Raport roczny Annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny Annual report"

Transkrypt

1 2002 Raport roczny Annual report

2 Raport Roczny Annual Report 2002

3 Raport roczny 2002 Annual report 2

4 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial Data List Prezesa Zarządu 9 Letter of the President of the Board of Directors Z kart historii 15 From the Pages of the Company s Chronicles Cersanit w 2002 roku 19 Cersanit in 2002 Zarząd i Rada Nadzorcza Cersanit S.A. 20 Members of the Management and the Supervisory Board of Cersanit S.A. Kapitały i struktura akcjonariatu 21 Capital and Shareholder Structure Europejska firma Cersanit w 2002 roku 22 European Company Cersanit in 2002 Wyniki finansowe 35 Financial Statement Cersanit na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 36 Cersanit in the Warsaw Stock Exchange Opinia niezależnego biegłego rewidenta 39 Opinion of the Certified Auditor Skonsolidowany bilans 42 Consolidated Balance Sheet Pozycje pozabilansowe 44 Extra Balance Sheet Items Skonsolidowany rachunek zysków i strat 44 Consolidated Profit and Loss Account Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 46 Changes in Consolidated Equity Capital Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 48 Consolidated Cashflow Account 3

5 Raport roczny 2002 Annual report 4

6 Raport roczny Annual report Wybrane dane finansowe Selected Financial Data 5

7 Raport roczny 2002 Annual report W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 roku, Grupa Cersanit zanotowała zwiększone przychody ze sprzedaży, które osiągnęły wartość tys. zł i były o ponad 58% wyższe w porównaniu z rokiem 2001; zysk netto wzrósł w stosunku do okresu poprzedniego o ponad 75% do kwoty tys. zł.; In the year under review, ended 31 st December 2002, the Cersanit Capital Group generated increased return on sales that reached 393,706 thousand PLN and exceeded the return in 2001 by 58%. In comparison with the previous year its net profit increased by 75% to reach 35,182 thousand PLN, Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) Consolidated net return on sales (in thousand PLN) Skonsolidowany zysk netto (w tys. zł) Consolidated net profit (in thousand PLN) o blisko 27% w porównaniu z rokiem 2001 wzrosła suma bilansowa, która zamknęła się kwotą tys. zł; również wartość wskaźników dochodu na akcję i wartości księgowej na akcję znacząco wzrosły i osiągnęły odpowiednio 3,02 zł while the balance sheet total increased by 27% to reach 535,056 thousand PLN. The earnings per share index and the book value per share index showed significant growth and reached 3.02 PLN and PLN respectively. Skonsolidowane aktywa (w tys. zł) Consolidated assets (in thousand PLN) Dochód na akcję na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (w zł) Earnings per share on the basis of the consolidated financial statement (in PLN) , ,51 1,38 1,40 1,

8 Raport roczny Annual report i 13,76 zł.; stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła blisko 22%, znacząco przewyższając poziom inflacji; kurs akcji Cersanit S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na dzień 31 grudnia 2001 roku osiągnął wartość 43,20 zł. The rate of return on equity capital reached 22%, markedly exceeding the inflation rate. The stock quotation for Cersanit S.A. shares reached PLN at the 31 st December 2002 quotation of the Warsaw Stock Exchange. ROE na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (%) ROE on the basis of the consolidated financial statement (%) Wartość księgowa na akcję na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (w zł) Book value per share on the basis of the consolidated financial statement (in PLN) 24,29 18,16 15,58 16,10 21,99 6,22 7,60 9,00 10,73 13, Wybrane wielkości na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z kolejnych lat obrotowych Selected values on the basis of the consolidated financial statement for consecutive company s years Wyszczególnienie Wybrane pozycje bilansu Aktywa (w tys. zł) Kapitał zakładowy (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł) Zysk na działalności gospodarczej (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Wskaźniki Dochód na akcję (w zł) 3,02 1,73 1,40 1,38 1,51 Wartość księgowa na akcję (w zł) 13,76 10,73 9,00 7,60 6,22 ROE (%) 21,99 16,10 15,58 18,16 24,29 Specification Selected data from balance sheet Assets (in thousand PLN) Capital stock (in thousand PLN) Equity capital (in thousand PLN) Selected data from profit and loss account Net return on sales (in thousand PLN) Profit on operating activity (in thousand PLN) Profit on economic activity (in thousand PLN) Gross profit (in thousand PLN) Net profit (in thousand PLN) Indexes Earnings per share (in PLN) Book value per share (in PLN) ROE (%) 7

9 Raport roczny 2002 Annual report 8

10 Raport roczny Annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Board of Directors 9

11 Raport roczny 2002 Annual report 10

12 Raport roczny Annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Board of Directors Szanowni Państwo, Po raz pierwszy przypadł mi zaszczyt i przyjemność zwracać się do Państwa, podsumowując rok obrotowy w Grupie Cersanit. Miniony 2002 r. był niewątpliwie najlepszym okresem w dotychczasowej historii Grupy. Pomimo stagnacji gospodarczej zrealizowaliśmy w tym czasie nasze wszystkie i, co warto podkreślić w sposób szczególny, niezwykle ambitne plany. Konsekwencją naszych starań jest umocnienie przez Spółkę pozycji niekwestionowanego lidera branży na krajowym rynku. Realizując strategię rozwoju eksportu, wykorzystaliśmy w minionym okresie również wszystkie szanse globalne, jakie pojawiły się przed nami. W minionym roku przychody ze sprzedaży Grupy zdecydowanie wzrosły do kwoty tys. zł, co stanowi ponad 58% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, skonsolidowany zysk netto zamknął się kwotą tys. zł i był wyższy w porównaniu z rokiem 2001 o ponad 75%. Wartości wskaźników dochodu na akcję oraz wartości księgowej na akcję wzrosły i osiągnęły odpowiednio 3,02 zł i 13,76 zł; stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła blisko 22%, co w zestawieniu z rekordowo niską inflacją jest wynikiem bardzo dobrym. Osiągnięte rezultaty finansowe dają stabilną i trwałą podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. Jako lider branży na krajowym rynku, systematycznie wzbogacamy szeroki wachlarz artykułów oraz udoskonalamy produkty, nie szczędząc wysiłków, aby trwale poprawiać jakość życia naszych Klientów. W 2002 r. skierowaliśmy na rynek nowe wyroby; są wśród nich interesujące produkty ceramiki sanitarnej, bogate wzorniczo płytki ceramiczne i gresy oraz meble łazienkowe, doskonale komponujące się z wnętrzem każdej łazienki. Wszystkie nowości rynkowe, podobnie jak reszta naszej oferty handlowej, cenione są m.in. z uwagi na walory jakościowe oraz użytkowe. Dear Ladies and Gentlemen, It is the first time that I have had the honour and pleasure to deliver this address to you to sum up the company s year of the Cersanit Capital Group. The past year 2002 was unquestionably the best period in our history. What particularly deserves mentioning is the fact that despite the economic recession we managed to achieve all of our so ambitious plans. As a result we were able to confirm the company s firm position as the branch leader in the domestic market. Implementing the strategy for export expansion, we were able to make the most of all the global opportunities that emerged in the past period. Last year the Group s return on sales substantially increased to generate 393,706 thousand PLN, which marks up approximately 58% growth in comparison with the previous year. The consolidated net profit reached 35,182 thousand PLN and exceeded its respective value in 2001 by 75%. The indexes of earnings per share and book value per share also increased to reach 3.02 PLN and PLN respectively. The rate of return on equity capital reached nearly 22%, which is a very good result, particularly when compared with the low inflation rate. The financial results achieved in 2002 provide a steady and firm basis for further development of the Group. As the branch leader in the domestic market we have steadily enlarged the wide range of products we have on offer, constantly raising their quality and taking ultimate effort to considerably improve the standard of living of our customers. In the past year we marketed new products, such as inspiring sanitary ceramics, richly patterned tiles and gres tiles, as well as bathroom furniture that ideally fit bathroom interiors. These novelties, just as the remaining range of our wide product line, have been constantly held in high esteem for their standard and application qualities. 11

13 Raport roczny 2002 Annual report W 2002 roku prowadziliśmy intensywne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży, uwieńczone pełnym sukcesem. Zwiększyliśmy tym samym nasz udział we wszystkich segmentach rynkowych, na których operujemy. W każdym posiadamy dominujący bądź znaczący udział, wspominając tylko dwa z nich, generujące ok. trzech czwartych przychodów ze sprzedaży Spółki, tj. ceramikę sanitarną, w której udział na polskim rynku szacowany jest na ok. 47%, oraz rynek płytek ceramicznych, gdzie po krótkiej obecności w tym segmencie nasz udział wyniósł ok. 10%, sytuując nas w trójce największych producentów tej branży w Polsce. Nasze działania w minionym roku skoncentrowane były również na zwiększaniu rozpoznawalności marki Cersanit; w tym celu m.in. przeprowadziliśmy szeroką kampanię reklamową w krajowych stacjach telewizyjnych, dzięki czemu w sposób istotny wzrosła rozpoznawalność marki Firmy, jako synonimu Wszystko do łazienki. Drodzy Państwo, na początku 2002 r. zdecydowaliśmy o realizacji kolejnych inwestycji w Grupie. Pierwsza z nich dotyczyła budowy kolejnej fabryki płytek ceramicznych i gresów w SSE w Wałbrzychu, druga zaś budowy zakładu kabin prysznicowych, brodzików oraz wanien akrylowych w SSE Starachowice. Pierwszą z nich zakończyliśmy w grudniu 2002 r. Dzięki niej, nasze moce produkcyjne wzrosły do ok. 12 mln m 2 płytek rocznie; odpowiedzieliśmy tym samym na stale wzrastające zapotrzebowanie płynące z rynku również na te nasze produkty. Druga ze wspomnianych inwestycji umocni naszą pozycję w segmencie kabin prysznicowych oraz wanien akrylowych. Podobnie jak wałbrzyska fabryka, również ta jest jednym z najnowocześniejszych i największych tego typu zakładów w Europie. Niezwykle dynamiczny rozwój Firmy znalazł uznanie w oczach niezależnych ośrodków monitorujących rynek, które w 2002 r. licznie plasowały Cersanit na wysokich pozycjach w rankingach, wśród najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju. Analitycy domów maklerskich wyceniają akcje Spółki powyżej rynku, co jest kolejnym dowodem pozytywnej oceny solidnych fundamentów Spółki. In 2002 we successfully carried out intensive endeavours to generate higher sales levels. As a result we managed to increase our market share in all the market segments we operated in. In each segment we have a dominating or significant share; just to mention two of these segments, generating three quarters of the entire company s sales, that is sanitary ceramics, where we were able to reach approximately 47% of the domestic market share and ceramic tiles, where we reached 10% of the market share after only a short period of operations. This makes us one of the top three manufacturers in the field of market in Poland. Last year we also concentrated our efforts on increasing the awareness of the Cersanit trademark.to this end we carried out an intensive advertising campaign in domestic TV stations thanks to which the recognition of the company s trademark greatly increased as a synonym for All for the Bathroom. Dear Ladies and Gentlemen, at the beginning of 2002 we decided to carry out further investments in the Group. The first one concerned building another plant of ceramic tiles and gres tiles in the Special Economic Zone in Wałbrzych, while the other one concerned the erection of the facility manufacturing shower cabins, shower trays and plastic baths in the Special Economic Zone of Starachowice. The first investment was completed in December 2002 and increased our annual production capacity to approximately 12 million square metres, thus responding to constantly growing market demand for these products. The latter of the investments will enhance our position in the market segment of shower cabins and plastic baths. Like the plant in Wałbrzych, it is one of the largest and most modern facilities of this kind in Europe. Such a rapid growth of the company was duly recognised by independent market research centres that granted Cersanit top ranks in 2002, among the most progressively developing companies in Poland. The analysts of brokerage houses evaluate the company s shares above their market value, which enhances positive assessment of the company s reliable foundations. 12

14 Raport roczny Annual report W tym czasie kurs akcji Firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych zanotował historyczne maksimum, osiągając wartość 43,50 zł i przynosząc tym samym znaczące stopy zwrotu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Spółka należy do grona trzydziestu spółek o największej wartości rynkowej, spośród ponad dwustu firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pragnę w tym miejscu podziękować pracownikom Grupy za wysiłek i wkład na rzecz budowania organizacji spełniającej oczekiwania w każdych warunkach. Gospodarcza rzeczywistość stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Jestem przekonany, że podobnie jak w przeszłości, razem sprostamy każdemu wyzwaniu. Wierzę, że nie zabraknie Państwu sił, motywacji oraz determinacji w realizacji misji tworzenia wartości. Miniony rok należy uznać za niewątpliwie bardzo udany okres dla Grupy Cersanit. Z całą pewnością uczyniliśmy w nim wszystko, aby w przyszłości zapewnić Akcjonariuszom oczekiwane korzyści z powierzonego nam kapitału. Pragnę zapewnić wszystkich Właścicieli, że zarówno w roku obecnym, jak i w dalszej przyszłości nie będziemy szczędzić starań dla pomnażania Państwa kapitału i zwiększania płynących zeń zysków. At that time the quotation for the company s shares in the Warsaw Stock Exchange reached its historic peak, achieving the value of PLN and thus bringing about substantial rate of return. It is worth pointing out here that the company belongs to thirty companies of top market value among over two hundred businesses quoted in the Stock Exchange. I would like to take this opportunity to thank all the employees of all our enterprises consolidated in the Capital Group for their effort and commitment to create an organisation that meets demands in all conditions. Economic reality keeps making us face new challenges. I do believe that we shall be able to overcome all of them together, just like we have had so far. I also believe that you will keep your spirit, motivation and will to make our mission of creating values come true. The past year should undoubtedly be considered a very successful period for the Cersanit Group. We certainly did our best to provide our shareholders with future profit from the capital they entrusted us with. I would like to assure all the company s owners that this year as well as in the years to come we shall make every effort to further expand your capital and the profits generated through it. Zbigniew Lange Prezes Zarządu Cersanit S.A. President of the Board of Directors Kielce, 12 sierpnia 2003 r. 13

15 Raport roczny 2002 Annual report 14

16 Raport roczny Annual report Z kart historii From the Pages of the Company s Chronicles 15

17 Raport roczny 2002 Annual report Z kart historii From the Pages of the Company s Chronicles Początki historii Cersanit S.A. sięgają 18 lutego 1967 roku, kiedy to na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, powstały Zakłady Ceramiczne Krasnystaw, jako część olbrzymiego, państwowego przedsiębiorstwa ceramicznego Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego z siedzibą w Warszawie. W kilka lat po uruchomieniu w 1970 roku pierwszej linii technologicznej do produkcji ceramiki sanitarnej, fabryka w Krasnymstawie była już największym polskim producentem ceramiki sanitarnej, a jej produkty były obecne w wielu polskich domach. Po kolejnych przekształceniach w 1981 roku usamodzielnione przedsiębiorstwo zyskało nową nazwę: Zakłady Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw, aby w marcu 1992 roku przekształcić się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Cersanit Krasnystaw Spółka Akcyjna. W lipcu 1996 roku minister przekształceń własnościowych zaprosił do rokowań w sprawie prywatyzacji Spółki, które zakończyły się w grudniu podpisaniem umowy sprzedaży 62,5% kapitału zakładowego firmie PLI S.A. oraz 12,5% firmie Porsanit Sp. z o. o. Rok 1997 to rok inicjacji obecności papierów wartościowych Spółki w obrocie publicznym za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 25 maja 1998 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Cersanit S.A. na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych, a od 18 listopada akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym. Przedsiębiorstwo rokrocznie notowało dynamiczny wzrost produkcji, przychodów oraz zysków, czego konsekwencją była możliwość realizacji ambitnych planów inwestycyjnych budujących przyszłość produkcyjną Spółki. Dostrzegając fakt, iż największe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności produktów ma ich jakość i wzornictwo, skoncentrowano działania na opracowywaniu i wdrażaniu procedur jakości zgodnych z międzynarodowymi normami. Ich uwieńczeniem było przyznanie fabryce w Krasnymstawie w roku 1998 Certyfikatu jakości ISO The history of Cersanit S.A. goes back to 18 th February 1967, when by force of the regulation of the Minister of Construction and Building Materials Industry, the Sanitary Ceramics Company Krasnystaw was founded as part of a large, stateowned glass and ceramics holding with its seat in Warsaw. A couple of years after the start-up of the first production line for manufacturing sanitary ceramics in 1970, the industrial plant at Krasnystaw was the largest Polish manufacturer of sanitary ceramics with its products installed in many Polish households. After further transformations the independent business entity obtained a new name in 1981: The Plant of Sanitary Ceramics Krasnystaw, to be transformed into the Cersanit-Krasnystaw one-man joint stock company owned by the State Treasury in March In July 1996 the Minister of Ownership Transformation invited investors to tender for sales of the company shares, which was concluded in December with an agreement on sales of 62.5% of its equity capital to PLI S.A. and 12.5% to Porsanit Sp. z o. o was the year in which the company shares were admitted to public circulation by consent of the Securities Commission of the Stock Exchange. On 25 th May 1998 the first quotation of the shares of Cersanit S.A. took place in the parallel market of the Stock Exchange. From 18 th November on, its shares have been quoted in the primary market. Year after year the company dynamically increased its production capacity, income and profit, which allowed it to put into operation its ambitious investment plans, thus building its production future. Bearing in mind the fact that an increase of product competitiveness is directly related to its quality and design, the company focused its efforts on working out and implementing quality procedures compliant with international standards. The effort was successfully completed by awarding the Quality Certificate ISO 9001 to the manufacturing plant at Krasnystaw in

18 Raport roczny Annual report Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju Firmy, z podmiotu rozszerzającego swoją produkcję na inne wyroby służące wyposażeniu łazienki, w przeciągu trzech lat wydzielono podmiot dystrybucyjny Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach i powołano do życia trzy spółki produkcyjne. Cersanit I Sp. z o. o. w Krasnymstawie jako fabrykę ceramiki, Cersanit II S.A. producenta mebli łazienkowych oraz przyszłego producenta wanien akrylowych, kabin prysznicowych i brodzików w Starachowicach, a także Cersanit III S.A. w Wałbrzychu jedną z największych i najnowocześniejszych w kraju i na świecie fabrykę płytek ceramicznych i gresów, której uroczystego otwarcia 3 lipca 2001 dokonał prezydent RP pan Aleksander Kwaśniewski. W konsekwencji prowadzonej polityki jakości i ochrony środowiska naturalnego, od stycznia 2002 roku, w wałbrzyskiej fabryce rozpoczęły się prace nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 oraz Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO Obecnie obydwie fabryki Cersanit I oraz Cersanit III mogą pochwalić się działaniem zgodnym z dwiema europejskimi normami. Following the assumptions of the consistently implemented strategy of development, in the following three years a distribution entity called Cersanit S.A. with its headquarters in Kielce was separated from the business entity, with the view of expanding its production range into other sanitary equipment. This brought about foundation of three manufacturing business units: Cersanit I Sp. z o. o., located in Krasnystaw, manufacturing sanitary ceramics, Cersanit II S.A. manufacturer of bathroom furniture and future manufacturer of plastic baths, shower cabins and shower trays, located in Starachowice and Cersanit III S.A. in Wałbrzych, on the worldwide scale one of the largest and most modern manufacturer of ceramic tiles and gres tiles which was solemnly opened by Mr. Aleksander Kwaśniewski, President of the Republic of Poland on 3 rd July As provided in the company s policy of quality and environmental protection, the next step for the Wałbrzych plant was taken in January 2002 to start work on implementing the Integrated Quality Management System, as specified in the PN-EN ISO 9001 standard and the Environmental Management System, as specified in the PN-EN ISO standard. Currently both plants, Cersanit I and Cersanit III, can boast of operating in compliance with European norms. 17

19 Raport roczny 2002 Annual report 18

20 Raport roczny Annual report Cersanit w 2002 roku Cersanit in

21 Raport roczny 2002 Annual report Zarząd i Rada Nadzorcza Cersanit S.A. Members of the Management and the Supervisory Board of Cersanit S.A. Zarząd Spółki Zbigniew Lange Prezes Zarządu Board of Directors President of the Board of Directors Mieczysław Żebrowski Członek Zarządu Member of the Board of Directors Rada Nadzorcza Michał Sołowow Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Kłoczko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej The Supervisory Board President of the Supervisory Board Vice President of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board 20

22 Raport roczny Annual report Kapitały i struktura akcjonariatu Capital and Shareholders Structure Cersanit S.A. jest przedsiębiorstwem z kapitałem zakładowym na dzień r. w wysokości zł, obejmującym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień r. byli: Michał Sołowow akcji i głosów na WZA, Artur Kłoczko akcje i głosy na WZA. Cersanit S.A. is a company of equity capital of 11,632,800 PLN, as estimated for 31 st December 2002, which comprises: 5,632,800 of ordinary bearer shares, series A of par value of 1.00 PLN each, 5,000,000 of ordinary bearer shares, series B of par value of 1.00 PLN each, 1,000,000 of ordinary bearer shares, series C of par value of 1.00 PLN each. The group of shareholders to have at least 5% of the total share of votes at the Annual General Meeting of Cersanit S.A. as at 31 st December 2002, included: Michał Sołowow 5,800,990 shares and votes at the AGM of Cersanit S.A., Artur Kłoczko 1,634,142 shares and votes at the AGM of Cersanit S.A. Artur Kłoczko 14,05% Michał Sołowow 49,87% Pozostali (Others) 36,08% Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. Shares and votes at the Annual General Meeting of shareholders in the equity capital of Cersanit S.A. 21

23 Raport roczny 2002 Annual report Europejska firma Cersanit w 2002 roku European Company Cersanit in 2002 Pozycja rynkowa Cersanit S.A. z regionalnego producenta krajowego wyrósł na firmę skupiającą podmioty produkcyjne i podmiot dystrybucyjny, będącą polskim liderem na rynku wyposażenia łazienek, z aspiracją podboju również europejskiego rynku. Firma umiejętnie wykorzystała swoją 35-letnią tradycję rynkową. Konsekwencją w działaniu i odpowiednią polityką handlową wypracowała markę, będącą synonimem najwyższej jakości. Przemyślane zmiany, trafione inwestycje i działania marketingowe przyniosły zamierzone efekty. Cersanit S.A. w Kielcach jest potężną firmą dystrybucyjną, oferującą produkty wytwarzane w ramach Grupy oraz uzupełniające je towary handlowe, wspólnie służące kompleksowemu wyposażeniu łazienek. Firma oferuje dodatkowo szeroki asortyment deski barlineckiej. Cersanit S.A. jest podmiotem dominującym, spółką matką. Cersanit I Fabryka Ceramiki Sp. z o.o. w Krasnymstawie to największy producent ceramiki sanitarnej w Polsce, z możliwościami produkcyjnymi około 2,2 mln sztuk ceramiki rocznie, co czyni go również jednym z największych wytwórców w skali europejskiej i światowej. Cersanit II S.A. w Starachowicach produkuje wysokiej klasy meble łazienkowe i rozpoczyna także produkcję wanien akrylowych, brodzików oraz kabin prysznicowych. Z kolei Cersanit III S.A. jest jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących płytki ceramiczne i gresy. Dzięki intensywnej rozbudowie fabryki, w niespełna półtora roku z rocznej produkcji około 7,5 mln m 2 moce produkcyjne osiągnęły pułap około 12 mln m 2 płytek rocznie. W 2004 roku fabryka planuje, po kolejnych inwestycjach, produkcję blisko 19 mln m 2 płytek rocznie, co umocni jej pozycję w pierwszej trójce krajowych liderów. Te cztery przedsiębiorstwa wspólnie tworzą Grupę Kapitałową, która z powodzeniem konkuruje ze światowymi potentatami branży wyposażenia łazienek, obecnymi na naszym rynku. Market Standing Cersanit S.A. developed from a regional domestic manufacturer into a company that comprises production and distribution units and has become the domestic leader in the market of sanitary ceramics that aspires to win the European market as well. The company has been able to effectively use its 35 years of market tradition. Through consistency in its actions as well as successful commercial policy the company has earned its trademark a reputation for top quality. Carefully considered changes, successful investments and active marketing all contributed to achieving the anticipated effects. Cersanit S.A. in Kielce is a powerful distributing company that offers products manufactured within the Group as well as other commercial commodities that jointly make up a complete range of bathroom appliances. Additionally, the company offers a wide range of the Barlinek floorboard. Cersanit S.A. is the dominating parent company. Cersanit I, the Establishment of Sanitary Ceramics ltd at Krasnystaw is the largest manufacturer of sanitary ceramics in Poland with the annual production capacity of 2.2 million pieces of ceramics, which also makes it one of the largest producers on the European and worldwide scale. Cersanit II S.A. at Starachowice manufactures bathroom furniture and is currently starting to produce acryl baths, shower trays and shower cabins. Cersanit III S.A. is in turn one of the most modern plants in Europe that manufactures ceramic tiles and gres tiles. Thanks to the extensive expansion of the plant the company was able to develop its production capacity from the annual output of approximately 7.5 million square meters of tiles to nearly 12 million in less than 18 months. In 2004 the company is planning to make further investments to reach 19 million square meters of tiles in the annual output, which will confirm its market position among the top three tile manufacturers in the domestic market. These four companies jointly make up the Capital Group that successfully competes with world leaders in sanitary ceramics present in our market. 22

24 Raport roczny Annual report Cersanit S.A. Kielce Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw Cersanit II S.A. Starachowice Cersanit III S.A. Wałbrzych Struktura Grupy Cersanit Structure of the Cersanit Group Rzadko kto produkuje ceramikę sanitarną nie istniejąc w strukturach światowego koncernu. Cersanit I będąc samodzielnym producentem ceramiki sanitarnej, opanowując około 47% rynku krajowego, nie dość, że udowadnia, że jest to możliwe, to jeszcze plasuje się w pierwszej dziesiątce światowych potentatów. Na 10% krajowego rynku szacowany jest udział Cersanitu w sprzedaży płytek ceramicznych i gresów. Produkty na światowym poziomie Linie wzornicze nowych kolekcji produktów przygotowanych w cersanitowskich biurach projektowych w niczym nie odbiegają od światowych standardów. Grupy badawczo- -rozwojowe i projektanci na bieżąco śledzą panujące tendencje, wprowadzają systematycznie nowe serie produktów i aktywnie uczestniczą w najbardziej renomowanych targach tej branży. Wysoka jakość, estetyka i doskonałe walory użytkowe produktów składają się na podtrzymywany w ten sposób pozytywny wizerunek firmy Cersanit. Nazwy produktów wraz ze wzornictwem nawiązują do poszukiwanej przez Klientów klasyki greckiej i rzymskiej, terminów geograficznych krain, górskich szczytów, wysp, wielkich rzek, jak i nowoczesnych wytworów ludzkiej wyobraźni. Najwyższa jakość wyrobów i wydajność produkcji możliwa jest dzięki nowoczesnym światowym technologiom. Nowatorskie rozwiązania wdrażane dla ceramiki sanitarnej są naturalną reakcją na zmieniające się trendy, przede wszystkim związane z postępem budownictwa mieszkalnego. Używane w gospodarstwie domowym urządzenia: miski ustępowe, Hardly anyone manufactures sanitary ceramics outside structures of a worldwide corporation. Cersanit I, being an independent manufacturer of sanitary ceramics, having taken over approximately 47 per cent of the domestic market, proves that it is not only possible but that the company has found itself among the top ten world leaders. Cersanit s share in the domestic market of ceramic tiles and gres tiles is estimated at ten per cent. World Quality Products Designer lines of new range of products developed in Cersanit s designer offices go hand in hand with world standards. Research and development groups, as well as designers currently monitor new trends in fashion systematically introducing new ranges of products and actively participating in most renowned trade fairs. High quality, designer looks and outstanding application standards of the products contribute to the positive image of Cersanit company. Names of products together with their design refer to ancient Greek and Roman classics so much in demand with the customers, and geographical names of lands, mountain peaks, islands and big rivers, as well as to modern creations of human imagination. The top quality of products and production efficiency are possible thanks to implementing modern worldwide technologies. Modern solutions for sanitary ceramics are a natural response to changing trends related first and foremost to developments in housing. Appliances used in households, such as lavatory bowls, wash-basins, shower trays and bidets 23

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl

British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl British Polish Chamber of Commerce ul. Nowogrodzka 12/3 00-511 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl The British Polish Chamber of Commerce is extremely active with its media and communications

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011

ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 ROBYG GROUP Presentation for investors Warsaw, 19th October, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets

TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Warsaw, 11 January 2016 TGE ends the year 2015 with the highest-ever volumes on the electricity and gas sport markets Summary of trading activity on the electricity, natural gas and property rights markets

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia

Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio graficzne Pracownia, wydawnictwo Czysty Warsztat, drukarnia i introligatornia Pracownia to autorskie przedsięwzięcie prof. Janusza Górskiego wykładowcy i kierownika pracowni projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Działamy na rynku reklamowym od 1991 jako studio

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011

ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 ROBYG GROUP 3Q 2011 Financial results Warsaw, 10th November, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 17 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. www.pronar.pl TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR Spienianie poliuretanów umożliwia wykonanie detali o różnym stopniu elastyczności. Oferujemy: produkty z pianek

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Assembly instructions

Instrukcja montażu Assembly instructions Instrukcja montażu Assembly instructions Drzwi 2 skrzydłowe Two wing doors TOWN drzwi 2 skrzydłowe - (800x1950, 900 x1950) RH LH Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie, które wyraziliście Państwo, decydując

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Firma. Robert Pstrągowski Prezes Zarządu Armet Bis

Firma. Robert Pstrągowski Prezes Zarządu Armet Bis Firma Korzenie Armet Bis sięgają czerwca 1996 roku. Od początku istnienia, działalność firmy ukierunkowana jest na produkcję mebli, która wciąż implikuje dla Armet Bis nowe kierunki rozwoju. Dzięki rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS

1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS OTHER INFORMATION 1. PBG GROUP: CONTACT DETAILS TABLE 1: PARENT UNDERTAKING Company Address Tel. No./Fax www e-mail PBG S.A. www.pbg-sa.pl polska@pbg-sa.pl TABLE 2: DIRECT SUBSIDIARIES Company Address

Bardziej szczegółowo

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010

Lekkie bramy przeciwpożarowe. DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe DEBIUT NA NEW CONNECT 15 listopada 2010 Lekkie bramy przeciwpożarowe Profil Spółki Władze Spółki Działalność Wyniki i prognozy finansowe Emisja akcji Akcjonariat Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o stanie firmy

Sprawozdanie o stanie firmy - 1 - Sprawozdanie o stanie firmy Raporty dostępne są w zakładce REPORTS i w formie wydruku. Sprawozdanie o stanie firmy (Company Report) Każda firma otrzyma również sprawozdanie o własnej sytuacji. Przeznaczone

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo