Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9"

Transkrypt

1 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

2 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad Zarzàdu GBW S.A. w Poznaniu 1 SGB uczestnikiem kampanii Dokumenty Zastrze one 1 W placówkach SGB mo na zastrzec utracone dokumenty Ranking KZBS i Konkurs Bank Spó dzielczy w s u bie spo ecznoêci lokalnej 2 Emisja obligacji Gminy S upsk 3 Jarocinianie na spó dzielczym festynie 3 z ycia SGB Finanse przy granicy 4 Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej modernizuje swoje placówki Nowa strategia Be ca 5 Rozmowa z Andrzejem Adamkiem, Wójtem Gminy Be ec Bank na Êcianie wschodniej 6 Rozmowa z Irenà Ga ek, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej Samochód nagroda dla Klienta Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego 9 Ostrowska aktywnoêç na Targach w Marszewie lecie LBS w Obornikach 10 dzia alnoêç handlowa Najlepsze instytucje finansowe w Polsce wg dziennika Rzeczpospolita 17 Ma e wielkie zmiany 17 SGB TRANS LEASING PTL Wspó praca Banków SGB z Grupà Concordia 18 nowoczesne bancassurance Karta Visa Electron SGB z wizerunkiem olimpijskim 20 Karty kredytowe w Spó dzielczej Grupie Bankowej 20 Konkurs UI dla Banków Spó dzielczych 22 nauka O Funduszach por czeƒ kredytowych Przemys aw Pluskota 22 Klucz do udanego biznesu po japoƒsku art. Kyutaro Hashimoto 25 O marce banku prof. Henryk Mruk lecie BS Stegna lecie BS w Witkowie 12 O BS Koronowo i Jubileuszach jego Oddzia ów 13 prawo Co nowego w prawie J.Gliszczyƒska aplikant radcowski 29 RBS Malanów w Turku 14 Bankomaty sezonowe 14 Brzeziƒski Oddzia BS Ziemi Kaliskiej 15 integracja Europy Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata (PRP WZ) 31 Orze dla Koronowa 15 INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 4/141/2008 spis treêci RADA PROGRAMOWA Ryszard Lorek Stanis aw Ormiƒski (przewodniczàcy) cz onek Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA przewodniczàcy RN BS Koronowo REDAGUJE ucja Kamiƒska ISSN X nak ad 1500 szt. Pismo bran owe Janusz Pawlak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Bia a Grzegorz Poniatowski cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS Ziemi Kaliskiej ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Miros aw Stachowiak cz onek Rady Zrzeszenia prezes NBS Rakoniewice Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Sk ad Zarzàdu GBW SA Rada Nadzorcza GBW SA na nowà kadencj ( ) powo a a do Zarzàdu Banku: Paw a Paw owskiego na stanowisko prezesa oraz na funkcje wiceprezesów: Zygmunta Mi tkiego, Ryszarda Lorka i Adama Skowroƒskiego. Pawe Paw owski dotychczasowy Prezes zarzàdu GBW SA, ponownie na prezesa zarzàdu, Zygmunt Mi tki dotychczasowy wiceprezes, pozostanie na stanowisku wiceprezesa. Ryszard Lorek nowo powo any wiceprezes, absolwent AE w Poznaniu, ostatnio pracowa w Banku Zachodnim WBK S.A., by odpowiedzialny m.in. za: zarzàdzanie siecià placówek banku, realizacj planów finansowych i sprzeda- owych, wdro enie oraz utrzymanie CRM. Adam Skowroƒski nowo powo any wiceprezes, absolwent AE w Poznaniu, wczeêniej by wiceprezesem Zarzàdu w PKO BP odpowiedzialnym za obszar finansów rachunkowoêci i podatków. Adam Skowroƒski, Ryszard Lorek, Pawe Paw owski, Zygmunt Mi tki Chroƒ najcenniejszy skarb swojà to samoêç SGB uczestnikiem kampanii Dokumenty Zastrze one Codziennie policja notuje przypadki pos ugiwania si dokumentami nale àcymi do innej osoby. Skradzione dokumenty wykorzystywane sà najcz Êciej do zaciàgania kredytów w bankach, otwierania kont, wy udzania telefonów komórkowych, sprz tu RTV i innych przedmiotów. Nieuczciwi ludzie wykorzystujàc nie swoje dokumenty meldujà si w hotelach, wynajmujà mieszkania i samochody. Osoba, która utraci dokumenty mo e byç nara ona do wiele k opotliwych sytuacji oraz dotkliwe straty finansowe. Dotychczas informacje o utraconych dowodach to samoêci mo na by o zg aszaç na policji lub w urz dach miasta i gminy. Obecnie dokumenty mo na zastrzec tak e w bankach. Z inicjatywy Zwiàzku Banków Polskich dzia a System Dokumenty Zastrze one. System pozwala zidentyfikowaç ponad zastrze onych dokumentów m.in. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, ksià eczki wojskowe. W po owie lipca br. rozpocz a si spo eczna, kampania reklamowa, której celem jest poszerzenie wiedzy spo eczeƒstwa o tym, e warto zastrzegaç utracone dokumenty. G ówny przekaz reklamowy brzmi: Utraci eê dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrze je w banku. Chroƒ najcenniejszy skarb swojà to samoêç. Kampania zosta a zainaugurowana konferencjà prasowà, która odby a si 16 lipca br. w Warszawie. O kampanii szeroko informowa y Êrodki masowego przekazu. W akcji informacyjnej uczestniczà poza bankami tak e jednostki samorzàdu terytorialnego, policja, Centrum Informacji Gospodarczej, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz popularne wortale internetowe np. nasza-klasa.pl. W dniu 1 sierpnia br. zosta a podpisana umowa mi dzy Zwiàzkiem Banków Polskich a Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA o zasadach uczestnictwa banków SGB w Systemie Dokumenty Zastrze one. Na mocy umowy banki SGB mogà przyjmowaç zastrze enia dokumentów to samoêci od klientów. Banki SGB do àczy y do innych banków w Polsce, które aktywnie w àczy y si w kampani DZ. Na paêdziernik br. zaplanowany jest II etap kampanii informacyjno reklamowej. Poza wykorzystaniem tradycyjnych mediów (prasa, radio, telewizja) kampania b dzie prowadzona na terenie uczelni, szkó, spó dzielni mieszkaniowych itp. Wi cej informacji dotyczàcych co zrobiç, gdy zostanà utracone dokumenty mo na znaleêç na stronie: oraz ROS 1 najwa niejsze wydarzenia

4 Laureaci IX edycji Rankingu Najlepszy Bank Spó dzielczy oraz VII edycji Konkursu Bank Spó dzielczy w s u bie spo ecznoêci lokalnej najwa niejsze wydarzenia 2 Tegoroczne Krajowe Âwi to Spó dzielczoêci Bankowej po- àczono z obchodami 110 lecia BankowoÊci Spó dzielczej na Kujawach Wschodnich, jednym z g ównych patronów Âwi ta by Kujawsko-Dobrzyƒski Bank Spó dzielczy, uroczysto- Êci odbywa y si w uzdrowisku Ciechocinek. W sobot 5 lipca br. podczas cz Êci oficjalnej Âwi ta nagrodzone Banki otrzyma y statuetki i dyplomy a w niedziel podczas Mszy Âw. w Parku Zdrojowym poêwi cono sztandar KDBS. Podczas obchodów Krajowego Âwi ta Spó dzielczoêci Bankowej w Ciechocinku, uhonorowano laureatów IX edycji Rankingu oraz VII edycji Konkursu organizowanych przez KZBS. Laureatami Rankingu Najlepszy Bank Spó dzielczy w kategorii suma bilansowa do 25 mln z zosta y: Bank Spó dzielczy w Piwnicznej Zdroju Bank Spó dzielczy w ukowie Bank Spó dzielczy w Mi dzyzdrojach w kategorii suma bilansowa do 25 mln 50 mln z zosta y: Bank Spó dzielczy w Ró anie Bank Spó dzielczy w Chorzelach Bank Spó dzielczy w Pszczó kach Halina Kowalska Prezes Zarzàdu BS w KoÊcierzynie i Andrzej Koliƒski Wiceprezes Zarzàdu oba wyró nienia sà dla nas bardzo cenne, 3 miejsce w rankingu jest bardzo satysfakcjonujàce a wyró nienie Konkursowe potwierdza s usznoêç realizowanej strategii w zakresie wspó pracy i wspó dzia ania z lokalnym Êrodowiskiem. Iwona Ekiert Prezes Zarzàdu BS w Mi dzyzdrojach bardzo si ciesz z 3 miejsca w rankingu, to dowodzi e podejmujemy w aêciwe decyzje pracujàc na rzecz naszych Klientów i Cz onków. Bankiem jesteêmy niewielkim ale wielkie mamy zamierzenia na przysz oêç. w kategorii suma bilansowa do 100 mln z zosta y: Bank Spó dzielczy w Nadarzynie Bank Spó dzielczy w Sierpcu Bank Spó dzielczy w Ko- Êcierzynie Wyró nienia: BS w Niemcach, BS w Ciechanowcu, BS w Sokó ce w kategorii suma bilansowa do 100 mln 200mln z zosta y: Warmiƒski Bank Spó dzielczy w Jonkowie Bank Spó dzielczy w Przysusze Bank Spó dzielczy w O awie Wyró nienia: BS w Braƒsku, BS w I y w kategorii suma bilansowa pow. 200 mln z zosta y: Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Barlinku Bank Spó dzielczy w Bia ymstoku Bank Spó dzielczy w Brodnicy Wyró nienia: BS w Radomsku, BS w Bia ej Rawskiej W konkursie Bank Spó dzielczy w s u bie spo- ecznoêci lokalnej SpoÊród Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej zosta y: Bank Spó dzielczy w KoÊcierzynie Rejonowy Bank Spó dzielczy w Lututowie Bank Spó dzielczy w Tczewie Bank Spó dzielczy PA UKI w ninie Obok Banków Spó dzielczych w B dzinie, Braƒsku, Che mnie, Grodzisku Mazowieckim, Miliczu, Nadarzynie, Proszowicach, Stalowej Woli, Szczytnie, Zambrowie, Zwoleniu oraz Warmiƒskim Bankiem Spó dzielczym, PowiÊlaƒskim Bankiem Spó dzielczym Eugenia Pokorska-Sawczuk Prezes Zarzàdu BS w Tczewie Gra yna Lendzion Wiceprezes Zarzàdu GBS w Barlinku to wszystko dzi ki zaufaniu naszych Klientów, to z myêlà o nich Bank ca y czas inwestuje w kadr pracowniczà i wzbogaca swojà ofert produktowà. OczywiÊcie nasze dzia ania poparte sà d ugoletnim doêwiadczeniem handlowym, i jak wynika z rankingu, trafnymi decyzjami inwestycyjnymi. To wszystko dla Naszych Klientów. w Kwidzynie, Ma opolskim Bankiem Spó dzielczym w Wieliczce.

5 Emisja obligacji Gminy S upsk W dniu 3 lipca br. przedstawiciele Gminy S upsk: Mariusz Chmiel, Wójt oraz Barbara Dykier, Skarbnik, podczas uroczystoêci, która mia a miejsce w siedzibie GBW S.A. w Poznaniu, podpisali dokumenty zwiàzane emisjà obligacji komunalnych, Spó dzielczà Grup Bankowà reprezentowali Irena Klein, Prezes Zarzàdu BS w Ustce oraz Ryszard Lorek, Wiceprezes Zarzàdu GBW SA. Zgodnie z podj tà uchwa à, Gmina S upsk wyemituje obligacje o àcznej wartoêci nominalnej 15 mln z w trzech transzach. Emisja zosta a podzielona na dwanaêcie serii, z których ostatnia zostanie wykupiona przez emitenta w roku WysokoÊç oprocentowania obligacji uzale niona zosta a od stawki WIBOR dla okresu szeêciu miesi cy. Ârodki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone zostanà na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych zwiàzanych z budowà krytej p ywalni wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym przy Zespole Szkó w Redzikowie oraz na kompleksowe wykonanie obiektów Gminnego Centrum Przygotowania i Logistyki Biomasy oraz pomieszczeƒ Regionalnego Centrum Promocyjno-Edukacyjnego Odnawialnych èróde Energii w Jezierzycach. Wspó praca pomi dzy Gminà S upsk a GBW SA nawiàzana zosta a z inicjatywy Banku Spó dzielczego w Ustce na poczàtku lutego br. Wynikiem przeprowadzonych wtedy rozmów by o przedstawienie wspólnej oferty Spó dzielczej Grupy Bankowej w zakresie organizacji emisji obligacji. Ofert z o onà przez SGB w adze Gminy uzna y za najbardziej korzystnà, a umowa o wspó pracy zosta a podpisana w dniu 11 kwietnia br. Barbara Dykier, Skarbnik gminy S upsk, Ryszard Lorek Wiceprezes Zarzàdu GBW SA i Mariusz Chmiel Wójt gminy S upsk Âwi to Spó dzielczoêci 2008 w Jarocinie po raz 5 Jarociƒski Festyn Spó dzielczy na sta e wpisa si w kalendarz letnich, miejskich imprez. Spó dzielcy kolejny raz w lipcowà niedziel wspólnie obchodzili swoje Êwi to. To wyjàtkowe wydarzenie jest wa ne nie tylko dla Spó dzielców, ale i dla lokalnego spo eczeƒstwa. Z okazji Dnia Spó dzielczoêci poprzez Festyn i wspólne Êwi towanie w gronie klientów, cz onków i pracowników podczas zabawy w przyjacielskiej atmosferze przybli ana jest historia spó dzielczo- Êci z terenu miasta i okolicznych gmin. Zorganizowania festynu podj y si spó dzielcze jednostki gospodarcze dzia ajàce na terenie Miasta i Gminy Jarocin, mianowicie: Bank Spó dzielczy, Spó dzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko W asnoêciowa, Spó dzielnia Handlowo Produkcyjna Zgoda, Gminna Spó dzielnia Samopomoc Ch opska, Okr gowa Spó dzielnia Mleczarska, Spó dzielnia Inwalidów Wspó praca, Spó dzielnia Ogrodnicza Eurowit, Spó dzielnia Prosna, Spó dzielnia Kó ek Rolniczych w Golinie, Spó dzielczy Zak ad Us ugowo Handlowy Kó ka Rolniczego w Mieszkowie, Rolnicza Spó dzielnia Produkcyjna w Hilarowie, Spó dzielnia Pracy Kominiarzy oraz Spó dzielnia RzemieÊlnicza Centrum Us ug Budowlanych w Jarocinie. Festyn rozpoczà si o godzinie 14:00 wyst pem Orkiestry D tej Ochotniczej Stra y Po arnej z erkowa. W cz Êci oficjalnej, na którà sk ada y si wystàpienia zaproszonych goêci oraz Organizatorów, Spó dzielcy odbierali yczenia i gratulacje m.in. od Marsza ka Sejmu RP, Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki, Wojewody Wielkopolskiego. Wa nym akcentem obchodów by o wr czenie odznaczeƒ honorowych wyró niajàcym si dzia aczom spó dzielczym. Odznaki nadane zosta y przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Zas u onego dla Rolnictwa oraz Odznaki Honorowe za Zas ugi dla Województwa Wielkopolskiego. UroczystoÊç zaszczyci o wielu znamienitych goêci, a wêród nich: Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Pan Arkadiusz B ochowiak, Pe nomocnik Krajowej Rady Spó dzielczej na Wielkopolsk Pani Teresa KoÊmicka, Wicestarosta Powiatu Jarociƒskiego Pan Przemys aw Musielak a tak e wiele innych osób reprezentujàcych instytucje, urz dy i zak ady wspierajàce dzia alnoêç spó dzielczà, z którymi na co dzieƒ wspó pracujà spó dzielnie. Festyn z okazji Âwi ta Spó dzielczoêci by okazjà przypomnienia przypadajàcego w tym roku ( ), jubileuszu 140 rocznicy powstania Banku Spó dzielczego w Jarocinie. 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Finanse przy granicy Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej modernizuje swoje placówki z ycia SGB 4 Na trasie E 17 prowadzàcej do przejêcia granicznego z Ukrainà w Hrebenne g sto od samochodów ci arowych. Trasa jest doêç malownicza, wielkie pola na których uprawia si g ównie chmiel i tytoƒ. A 67% krajowej produkcji chmielu pochodzi w aênie z województwa lubelskiego. Lasy, àki, nieu ytki. Nigdzie nie widaç Êladów suszy, która tak pustoszy a uprawy w Wielkopolsce. W tym roku jest u nas wyjàtkowy urodzaj, rolnicy powinni byç zadowoleni ze swoich zbiorów t umaczy pani Alicja Grzywna wiceprezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej. Setki ci arówek oczekujà w Hrebenne na przejêciu granicznym z Ukrainà Jadàc do granicy nie mo na minàç miejscowoêci Be ec. Tutaj przy g ównej drodze vis a vis siedziby Urz du Gminy znajduje si filia Banku Spó dzielczego. Placówka oferuje szeroki wachlarz us ug. Wkrótce dla wygody mieszkaƒców zostanie zainstalowany bankomat. Przyda si on tak e spo- ecznoêci ydowskiej, która licznie i cz sto odwiedza Be ec. Chyba niewielu ludzi wie, e w aênie tutaj hitlerowskie Niemcy zbudowa y gigantyczny obóz zag ady. W krematoriach, barakach, na drutach, z g odu, chorób i wycieƒczenia zgin o ponad pó miliona ludzi, g ównie pochodzenia ydowskiego. DziÊ w miejscu kaêni znajduje si Muzeum Pomnik. Pomnik uda o si zbudowaç dzi ki zaanga owaniu Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie oraz Rady Ochrony Walk i M czeƒstwa w Warszawie. Uroczyste otwarcie odby o si cztery lata temu. Miejsce pami ci robi osza amiajàce wra enie, zajmuje wielkie po acie ziemi, które z daleka wyglàdajà jak zgliszcza po po arze. Centrala banku Muzeum Pomnik ofiar pomordowanych w obozie zag ady w Be cu! Bank Spó dzielczy w regionie Pierwszy raz redakcja Informatora SGB wybra a si do województwa lubelskiego. SpoÊród Banków Spó dzielczych dzia ajàcych na tamtym terenie, tylko jeden zrzeszony jest z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA. Mowa o Banku Spó dzielczym w Lubyczy Królewskiej. W a- Ênie na Lubelszczyênie bank buduje pozytywny wizerunek Spó dzielczej Grupy Bankowej. Kilka kilometrów za Be cem w kierunku granicy le y Lubycza Królewska. Centrum miasta liczàcego zaledwie trzy tysiàce mieszkaƒców skupia si przy g ównej trasie. KoÊció, gimnazjum, stra nica, sieç sklepów spo ywczych. Inaczej ni w wi kszoêci miejscowoêci Bank Spó dzielczy nie ma siedziby przy g ównej arterii komunikacyjnej. Centrala mie- Êci si nieco z boku, przy ul. Kolejowej. Bank zajmuje pi trowy budynek. Odrestaurowana elewacja, wymienione okna bez krat szyby kuloodporne. Na fasadzie budynku podêwietlane logo Spó dzielczej Grupy Bankowej. Na sali operacyjnej sporo klientów. Wielu z nich to drobni przedsi biorcy i rolnicy. Ci ostatni stanowià znaczà cz Êç klienteli banku. Ziemie wokó Lubyczy Królewskiej zaliczane sà do jednych z lepszych w kraju, ale kultura rolna nie jest na wysokim poziomie. Jeszcze przed 1989 roku dominowa y u nas g ównie Paƒstwowe Gospodarstwa Rolne, dzisiaj wiele hektarów ziemi le y od ogiem, nie ma ch tnych do gospodarowania. Ale widaç pewne oznaki o ywienia, tutejsze rolnictwo powoli si odradza t umaczy pani prezes Irena Ga ek i zaprasza do obejrzenia siedziby. Sala obs ugi klienta jest Êwie o po remoncie. Zosta y wymienione meble, odêwie one Êciany, zainstalowano nowoczesne oêwietlenie. Pracownicy na sali operacyjnej w eleganckich ubraniach. Poziom obs ugi w niczym nie odbiega od europejskich standardów. PoÊwi camy wiele uwagi, aby nasi pracownicy byli profesjonalistami w ka dym calu. Ich rolà jest nie tylko odpowiednia obs uga klienta, ale równie umiej tne doradztwo t umaczy pani prezes. Takie same standardy obs ugi oraz wystrój sal operacyjnych bank stosuje we wszystkich swoich placówkach, tak e w oddziale w Ulhówku, który obecnie jest modernizowany. Wewnàtrz zosta y wymienione sprz ty, wymalowane Êciany, wstawiono spe niajàce wymogi bezpieczeƒstwa okna. Nied ugo rozpocznie si remont zewn trznej cz Êci budynku. Oddzia mieêci si po sàsiedzku z Urz dem Gminy i posterunkiem policji. Trudno o lepszà lokalizacj banku Êmieje si jedna z paƒ pracujàcych na sali obs ugi klienta. Zabytkowy ratusz w ZamoÊciu wpisany na list zabytków UNESCO Turystyka to przysz oêç Ulhówek, Be ec i oczywiêcie Lubycza Królewska znajdujà si w strefie przygranicznej. Jeszcze niedawno wokó kwit handel. Do Polski przyje d ali Ukraiƒcy i oferowali wszystko od warzyw i owoców poprzez artyku y przemys owe na u ywkach skoƒczywszy. Wielu znajdowa o prac w pobliskich gospodar-

7 stwach. Handel przygraniczny przyczynia si do rozwoju gospodarczego. Odkàd wprowadzono wizy dla obywateli Ukrainy i gdy Polska znalaz a si w strefie Schengen, przygraniczna wymiana handlowa niemal zamar a. Nie op aca si prowadziç kantorów wymiany walut, mieszkaƒcy Ukrainy znikn li z targowisk i rynków. Ukraiƒcy stojà teraz w kolejkach przez polskim konsulatem we Lwowie w nadziei na otrzymanie wizy wjazdowej. Z kolei Polacy 2-3 razy dziennie przekraczajà granic i przewo à g ównie paliwo (ok. 1 z taƒsze ni w Polsce) papierosy i alkohol (taƒsze o po ow ). Na przejêciu granicznym w Hrebenne stoi zwykle oko o kilkaset ci arówek, by wyjechaç z Polski kierowcy muszà odstaç ok. 2-3 doby. Równie trudny jest powrót do kraju. Samochody osobowe czekajà na wjazd od 8 do 10 godzin. Ukraiƒscy celnicy sà cz sto nieuprzejmi i skorumpowani. Polscy turyêci zwykle z tego powodu rezygnujà z kilkugodzinnego wyjazdu do Lwowa to niezwyk e miasto jest oddalone zaledwie 70 kilometrów od granicy. Jednak niekoniecznie trzeba jechaç do Lwowa, by spotkaç turystyczne atrakcje. Mnóstwo jest ich tak e po polskiej stronie. Chocia by we wsi Siedliska tu przy granicy mo na zwiedziç zabytkowy koêció NMP, rezerwat przyrody czy s ynne skamienia e drzewa. Natomiast Hrebenne s ynie z zabytkowej, drewnianej cerkwi liczàcej ponad 200 lat. Ciekawe zabytki turyêci napotkajà w Tomaszowie Lubelskim, Zwierzyƒcu tutejszym kurorcie znanym na ca y kraj. To tutaj znajduje si Roztoczaƒski Park Narodowy. Per a polskiej przyrody. Oraz OÊrodek Edukacyjno Muzealny, który poza wystawami oferuje pokazy multimedialne Hrebenne s ynie z zabytkowej, drewnianej cerkwi liczàcej ponad 200 lat wyk ady itp. OczywiÊcie nie mo na zapomnieç o ZamoÊciu mieêcie wpisanym do zabytków UNESCO. Lubelszczyzna posiada liczne atuty. A rejon na którym dzia a Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej ma wielki potencja i szanse na rozwój. Mam nadziej, e spo eczeƒstwo b dzie si bogaciç, tury- Êci odkryjà walory Lubelszczyzny a Bank Spó dzielczy, którym kieruj utrzyma swój stan posiadania koƒczy pani prezes. Roman Szewczyk Fot. Autor Nowa strategia Be ca Rozmowa z Andrzejem Adamkiem, Wójtem Gminy Be ec Widz na Pana biurku flagi Polski, Unii Europejskiej, Niemiec a tak e Ukrainy i Izraela. Skàd taki wybór? Ka dy kto pretenduje do miana gospodarza: wioski, miasta czy gminy, powinien mieç wizj rozwoju. Wiedzieç, jak t wizj realizowaç i wdra aç w ycie. Jednym z moich celów, jest nawiàzanie wspó pracy z gminami w aênie z tych krajów. Od marca ubieg ego roku prowadzimy owocnà wspó prac z zaprzyjaênionym miastem Be z na Ukrainie. Przymierzamy si do nawiàzania stosunków z gminami w Izraelu. Niedawno wróci em z tego kraju i jesteêmy coraz bli ej nawiàzania wspó pracy. Na terenie naszej gminy znajduje si Muzeum Miejsce Pami ci, poêwi cone ofiarom obozu zag ady w Be cu, gdzie zgin o ok ludzi pochodzenia ydowskiego. Mam nadziej, e jà nawià ecie i byç mo e jedno z miast Izraela stanie si partnerem dla Be ca podobnie jak teraz takim partnerem jest Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej. Od kiedy w adze gminy wspó pracujà z bankiem? Ju bardzo d ugo. Wspó praca rozpocz a si dok adnie 6 kwietnia 1992 roku. To ju nie tylko najlepsza oferta, ale te lata tradycji. Doskonale si rozumiemy. Ma o tego, wszystkie jednostki organizacyjne samorzàdu: szko y, przedszkola itp. tak e korzystajà z us ug banku. I tak jak pan powiedzia, jesteêmy dla siebie równorz dnymi partnerami. Jakimi kryteriami kierowa si samorzàd przy wyborze banku do obs ugi bud etu? Có mog powiedzieç, zwykle gmina og asza przetarg i zawsze wygrywa Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej. Zgodnie z ustawà prawo zamówieƒ publicznych bank zaoferowa najkorzystniejszà cen. Uwa am te, e oferta banku jest najlepsza z kilku powodów. Po pierwsze w adze banku doskonale znajà teren na którym dzia ajà. Po drugie nasza gmina nie nale y do bogatych, oferta banku musi odpowiadaç naszym mo liwoêciom finansowym. Po trzecie komunikacja. Bardzo dobrze si rozumiemy. Gdy chcieli- Êmy, aby bank otworzy w Be cu swojà placówk nie by o z tym problemu, inne banki oczekiwa y, e zaproponujemy im lokal i wynajmiemy go po cenach ni szych ni rynkowe. Z tego co wiem, to wkrótce w Be cu bank uruchomi równie bankomat. A gdyby nast pnym razem inny bank z o y korzystniejszà ofert? Wydaje mi si, e to ma o prawdopodobne. Jak wspomnia em wczeêniej, oczekujemy szerokiego wachlarza us ug po przyst pnej cenie, bo musimy kierowaç si rachunkiem ekonomicznym. Po za tym BS w Lubyczy Królewskiej oferuje gminie wartoêç dodanà. Wspiera wiele akcji spo eczno- -kulturalnych. W ubieg ym roku uroczyêcie obchodziliêmy 400 lecie lokacji Be ca, jednà z imprez towarzyszàcych by a konferencja poêwi cona historii naszej miejscowoêci. Nie ukrywam, e znaczàcà pomoc otrzymaliêmy przede wszystkim od Banku Spó dzielczego. 5 z ycia SGB

8 Opinie klientów Tadeusz Gutowski, nauczyciel, kierownik warsztatów szkolnych, mieszkaniec Lubyczy Królewskiej Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej? To kwestia przyzwyczajenia i pewnej wygody. W Lubyczy to bank, który oferuje du- o us ug. Ja jestem w aêcicielem rachunku oszcz dno- Êciowo rozliczeniowego. Jestem z niego zadowolony. Ale sà rzeczy, które bym zmieni, nie wiem dlaczego bank za op at za telefon komórkowy pobiera prowizj w wysokoêci a 4 z. Na poczcie za t samà us ug mog zap aciç mniej. Atutem banku sà wygodne dla mnie godziny urz dowania. Henryka Chmielewska, rencistka, mieszkanka Lubyczy Królewskiej Ja panu powiem szczerze, to dobry bank. Gdy cz owiek jest na rencie ma niewiele rozrywek, a du o wolnego czasu. Niewiele radoêci mam w yciu, niewiele atrakcji, a za- atwienie spraw w banku zaliczam do ciekawych spraw. Bardzo mnie cieszy, e w banku ludzie si ze mnà liczà, obs uga jest na bardzo wysokim poziomie. Prosz, przepraszam, w czym mog pomóc mówià pracownicy. To si podoba, bardzo podoba. Jestem z bankiem zwiàzana od 30-tu lat i nie wyobra am sobie, abym przenios a swoje sprawy finansowe do innego banku. Bogus awa Mazur, wspó w aêcicielka gospodarstwa rolnego, mieszkanka Machnówka Do banku nie mam daleko, zaledwie 7 kilometrów i to jedyny bank w Ulhówku. Za co ceni bank? Przede wszystkim za to, e idzie ludziom na r k, pomaga. Oboje z m em pracujemy na gospodarce, nie zawsze mamy czas i mo liwoêç, aby razem przyjechaç do banku i podpisaç wszystkie papiery, na przyk ad potrzebne do uzyskania kredytu. Pracownicy banku to rozumiejà. A co te wa ne, gdy na przyk ad zapomn o racie kredytu, którà musz zap aciç, to z banku dzwonià i grzecznie pytajà co si sta o. Nie ma mowy o adnych karnych odsetkach. Poza tym wszelkie op aty nie sà wysokie. Jestem z banku bardzo zadowolona. Bank wspiera te kas gminy poprzez p acone podatki, ale na pewno to tylko kropla w morzu potrzeb. Gmina Be ec nie nale y do bogatych. Jest tu wysokie bezrobocie. To prawda. Województwo lubelskie ma jednà z najwy szych stóp bezrobocia w kraju, niestety nasza gmina te ma wysoki wskaênik wynoszàcy ok. 16,5 %. Staramy si wspieraç aktywnoêç spo ecznà, u atwiaç start z w asnym biznesem, pomagaç na ró ne sposoby. Ostatnio uda o si nam nie tylko zapobiec zamkni ciu przedszkola w Be cu, ale jeszcze je wyremontowaç i zwi kszyç liczb dzieci. Obecnie ucz szczaç do niego b dzie 41 przedszkolaków, w tym czasie ich rodzice mogà pracowaç, albo poêwi caç czas na poszukiwanie pracy. Wkrótce minà dwa lata od obj cia przez pana funkcji wójta, jakie obietnice przedwyborcze uda o si ju Panu wype niç? Mimo, e to moja pierwsza kadencja, jeszcze przed wyborami zna em potrzeby i bolàczki gminy, bo w koƒcu tutaj mieszkam i przez wiele lat by em zwiàzany z pracà w samorzàdach. G boko wierz, e moja wizja rozwoju gminy przyczyni si do polepszenia poziomu ycia mieszkaƒców. Obietnice wyborcze staram si realizowaç w miar mo liwoêci. Do sukcesów mog zaliczyç zakup dwukondygnacyjnego budynku w Be cu po bardzo korzystnej cenie. Mamy zamiar przeznaczyç go na Gminny OÊrodek Pomocy Spo- ecznej, pozosta à cz Êç pomieszczeƒ oddamy w r ce policji. Dzi ki temu zwi kszy si bezpieczeƒstwo w gminie. A co jest g ównym problemem? Problemów jest wiele. Przed nami ogrom pracy. Mamy opracowanà strategi dzia ania do roku Nasze has o brzmi: Gmina Be ec centrum handlu i wspó pracy z Ukrainà, oêrodkiem us ug produkcyjnych i rozwoju turystyki, wykorzystujàcym bezpieczne i czyste Êrodowisko. Chcemy postawiç g ównie na ekologi. Nasza gmina nie ma w asnego sk adowiska Êmieci, za sk adowanie odpadów musimy p aciç innym gminom. Ale dzi ki selektywnej zbiórce odpadów, uda o nam si zmniejszyç koszty o ok. 40 %. Jednym z g ównych problemów jest brak kanalizacji i systemu wodociàgów, to chcemy zmieniç. JeÊli b dziemy realizowaç naszà strategi, wówczas jest du a szansa na rozwój turystyki i bran z nià zwiàzanych. ycz powodzenia w realizacji strategii. Rozmawia : Roman Szewczyk Bank na Êcianie wschodniej Rozmowa z Irenà Ga ek, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej z ycia SGB 6 Pani Prezes, centrala Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej znajduje si tu przy granicy z Ukrainà, ponad 600 km od Poznania. Jak to si sta o, e bank zrzeszy si w aênie z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA? To doêç d uga i troch zawi a historia, ale spróbuj to wyjaêniç. Kiedy powstawa y banki zrzeszajàce, bli ej nam by o do Lublina dlatego te zrzeszyliêmy si z Lubelskim Bankiem Regionalnym SA. Natomiast, gdy w 2002 roku z pi ciu banków regionalnych, w tym z LBR-u powsta BPS Koncentrujemy si na potrzebach spo ecznoêci lokalnej, ró nicujàc ofert produktowà dla: samorzàdów, ma ych i Êrednich przedsi biorstw, rolników, osób prywatnych mówi pani prezes Irena Ga ek zacz liêmy z nim wspó pracowaç. Jednak ju wówczas dla takich banków jak nasz, pojawi y si pierwsze k opoty. Centrale poszczególnych departamentów BPS mia y siedziby w Olsztynie, Wroc awiu i Lublinie to znacznie utrudnia o komunikacj. Poza tym inspekcja GINB w 2001/2002 r. zaleca a w nieformalny sposób tworzenie rezerw na nale noêci w banku zrzeszajàcym, co te nie by o po naszej myêli. Innym aspektem by y s abe wyniki finansowe BPS-u i niewielka szansa na wyp at dywidendy. Z kolei o Gospodarczym Banku Wielkopolski SA s ysza am wiele pozytywnych opinii, bank by nowoczeênie

9 zarzàdzany, wprowadza know how dla zrzeszonych Banków Spó dzielczych, s u y pomocà i doêwiadczeniem. Przyznam, e decyzja o wstàpieniu w struktury Spó dzielczej Grupy Bankowej nie by a prosta, sam pan zauwa y t niesamowità odleg oêç od Poznania. Ale zdecydowaliêmy si i dziê nie a ujemy swojej decyzji. Lubycza Królewska po o ona jest kilkadziesiàt kilometrów od Lwowa. Czy miasto nastawione jest na klientów z za granicy? Na turystów? Osoby przeje d ajàce tranzytem? Kwestia te skomplikowana i uzale niona przede wszystkim od przepisów gospodarczo-prawnych naszego kraju. Dawniej po o enie Lubyczy Królewskiej na trasie tranzytowej do Ukrainy dawa o bankowi du e mo liwoêci rozwoju. Od 1 lipca 1994 roku do 30 kwietnia 2006 roku bank posiada czynny ca à dob Punkt Kasowy na przejêciu w Hrebenne. W tym okresie Punkt osiàga wysokà rentownoêç i nale y cieszyç si z tego, e ten czas wykorzystany zosta doskonale. Ostatnio ruch przygraniczny zmniejszy si na skutek wprowadzenia wiz i tak jak na ca ej Êcianie wschodniej handel przygraniczny zosta zdecydowanie zahamowany. W zwiàzku z powy szymi zmianami zmuszeni byliêmy zamknàç jednostk banku. Obecnie monitorujemy sytuacj w tym zakresie, w przypadku korzystnych zmian jesteêmy gotowi ponownie uruchomiç dzia alnoêç, ale na razie nie ma to sensu ekonomicznego i nie przek ada si na budowanie marki. Mam g bokà nadziej, e zmienià si przepisy i na przyk ad mieszkaƒcy pasa przygranicznego b dà mogli przekraczaç granic bez obowiàzku wizowego, wówczas o ywi si wymiana handlowa i wielu ludzi na niej skorzysta. Uwa a si, e rynek us ug finansowych w Polsce, zw aszcza w mniejszych miejscowoêciach jest nienasycony, e jeszcze na tym polu jest wiele do zrobienia. Jak rozwija si sektor us ug finansowych w Lubyczy Królewskiej i okolicach? Podstawowym terenem dzia ania banku sà gminy: Lubycza Królewska, Be ec i Ulhówek. Sytuacja gospodarcza! Historia Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej BankowoÊç spó dzielcza przy granicy z Ukrainà nie ma tak bogatych tradycji, jak w innych regionach kraju, ale przyczynek do powstania Banku Spó dzielczego jest zwykle podobny. Tutejsi, najbardziej aktywni i przedsi biorczy mieszkaƒcy, postanowili za o yç bank. PrzyÊwieca im jeden cel: o ywiç gospodarczo okolic. Jednak w czasach wczesnego socjalizmu, gdy wszelkie inicjatywy przedsi biorczoêci by y t umione, nie by o to zadanie atwe. Ale uda o si i w Êwi to robotnicze 1 maja 1953 roku w Lubyczy Królewskiej zosta a otworzona filia Kasy Spó dzielczej w Be cu. Siedziba kasy mieêci a si w budynku, w którym obecnie dzia a zak ad gastronomiczny GS SCh. W ponad pó roku póêniej 20 stycznia 1954 roku zosta a zarejestrowana Gminna Kasa Spó dzielcza z siedzibà w Lubyczy Królewskiej. Swojà dzia alnoêcià Kasa obejmowa a Gromadzkà Rad Narodowà w Lubyczy Królewskiej. Cel Kasy by jasno okre- Êlony: Pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, ma orolnych i Êredniorolnych ch opów, zgodnie z planami rozwoju gospodarczego wsi i obrona ich przed lichwà i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi. W kilka lat póêniej Kasa przekszta ci a si w Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej centrala banku przenosi si do nowoczesnego budynku, tu przy ulicy Kolejowej. Bank Spó dzielczy przez d ugie lata podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej w Warszawie. PomyÊlnie przeszed lata transformacji ustrojowej Bank Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej zrzeszy si w Lubelskim Banku Regionalnym S.A. w Lublinie w wyniku po àczenia pi ciu banków regionalnych powstaje BPS z którym zrzesza si BS w Lubyczy Królewskiej bank zmienia zrzeszenie i rozpoczyna wspó prac z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu. Bank rozwija si na tyle, na ile sprzyja mu sytuacja gospodarcza w regionie. Zaliczany jest raczej do mniejszych banków spó dzielczych dzia ajàcych w Polsce, ale jak na swój potencja osiàga dobre wyniki finansowe. Obecnie posiada trzy placówki: central w Lubyczy Królewskiej, oddzia w Ulhówku i fili w Be cu. Bank zarzàdza dwoma bankomatami. Klienci majà dost p do szerokiej oferty depozytowo-kredytowej. Centrala banku mieêci si w Êwie o wyremontowanym budynku przy ul. Kolejowej Sala operacyjna w centrali banku wyglàda tak samo jak sala w Ulhówku. Bank zmierza do ujednolicenia wizualizacji placówek w tym regionie, podobnie jak w ca ym województwie lubelskim, charakteryzuje si wysokim bezrobociem, a zw aszcza brakiem silnych jednostek gospodarczych o znaczeniu ponadregionalnym, jak te stosunkowo niskà przedsi biorczo- Êcià. Obs ugiwane przez nas gminy liczà oko o 15 tys. mieszkaƒców. Zaliczane sà do gmin typowo rolniczych. Na obs ugiwanym terenie nie funkcjonujà inne banki, aczkolwiek bank dzia a w otoczeniu kilku silnych konkurencyjnych banków komercyjnych: PKO BP, PeKaO S.A., BG S.A., Kredyt Bank S.A., Getin Bank S.A. oraz SKOK-i, majàcych swoje oddzia y w oddalonym o kilkanaêcie kilometrów Tomaszowie Lubelskim. Funkcjonuje te kilka placówek przedstawicieli organizacji zajmujàcych si kredytowaniem, jak Provident, czy te tzw. punktów przyjmowania op at. W jaki sposób bank radzi sobie na tym rynku? Jakie sà jego mocne strony? Konkurencja na lokalnym rynku wyznacza sposób post powania i wywiera du y wp yw na kszta t strategii rozwoju Banku Spó dzielczego w Lubyczy Królewskiej. Ponadto ogólna sytuacja gospodarcza kraju w istotny sposób wp ywa na zachowania klientów i tym samym rzutuje na dzia alnoêç banku. Bez wàtpienia naszà przewagà konkurencyjnà jest bardzo dobra znajomoêç rynku, na którym dzia amy. Koncentrujemy si na potrzebach spo ecznoêci lokalnej, ró nicujàc ofert produktowà dla: samorzàdów, ma ych i Êrednich przedsi biorstw, rolników, osób prywatnych (gospodarstw domowych). Co wi cej wykorzystujemy atuty lokalizacji blisko klienta, starajàc si zaspokajaç indywidualne potrzeby klientów, tworzàc z nimi spersonalizowane wi zi. Budujemy wizerunek banku wyrastajàcego z potrzeb spo ecznoêci lokalnej i dzia ajàcego na rzecz jej rozwoju. InnowacyjnoÊç oferty us ug i produktów to jeden z priorytetów zarzàdzania bankiem. Dostosowujemy ofert do obs u- 7 z ycia SGB

10 z ycia SGB 8 giwanych segmentów rynku, oprócz produktów pojedynczych, wprowadzamy tak e produkty kompleksowe (pakietowe) w szczególnoêci adresowane do rolników oraz przedsi biorców. Bardzo wa na jest znajomoêç produktów oferowanych przez banki konkurencyjne oraz poznawanie potrzeb Êrodowiska lokalnego. Dà ymy do wyró nienia swojej oferty od propozycji konkurencji oraz doskonalimy jej jakoêç i ró norodnoêç. Wspomnia a Pani, e bank kreuje wizerunek instytucji Klienci banku mogà korzystaç z dwóch bankomatów dzia ajàcej na rzecz rozwoju lokalnej spo ecznoêci. A czy anga uje si w akcje charytatywne? Prowadzimy dzia alnoêç charytatywnà i sponsorskà, pomagamy samorzàdom, organizacjom spo ecznym, placówkom oêwiatowym. Nasza pomoc nie ogranicza si tylko do przekazywania darowizn. Je eli jest mo liwoêç staram si wraz z pracownikami banku w wielu imprezach uczestniczyç osobiêcie. Musz dodaç, e realizujàc misj banku troszczymy si o rozwój regionu. I to nas znacznie odró nia od konkurencji. Pani Prezes pomówmy przez chwil o Pani. Kieruje Pani bankiem od 14-stu lat. Co uwa a Pani za swój najwi kszy sukces? RzeczywiÊcie to ju czternaêcie lat odkàd mam zaszczyt piastowaç funkcj prezesa banku. W chwili obejmowania stanowiska bank mia kapita y w wysokoêci 180 tys. z (z tego 50% to udzia y cz onkowskie). Obecnie fundusze w asne to niemal 5.5 mln z (udzia y cz onkowskie stanowià zaledwie 10%). Za sukces uwa am to, e bank dobrze prosperuje, e zdobyliêmy wymagane prawem fundusze na trudnym wschodnim rynku, a w roku bie àcym wyp aciliêmy dywidend w wysokoêci 10%. Jeszcze kilka lat temu w województwie lubelskim dzia a y 202 Banki Spó dzielcze, dziê jest ich 60. My nie nale ymy do du ych banków, a mimo to uda o nam si nie tylko przetrwaç ale równie rozszerzyç dzia alnoêç. Za ubieg e lata wypracowywaliêmy niez e wyniki finansowe, a w roku obecnym równie dobre. Wskaênik rentownoêci netto kszta tuje si na poziomie 35%, wspó czynnik wyp acalnoêci R wynosi ok. 30%, a wed ug standardów Nowej Umowy Kapita owej 27%. Musz dodaç, e dobre wyniki nie by yby mo liwe, gdyby nie zespó kompetentnych pracowników. Kadra liczy 25 osób, z tego wi kszoêç legitymuje si dyplomem wy szej uczelni, personel bierze udzia w szkoleniach i kursach. To dzi ki niemu Bank Lubelszczyzna ma te swój kurort Zwierzyniec wokó którego po o ony jest Roztoczaƒski Park Narodowy. W Zwierzyƒcu znajduje si te browar, który liczy ponad 200 lat Spó dzielczy w Lubyczy Królewskiej mo e si modelowo rozwijaç. Z pewnoêcià kadra ma du y wp yw na sukces banku, ale musi byç te odpowiednio zarzàdzana i motywowana, prosz powiedzieç czy kobiecie szefowi atwiej kierowaç bankiem ni m czyênie? Interesujàce pytanie, musz przyznaç, e jedyna myêl, która teraz przychodzi mi do g owy, to fakt, e nie jestem feministkà, ale uwa am, e w naszym spo eczeƒstwie funkcjonuje jeszcze stereotyp szefa m czyzny. Chocia podobno zgodnie z ludowym przys owiem Gdzie diabe nie mo e. Jednak moim zdaniem to nie p eç jest istotna, ale kompetencje, umiej tnoêç wspó pracy z otoczeniem i wizja rozwoju firmy oraz ludzi, którzy w niej pracujà. Znam dobrych szefów zarówno m czyzn jak i kobiety. A jak Pani godzi obowiàzki domowe z zawodowymi? W obecnej chwili jest mi o wiele atwiej. Mieszkam tylko z m em (równie bardzo zapracowanym). Dzieci majà ju swoje rodziny. Cz sto zastanawiam si jak radzi am sobie wczeêniej, majàc liczne obowiàzki wychowujàc dwoje dzieci, pracujàc i uczàc si. Dzisiaj jest mi znacznie atwiej. Jak Pani trafi a do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Mojà bankowà karier rozpocz am w 1974 roku. Zaczyna am jako referent, by po 6 latach objàç funkcj g ównego ksi gowego, a nast pnie prezesa banku. W trakcie pracy W budynku Urz du Gminy w Ulhówku mieêci si oddzia banku ukoƒczy am Policealne Studium Ekonomiczne o specjalno- Êci bankowoêç spó dzielcza, a nast pnie studia na Wydziale Ekonomicznym UMSC w Lublinie. Jak Pani sp dza wolny czas? Jakie ma Pani hobby? Moje hobby nie jest nietypowe, powiedzia abym raczej popularne zarówno wêród m czyzn jak i kobiet. Mam du- y dom i ogród wymagajàcy piel gnacji. PoÊwi cam im sporo wolnego czasu, lubi patrzeç jak mój ogród zmienia kolory w zale noêci od pory roku. Jak wynagradza mi mojà prac. Poza tym w wolnych chwilach lubi poczytaç dobrà ksià k. Natomiast, gdy nadchodzi d u szy weekend albo urlop wsiadamy z m em do samolotu lub auta i jedziemy do Heidelbergu tam mieszka nasza córka z m em i dwoje uroczych wnuków. Rozumiem, e w aênie jest Pani przed urlopem i szykuje si do wyjazdu? Dok adnie tak. Wkrótce wybieram si na wypoczynek i wyje d amy z m em odwiedziç nasze wnuki. ycz udanego wypoczynku i dzi kuj za rozmow. Rozmawia : Roman Szewczyk

11 G ówna nagroda samochód osobowy Toyota Auris w ramach promocji Lokata SGB Zobacz ile zyskujesz b dzie jeêdzi w okolicach ubowa G ówna nagroda samochód osobowy Toyota Auris przypad a panu W adys awowi Ko odziejczukowi, który odebra nagrod par dni póêniej w salonie Toyota Ukleja w podpoznaƒskiej miejscowoêci Suchy Las. Zwyci zca wieloletni klient WBS, jest rolnikiem prowadzàcym gospodarstwo rolne w jednej z miejscowoêci gminy ubowo. Jak si okaza o p. W adys aw i jego ona majà wyjàtkowe szcz Êcie w podobnych akcjach organizowanych przez banki. Ponad 30 lat temu, w podobny sposób wylosowali samochód ju klasyka szos, niezapomnianà przez wszystkich Syrenk. W dniu r. w siedzibie Wielkopolskiego Banku Spó dzielczego w ubowie odby o si uroczyste przekazanie nagrody g ównej wylosowanej w ramach promocji Lokata SGB Zobacz ile zyskujesz. W ramach tej samej promocji Pan Bernard Mrozkowiak z onà, mieszkaniec Swarz dza, odebra wylosowanà w promocji nagrod telewizor plazmowy Ostrowska aktywnoêç na Targach w Marszewie Sta o si to ju corocznà tradycjà, e Banki Spó dzielcze majàce swe placówki na terenie Wielkopolski po udniowej, czyli BS Dobrzyca, BS Jarocin, SBL K pno, BSZK Koêminek, BS Krotoszyn, BS Pleszew, BS Raszków, SBL Skalmierzyce i RBS Lututów przy wspó pracy z Oddzia em GBW S.A. w Ostrowie Wielkopolskim prezentujà swojà ofert na odbywajàcych si w ramach Marszewskich Dni Pola 2008 Letnich Targach Rolno-Ogrodniczych AGRO- MARSZ. Tegoroczne Targi odby y si w dniach czerwca br., a do g ównych atrakcji imprezy nale a y: XX Regionalna Wystawa Koni Hodowlanych, W oêciaƒskie Zawody w Powo eniu Zaprz gami Konnymi, Targi Rolno-Ogrodnicze, Forum Lokalnych Grup Dzia ania Województwa Wielkopolskiego, konsultacje rolników oraz pokaz poletek doêwiadczalnych. 9 Oficjalne otwarcie imprezy odby o si na g ównym placu targowym. WczeÊniej zaproszeni goêcie uczestniczyli w uroczystym przejeêdzie zaprz gami konnymi ulicami Pleszewa do siedziby Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie. GoÊci, wystawców i rolników powitali Wies awa Nowak i Ryszard Jaworski, zast pcy dyrektora Wielkopolskiego OÊrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, otwierajàc jednoczeênie Forum Lokalnych Grup Dzia ania Województwa Wielkopolskiego. Pierwszego dnia odby y si seminaria nt. nowoêci w nawo eniu i ochronie roêlin oraz prezentacja kolekcji roêlin. Atrakcjà soboty by y tak e odbywajàce si po raz pierwszy W oêciaƒskie Zawody w Powo eniu Zaprz gami, których organizatorem oprócz Centrum Wystawienniczo-Edukacyjnego by Wielkopolski Zwiàzek Hodowców Koni w Poznaniu oraz Powiatowe Ko o Hodowców Koni w Pleszewie. W zawodach wzi o udzia 10 zawodników powo àcych koƒmi w trzech kategoriach: w parach o puchar Dyrektora WODR w Poznaniu, solo w pojedynkach o puchar Burmistrza Pleszewa i w parach koƒmi ma ymi (hucu y i kuce) o puchar Starosty Pleszewskiego. Nagrodzono równie najm odszego uczestnika, Mateusza Hyl z Jedlca. Nagrod specjalnà otrzyma zaprz g Andrzeja Winieckiego z Dobrzycy, który zosta wybrany jako najlepiej prezentujàca si i przygotowana do zawodów bryczka i powo àcy w stylu w oêciaƒskim. Tym razem stoisko Spó dzielczej Grupy Bankowej zosta- o zorganizowane w plenerze. Oznakowany zielony namiot SGB, a tu za nim ogromny balon Spó dzielczej Grupy Bankowej by y z daleka widoczne dla goêci odwiedzajàcych tegoroczne Targi. Dodatkowy efekt reklamowy spe nia y naz ycia SGB

12 Z okazji Jubileuszu LBS w grudniu ub.r. rozpocz to akcj promocji lokaty okolicznoêciowej dla klientów, którà nazwano Loteria Jubileuszowa, Klient który spe ni regulaminowe wymagania, bra udzia w losowaniu samochodu osope niane helem balony SGB, rozdawane przede wszystkim najm odszym mi oênikom Targów w Marszewie. Oprócz Spó dzielczej Grupy Bankowej w Targach Rolno- -Ogrodniczych AGROMARSZ uczestniczy o ponad 80 firm zwiàzanych z rolnictwem (producenci i dystrybutorzy maszyn rolniczych, pasz i koncentratów paszowych, wyposa enia budynków inwentarskich, przydomowych oczyszczalni Êcieków, urzàdzeƒ grzewczych, materia ów budowlanych i wykoƒczeniowych, a tak e szkó karze i pszczelarze) oraz przedstawiciele agencji rzàdowych i prasy rolniczej. Ciekawostkà jest, e spoêród instytucji finansowych jedynym uczestnikiem by o SGB. Banki SGB zaznaczy y tak e swà obecnoêç na odbywajàcej si w niedziel dwudziestej, jubileuszowej Regionalnej Wystawie Koni Hodowlanych. Wzi o w niej udzia 14 hodowców prezentujàcych 18 koni ras hodowanych w Wielkopolsce. Konie oceniany by y w nast pujàcych kategoriach: klaczy 2-letnich rasy polski koƒ szlachetny pó krwi, klaczy 3-letnich, klaczy starszych oraz koni ma ych. Banki SGB jako sponsorzy ufundowa y nagrody dla hodowców w postaci drobnego sprz tu AGD. Nagrody w imieniu wszystkich Banków wr czali Prezes Banku Spó dzielczego w Jarocinie Pan Jan Grzesiek oraz Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Pan Micha Prymka. Organizatorzy przy licznie zgromadzonych widzach podkreêlali fakt udzia u Banków SGB w sponsorowaniu imprezy, a nagrody w tradycyjnych zielono-bia ych opakowaniach z logo SGB sà ju rozpoznawane wêród hodowców i widzów. W kuluarowych rozmowach z dyrektorem WODR w Poznaniu zaplanowano na przysz oroczne Marszewskie Dni Pola seminarium prowadzone przez SGB. Ludowy Bank Spó dzielczy w Obornikach obchodzi urodziny 21 czerwca br. w Obornikach w trakcie obchodzonych równoczeênie Dni Obornik (17-22 czerwca) Bank Spó dzielczy obchodzi rocznic 135 lecia. Jubileuszowe uroczystoêci odbywa y si w uroczej scenerii Pa acu w Objezierzu. WÊród zaproszonych licznie zgromadzonych GoÊci byli m.in. pose Stanis aw Stec, Gustaw Waƒkowicz Starosta Powiatu Obornickiego, Anna Rydzewska Burmistrz miasta Oborniki, Danuta Âwier ewska z Krajowej Rady Spó dzielczej Krystyna Twarogal Prezes Zarzàdu w towarzystwie Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Andrzeja Janka, wyg osi a okolicznoêciowy referat. Podczas swojego wystàpienia Pani Prezes podkreêli a, Bank to nie budynki to przede wszystkim ludzie, którzy wype niajà jego wn trze i realizujà cele, dla których przed 135 laty Bank zosta powo any. A ostatnie lata funkcjonowania LBS w Obornikach to nieustanny rozwój banku, rozszerzenie sieci placówek, wzrost liczby obs ugiwanych klientów, umocnienie pozycji na lokalnym rynku us ug finansowych. To pracownicy, dzia acze i Klienci, bez których aden Bank nie móg by istnieç, mieli wp yw na obecnà pozycj Banku, do obecnych i nieobecnych pop yn y s owa uznania i goràce podzi kowania za ich trud i zaanga owanie na rzecz Banku. Zas u onym dzia aczom i pracownikom Banku wr czono odznaczenia Spó dzielczej Grupy Bankowej. Cz Êç artystyczna z udzia em pianisty Marka Markiewicza oraz chóru Cantilena i Obornickiej Orkiestry D tej zakoƒczy a oficjalnà cz Êç obchodów 135 lecia Ludowego Banku Spó dzielczego. z ycia SGB 10 Klasycystyczny Pa ac w Objezierzu, wybudowano w latach wraz z parkiem stanowi urokliwe miejsce. Jego w aêcicielka Aniela W gorzewska kierujàc lokalnym yciem gospodarczym i kulturalnym stworzy a w pa acu wspania à bibliotek. Pa ac by oêrodkiem ycia intelektualnego i myêli patriotycznej. Po jej Êmierci i po okresie sporów o majàtek, objezierskie dobra przesz y w r ce rodziny Turnów. W 1831 roku Helena i Wincenty Turno goêcili w Objezierzu Adama Mickiewicza, który wykorzysta wydarzenia rodzinne Turnów a literackà puentà sporów sta si fragment Pana Tadeusza.

13 bowego Renault. Oprócz samochodu w loterii mo na by o wygraç 10 nagród pieni nych po 1000 z. Nagroda g ówna przypad a Pani Zofii Pietz z Obornik (na fotografii obok). Realizujàc plan strategiczny LBS w Obornikach w ostatnich dwóch latach powi kszy sieç placówek. Uruchamianie nowych punktów sprzeda y, mimo rozwijania ca ej gamy us ug elektronicznych, które umo liwiajà klientowi bez wychodzenia z domu za atwienie swoich spraw finansowych, u atwia klientom tradycyjnym w przyzwyczajeniach, kontakt z bankiem w bliskiej odleg o- Êci od miejsca zamieszkania lub pracy. W Obornikach zasada bank bli ej klienta nie pozosta a pustym has em. K W 2008 roku Bank Spó dzielczy w Stegnie obchodzi Jubileusz 60-lecia dzia alnoêci WÊród zaproszonych goêci w Jubileuszowym Zebraniu Przedstawicieli m.in.uczestniczyli: Stanis aw Bobrowicz Prezes Powiatowego Zarzàdu PSL Adam Ostrowski Burmistrz Miasta Krynica Morska Bogdan Pniewski Przewodniczàcy Rady Gminy w Sztutowie Andrzej Zi ta Dyrektor KRUS w Sztumie Bogdan Rà ewski Przedstawiciel ODR-U w Starym Polu Anna Galewska Kierownik Powiatowego Zespo u Doradztwa Rolnego w Nowym Dworze Gd. Zygfryd Haftkowski Prezes GS SCh w Stegnie Ryszard Masalski Prezes Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej MALUTA w Nowym Dworze Gd. Marek Pietrzak Przewodniczàcy Rady Nadzorczej GS SCh w Stegnie Krystyna Kochaƒska Dyrektor Biblioteki w Sztutowie Edward Bednarz by y Przedstawiciel Krynica Morska Marian Ciasnocha Przedstawiciel Powiatowej Izby Rolnej w Nowym Dworze Gd. Eugeniusz Laszkiewicz Przewodniczàcy Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczych w Warszawie Zdzis aw Nosewicz cz onek Rady Nadzorczej GBW SA oraz licznie zgromadzeni cz onkowie Banku i pracownicy Lista osób wyró nionych z okazji 60-lecia dzia- alnoêci Banku Spó dzielczego w Stegnie Odznak Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego otrzymali: Józef Proƒczuk przewodniczàcy Rady Nadzorczej Banku Spó dzielczego w Stegnie Tradycyjny, wynikajàcy z obowiàzków statutowych, porzàdek zebrania wzbogacony zosta o kilka wydarzeƒ ÊciÊle zwiàzanych z jubileuszem. I tak licznie przybyli goêcie mieli mo liwoêç przekazania z mównicy swoich ocen, a g ównie yczeƒ, pod adresem ca ej za ogi i w adz samorzàdowych Banku, mogli te wpisaç si do specjalnie za o onej ksi gi pamiàtkowej. Bardzo spektakularnym punktem porzàdku obrad by o wr czenie zas u onym dla Banku osobom odznaczeƒ resortowych oraz specjalnie wybitego z okazji 60-lecia medalu. W przerwie obrad m odzie ze szkó w Tujsku i Sztutowie wystàpi a z przygotowanym specjalnie na t okazj programem. Eugeniusz Laszkiewicz Przewodniczàcy Krajowego Zwiàzku Banków Spó dzielczy w Warszawie odznacza Prezes Zarzàdu BS Stegna Gra yn Spychalskà odznakà Z oty Krzy zas ugi im. ks. Piotra Wawrzyniaka Od lewej: Barbara Rostkowska, Irena Rymkiewicz, Jerzy Szymski, Roman Rybacki, Jan Wiatr, Grzegorz Witkowski, Irena Putko, Danuta ywicka Kiedy w 1948 roku za o yciele Gminnej Kasy Spó dzielczej podpisywali wniosek do Sàdu Okr gowego w Gdaƒsku o jej rejestracj, zapewne nie zastanawiali si jak d ugo funkcjonowaç b dzie powo ana przez nich spó dzielnia. Pilnie potrzebowali instytucji finansowej wspomagajàcej gospodark, przede wszystkim rolnictwo. Pierwsze lata dzia alnoêci przynosi y i sukcesy i powa ne k opoty, bywa o bardzo êle i bardzo dobrze. Brak fachowoêci doêç przypadkowego sk adu kierownictwa i nielicznych pracowników, cz ste zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej i Zarzàdu, limitowanie przez paƒstwo Êrodków finansowych na kredyty wszystko to nie sprzyja o stabilizacji. Radykalna poprawa nastàpi a po roku 1962, kiedy to kierownikiem Kasy zosta pracujàcy w Banku do dziê wiceprezes dr Micha Pietrucin. W warunkach gospodarki nakazowo rozdzielczej i rygorystycznej polityki paƒstwa wobec rolnictwa indywidualnego bank nie bez trudnoêci przetrwa, zachowujàc swojà spó dzielczà form. Stabilizowa si sk ad osobowy i podnosi y kwalifikacje pracowników, wieloletnie zaniedbania w dokumentacji finansowej mozolnie uporzàdkowa a g ówna ksi gowa Irena Ferens (obecnie na emeryturze) i podlegli jej pracownicy dzia u ksi gowoêci. W roku 1982 rozpocz a prac w Banku Spó dzielczym w Stegnie mgr Gra yna Spychalska obecnie prezes Zarzàdu. Wydarzenia lat 80-tych i w efekcie zmiana ustroju wymusi a gwa towne przystosowanie si do ca kowicie nowych regu gospodarki rynkowej. Gdyby nie fachowoêç i zdyscyplinowanie ca ego zespo u pracowników, byç mo e nasz bank nie przetrwa by tej operacji. 11 z ycia SGB

14 Z otà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej przyznanej przez kapitu Odznaki Spó dzielczej Grupy Bankowej na wniosek Zarzàdu Banku otrzymali: Józef Proƒczuk Mieczys aw Burczy Gra yna Spychalska Micha Pietrucin Halina Jankowska Irena Rymkiewicz Grzegorz Witkowski El bieta Witkowska Srebrnà Odznak Spó dzielczej Grupy Bankowej przyznanej przez kapitu Odznaki Spó dzielczej Grupy Bankowej na wniosek Zarzàdu Banku otrzymali: Marian Ko ek Henryk Parol Józef Gajewski Dariusz Za uga Witold Kibort Franciszek Korzeƒ Stefania Kuchta Marian Ko ek sekretarz Rady Nadzorczej BS Henryk Parol cz onek Rady Nadzorczej BS Odznaczenie Z oty Krzy zas ugi im. ks. Piotra Wawrzyniaka nadanego przez Krajowy Zwiàzek Banków Spó dzielczych w Warszawie na wniosek Zarzàdu Banku otrzymali: Gra yna Spychalska Micha Pietrucin Irena Rymkiewicz El bieta Witkowska Halina Jankowska Medal z okazji 60-lecia dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Stegnie za zas ugi otrzymali goêcie honorowi zaproszeni na uroczystoêç. DziÊ Bank Spó dzielczy w Stegnie spe nia z nawiàzkà wszystkie wymagania wynikajàce z obowiàzujàcego w Polsce prawa finansowego, ale tak e przepisów Unii Europejskiej. Mo e pochwaliç si dobrà kondycjà finansowà i wysokimi notowaniami w gronie zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej lokalnych banków. PodkreÊlali to w swoich wystàpieniach licznie przybyli na tegoroczne Walne Zebranie Przedstawicieli goêcie zaproszeni na wyjàtkowe, bo jubileuszowe spotkanie. Jubileusz 120 lecia Banku Spó dzielczego w Witkowie z ycia SGB 12 Rok Jubileuszowy Banku Spó dzielczego w Witkowie zapoczàtkowa a Wystawa Rocznicowa wraz z prezentacjà Gabinetu Numizmatycznego Banku, która w lutym i marcu 2008 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, dost pna by a szerokiej rzeczy numizmatyków i sympatyków spó dzielczoêci bankowej, 120 leciu Banku, poêwi cono Jubileuszowe Zgromadzenie Przedstawicieli które odby o si w po owie czerwca br. G ówne uroczystoêci odby y si podczas Zgromadzenia Przedstawicieli Banku natomiast na plenerowà imprez Piknik Jubileuszowy towarzyszàcà Dniom Miasta Witkowa w ostatnià czerwcowà sobot, zaproszono wielu znamienitych GoÊci, przyjació Banku i Klientów, aby w gronie pracowników i udzia owców Êwi towaç z okazji Jubileuszu. Od wczesnych godzin popo udniowych gromadzili si uczestnicy festynu. Zaproszonych GoÊci oraz Przyjació Banku i Pracowników wita Adam Rydlewicz Prezes Zarzàdu w towarzystwie wiceprezesów: Zenobii Jaworskiej i Wies awy Kaêmierczak wr czajàc monografi Banku oraz okolicznoêciowà monet. Moneta wydana okolicznoêciowo w bràzie platerowanym czystym srebrem, jest replik monety W adys awa okietka, pierwszej znanej polskiej z otej monety, której jedyny zachowany egzemplarz mo na obejrzeç w Muzeum Narodowym w Krakowie. Pokazy, gry i zabawy sta y si domenà dzieci i doros ych, taƒce, konkursy czy malowanie sprawia y wielkà radoêç najm odszym uczestnikom pikniku, a wieczorny koncert Ma gorzaty Ostrowskiej zakoƒczy obchody Jubileuszu Banku. K

15 BS Koronowo i Jubileusze jego placówek Dnia 4 lipca br. Miasto Brusy obchodzi o swoje Êwi to: XX-lecie Nadania Praw Miejskich. Na uroczystoêci nie zabrak o równie Banku Spó dzielczego w Koronowie, który to w aênie w Brusach posiada jeden ze swoich 10 oddzia ów. Nie bez powodu Bank uczestniczy w tej jak e wa nej dla mieszkaƒców uroczystoêci. Od ponad 100 lat Bank obs uguje mieszkaƒców oferujàc atrakcyjne produkty, us ugi, konkurencyjne warunki i najprostsze finansowe rozwiàzania. Na co dzieƒ uczestniczy równie w yciu gospodarczym, spo ecznym i kulturalnym Miasta wspierajàc lokalne inicjatywy i uroczystoêci. Podczas jubileuszu Miasta Brusy m odzi i utalentowani mieszkaƒcy prezentowali na scenie swoje umiej tnoêci wokalne i taneczne. Specjalne podzi kowania i okolicznoêciowà statuetk otrzymali oprócz Józefa Che mowskiego dzia acza w Êrodowisku kulturalnym, Marka Czarnowskiego wychowawcy, kultywujàcego nauk j zyka kaszubskiego, tak e Bank Spó dzielczy w Koronowie, który reprezentowali podaczas uroczystoêci Wiceprezesi Zarzàdu: Anna Wijata i Marek Musia oraz Dyrektor Oddzia u w Brusach Maciej Cuppa. 7 czerwca jeden z Oddzia ów Banku Spó dzielczego w Koronowie, Oddzia w Âliwicach obchodzi swój Jubileusz 135 lecia. Bank Spó dzielczy w Âliwicach zosta za o ony w 1873r. Przez 125 lat funkcjonowa jako odr bny Bank, a do roku 1998, kiedy to zosta przy àczony do Banku Spó dzielczego w Koronowie. Od tego momentu istnieje jako jeden z jego Oddzia ów. Piecz nad Oddzia em sprawuje dyrektor Katarzyna Stosik. Obecnie Oddzia liczy àcznie 9 osób. Na uroczystoêç jubileuszowà przyby o wielu goêci, którzy wraz ze swoimi rodzinami bawili si na powietrzu bioràc udzia w ró nych atrakcjach: zabawach i konkursach. UroczystoÊç uêwietnia y wyst py artystyczne uczniów szkó podstawowych w Liƒsku i Âliwiczkach oraz Orkiestra D ta Ochotniczej Stra y Po arnej w Âliwicach pod batutà Franciszka Sowiƒskiego W uroczystoêciach uczestniczyli: obecni pracownicy Banku Spó dzielczego w Koronowie Oddzia u w Âliwicach, emerytowani pracownicy, byli dyrektorzy Alojzy Lipkowski i Zygfryd obocki, przedstawiciele Jednostek Samorzàdu Terytorialnego Daniel Ko uch wójt Gminy Âliwice, Bogus aw Grabowski Przewodniczàcy Rady Gminy w Âliwicach, Halina Sonik skarbnik, Przedstawiciele lokalnych firm, Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Mi osz Oczki, Rada Nadzorcza Banku, Zarzàd Banku oraz Dyrektorzy wszystkich oddzia ów. OczywiÊcie nie odby o sie bez podzi kowaƒ osobom, które mia y ogromny udzia w rozwoju banku. Odznaczenia Kapitu y KZBS im. ks. Piotra Wawrzyniaka otrzymali: Lilia Erwarst, Henryk Glaza oraz Boles aw Po om. Z kolei odznaczenia Kapitu y KZBS im. Franciszka Stefczyka wr czono: Janinie Grzonce, Alojzemu Lipkwskiemu i Zygfrudowi obockiemu. Wyró niono równie odznakami SGB osoby: Henryk Koz owskà, Mieczys awa Janickiego, Eugeni Sumiƒskà, Marka Janickiego oraz Teres Cherek-Kanabaj. Po cz Êci oficjalnej na teren amfiteatru wniesiony zosta tort, którego autorem by a Dorota K osowska ze Âliwic, a wszelkie inne pysznoêci by y przygotowane przez restauracj Pod Sosnà i przygotowane przez Ko a Gospodyƒ Wiejskich oraz zakupiç wyroby twórców ludowych. 13 z ycia SGB

16 W Turku klientów obs uguje tak e Rejonowy Bank Spó dzielczy w Malanowie Oddzia Banku w Turku mieêcie powiatowym, funkcjonuje od roku 2002, poczàtkowo w innej cz Êci miasta a od 2007 roku w zmienionej lokalizacji, w centrum miasta w pobli u powiatowych i miejskich instytucji, biur i urz dów. Oddzia obs uguje g ównie klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych przede wszystkim pracowników miejscowych zak adów pracy. Oprócz oddzia u, w Wydziale Komunikacji funkcjonuje punkt kasowy obs ugujàcy jego klientów, choç nie tylko. Zebranie Przedstawicieli Rejonowego Banku Spó dzielczego w Malanowie, które odby o si w Tureckim Domu Górnika w dniu 17 czerwca br. rozpocz to Hymnem Spó dzielców a jego otwarcia dokona Prezes Zarzàdu Jan Tygielski. Wsród obecnych byli m.in. Janusz Kosmacki Przewodniczàcy Rady Miasta i Gminy Uniejów, Bogdan Âwitaj Skarbnik Starostwa Powiatowego w Turku, Andrzej Piàtkowski Burmistrz Miasta i Gminy Dobre, Rafa Woêniak Skarbnik Gminy Kaw czyn, Tadeusz Gleber Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Gra yna Jóêwiak WODR /Turek, Halina Wichnicka Prezes Gminnej Spó dzielni W adys awów, Urszula Jasnowska Prezes Gminnej Spó dzielni w Turku, Henryk Zagozda Kierownik Oddzia u Wielkopolskiej Izby Rolniczej /Turek, Gra yna Nader Dyrektor Biura Marketingu GBW S.A. w Poznaniu, Katarzyna Majewska Kierownik Oddzia u GBW S.A. w Koninie, Krzysztof Zajàc Wójt W adys awowa. Prowadzàcym Zebranie wybrany zosta jednog oênie Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Józef Ochocki. Wystàpienia sprawozdawcze Zarzàdu przedstawiali kolejno: Prezes Jan Tygielski oraz wiceprezesi: Agnieszka Kaczorowska i Beata Wieczorek. Podsumowujàc rok 2007 stwierdzono, e by to dla Banku okres aktywnej dzia alnoêci handlowej, podkreêliç nale y 13% wzrost salda kredytów w stosunku do roku poprzedniego, i gospodarczej. Dokonano modernizacji placówek bankowych, uruchomiono kolejne bankomaty, tym samym oferujàc Klientom dogodne warunki obs ugi oraz atwiejszy dost p do rachunków poza godzinami pracy Banku. ZP zatwierdzi o sprawozdanie zarzàdu oraz udzieli o zarzàdowi absolutorium a tak e podj o m.in. uchwa y w sprawie kierunków dzia ania i zmian w strategii Banku. Dyskusja, która toczy a si w koƒcowej cz Êci Zebrania Przedstawicieli dotyczy a bie àcych spraw Banku. Obecni na ZP Klienci Banku sk adali podzi kowania za kompetentnà obs ug klientów, rzetelnoêç, wysokà jakoêç obs ugi i umiej tnoêç elastycznego podejêcia do ich potrzeb. S owa uznania dla dzia ania Banku wyrazili przedstawiciele samorzàdów terytorialnych i instytucji wspó pracujàcych z RBS w Malanowie. Rejonowy Bank Spó dzielczy w Malanowie silnie zwiàzany jest ze swoim terenem dzia ania. Posiada placówki na terenie powiatu podd bickiego i tureckiego, w tym tak e mieêcie Turek. Jest Bankiem uniwersalnym oferujàcym Klientom oprócz us ug bankowych tak e us ugi ubezpieczeniowe i leasing, oferta Banku dopasowana jest do oczekiwaƒ Klientów a karty p atnicze i konta internetowe SGB24 posiada coraz wi cej z Nich a ostatnio w ofercie Banku pojawi y si karty kredytowe Bank obs uguje siedem rachunków bud etów gmin (od marca br. gmin Turek) oraz rachunek Starostwa Powiatowego w Turku. Bank poprzez wsparcie finansowe inicjatyw Êrodowisk lokalnych i sponsorowanie wielu imprez i wydarzeƒ kulturalnym i sportowym jest postrzegany jako Bank otwarty na potrzeby innych. I jak mówià malanowscy bankowcy jesteêmy Bankiem, w którym klienci ponoszà niewysokie koszty zwiàzane z prowadzeniem rachunku bankowego i regulowaniem swoich zobowiàzaƒ, a dzia ajàc na terenach rolniczych dostosowujemy swojà ofert do lokalnych warunków ekonomiczno-rynkowych. Sezonowe bankomaty z ycia SGB 14 Piàty rok z rz du bankomaty sezonowe z logo Spó dzielczej Grupy Bankowej ulokowano w turystycznych miejscowo- Êciach naszego kraju, g ównie w miejscowoêciach nadmorskich. Urzàdzenia cieszà si du ym zainteresowaniem klientów banków i realizujà ogromnà liczb transakcji, zw aszcza, e najcz Êciej sà jedynymi bankomatami w okolicy. Podczas tegorocznych wakacji Banki Spó dzielcze Spó dzielczej Grupy Bankowej zainstalowa y tzw. bankomaty sezonowe funkcjonujàce w okresie od czerwca do wrzeênia. Cz Êç Banków Spó dzielczych np. Ba tycki Bank Spó dzielczy w Dar owie, Bank Spó dzielczy w Ustce, Bank Spó dzielczy w Gryficach instalujà bankomaty sezonowe ju kolejny raz. Na fotografii prezentujemy nowo zainstalowane przez BS w Mi dzyzdrojach urzàdzenie firmy Diebold bankomat wolnostojàcy, który od lipca br. umo liwia wyp at gotówki w tej bardzo znanej turystycznej miejscowoêci Pomorza Zachodniego.

17 Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej Oddzia w Brzezinach Historia bankowoêci spó dzielczej na ziemi kaliskiej si ga roku 1904, który by poczàtkiem spó dzielczoêci bankowej w niedalekim Liskowie, obecnie jednym z oddzia ów Banku na terenie powiatu kaliskiego. Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej z siedzibà w Koêminku prowadzi dzia alnoêç poprzez sieç 12 placówek na terenie powiatu kaliskiego. W Brzezinach w pomieszczeniach w a- Ênie oddanych do u ytku po gruntownej modernizacji Bank Moment przeci cia wst gi: Prezes Zarzàdu Grzegorz Poniatowski i Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Zygmunt Mi tki funkcjonuje od 1981 roku, poczàtkowo jako samodzielny Bank a nast pnie ju po po àczeniu, jako Oddzia Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej. Oficjalne i uroczyste otwarcie i poêwi cenie placówki w Brzezinach mia o miejsce w dniu15 lipca br. przy licznym udziale Klientów, przedstawicieli instytucji wspó pracujàcych z Bankiem oraz udzia- owców i pracowników. W adze Banku uzna y za najbardziej racjonalne rozwiàzanie, wyremontowanie budynku dostosowujàc go wspó czesnych standardów obs ugi klienta w placówce Banku. Zmieni o si otoczenie Banku i jego wyglàd a przeprowadzony remont spowodowa e pomieszczenia i urzàdzenia Banku sà bardziej funkcjonalne. Bank systematycznie unowocze- Ênia swojà ofert proponujàc klientom nowoczesne produkty i us ugi. Gmin Brzeziny po o onà w powiecie kaliskim reprezentowa wójt gminy Pan Krzysztof Niedêwiedzki (rozmowa z wójtem na str. 16) oraz Zbigniew S odowy Przewodniczàcy Rady Gminy Brzeziny. Gmin Godziesze reprezentowa Przewodniczàcy Rady Gminy Józef Szymaƒski GS SCH w Godzieszach Zenon Piotrowski, SKR elazków Lech Gnerowicz, który jest Cz onkiem Rady Powiatu Kaliskiego. WÊród zaproszonych pojawi si Mariusz Zi tek wielki sportowiec, reprezentant Polski w Kikboxingu, Zawodowy Mistrz Âwiata federacji WKN. Wieloletni Klient Banku i jego podopieczny. Orze dla Koronowa Nagroda-Statuetka ORZE AGROBIZNESU za dotychczasowe osiàgni cia i sukces rynkowy wr czona zosta a Prezesowi Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koronowie Alicji Ma aczyƒskiej przez honorowego patrona nagrody Wicemarsza ka Sejmu RP Jaros awa Kalinowskiego. A oto kilka zdj ç z tego wa nego wydarzenia. 15 z ycia SGB

18 Wypowiedê Krzysztofa Niedêwiedzkiego wójta gminy Brzeziny (z którym rozmawia a ucja Kamiƒska podczas uroczystego otwarcia Oddzia u BS Ziemi Kaliskiej w Brzezinach) z ycia SGB 16 Jak Pan ocenia wspó prac z Bankiem Spó dzielczym Ziemi Kaliskiej? Wspó prac z Bankiem Spó dzielczym Ziemi Kaliskiej rozpocz liêmy kilka lat temu w zakresie kredytowania, od ponad 2 lata BSZK prowadzi obs ug rachunku bud etu gminnego i ta wspó praca przynosi wielkà satysfakcj samorzàdowi i mieszkaƒcom. Rada Gminy wybra a Bank, poniewa zaoferowa nam dogodne warunki wspó pracy oraz interesujàcà ofert us ug bankowych. Samorzàd gminny z uwagi na swoje potrzeby finansowe wybra Bank, który oprócz oferty ma w lokalnym Êrodowisku opini dobrej instytucji. Wspó pracujemy ze wspania ym zespo em ludzi, fachowców których profesjonalizm odczuwamy w ka dym momencie naszych kontaktów. Bank rozumie nasze potrzeby zwiàzane z celami strategicznymi, w których realizacji uczestniczy na zasadach partnerstwa finansowego. Musz powiedzieç tak e, e cenimy sobie elektroniczne kana y dost pu do rachunku bankowego oraz bie àcà obs ug i punkt kasowy przy Urz dzie Gminy. A co jeszcze wyró nia Bank? Obs uga. Mamy zapewnionà ze strony Banku pe nà, kompleksowà obs ug i czujemy si partnerami w kontaktach z Bankiem, dzi kujemy za doradztwo i wsparcie naszych biznesowych zamierzeƒ. W tym miejscu jeszcze raz podzi kuj Zarzàdowi BSZK za zainstalowanie na terenie naszej miejscowoêci bankomatu (usytuowanego w budynku Urz du), nale y podkreêliç, e urzàdzenie zosta o przez mieszkaƒców Brzezin i okolicznych miejscowoêci przyj te z du- ym zadowoleniem. A teraz, w okresie letnim, gdy przebywa na naszym terenie wielu turystów, bankomat cz sto obs uguje klientów, zw aszcza w weekendy. Mam ogromnà, osobistà satysfakcj z tego, e decyzja dotyczàca wyboru Banku do obs ugi bud etu gminy okaza a si naprawd dobrà decyzjà. Lokalne pieniàdze, w lokalny biznes -to na obszarze naszej gminy fakt. Gmina Brzeziny le y w dorzeczu rzeki Prosny na terenie powiatu kaliskiego jest gminà rolniczà z elementami funkcji turystycznych i rekreacyjnych, zamieszkiwana jest przez blisko 6000 mieszkaƒców. Charakteryzuje si 2 zwartymi, du ymi obszarami leênymi - ponad 43% powierzchni oraz u ytkami rolnymi - ponad 46% powierzchni, pozosta y obszar gminy to tereny zabudowane oraz zbiorniki wodne. Na terenach leênych gminy istniejà dwa rezerwaty przyrody: Brzeziny rezerwat florystyczny z paprocià D ugosz królewski i Olbina - rezerwat leêny z jod à pospolità. Z uwagi na lasy, Êrodowisko naturalne gminy Brzeziny jest nieska one i posiada wspania y mikroklimat. Ciesz si ze wspó pracy z Bankiem Spó dzielczym Ziemi Kaliskiej, poniewa jest dla nas istotna zasada dzia ania oparta ma partnerstwie i zaufaniu. Bank obs uguje rolników, ma e i Êrednie przedsi biorstwa z naszego terenu oraz prowadzi indywidualne rachunki mieszkaƒców osób fizycznych, stàd te wynika obecna obs uga samorzàdu, Bank Spó dzielczy Ziemi Kaliskiej to lokalny, dobry Bank, który cieszy si zaufaniem Êrodowiska. Jest Pan wójtem gminy, drugà kadencj?... Tak, rzeczywiêcie zosta em wybrany przez spo eczeƒstwo na drugà kadencj. MyÊl e docenione zosta y moje starania o to, aby w Brzezinach i w miejscowoêciach le àcych na jej terenie 19 so ectw, razem 23 wsie -które le à w obszarze naszej gminy, ludziom y o si lepiej. W poprzedniej kadencji wiele wysi ku samorzàd gminy w o y w popraw warunków oêwiaty oraz dla dzia alnoêci kulturalnej i sportowej (szko y i sale gimnastyczne). Remonty oraz modernizacje by y niezb dne, aby warunki w jakich uczà si dzieci i m odzie odpowiada y wspó czesnym standardom. Wiele staraƒ czyniono w zakresie dróg zw aszcza dróg i ulic gruntowych w celu ich dostosowania do wzmo onego ruchu, bo wi cej domów, zw aszcza nowych, to tak e wi ksza liczba mieszkaƒców doje d ajàcych do pracy, ale tak e do urz dów czy sklepów. Stan dróg i ulic w naszej gminie jest ju troch lepszy, ale daleko nam jeszcze do dobrej sieci, utwardzonej asfaltem lub kostkà. Brakuje nam tak e chodników, ale to sà dla nas zadania do wykonania w najbli szym czasie. Inwestycje drogowe stanowià najwy szà pozycj w bud ecie gminy w wydatkach majàtkowych w roku Wspomnia Pan o turystach, Brzeziny to gmina rolnicza czy raczej rolniczo-turystyczna? To drugie okreêlenie, jest bardziej adekwatne, do tego co w zakresie turystyki i rekreacji dzieje si na naszym terenie. Nie mamy fabryk i zak adów przemys owych, stàd Êrodowisko naturalne sprzyja wypoczynkowi i rekreacji. Samorzàd gminy robi wiele, aby przy wykorzystaniu specyfiki terenu, walorów oraz zalet mikroklimatu, rozwija a si turystyka w Brzezinach i okolicy. Dlatego w aênie nad jednym ze stawów w dolinie Pokrzywnicy od lat funkcjonuje urzàdzony oêrodek wypoczynkowy z kàpieliskiem, pla à i molem oraz kortem tenisowym. Gminny OÊrodek Kultury, Sportu i Rekreacji posiada infrastruktur umo liwiajàcà wypoczynek i pobyt w domu wczasowym, domkach kempingowych lub na polu namiotowym. W perspektywie jest budowa w dorzeczu Pokrzywnicy znacznie wi kszego retencyjno-rekreacyjnego akwenu wodnego. Zapraszam do odwiedzenia Brzezin. Dzi kuj za rozmow

19 Banki Spó dzielcze w dodatku Âwiat Pieniàdza dziennika Rzeczpospolita Rz po raz 6 wybra a najlepsze instytucje finansowe w Polsce (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, TFI, PTE) Banki wypad y najlepiej spoêród instytucji finansowych, ich wyniki by y zdecydowanie lepsze od oczekiwaƒ rynku. W kategorii Najlepsze Banki Spó dzielcze znalaz y si : 1. BS w Przysusze 2. BS Stalowa Wola 3. WBS Jonkowo 4. BS Miƒsk Mazowiecki 5. BS Ziemi Kaliskiej Banki spó dzielcze wg funduszy w asnych 1. Krakowski Bank Spó dzielczy 2. PBS Sanok 3. BS Katowice 4. BS Brodnica 5. BSR Kraków 6. SBRiR Wo omin 7. BS Wschowa 8. BS Ciechanów 9. Wielkopolski Bank Spó dzielczy 10. GBS Barlinek 11. BS Ostrów Mazowiecka 12. BS Radomsko Ma e wielkie zmiany SGB TRANS LEASING PTL 13. BS Grójec 14. MBS Miko ów 15. BS Gliwice 16. BS Kielce 17. BS Wolbrom 18. WM BS Pisz 19. PBS Kwidzyn 20. GBS Gorzów Wielkopolski 21. BS Braƒsk 22. BS Bydgoszcz 23. SBO Warszawa 24. PBS Soko ów Podlaski 25. BS Bia a Rawska 26. BS Konin 27. BS OleÊnica 28. BS Piaseczno 29. RBS Lututów 30. BS Bia ystok! 581 banków spó dzielczych dzia ajàcych na koniec 2007 roku, posiada o 4 tys. placówek i zatrudnia o ponad 30 tys. pracowników. Banki spó dzielcze wypracowa y zysk netto w wysokoêci 692 mln z co oznacza wzrost o 37%. Wynik z dzia alnoêci bankowej wzrós o 16 % i wyniós 3 mld z, suma bilansowa 48,9 mld z, fundusze w asne wzros y o 19% i wynios y 4,47 mld z. Banki spó dzielcze zyskujà klientów dzi ki swoim atutom jakimi sà: jakoêç us ug, elastycznoêç reagowania na zmieniajàce si warunki funkcjonowania oraz przyjazny sposób traktowania klienta. Banki Spó dzielcze posiadajà wg stanu na koniec 2007 roku: 6,1% udzia w sumie bilansowej ca ego sektora 6,7% udzia w kredytach ca ego sektora 8,8% udzia w depozytach ca ego sektora Kolejny raz w czo ówce najlepszych banków spó dzielczych w Polsce znalaz y si Banki Spó dzielcze Spó dzielczej Grupy Bankowej Wyrazy uznania i gratulacje dla Rady Nadzorczej i Zarzàdu Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej w Koêminku z a zaj cie zaszczytnego 5 miejsca w kategorii Najlepsze Banki Spó dzielcze. Na podstawie: Rzeczpospolita z dn. 24 czerwca 2008 r. OD ROKU SPÓ DZIELCZA GRUPA BAN- KOWA POSIADA WI KSZOÂCIOWY PAKIET UDZIA- ÓW W SPÓ CE SGB TRANS LEASING. Dotychczasowe udzia y PTS TRANSPOST S.A. zosta y przej te przez pozosta ych udzia owców, jakimi sà Banki SGB oraz inwestora zewn trznego z bran y leasingowej - Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENER- GO-UTECH S. A. W sk ad nowo powo anego Zarzàdu wchodzà: Micha Franc Prezes Zarzàdu i Zbigniew Ligmann Wiceprezes Zarzàdu. Nowo opracowana strategia intensywnego rozwoju firmy kontynuuje dotychczasowà lini opartà o wspó prac z Grupà Bankowà stawiajàc na znaczny wzrost sprzeda y us ugi bankowej POLSKI LEASING SGB. Ciàgle poszerzajàca si sieç placówek bankowoêci spó dzielczej przyst pujàcych do Umowy Wspó pracy wymaga doskonalenia form i procedur obs ugi ze strony Spó ki. Trwa ciàg y nabór nowych pracowników na stanowiska zwiàzane z doradztwem leasingowym i obs ugà umów, a jego celem jest usprawnienie i poszerzenie iloêci osób gotowych wspieraç placówki bankowe, a przede wszystkim sprostaç ciàgle rosnàcym oczekiwaniom coraz liczniejszego grona klientów. Ustawicznie podnosimy kwalifikacje naszych doradców leasingowych w siedzibie Spó ki, ale równie staramy si docieraç z kolejnymi szkoleniami do wszystkich doradców rozsianych w odleg ych placówkach bankowych. Zainteresowane Banki grupy SGB prosimy o zg aszanie zapotrzebowania na szkolenia w zakresie sprzeda y produktu leasingowego, jakim jest POLSKI LEASING SGB do siedziby naszej firmy. Zwracamy szczególnà uwag na komunikacj za pomocà nowoczesnej i coraz bardziej dost pnej technologii, jakà jest Internet. Najszybciej docieramy do doradców bankowych i klientów dzi ki mailom i stronie www. Umo liwienie doradcom leasingowym w bankach dost pu do Internetu znacznie mo e u atwiç i przyêpieszyç obs ug Paƒstwa klientów. Na naszej stronie po zalogowaniu, doradca mo e pobraç niezb dne dokumenty, uzyskaç porad, prze- Êledziç procedury czy przeliczyç i skonstruowaç ofert cenowà. W strefie banków spó dzielczych uzyska informacje o iloêci i wartoêciach umów zawieranych przez banki, o pozycji swojej i swojego Banku w rankingu, ale równie dowie si o promocjach i najnowszej ofercie naszej firmy. Mo na znaleêç tam te materia y marketingowe i wsparcie merytoryczne w zakresie naszego produktu. 17 dzia alnoêç handlowa

20 Za pomocà Internetu przesy amy pe nà dokumentacj umów do podpisu, co znacznie przyêpiesza procedury. Dla Banków, majàcych ograniczony dost p do Internetu oferujemy korzystny leasing sprz tu, który poprawi komunikacj. Poszerzamy tak e nasze us ugi o kolejne produkty. Ciekawym rozwiàzaniem, które polecamy ostatnio naszym klientom zainteresowanym nowymi samochodami, w szczególnoêci osobowymi jest oddawanie do leasingu pojazdów sprowadzanych wprost od producentów bàdê zakupionych w zachodnich sieciach sprzeda y przez wspó pracujàcego z nami dostawc. W ten sposób w r ce naszych klientów trafia wymarzony model pojazdu w konkurencyjnej cenie, cz sto zbli onej do dost pnego na rynku odpowiedniego pojazdu rocznego lub nawet dwulatka. Zach camy do przekazania tej informacji Paƒstwa klientom, nie ma przeszkód w poszerzeniu kr gu odbiorców tak- e na Waszym terenie. Informujemy tak e o bardzo popularnym wêród stomatologów produkcie naszej firmy w po àczeniu z naszymi dostawcami unitów stomatologicznych. Produkt ten jest szczególnie interesujàcy dla m odych lekarzy otwierajàcych nowe gabinety. Te i inne ciekawe rozwiàzania staramy si prezentowaç na bie àco na naszych stronach internetowych, do lektury których serdecznie zapraszamy. Wspó praca Banków SGB z Grupà Concordia nowoczesne bancassurance dzia alnoêç handlowa 18 Nowoczesne bancassurance wymaga ciàg ego dostosowywania produktów bankowo ubezpieczeniowych do potrzeb szeroko rozumianego klienta. Dla Grupy Concordia klientem partnerem jest zarówno zrzeszenie SGB, Banki SGB (Pracownicy Banku) jak i Klient Banku. Dlatego w ka dym praktycznie miesiàcu naszej wspó pracy dochodzi do szeregu wa nych i rozwijajàcych bancassurance z bankowoêcià spó dzielczà wydarzeƒ. W ostatnich tygodniach podpisano kolejne umowy zrzeszeniowe Bezpieczna Sp ata i Pakiet Agro (Agro Premium). Trwajà zaawansowane prace nad nowymi rozwiàzaniami IT niezb dnymi w obs udze procesów sprzeda owych. Dodatkowo w ramach Grupy Concordia powsta a specjalna jednostka, która b dzie odpowiedzialna za realizacj strategii bancassurance. Niezwykle wa ne jest te bezpieczeƒstwo finansowe naszych wspólnych klientów wyniki Concordii po II kwartale tego roku takie bezpieczeƒstwo ubezpieczonych gwarantujà. Nowoczesne bancassurance rozwiàzania IT Grupa Concordia, idàc z duchem czasu, a jednoczeênie nadà ajàc za rynkowym i technologicznym post pem, postawi a na rozwój narz dzi informatycznych wspierajàcych wspó prac z bankami spó dzielczymi. Chcemy ca kowicie wyeliminowaç, stosowane dotàd, r czne wypisywanie druków ubezpieczeniowych czy u ycie arkuszy kalkulacyjnych do ewidencji zawartych ubezpieczeƒ. PrzygotowaliÊmy dwa rozwiàzania informatyczne na miar potrzeb banków spó dzielczych: Rubikon i CIN. Rubikon jest znanym ju szeroko programem, który mo e byç wykorzystywany w niemal ka dym banku spó dzielczym, nawet jeêli nie ma w nim sta ego dost pu do Internetu. Ma niewielkie wymagania sprz towe, przyjazny i zrozumia y nawet dla laika wyglàd, a co najwa niejsze wspiera pracownika banku przy sprzeda y ubezpieczeƒ wyliczajàc sk adk, drukujàc odpowiednie formularze i organizujàc przekazywanie danych o zawartych ubezpieczeniach do GC. Rubikon jest stale przez nas rozwijany: dodajemy obs ug kolejnych produktów ubezpieczeniowych i pilnie ws uchujemy si w g os u ytkowników, co umo liwia wprowadzanie kolejnych ulepszeƒ programu. W niedalekiej przysz oêci udost pnimy te nowe rozwiàzanie informatyczne program przeznaczony do sprzeda y on-line ubezpieczeƒ w bankach spó dzielczych [CIN]. Program ten przygotowany zosta we wspó pracy z Comarch S.A. To nowoczesny sposób sprzeda y ubezpieczeƒ za poêrednictwem Internetu. Zawarte ubezpieczenia làdujà wprost w naszej centralnej bazie danych. Dok adamy staraƒ, aby obs uga programu by a zbli ona do Rubikonu i aby wsparcie u ytkownika by o na niezmienionym, wysokim poziomie. Dodatkowà korzyêcià b dzie uwolnienie pracowników banku od koniecznoêci wysy ania danych do GC. Oprócz tego banki nie b dà musia y niczego instalowaç na swoich komputerach dost p do programu odbywa si za poêrednictwem przeglàdarki internetowej, poprzez bezpieczne, szyfrowane, po àczenie WAN. Pragniemy zapewniç bankom wysoki poziom dost pnoêci nowego rozwiàzania. Niebawem rozpoczynamy we wspó pracy z wybranymi bankami testy programu CIN przygotowujàce nas do jego masowego wdro enia. Nowoczesne bancassurance Bezpieczna Sp ata, Pakiet Agro Grupowe ubezpieczenie na ycie Kredytobiorców Bezpieczna Sp ata Kolejnym etapem rozwoju wspó pracy bankowo-ubezpieczeniowej jest zawarta pomi dzy Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA, a Wielkopolskim Towarzystwem Ubezpieczeƒ yciowych i Rentowych Concordia Capital S.A. Zrzeszeniowa umowa grupowego ubezpieczenia na ycie kredytobiorców Bezpieczna Sp ata. Przedmiotem ubezpieczenia w.w Umowie jest Êmierç lub niezdolnoêç do pracy Ubezpieczonego spowodowana nieszcz Êliwym wypadkiem. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50 tys. z. Ubezpieczenie Bezpieczna Sp ata mo e byç zastosowane do kredytów konsumpcyjnych, inwestycyjnych, obrotowych w rachunku bie àcym, odnawialnych w rachunku ROR oraz do dopuszczalnego limitu debetowego w rachunku ROR. Pakiet ubezpieczeniowy dla rolnictwa Agro i Agro Premium W bankach zrzeszonych w Spó dzielczej Grupie Bankowej mo na ju nabyç ubezpieczenia w Pakietach Agro i Agro Premium oferowane przez Grup Concordia. Porozumienie zawarte mi dzy ubezpieczycielem a SGB zapewnia atwiejszy dost p do ubezpieczeƒ maszyn rolniczych. Dynamiczny rozwój rynku maszyn, urzàdzeƒ oraz wyposa enia rolniczego w Polsce w ostatnich latach oraz liczne za-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatrkto.pl Kraków: Usługi hotelowe związane z realizacją projektu ULICA 26 Street Art - XXVI

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD

Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Przykładowe stawki kosztów podlegających refundacji w ramach działania Funkcjonowanie LGD Opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ARiMR dotyczących Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo