z dnia 17 grudnia 1991 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 17 grudnia 1991 r."

Transkrypt

1 ziennik Ustaw Nr Poz. 540 i 541 3) terminy i wysokość refundowanych przez rejonowy urząd pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, 4) obowiązek informowania rejonowego urzędu pracy o przypadkach porzucenia pracy przez skierowanych bezrobotnych. 2. Zakład pracy, w którym skierowani przez rejonowy urząd pracy bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne. oraz organizator robót publicznych zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę na czas określony vvynikający z umowy. o której mowa w ust o dnia 1 stycznia 1993 r. zadania wynikające z niniejszego rozporządzenia realizują wojewódzkie i rejonowe biura pracy. 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni 541 ROZPORZĄZENE MNSTRA PRACY POLTYK SOCJALNEJ z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego, rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz poszukujących pracy, a także przyznawania świadczeń określonych w przepisach o zatrudnieniu i bezrobociu. Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (z. U. Nr 106. poz. 457) zarządza się, co nastę puje : Rozdzial1 Przepisy ogólne 1. Użyte w rozporządzeniu wyrażenia oznaczają : 1) "ustawa" - ustawę z dnia 16 października 1991 r. o zatru dnieniu i bezrobociu (z. U. Nr 106, poz. 457). 2) "poszukujący pracy" - osobę pozostającą bez pracy. która nie spełnia warunków określonych wart. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy. oraz osobę zgłaszającą zamiar zrrllany pracy bądź podjęcia dodatkowej pracy. 3).. urząd pracy" - rejonowy urząd pracy Urzędy pracy pro wadzą pośrednictwo pracy oraz orientację i poradnictwo zawodowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 2. Urząd pracy, wykonując zadania określone w ustawie, bierze pod uwag ę przedsięwzięcia inspirowane przez rady zatrudnienia oraz współdziała z organizacjami pracodawców. bezrobotnych. związkami zawodowymi. samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami d zia łającymi w sprawach zatrudnienia. 3. Z pośrednictwa pracy, orientacji i poradnictwa zawodowego korzystają bezrobotni poszukujący pracy oraz zakłady pracy Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: 1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w jej uzyskaniu oraz zakładom pracy w uzyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 2) udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy wszystkich zgłoszonych i aktualnych miejsc pracy, 3) poszukiwaniu wolnych l'liejsc pracy, 4) powiązaniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i poszukujących. pracy z wymaganiami zakładu pracy, niezbędnymi do zatrudnienia na stanowisku pracy, 5) udzielaniu zakładom pracy infonnacji o możliwościach zatrudnienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, 6) informowaniu bezrobotnych,. poszukujących pracy oraz zakładów pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy i przewidywanych zmianach, 7) organizowaniu przedsięwzięć umożliwiających kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z zakładami pracy, 8) współdziałaniu z innymi urzędami pracy w sprawach zatrudnienia i bezrobocia oraz na wymianie informacji o możliwościach uzyskania pracy i podjęcia przygotowania zawodowego w zakładach położonych na terenie ich działania, 9) informowaniu bezrobotnych o przysługujących prawach i obowiązkach oraz możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans zatrudnienia. 2. Przy wykonywaniu pośrednictwa pracy urząd pracy bierze pod uwagę kwalifikacje zawodowe i umiejętności bezrobotnych i poszukujących pracy, a także gotowość do podjęcia pracy, przygotowania zawodowego bądź przekwalifikowania oraz oczekiwania zakładu pracy. 3. Gotowość do podjęcia pracy polega na aktywnym poszukiwaniu pracy przez bezrobotnego lub pos z uk ujące go pracy oraz przyjmowaniu propozycji pracy lub przygotowania zawodowego. przedkłada nych przez urząd pracy. 4. Bezrobotny powinien wykazać się aktywnością w poszukiwaniu pracy. 5. Urząd pracy ocenia g otowość do pracy na podstawie wpisów dokonanych w szczególności w karcie aktywności zawodowej bezrobotnego, w karcie rejestracyjnej oraz w karcie referencyjnej. 6. Wzór karty aktywności zawodowej bezrobotnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. 7. Bezrobotni i poszukujący pracy, napotykający trudności w podjęc iu lub zmianie pracy. wyborze zawodu lub kierunku przekwalifikowania. mogą korzystać z pomocy urzędu pracy w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego. 4. Orientacja i poradnictwo zawodowe polega w szczególności na: 1) gromadzeniu i aktualizowaniu informacji o zawodach. rynku pracy i możliwościach szkolenia zawodowego oraz opracowywaniu i upowszechnianiu tych informacji, 2) udzielaniu osobom zainteresowanym informacji ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji. podjęcie lub zmianę pracy. 3) udzielaniu osobom bezrobotnym i poszukującym pracy indywidualnych porad zawodowych, 4) prowadzeniu lub zlecaniu specjalistycznych badań psychologicznych. pedagogicznych i lekarskich umożliwiających udzielanie indywidualnych porad zawodowych i wydawanie opinii o przydatności zawodowej. kierunku przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania. 5). inspirowaniu, organizowaniu i prowadzeniu, w zależności od potrzeb, grupowych zajęć dla belrobotny:ch i poszukujących pracy, w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy.

2 ziennik Ustaw Nr Poz ) udzielaniu pomocy zakładom pracy w doborze kandydatów do pracy, na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych, 7) współpracy z instytucjami zajmującymi się poradnictwem i orientacją zawodową, kształceniem zawodowym, opieką zd r owotną i pomocą społeczną oraz zakładami pracy, w celu udzielania pomocy osobom korzystającym z poś re dnictwa urzędów pracy, 8) inicjowaniu i prowadzeniu badań zjawiska bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Rozd zi a ł 2 Rejestracja bezrobotnych oraz poszukujących pracy W celu dokonania rejestracji bezrobotny lub posz ukujący pracy zgłasza się do urzędu pracy właściwego ze wzgl ędu na stałe lub czasowe zameldowanie, a jeżeli nie ma żadnego zameldowania na terenie kraju - do urzędu pracy, na którego terenie przebywa. 2. Bezrobotny, który nie posiada na terenie kraju stałego lub czasowego zameldowania lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowany w innym urzędzie pracy i nie pobiera świadczeń określonych w ustawie Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń przez osobę rejestrującą się w obecności pracownika urzędu pracy. 2. Karta rejestracyjna powinna być wypełniona w sposób czytelny i prowadzona z należytą starannością. Wzór karty rejestracyjnej stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. 3. Bezrobotny jest zobowiązany do niezwłocznego in formowania urzędu pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do przedłożenia : 1) dowodu osobistego, a w przypadku osób niepełnoletnich - tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, 2) oryginału świadectw szkolnych lub innych, na podstawie których można ustal i ć kwalifikacje zawodowe, 3) świadectwa pracy z ostatniego zakładu pracy z podanym wynagrodzeniem, o którym mowa wart. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy, lub zaświadczenia o wysokości dochodu, stanowiącego podstawę obliczania składki ubezpieczeniowej, albo zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa wart. 2 ust. 2 ustawy, 4) dokumentu o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac oraz innych dokumentów, niezbędnych do ustalenia uprawnień lub okresów wypłaty świadczeń, 5) zaświadczenia o dochodzie małżonka, o którym mowa wart. 22 ust. 1 pkt 12 ustawy. 2. Bezrobotny lub poszukujący pracy, będący osobą niepełnosprawną, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedkłada orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. 3. Rejestracji nie dokonuje s ię w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2, lub odmowy złożenia podpisu, o którym mowa w 6 ust O każdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny i posz ukujący pracy zawiadamia urząd pracy, w którym jest zarejestrowanv. podając aktualne miejsce zameldowania lub pohytu. 2. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, obciążają bezrobotnego i poszukującego pracy. 3. Na wniosek bezrobotnego i poszukuj ąceg o pracy urząd pracy przekazuje odpis karty rejestracyjnej oraz dokumentacji do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zameldowania lub pobytu. 4. W przypadku, o którym mowa w USt. 3, bezrobotny obowiązany jest do zgłoszenia się do urzędu pracy w ciągu 7 dni od dnia wyrejestrowania w poprzednim urzędzie pracy Urząd pracy wydaje legitymacje ubezpieczeniowe bezrobotnym nie posiadając ym takich legitymacji, pobierającym zasiłki lub zasiłki szkoleniowe, oraz dokonuje w legitymacjach ubezpieczeniowych odpowiednich wpisów. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób wymienionych w rozdziale 4 ustawy Urząd pracy wydaje zaśw iadczen ie o okresach pobierania przez bezrobotnego zasiłków i zasiłków szkoleniowych dla celów określonych wart. 24 USt. 1 ustawy oraz dla innych celów określonych w odrębn yc h przepisach według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Wojewódzki urząd pracy wydaje obywatelom polskim zaświadczenia o okresach zatrudnienia za granicą u pracodawców zagranicznych dla celów okreśtonych wart. 44 i 45 ustawy W razie przedłożenia bezrobotnemu oferty pracy poza miejscem zamieszkania lub pobytu, urząd pracy wydaje jednorazowo bezpłatny bilet kredytowy na przejazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej, jeżeli czas przejazdu przekracza 1,5 godziny w jed ną stro nę. 2. Bilet kredytowy powrotny wydaje urząd pracy właściwy dla siedziby zakładu pracy. Rozdział 3 Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy :::wi dencję bezrobotnych i poszukujących pracy stanowi zbiór kart reje~(racyjn ych wraz z załączoną dokumentacj ą 2. W zbiorze kart rejestracyjnych bezrobotnych należy wyodrębni ć działy kart rejestracyjnych bezrobotnych, którym: 1) przysługuje-. prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub przyznano zas iłek szkoleniowy, 2) nie przysługuje prawo do za siłku dla bezrobotnych. 3. W razie potrzeby urząd pracy może dokonywać w zbiorach, o których mowa w ust. 1, dodatkowych podziałów. 4. Karty rejestracyjne bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku z przyczyn określ onyc h wart. 21 ust. 2-5 i wart. 22 ust. 1 ustawy, przechowuje się w dziale kart rejestracyjnych bezrobotnych, którym nie przysługuje prawo do zasiłku Karty rejestracyjne wyłącza się z ewidencji bezrobotnych i przekazuje do archiwum, w szczególności w przypadkach: 1) zmi any miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotnego, 2) podjęcia pracy, w tym w ramach pracy interwencyjnej i robót publicznych, 3) podjęcia nauki w szkole, z wyjątk ie m przypadku wymienionego w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, 4) ukończenia 60 lat przez kobietę i 651at przez mężczyznę,

3 ziennik Ustaw Nr Poz ) nabycia prawa do. emerytury. 6) nabycia prawa własności lub posiadania gospodarstwa rolnego. o którym mowa wart. 2 ust. 1 pkt 9 lit. d) ustawy. 7) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia nnej pozarolniczej działalności. 8) niemożności podjęcia przez osobę niepełnosp rawną pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. 9) orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o stałej niezdolności do pracy lub odmowy poddania się badaniom lekarskim. mającym na celu ustalenie zdolności do pracy. ' 0) braku goto wości do podjęcia pmcy. 11) otrzymania pożyczk i lub kredytu na podjęcie dz i ałalności gospodarczej - z dniem podpisania umowy pożyczki lub kredytu. '2) wniosku bezfobotnego o wykreślenie z ewidencji. 2. O wyłączeniu karty rejestracyjnej z ewidencji urząd pracy zawiadamia bezrobotnego. 14. Urząd pracy przechowuje w archiwum karty rejestręcyjne bezrobotnych i poszukujących pracy przez czas określony w przeprsach o zasobach archiwalnych. t Rozdział 4 Pośrednictwo pracy 15.,. Urząd pracy jest obowiązany przyjąć każde zgłoszenie zakładu pracy o wolnych miejscach pracy i miejscach przygotowania zawodowego oraz prowadzić ewidencję tych miejsc. 2. Przyjęcie zgłoszenia zobo wi ązuje urząd prticy do pószljkiwania kandydata do pracy, który spełniłby oczekiwania zakładu pracy. 3. Zgłosze nie, o którym mowa w ust. 1, może nastą pi ć na piśmie, telefonicznie. ustnie lub w innej formie; powinno ono zawierać informacje n iezbęd ne do prowadzania pośrednictwa pracy. 4. Wzór zgłoszenia wolnego miejsca pracy lub przygo ' łowania zawodowego stanowi załączn ik nr 4 do roz porzą mania. 5. Zakłady pracy inform ują na bl~ąco urząd pracy o zmianach w stanie zgłoszonych wolnych miejsc pracy lub miejsc przygotowania zawodowego. 6. Urząd pracy sprawdza aktualność zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc przygotowania zawodowego..1 j Urząd pracy udostępnia bezrobotnym i poszukującym pracy posiadane informacje o wolnych miejscach pracy i miejscach przygotowania zawodowego. 2. Urząq pracy wydaje kandydatom do pracy, spełniającym oczekiwania zakładu pracy, kartę refere ncyjn ą, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. 3. Wydanie karty referencyjnej powinno być poprzedzone wywiadem z kandydatem do pracy w celt! upewnienia, tię. że spełnia on warunek, o którym mowa w ust Zakład pracy o wyniku rozmowy z kandydatem do pracy obowiązany jest zawiadomić w tenninie 3 dni urząd pracy. zwracając odcinek.,b" karty referencyjnej Urząd pracy, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych lub robót publicznych, wydaje skierowanie do pracy. 2. Wzór skierowania do prac, o których mowa w ust. ( stanowi załącz n ik nr 6 do rozporządzenia. Rozdział 5 Orient acja i poradnictwo zawodowe, 8. Z orientacji i poradnictwa zawodowego w rejonowym urzędzie pracy korzystać mogą: 1) zaintsiesowani uzyskaniem informacji lub ukierunkowania zawodowego nie zarejestrowani jako bezrobotni lub poszukujący pracy, 2) bezrobotni lub poszukujący pracy, potrzebujący indywidualnej porad." zawodowej, 3) zakłady pracy Urząd pracy potwierdza w karcie rejestracyjne)!ldzielenie porady zawodowej, o której mowa w 18 pkt U rząd pracy bierze pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do zatrudnienia oraz opinie o przydatności zawodowej, proponowanym kierunku przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania. 20. Badania psychologiczne, niezbędne do udzielenia porady zawodowej lub wydania opinii, o której mowa w 19 ust. 2, mogą być wykonane wylącznie za zgodą bezrobotnego lub poszukuj ącego pracy. Rozd ział 6 Zasady przyznawania świadczeń U rząd pracy w przypadku braku możliwoś ci zapewnienia bezrobotnym odpowiedniej pracy, przyuczenia do zawodu lub przekwałifik o'vvania, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub utworzenia dodatkowego miej3ca pracy oraz po stwierdzeniu spełnieni a warunków. o których mowa wart. 20 ust. 1 pkt 2 i wart. 22 ust. 2, z za strzeżani ern art. 20 ust. 2 ustawy, przyznaje zasiłek. 2. Spełnienie warunku określonego wart. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy nie jest wymagane w przypadkach, w których po okresie pobierania zasiłku łub zasiiku szkoleniowego, lecz prżed upływem okresów, o których mowa w art. 21 ust. 2-5 ustawy, bezrobotny podjął pracę i umowa o pracę została fozwią7an a z przy'czyn dotycząc,/ch zakładu pracy lub wygasła w związku Z3 upływem terminu, uniemożliwiając spetnienie warunków, o których mowa wart. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy,. pod warunkiemzarejestrowan iasię we właściwym urzęd zie pracy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśni ę cia umowy o pracę. 3. W przypadku zbiegu prawa do zasiłków, wybór tego. prawa przysługuj e bezrobotnemu.. 4. ecyzje w spraw ie zasiłków i zasiłków szkoleniowych wydawane są na podstawie informacji zawartej w karcie rejestracyjnej Zasiłki i zasiłri szkoleniowe wypłaca się w terminach ustalonych priez urząd pracy'-.

4 ziennik Ustaw Nr Poz Pierwsza wypłata zasiłku, za okres po dniu dokonania zarejestrowania, następuje w terminie wyznaczonym 'przez urząd pracy, nie później niż w ciągu miesiąca po zarejestrowaniu. 3. Wypłata następuje na podstawie zbiorczej listy wypłat, sporządzonej na podstawie indywidualnej karty wypłat zasiłków. 4. Wzór indywidualnej karty wypłat zasiłków stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. 5. Zasiłek wypłaca się bezrobotnemu osobiście po okazaniu dowodu osobistego, a w przypadku osób niepelnoletnich - tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej Za okres niezdolności do pracy bezrobotnego, za który przysługiwałby zasiłek z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyplata zasiłku następuje po dostarczeniu zaświadczen i a o czasowej niezdolności do pracy Mz/ L-4a. 2. W przypadku niezgłoszenia się 'w urzędzie pracy W wyznaczonym terminie z przyczyn uznanych za usprawiedliwione, wypłata zasiłku następuje po dostarczeniu odpowiedniego dowodu. 3. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy powinno być dostarczone do właściwego urzędu pracy w terminie 3 dni od daty wystawienia. 4. Bezrobotny obowiązany jest do niezwłocznego osobistego stawienia się w urzędzie pracy po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2, uniemożliwiających zgłoszenie się w wyznaczonym terminie. 24. Środki Funduszu Pracy przewidziane na finansowanie kosztów przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń poza siedzibą urzędu pracy mogą być, po zasięgnięciu opinii rejonowej ' rady zatrudnienia, przeznaczone.wyłącznie na opłatę przekazu pocztowego lub operacji bankowej; przepis 22 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 25. Bezrobotny skierowany na szkolenie lub przekwalifikowanie składa oświadczenie o obowiązku zwrotu kosztów szkolenia i ubezpieczenia w. przypadku nie usprawiedliwionego przerwania tego szkolenia. 26. O rodzaju ubezpieczenia bezrobotnego nie uprawnionego do zasiłku szkoleniowego, skierowanego na szkolenie lub przekwalifikowanie, decyduje urząd pracy w porozumieniu z jednostką szkolącą Prawo do zasiłku szkoleniowego za okres objęty programem szkolenia przysługuje z dniem rozpoczęcia szkolenia. 2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, ustaje z dniem zakończenia szkolenia. 3. Za dzień nie usprawiedliwionej nieobecności w zajęciach szkoleniowych zasiłek szkoleniowy nie przysługuje. 28. Bezrobotny zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia w urzędzie pracy świadectwa ukończenia szkolenia. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe 29. ' o dnia 1 stycznia 1993, r. zadania wynikające z niniejszego rozporządzenia realizują wojewódzkie i rejonowe biura pracy. 30. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Socjalnej: M. Boni pieczęć rejonowego urzędu pracy Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. (poz. 541) Załącznik nr 1 imię i nazwisko adres zamieszkania dzień rejestracji Lp. nr ewidencyjny KARTA AKTYWNOŚC ZAWOOWEJ BEZROBOTNEGO*1 wydana w dniu "< ata kontaktu Nazwa i adres Nazwisko pracownika Forma Rodzaj Wynik Podpis z zakładem zakładu pracy ~akładupracy kontaktu proponowanej kontaktu bezropracy pracy botnego , Wypełm. bezrobotny od dma zare.le trow.ma.

5 ziennik Ustaw Nr Poz. 541 ' 01 Numer ewidencyjny " A. ANEOSOBOWE ~ ata urodzenia dzień m c rok ~ N azwls.. k O miona 1 1 ~ Oata rejestracji ~ Status rejestrowanego Q!!l Pleć 1 - bezrobotny 1 - Mężczyzna dzień m c rok 2 - poszukujący 2 - Kobieta r pracy l1lj Adres zamieszkania Kod pocztowy Miejscowość OJ-[[JJ. Ulica nr domu ~ Poziom wykształcenia KARTA REJESTRACYJNA bezrobotnego.- poszukującego pracy ~ Nazwa uk~ńczonej szkoły - uczelm Załącznik nr 2 02 Numer ubezpieczenia społecznego ~ mię ojca Q!lJ Stan cywilny i!.q okument tożsamości 1 - Mężatka Żonaty sena numer rodzaj 2 - Wolny dokumentu n r rn Kod gminy L J.L J j 121 Adres do korespondencji nr mieszkania.!!!l ata ukończen i a szkoly Nr telefonu ~ Zawód wyuczony ~ Specjalne uprawnienia zawodowe ~, Znajomość języków: Staż pracy w latach 211 Czy posiada ~~~~--~~----~~~~ ~ Ogółem ~ Na stanowiskach O - brak 1 - słaba 2 - b i egła kierowniczych uprawnienia inwalidzkie ni ~ : j... ~~~i.. ::::::::: te... 1= 1 - TAK 2 - NE T C T ~ Grupa inwal. c 1231 ata orzeczenia -=o o inwalidztwie dz ień m c rok, Wypełniają tylko osoby będące inawalidami 124/ Rodzaj 121i1 Przyczyna ""'" schorzenia 0=0 schorzenia C 121i1 Wskazania i przeciwwskazania KZ co do F rodzaju pracy B. PRZEBEG PRACY ZAWOOWEJ ~ Nazwa i adres zakładu pracy ~ ata zatrudnienia dzień m c fok, ~ ata zwolnienia dz ień m c rok..... Ostatni lub obecny zakład pracy ~ Sposób r9związania ~ Przyczyna umowy o pracę zwolnienia OJ Poprzednie zakłady pracy. Prosimy podać dwa wcześniejsze miejsca pracy ~ Wykonywany zawód.... Stanowisko Wymienić rodzaj wykonywanych zadań. główne obowiązki. rodzaj obsługiwanych maszyn: ~ Nazwa i adres zakładu pracy ~ ata zatrudnienia ~ Nazwa i adres zakładu pracy ~ ata ' zatrudnienia (ień m c rok, ~ ata zwolnienia dzień m c rok, ~ ata zwolnienia (ień m c rok.. _. le Sposób rozwiązania umowy o pracę ~ Przyczyna zwolnienia [g Sposób rozwiązania ~ Przyczyna umowy o pracę zwołnienia n ~ Wykonywany zawód.... Stanowisko Wymienić rodzaj wykonywanych zadań. główne obowiązki. rodzaj obsługiwanych maszyn: C... J.l11111 ~ Wykonywany zawód Stanowisko Wymienić rodzaj wykonywanych zadań. gł(>wne obowiązki. rodzaj obsługiwanych maszyn: ' '.' ~.... '.'..... ~

6 ziennik Ustaw Nr Poz. 541 C. OCZEKWANA WO.BEC PRZYSZŁEJ PRACY. 45. Czy przed przyj ściem do u rzęd u pracy szukal(a) Pan(i) pracy na wł~ rękę? 1 - TAK 2 - NE o 46. Czy podczas szukania pracy przedstawiono Panu(i) jaki eś propozycje zatrudnienia? 1 - TAK 2 - NE O 47. Jeże li tak. to dlaczego. Pan (i) ich nie przyjął(a )? C 48. Czy za leży Parru(i) na pracy w zawodzie ostatnio wyl<onywanym (dla osób. kt6re nie pracowaly - zawód ""Yuczony)7 1 - TAK 2 - NE O 49. Jeżeli nie. to jaki zawód mógłby Pan (i) wykonywać?, r "T"""'-'''-'-'...,...,-., , ł 1, 60. Czy jest Pan (i) sklonny(a) zm ie n ić swojo dotychczasowe kwalifikacje zawodowe? 1 - TAK 2 -NE O odatkowe życzeni a odnoanie do przyszłej pracy 51. J eżeli tak. to w jakim zawodzie mógłby si ę Pan (i) szkol i ć? , 1, Czygot6w(a) i!lst Pan(i) zgodzić się na pewne ustę pstwa. aby podj ąć pracę? 1 - TAK 2 -NE 53. Jeże l i tak. to na jakie u stępstwa gotów (a) jest Pan (i) zgodzi ć s ię? (prosimy podkreślić wybra n ą odpow i edź - możn a więcej n iż jedną ) fi) niższe zarobki - minimalna stawka wynagrodzenia. jakiego Pan (i) oczekuje h) dlu ż szy czas dojazdu do pracy - maksymalnie ile czasu gotów (a) jest Pan(i) doj eż dżać do pracy w j ed n ą stron ę c) niedogodny czas pracy (zm ianow o ść. ruch c iąg ły. praca w dni św i ąteczne) d) praca szkodliwa dla zdrow ia e) Jl"clC8 nisko kwalifikowana f) got6.w (a) jestem podjlłć każdą pracę 54. Czy są jakieś przeciwwskazania lekarskie co do rodzaju wykonywanych prec? 1 - TAK 2 - NE 66. Jeże li tak. to jakich prac nie może Pan(i) wykonywać? Adnotacje u rz ęd u pracy O. SYTUACJA ROZNNA MATERALNA OSOBY REJESTROWANEJ ~ Nazwisko i im i ę członk a rodzi ny. Pok-'eń - Cata tlwo urodzenia 1., m ~ Wysokość zarobków lub innych ~ M ies ięczny dochód na dochodów współmałżo nka jednego człon ka rodziny M iejsce pracy - nauki ~ l iczba osób. n3 które będz ie pobierany zas iłek rodzinny C ~ : ~ Wyso kość ostatnio pobieranego wynagrodzenia E. STAWEN NCT'.'VO W U R;:Ę Z E FRACY! PROPOZYCJE P R Z E ŁOŻO N E OSOBE ZAREJESTROWANEJ ~ ~ O eta sta Rodzaj. Przyczyne Nazwa za kładu pracy wezw ania zg łosze n ia propozycji odmowy Czy jest Pan(i) lub Pana(i) wsp6łm a!ż o nek posiadaczem gosp.odarstwa rolnego. ogrodnicze- GO. hodowlanego. 1 - TAK 2 - NE tle ha przeliczeniol/lych... ~. Podstawe prawna przyznania zasiłk u m Podpis ata Uwagi zarejestro- p o djęcia pracow nika wanego pracy u rz~du ł, {,,! ~ l! l

7 ziennik Ustaw Nr Poz. 541 F. PO i3ł ERANE SWACZENA Z FUNUSZU PRACY ecyzje o przyznaniu świadczeń Od o ~ Rodzaj Symbol świadczeń kodu ecyzje o utracie prawa do świadczeń Od o ~ Rodz~j świadczeń Symbol ~ Przyczyna Symbol kodu kodu Adnotacja urzędu pracy do" -:zace wypłaty świadczeń NSTRUKCJA WYPEŁNANA KARTY 1. Kartę wypełniamy przez wyrafne i czytelne wpisanie lub podkrlnlenie właściwej odpowiedzi w poszczególnych rubrykach. 2. Nie wypełniać rubryk o kolorowym tle i kratek kodowych. 3. Nazwiska i imiona oraz adres zamieszkania piszemy literami drukowanymi, stawiając każdą literę w oddzielnej kratce. 4. Tam, gdzie wymagane jest podanie daty, należy wpisać kolejno dwie pierwsze cyfry dnia i miesiąca oraz dwie ostatnie cyfry roku. Jeżeli miesiąc lub dzień wyraża się liczbą jednocyfrową, należy poprzedzić ją zerem. Np. dla daty 1 czerwca 1991 r. wpisać : Osoby, które posiadają status absolwenta, w rubryce nr 14 obok nazwy ukończonej szkoły podają także nazwę miejscowości, w której znajduje się dana szkoła. 6. W rubrykach nr 28, 34 i 40 pod;re rzeczywiście wykonywany zawód i op isać rodzaj wykonywanych prac. 7. W rubryce nr 56 wymienić wszystkie osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym. 8. Przed podpisaniem oświadczenia należy zapoznać się z jego treścią i wypełnić kartę. Oświadczenie należy podpisywać w obecności pracownika urzędu. 9. W przypadku trudności w wypełnianiu niektórych rubryk zwrócić się o wyjaśnienie do pracownika urzędu. Adnotacje o wydanych przez urząd pracy dokumentach i zaświadczeniach ~ W dniu kartę wył ączono z ewidencji z powodu ] OŚWACZENE REJESTROWANEGO Uprzedzony(a) o odpowied zi alności karnej z an Kodeksu karnego za fałszywe zeznania oświadczam, co n.stopuje: 1. Pozoetajo bez pracy oraz jestem zdolny i gotowy do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Nie pobieram nauki w szkole w systemie dziennym oraz nauki w szkole wieczorowej i zaocznej, z wyjątkiem nauki podjętej w tych szko łach w okresie. kiedy byłem zatrudniony.. 3. Nie nabyłem prawa do emerytury. 4. Ani ja, ani mój współmałżonek nie jesteśmy właśc ici Q lami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha pneliczeniowego albo gospodarstwa stanow iąceg o dział specjalny. 5. Nie prowadzę działalności gospodarczej i nie podlegam ubezpieczeniu społecz nemu z tytułu innej działalności. 6. Pozostaję w stosunku pracy w wymiarze czasu pracy - z przyczyn dotyczących zakładu pracy - nie wyższym niż polowa obowiązujące go wymiaru czasu pracy i osiągam w mies iącu wynagrodzenie nie przekraczające połowy najn i ższego wynagrodzenia. 7. Os iągam miesięczne dochody nie przekraczaj ące połowy najn iższego wynagrodzenia z ty tulu świadczenia jakiejkolwiek pracy zarobkowej (innej niż ze stosunku pracy). 8. Nie pobieram: - renty inwalidzkiej. - renty rodzinnej, - świadczenia rehabilitacyjnego. - wynagrodzenia lub odszkodowania w wysokości wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy, -- uposa żen ia lub odprawy po ustaniu stosunku służbowego. - zasiłku wychowawczego po ustaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego. 9"'. Nie pozostaję we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem osiągającym dochody przek ra czające dwukrotnie przec iętne wynagrodzenie, 10", ochód na członka rodziny nie przekracza 33% przec iętnego wynagrodzenia. pomimo że współmałżonek os iąga dochody przekraczające dwukrotnie prze ciętne wynagrodzenie. 11. Nie jestem zarejestrowany w innym urzędz ie pracy i nie pobieram w nim świadczeń określonych w ustawie. 12. Zobowiązuję się do bezzwłocznego informowania o w szelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej. 13. Zostalem pouczony o obowiązku : - zgłasza n i a się w wyznaczonych terminach. - zwrotu nienalażnie pobranego świad czenia w przypadkach niespe/nienia wyż ej wymienionych warunków., N iepotrz..,bne sk reśli ć. podpis osiibyreiesi,u'jiićej'... iliiia..... podpis',iijiisiiowami,jo"

8 ziennik Ustaw Nr Poz. 541 Załącznik nr 3 pieczęć rejonowego urzędu pracy nia..... ZAŚWACZENłE Obywatel (ka) (nazwlelcoiimlt) syn (córka) {imit ojcl' urodz... (data urodzenia) był(a) zarejestrowany(a) W tutejszym Urzędzie Pracy jako bezrobotny(a) i pobral(a) w okresie od dnia... do dnia... zasijek - zasiłek szkoleniowy z tytułu pozostawania bez pracy. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (z. U. Nr 106. poz. 457) okres pobierania zasiłku (zasiłku szkoleniowego) podlega wliczeniu do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. Okresów pobierania zasiłków nie wlicza się jednak do: 1) okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, 2) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów. -~. - ~. ~ ~,..:.", Niepotrzebne kre$lit (podpla pieczęć imienne kiorownb rejonowego urzodu PeY - upoważnionego pracownb)

9 ziennik Ustaw Nr 122 _ Poz. 541 Załącznik nr 4 1. NUMER ZGŁOSZENA CT] o o o 3. ATA WYCO FANA ZGŁOSZENA 000 ZGŁOSZENE WOLNEGO MEJSCA PRACY LUB PRZVGOTOWANA ZAWOOWEGO 4. NUMER PRACO- 6. KO ZAWOU 9. LOSC 12. OCZEKWANA WNKA URZĘU MEJSC m ZAKŁAU PRACY: 1. Telefon 2. Poczta 3. Osobiście 4. nne r 2. ATA PRZVJĘ NAZ:oNA ZAWOU CA ZGŁOSZE- 5. SPOSOB PRZVJĘ- NA CA OFERTY 16. NUMER STATYSTYCZNY ZAKŁAU ",,, ] " 18. NAZWA ZAKŁAU 17. NUMER ZAKŁAU 19. ARES ZAKŁAU / Kod pocztowy Miejscowość r 20. KONTAKT Ulica 8. NAZ:oNA STANOWSKA PRACY 13. WEK 10.LOse KANY- 14. WYKSZTAŁ - ATOW m CENE 11. PRACA OLA NWA- LY 15. STAż PRACY 25. LOKALZACJA MEJSCA PRACY (Adres miejsca wykonywania pracy) 26. ZASĘG 1. Rejon 2. Województwo 3. Kraj ( 1 [ r t [ r ł ł 27. TYP PRACY 28. ZMANOWOse 1. Stala 2. Część etatu 3. Sezonowa 4. orywcza 5. Na czas określony 6. Na zlecenie 7. nne c::j 1. Jednozmianowość 2. wie zmiany 3. Trzy zmiany 4. Turnusowa 5. nne c::j 29. m UJ UJ 30. ATA ROZPO 31. ROZAJ STAWKA WYNAGROZENA 32. Nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej zakład ~ Telefon Czas (dzień tygodnia, godzina) kontaktu CZĘCA PRACY mmm 21. FORMA 22. ZAŁ 23. WEL- 24. LOKAL- GOSPO- KOSe ZACJA ARK ZATRU- (GM- NENA NA) OJ TJ O WYSOKOSC WYNAGROZENA " Suma zarobków w miesiącu TRESC PRACY

10 Ziennik Ustaw Nr 1 ~ Poz. 541 PRACOWNK M Ę NAZWSKO OSOBA REFEROWANA WYNK SK EROWANA ATA U RZĘU OSOBY PRZEŁOŻENA POB ERA ZAS ŁEK J EST NWAL Ą OMOW ŁA NE PRZESTAWA - NE ZATRU REFEROWANEJ ZATRUNONA ZGŁOSZEN A JĄCY ZGŁOSZ E- O PRACY TAK NE TAK NE NONA PRZYJ ĘC A.STAWŁA SĘ PRACY O PRACY NE -... "

11 2iennik Ustaw Nr Poz. 541 Załącznik nr 5 REJONOWY URZĄ PRACY w KARlA REFERENCYJNA-' STAŁEJ 1. NUMER ZGŁOSZEN A 2. ATA SKEROWANA 3. O PRACY: SEZONOWEJ UJ UJ UJ 4. NAZWA ZAKŁAU PRACY 1111 ł [ liii! 1flllllllllllll 5. ARES ZAKŁAU (Miejsce stawienia s ię do pracy) [11 Kod pocztowy Miejscow oś ć l l l l l l l l l l J J l J J LLlll"""'" ' ' A 6. OSOBA. O KTOREJ NALEży SĘ ZGŁOSC 7. ATA ZGŁOSZENA 8. GOZNA C C] UJ 9. NAZWA ZAWOU 10. NAZWA STANOWSKA 1,. KO ZAWOU NUMER PRACOWNKA URZĘU [[1111[/ MĘ NAZWSKO OSOBY KEROWANEJ 00 PRACY " ",r-t''1""11"'"'t""1't'-rl-r-t" T ~r-t'..,-,-r-t'"t""1rt'"1 T 'l'r-r1 T""1-r-r ",,""11-'-[" 13. NUMER TELEFONU " " WYNK SKEROWANA OCNEK " B" WYPEŁNA ZAKŁA. NA KTORYM CĄżY OBOWĄZEK OESŁANA O REJONOWEGO URZĘU PRACY KARTY REFERENCYJNEJ (OCNEK " A" i " B" ) W TERMNE NE ŁUŻSZYM Nil... ON O ATY POJĘCA ECYZJ,. KANYAT ZOSTAŁ ATA PRZYJĘCA rn rn rn ZATRUNONY PRACY 2. KANYAT NE ZOSTAŁ ZATRUNONY PRzyCZyNy KANYAT ZOSTAŁ ZAAKCEPTOWANY. ALE NE STAWŁ SĘ O PRACY POAJĄC POWOy......: KANYAT OMOWŁ PRZYJ Ę C A PRACY 5. OATKOWE UWAG B 6. ATA POJĘCA ECyzji rn rn rn 7. POPS P E CZĄTKA ZAKŁAU,. NUMER ZG ŁOSZENA / POTWERZENE OBORU KARTY REFERENCYJNEJ 2. ATA WYANA KARTY rn rn rn 3. NR PRACOWNKA URZĘU, " 5. MĘ NAZWSKO OSOBY SKEROWANEJ 1 [ / r 'T'.,.-,r-r-T""T-"T"""T"-r-r-T'..,-,"'"'T""T""T-r-T"""T"~r-r...,,-,--r--T-r-r-r--r-1 6. NAZWA ZAKŁAU [ " " 7. POPS OSOBY SKEROWANEJ. STANOWĄCY POTWERZENE OBORU KARTY REFERENCYJNEJ C 4. NR ZAKŁAU J WAżNA 3 dni od daty wystawienia

12 ziennik Ustaw Nr Poz. 541 Załącznik nr 8 pieczęć rejonowego urzędu pracy SKEROWANE do prac interwencyjnych - rob6t publicznych ) W związku z porozumieniem w sprawie zawartym w dniu pomiędzy Rejonowym Urzędem Pracy w a kieruję Pana(nią) zam zarejestrowanego(ą) jako osoba bezrobotna do podjęcia pracy w ramach prac interwencyjnych - robót publicznych '. data skierowania podpis pracownika rejonowego urzędu pracy., Niepotrzebne s kre ś l i ć Zahlcznik nr 7 pie c zęć rejonowego urzędu pracy NYWUALNA KARTA WYPŁATY ZASŁKU nazwisko i im i ę adres zamieszkania Z asi ł e k mie się c zn ie Zasilek rodzinny Nr Numer Okres pfzyznani~ 1---, ,, zbior M ie si ąc dec\,'zji zas ; ł\' 1 czej od - do % kwota osób kwota listy wyplat za si!~ k r.silek rodzinny o wyplaty podpis pracownika inne razem ob l icza j ac~g o wysoko ść l:ljsilku t t--- -t- ----_-_~~-=--=-:-=--=:.-=-===+---ł--_-_-_-l!--._+ -t ~--~--~ ~.-~----+t==---:~--~ ł ~ =--=-:~==----4' =t t----r.---~r ~ ~--~--~ ~ --~-----r---~---~---r----r-----r ~ ~ ~----_ ~ ~ r - ---~ ---~------~ ~ ~ ~ t--- :- 1' :====:=-~---ł--r-=--~~ ~i ą--. f = f----ł ł

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Dz.U.04.262.2607 2005.11.01 zm. Dz.U.2005.210.1746 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Załącznik nr 1 do Zasad doboru i kierowania osób uprawnionych na szkolenia organizowane w trybie indywidualnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w 2015 roku WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W MIEJSKIM URZĘDZIE PRACY W LUBLINIE Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej, osoby poszukującej zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33

Wpisany przez Administrator sobota, 11 października 2008 12:00 - Poprawiony wtorek, 02 sierpnia 2016 09:33 Terminy wizyt: Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej

Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej . (pozycja w rejestrze wydziału)... ( pieczęć organizatora stażu) Miejski Urząd Pracy w Kielcach Centrum Aktywizacji Zawodowej WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne)

Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Wniosek do Wójta Gminy Nowa Karczma o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) Dane wnioskodawcy Nazwisko Imiona Adres zamieszkania Telefon kontaktowy Wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Druk 2.3 do Zał. 2, ZW 32/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań pieczątka firmowa wnioskodawcy zwanego dalej organizatorem stażu.........

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ROZDZIAŁ I Zał. do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora PUP w Przemyślu dnia 16 stycznia 2015 r. REGULAMIN DOKONYWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEMYŚLU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA OSOBOM, KTÓRE PODJĘŁY

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism

Poradnik. e-poradnik. dla szukających pracy. i pieniędzy na własną firmę. egazety Prawnej. Przepisy, porady, przykłady, wzory pism e-poradnik egazety Prawnej Poradnik dla szukających pracy i pieniędzy na własną firmę Przepisy, porady, przykłady, wzory pism Jak skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy Jak przekwalifikować się za

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ORAZ POSZUKUJĄCYCH PRACY Wstęp Rejestracja bezrobotnego oraz innej osoby poszukującej pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), po wypełnieniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie stażu 1

W N I O S E K o zorganizowanie stażu 1 ... pieczęć organizatora Gdańsk, dnia..... Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3 Maja 9 W N I O S E K o zorganizowanie stażu 1 I. Dane organizatora:... /pełna nazwa, adres organizatora lub miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)

... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL) ... (imię i nazwisko bezrobotnego)... (adres zamieszkania)... ( numer PESEL)... dnia... Powiatowy Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1 59 600 Lwówek Śląski WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje, wykształcenie, predyspozycje psychofizyczne

kwalifikacje, wykształcenie, predyspozycje psychofizyczne nr wniosku... Radom, dnia...... (pieczęć wnioskodawcy) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Część I (wypełnia kandydat na szkolenie)* Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną 1. Nazwisko Imię...... 2. PESEL..... Data i miejsce urodzenia 3. Seria i numer dowodu osobistego.......

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

... 3. Na opiekuna stażystów proponuję :... imię i nazwisko stanowisko pracy wykształcenie. 4. Miejsce odbywania stażu:...

... 3. Na opiekuna stażystów proponuję :... imię i nazwisko stanowisko pracy wykształcenie. 4. Miejsce odbywania stażu:... ...... (pieczęć organizatora) (pozycja w rejestrze wydziału) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O SKIEROWANIE DO ODBYCIA STAŻU

W N I O S E K O SKIEROWANIE DO ODBYCIA STAŻU Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu Grójec, dnia --........................ (pieczątka organizatora) Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu W N I O S E K O SKIEROWANIE DO ODBYCIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie wdrożenia Regulaminu dokonywania przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu zwrotu kosztów przejazdu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK. o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 ... (data wpływu wniosku do OPS) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie WNIOSEK o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2013/2014 1. Wnioskodawca (zaznaczyć właściwe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca 1. Informacja o uczniu/słuchaczu oraz szkole/kolegium*. Dane ucznia/słuchacza* Nazwisko: Imiona:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200...

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 200.../200... CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca. Informacja o uczniu/słuchaczu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Data wpływu formularza i podpis przyjmującego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Krok po kroku do AGROTURYSTYKI- kurs agroturystyki dla mieszkańców gminy Bełchatów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:...

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin WNIOSEK. o zorganizowanie stażu. 1) Nazwa lub imię i nazwisko:... Projekt Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konin, dnia...... (pieczęć organizatora)

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim http://puptomaszow.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych Prawo do zasiłku Prawo do zasiłku będzie Ci przysługiwać od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Pieczątka Beneficjenta FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dotyczy osób niepełnosprawnych Tytuł projektu Program aktywizacji społecznej w Powiecie Przemyskim Nr projektu POKL.07.01.02-18-025/09 Miejsce organizacji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 Lesko, dnia.. / Nazwisko i Imię / / Adres zamieszkania / / Kod pocztowy / / PESEL / w przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU

R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PUŁTUSKU Załącznik do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora PUP w Pułtusku z dnia 01 marca 2016 r. R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU ORAZ ZAKWATEROWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl Krosno Odrzańskie, dnia...... /pieczęć Organizatora/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax

POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, Kłobuck tel , fax URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU ul. Długosza 114, 42-100 Kłobuck tel. 34 317-15-68, fax. 34 317-13-45 www.pupklobuck.pl załącznik nr 2 do procedury WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Postanowienia ogólne Aktywizacja zawodowa o której mowa w tytule udzielana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności:

W N I O S E K ... 3. Numer telefonu:... Faxu e-mail... 4. Miejsce prowadzenia działalności: ..., dnia... (pieczątka organizatora) POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W KUTNIE W N I O S E K O ORGANIZACJĘ PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZATORZE: 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. Żary dnia. Powiatowy Urząd Pracy Ul. Mieszka I 15... 68-200 Żary ( pieczęć firmowa Organizatora Stażu ) W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH (Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE

WNIOSEK WNIOSEK O PRZYZNANIE Data wpływu (wypełnia SZKOŁA) DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) Nazwisko i Imię wnioskodawcy A. 1. Dane osobowe ucznia / słuchacza Nazwisko Imię PESEL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość PŁOCK Kod pocztowy - Poczta. Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy - Poczta Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr X/45/2011 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 sierpnia 2011r.

Uchwala Nr X/45/2011 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 sierpnia 2011r. Uchwala Nr X/45/2011 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/189/2010 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

... / pieczęć firmowa zakładu pracy / Starosta Toruński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... / pieczęć firmowa zakładu pracy / Starosta Toruński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu Chełmża, dnia...... / pieczęć firmowa zakładu pracy / Starosta Toruński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

Do Wójta Gminy w Jakubowie. (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, tel. kontaktowy, nazwa szkoły, gdy wnioskodawcą jest dyrektor)

Do Wójta Gminy w Jakubowie. (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, tel. kontaktowy, nazwa szkoły, gdy wnioskodawcą jest dyrektor) Załącznik nr l do Zarządzenia Nr... Wójta Gminy Jakubów z dnia l września 2005 roku. Do Wójta Gminy w Jakubowie Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego: Wnioskodawca (imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel.(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 w. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU OPIEKUŃCZEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do Bonu Opiekuńczego Imię Nazwisko Numer PESEL Data urodzenia Stan cywilny Obywatelstwo Nr Szczecińskiej Karty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Kraków, dnia...... (pieczęć organizatora stażu) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku./2016r. POWIATOWY URZĄD PRACY w OLKUSZU

Nr wniosku./2016r. POWIATOWY URZĄD PRACY w OLKUSZU .. / Pieczęć firmowa wnioskodawcy/. /adres e-mail/.. /NIP/... /REGON/ Nr wniosku./2016r. Wn. STAŻ/16/ POWIATOWY URZĄD PRACY w OLKUSZU WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWYO ZORGANIZOWANIE STAŻU WRAMACH RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa MIASTO GRUDZIĄDZ Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1. STRUKTURA I BILANS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 1 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej Dokumenty wymagane do rejestracji Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ... miejscowość i data WNIOSEK O FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 roku, poz. 149),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU INFORMACJA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotnej lub innej osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych Wzór wniosku dla Podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej 01.07.2014 r. Wyszków, dnia...2015 r.... /pieczęć firmowa podmiotu/ Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań pieczęć firmowa Organizatora..... pozycja w rejestrze zgłoszeń data wpływu wniosku do PUP WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zasady nabycia prawa do zasiłku

Zasady nabycia prawa do zasiłku Powiatowy Urząd Pracy Zasiłek dla bezrobotnych Zasady nabycia prawa do zasiłku Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora

R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora R E G U L A M I N określający warunki odbywania stażu u organizatora POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Staż u organizatora, o którym mowa w niniejszym Regulaminie organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

S t a r o s t a O s t r o łęcki

S t a r o s t a O s t r o łęcki ..., dnia... /miejscowość/... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Bardziej szczegółowo

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania

przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki: otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, nie została skierowana do odbywania Regulamin w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia i zakwaterowania z Funduszu Pracy osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, odbywają u pracodawcy staż, szkolenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium Okres: IX XII/2013 Okres I-VI/2014 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Koninie Nr sprawy W dniu. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH

WARUNKI ODBYWANIA STAŻU PRZEZ BEZROBOTNYCH P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiew icza 6 a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 www.pupkamiennagora.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... (pieczęć organizatora stażu) Kraków, dnia... WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, Warszawa z wiersza 9 osoby POWIAT GRUDZIĄDZKI Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu 8 7 1 2 1 8 3 8 Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka1/3/5, -513 Warszawa Dział 1.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do rejestracji należy obowiązkowo przedłożyć:

UWAGA! Do rejestracji należy obowiązkowo przedłożyć: UWAGA! Do rejestracji należy obowiązkowo przedłożyć: - Kartę rejestracyjną - Oświadczenie rejestrowanego - Informację dla osób rejestrujących się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie - dokumenty niezbędne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora PUP w Kłodzku z dnia 11 kwietnia 2014 r. REGULAMIN zwrotu kosztów przejazdu przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo