pojedynek z zimową nudą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pojedynek z zimową nudą"

Transkrypt

1 MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą

2 TO JEST TEMAT BYĆ NA Wykreowanie firmy odnoszącej sukcesy na rynku oznacza konieczność ciągłych poprawek. Dobry krawiec, łącząc ze sobą materiały najwyższej jakości, wykorzystując jak najlepiej warsztat, może zmienić się w wielkiego projektanta nadającego ton na rynku. MIREK GODLEWSKI Już przy pierwszym szkicu trzeba mieć wizję całości SZKICE Gdy myślimy o nowej kolekcji znanego domu mody, przed oczami mamy wybieg skąpany w światłach reflektorów, licznie zgromadzonych gości w półmroku sali, rozświetlanej błyskami fleszy. Rzadko zastanawiamy się, ile pracy, cza su, przy go to wań i prób by ło trze ba, by ten efekt osią - gnąć. Zwy kle też nie my śli my, jak wie le osób na róż nych etapach było niezbędnych, by urzeczywistnić wstępną wizję. Rzesze projektantów rozmawiających godzinami nad wstępnymi szkicami, dbałość o zachowanie tożsamości i spójności całej kolekcji; określanie elementów wyróżniających i jasne opisanie jej przyszłego charakteru. Do tego konieczna jest znajomość rynku, trendów, konkurencji oraz słuchanie Klientów. Wtedy nabierają sensu stosy kartek z pierwszymi szkicami. Zanim ręka projektanta zacznie szukać doskonałej formy, kreśląc na papierze kolejne łuki i krzywizny sukni, cały zespół musi mieć wizję całości. Wiedzieć, do kąd zmie rza, co chce osią gnąć. Rynek się konsoliduje. Firmy się łączą i zmieniają. By wykorzy stać w peł ni to, co nie sie ze so bą pro ces in te gra cji, mu si - my dzia łać z wi zją koń ca. Fir my, któ re łą cząc się, o tym za po - minają, nie mają dużej szansy na sukces. Historia jest pełna przy kła dów ta kich nie uda nych prób. Tak jak nie wy star - czy połączyć ze sobą kilku rodzajów tkanin i kolorów, by olśnić świat nowym, świeżym, niecodziennym produktem, tak też nie wystarczy przeprowadzić jedynie formalnej strony przedsięwzięcia. To wymaga wspólnej pracy, zaangażowania, zapału, a nade wszystko śmiałego podążania we wspólnie wytyczonym kierunku, do jasno określonego celu. potrzeba aż tylu szkiców, by znaleźć 126Czasem pomysł na sukienkę idealną. 06

3 TOPIE 07

4 TO JEST TEMAT MARCIN OSIECKI Fach przede wszystkim WARSZTAT 1 St. Mar tins Col le ge of Art and De sign w Lon dy nie to naj lep sza szko ła de si gnu. W średniowieczu noszona odzież miała za zada nie je dy nie okry wać cia ło, ale już w okre sie renesansu zaczęto podkreślać walory ludzkiej sylwetki właściwie skrojonym strojem oraz odpowiednim doborem materiałów. Od tamtej pory można mówić o pojawieniu się mody. Krawcy zaczęli myśleć o Kliencie, dla którego pracują, o jego zawodzie, pozycji społecznej i przyzwyczajeniach. Do dziś najlepsi z nich czerpią pomysły z różnych stron świata i różnych kultur, aby zadowolić tych najbardziej wymagających. Proces integracji przypomina pracę dobrego projektanta, który z różnych materiałów i dodatków potrafi wyczarować jedną doskonałą całość. Jego praca wymaga uwagi, dokładności i pomysłowości oraz wnikliwego spojrzenia na postać Klienta. Odpowiedni dobór materiałów i stworzone z nich dodatki decydują o sukcesie i niepowtarzalności produktu oraz uszlachetniają zastosowane materiały. Każdy materiał posiada swoje cechy indywidualne: wełna jest ciepła, jedwab delikatny. Podobnie jest z fir mą każ da ma swo ją wła sną, uni kal ną kulturę organizacyjną. Na polskim rynku działa wiele firm telekomunikacyjnych. Przez lata stworzyły własną kulturę organizacyjną. Niektóre z nich zaskakują pomysłowością i prostotą wykorzystanych rozwiązań, które nam, jako dobremu krawcowi, nie powinny umykać przy procesie integracji. Uproszczenie procesów, wykorzystanie doświadczenia na rynku lokalnym, rozwijanie pomysłów technologicznych przejmujący może się wiele nauczyć od przejmowanych niezależnie od ich wiel ko ści czy po zy cji na ryn ku. Nikt nie ma mo - nopolu na wiedzę i doświadczenie. Rolą dobrego kraw ca nie jest je dy nie by cie do brym rze - mieślnikiem. Dobry krawiec musi być twórczy, mieć wizję końca, a zainspirowany przeglądanymi materiałami i dodatkami potrafi stworzyć coś lepszego i niepowtarzalnego. Kultura organizacyjna firmy jest w stanie ciągłej ewolucji. Kształtują ją ludzie, a oni i ich zachowania podlegają ciągłym zmianom. Akceptacja lub przyjęcie niektórych zasad kultury organizacyjnej integrowanych firm pozwala dostosowywać zachowania firmy i jej pracowników do oczekiwań rynku. Każdy dobry krawiec musi znaleźć złoty środek poprzez umiejętne połączenie różnych materiałów przy jednoczesnej znajomości i zrozumieniu specyfiki swoich Klientów, mając na uwadze przeznaczenie szytych dla nich ubrań. Tylko wtedy zastosowany krój bę dzie do bry nie tyl ko na je den se zon. 08

5 PAWEŁ TOCHOWICZ Doskonały krój sprawia, że wszystko do siebie pasuje KRÓJ Jak dopasować marynarkę do spodni, gdy do dyspozycji mamy części garderoby pochodzące od różnych projektantów i uszyte z różnych materiałów w różnych kolorach? Może się to okazać bardzo trudne do wykonania. Oczywiście można takie ubranie włożyć, a chodząc w nim, uda wać, że jest w po rząd ku i tłu ma czyć so bie oraz wszyst kim do oko ła, że to nasz świa - domy wybór i w ten sposób tworzymy nową modę. Można też zastanowić się nad tym, jak 6wieków temu wynaleziono nożyczki, bez nich nie dałoby się idealnie dopasować żadnej kreacji. chcemy wyglądać i włożyć idealnie skrojony i dopasowany garnitur, który będzie idealnie leżał na naszej, często nietypowej sylwetce. Często stajemy w obliczu podobnych dylematów. Wiadomo, różne gusta trudno zadowolić, ważne jest na to miast to, aby ca łość by ła od po wied - nio skomponowana, funkcjonalna oraz trwała. Tak jak Nowa Netia. Połączenie trzech organizacji mających odmienną historię, strategię, portfel produktów, strukturę właścicielską oraz będących do tej pory konkurentami jest nie lada wyzwaniem. Nowa organizacja musi zostać zaprojektowana bardzo dokładnie i uwzględniać wszystkie zalety poszczególnych elementów ją tworzących. Łączenie ich ze sobą wymaga niezwykłej staranności. Żadna z trzech firm będących podstawą tworzenia Nowej Netii nie ma monopolu na świetne pomysły. Zapewne każda z nich po peł nia błę dy, ale też każ da ma lu dzi, rozwiązania oraz produkty, które stworzą nową wartość. Projekt integracji będzie miał na celu wszystkie te zalety zidentyfikować i zaprojektować od nowa organizację funkcjonującą skutecz niej i efek tyw niej niż każ da z firm z osob na. Dlatego niesłychanie ważne jest, abyśmy wszyscy w ten pro jekt się za an ga żo wa li, bo czy tak skro jo ne ubra nie nie bę dzie nas w żad nym miej scu uwie ra ło i czy spodo ba się Klien tom i inwestorom, zależy tylko od nas. Karl Lagerfeld, projektant od 1983 roku kierujący domem mody Chanel, powiedział kiedyś: Mogę szkicować godzinami. Wtedy marzę, a te marzenia zmie nia ją się w ko lek cje. A ja wie rzę, że ko - lekcja o nazwie CDN... będzie przebojem kolejnych sezonów. 09

6 TO JEST TEMAT ROBERT ROMANIUK Trzeba najpierw wziąć miarę, by wszystko dobrze pasowało W procesie integracyjnym, podobnie jak w pracy kreatorów mody, najważniejszy jest rezultat. Odbiorcy efektów procesu integracji (Klienci Nowej Netii i inwestorzy) nie będą przywiązywać wa gi do te go, jak bar dzo się sta ra li śmy; dla nich waż ny jest strój, ja ki fi nal nie im skro imy. Jeśli wyjdzie dobrze dostaniemy zapłatę w po sta ci ich lo jal no ści. Je śli efekt ich nie usa - tysfakcjonuje Cóż, na rynku jest wiele domów mo dy. Że by za cząć szyć coś, co ma do - brze le żeć, war to naj pierw do brze zmie - rzyć. I ta ki też jest nasz plan do ty czą cy pro ce su integracji. Zaczynamy od dogłębnych analiz dostępnych informacji dotyczących trzech spółek oraz starannego zaplanowania samego procesu. Czy jednak jedna miara wystarczy, aby dzieło było rzeczywiście dopasowane, a Klient zachwycony rezultatem. Z pewnością nie. Potrzebne są wielokrotne przymiarki, poprawki etc. My chcemy zachwycić Klientów zakładamy więc, że szczegółową analizą poprzedzimy każdą istotną decyzję, abyśmy mogli być pewni, że w No wej Ne tii znaj dzie się to, co jest naj - lep sze w każ dej z trzech firm. Pa mię tać jed nak mu si my tak że i o tym, że Klien ci ma ją swo ją cier pli wość strój mu si być wspa nia ły, ale przy - miar ki i po praw ki nie mo gą trwać wiecz nie. Na - si Klienci i inwestorzy oczekują od nas dobrego rezultatu końcowego integracji, ale efekty prac chcieliby zobaczyć szybko. Dlatego też wszędzie, gdzie bę dzie to moż li we, bę dzie my szyb - ko wdrażać konkretne rozwiązania. W wyniku procesu integracji chcemy stworzyć unikalną organizację na rynku, czerpiącą z najlepszych rozwiązań istniejących w każdej z trzech firm. Będziemy ważnym graczem rynkowym, ze skonsolidowaną wartością przychodów na ponad 2,2 miliona złotych, kompleksowym portfolio produktów dla rynku Klientów masowych, aż do wysublimowanych i kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych na rynku Klientów biz ne so wych. Jest to dla nas ol brzy mia szan sa, któ rej nie wol no nam zmar no wać. Dlatego też warto najpierw dobrze zmierzyć 3Tyle przy miare k po trze bu je do bry kra wiec, by uszyć ide al ny garnitur. MIARA 10

7 SHOW AGNIESZK A WOLAŃSKA Wspaniały efekt wymaga pracy nut trwa zwykle pokaz mody, przy go to wa nia 20mi do nie go to mie sią ce pracy wie lu lu dzi. Na pokazach mody często możemy podziwiać ubrania, które zapierają dech w piersiach. Takie arcydzieła nie powstają przypadkowo. Ich przygotowanie wymaga wytężonej pracy, która może trwać miesiącami. Zespoły projektantów zaczynają swoją pracę od narysowania szkicu. Dopracowanie go wymaga wyobraźni i zapału, a towarzysząca artyście wizja końca napędza twórcze działanie. Projektanci często czerpią inspirację z uli cy. Bio rą to, co naj lep sze, wzbo ga ca - ją swoim pomysłem, doświadczeniem i tworzą własne, imponujące dzieło. Tworzenie kreacji może być trafną metaforą procesu integracji. Wizja stroju, która rodzi się w głowie projektanta, to cel, do którego dążymy. To, że projektanci inspirują się ulicą, świetnie obrazuje firmy, które po połączeniu korzystają ze swoich wcześniejszych doświadczeń i tworzą nową wartość. Dobór materiałów i dopasowanie stroju do konkretnego modela oznacza nic innego, jak dokładne przyjrzenie się procesom funkcjonującym w łączących się firmach i umiejętne ich zestawienie w taki sposób, aby połączone firmy działały efektywniej niż każda z osobna. Pamiętajmy więc, że wspaniały efekt wymaga pracy. 11

8 TO JEST TEMAT BILANS RYNKU Rynek telekomunikacyjny to: telefonia stacjonarna, komórkowa, dostęp do internetu oraz szereg innych usług. Przyjrzyjmy mu się. Oto kilka ciekawostek, które pomogą nam dojrzeć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. 2 mln Tekst: TOMASZ MELANIUK internet tyle jest aktywnych domen z rozszerzeniem pl, jesteśmy pod tym względem na 5. miejscu w Europie miejsce w Europie pod względem dynamiki 1.rejestrowania nowych domen 160 i miesięcznie wysyła przeciętny internauta komórka 222 minuty miesięcznie rozmawia przeciętny abonent 1,2 tys. 3 nowych abonentów internetu przybywa każdego dnia godziny miesięcznie tyle czasu przeciętny internauta gra w gry on-line 6 6 tys. godzin przewiduje się, że tyle będzie rozmawiał przeciętny abonent w 2015 roku kart SIM jest aktywowanych każdego dnia telefon 2tys. 129 linii telefonów stacjonarnych ubywa każdego dnia minut dziennie rozmawia przez telefon stacjonarny jego abonent 140 mln SMS-ów jest wysyłanych każdego dnia 171 minut rozmawiają przez telefon Klienci Netii jak widać są bardziej rozgadani 12

9 WYBIEG O fuzjach i przejęciach czyli o tym, co światowe firmy robią, by zawsze być na topie, mówi ekonomista prof. Witold Orłowski. NAJ NOW SZE TREN DY Fa la prze jęć i fu zji po ja wia się zwy kle, gdy jest na dzie ja na wzrost go spo dar ki i ryn ku i wów czas, gdy fir my chcą zdo być na nim jak naj bar dziej korzystną dla siebie pozycję. To trend ogólnoświatowy. Od dziesiątków lat fuzje i przejęcia stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi w wielu krajach. Firmy globalne dostrzegają, że powiększona Unia staje się jednym rynkiem, a firmy europejskie decydują się na fuzje, gdy myślą o odgrywaniu większej, nawet globalnej, roli. To logiczne, że połączone firmy mogą sprzedać i zyskać o wiele więcej niż pojedyncze. WZLOTY I UPADKI Fuzje mają kilka celów: zwiększenie udziału w rynkach, dostęp do wiedzy i nowych technologii. W wyniku fuzji uzyskuje się przewagę konkurencyjną na istnie ją cych ryn kach, po sze rza się asor ty ment pro duk tu, ob ni ża ry zy ko dzia łal no ści przedsiębiorstw. Do tego dochodzi efekt synergii, czyli lepszego użycia zasobów. Występuje tu zjawisko tzw. cross sellingu, czyli m.in. przejęcia klientów firmy, oszczędności czasu i pieniędzy. Procesowi fuzji towarzyszy też dywersyfikacja. Jej celem jest optymalizacja przychodów przedsiębiorstwa, co w dłuższym okresie przyczynia się do uspokojenia cen akcji przedsiębiorstwa. Czasami fuzje się nie udają: okazuje się, że zamiast oszczędności generowane są dodatkowe koszty. Od czego to zależy? Nie do końca wiadomo. Należy uważnie śledzić przykłady nieudanych fuzji i wyciągać z nich wnioski. LEP SZY MO DEL Jak nie rujnować dobrych zwyczajów w firmie, która uległa fuzji z większym przedsiębiorstwem? Wszystko za le ży od świa do mo ści wy so kiej ka dry me ne dżer skiej. To w ich umysłach powinny się rodzić rozwiązania. Uczestnikami fuzji i przejęć mogą być przedsiębiorstwa zupełnie odmienne pod względem stylu zarządzania, kultury organizacyjnej czy systemów wartości, stąd sukces takiej operacji uzależniony jest od tego, jak skutecznie potrafią się one ze sobą zintegrować. Warto wspomnieć tutaj również o różnicach kulturowych, niekiedy są poważną barierą fuzji, a później mogą prowadzić również do wielu nieporozumień. Ciężko na przykład połączyć firmę japońską czy niemiecką z firmą meksykańską. Chcesz poznać bliżej Witolda Orłowskiego, przeczytaj jego książki: Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, Stulecie chaosu. Alternatywne dzieje XX wie ku, Świat, któ ry osza lał, czy li po rad nik na cie ka we cza sy. 13

10 COACHING OPERACJA SERCA 14 John Scherer, współzałożyciel Scherer Leadership International, przygotował dla Was kilka praktycznych wskazówek, jak przygotować się na fuzję. Warto z nich skorzystać, bo ze statystyk wynika, że połączenie czeka każdego przynajmniej raz w czasie kariery zawodowej.

11 Każ da oso ba pra cu ją ca w kor - po ra cji zgo dzi się z praw dą wy ra żo ną przez pew ne go grec kie go fi lo zo fa ży ją ce go w pierw szym wie ku na szej ery, któ ry uwa żał zmia ny za cen tral ny ele ment świa ta. Bez względu na wielkość firmy, w której pracujesz, bez względu na jej dotychczasowe sukcesy i po raż ki oraz two ją po zy cję na dra bi nie kor po ra cyj nej nie waż ne na wet, jak do bry je - steś w tym, co ro bisz zmia ny są nie unik nio ne. Do ze spo łu do łą cza ją no wi lu dzie, po ja wia się nowy szef, jakaś nowinka technologiczna wprowadza zmiany na ekranie, w który wpatrujesz się ca ły mi dnia mi, no wy pro dukt lub usłu ga zmu - sza ją cię do na ucze nia się cze goś no we go itd. Ale operacja połączenia firm to coś zupełnie innego, prawda? Pojawia się myśl: z tamtymi zmiana mi ja koś so bie po ra dzę, ale fu zja te go mo gę nie prze trwać. FU ZJA, CZY LI KOR PO RA CYJ NY ATAK SER CA Ciekawym sposobem patrzenia na fuzje a także inne poważne zmiany w firmie jest postrzeganie ich jako korporacyjny atak serca, ponieważ są one w pew nym sen sie ata kiem na ser ce i du - szę łą czą cych się firm oraz osób w nich za trud - nionych. Wielu ludzi i większość firm cierpi z powodu takiej traumy. Z badań wynika, że mniej niż 30% łączonych firm osiąga zamierzone wyniki! Jed nak nie któ rym oso bom i czę ści firm nie tyl - ko uda je się prze żyć fir mo wy za wał, ale wręcz od - krywają nowy sposób na życie i cieszą się jako nowy organizm lepszym zdrowiem i większą aktywnością fizyczną. Weźmy przykład bliższy twojemu sercu. Gdybyś wie dział, że za mniej więcej dwa mie sią ce przej - Każdy pracownik przynajmniej raz jest uczestnikiem fuzji firm. dziesz zawał serca, jak odpowiedziałbyś na trzy pyta nia. Po pierw sze, co zro bić, co zmie nić w swo - im ży ciu, że by się na to przy go to wać? Mo że zmie - niłbyś dietę, rzuciłbyś palenie albo zaczął więcej ćwi czyć. A mo że sta rał byś się do wie dzieć jak naj - wię cej na te mat te go, co bę dzie się z to bą dzia - ło podczas zawału. To wszystko dobre pomysły na zwiększenie twoich szans na przeżycie. Po drugie, gdy byś mógł to za pla no wać, gdzie chciał byś dostać ataku serca? Ja osobiście wybrałbym najlepszy szpital na świecie i chciałbym, żeby towarzyszyli mi najwięksi specjaliści od chorób serca. OK, po wiedz my, że prze ży łeś, te raz czas na trze - cie py ta nie: Co byś zro bił, że by przy spie szyć po - wrót do zdro wia? Jak na iro nię, choć po rów na nie wydaje się oczywiste, większość fuzji przebiega bez odpowiedzi na te trzy ratujące życie pytania! MO DEL LU STRA WO DY Każdego dnia idziesz do pracy, w której czekają na ciebie różne obowiązki; rzeczy, które musisz przeprowadzić od punktu A do punktu B. To może być rozwiązywanie problemów komputerowych, sprzedaż produktów, przygotowywanie faktur, zakładanie linii telefonicznych lub obsługiwanie Klientów. Wykonując swoją pracę, łączysz ze so bą dwa świa ty, dwa ży cia to czą ce się obok sie - bie dzień za dniem. Ponad lustrem wody znajdują się operacyjne aspekty twojej pracy: przepisy, sprzęt, polityka firmy, budżet, plan działania, porządek spotkań, w których uczestniczysz, wszystko to, co można zoba czyć i/lub do tknąć czy li tzw. twarde aspek ty. Jednocześnie poniżej powierzchni wody znajduje się zu peł nie in ny, choć rów nie waż ny świat: nie - uchwytny, ludzki, pełen emocji, świat relacji międzyludzkich, duch indywidualności, praca zespołowa, infrastruktura zależności, dzięki której faktycznie wykonujemy swoją pracę. W ten sposób ty i twoi koledzy z pracy działacie każdego dnia. Porządek obrad spotkania żyje ponad powierzchnią wody; to, co wydarzy się na spotkaniu, żyje poniżej li nii wo dy. Te aspek ty okre śla się zwy kle mia - nem miękkich, jed nak jak ujął to mój do bry zna - jomy i zarazem konsultant z Seattle: Tak zwane twarde rze czy są ła twe. To te miękkie aspek ty są najtrudniejsze. Dlatego to je nazywamy między sobą trudnymi sprawami. Warto się nad tym zasta no wić w kon tek ście fu zji. Są one bo wiem obecnie nieuniknionym elementem życia bez względu na to, gdzie pracujesz. Jeżeli jesteś zatrudniony w korporacji, szanse, że jeszcze przed emeryturą będziesz świadkiem fuzji w twojej firmie, wyno szą 100%. Dzie je się tak, bo fu zja to je den z naj - szybszych sposobów, aby dobrze zarządzana firma zwiększyła swoje moce produkcyjne, zaplecze technologiczne i przejęła nowe rynki. Fuzje nie są przeprowadzane przez ludzi chciwych i niedbających o innych. Planują je osoby odpowiedzialne za dobry stan całej korporacji. Typowy dzień pracy ponad lustrem wody świat operacyjny A krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 twarde aspekty: zasady, procedury, systemy, struktury, regulacje, normy... B John Sche rer jest współzałożycielem razem z Amy Bar nes Scherer Leadership International (SLI). Jest autorem książek Work and the Hu man Spi rit oraz Fi ve Questions that Change Everything. poniżej lustra wody świat ludzki miękkie aspekty: relacje, emocje, atmosfera, odczucia, obawy, nadzieje... 15

12 WYDARZENIA Randi Zuckerberg, siostra Marka założyciela Facebooka, opowiada o wirtualnych przyjaźniach i komunikacji marketingowej w sieci. KAWA Z RANDI 20

13 Dlaczego korzystasz z Facebooka? Bo to bardzo wygodne narzędzie. Spójrzcie na mnie, niedawno urodziłam dziecko. To niesamowite wydarzenie, którym chcę się dzielić z moją rodziną i znajo my mi. Ale w mo im ży ciu wie le się dzie je, je stem oso bą dość za ję tą i nie mo - gę każ de go dnia re la cjo no wać lu dziom, co sły chać u mojego synka Asche ra. Dzwonię tylko do najbliższych, a reszta rodziny może śledzić jego postępy na Facebooku. To niesamowite, bo teraz nawet dalecy kuzyni mogą uczestniczyć w moim życiu. Poza tym to także doskonałe źródło wiedzy, jak mam jakiś problem, to zawsze mogę prosić o poradę inne facebookowe mamuśki. A nie lepiej pogadać z nimi w parku, przy kawie? Nie lepiej, tylko inaczej. Kontakty osobiste są niesamowicie ważne, ale w dzisiejszym stechnologizowanym świecie wszystko się zmienia, zmieniają się też kanały komunikacji. Kiedy zaczęliśmy używać SMS-ów, to było bardzo przyjemne, gdy ktoś do nas na pi sał. Dziś, kie dy w świę ta do sta je my set ki stan dar do - wych ży czeń wy sy ła nych do all users, to wca le nie ma my po czu cia, że to mi - ło, że ktoś do mnie na pi sał, tyl ko je ste śmy wście kli, że za py cha nam skrzyn kę. Za to dużej wartości nabierają życzenia złożone telefonicznie. Różne informacje wymagają różnych kanałów komunikacji i tak jak nic nie zastąpi bliskości, jaką dają kontakty w realu, tak trudno będzie zastąpić wygodę, jaką daje komunikowanie się na Facebooku. A co z prywatnością? Czy mając 5 tys. przyjaciół w sieci, można ją jeszcze zachować? Myślę, że teraz prywatność jest znacznie ważniejsza niż kiedykolwiek. Każdy z nas stał się mar ką. Mar ką, któ ra mo że sa ma de cy do wać, z kim chce dzie lić in - formacje o sobie. Najważniejsza jest świadomość tego, że trzeba decydować. I wbrew te mu, co wy da je się wie lu oso bom, lu dzie na Face bo oku, szcze - gólnie młodzi ludzie, doskonale zdają sobie sprawę z zysków i zagrożeń związanych z udzielaniem informacji o sobie i doskonale potrafią nimi zarządzać. A co z fir ma mi? Czy to jest do bre miej sce na pro wa dze nie dzia łań marketingowych, w końcu co będzie, jeśli ludzie nie będą nas like ować? Po pierw sze, nie trze ba się bać, bo w koń cu nie ma tu przy ci sku nie lu bię. Po dru - gie, jeśli marketerzy i firma zdają sobie sprawę z tego, że Facebook to dobre narzędzie, ale musi być umiejętnie wykorzystywane, to z pewnością odniosą sukces. Tylko uwaga, tego sukcesu nie należy się spodziewać natychmiast, to raczej działanie długofalowe. TRZECI KONGRES Biz nes to roz mo wy pod tym mot to już od trzech lat or ga ni zu - jemy Kongresy Netii Biznes to Rozmowy. W III Kongresie, który odbył się 6 października br. w Multikinie Złote Tarasy udział wzięło ponad 1300 osób! Gościem specjalnem była Randi Zuckerberg, była dyrektor marketingu w Facebooku, prywatnie siostra założyciela FB Marka Zuckerberga. Kongres Netii w tej chwili uznać można za największe opiniotwórcze wydarzenie poświęcone komunikacji w biznesie i nowym technologiom w Polsce. 94% osób biorących udział w Kongresie Netii rekomenduje go marketing szeptany pozytywnie wpływa na nasz wizerunek. Na Facebooku w ciągu jednego miesiąca (wrzesień) podwoiła się liczba like ów i aktualnie grupa liczy ponad 2000 osób. Fanpage Biznes to Rozmowy to dodatkowe medium komunikacji. Jeśli dodamy do tego działania czysto reklamowe, wynikające ze stałej współpracy z takimi mediami jak np. TVN CNBC, Forbes, Gazeta Wyborcza i oczywiście media internetowe to okazuje się, że już cał kiem spo ra licz ba osób z bran ży zna nasz kon gres i chęt nie w nim uczestniczy. Oto opinia o Kongresie jednego z naszych Klientów: Biznes to Rozmowy to najciekawsza konferencja bizne so wa, w ja kiej przy szło nam wziąć udział w ostat nich la tach. Profesjonalna organizacja szła w parze z bardzo wysokim poziomem poszczególnych prelekcji. A to jest tyl ko je den z po wo dów, dla któ rych war to jest or ga ni zo - wać ten Kon gres... Tekst: EDYTA STYCZEŃ-GAWIN Czy użytkownicy Facebooka nie obrażą się, że na ich portalu atakują ich marketerzy? Ależ skąd, ludzie uwielbiają marki. I one absolutnie im nie przeszkadzają. Moim zdaniem nie ma najmniejszego zagrożenia, że ludzie odejdą z Facebooka, dlatego że działają na nim firmy i marketerzy. Wszystko jest kwestią tego, w jaki sposób dana marka się prezentuje. A jak bę dą pre zen to wać się mar ki, któ re two ja no wa fir ma bę dzie re pre - zentować na Facebooku? Doskonale. Nie jestem już dyrektorem marketingu Facebooka, teraz mam własną fir mę R&Z Me dia i bę dę zaj mo wać się pro mo cją w spo łecz no ściach. 21

14 RYNEK NETIA NA GPW Jesteśmy notowani. I to już od 11 lat. Anna Kuchnio, Kierownik ds. Relacji Inwestorskich, zaprasza na krótki wykład o tajnikach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 22

15 De cy zja o na szym wej ściu na warszawski parkiet zapadła na eta pie bu do wa nia przez Ne tię wła snych sie ci te le ko mu ni ka cyj nych, co wiązało się z koniecznością po zy ska nia zna czą cych środków na nakłady inwestycyjne. Giełda, jako miejsce, w którym koncentruje się rynkowy popyt na instrumenty finansowe oferowane przez emitentów, pozwoliła nam łatwiej znaleźć inwestorów i uzyskać wyższą cenę emisyjną, a tym samym pozyskać relatywnie tani kapitał. Ge ne ral nie moż na przy jąć, że cel, ja ki przy świe - cał Netii w momencie jej debiutu giełdowego, czyli korzystne pozyskanie kapitału na rozwój, jest podstawowym celem wejścia na giełdę. Inne powody to m.in. wzrost prestiżu i wiarygodności w oczach kontrahentów oraz wzrost rozpoznawalności marki na skutek regularnie pojawiających się w mediach informacji o działalności spółki. Dzięki notowaniom giełdowym otrzymujemy ponadto obiektywną wycenę spółki (wzrost wartości przedsiębiorstwa jest jednym z głównych kryteriów oceny efektywności zarządzania firmą) i narzędzie do motywowania kadry zarządzającej, otrzymującej, w zależności od otrzymywanych wyników, część wynagrodzenia w akcjach. Spółki notowane publicznie obowiązuje szereg zasad w kontaktach z otoczeniem rynkowym, których głównym celem jest zdobycie i utrzymanie zaufania inwestorów. Podstawowym wymogiem jest wykonywanie obowiązków informacyjnych, określonych w aktach prawnych. Wiąże się to z publikowaniem przez spółki raportów bieżących i okresowych (można je znaleźć na portalach biznesowych i stronach internetowych spółek w przypadku Netii na stronie Oprócz tego spółki powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego, mających na uwadze m.in. ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych. Spółki notowane na GPW są zobowiązane odnieść się co roku w odpowiednim raporcie do zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Radę warszawskiej Giełdy i określić, które z nich są stosowane, a które nie i dlaczego. W ostatnich latach inwestorzy zwracają w coraz większym stopniu uwagę na odpowiedzialny sposób zarządzania spółkami. Elementem promowania takiego za rzą dza nia przez GPW był uru cho mio ny w 2009 r. RE SPECT In deks. 1 sierp nia 2011 r. Ne - tia zna la zła się w gro nie 22 firm, któ re we szły w skład nowego portfela indeksu spółek. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem i poszanowaniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, a także audyt prowadzony przez partnera projektu firmę Deloitte. Korzystałam z opracowania Bogdana Duszka Jak pozyskać kapitał z rynków giełdowych? dostępnego na stronie GPW: DZIEŃ NA GIEŁDZIE Akcje Netii są notowane na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych, w którym obowiązują następujące fazy sesji: Przyjmowanie zleceń na otwarcie 9.00 Otwarcie (określenie kursu na otwarciu) Notowania ciągłe Przyjmowanie zleceń na zamknięcie Zamknięcie (określenie kursu na zamknięciu) Dogrywka przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie, publikowanie TKO (teoretycznego kursu otwarcia), brak transakcji otwarcie (fixing): określenie kursu otwarcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed otwarciem, brak nowych zleceń notowania ciągłe: przyjmowanie zleceń i ich realizacja zgodnie z sytuacją rynkową przed zamknięciem: składanie zleceń na zamknięcie, brak transakcji zamknięcie (fixing): określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń wprowadzonych do systemu w fazie przed zamknięciem dogrywka: składanie i realizacja zleceń po cenie równej kursowi zamknięcia przed otwarciem: składanie zleceń na otwarcie kolejnej sesji Źródło: GPW 23

16 TECHNOLOGIE NETIA PLAYER Telewizja w Internecie czy Internet w telewizorze? Czy li o tym, co to właściwie jest Ne tia Play er. Tekst: MACIEJ JĘDRAK, KATARZYNA KUCZYŃSKA Od kiedy cyfrowa telewizja zagościła w portfolio produktów operatorów sateli tar nych i ka blo wych, oczy wi stym by ło, że by z niej korzystać potrzebny jest Set Top Box, zwa - ny dekoderem. Podobnie było też w przypadku Netii, kiedy to do naszych Klientów trafiły urządzenia potrafiące odbierać transmitowane przez łącze internetowe pakiety telewizji IPTV i wyświetlać ją za pośrednictwem odbiornika telewizyjne go. Oczy wi stym też by ło to, że de ko der słu ży do odbioru telewizji, pomimo że coraz częściej w urzą dze niach ope ra to rów po ja wia ją się na - miastki usług i serwisów internetowych. POWSTANIE NOWEGO MEDIUM TRANSMISJI MUL TI ME DIÓW, W TYM TV, jako nieuniknione pokazywały wszelkie możliwe analizy już rok temu. Obok kablówki, telewizji dostarczanej drogą satelitarną czy analogowej telewizji naziemnej powoli pączkowała w Polsce nowa forma transmisji, jaką był streaming multimediów za pośrednictwem łączy internetowych. Stymulował ją rozwój tech no lo gii umoż li wia ją cych bez przer -wo we dostarczanie treści on-line do urządzeń Klientów, bez któ rych prak tycz nie nie moż li wie by ło by komfortowe oglądanie treści nadawanych w czasie rzeczywistym. SZCZE GÓL NĄ RO LĘ PEŁ NI TU TZW. ADA PTI - VE STRE AMING, czyli technologia, która pomimo chwilowych zmian przepływności internetu potrafi tak modyfikować transmitowany materiał mul ti me dial ny, by do tarł on do użyt kow ni ka bez tzw. za cięć. Na ba zie wła śnie tych tech no lo - gii roz wi ja ły się usłu gi ta kie jak vod.onet.pl, czy Ipla. Mając na uwadze trendy rynkowe, fakt przyspiesze nia bu do wy na ziem nej te le wi zji cy fro wej (DTT) i oczekiwania Klientów, postanowiliśmy na nowo zdefiniować pojęcie usługi telewizyjnej. STWO RZE NIE NO WE GO URZĄ DZE NIA było jednym z elementów charakteryzujących nowe podejście do telewizji. Najtrafniej byłoby je nazwać interfejsem pomiędzy światem internetu, a ekranem TV. Potrafi wyświetlić na ekranie TV zarówno telewizję IPTV, naziemną telewizję cyfrową, serwisy internetowe, jak i usługi video na życzenie. Prócz tego odtwarza także multimedia z pendrive a, prze no śne go dys ku czy też do wol ne go urządzenia bezprzewodowego wspierającego technologię DLNA (np. film nagrany komórką z DLNA, zdjęcia znajdujące się na komputerze z Win dows 7 lub też mu zy kę z dys ku pod łą czo - nego do Netia Spot). NE TIA PLAY ER to nazwa, jaką przyjęliśmy dla naszego urządzenia. Ma ono głównie umożliwić Klientom oglądanie treści telewizyjnych, okołote le wi zyj nych oraz in ter ne to wych na ekra nie telewizora, ale należy też pamiętać, że i dla samej Netii jest to przełomowe urządzenie, które otwiera nową erę komunikacji z Klientem. Erę komunikacji zbudowanej w oparciu o przekaz multimedialny wyświetlany bezpośrednio na ekranie telewizora, który zwykle jest jednym z najważniejszych urzą dzeń elek tro ni ki do mo wej u prze - cięt ne go Ko wal skie go. Nie trud no wy obra zić sobie możliwości wykorzystania takiego przekazu, np. jako kanału komunikacji z Klientem, czy nawet nowego kanału sprzedaży. Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach nowego urządzenia, skorzystaj z fotokodu. 24

17 Biznes to rozmowy. O tym, jak ważna jest komunikacja w firmie, wie każdy. Unified Communications daje naszym Klientom możliwość stworzenia spójnego, jednolitego systemu komunikacji biznesowej. Unified Communications to zintegrowane narzędzia telekomunikacyjne, które łączą wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwalają pracownikom dowolnej firmy kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu. W praktyce oznacza to dla użytkownika ułatwie nie pra cy, a co za tym idzie więk szą je go efek - tywność, czyli wymierną korzyść dla pracodawcy. Jak to osiągnąć? Wdrażając nowe elementy, jednocześnie unikając zmian dotychczasowych przyzwyczajeń pracownika i zmian jego codziennych narzędzi pracy. Takie podejście niweluje naturalną barierę przed nowym, która często potrafi skutecznie zniszczyć nawet bardzo dobre pomysły. Unified Communications oferowane przez Netię jest produktem przygotowanym dla Klientów biznesowych. Zawiera nowatorskie zintegrowanie konta na serwerze pocztowym z telefonią Netii, co umożliwia użytkownikowi końcowemu w dowolny sposób zadzwonienie, wysłanie maila, wysłanie błyskawicznej wiadomości tekstowej z telefonu, z ogólnofirmowego kalendarza, z poczty, z książki telefonicznej. Na pewno wszyscy, którzy na co dzień używają informacji o statusie dostępności użytkownika ( presence ), docenią pełną informację o użytkowniku, włącznie ze statusem telefonu. Informacje o statusie są dostępne w całym pakiecie Microsoft Office oraz w komunikatorze. Powoduje to, że w kalendarzu, książce telefonicznej, komunikatorze widzę, kto co robi. Dzięki ofercie web konferencji (LiveMeeting) nie ruszając się od biurka, można przeprowadzić spotkanie z wieloma osobami, które można zobaczyć i usłyszeć. Można zarazem pokazać (udostępnić) swój ekran na wszystkich komputerach lub wybranym uczestnikom spotkania, aby wyjaśnić, uzgodnić zagadnienia, pokazać prezentację. Całe spotkanie można nagrać, aby kiedyś do niego powrócić. Prowadzący takie spotkanie może zapanować nad grupą i decydować o uprawnieniach. Można wspólnie pisać na białej tablicy, można wymieniać się komunikatami z wybranymi osobami. Oferta na narzędzia do pracy grupowej poszerzające możliwości serwera pocztowego Microsoft Exchange o SharePoint umożliwia m.in. budowanie intra- /ekstranetu, zarządzanie współdzielonymi dokumentami. Sprzedaż komercyjna tego rozwiązania ruszy jesz cze w grudniu. Krzysztof Kliński Kierownik ds. Rozwoju Oferty dla Klientów Corpo Jacek Fischbach Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Produktami Corpo Tekst: KRZYSZTOF KLIŃSKI Pew nie więk szość z Was pa mię ta, że jednym z ele men - tów naszej strategii 2020 jest Unified Communications. Jeszcze w 2011 roku rozpoczniemy zapoznawanie naszych Klientów z tym rozwiązaniem. War to do dać, że to wła śnie pol skie fir my ma ją szan se ja ko jed ne z pierw - szych w Europie skorzystać z tak nowoczesnego rozwiązania. Wchodzimy wraz z Klientami w nową erę, gdzie rozłączne dotychczas światy telekomunikacji i informatyki stają się jednym spójnym narzędziem pracy. Jestem przekonany, że Unified Communications może być jednym ze skutecznych narzędzi wspierających polskich przedsiębiorców w walce z otaczającym nas kryzysem ekonomicznym i wynikającą z niego koniecznością zwiększania efektywności kosztowej i organizacyjnej. COMMUNICATIONS UNIFIED 25

18 PARTNERZY 34 MICROSOFT Poszukiwania dobrego partnera biznesowego nie są łatwe. Ale jak już się znajdzie odpowiedniego, to można razem podbijać rynek. Maciej Kobiałko Hosting Business Development Manager w Microsoft opowiada o współpracy z Netią. WY BRA LI ŚMY NE TIĘ, BO......to duży doświadczony operator osiągający doskonałe wyniki na rynku biznesowym. Netia nie tylko dostarcza usługi, ale także kształtuje polski rynek telekomunikacyjny. Dzięki Netii coraz więcej firm zaczyna rozumieć, że korzystanie z profesjonalnego hostingu, outsourcingu oprogramowania spra wia, że moż na się sku piać na biz ne sie i nie zaj - mować kwestiami technicznymi. Że dział IT w firmie może zajmować się wspieraniem naszego biznesu, a nie rozwiązywaniem podstawowych problemów związanych z działaniem sprzętu. NA ZWIĄZ KU Z NA MI NE TIA ZY SKU JE......ogromne doświadczenie techniczno-technologiczne, dostęp do szkoleń i fachowców. Dzięki nam Netia może oferować swoim Klientom najnowocześniejsze rozwiązania, a to sprawia, że buduje swoją pozycję na rynku. To naprawdę doskonałe połączenie, dwie silne marki: telekomunikacyjna i technologiczna są w stanie zaproponować Klientom naprawdę unikalne rozwiązania najwyższej jakości. ZWIĄ ZEK Z NE TIĄ DA JE NAM......przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Netia to partner, który gwarantuje jakość, odpowied ni po ziom usług. A to bar dzo waż ne, bo tak na praw dę je śli coś nie dzia ła, to Klien ta nie in - teresuje, czy zawiódł administrator sieci, czy firma do star cza ją ca opro gra mo wa nie. Jest nie za - dowolony i tylko to się liczy. Dlatego tak ważne jest, kto dostarcza nasze oprogramowanie, bo bardzo często przyczyną kłopotów jest nieprawidłowe administrowanie siecią. Poza tym związek z Netią to również inne korzyści np. edukacja Klientów. W Polsce, a właściwie w całej Europie Wschodniej, Klienci biznesowi dopiero dojrzewają do te go, by out so ur cin go wać część za dań, np. związanych z dostarczaniem i obsługą oprogramowania. Dzięki Netii nasi Klienci dostają dostęp do takich rozwiązań, a ponieważ ich jakość gwarantują dwie poważne marki Netia i Microsoft, to ro śnie po pyt na ta kie usłu gi.

19 MICROSOFT O SOBIE Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań Cloud Computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych. SZTANDAROWE PRODUKTY oferowane przez Microsoft to system operacyjny Windows z najnowszą wersją Windows 7 oraz oprogramowanie biurowe Microsoft Office z najnowszą wersją Microsoft Office Poza tym w ofercie spół ki znaj du ją się m. in.: kon so la Xbox 360, Win dows Li ve Es sen tials wraz z pocztą Hotmail, komunikatorem Windows Messenger oraz wirtualnym dyskiem SkyDrive, rozwiązania wspierające zarządzanie z rodziny Microsoft Dynamics, aplikacje serwerowe Microsoft Windows Server System, platforma Windows Azure oraz technologia Microsoft NET. Microsoft jest też liderem w zakresie rozwiązań Cloud Computing, dostarczającym zarówno aplikacje, infrastrukturę, jak i platformę programistyczną w formie usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej. POLSKI ODDZIAŁ Microsoft istnieje od 1992 r. Na całym świecie firma zatrudnia blisko 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 osób w Polsce. Ponadto, w Łodzi i Poznaniu działają Centra Innowacji Microsoft. We Wrocławiu natomiast działa od 2008 roku Centrum Rozwoju Oprogramowania Microsoft. W Polsce Microsoft współpracuje z ponad 8 tysiącami partnerów i 20 tysiącami inżynierów. DZIA ŁA NIA CSR w ramach realizacji swojej strategii koncentruje działania na zwalczaniu zjawiska wykluczenia informacyjnego. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i wspólnie z nimi wspiera społeczności marginalizowane w dostępie do nowych technologii. W ramach Microsoft dla non-profit, przekazuje bezpłatnie swoje oprogramowanie na rzecz organizacji o charakterze społecznym. W lipcu 2010 roku w Polsce odbyły się światowe finały największego konkursu technologicznego na świecie Imagine Cup organizowanego przez Microsoft od 9 lat. Microsoft konsekwentnie potwierdza także swoją wysoką pozycję wśród pracodawców, zajmując od kilku lat czołowe miejsca w badaniu prowadzonym przez Hewitt Associates i zdobywając tytuł Najlepszego Pracodawcy w Polsce. NA SZE PLA NY NA PRZY SZŁOŚĆ......to zwiększenie sprzedaży. Unified Communications to bardzo atrakcyjne rozwiązanie i chcemy przekonać rynek, że warto w nie zainwestować. Poza tym mamy całą paletę rozwiązań, które dosko na le mo gły by uzu peł nić ofer tę Ne tii. Te raz jest czas na edu ka cję ryn ku, wraz ze wzro stem świadomości Klientów rósł będzie również popyt na na sze wspól nie two rzo ne pro duk ty. Przy - szłość przed na mi. Chcesz wiedzieć więcej o produktach Netii, które oferujemy dzięki współpracy z Microsoft? Zajrzyj na str. 25 znajdziesz tam artykuł o Unified Communications. Zajrzyj również do NetiaNetu i na stronę intranetową: 35

20 NASZE SPRAWY POMAGAMY Każdy może wesprzeć ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują przekonuje Cezary Tomaszewski, Kierownik Projektu. KON KURS DLA GIM NA ZJA LI STÓW. Pro jekt miał charakter konkursu dla uczniów gimnazjum z mniejszych miejscowości (poniżej 20 tys. mieszkańców), dotyczący mądrego wykorzystania technologii i zasobów cyfrowych w życiu prywatnym, nauce i obszarach zainteresowań nastolatków. W roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono testową edycję konkursu. Zostały nią objęte gimnazja w dwóch po wia tach, ra zem 19 szkół. Do dat ko wo do akcji zaproszone zostały warszawskie domy dziecka, które korzystają z usług Netii. Szkołom wy sła no od po - wiednie mate ria ły do prze pro wa dze nia lek cji edu ka cyj nej oraz, je śli uzna ją to za sto sow ne, udzia łu w kon - kursie. Faza testowa miała również na celu dopracowanie programu, który docelowo ma objąć uczniów gimnazjów w małych miejscowościach w całej Polsce. Akcja i konkurs zostały objęte patro na tem Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej i Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W tym roku szkolnym projekt będzie kontynuowany. Ponieważ projekt Nie-głupi Net spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół, chcemy roz wi jać ini cja ty wę wo lon ta ria tu, któ ry bę dzie wspierał obszary, w których jesteśmy ekspertami. Oczywiście jest też miejsce na nowe pomysły i w tym celu przygotowaliśmy dedykowany adres , na który można zgłaszać nowe pomysły Każ dy z nas jest praw dzi wym ekspertem w jakiejś dziedzinie. Największą wartością jest dzie le nie się swo ją wie dzą, pasją, umiejętnościami. Netia jako największy alternatywny operator telekomunikacyjny w Polsce może i powinna edukować ludzi, po ma gać prze ła my wać ba rie ry w dzie dzi nie, w której jest ekspertem w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii. WO LON TA RIAT PRA COW NI CZY. Wolontariusze mogą prowadzić zajęcia w klubach i stowarzyszeniach, współpracować z uniwersytetami trzeciego wieku albo z uniwersytetami dla szczegól nie uzdol nio nych dzie ci. Mo gą po ma gać przygotować strony internetowe i promocję organizacjom non profit. Wasza wiedza z zakresu ob słu gi kom pu te ra, po pu lar nych apli ka cji, za - rządzania zespołami oraz prowadzenia projektów mo że być nie oce nio na. Wo lon ta riat pra - cow ni czy jest je dy nym z sze re gu dzia łań realizowanych w ramach Programu CSR Corpo ra te So cial Re spon si bi li ty (Spo łecz na Od po - wiedzialność Biznesu). Całością działań kieruje Małgosia Babik. W ramach działań CSR zostało zrealizowanych wiele inicjatyw. Jedną z nich jest projekt Nie-głupi Net. WY KLU CZE NIE CY FRO WE. Na po czą tek ad - re su je my na sze dzia ła nia do osób bę dą cych słuchaczami zajęć uniwersytetów trzeciego wieku. To, co dla nas jest oczy wi ste prze glą da nie stron www, obsługa poczty, korzystanie z komunikatorów czy korzystanie z portali społecznościo wych dla ogrom nej rze szy uczest ni ków tego rodzaju nauczania stanowi ogromne wyzwanie, któremu sami nie mogą sprostać. Powinniśmy wspierać osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę w świecie on-line dostarczanym przez nas na co dzień do na szych Klien tów. Na początku roku rozpoczniemy działania związane z nauczaniem na uniwersytetach trzeciego wie ku. Jak za uwa ży li ście, kil ka dni te mu prze - prowadziliśmy kampanię informacyjną, uruchomiliśmy dedykowaną stronę, na której przyjmuje my zgło sze nia od osób chcą cych zaangażować się społecznie. Netia jako najwięk szy nie za leż ny ope ra tor te le ko mu ni ka - cyjny w Polsce, a także ekspert w dziedzinie świata on-line, powinna się podzielić swoją wie dzą i do świad cze niem z oso ba mi/in sty - tucjami szczególnie narażonymi na wykluczenie cyfrowe, czyli mającymi ograniczony dostęp do usług mul ti me dial nych. Cze ka my na was. Wy star czy chcieć. Resz ta przyj dzie sama. 36

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni!

Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! www.stronaw3dni.pl Nowa strona internetowa Twojej Firmy w 3 dni! W pakiecie: + indywidualny projekt + wersja mobilna + domena i hosting na rok gratis! od 1299 zł 989 zł netto ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem

VC? Aniołem Biznesu. Przedsiębiorcą. Kim jestem? Marketingowcem Aniołem Biznesu VC? Przedsiębiorcą Kim jestem? Marketingowcem Dlaczego tutaj jestem? Fakty: 1997 30m2 powierzchni, brak wynagrodzenia, trzech cofounderów 1999 pierwsza ogólnoplska nagroda 2000 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl

Focus Hotels. sieć. Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny. www.focushotels.pl sieć Focus Hotels Lider na rynku hotelowym w najlepszej relacji jakości do ceny Focus Hotels należy do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Poznaj naszą sieć Hotele miejskie zorien towane na gościa biznesowego,

Bardziej szczegółowo

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym

7 rzeczy. które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz robić w Marketingu Internetowym 7 rzeczy które musisz zrobić w Marketingu Internetowym Ten ebook jest skierowany do właścicieli małych przedsiębiorstw. Zawarliśmy w nim porady dla

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik Niniejszy plik PDF jest skróconym przewodnikiem po książce Reklama w Internecie praktyczny poradnik autorstwa Artura Kosińskiego. Z pełną wersją książki możesz zapoznać się na tej stronie: http://reklamawinternecie.org/poradnik

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012

Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza. Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Netia Player, czyli co robić, kiedy zwykła telewizja już nie wystarcza Katarzyna Kuczyńska, Netia Warszawa, 31 stycznia 2012 Coraz bardziej zacierają się granice pomiędzy światem telewizji i Internetu

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję.

Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. .expertise.innovation.partnership Manufaktura czy e-fabryka ubezpieczeń? Jakie produkty życiowe mają szansę na dojrzałym rynku i jak prowadzić ich dynamiczną dystrybucję. 1 Skończyły się zielone pola -

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce)

Opłaty miesięczne przy korzystaniu z Promocji (umowa na czas określony 24 m-ce) Warszawa, luty 2008r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Lewandów Warszawa Telekomunikacja Polska, Region Centrum Sprzedaży do Rynku Masowego przestawia ofertę dostarczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft

Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Marcin Borecki PlaceChallenge Rafał Czupryński Microsoft Aplikacje jako kanał marketingowy Do czego wykorzystać aplikacje? Jak zacząć przygodę z aplikacjami? Z jakich narzędzi korzystamy na co dzień?

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Nasz klient, nasz Pan?

Nasz klient, nasz Pan? przemyślane rozwiązania Nasz klient, nasz Pan? Nazwa przykładowego klienta Nie Propozycja ściemniaj! współpracy Co podać? 5 powodów dla których miałbym tu coś zamówić Mniejszy lub większy kryzys spotka

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

prezentuje działania na platformie

prezentuje działania na platformie prezentuje działania na platformie Obecność na - korzyści Obecność na YouTube - korzyści O co chodzi? Ile razy zastanawialiście się Państwo jak skutecznie komunikować się z odbiorcami? Ile razy narzekaliście

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie

Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Katecheza 7 Dla cze go na le ży przy go to wać się do Mszy Świę tej? Naj waż niej sze spo tka nie Ce le ka te che tycz ne: uka za nie ko niecz no ści przy go to wa nia się do uczest nic twa we Mszy św.

Bardziej szczegółowo

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL

DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL DOŁĄCZ DO NAS! pracuj w INTERIA.PL O INTERIA.PL nasza firma O INTERIA.PL INTERIA.PL Sp. z o.o. powstała w sierpniu 1999 r. jako wspólne przedsięwzięcie lidera polskiego rynku informatycznego firmy Comarch

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo