu r. w.pomiędzy: z siedzibą w.,.., kod pocztowy 05-240, posiadającą NIP:., REGON:.. nazwa banku i nr konta bankowego.. Nr., reprezentowaną przez :.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ FIRMĘ INTER-PC. Umowa numer:... Serwis tel.:609-511-156 tel: 609-511-661 e-mail: serwis@interpc.pl pon-pt od 9oo do 20oo sb-nd od 10oo do 18oo Biuro Obsługi Klienta (BOK) Bytom ul. Hlonda 37 Godziny otwarcia: Poniedziałek 10 00-12 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ PRZEZ ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. SPIS TREŚCI DZIAŁ I - Postanowienia ogólne DZIAŁ II - Warunki świadczenia usług telewizji kablowej. Obsługa serwisowa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie,

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.9.2015 na sprzedaż i dostawę energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie, ul. Krakusa 2, 03-390 Warszawa Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr ( /TEL/2013) o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta pomiędzy TELE_MEDIA PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE Marian Kowalik (TELE_MEDIA), z siedzibą i adresem w Szczodre ul. Słoneczna 4,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Regulamin

Rozdział 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Rozdział 1 Regulamin 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi

Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Bajt Computers Jan Treliński Z siedzibą przy ul. Partyzantów 25a, 28-100 Busko-Zdrój Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45

ul..., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow... KOL. ELIZÓWKA DZ. 34/46, 21-003 CIECIERZYN, NIP 946-157-94-45 UMOWA NAJMU nr WZÓR Umowa zawarta dnia...r. w Elizówce pomiędzy:... ul...., XX-XXX..., Regon:..., NIP:... reprezentowany przez/z up. Przez..., nr dow.... zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. TOMPOL

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 -wzór-

UMOWA NR.../2011 -wzór- Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/2011 UMOWA NR.../2011 -wzór- Zawarta w dniu...r. w Jaśle pomiędzy: 1. Zespołem Szkół Technicznych im. Bohaterów Września z siedzibą w Jaśle przy ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo