5. Jak nazywa si ę jednostka danych protokou ł (PDU) warstwy 4?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Jak nazywa si ę jednostka danych protokou ł (PDU) warstwy 4?"

Transkrypt

1 1. Przerwanie IRQ13 wykorzystywane jest standardowo do obsugi: ł pierwszego sterownika IDE portu szeregowego COM1 portu równolegego ł LPT1 * koprocesora arytmetycznego 2. Które porty koncentratora przekazuj± ruch? tylko te porty, na których znajduje si ę port docelowy wszystkie porty w pozostaych ł domenach kolizyjnych * wszystkie porty z wyj±tkiem portu, na którym odebrano ruch wszystkie porty 3. W jaki sposób w sieci Ethernet s± wykrywane kolizje? stacje wykrywaj ą zmienione pole FCS w kolidujących pakietach * amplituda sygnau ł w medium sieciowym jest większa ni ż zwykle z powodu blokady nie można wykry ć ruchu wykry ć ruchu w sieci amplituda sygnau ł w medium sieciowym jest mniejsa ni ż zwykle 4. Jak nazywa si ę jednostka danych protokou ł (PDU) warstwy 2? pakiet * ramka bit dane segment 5. Jak nazywa si ę jednostka danych protokou ł (PDU) warstwy 4? pakiet ramka bit dane * segment 6. Jak wygl±da adres MAC? cztery grupy po osiem cyfr binarnych oddzielone kropką cztery cyfry dziesiętne oddzielone kropką * sze ć cyfr szesnastkowych dwana cie cyfr szesnastkowych dwadzie cia cztery cyfry dziesiętne 7. Które spo ród poniższych nazw dotycz± urz±dzenia o nazwie hub? transceiver prze ł±cznik most * wieloportowy wtórnik aktywny host 8. Która warstwa modelu OSI obejmuje no niki fizyczne? * warstwa 1 Strona 1

2 warstwa 2 warstwa 3 warstwa 4 warstwa 5 warstwa 6 testg 9. Jaki typ z±cza ł jest używany w sieciach 100BASE-T Ethernet do skrętki nieekranowanej kategorii 5e? BNC * RJ-45 S/T MIC RJ W systemie operacyjnym Linux plik o nazwie prawo może być przegl±dany tylko przez wa ciciela ł i użytkowników nale ż±cych do grupy, jeżeli nadamy mu prawa poleceniem: chmod 345 prawo chmod 455 prawo * chmod 543 prawo chmod 777 prawo 11. W którym spo ród poniższych standardów bezprzewodowych prędko ć transmisji wynosi 54 Mb/s? n b c * g 12. FAT32 nie jest systemowo obsugiwany ł przez system operacyjny: Windows Me * Windows NT Windows 2000 Windows XP 13. Które urz±dzenie jest używane do ł±czenia geograficznie oddalonych sieci LAN? koncentrator (hub) most * router wtónik 14. Która spo ród następuj±cych nazw jest oficjaln± nazw± adresu przypisanego do każdej karty sieciowej przez jej producenta? adres karty sieciowej (NIC) * adres MAC adres IP adres nadawcy Strona 2

3 15. Która fizyczna topologia sieci korzysta z pojedynczego kabla szkieletowego, do którego bezpo rednio do±czone ł s± wszystkie hosty? pier cień gwiazda * magistrala siatka 16. Która warstwa OSI i TCP/IP występuje w obu modelach, ale w każdym z nich spenia ł inn± funkcj ę? transportowa sesji * aplikacji internetu fizyczna 17. Wspóprac ł ę HDD z pamięci± operacyjn± bez nadzoru procesora okre lamy jako: PIO * DMA S.M.A.R.T. PRML 18. System plików ext3 stosowany jest: w starszych wersjach systemu operacyjnego DOS w systemie operacyjnym Windows Vista * w systemie operacyjnym Linux w systemie operacyjnym Windows NT System plików ReiserFS stosowany jest w: starszych wersjach systemu operacyjnego DOS systemie Windows Vista * systemie Linux systemie Windows NT W której warstwie modelu OSI znajduje si ę karta sieciowa? * fizycznej ł±cza danych sieci transportowej 21. Tablica alokacji plików FAT-32 ogranicza rozmiar pojedynczej partycji dysku do: * 2TB 4TB 2GB 4GB Strona 3

4 22. Maksymalny możliwy rozmiar pliku na partycji z systemem plików FAT-32 wynosi: 2GB * 4GB 8GB 10GB 23. Maksymalny możliwy rozmiar pliku na partycji z systemem plików NTFS wynosi: 16GB 160GB 2TB * 16TB 24. Maksymalna pojemno ć dysku z interfejsem ATA-6 wynosi: 8,4 GB 136,9 GB 9,4 ZB (zetabajtów) * 144,12 PB (petabajtów) 25. Który port routera jest używany do wprowadzania zmian w konfiguracji przy użyciu modemu? port konsoli * port AUX port BRI port Ethernet 26. Wybierz serwer poczty nadchodzącej * POP3 FTP SMTP GPS 27. Jakie pary wyprowadze ń s ą skrzyżowane w kablu UTP z przeplotem? * 1->3, 2->6, 3->1, 6->2 2->3, 4->6, 4->1, 6->2 1->1, 2->2, 3->3, 6->6 1->8, 2->6, 3->1, 6->2 28. Która warstwa modelu OSI dotyczy typu kabli i z±czy? ł aplikacji prezentacji transportowa sieci ł±cza danych * fizyczna 29. Jaka jest najbardziej powszechna technika, w jakiej realizowane s± Strona 4

5 sieci LAN? FDDI kabel koncentryczny * Ethernet Token Ring testg 30. Gdzie na stae ł przechowywany jest adres MAC? pamięci RAM komputera * w pamięci ROM karty sieciowej nigdzie, należy go ustawi ć przed każdym po±czeniem ł 31. Jaka jest dugo ł ć adresu MAC? 8 bitów 8 bajtów 24 bity 24 bajty * 48 bitów 48 bajtów 32. Kto by ł zao ł życielem firmy IBM? B. Gates J. Backus * T. Watson B. Mandelbrot 33. Jakie zadanie wykonuje instrukcja MOV w asemblerze? * kopiuje dane ze Ľróda ł do przeznaczenia zmniejsza warto ć reprezentowan± przez operand o 1 zwiększa warto ć reprezentowan± przez operand o 1 mnoży liczb ę przez W architekturze x86 rejestr EAX to: rejestr bazowy * akumulator wskaľnik wierzchoka ł stosu dodatkowy rejestr segmentu 35. Ilu bitowe s± rysunki w formacie GIF? * ł 36. Ile operacji matematycznych wykonywa arytmometr - mechaniczna maszyna kalkulacyjna G. W. Leibniza ( )? 3 5 * 4 2 Strona 5

6 37. Modu ł komunikacji z sieci± w produktach firmy Microsoft pojawił si ę poraz pierwszy w: MS-DOS Windows v2.0 Windows 3.1 * Windows W którym trybie pracy Windows 3.1 dostępna bya ł możliwo ć uruchamiania wielu zada ń: rozszerzonym rzeczywistym * Liczba 0x44 w systemie binarnym ma posta ć: * W klasie B adresów IP liczba bitów adresuj±cych host wynosi: * Sie ć wifi standardu g umożliwia przesyanie ł danych z maksymaln± prędko ci±: 11Mb/s * 54Mb/s 108Mb/s 540Mb/s 42. Rozwinięcie skrótu USB to: Universal Service Bus * Universal Serial Bus Ultrafast Serial Bus 43. Domy lne rozszerzenie dokumentu tekstowego programu OpenOffice.org Writer to: *.doc *.rtf * *.odt *.ods 44. Pierwszym systemem rodziny Windows w którym pojawia ł si ę opcja przywracania systemu by: ł Windows NT4.0 Strona 6

7 * Windows Me Windows 2000 Windows XP testg 45. Systemami operacyjnymi s±: SQL, Linux, Lotus OS/2, Mac OS, POST NFS, Windows XP, Windows 98 * Solaris, Ubuntu, OS/2 46. Która z poniższych wersji j±dra Linux jest zaliczana do rozwojowych: * W interfejsie szeregowym RS-232C odbiór danych występuje na linii: DCD * RxD TxD GND 48. W interfejsie szeregowym RS-232C nadawanie danych występuje na linii: DCD RxD * TxD GND 49. Zapowiadany interfejs SuperSpeed USB (USB 3.0) będzie pozwala ł na transfer danych z maksymaln± prędko ci±: 480Mb/s 2.6Gb/s * 4.8Gb/s 6.2Gb/s 50. Do podgl±dania i edytowania konfiguracji interfesjów sieciowych w systemie Linux su ł ży polecenie: chmod * ifconfig cat get Strona 7

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO - Sieci. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO - Sieci(1) W sieci lokalnej zainstalowano serwer, który ma za zadanie przydzielanie dynamicznego adresu IP. Jaka usługa musi być uruchomiona na tym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci.

T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. T3: Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podstawowe komponenty sieci. Sieć komputerowa zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów: Sieci komputerowe Zarządzanie sieciami LAN Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Zarządzanie sieciami LAN Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Tytuł: Zarządzanie sieciami LAN Autor: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization

OSI Open Systems Interconnection Model ISO International Organization for Standardization Model OSI Model OSI, czyli Model Referencyjnych Połączonych Systemów Otwartych (ang. Open Systems Interconnection Model) stworzony został przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki Informacja i sposoby jej reprezentacji w pamięci komputera Informacja i dana Informacja to obiekt abstrakcyjny, który w postaci zakodowanej (jako dana) może być

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Warstwa fizyczna, łącza danych

Warstwa fizyczna, łącza danych Warstwa fizyczna, łącza danych Zadania 1. Z wykorzystaniem okablowania prostego oraz koncentratora lub przełącznika należy zorganizować dwie sieci lokalne obejmujące odpowiednio dwie połowy klasy laboratoryjnej.

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż.

Budowa komputera: Architektura i organizacja systemu komputerowego Struktura i funkcjonowanie komputera procesor. dr inż. Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 5 2/48 Plan wykładu nr 5 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn

Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Dr inż. Andrzej Piotrowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wykład 1

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Podział sieci ze względu na zasięg

Podział sieci ze względu na zasięg Sieć komputerowa Sieć komputerowa to grupa urządzeń, takich jak komputery, drukarki, koncentratory (ang. hub), przełączniki (ang. switch) i pozostałe, które są ze sobą połączone i są w stanie komunikować

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet.

W routerach Vigor interfejs LAN jest wyeksponowany w postaci czterech równorzędnych portów Ethernet. Ustawienia IP i DHCP dla sieci LAN. Fizycznie interfejs LAN jest dostępny w postaci przełącznika (4 porty 10/100 Base-T), a w modelach z indeksem G dodatkowo rozszerzony o koncentrator WLAN pracujący w

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL

SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL Monika Rybczak Akademia Morska w Gdyni SIEĆ ETHERNET INDUSTRIAL W pierwszej części artykułu przedstawiono krótki opis sieci Ethernet, następnie sieci Ethernet Industrial. W części drugiej zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp

instrukcja dostęp do Internetu DSL tp instrukcja dostęp do Internetu DSL tp Spis treści Konfiguracja usługi dostęp do Internetu DSL tp..................... 3 Parametry konfiguracyjne usługi.................................. 4 Zmiana profilu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na

Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na Interfejsy sprzętowe informatyce. Interfejs (na polski bywa tłumaczone jako styk, żartobliwie międzymordzie ) w informatyce urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Autor: Administrator 04.10.2007. Zmieniony 04.10.2007. Strona dla uczniów Radosława Sameckiego SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE (na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA

Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Podstawy informatyki INTERFEJSY KOMPUTERA Interfejs definicja W informatyce i elektronice urządzenie pozwalające na połączenie ze sobą dwóch innych urządzeń, które bez niego nie mogą ze sobą współpracować.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNIK INFORMATYK 1 SPIS TREŚCI: I. SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE.3 II. OPROGRAMOWANIE BIUROWE...8 III. PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE..9 IV.

Bardziej szczegółowo

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP).

84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). 84. Protokoły z rodziny TCP/IP warstwy transportowej modelu ISO OSI (UDP, TCP). UDP (ang. User Datagram Protocol - Datagramowy Protokół Użytkownika) jeden z podstawowych protokołów internetowych. Umieszcza

Bardziej szczegółowo

Sprawdź ile umiesz! 5) Do oprogramowania zaliczamy:

Sprawdź ile umiesz! 5) Do oprogramowania zaliczamy: Sprawdź ile umiesz! Poniżej został przedstawiony test w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia. Prawidłowy jest tylko jeden podpunkt w każdym pytaniu, lecz celowo nie zostały zamieszczone odpowiedzi..

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo