Raport roczny Annual report

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport roczny Annual report"

Transkrypt

1 2002 Raport roczny Annual report

2 Raport Roczny Annual Report 2002

3 Raport roczny 2002 Annual report 2

4 Raport roczny Annual report Spis treści Table of Contents Wybrane dane finansowe 5 Selected Financial Data List Prezesa Zarządu 9 Letter of the President of the Board of Directors Z kart historii 15 From the Pages of the Company s Chronicles Cersanit w 2002 roku 19 Cersanit in 2002 Zarząd i Rada Nadzorcza Cersanit S.A. 20 Members of the Management and the Supervisory Board of Cersanit S.A. Kapitały i struktura akcjonariatu 21 Capital and Shareholder Structure Europejska firma Cersanit w 2002 roku 22 European Company Cersanit in 2002 Wyniki finansowe 35 Financial Statement Cersanit na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 36 Cersanit in the Warsaw Stock Exchange Opinia niezależnego biegłego rewidenta 39 Opinion of the Certified Auditor Skonsolidowany bilans 42 Consolidated Balance Sheet Pozycje pozabilansowe 44 Extra Balance Sheet Items Skonsolidowany rachunek zysków i strat 44 Consolidated Profit and Loss Account Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 46 Changes in Consolidated Equity Capital Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 48 Consolidated Cashflow Account 3

5 Raport roczny 2002 Annual report 4

6 Raport roczny Annual report Wybrane dane finansowe Selected Financial Data 5

7 Raport roczny 2002 Annual report W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 roku, Grupa Cersanit zanotowała zwiększone przychody ze sprzedaży, które osiągnęły wartość tys. zł i były o ponad 58% wyższe w porównaniu z rokiem 2001; zysk netto wzrósł w stosunku do okresu poprzedniego o ponad 75% do kwoty tys. zł.; In the year under review, ended 31 st December 2002, the Cersanit Capital Group generated increased return on sales that reached 393,706 thousand PLN and exceeded the return in 2001 by 58%. In comparison with the previous year its net profit increased by 75% to reach 35,182 thousand PLN, Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) Consolidated net return on sales (in thousand PLN) Skonsolidowany zysk netto (w tys. zł) Consolidated net profit (in thousand PLN) o blisko 27% w porównaniu z rokiem 2001 wzrosła suma bilansowa, która zamknęła się kwotą tys. zł; również wartość wskaźników dochodu na akcję i wartości księgowej na akcję znacząco wzrosły i osiągnęły odpowiednio 3,02 zł while the balance sheet total increased by 27% to reach 535,056 thousand PLN. The earnings per share index and the book value per share index showed significant growth and reached 3.02 PLN and PLN respectively. Skonsolidowane aktywa (w tys. zł) Consolidated assets (in thousand PLN) Dochód na akcję na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (w zł) Earnings per share on the basis of the consolidated financial statement (in PLN) , ,51 1,38 1,40 1,

8 Raport roczny Annual report i 13,76 zł.; stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła blisko 22%, znacząco przewyższając poziom inflacji; kurs akcji Cersanit S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na dzień 31 grudnia 2001 roku osiągnął wartość 43,20 zł. The rate of return on equity capital reached 22%, markedly exceeding the inflation rate. The stock quotation for Cersanit S.A. shares reached PLN at the 31 st December 2002 quotation of the Warsaw Stock Exchange. ROE na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (%) ROE on the basis of the consolidated financial statement (%) Wartość księgowa na akcję na podstawie sprawozdania skonsolidowanego (w zł) Book value per share on the basis of the consolidated financial statement (in PLN) 24,29 18,16 15,58 16,10 21,99 6,22 7,60 9,00 10,73 13, Wybrane wielkości na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych z kolejnych lat obrotowych Selected values on the basis of the consolidated financial statement for consecutive company s years Wyszczególnienie Wybrane pozycje bilansu Aktywa (w tys. zł) Kapitał zakładowy (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Przychody netto ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk na działalności operacyjnej (w tys. zł) Zysk na działalności gospodarczej (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Wskaźniki Dochód na akcję (w zł) 3,02 1,73 1,40 1,38 1,51 Wartość księgowa na akcję (w zł) 13,76 10,73 9,00 7,60 6,22 ROE (%) 21,99 16,10 15,58 18,16 24,29 Specification Selected data from balance sheet Assets (in thousand PLN) Capital stock (in thousand PLN) Equity capital (in thousand PLN) Selected data from profit and loss account Net return on sales (in thousand PLN) Profit on operating activity (in thousand PLN) Profit on economic activity (in thousand PLN) Gross profit (in thousand PLN) Net profit (in thousand PLN) Indexes Earnings per share (in PLN) Book value per share (in PLN) ROE (%) 7

9 Raport roczny 2002 Annual report 8

10 Raport roczny Annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Board of Directors 9

11 Raport roczny 2002 Annual report 10

12 Raport roczny Annual report List Prezesa Zarządu Letter of the President of the Board of Directors Szanowni Państwo, Po raz pierwszy przypadł mi zaszczyt i przyjemność zwracać się do Państwa, podsumowując rok obrotowy w Grupie Cersanit. Miniony 2002 r. był niewątpliwie najlepszym okresem w dotychczasowej historii Grupy. Pomimo stagnacji gospodarczej zrealizowaliśmy w tym czasie nasze wszystkie i, co warto podkreślić w sposób szczególny, niezwykle ambitne plany. Konsekwencją naszych starań jest umocnienie przez Spółkę pozycji niekwestionowanego lidera branży na krajowym rynku. Realizując strategię rozwoju eksportu, wykorzystaliśmy w minionym okresie również wszystkie szanse globalne, jakie pojawiły się przed nami. W minionym roku przychody ze sprzedaży Grupy zdecydowanie wzrosły do kwoty tys. zł, co stanowi ponad 58% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, skonsolidowany zysk netto zamknął się kwotą tys. zł i był wyższy w porównaniu z rokiem 2001 o ponad 75%. Wartości wskaźników dochodu na akcję oraz wartości księgowej na akcję wzrosły i osiągnęły odpowiednio 3,02 zł i 13,76 zł; stopa zwrotu z kapitałów własnych wyniosła blisko 22%, co w zestawieniu z rekordowo niską inflacją jest wynikiem bardzo dobrym. Osiągnięte rezultaty finansowe dają stabilną i trwałą podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy. Jako lider branży na krajowym rynku, systematycznie wzbogacamy szeroki wachlarz artykułów oraz udoskonalamy produkty, nie szczędząc wysiłków, aby trwale poprawiać jakość życia naszych Klientów. W 2002 r. skierowaliśmy na rynek nowe wyroby; są wśród nich interesujące produkty ceramiki sanitarnej, bogate wzorniczo płytki ceramiczne i gresy oraz meble łazienkowe, doskonale komponujące się z wnętrzem każdej łazienki. Wszystkie nowości rynkowe, podobnie jak reszta naszej oferty handlowej, cenione są m.in. z uwagi na walory jakościowe oraz użytkowe. Dear Ladies and Gentlemen, It is the first time that I have had the honour and pleasure to deliver this address to you to sum up the company s year of the Cersanit Capital Group. The past year 2002 was unquestionably the best period in our history. What particularly deserves mentioning is the fact that despite the economic recession we managed to achieve all of our so ambitious plans. As a result we were able to confirm the company s firm position as the branch leader in the domestic market. Implementing the strategy for export expansion, we were able to make the most of all the global opportunities that emerged in the past period. Last year the Group s return on sales substantially increased to generate 393,706 thousand PLN, which marks up approximately 58% growth in comparison with the previous year. The consolidated net profit reached 35,182 thousand PLN and exceeded its respective value in 2001 by 75%. The indexes of earnings per share and book value per share also increased to reach 3.02 PLN and PLN respectively. The rate of return on equity capital reached nearly 22%, which is a very good result, particularly when compared with the low inflation rate. The financial results achieved in 2002 provide a steady and firm basis for further development of the Group. As the branch leader in the domestic market we have steadily enlarged the wide range of products we have on offer, constantly raising their quality and taking ultimate effort to considerably improve the standard of living of our customers. In the past year we marketed new products, such as inspiring sanitary ceramics, richly patterned tiles and gres tiles, as well as bathroom furniture that ideally fit bathroom interiors. These novelties, just as the remaining range of our wide product line, have been constantly held in high esteem for their standard and application qualities. 11

13 Raport roczny 2002 Annual report W 2002 roku prowadziliśmy intensywne działania na rzecz zwiększenia sprzedaży, uwieńczone pełnym sukcesem. Zwiększyliśmy tym samym nasz udział we wszystkich segmentach rynkowych, na których operujemy. W każdym posiadamy dominujący bądź znaczący udział, wspominając tylko dwa z nich, generujące ok. trzech czwartych przychodów ze sprzedaży Spółki, tj. ceramikę sanitarną, w której udział na polskim rynku szacowany jest na ok. 47%, oraz rynek płytek ceramicznych, gdzie po krótkiej obecności w tym segmencie nasz udział wyniósł ok. 10%, sytuując nas w trójce największych producentów tej branży w Polsce. Nasze działania w minionym roku skoncentrowane były również na zwiększaniu rozpoznawalności marki Cersanit; w tym celu m.in. przeprowadziliśmy szeroką kampanię reklamową w krajowych stacjach telewizyjnych, dzięki czemu w sposób istotny wzrosła rozpoznawalność marki Firmy, jako synonimu Wszystko do łazienki. Drodzy Państwo, na początku 2002 r. zdecydowaliśmy o realizacji kolejnych inwestycji w Grupie. Pierwsza z nich dotyczyła budowy kolejnej fabryki płytek ceramicznych i gresów w SSE w Wałbrzychu, druga zaś budowy zakładu kabin prysznicowych, brodzików oraz wanien akrylowych w SSE Starachowice. Pierwszą z nich zakończyliśmy w grudniu 2002 r. Dzięki niej, nasze moce produkcyjne wzrosły do ok. 12 mln m 2 płytek rocznie; odpowiedzieliśmy tym samym na stale wzrastające zapotrzebowanie płynące z rynku również na te nasze produkty. Druga ze wspomnianych inwestycji umocni naszą pozycję w segmencie kabin prysznicowych oraz wanien akrylowych. Podobnie jak wałbrzyska fabryka, również ta jest jednym z najnowocześniejszych i największych tego typu zakładów w Europie. Niezwykle dynamiczny rozwój Firmy znalazł uznanie w oczach niezależnych ośrodków monitorujących rynek, które w 2002 r. licznie plasowały Cersanit na wysokich pozycjach w rankingach, wśród najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju. Analitycy domów maklerskich wyceniają akcje Spółki powyżej rynku, co jest kolejnym dowodem pozytywnej oceny solidnych fundamentów Spółki. In 2002 we successfully carried out intensive endeavours to generate higher sales levels. As a result we managed to increase our market share in all the market segments we operated in. In each segment we have a dominating or significant share; just to mention two of these segments, generating three quarters of the entire company s sales, that is sanitary ceramics, where we were able to reach approximately 47% of the domestic market share and ceramic tiles, where we reached 10% of the market share after only a short period of operations. This makes us one of the top three manufacturers in the field of market in Poland. Last year we also concentrated our efforts on increasing the awareness of the Cersanit trademark.to this end we carried out an intensive advertising campaign in domestic TV stations thanks to which the recognition of the company s trademark greatly increased as a synonym for All for the Bathroom. Dear Ladies and Gentlemen, at the beginning of 2002 we decided to carry out further investments in the Group. The first one concerned building another plant of ceramic tiles and gres tiles in the Special Economic Zone in Wałbrzych, while the other one concerned the erection of the facility manufacturing shower cabins, shower trays and plastic baths in the Special Economic Zone of Starachowice. The first investment was completed in December 2002 and increased our annual production capacity to approximately 12 million square metres, thus responding to constantly growing market demand for these products. The latter of the investments will enhance our position in the market segment of shower cabins and plastic baths. Like the plant in Wałbrzych, it is one of the largest and most modern facilities of this kind in Europe. Such a rapid growth of the company was duly recognised by independent market research centres that granted Cersanit top ranks in 2002, among the most progressively developing companies in Poland. The analysts of brokerage houses evaluate the company s shares above their market value, which enhances positive assessment of the company s reliable foundations. 12

14 Raport roczny Annual report W tym czasie kurs akcji Firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych zanotował historyczne maksimum, osiągając wartość 43,50 zł i przynosząc tym samym znaczące stopy zwrotu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Spółka należy do grona trzydziestu spółek o największej wartości rynkowej, spośród ponad dwustu firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Pragnę w tym miejscu podziękować pracownikom Grupy za wysiłek i wkład na rzecz budowania organizacji spełniającej oczekiwania w każdych warunkach. Gospodarcza rzeczywistość stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Jestem przekonany, że podobnie jak w przeszłości, razem sprostamy każdemu wyzwaniu. Wierzę, że nie zabraknie Państwu sił, motywacji oraz determinacji w realizacji misji tworzenia wartości. Miniony rok należy uznać za niewątpliwie bardzo udany okres dla Grupy Cersanit. Z całą pewnością uczyniliśmy w nim wszystko, aby w przyszłości zapewnić Akcjonariuszom oczekiwane korzyści z powierzonego nam kapitału. Pragnę zapewnić wszystkich Właścicieli, że zarówno w roku obecnym, jak i w dalszej przyszłości nie będziemy szczędzić starań dla pomnażania Państwa kapitału i zwiększania płynących zeń zysków. At that time the quotation for the company s shares in the Warsaw Stock Exchange reached its historic peak, achieving the value of PLN and thus bringing about substantial rate of return. It is worth pointing out here that the company belongs to thirty companies of top market value among over two hundred businesses quoted in the Stock Exchange. I would like to take this opportunity to thank all the employees of all our enterprises consolidated in the Capital Group for their effort and commitment to create an organisation that meets demands in all conditions. Economic reality keeps making us face new challenges. I do believe that we shall be able to overcome all of them together, just like we have had so far. I also believe that you will keep your spirit, motivation and will to make our mission of creating values come true. The past year should undoubtedly be considered a very successful period for the Cersanit Group. We certainly did our best to provide our shareholders with future profit from the capital they entrusted us with. I would like to assure all the company s owners that this year as well as in the years to come we shall make every effort to further expand your capital and the profits generated through it. Zbigniew Lange Prezes Zarządu Cersanit S.A. President of the Board of Directors Kielce, 12 sierpnia 2003 r. 13

15 Raport roczny 2002 Annual report 14

16 Raport roczny Annual report Z kart historii From the Pages of the Company s Chronicles 15

17 Raport roczny 2002 Annual report Z kart historii From the Pages of the Company s Chronicles Początki historii Cersanit S.A. sięgają 18 lutego 1967 roku, kiedy to na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, powstały Zakłady Ceramiczne Krasnystaw, jako część olbrzymiego, państwowego przedsiębiorstwa ceramicznego Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego z siedzibą w Warszawie. W kilka lat po uruchomieniu w 1970 roku pierwszej linii technologicznej do produkcji ceramiki sanitarnej, fabryka w Krasnymstawie była już największym polskim producentem ceramiki sanitarnej, a jej produkty były obecne w wielu polskich domach. Po kolejnych przekształceniach w 1981 roku usamodzielnione przedsiębiorstwo zyskało nową nazwę: Zakłady Wyrobów Sanitarnych Krasnystaw, aby w marcu 1992 roku przekształcić się w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Cersanit Krasnystaw Spółka Akcyjna. W lipcu 1996 roku minister przekształceń własnościowych zaprosił do rokowań w sprawie prywatyzacji Spółki, które zakończyły się w grudniu podpisaniem umowy sprzedaży 62,5% kapitału zakładowego firmie PLI S.A. oraz 12,5% firmie Porsanit Sp. z o. o. Rok 1997 to rok inicjacji obecności papierów wartościowych Spółki w obrocie publicznym za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. 25 maja 1998 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Cersanit S.A. na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych, a od 18 listopada akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym. Przedsiębiorstwo rokrocznie notowało dynamiczny wzrost produkcji, przychodów oraz zysków, czego konsekwencją była możliwość realizacji ambitnych planów inwestycyjnych budujących przyszłość produkcyjną Spółki. Dostrzegając fakt, iż największe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności produktów ma ich jakość i wzornictwo, skoncentrowano działania na opracowywaniu i wdrażaniu procedur jakości zgodnych z międzynarodowymi normami. Ich uwieńczeniem było przyznanie fabryce w Krasnymstawie w roku 1998 Certyfikatu jakości ISO The history of Cersanit S.A. goes back to 18 th February 1967, when by force of the regulation of the Minister of Construction and Building Materials Industry, the Sanitary Ceramics Company Krasnystaw was founded as part of a large, stateowned glass and ceramics holding with its seat in Warsaw. A couple of years after the start-up of the first production line for manufacturing sanitary ceramics in 1970, the industrial plant at Krasnystaw was the largest Polish manufacturer of sanitary ceramics with its products installed in many Polish households. After further transformations the independent business entity obtained a new name in 1981: The Plant of Sanitary Ceramics Krasnystaw, to be transformed into the Cersanit-Krasnystaw one-man joint stock company owned by the State Treasury in March In July 1996 the Minister of Ownership Transformation invited investors to tender for sales of the company shares, which was concluded in December with an agreement on sales of 62.5% of its equity capital to PLI S.A. and 12.5% to Porsanit Sp. z o. o was the year in which the company shares were admitted to public circulation by consent of the Securities Commission of the Stock Exchange. On 25 th May 1998 the first quotation of the shares of Cersanit S.A. took place in the parallel market of the Stock Exchange. From 18 th November on, its shares have been quoted in the primary market. Year after year the company dynamically increased its production capacity, income and profit, which allowed it to put into operation its ambitious investment plans, thus building its production future. Bearing in mind the fact that an increase of product competitiveness is directly related to its quality and design, the company focused its efforts on working out and implementing quality procedures compliant with international standards. The effort was successfully completed by awarding the Quality Certificate ISO 9001 to the manufacturing plant at Krasnystaw in

18 Raport roczny Annual report Zgodnie z konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju Firmy, z podmiotu rozszerzającego swoją produkcję na inne wyroby służące wyposażeniu łazienki, w przeciągu trzech lat wydzielono podmiot dystrybucyjny Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach i powołano do życia trzy spółki produkcyjne. Cersanit I Sp. z o. o. w Krasnymstawie jako fabrykę ceramiki, Cersanit II S.A. producenta mebli łazienkowych oraz przyszłego producenta wanien akrylowych, kabin prysznicowych i brodzików w Starachowicach, a także Cersanit III S.A. w Wałbrzychu jedną z największych i najnowocześniejszych w kraju i na świecie fabrykę płytek ceramicznych i gresów, której uroczystego otwarcia 3 lipca 2001 dokonał prezydent RP pan Aleksander Kwaśniewski. W konsekwencji prowadzonej polityki jakości i ochrony środowiska naturalnego, od stycznia 2002 roku, w wałbrzyskiej fabryce rozpoczęły się prace nad wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001 oraz Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO Obecnie obydwie fabryki Cersanit I oraz Cersanit III mogą pochwalić się działaniem zgodnym z dwiema europejskimi normami. Following the assumptions of the consistently implemented strategy of development, in the following three years a distribution entity called Cersanit S.A. with its headquarters in Kielce was separated from the business entity, with the view of expanding its production range into other sanitary equipment. This brought about foundation of three manufacturing business units: Cersanit I Sp. z o. o., located in Krasnystaw, manufacturing sanitary ceramics, Cersanit II S.A. manufacturer of bathroom furniture and future manufacturer of plastic baths, shower cabins and shower trays, located in Starachowice and Cersanit III S.A. in Wałbrzych, on the worldwide scale one of the largest and most modern manufacturer of ceramic tiles and gres tiles which was solemnly opened by Mr. Aleksander Kwaśniewski, President of the Republic of Poland on 3 rd July As provided in the company s policy of quality and environmental protection, the next step for the Wałbrzych plant was taken in January 2002 to start work on implementing the Integrated Quality Management System, as specified in the PN-EN ISO 9001 standard and the Environmental Management System, as specified in the PN-EN ISO standard. Currently both plants, Cersanit I and Cersanit III, can boast of operating in compliance with European norms. 17

19 Raport roczny 2002 Annual report 18

20 Raport roczny Annual report Cersanit w 2002 roku Cersanit in

21 Raport roczny 2002 Annual report Zarząd i Rada Nadzorcza Cersanit S.A. Members of the Management and the Supervisory Board of Cersanit S.A. Zarząd Spółki Zbigniew Lange Prezes Zarządu Board of Directors President of the Board of Directors Mieczysław Żebrowski Członek Zarządu Member of the Board of Directors Rada Nadzorcza Michał Sołowow Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Kłoczko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mariusz Gromek Członek Rady Nadzorczej The Supervisory Board President of the Supervisory Board Vice President of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board 20

22 Raport roczny Annual report Kapitały i struktura akcjonariatu Capital and Shareholders Structure Cersanit S.A. jest przedsiębiorstwem z kapitałem zakładowym na dzień r. w wysokości zł, obejmującym: akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień r. byli: Michał Sołowow akcji i głosów na WZA, Artur Kłoczko akcje i głosy na WZA. Cersanit S.A. is a company of equity capital of 11,632,800 PLN, as estimated for 31 st December 2002, which comprises: 5,632,800 of ordinary bearer shares, series A of par value of 1.00 PLN each, 5,000,000 of ordinary bearer shares, series B of par value of 1.00 PLN each, 1,000,000 of ordinary bearer shares, series C of par value of 1.00 PLN each. The group of shareholders to have at least 5% of the total share of votes at the Annual General Meeting of Cersanit S.A. as at 31 st December 2002, included: Michał Sołowow 5,800,990 shares and votes at the AGM of Cersanit S.A., Artur Kłoczko 1,634,142 shares and votes at the AGM of Cersanit S.A. Artur Kłoczko 14,05% Michał Sołowow 49,87% Pozostali (Others) 36,08% Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cersanit S.A. Shares and votes at the Annual General Meeting of shareholders in the equity capital of Cersanit S.A. 21

23 Raport roczny 2002 Annual report Europejska firma Cersanit w 2002 roku European Company Cersanit in 2002 Pozycja rynkowa Cersanit S.A. z regionalnego producenta krajowego wyrósł na firmę skupiającą podmioty produkcyjne i podmiot dystrybucyjny, będącą polskim liderem na rynku wyposażenia łazienek, z aspiracją podboju również europejskiego rynku. Firma umiejętnie wykorzystała swoją 35-letnią tradycję rynkową. Konsekwencją w działaniu i odpowiednią polityką handlową wypracowała markę, będącą synonimem najwyższej jakości. Przemyślane zmiany, trafione inwestycje i działania marketingowe przyniosły zamierzone efekty. Cersanit S.A. w Kielcach jest potężną firmą dystrybucyjną, oferującą produkty wytwarzane w ramach Grupy oraz uzupełniające je towary handlowe, wspólnie służące kompleksowemu wyposażeniu łazienek. Firma oferuje dodatkowo szeroki asortyment deski barlineckiej. Cersanit S.A. jest podmiotem dominującym, spółką matką. Cersanit I Fabryka Ceramiki Sp. z o.o. w Krasnymstawie to największy producent ceramiki sanitarnej w Polsce, z możliwościami produkcyjnymi około 2,2 mln sztuk ceramiki rocznie, co czyni go również jednym z największych wytwórców w skali europejskiej i światowej. Cersanit II S.A. w Starachowicach produkuje wysokiej klasy meble łazienkowe i rozpoczyna także produkcję wanien akrylowych, brodzików oraz kabin prysznicowych. Z kolei Cersanit III S.A. jest jednym z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących płytki ceramiczne i gresy. Dzięki intensywnej rozbudowie fabryki, w niespełna półtora roku z rocznej produkcji około 7,5 mln m 2 moce produkcyjne osiągnęły pułap około 12 mln m 2 płytek rocznie. W 2004 roku fabryka planuje, po kolejnych inwestycjach, produkcję blisko 19 mln m 2 płytek rocznie, co umocni jej pozycję w pierwszej trójce krajowych liderów. Te cztery przedsiębiorstwa wspólnie tworzą Grupę Kapitałową, która z powodzeniem konkuruje ze światowymi potentatami branży wyposażenia łazienek, obecnymi na naszym rynku. Market Standing Cersanit S.A. developed from a regional domestic manufacturer into a company that comprises production and distribution units and has become the domestic leader in the market of sanitary ceramics that aspires to win the European market as well. The company has been able to effectively use its 35 years of market tradition. Through consistency in its actions as well as successful commercial policy the company has earned its trademark a reputation for top quality. Carefully considered changes, successful investments and active marketing all contributed to achieving the anticipated effects. Cersanit S.A. in Kielce is a powerful distributing company that offers products manufactured within the Group as well as other commercial commodities that jointly make up a complete range of bathroom appliances. Additionally, the company offers a wide range of the Barlinek floorboard. Cersanit S.A. is the dominating parent company. Cersanit I, the Establishment of Sanitary Ceramics ltd at Krasnystaw is the largest manufacturer of sanitary ceramics in Poland with the annual production capacity of 2.2 million pieces of ceramics, which also makes it one of the largest producers on the European and worldwide scale. Cersanit II S.A. at Starachowice manufactures bathroom furniture and is currently starting to produce acryl baths, shower trays and shower cabins. Cersanit III S.A. is in turn one of the most modern plants in Europe that manufactures ceramic tiles and gres tiles. Thanks to the extensive expansion of the plant the company was able to develop its production capacity from the annual output of approximately 7.5 million square meters of tiles to nearly 12 million in less than 18 months. In 2004 the company is planning to make further investments to reach 19 million square meters of tiles in the annual output, which will confirm its market position among the top three tile manufacturers in the domestic market. These four companies jointly make up the Capital Group that successfully competes with world leaders in sanitary ceramics present in our market. 22

24 Raport roczny Annual report Cersanit S.A. Kielce Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw Cersanit II S.A. Starachowice Cersanit III S.A. Wałbrzych Struktura Grupy Cersanit Structure of the Cersanit Group Rzadko kto produkuje ceramikę sanitarną nie istniejąc w strukturach światowego koncernu. Cersanit I będąc samodzielnym producentem ceramiki sanitarnej, opanowując około 47% rynku krajowego, nie dość, że udowadnia, że jest to możliwe, to jeszcze plasuje się w pierwszej dziesiątce światowych potentatów. Na 10% krajowego rynku szacowany jest udział Cersanitu w sprzedaży płytek ceramicznych i gresów. Produkty na światowym poziomie Linie wzornicze nowych kolekcji produktów przygotowanych w cersanitowskich biurach projektowych w niczym nie odbiegają od światowych standardów. Grupy badawczo- -rozwojowe i projektanci na bieżąco śledzą panujące tendencje, wprowadzają systematycznie nowe serie produktów i aktywnie uczestniczą w najbardziej renomowanych targach tej branży. Wysoka jakość, estetyka i doskonałe walory użytkowe produktów składają się na podtrzymywany w ten sposób pozytywny wizerunek firmy Cersanit. Nazwy produktów wraz ze wzornictwem nawiązują do poszukiwanej przez Klientów klasyki greckiej i rzymskiej, terminów geograficznych krain, górskich szczytów, wysp, wielkich rzek, jak i nowoczesnych wytworów ludzkiej wyobraźni. Najwyższa jakość wyrobów i wydajność produkcji możliwa jest dzięki nowoczesnym światowym technologiom. Nowatorskie rozwiązania wdrażane dla ceramiki sanitarnej są naturalną reakcją na zmieniające się trendy, przede wszystkim związane z postępem budownictwa mieszkalnego. Używane w gospodarstwie domowym urządzenia: miski ustępowe, Hardly anyone manufactures sanitary ceramics outside structures of a worldwide corporation. Cersanit I, being an independent manufacturer of sanitary ceramics, having taken over approximately 47 per cent of the domestic market, proves that it is not only possible but that the company has found itself among the top ten world leaders. Cersanit s share in the domestic market of ceramic tiles and gres tiles is estimated at ten per cent. World Quality Products Designer lines of new range of products developed in Cersanit s designer offices go hand in hand with world standards. Research and development groups, as well as designers currently monitor new trends in fashion systematically introducing new ranges of products and actively participating in most renowned trade fairs. High quality, designer looks and outstanding application standards of the products contribute to the positive image of Cersanit company. Names of products together with their design refer to ancient Greek and Roman classics so much in demand with the customers, and geographical names of lands, mountain peaks, islands and big rivers, as well as to modern creations of human imagination. The top quality of products and production efficiency are possible thanks to implementing modern worldwide technologies. Modern solutions for sanitary ceramics are a natural response to changing trends related first and foremost to developments in housing. Appliances used in households, such as lavatory bowls, wash-basins, shower trays and bidets 23

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Raport Roczny 2 0 20 2 2 0 2 0 2 2 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD ROK STRATEGII

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT TABLE OF CONTENTS. List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2007 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 6 7 9 13 24 List Prezesa Zarządu Letter from the President of the Management Board Wprowadzenie Introduction

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT LIST PREZESA ZARZĄDU 3 RAPORT ROCZNY LETTER OF THE PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD Paweł Pawłowski Prezes Zarządu President of the Management Board Szanowni Państwo, przyjemnością

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board

Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board raport roczny annual report Spis treści Contents 2 2 6 8 10 12 16 17 18 20 22 24 28 34 30 36 31 37 32 38 42 42 Skład Rady Nadzorczej i Zarządu The Supervisory Board and the Management Board List Andrzeja

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny annual report raport roczny annual report Spis treści Content 6 List Prezesa Zarządu 8 Informacja Głównego Ekonomisty Banku Wzrost gospodarczy i inflacja Stopy procentowe i kurs walutowy

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE

CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE ALMANAC OF SHOPPING CENTRES CENTRÓW HANDLOWYCH W POLSCE VAT)Almanach ISSN 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% 2013/2014 WYDANIE 4 Almanach Centrów Handlowych w Polsce 2013/2014 Partner strategiczny / Strategic

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Raport. branży motoryzacyjnej

Raport. branży motoryzacyjnej Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Jerzy Martini, Łukasz Karpiesiuk (Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe), Paweł

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo