pojedynek z zimową nudą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pojedynek z zimową nudą"

Transkrypt

1 MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą

2 TO JEST TEMAT BYĆ NA Wykreowanie firmy odnoszącej sukcesy na rynku oznacza konieczność ciągłych poprawek. Dobry krawiec, łącząc ze sobą materiały najwyższej jakości, wykorzystując jak najlepiej warsztat, może zmienić się w wielkiego projektanta nadającego ton na rynku. MIREK GODLEWSKI Już przy pierwszym szkicu trzeba mieć wizję całości SZKICE Gdy myślimy o nowej kolekcji znanego domu mody, przed oczami mamy wybieg skąpany w światłach reflektorów, licznie zgromadzonych gości w półmroku sali, rozświetlanej błyskami fleszy. Rzadko zastanawiamy się, ile pracy, cza su, przy go to wań i prób by ło trze ba, by ten efekt osią - gnąć. Zwy kle też nie my śli my, jak wie le osób na róż nych etapach było niezbędnych, by urzeczywistnić wstępną wizję. Rzesze projektantów rozmawiających godzinami nad wstępnymi szkicami, dbałość o zachowanie tożsamości i spójności całej kolekcji; określanie elementów wyróżniających i jasne opisanie jej przyszłego charakteru. Do tego konieczna jest znajomość rynku, trendów, konkurencji oraz słuchanie Klientów. Wtedy nabierają sensu stosy kartek z pierwszymi szkicami. Zanim ręka projektanta zacznie szukać doskonałej formy, kreśląc na papierze kolejne łuki i krzywizny sukni, cały zespół musi mieć wizję całości. Wiedzieć, do kąd zmie rza, co chce osią gnąć. Rynek się konsoliduje. Firmy się łączą i zmieniają. By wykorzy stać w peł ni to, co nie sie ze so bą pro ces in te gra cji, mu si - my dzia łać z wi zją koń ca. Fir my, któ re łą cząc się, o tym za po - minają, nie mają dużej szansy na sukces. Historia jest pełna przy kła dów ta kich nie uda nych prób. Tak jak nie wy star - czy połączyć ze sobą kilku rodzajów tkanin i kolorów, by olśnić świat nowym, świeżym, niecodziennym produktem, tak też nie wystarczy przeprowadzić jedynie formalnej strony przedsięwzięcia. To wymaga wspólnej pracy, zaangażowania, zapału, a nade wszystko śmiałego podążania we wspólnie wytyczonym kierunku, do jasno określonego celu. potrzeba aż tylu szkiców, by znaleźć 126Czasem pomysł na sukienkę idealną. 06

3 TOPIE 07

4 TO JEST TEMAT MARCIN OSIECKI Fach przede wszystkim WARSZTAT 1 St. Mar tins Col le ge of Art and De sign w Lon dy nie to naj lep sza szko ła de si gnu. W średniowieczu noszona odzież miała za zada nie je dy nie okry wać cia ło, ale już w okre sie renesansu zaczęto podkreślać walory ludzkiej sylwetki właściwie skrojonym strojem oraz odpowiednim doborem materiałów. Od tamtej pory można mówić o pojawieniu się mody. Krawcy zaczęli myśleć o Kliencie, dla którego pracują, o jego zawodzie, pozycji społecznej i przyzwyczajeniach. Do dziś najlepsi z nich czerpią pomysły z różnych stron świata i różnych kultur, aby zadowolić tych najbardziej wymagających. Proces integracji przypomina pracę dobrego projektanta, który z różnych materiałów i dodatków potrafi wyczarować jedną doskonałą całość. Jego praca wymaga uwagi, dokładności i pomysłowości oraz wnikliwego spojrzenia na postać Klienta. Odpowiedni dobór materiałów i stworzone z nich dodatki decydują o sukcesie i niepowtarzalności produktu oraz uszlachetniają zastosowane materiały. Każdy materiał posiada swoje cechy indywidualne: wełna jest ciepła, jedwab delikatny. Podobnie jest z fir mą każ da ma swo ją wła sną, uni kal ną kulturę organizacyjną. Na polskim rynku działa wiele firm telekomunikacyjnych. Przez lata stworzyły własną kulturę organizacyjną. Niektóre z nich zaskakują pomysłowością i prostotą wykorzystanych rozwiązań, które nam, jako dobremu krawcowi, nie powinny umykać przy procesie integracji. Uproszczenie procesów, wykorzystanie doświadczenia na rynku lokalnym, rozwijanie pomysłów technologicznych przejmujący może się wiele nauczyć od przejmowanych niezależnie od ich wiel ko ści czy po zy cji na ryn ku. Nikt nie ma mo - nopolu na wiedzę i doświadczenie. Rolą dobrego kraw ca nie jest je dy nie by cie do brym rze - mieślnikiem. Dobry krawiec musi być twórczy, mieć wizję końca, a zainspirowany przeglądanymi materiałami i dodatkami potrafi stworzyć coś lepszego i niepowtarzalnego. Kultura organizacyjna firmy jest w stanie ciągłej ewolucji. Kształtują ją ludzie, a oni i ich zachowania podlegają ciągłym zmianom. Akceptacja lub przyjęcie niektórych zasad kultury organizacyjnej integrowanych firm pozwala dostosowywać zachowania firmy i jej pracowników do oczekiwań rynku. Każdy dobry krawiec musi znaleźć złoty środek poprzez umiejętne połączenie różnych materiałów przy jednoczesnej znajomości i zrozumieniu specyfiki swoich Klientów, mając na uwadze przeznaczenie szytych dla nich ubrań. Tylko wtedy zastosowany krój bę dzie do bry nie tyl ko na je den se zon. 08

5 PAWEŁ TOCHOWICZ Doskonały krój sprawia, że wszystko do siebie pasuje KRÓJ Jak dopasować marynarkę do spodni, gdy do dyspozycji mamy części garderoby pochodzące od różnych projektantów i uszyte z różnych materiałów w różnych kolorach? Może się to okazać bardzo trudne do wykonania. Oczywiście można takie ubranie włożyć, a chodząc w nim, uda wać, że jest w po rząd ku i tłu ma czyć so bie oraz wszyst kim do oko ła, że to nasz świa - domy wybór i w ten sposób tworzymy nową modę. Można też zastanowić się nad tym, jak 6wieków temu wynaleziono nożyczki, bez nich nie dałoby się idealnie dopasować żadnej kreacji. chcemy wyglądać i włożyć idealnie skrojony i dopasowany garnitur, który będzie idealnie leżał na naszej, często nietypowej sylwetce. Często stajemy w obliczu podobnych dylematów. Wiadomo, różne gusta trudno zadowolić, ważne jest na to miast to, aby ca łość by ła od po wied - nio skomponowana, funkcjonalna oraz trwała. Tak jak Nowa Netia. Połączenie trzech organizacji mających odmienną historię, strategię, portfel produktów, strukturę właścicielską oraz będących do tej pory konkurentami jest nie lada wyzwaniem. Nowa organizacja musi zostać zaprojektowana bardzo dokładnie i uwzględniać wszystkie zalety poszczególnych elementów ją tworzących. Łączenie ich ze sobą wymaga niezwykłej staranności. Żadna z trzech firm będących podstawą tworzenia Nowej Netii nie ma monopolu na świetne pomysły. Zapewne każda z nich po peł nia błę dy, ale też każ da ma lu dzi, rozwiązania oraz produkty, które stworzą nową wartość. Projekt integracji będzie miał na celu wszystkie te zalety zidentyfikować i zaprojektować od nowa organizację funkcjonującą skutecz niej i efek tyw niej niż każ da z firm z osob na. Dlatego niesłychanie ważne jest, abyśmy wszyscy w ten pro jekt się za an ga żo wa li, bo czy tak skro jo ne ubra nie nie bę dzie nas w żad nym miej scu uwie ra ło i czy spodo ba się Klien tom i inwestorom, zależy tylko od nas. Karl Lagerfeld, projektant od 1983 roku kierujący domem mody Chanel, powiedział kiedyś: Mogę szkicować godzinami. Wtedy marzę, a te marzenia zmie nia ją się w ko lek cje. A ja wie rzę, że ko - lekcja o nazwie CDN... będzie przebojem kolejnych sezonów. 09

6 TO JEST TEMAT ROBERT ROMANIUK Trzeba najpierw wziąć miarę, by wszystko dobrze pasowało W procesie integracyjnym, podobnie jak w pracy kreatorów mody, najważniejszy jest rezultat. Odbiorcy efektów procesu integracji (Klienci Nowej Netii i inwestorzy) nie będą przywiązywać wa gi do te go, jak bar dzo się sta ra li śmy; dla nich waż ny jest strój, ja ki fi nal nie im skro imy. Jeśli wyjdzie dobrze dostaniemy zapłatę w po sta ci ich lo jal no ści. Je śli efekt ich nie usa - tysfakcjonuje Cóż, na rynku jest wiele domów mo dy. Że by za cząć szyć coś, co ma do - brze le żeć, war to naj pierw do brze zmie - rzyć. I ta ki też jest nasz plan do ty czą cy pro ce su integracji. Zaczynamy od dogłębnych analiz dostępnych informacji dotyczących trzech spółek oraz starannego zaplanowania samego procesu. Czy jednak jedna miara wystarczy, aby dzieło było rzeczywiście dopasowane, a Klient zachwycony rezultatem. Z pewnością nie. Potrzebne są wielokrotne przymiarki, poprawki etc. My chcemy zachwycić Klientów zakładamy więc, że szczegółową analizą poprzedzimy każdą istotną decyzję, abyśmy mogli być pewni, że w No wej Ne tii znaj dzie się to, co jest naj - lep sze w każ dej z trzech firm. Pa mię tać jed nak mu si my tak że i o tym, że Klien ci ma ją swo ją cier pli wość strój mu si być wspa nia ły, ale przy - miar ki i po praw ki nie mo gą trwać wiecz nie. Na - si Klienci i inwestorzy oczekują od nas dobrego rezultatu końcowego integracji, ale efekty prac chcieliby zobaczyć szybko. Dlatego też wszędzie, gdzie bę dzie to moż li we, bę dzie my szyb - ko wdrażać konkretne rozwiązania. W wyniku procesu integracji chcemy stworzyć unikalną organizację na rynku, czerpiącą z najlepszych rozwiązań istniejących w każdej z trzech firm. Będziemy ważnym graczem rynkowym, ze skonsolidowaną wartością przychodów na ponad 2,2 miliona złotych, kompleksowym portfolio produktów dla rynku Klientów masowych, aż do wysublimowanych i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych na rynku Klientów biz ne so wych. Jest to dla nas ol brzy mia szan sa, któ rej nie wol no nam zmar no wać. Dlatego też warto najpierw dobrze zmierzyć 3Tyle przy miare k po trze bu je do bry kra wiec, by uszyć ide al ny garnitur. MIARA 10

7 SHOW AGNIESZK A WOLAŃSKA Wspaniały efekt wymaga pracy nut trwa zwykle pokaz mody, przy go to wa nia 20mi do nie go to mie sią ce pracy wie lu lu dzi. Na pokazach mody często możemy podziwiać ubrania, które zapierają dech w piersiach. Takie arcydzieła nie powstają przypadkowo. Ich przygotowanie wymaga wytężonej pracy, która może trwać miesiącami. Zespoły projektantów zaczynają swoją pracę od narysowania szkicu. Dopracowanie go wymaga wyobraźni i zapału, a towarzysząca artyście wizja końca napędza twórcze działanie. Projektanci często czerpią inspirację z uli cy. Bio rą to, co naj lep sze, wzbo ga ca - ją swoim pomysłem, doświadczeniem i tworzą własne, imponujące dzieło. Tworzenie kreacji może być trafną metaforą procesu integracji. Wizja stroju, która rodzi się w głowie projektanta, to cel, do którego dążymy. To, że projektanci inspirują się ulicą, świetnie obrazuje firmy, które po połączeniu korzystają ze swoich wcześniejszych doświadczeń i tworzą nową wartość. Dobór materiałów i dopasowanie stroju do konkretnego modela oznacza nic innego, jak dokładne przyjrzenie się procesom funkcjonującym w łączących się firmach i umiejętne ich zestawienie w taki sposób, aby połączone firmy działały efektywniej niż każda z osobna. Pamiętajmy więc, że wspaniały efekt wymaga pracy. 11

8 TO JEST TEMAT BILANS RYNKU Rynek telekomunikacyjny to: telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu oraz szereg innych usług. Przyjrzyjmy mu się. Oto kilka ciekawostek, które pomogą nam dojrzeć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. 2 mln Tekst: TOMASZ MELANIUK internet tyle jest aktywnych domen z rozszerzeniem pl, jesteśmy pod tym względem na 5. miejscu w Europie miejsce w Europie pod względem dynamiki 1.rejestrowania nowych domen 160 i miesięcznie wysyła przeciętny internauta komórka 222 minuty miesięcznie rozmawia przeciętny abonent 1,2 tys. 3 nowych abonentów internetu przybywa każdego dnia godziny miesięcznie tyle czasu przeciętny internauta gra w gry on-line 6 6 tys. godzin przewiduje się, że tyle będzie rozmawiał przeciętny abonent w 2015 roku kart SIM jest aktywowanych każdego dnia telefon 2tys. 129 linii telefonów stacjonarnych ubywa każdego dnia minut dziennie rozmawia przez telefon stacjonarny jego abonent 140 mln SMS-ów jest wysyłanych każdego dnia 171 minut rozmawiają przez telefon Klienci Netii jak widać są bardziej rozgadani 12

9 WYBIEG O fuzjach i przejęciach czyli o tym, co światowe firmy robią, by zawsze być na topie, mówi ekonomista prof. Witold Orłowski. NAJ NOW SZE TREN DY Fa la prze jęć i fu zji po ja wia się zwy kle, gdy jest na dzie ja na wzrost go spo dar ki i ryn ku i wów czas, gdy fir my chcą zdo być na nim jak naj bar dziej korzystną dla siebie pozycję. To trend ogólnoświatowy. Od dziesiątków lat fuzje i przejęcia stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi w wielu krajach. Firmy globalne dostrzegają, że powiększona Unia staje się jednym rynkiem, a firmy europejskie decydują się na fuzje, gdy myślą o odgrywaniu większej, nawet globalnej, roli. To logiczne, że połączone firmy mogą sprzedać i zyskać o wiele więcej niż pojedyncze. WZLOTY I UPADKI Fuzje mają kilka celów: zwiększenie udziału w rynkach, dostęp do wiedzy i nowych technologii. W wyniku fuzji uzyskuje się przewagę konkurencyjną na istnie ją cych ryn kach, po sze rza się asor ty ment pro duk tu, ob ni ża ry zy ko dzia łal no ści przedsiębiorstw. Do tego dochodzi efekt synergii, czyli lepszego użycia zasobów. Występuje tu zjawisko tzw. cross sellingu, czyli m.in. przejęcia klientów firmy, oszczędności czasu i pieniędzy. Procesowi fuzji towarzyszy też dywersyfikacja. Jej celem jest optymalizacja przychodów przedsiębiorstwa, co w dłuższym okresie przyczynia się do uspokojenia cen akcji przedsiębiorstwa. Czasami fuzje się nie udają: okazuje się, że zamiast oszczędności generowane są dodatkowe koszty. Od czego to zależy? Nie do końca wiadomo. Należy uważnie śledzić przykłady nieudanych fuzji i wyciągać z nich wnioski. LEP SZY MO DEL Jak nie rujnować dobrych zwyczajów w firmie, która uległa fuzji z większym przedsiębiorstwem? Wszystko za le ży od świa do mo ści wy so kiej ka dry me ne dżer skiej. To w ich umysłach powinny się rodzić rozwiązania. Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego, jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować. Warto wspomnieć tutaj również o różnicach kulturowych, niekiedy są poważną barierą fuzji, a później mogą prowadzić również do wielu nieporozumień. Ciężko na przykład połączyć firmę japońską czy niemiecką z firmą meksykańską. Chcesz poznać bliżej Witolda Orłowskiego, przeczytaj jego książki: Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wie ku, Świat, któ ry osza lał, czy li po rad nik na cie ka we cza sy. 13

10 COACHING OPERACJA SERCA 14 John Scherer, współzałożyciel Scherer Leadership International, przygotował dla Was kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować się na fuzję. Warto z nich skorzystać, bo ze statystyk wynika, że połączenie czeka każdego przynajmniej raz w czasie kariery zawodowej.

11 Każ da oso ba pra cu ją ca w kor - po ra cji zgo dzi się z praw dą wy ra żo ną przez pew ne go grec kie go fi lo zo fa ży ją ce go w pierw szym wie ku na szej ery, któ ry uwa żał zmia ny za cen tral ny ele ment świa ta. Bez względu na wielkość firmy, w której pracujesz, bez względu na jej dotychczasowe sukcesy i po raż ki oraz two ją po zy cję na dra bi nie kor po ra cyj nej nie waż ne na wet, jak do bry je - steś w tym, co ro bisz zmia ny są nie unik nio ne. Do ze spo łu do łą cza ją no wi lu dzie, po ja wia się nowy szef, jakaś nowinka technologiczna wprowadza zmiany na ekranie, w który wpatrujesz się ca ły mi dnia mi, no wy pro dukt lub usłu ga zmu - sza ją cię do na ucze nia się cze goś no we go itd. Ale operacja połączenia firm to coś zupełnie innego, prawda? Pojawia się myśl: z tamtymi zmiana mi ja koś so bie po ra dzę, ale fu zja te go mo gę nie prze trwać. FU ZJA, CZY LI KOR PO RA CYJ NY ATAK SER CA Ciekawym sposobem patrzenia na fuzje a także inne poważne zmiany w firmie jest postrzeganie ich jako korporacyjny atak serca, ponieważ są one w pew nym sen sie ata kiem na ser ce i du - szę łą czą cych się firm oraz osób w nich za trud - nionych. Wielu ludzi i większość firm cierpi z powodu takiej traumy. Z badań wynika, że mniej niż 30% łączonych firm osiąga zamierzone wyniki! Jed nak nie któ rym oso bom i czę ści firm nie tyl - ko uda je się prze żyć fir mo wy za wał, ale wręcz od - krywają nowy sposób na życie i cieszą się jako nowy organizm lepszym zdrowiem i większą aktywnością fizyczną. Weźmy przykład bliższy twojemu sercu. Gdybyś wie dział, że za mniej więcej dwa mie sią ce przej - Każdy pracownik przynajmniej raz jest uczestnikiem fuzji firm. dziesz zawał serca, jak odpowiedziałbyś na trzy pyta nia. Po pierw sze, co zro bić, co zmie nić w swo - im ży ciu, że by się na to przy go to wać? Mo że zmie - niłbyś dietę, rzuciłbyś palenie albo zaczął więcej ćwi czyć. A mo że sta rał byś się do wie dzieć jak naj - wię cej na te mat te go, co bę dzie się z to bą dzia - ło podczas zawału. To wszystko dobre pomysły na zwiększenie twoich szans na przeżycie. Po drugie, gdy byś mógł to za pla no wać, gdzie chciał byś dostać ataku serca? Ja osobiście wybrałbym najlepszy szpital na świecie i chciałbym, żeby towarzyszyli mi najwięksi specjaliści od chorób serca. OK, po wiedz my, że prze ży łeś, te raz czas na trze - cie py ta nie: Co byś zro bił, że by przy spie szyć po - wrót do zdro wia? Jak na iro nię, choć po rów na nie wydaje się oczywiste, większość fuzji przebiega bez odpowiedzi na te trzy ratujące życie pytania! MO DEL LU STRA WO DY Każdego dnia idziesz do pracy, w której czekają na ciebie różne obowiązki; rzeczy, które musisz przeprowadzić od punktu A do punktu B. To może być rozwiązywanie problemów komputerowych, sprzedaż produktów, przygotowywanie faktur, zakładanie linii telefonicznych lub obsługiwanie Klientów. Wykonując swoją pracę, łączysz ze so bą dwa świa ty, dwa ży cia to czą ce się obok sie - bie dzień za dniem. Ponad lustrem wody znajdują się operacyjne aspekty twojej pracy: przepisy, sprzęt, polityka firmy, budżet, plan działania, porządek spotkań, w których uczestniczysz, wszystko to, co można zoba czyć i/lub do tknąć czy li tzw. twarde aspek ty. Jednocześnie poniżej powierzchni wody znajduje się zu peł nie in ny, choć rów nie waż ny świat: nie - uchwytny, ludzki, pełen emocji, świat relacji międzyludzkich, duch indywidualności, praca zespołowa, infrastruktura zależności, dzięki której faktycznie wykonujemy swoją pracę. W ten sposób ty i twoi koledzy z pracy działacie każdego dnia. Porządek obrad spotkania żyje ponad powierzchnią wody; to, co wydarzy się na spotkaniu, żyje poniżej li nii wo dy. Te aspek ty okre śla się zwy kle mia - nem miękkich, jed nak jak ujął to mój do bry zna - jomy i zarazem konsultant z Seattle: Tak zwane twarde rze czy są ła twe. To te miękkie aspek ty są najtrudniejsze. Dlatego to je nazywamy między sobą trudnymi sprawami. Warto się nad tym zasta no wić w kon tek ście fu zji. Są one bo wiem obecnie nieuniknionym elementem życia bez względu na to, gdzie pracujesz. Jeżeli jesteś zatrudniony w korporacji, szanse, że jeszcze przed emeryturą będziesz świadkiem fuzji w twojej firmie, wyno szą 100%. Dzie je się tak, bo fu zja to je den z naj - szybszych sposobów, aby dobrze zarządzana firma zwiększyła swoje moce produkcyjne, zaplecze technologiczne i przejęła nowe rynki. Fuzje nie są przeprowadzane przez ludzi chciwych i niedbających o innych. Planują je osoby odpowiedzialne za dobry stan całej korporacji. Typowy dzień pracy ponad lustrem wody świat operacyjny A krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 twarde aspekty: zasady, procedury, systemy, struktury, regulacje, normy... B John Sche rer jest współzałożycielem razem z Amy Bar nes Scherer Leadership International (SLI). Jest autorem książek Work and the Hu man Spi rit oraz Fi ve Questions that Change Everything. poniżej lustra wody świat ludzki miękkie aspekty: relacje, emocje, atmosfera, odczucia, obawy, nadzieje... 15

12 WYDARZENIA Randi Zuckerberg, siostra Marka założyciela Facebooka, opowiada o wirtualnych przyjaźniach i komunikacji marketingowej w sieci. KAWA Z RANDI 20

13 Dlaczego korzystasz z Facebooka? Bo to bardzo wygodne narzędzie. Spójrzcie na mnie, niedawno urodziłam dziecko. To niesamowite wydarzenie, którym chcę się dzielić z moją rodziną i znajo my mi. Ale w mo im ży ciu wie le się dzie je, je stem oso bą dość za ję tą i nie mo - gę każ de go dnia re la cjo no wać lu dziom, co sły chać u mojego synka Asche ra. Dzwonię tylko do najbliższych, a reszta rodziny może śledzić jego postępy na Facebooku. To niesamowite, bo teraz nawet dalecy kuzyni mogą uczestniczyć w moim życiu. Poza tym to także doskonałe źródło wiedzy, jak mam jakiś problem, to zawsze mogę prosić o poradę inne facebookowe mamuśki. A nie lepiej pogadać z nimi w parku, przy kawie? Nie lepiej, tylko inaczej. Kontakty osobiste są niesamowicie ważne, ale w dzisiejszym stechnologizowanym świecie wszystko się zmienia, zmieniają się też kanały komunikacji. Kiedy zaczęliśmy używać SMS-ów, to było bardzo przyjemne, gdy ktoś do nas na pi sał. Dziś, kie dy w świę ta do sta je my set ki stan dar do - wych ży czeń wy sy ła nych do all users, to wca le nie ma my po czu cia, że to mi - ło, że ktoś do mnie na pi sał, tyl ko je ste śmy wście kli, że za py cha nam skrzyn kę. Za to dużej wartości nabierają życzenia złożone telefonicznie. Różne informacje wymagają różnych kanałów komunikacji i tak jak nic nie zastąpi bliskości, jaką dają kontakty w realu, tak trudno będzie zastąpić wygodę, jaką daje komunikowanie się na Facebooku. A co z prywatnością? Czy mając 5 tys. przyjaciół w sieci, można ją jeszcze zachować? Myślę, że teraz prywatność jest znacznie ważniejsza niż kiedykolwiek. Każdy z nas stał się mar ką. Mar ką, któ ra mo że sa ma de cy do wać, z kim chce dzie lić in - formacje o sobie. Najważniejsza jest świadomość tego, że trzeba decydować. I wbrew te mu, co wy da je się wie lu oso bom, lu dzie na Face bo oku, szcze - gólnie młodzi ludzie, doskonale zdają sobie sprawę z zysków i zagrożeń związanych z udzielaniem informacji o sobie i doskonale potrafią nimi zarządzać. A co z fir ma mi? Czy to jest do bre miej sce na pro wa dze nie dzia łań marketingowych, w końcu co będzie, jeśli ludzie nie będą nas like ować? Po pierw sze, nie trze ba się bać, bo w koń cu nie ma tu przy ci sku nie lu bię. Po dru - gie, jeśli marketerzy i firma zdają sobie sprawę z tego, że Facebook to dobre narzędzie, ale musi być umiejętnie wykorzystywane, to z pewnością odniosą sukces. Tylko uwaga, tego sukcesu nie należy się spodziewać natychmiast, to raczej działanie długofalowe. TRZECI KONGRES Biz nes to roz mo wy pod tym mot to już od trzech lat or ga ni zu - jemy Kongresy Netii Biznes to Rozmowy. W III Kongresie, który odbył się 6 października br. w Multikinie Złote Tarasy udział wzięło ponad 1300 osób! Gościem specjalnem była Randi Zuckerberg, była dyrektor marketingu w Facebooku, prywatnie siostra założyciela FB Marka Zuckerberga. Kongres Netii w tej chwili uznać można za największe opiniotwórcze wydarzenie poświęcone komunikacji w biznesie i nowym technologiom w Polsce. 94% osób biorących udział w Kongresie Netii rekomenduje go marketing szeptany pozytywnie wpływa na nasz wizerunek. Na Facebooku w ciągu jednego miesiąca (wrzesień) podwoiła się liczba like ów i aktualnie grupa liczy ponad 2000 osób. Fanpage Biznes to Rozmowy to dodatkowe medium komunikacji. Jeśli dodamy do tego działania czysto reklamowe, wynikające ze stałej współpracy z takimi mediami jak np. TVN CNBC, Forbes, Gazeta Wyborcza i oczywiście media internetowe to okazuje się, że już cał kiem spo ra licz ba osób z bran ży zna nasz kon gres i chęt nie w nim uczestniczy. Oto opinia o Kongresie jednego z naszych Klientów: Biznes to Rozmowy to najciekawsza konferencja bizne so wa, w ja kiej przy szło nam wziąć udział w ostat nich la tach. Profesjonalna organizacja szła w parze z bardzo wysokim poziomem poszczególnych prelekcji. A to jest tyl ko je den z po wo dów, dla któ rych war to jest or ga ni zo - wać ten Kon gres... Tekst: EDYTA STYCZEŃ-GAWIN Czy użytkownicy Facebooka nie obrażą się, że na ich portalu atakują ich marketerzy? Ależ skąd, ludzie uwielbiają marki. I one absolutnie im nie przeszkadzają. Moim zdaniem nie ma najmniejszego zagrożenia, że ludzie odejdą z Facebooka, dlatego że działają na nim firmy i marketerzy. Wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób dana marka się prezentuje. A jak bę dą pre zen to wać się mar ki, któ re two ja no wa fir ma bę dzie re pre - zentować na Facebooku? Doskonale. Nie jestem już dyrektorem marketingu Facebooka, teraz mam własną fir mę R&Z Me dia i bę dę zaj mo wać się pro mo cją w spo łecz no ściach. 21

14 RYNEK NETIA NA GPW Jesteśmy notowani. I to już od 11 lat. Anna Kuchnio, Kierownik ds. Relacji Inwestorskich, zaprasza na krótki wykład o tajnikach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 22

15 De cy zja o na szym wej ściu na warszawski parkiet zapadła na eta pie bu do wa nia przez Ne tię wła snych sie ci te le ko mu ni ka cyj nych, co wiązało się z koniecznością po zy ska nia zna czą cych środków na nakłady inwestycyjne. Giełda, jako miejsce, w którym koncentruje się rynkowy popyt na instrumenty finansowe oferowane przez emitentów, pozwoliła nam łatwiej znaleźć inwestorów i uzyskać wyższą cenę emisyjną, a tym samym pozyskać relatywnie tani kapitał. Ge ne ral nie moż na przy jąć, że cel, ja ki przy świe - cał Netii w momencie jej debiutu giełdowego, czyli korzystne pozyskanie kapitału na rozwój, jest podstawowym celem wejścia na giełdę. Inne powody to m.in. wzrost prestiżu i wiarygodności w oczach kontrahentów oraz wzrost rozpoznawalności marki na skutek regularnie pojawiających się w mediach informacji o działalności spółki. Dzięki notowaniom giełdowym otrzymujemy ponadto obiektywną wycenę spółki (wzrost wartości przedsiębiorstwa jest jednym z głównych kryteriów oceny efektywności zarządzania firmą) i narzędzie do motywowania kadry zarządzającej, otrzymującej, w zależności od otrzymywanych wyników, część wynagrodzenia w akcjach. Spółki notowane publicznie obowiązuje szereg zasad w kontaktach z otoczeniem rynkowym, których głównym celem jest zdobycie i utrzymanie zaufania inwestorów. Podstawowym wymogiem jest wykonywanie obowiązków informacyjnych, określonych w aktach prawnych. Wiąże się to z publikowaniem przez spółki raportów bieżących i okresowych (można je znaleźć na portalach biznesowych i stronach internetowych spółek w przypadku Netii na stronie Oprócz tego spółki powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego, mających na uwadze m.in. ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych. Spółki notowane na GPW są zobowiązane odnieść się co roku w odpowiednim raporcie do zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Radę warszawskiej Giełdy i określić, które z nich są stosowane, a które nie i dlaczego. W ostatnich latach inwestorzy zwracają w coraz większym stopniu uwagę na odpowiedzialny sposób zarządzania spółkami. Elementem promowania takiego za rzą dza nia przez GPW był uru cho mio ny w 2009 r. RE SPECT In deks. 1 sierp nia 2011 r. Ne - tia zna la zła się w gro nie 22 firm, któ re we szły w skład nowego portfela indeksu spółek. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, a także audyt prowadzony przez partnera projektu firmę Deloitte. Korzystałam z opracowania Bogdana Duszka Jak pozyskać kapitał z rynków giełdowych? dostępnego na stronie GPW: DZIEŃ NA GIEŁDZIE Akcje Netii są notowane na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych, w którym obowiązują następujące fazy sesji: Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00 Otwarcie (określenie kursu na otwarciu) Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń na zamknięcie Zamknięcie (określenie kursu na zamknięciu) Dogrywka przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (teoretycznego kursu otwarcia), brak transakcji otwarcie (fixing): określenie kursu otwarcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed otwarciem, brak nowych zleceń notowania ciągłe: przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z sytuacją rynkową przed zamknięciem: składanie zleceń na zamknięcie, brak transakcji zamknięcie (fixing): określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed zamknięciem dogrywka: składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi zamknięcia przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie kolejnej sesji Źródło: GPW 23

16 TECHNOLOGIE NETIA PLAYER Telewizja w Internecie czy Internet w telewizorze? Czy li o tym, co to właściwie jest Ne tia Play er. Tekst: MACIEJ JĘDRAK, KATARZYNA KUCZYŃSKA Od kiedy cyfrowa telewizja zagościła w portfolio produktów operatorów sateli tar nych i ka blo wych, oczy wi stym by ło, że by z niej korzystać potrzebny jest Set Top Box, zwa - ny dekoderem. Podobnie było też w przypadku Netii, kiedy to do naszych Klientów trafiły urządzenia potrafiące odbierać transmitowane przez łącze internetowe pakiety telewizji IPTV i wyświetlać ją za pośrednictwem odbiornika telewizyjne go. Oczy wi stym też by ło to, że de ko der słu ży do odbioru telewizji, pomimo że coraz częściej w urzą dze niach ope ra to rów po ja wia ją się na - miastki usług i serwisów internetowych. POWSTANIE NOWEGO MEDIUM TRANSMISJI MUL TI ME DIÓW, W TYM TV, jako nieuniknione pokazywały wszelkie możliwe analizy już rok temu. Obok kablówki, telewizji dostarczanej drogą satelitarną czy analogowej telewizji naziemnej powoli pączkowała w Polsce nowa forma transmisji, jaką był streaming multimediów za pośrednictwem łączy internetowych. Stymulował ją rozwój tech no lo gii umoż li wia ją cych bez przer -wo we dostarczanie treści on-line do urządzeń Klientów, bez któ rych prak tycz nie nie moż li wie by ło by komfortowe oglądanie treści nadawanych w czasie rzeczywistym. SZCZE GÓL NĄ RO LĘ PEŁ NI TU TZW. ADA PTI - VE STRE AMING, czyli technologia, która pomimo chwilowych zmian przepływności internetu potrafi tak modyfikować transmitowany materiał mul ti me dial ny, by do tarł on do użyt kow ni ka bez tzw. za cięć. Na ba zie wła śnie tych tech no lo - gii roz wi ja ły się usłu gi ta kie jak vod.onet.pl, czy Ipla. Mając na uwadze trendy rynkowe, fakt przyspiesze nia bu do wy na ziem nej te le wi zji cy fro wej (DTT) i oczekiwania Klientów, postanowiliśmy na nowo zdefiniować pojęcie usługi telewizyjnej. STWO RZE NIE NO WE GO URZĄ DZE NIA było jednym z elementów charakteryzujących nowe podejście do telewizji. Najtrafniej byłoby je nazwać interfejsem pomiędzy światem internetu, a ekranem TV. Potrafi wyświetlić na ekranie TV zarówno telewizję IPTV, naziemną telewizję cyfrową, serwisy internetowe, jak i usługi video na życzenie. Prócz tego odtwarza także multimedia z pendrive a, prze no śne go dys ku czy też do wol ne go urządzenia bezprzewodowego wspierającego technologię DLNA (np. film nagrany komórką z DLNA, zdjęcia znajdujące się na komputerze z Win dows 7 lub też mu zy kę z dys ku pod łą czo - nego do Netia Spot). NE TIA PLAY ER to nazwa, jaką przyjęliśmy dla naszego urządzenia. Ma ono głównie umożliwić Klientom oglądanie treści telewizyjnych, okołote le wi zyj nych oraz in ter ne to wych na ekra nie telewizora, ale należy też pamiętać, że i dla samej Netii jest to przełomowe urządzenie, które otwiera nową erę komunikacji z Klientem. Erę komunikacji zbudowanej w oparciu o przekaz multimedialny wyświetlany bezpośrednio na ekranie telewizora, który zwykle jest jednym z najważniejszych urzą dzeń elek tro ni ki do mo wej u prze - cięt ne go Ko wal skie go. Nie trud no wy obra zić sobie możliwości wykorzystania takiego przekazu, np. jako kanału komunikacji z Klientem, czy nawet nowego kanału sprzedaży. Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach nowego urządzenia, skorzystaj z fotokodu. 24

17 Biznes to rozmowy. O tym, jak ważna jest komunikacja w firmie, wie każdy. Unified Communications daje naszym Klientom możliwość stworzenia spójnego, jednolitego systemu komunikacji biznesowej. Unified Communications to zintegrowane narzędzia telekomunikacyjne, które łączą wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwalają pracownikom dowolnej firmy kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu. W praktyce oznacza to dla użytkownika ułatwie nie pra cy, a co za tym idzie więk szą je go efek - tywność, czyli wymierną korzyść dla pracodawcy. Jak to osiągnąć? Wdrażając nowe elementy, jednocześnie unikając zmian dotychczasowych przyzwyczajeń pracownika i zmian jego codziennych narzędzi pracy. Takie podejście niweluje naturalną barierę przed nowym, która często potrafi skutecznie zniszczyć nawet bardzo dobre pomysły. Unified Communications oferowane przez Netię jest produktem przygotowanym dla Klientów biznesowych. Zawiera nowatorskie zintegrowanie konta na serwerze pocztowym z telefonią Netii, co umożliwia użytkownikowi końcowemu w dowolny sposób zadzwonienie, wysłanie maila, wysłanie błyskawicznej wiadomości tekstowej z telefonu, z ogólnofirmowego kalendarza, z poczty, z książki telefonicznej. Na pewno wszyscy, którzy na co dzień używają informacji o statusie dostępności użytkownika ( presence ), docenią pełną informację o użytkowniku, włącznie ze statusem telefonu. Informacje o statusie są dostępne w całym pakiecie Microsoft Office oraz w komunikatorze. Powoduje to, że w kalendarzu, książce telefonicznej, komunikatorze widzę, kto co robi. Dzięki ofercie web konferencji (LiveMeeting) nie ruszając się od biurka, można przeprowadzić spotkanie z wieloma osobami, które można zobaczyć i usłyszeć. Można zarazem pokazać (udostępnić) swój ekran na wszystkich komputerach lub wybranym uczestnikom spotkania, aby wyjaśnić, uzgodnić zagadnienia, pokazać prezentację. Całe spotkanie można nagrać, aby kiedyś do niego powrócić. Prowadzący takie spotkanie może zapanować nad grupą i decydować o uprawnieniach. Można wspólnie pisać na białej tablicy, można wymieniać się komunikatami z wybranymi osobami. Oferta na narzędzia do pracy grupowej poszerzające możliwości serwera pocztowego Microsoft Exchange o SharePoint umożliwia m.in. budowanie intra- /ekstranetu, zarządzanie współdzielonymi dokumentami. Sprzedaż komercyjna tego rozwiązania ruszy jesz cze w grudniu. Krzysztof Kliński Kierownik ds. Rozwoju Oferty dla Klientów Corpo Jacek Fischbach Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Produktami Corpo Tekst: KRZYSZTOF KLIŃSKI Pew nie więk szość z Was pa mię ta, że jednym z ele men - tów naszej strategii 2020 jest Unified Communications. Jeszcze w 2011 roku rozpoczniemy zapoznawanie naszych Klientów z tym rozwiązaniem. War to do dać, że to wła śnie pol skie fir my ma ją szan se ja ko jed ne z pierw - szych w Europie skorzystać z tak nowoczesnego rozwiązania. Wchodzimy wraz z Klientami w nową erę, gdzie rozłączne dotychczas światy telekomunikacji i informatyki stają się jednym spójnym narzędziem pracy. Jestem przekonany, że Unified Communications może być jednym ze skutecznych narzędzi wspierających polskich przedsiębiorców w walce z otaczającym nas kryzysem ekonomicznym i wynikającą z niego koniecznością zwiększania efektywności kosztowej i organizacyjnej. COMMUNICATIONS UNIFIED 25

18 PARTNERZY 34 MICROSOFT Poszukiwania dobrego partnera biznesowego nie są łatwe. Ale jak już się znajdzie odpowiedniego, to można razem podbijać rynek. Maciej Kobiałko Hosting Business Development Manager w Microsoft opowiada o współpracy z Netią. WY BRA LI ŚMY NE TIĘ, BO......to duży doświadczony operator osiągający doskonałe wyniki na rynku biznesowym. Netia nie tylko dostarcza usługi, ale także kształtuje polski rynek telekomunikacyjny. Dzięki Netii coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że korzystanie z profesjonalnego hostingu, outsourcingu oprogramowania spra wia, że moż na się sku piać na biz ne sie i nie zaj - mować kwestiami technicznymi. Że dział IT w firmie może zajmować się wspieraniem naszego biznesu, a nie rozwiązywaniem podstawowych problemów związanych z działaniem sprzętu. NA ZWIĄZ KU Z NA MI NE TIA ZY SKU JE......ogromne doświadczenie techniczno-technologiczne, dostęp do szkoleń i fachowców. Dzięki nam Netia może oferować swoim Klientom najnowocześniejsze rozwiązania, a to sprawia, że buduje swoją pozycję na rynku. To naprawdę doskonałe połączenie, dwie silne marki: telekomunikacyjna i technologiczna są w stanie zaproponować Klientom naprawdę unikalne rozwiązania najwyższej jakości. ZWIĄ ZEK Z NE TIĄ DA JE NAM......przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Netia to partner, który gwarantuje jakość, odpowied ni po ziom usług. A to bar dzo waż ne, bo tak na praw dę je śli coś nie dzia ła, to Klien ta nie in - teresuje, czy zawiódł administrator sieci, czy firma do star cza ją ca opro gra mo wa nie. Jest nie za - dowolony i tylko to się liczy. Dlatego tak ważne jest, kto dostarcza nasze oprogramowanie, bo bardzo często przyczyną kłopotów jest nieprawidłowe administrowanie siecią. Poza tym związek z Netią to również inne korzyści np. edukacja Klientów. W Polsce, a właściwie w całej Europie Wschodniej, Klienci biznesowi dopiero dojrzewają do te go, by out so ur cin go wać część za dań, np. związanych z dostarczaniem i obsługą oprogramowania. Dzięki Netii nasi Klienci dostają dostęp do takich rozwiązań, a ponieważ ich jakość gwarantują dwie poważne marki Netia i Microsoft, to ro śnie po pyt na ta kie usłu gi.

19 MICROSOFT O SOBIE Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań Cloud Computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych. SZTANDAROWE PRODUKTY oferowane przez Microsoft to system operacyjny Windows z najnowszą wersją Windows 7 oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office z najnowszą wersją Microsoft Office Poza tym w ofercie spół ki znaj du ją się m. in.: kon so la Xbox 360, Win dows Li ve Es sen tials wraz z pocztą Hotmail, komunikatorem Windows Messenger oraz wirtualnym dyskiem SkyDrive, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System, platforma Windows Azure oraz technologia Microsoft NET. Microsoft jest też liderem w zakresie rozwiązań Cloud Computing, dostarczającym zarówno aplikacje, infrastrukturę, jak i platformę programistyczną w formie usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej. POLSKI ODDZIAŁ Microsoft istnieje od 1992 r. Na całym świecie firma zatrudnia blisko 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. We Wrocławiu natomiast działa od 2008 roku Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft. W Polsce Microsoft współpracuje z ponad 8 tysiącami partnerów i 20 tysiącami inżynierów. DZIA ŁA NIA CSR w ramach realizacji swojej strategii koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska wykluczenia informacyjnego. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. W ramach Microsoft dla non-profit, przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji o charakterze społecznym. W lipcu 2010 roku w Polsce odbyły się światowe finały największego konkursu technologicznego na świecie Imagine Cup organizowanego przez Microsoft od 9 lat. Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce. NA SZE PLA NY NA PRZY SZŁOŚĆ......to zwiększenie sprzedaży. Unified Communications to bardzo atrakcyjne rozwiązanie i chcemy przekonać rynek, że warto w nie zainwestować. Poza tym mamy całą paletę rozwiązań, które dosko na le mo gły by uzu peł nić ofer tę Ne tii. Te raz jest czas na edu ka cję ryn ku, wraz ze wzro stem świadomości Klientów rósł będzie również popyt na na sze wspól nie two rzo ne pro duk ty. Przy - szłość przed na mi. Chcesz wiedzieć więcej o produktach Netii, które oferujemy dzięki współpracy z Microsoft? Zajrzyj na str. 25 znajdziesz tam artykuł o Unified Communications. Zajrzyj również do NetiaNetu i na stronę intranetową: 35

20 NASZE SPRAWY POMAGAMY Każdy może wesprzeć ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują przekonuje Cezary Tomaszewski, Kierownik Projektu. KON KURS DLA GIM NA ZJA LI STÓW. Pro jekt miał charakter konkursu dla uczniów gimnazjum z mniejszych miejscowości (poniżej 20 tys. mieszkańców), dotyczący mądrego wykorzystania technologii i zasobów cyfrowych w życiu prywatnym, nauce i obszarach zainteresowań nastolatków. W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono testową edycję konkursu. Zostały nią objęte gimnazja w dwóch po wia tach, ra zem 19 szkół. Do dat ko wo do akcji zaproszone zostały warszawskie domy dziecka, które korzystają z usług Netii. Szkołom wy sła no od po - wiednie mate ria ły do prze pro wa dze nia lek cji edu ka cyj nej oraz, je śli uzna ją to za sto sow ne, udzia łu w kon - kursie. Faza testowa miała również na celu dopracowanie programu, który docelowo ma objąć uczniów gimnazjów w małych miejscowościach w całej Polsce. Akcja i konkurs zostały objęte patro na tem Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany. Ponieważ projekt Nie-głupi Net spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół, chcemy roz wi jać ini cja ty wę wo lon ta ria tu, któ ry bę dzie wspierał obszary, w których jesteśmy ekspertami. Oczywiście jest też miejsce na nowe pomysły i w tym celu przygotowaliśmy dedykowany adres , na który można zgłaszać nowe pomysły Każ dy z nas jest praw dzi wym ekspertem w jakiejś dziedzinie. Największą wartością jest dzie le nie się swo ją wie dzą, pasją, umiejętnościami. Netia jako największy alternatywny operator telekomunikacyjny w Polsce może i powinna edukować ludzi, po ma gać prze ła my wać ba rie ry w dzie dzi nie, w której jest ekspertem w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii. WO LON TA RIAT PRA COW NI CZY. Wolontariusze mogą prowadzić zajęcia w klubach i stowarzyszeniach, współpracować z uniwersytetami trzeciego wieku albo z uniwersytetami dla szczegól nie uzdol nio nych dzie ci. Mo gą po ma gać przygotować strony internetowe i promocję organizacjom non profit. Wasza wiedza z zakresu ob słu gi kom pu te ra, po pu lar nych apli ka cji, za - rządzania zespołami oraz prowadzenia projektów mo że być nie oce nio na. Wo lon ta riat pra - cow ni czy jest je dy nym z sze re gu dzia łań realizowanych w ramach Programu CSR Corpo ra te So cial Re spon si bi li ty (Spo łecz na Od po - wiedzialność Biznesu). Całością działań kieruje Małgosia Babik. W ramach działań CSR zostało zrealizowanych wiele inicjatyw. Jedną z nich jest projekt Nie-głupi Net. WY KLU CZE NIE CY FRO WE. Na po czą tek ad - re su je my na sze dzia ła nia do osób bę dą cych słuchaczami zajęć uniwersytetów trzeciego wieku. To, co dla nas jest oczy wi ste prze glą da nie stron www, obsługa poczty, korzystanie z komunikatorów czy korzystanie z portali społecznościo wych dla ogrom nej rze szy uczest ni ków tego rodzaju nauczania stanowi ogromne wyzwanie, któremu sami nie mogą sprostać. Powinniśmy wspierać osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę w świecie on-line dostarczanym przez nas na co dzień do na szych Klien tów. Na początku roku rozpoczniemy działania związane z nauczaniem na uniwersytetach trzeciego wie ku. Jak za uwa ży li ście, kil ka dni te mu prze - prowadziliśmy kampanię informacyjną, uruchomiliśmy dedykowaną stronę, na której przyjmuje my zgło sze nia od osób chcą cych zaangażować się społecznie. Netia jako najwięk szy nie za leż ny ope ra tor te le ko mu ni ka - cyjny w Polsce, a także ekspert w dziedzinie świata on-line, powinna się podzielić swoją wie dzą i do świad cze niem z oso ba mi/in sty - tucjami szczególnie narażonymi na wykluczenie cyfrowe, czyli mającymi ograniczony dostęp do usług mul ti me dial nych. Cze ka my na was. Wy star czy chcieć. Resz ta przyj dzie sama. 36

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH I IT P A R T N E R D O D A T K U 1 GRUDNIA 2014 AKÓW REDAKTOR PROWADZĄCY JERZY LEWIŃSKI DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ 32996437 JAKUB OCIEPA W numerze: Lubię ten biznes, a nawet kocham

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Jak analizować raporty finansowe spółek? System "made in house" inspiracją do budowy własnego systemu HFT

Jak analizować raporty finansowe spółek? System made in house inspiracją do budowy własnego systemu HFT ISSN 2081-9501 NUMER 14 W POSZUKIWANIU NOWEGO LIDERA HOSSY M O D E L CA P M W P R A K TY C E PRODUKTY STRUKTURYZOWANE LUKI CENOWE DWA METALE JEDNA CENA? Jak analizować raporty finansowe spółek? System

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA KLIENTÓW

WYSZUKIWARKA KLIENTÓW WYSZUKIWARKA KLIENTÓW Google AdWords - przewodnik dla szefów Partner książki: WYSZUKIWARKA KLIENTÓW Google AdWords - przewodnik dla szefów Wyszukiwarka klientów. Google AdWords - przewodnik dla szefów

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo Key Text Katarzyna Sobańska-Helman Piotr Sieradzan INWESTYCJE PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

Event w chmurach str. 8

Event w chmurach str. 8 Inspiracja dla event managera nr 2 LIPIEC 2013 Okiem marketingowca Wirtualne wydarzenia str. 6 Okiem TECHNIKA Event w chmurach str. 8 Okiem REDAKCJI Zobacz, dotknij, polub mnie! str. 12 Spotkania łowców,

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

LOS SZCZÊŒLIWY. 20 lat CO SZKODZI GOSPODARCE? Pod żaglami BIZNESU SZPIL PREZES TOTALIZATORA SPORTOWEGO.. ZEGAREK. str. 24. Marketing płatności. str.

LOS SZCZÊŒLIWY. 20 lat CO SZKODZI GOSPODARCE? Pod żaglami BIZNESU SZPIL PREZES TOTALIZATORA SPORTOWEGO.. ZEGAREK. str. 24. Marketing płatności. str. CO SZKODZI GOSPODARCE? str. 18 PROF. LESZEK BALCEROWICZ OSTRZEGA POLITYKÓW Listopad 2013ZAWARTOŚĆ www.manager.inwestycje.pl Cena 9,90 (w tym 8% VAT) Xxxxxx (X/2013) www.manager.inwestycje.pl e.pl Cena

Bardziej szczegółowo

Nie ma algorytmu na udane startupy

Nie ma algorytmu na udane startupy numer 9/14 Wszystko o e-biznesie Jak zadbać o płynność finansową firmy strona 15 Czy Startup to miejsce dla mnie? strona 29 Nadchodzi... Google Analytics Universal strona 30 Nie ma algorytmu na udane startupy

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech

raport Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech raport wrzesień 2010 Przestrzeń innowacyjności: najlepszy ekosystem dla projektów high-tech Kreatywność w branży multimedialnej wymaga specjalnie zaprojektowanej przestrzeni. W jaki sposób tworzyć tam

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

e-profit Model To masa zapewnia zysk must have czy fanaberia? biznesowy wykorzystujący sprzężenia zwrotne ...od kuchni

e-profit Model To masa zapewnia zysk must have czy fanaberia? biznesowy wykorzystujący sprzężenia zwrotne ...od kuchni Sztuczna inteligencja w służbie e-commerce, czyli o myślących sklepach strona 20 e-profit wszystko o e-biznesie Numer 09/2013 10 największych grzechów przy pozyskiwaniu inwestora Aplikacja mobilna must

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe

Człowiek. jest najważniejszy GŁOS BIZNESU. Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW. Inwestycja czy oszczędność Produkty bankowe Numer 6 (15) 2011 Magazyn gospodarczy Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców GŁOS BIZNESU Co zyskujemy będąc na GIEŁDZIE DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW / KRONIKA / DESIGN / / GOSPODARKA /

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo