WYDZIAŁU PRAWA B I U L E T Y N WCALE NIE TAKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ U N I W E R S Y T E T U W B I A Ł Y M S T O K U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁU PRAWA B I U L E T Y N WCALE NIE TAKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ U N I W E R S Y T E T U W B I A Ł Y M S T O K U"

Transkrypt

1 numer 9 czerwiec 2007 Zasada dyskontynuacji a projekt ustawy budżetowej str. 12 Krótkie wprowadzenie w świat inwestycji giełdowych str. 17 ISSN B I U L E T Y N WYDZIAŁU PRAWA U N I W E R S Y T E T U W B I A Ł Y M S T O K U weksel str. 10 WCALE NIE TAKI STRASZNY, JAK GO MALUJĄ

2 Wywiad z Januszem Kaczmarkiem - ministrem SWiA Dr Katarzyna Boratyńska: Czy można mówić o wpływie mediów na podległe Panu służby? Jeśli tak, jak ocenia Pan ten wpływ? Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek: Prawo do informacji jest podstawowym uprawnieniem dziennikarza. Zgodnie z ustawą Prawo prasowe z 1984 r., a także z Konstytucją RP prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Organy państwowe mają obowiązek stwarzać prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań. Relacje pomiędzy dziennikarzami a podległymi im służbami mają charakter dwustronny: pochodzą zarówno z informacji przekazywanych przez same służby, jak i są zdobywane przez dziennikarzy w wyniku ich własnych działań. Taka dwutorowość usankcjonowana jest też w prawie prasowym. Podstawowym prawem dziennikarza jest możliwość uzyskania informacji. Organa państwowe mogą odmówić udzielenia informacji tylko w szczególnych sytuacjach wyłącznie ze względu na ochronę tajemnicy objętej ustawą. K.B.: Jakie jest Pana zdanie na temat rzetelności dziennikarskiej podczas relacjonowania procesów karnych? J.K.: Dobre relacje z mediami związane są z wzajemnym zaufaniem, które buduje się latami. Może być jednak tak, że gdy mamy już pełne zaufanie do rzetelności i staranności konkretnego dziennikarza, jednym artykułem przekreśla on cały swój dorobek. Od dziennikarza zawsze oczekuje się nie tylko tego, by był sprawnym zawodowo, poszukującym sensacji i wytykającym nieprawidłowości, ale przede wszystkim piszącym prawdę, rzetelnym i widzącym racje nie tylko z jednej strony. Relacjonując przebieg postępowania przygotowawczego dziennikarz może opierać się na materiałach zawartych w aktach sprawy. Na tym etapie wiadomości mogą być udostępniane wyłącznie za zgodą prokuratora i to w wypadkach wyjątkowych. Brak jest jednak jakichkolwiek wskazówek pozwalających na ustalenie czy zachodzi tego typu wypadek. Za taki uznać jednak można fakt, iż sprawca cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym, bulwersuje, czy wywołuje niepokój. Zezwolenie na przejrzenie akt sprawy nie jest tożsame ze zgodą na publikację. To działanie wymaga odrębnego zezwolenia na opublikowanie materiałów zawartych w aktach sprawy karnej, jeżeli miałoby to nastąpić przed ich ujawnieniem w toku postępowania przed sądem i to dopiero, gdy dane dowody zostaną ujawnione na rozprawie. K.B.: Jaki jest Pana stosunek do tzw. śledztw dziennikarskich i związanych z nimi prowokacji? Czy uważa Pan, że praktyki stosowane przez media mogą powodować przekroczenie kompetencji dziennikarzy? J.K.: Organy procesowe mogą posługiwać się specyficznymi instrumentami prawnymi. Należą do nich: świadek incognito, świadek koronny, prowokacja czy zakup kontrolowany, do tego dochodzą środki o charakterze czysto operacyjnym. Dziennikarze prowadząc swoje śledztwa także sięgają po te czynności, choć z uwagi na uregulowania prawne wykorzystanie niektórych spośród nich, takich jak: podsłuch czy instytucja świadka koronnego - jest wyłączone. Natomiast bardzo kontrowersyjne jest sięganie przez dziennikarzy po zakup kontrolowany czy prowokację. Tego typu działania mogą się niestety wiązać z przekroczeniem prawa i w konsekwencji prowadzić do odpowiedzialności karnej. W tym miejscu rodzi się pytanie: czy zgodnie z zasadą legalizmu należy bezwzględnie ukarać sprawcę takiego przestępstwa, czy też powołując się na zasadę oportunizmu uznać, że walka z patologiami wymaga ze strony społeczeństwa, w tym dziennikarzy, podjęcia działań niekonwencjonalnych, które pozostaną bezkarne? Gdy tradycyjne metody zbierania informacji zawodzą, bądź nie są satysfakcjonujące dla dziennikarzy, ci coraz częściej uciekają się do prowokacji. Tego typu działania niejednokrotnie stwarzają trudności dla wymiaru sprawiedliwości. Często niełatwo jest ustalić, czy dziennikarz w konkretnej sprawie dopuścił się przestępstwa, czy też nie. W tego rodzaju sytuacjach dziennikarze świadomie łamią prawo dla ostrzeżenia lub pokazania negatywnego zjawiska. W takich przypadkach organy postępowania rozważyć muszą, gdzie tkwi naprawdę interes społeczny: czy w zwalczaniu patologicznych zjawisk, czy w naruszeniu przepisów prawa. Dziennikarz może stać się podmiotem postępowania karnego nie tylko w przypadkach określonych kodeksem karnym. Jego odpowiedzialność karną statuuje także prawo prasowe. Dziennikarz podlega odpowiedzialności karnej w razie uchylenia się od publikacji sprostowania, odpowiedzi, bądź publikowania ich wbrew warunkom określonym w prawie prasowym, uchylenia się od opublikowania wymienionych w przepisie informacji oraz za nieumyślne opublikowanie materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa wskazanego w prawie prasowym. K.B.: Jak daleko według Pana, dziennikarze mogą posuwać się w krytyce działań podległych Panu służb oraz wymiaru sprawiedliwości? J.K.: Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa. W myśl prawa prasowego dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, a zwłaszcza sprawdzić zgodność uzyskanych wiadomości z prawdą lub podać ich źródło. Ma on także chronić dobra osobiste innych osób. Prawo do krytyki przysługujące dziennikarzowi nie może przeradzać się w formułowanie inwektyw i pomówień pod adresem funkcjonariuszy. Działalność każdego organu państwa może być oceniana przez dziennikarzy, a opinia publiczna ma prawo być informowana o ewentualnych nieprawidłowościach. Nie zwalnia to dziennikarza od tego, aby jego wypowiedzi miały charakter bezstronny szczególnie wtedy, gdy dotyczą faktów. Oczywiście każdy dziennikarz ma prawo do własnej oceny zdarzeń nie może ona być jednak dowolna i ograniczać się do inwektyw. Z prawa prasowego jasno wynika zakaz formułowania opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym. Zakaz ten nie zawiera sankcji prawnej i jego złamanie może być rozpatrywane jedynie jako zarzut w sferze naruszenia etyki dziennikarskiej. Wskazać jednak należy, iż w dziennikarskim kodeksie obyczajowym umieszczony został zapis, który za niedopuszczalne uznaje przesądzanie o winie przed wydaniem prawomocnego wyroku przez sąd. Rozmawiała dr Katarzyna Boratyńska Zakład Postępowania Karnego

3 Mili Czytelnicy, rok akademicki powoli dobiega końca, co można odczuć po intensywności kolokwiów, odpytywań i zaliczeń. Nie dajcie się jednak zwariować i w wolnych chwilach sięgnijcie po nowy numer Biuletynu. W czerwcowym, ostatnim już numerze przed wakacjami pragniemy przybliżyć Wam instytucję weksla, który wbrew powszechnie panującej opinii nie odszedł wcale do lamusa. Analizujemy także rozbieżności w doktrynie i w praktyce parlamentarnej dotyczące obowiązywania zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych w stosunku do projektu ustawy budżetowej. W tym numerze znajdziecie ponadto wiele praktycznych porad jak wykorzystać Internet w nauce języków obcych. Publikujemy także najlepszą pracę konkursu Eurofirmy i gratulujemy zwycięzcy. Życzymy powodzenia na sesji i udanego, słonecznego odpoczynku na wakacjach! Redakcja Spis treści 0str. 2 Wywiad z Januszem Kaczmarkiem - ministrem SWiA 0str. 4 Kalendarium 0str. 5 Z wizytą u sąsiadów 0str. 7 Ustawa o partnerstwie publiczno-prawnym 0str. 8 Orzekanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w polskim Prawie upadłościowym i naprawczym 0str. 10 Weksel wcale nie taki straszny, jak go malują str. 12 Zasada dyskontynuacji prac parlamentu a projekt ustawy budżetowej str. 14 Krótkie wprowadzenie w świat inwestycji giełdowych str. 16 Praktyczne wykorzystanie internetu w nauce języków obcych str. 17 Kazus SPP str. 17 Słownik Prawnika str. 18 Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Wydziału Prawa o Puchar Dziekana w decydującej fazie Kontakt: Biuletyn Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ul. Mickiewicza 1, pok Białystok Redakcja: Redaktor prowadzący: mgr Marcin Tyniewicki, Wydawca: Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14, pok Białystok tel./fax : Sekretarz Redakcji: Zofia Zawadzka, Kolegium Redakcyjne: dr Izabela Kraśnicka, dr Arkadiusz Bieliński, dr Andrzej Jackiewicz, dr Krzysztof Prokop, dr Andrzej Sakowicz, mgr Marek Zaremba Korekta: Justyna Muszyńska, Joanna Piłaszewicz studentki IV roku Wydziału Filologicznego UwB Zdjęcia: Redakcja Projekt i skład: burzyński i kuczyński burzyński i kuczyński Nakład: 500 egzemplarzy Zastrzegamy sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Autor przekazując utwór do publikacji przenosi na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji jak Internet. Wszystkie opinie i uwagi prosimy wysyłać na adres: Biuletyn dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: Wydziału Prawa oraz na stronie Uniwersytetu w Białymstoku

4 K a l e n d a r i u m RELACJE 7-11 maja 2007 r. - odbyła się seria wykładów w języku angielskim Prof. C. Pablo Romero z Universidad Publica De Navarra w Hiszpanii nt. European Community Competition Law 10 maja 2007 r. - odbył się wykład Prof. Lynn Wardle z Provo, Utah pt.: Current Trends in the American Family Law 11 maja 2007 r. - odbyła się konferencja pt.: Kto tu rządzi? zorganizowana przez Wydział Prawa UwB, Studenckie Koło Filozofii Prawa oraz Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego. Konferencja miała na celu poruszenie problematyki rozbudowy infrastruktury drogowej w Polsce. 14 maja 2007 r. - odbył się wykład Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego pt.: Polska w Europie szanse i zagrożenia maja 2007 r. - odbyły się Dni Wydziału Prawa, w ramach których zorganizowane zostały między innymi następujące projekty: - 15 maja 2007 r. - Turniej Pokera, zorganizowany przez Międzywydziałowy Klub Szachowy DRAGON maja 2007 r. Szkolenie z zakładania firmy, zorganizowane przez Koło Prawa Administracyjnego - 15 maja 2007 r. - Trening przedsiębiorczości, zorganizowany przez Koło Nauk Cywilistycznych wraz z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości - 16 maja 2007 r. Warsztat Protokół Dyplomatyczny, zorganizowany przez Koło Prawa Międzynarodowego - 16 maja Quiz Konstytucyjny, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego - 16 maja 2007 Pokaz filmowy maja 2007 r. - odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: System wymiaru sprawiedliwości a media. Problematyka konferencji dotyczyła następujących zagadnień: szeroko pojętej zasady rzetelnego procesu, śledztw dziennikarskich i wykorzystania ich wyników w procesie karnym, relacji dziennikarskich z procesów sądowych i postępowań przygotowawczych, wpływu mediów na niezawisłość sądów i niezależność organów ścigania, a także problematyki granic krytyki dziennikarskiej. Wśród zaproszonych gości byli: Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, Prof. dr hab. Witold Kulesza, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusz Kaczmarek, Sędzia SO w Łodzi Anna Maria Wesołowska, Prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Kazimierz Olejnik 17 maja 2007 r. - na Wydziale Prawa odbyły się II Uniwersyteckie Mistrzostwa w Szachach zorganizowane przez Międzywydziałowy Klub Szachowy DRAGON maja 2007 r. - odbyła się konferencja pt.: Upadłość bankructwo czy sposób na uzdrowienie dłużnika zorganizowana przez Koło Nauk Cywilistycznych. 30 maja 2007 r. - odbył się wykład Prof. dr hab. Andrzeja Zolla, byłego Rzecznika Praw Obywatelskich pt.: Zasady podziału władzy w prawie karnym. ZAPOWIEDZI 12 czerwca 2007 r. o godz w sali nr 314 odbędzie się wykład nt. The non-traditional organized crime groups in America, który wygłosi Prof. Chris Eskridge z Uniwersytetu w Nebrasce (wykład będzie tłumaczony na język polski) 3-10 lipca 2007 r. organizowany jest wyjazd członków i sympatyków Międzywydziałowego Klubu Szachowego DRAGON2005 do Węgorzewa. Osoby chętne mogą zgłaszać się pisząc na adres: Od 15 czerwca 2007 r. - SESJA LETNIA 2007!!! Wszystkim studentom życzymy powodzenia! 4 mgr Szymon Pszczółka Zakład Prawa Handlowego W dniach 23 i 24 maja gościem Wydziału Prawa był Profesor Władysław Górski. Zaproszenie do odwiedzenia Białegostoku zostało profesorowi przekazane przez Władze Wydziału i pracowników Katedry Prawa Cywilnego wraz z życzeniami z okazji pięknego jubileuszu dziewięćdziesięciolecia urodzin, obchodzonego na początku tego roku w Szczecinie, gdzie prof. Górski od 1946 roku mieszka i pracuje. Przy okazji wizyty w Białymstoku, dostojny jubilat zdradził nam jednak, że obchodzona wedle oficjalnej daty urodzin styczniowa uroczystość była cokolwiek spóźniona, albowiem tak naprawdę urodził się jeszcze w grudniu roku Z tym większym podziwem przyszło nam gościć i słuchać człowieka, którego życiorys mógłby stać się kanwą co najmniej kilku scenariuszy filmowych (sensacyjnych nie wyłączając), a którego wygląd i stan ducha nakazuje zaliczyć go do nieco tylko starszej młodzieży. Profesor Górski, jako nestor współczesnej polskiej cywilistyki, jest wzorem i wychowawcą kilku pokoleń prawników-cywilistów. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim prawo przewozowe i prawo ubezpieczeń. Owocem zainteresowań profesora jest kilkadziesiąt publikacji, w tym wielokrotnie wznawiany komentarz do Prawa przewozowego. Dla młodszego pokolenia prawników najbardziej wymownym świadectwem jego dorobku będzie fakt, iż prof. Górski jest współautorem obecnie obowiązującego Kodeksu cywilnego z roku Nietuzinkowa osobowość i nieprzeciętny hart ducha szanownego gościa naszego wydziału z pewnością ukształtowały się pod wpływem barwnego życiorysu, nierozerwalnie związanego z wydarzeniami najnowszej historii Polski i świata Profesor Górski dyplom magistra praw otrzymał na Uniwersytecie Poznańskim w 1939 roku, natomiast dalszą jego karierę prawniczą i naukową przerwał wybuch II Wojny Światowej. Żołnierskie koleje losu profesora są nie mniej pasjonujące niż jego dorobek naukowy. Brał udział w walkach niemal na wszystkich frontach tej wojny, jak sam relacjonuje: na lądzie, na wodzie i w powietrzu a na dodatek uznany wcześniej za całkowicie niezdolnego do służby wojskowej!. Jego szlak wiódł m.in. przez Węgry, Jugosławię, Grecję, Irak oraz północną Afrykę, gdzie bronił Tobruku

5 Z wizytą u sąsiadów Ewa Kosior studentka III roku prawa Wtorek, 22 maja. Słońce wstało o My jednak byliśmy pierwsi. Niektórzy z nas wstali już o godz Po co to wszystko? Po to, by odwiedzić naszych sąsiadów, a właściwie ich przedstawicielstwa w Polsce, tj. ambasadę Czech i ambasadę Rosji. Godzina 5.45 zbiórka w holu głównym dworca w Białymstoku. Wszyscy jesteśmy punktualnie. Przecież prawnicy obowiązkowość i punktualność mają we krwi! Gromadzimy się wokół naszego opiekuna - dr Iwony Wrońskiej. W białym kostiumie i z blond włosami wygląda między nami jak anioł. Jak się później okazuje nasze skojarzenia nie były mylne. Potrzeba bowiem było wiele cierpliwości, aby okiełznać nasze podekscytowanie, a czasem niezdecydowanie, a także sprostać wyzwaniom, jakie stawiła przed nami stolica. Anielskiej cierpliwości - dodajmy. Jeszcze ostatnie sprawdzenie, czy wszyscy mają bilety, dokumenty i wsiadamy do pociągu. Godzina odjazd; kierunek Warszawa. Początkowo podróż mija leniwie. Pociąg pokonuje tę trasę w ciągu 2,5 godziny. Z czasem nabiera tempa. Zaczynamy wymieniać nasze uwagi, przewidywania, co do tego, jak zostaniemy przywitani i ugoszczeni. Przygotowujemy pytania, jakie mamy zamiar zadać w ambasadach, rozpytujemy się podróżnych co do tego, jak dotrzeć do wyznaczonych przez nas obiektów. Zanim się obejrzymy już jesteśmy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Jest godzina Wychodzimy z podziemi. Stolica wita nas zawrotnym tempem życia i ogromną duchotą. Zapowiada się upalny dzień. Nasz pierwszy cel to ambasada Czech. Jesteśmy umówieni na godz , więc mamy jeszcze trochę czasu. Rozbiegamy się grupami w różnych kierunkach, by zobaczyć, co ostatnimi czasy zmieniło się w Warszawie. Wkrótce potem zbieramy się ponownie, by już wspólnie wyruszyć na ulicę Koszykową 18. To tu swą siedzibę ma ambasada Czech. Skromny budynek tchnie historią. W jego podziemiach w czasie wojny jedną ze swoich komórek miała Armia Krajowa. W drzwiach spotykamy uśmiechniętą kobietę, która zaprasza nas do środka. Jak się później okaże, jest to Renata Gorecka Dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie. Jesteśmy w środku. Naszą uwagę skupia ogromna panorama Pragi wisząca na bocznej ścianie. Nie mijają dwie minuty, a z bocznych schodów wyłania się postać eleganckiego i uśmiechniętego mężczyzny. To Ladislav Steinhübel, II Sekretarz, specjalista d.s. protokołu. Zaprasza nas na drugie piętro. Tam przechodzimy przez przedsionek, gdzie niewzruszenie zwisają sobie flaga Czech, Polski i Unii Europejskiej. Gospodarz zaprasza nas do sali. Najpierw nieśmiało spoglądamy, co na nas tam czeka. To chyba nie tu? To dla nas? zastanawiamy się. Wchodzimy do środka. Pierwsze wrażenie jest niesamowite, bo czujemy się jak prawdziwi, długo wyczekiwani goście. Dwa równoległe stoły i jeden doń prostopadły - wszystkie przykryte białym obrusem. Na nich szklanki, woda i paluszki. Niby nic a jednak. Jeszcze tylko chwila oficjalnego powitania i zajmujemy miejsca za stołem. Oprócz wcześniej wspomnianych osób, poznajemy również innych dyplomatów. Są to: Jarmila Eliášová radca w dziale konsularnym; Petr Kubera, III Sekretarz odpowiedzialny za politykę wewnętrzną i kontakt z mediami; Ivana Hanačíková Dyrektor Przedstawicielstwa Czech Tourism w Warszawie. Moderatorem spotkania jest pan Ladislav Steinhübel. Po chwili zjawia się jeszcze Pavel Baldík, II Sekretarz odpowiedzialny za sprawy wiążące się z Unią Europejską. Każdy z gospodarzy opowiada o tym, czym zajmuje się w ambasadzie. Pani Renata Gorecka opowiedziała o promocji kultury czeskiej w Polsce i o organizowanych przez Centrum kursach języka czeskiego. Pani Jarmila Eliášová mówiła o tym, czym zajmują się konsulaty (w Polsce mamy dwa; ten drugi znajduje się w Katowicach). Okazuje się, że najczęstsze problemy z jakimi borykają się obywatele Czech w Polsce dotyczą wykroczeń drogowych (szczególnie przekroczenia prędkości), a także pomocy w sytuacjach kryzysowych i wypadkach losowych. Pan Petr Kubera opowiedział na czym polega jego praca w ambasadzie i o tym, jak stać się dyplomatą. W Czechach służą ku temu specjalne szkoły podyplomowe. Pani Ivana Hanačíková zachęcała nas do odwiedzenia Czech, a pan Pavel Baldík zwrócił uwagę na priorytetowe cele współpracy naszych państw. Dziś jest to wspólne stanowisko w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE, a także zadania wynikające z przystąpienia do strefy Schengen. W trakcie spotkania dołączył do nas Bedřich Kopecký Ambasador Republiki Czeskiej. Ten wesoły człowiek był bardzo rad, że odwiedziliśmy jego ambasadę i ciekaw, dlaczego właśnie ją wybraliśmy za swój cel. Pani doktor bardzo dyplomatycznie odpowiedziała, że zdajemy sobie sprawę ze stosunków i bliskości łączącej nasze kraje, wspólnej polityki w ramach UE, a szczególnie zainteresowani jesteśmy tym, czym zajmuje się specjalista d.s. protokołu dyplomatycznego. Jest to bowiem bardzo rzadkie stanowisko. Wtedy pan Ladislav Steinhübel opowiedział, jak wygląda jego praca. Przyjmuje on dyplomatów i innych notabli, zna się na wszystkich niuansach wynikających z rozbieżności w protokołach niektórych państw, ale przede wszystkim organizuje spotkania dyplomatów, szefów rządów czy państw. Mieliśmy jeszcze mnóstwo pytań. Okazało się, że ambasada nie organizuje żadnych staży dla polskich studentów, jedynie dla czeskich, a i dla nich nie wszystkie drzwi są otwarte. Niektóre sfery funkcjonowania ambasady są niedostępne, co jest oczywiście zrozumiałe. Polacy pracują jednak w personelu administracyjno-techniczym. Dyplomaci przyznali się, jak też poprzez Włochy, gdzie walczył o Monte Cassino. W ciągu dwóch dni wizyty mieliśmy okazję usłyszeć o wojennych przewagach prof. Górskiego, ale z pewnością był to tylko drobny fragment jego przygód. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że obszerną wersję swoich wojskowych, a także cywilnych wspomnień, pozostawił on nam w postaci dwóch autobiograficznych książek, które wzbogaciły księgozbiór naszej Katedry. `Wizyta prof. Górskiego miała jednak, przede wszystkim wymiar naukowy. W środę (23 maja) podczas uroczystego posiedzenia Katedry Prawa Cywilnego, dostojny gość wygłosił interesujące wystąpienie pod tytułem O terminologii prawa ubezpieczeniowego słów kilka. Pan Profesor nie tylko przedstawił historię kształtowania się używanych współcześnie pojęć z zakresu prawa ubezpieczeń, ale zaprezentował także swoje uwagi krytyczne oraz postulaty de lege ferenda. Wykład był prowadzony z wielką swobodą i w sposób przykuwający uwagę. Można więc oczekiwać, że zainspiruje on słuchaczy do stworzenia, co najmniej kilku publikacji, a może nawet napisania rozprawy doktorskiej dotyczącej poruszanych kwestii. Drugiego dnia wizyty, w czwartek (24 maja) prof. Górski spotkał się ze studentami naszego Wydziału, wygłaszając wykład O kształtowaniu się polskiego prawa morskiego. Licznie przybyli słuchacze dowiedzieli się nie tylko o roli prawa morskiego i jego historii w Polsce, ale m. in. także o tym, skąd wzięła swoją nazwę miejscowość Władysławowo, co to jest kabotaż oraz dlaczego położony 60 km od Bałtyku, Szczecin ma status portu morskiego. Była to prawdziwa podróż w czasie i przestrzeni oraz żywa lekcja historii polskiego prawa, zarazem. Dwa dni minęły szybko o wiele za szybko, niż byśmy sobie tego życzyli. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że prof. Górski wyjechał, zachowując o naszym mieście i Wydziale miłe wspomnienia oraz, że zechce kiedyś, raz jeszcze do nas zawitać. 5

6 że immunitety niekiedy ułatwiają im życie zwłaszcza jeśli chodzi o wykroczenia drogowe, ale podkreślają, że w żadnym wypadku nie chronią ich przed odpowiedzialnością i czują się takimi samymi obywatelami, jak inni. Jeśli zaś chodzi o sprawy polityczne, to jednogłośnie stwierdzili, że obok Traktatu Konstytucyjnego, niegasnącym tematem gorących dyskusji jest problem tarczy antyrakietowej, której elementy mają być zbudowane w Polsce i Czechach. Nasza wizyta dobiegała końca. I tak zajęliśmy Czechom więcej czasu, niż to było przewidziane. Jednak w żadnym wypadku nie odczuliśmy, że mają nas dość. Wręcz przeciwnie. Uśmiechnięci i pełni energii ochoczo odpowiadali na nasze pytania. Pani doktor - w naszym imieniu - pożegnała i zaprosiła dyplomatów do odwiedzenia naszego Wydziału. Każdy z nas otrzymał od Przedstawicielstwa Czech Tourism materiały i broszury reklamowe - w tym mapy Czech, Pragi oraz prezentację mulimedialną na temat najciekawszych miejsc w Republice Czeskiej. My odwzajemniliśmy się albumem łącznie z oficjalnym podziękowaniem. Jeszcze tylko kilka zdjęć i schodzimy na dół. Przed drzwiami jeszcze raz żegna nas pan Ladislav Steinhübel, a my jeszcze raz dziękujemy za możliwość spotkania się z przedstawicielami czeskiej ambasady. Wychodzimy z budynku rozentuzjazmowani. Tak - kiwamy głowami, było naprawdę świetnie. Poczuliśmy tę serdeczność, z jaką przyjęli nas Czesi. Zresztą, już wcześniej, z rozmów telefonicznych wywnioskowaliśmy, że czekają na nas z radością i z niecierpliwością. I w taki oto sposób czujemy się w obowiązku odwiedzić kiedyś Czechy. Następny cel ambasada Rosji. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc idziemy do Łazienek. Jest upalnie, około 30 stopni C. Cieniste alejki Parku Łazienkowskiego są dla nas wybawieniem przed tą spiekotą. Jednak już o godzinie wyruszamy na ulicę Belwederską 49. Z daleka widzimy ogromny, socrealistyczny gmach, a właściwie coś na kształt pałacu. Przed bramą krąży funkcjonariusz ochrony. Po krótkiej rozmowie stajemy pod bramą i dzwonimy. Wysokie, około sześciometrowe ogrodzenie wydaje się barierą nie do pokonania, a blask złotej tabliczki z napisem Посольство России в Польше, co znaczy Ambasada Rosji w Polsce oślepia nasze oczy. W końcu w bramie zjawia się mężczyzna. W dłoni trzyma kartkę. To przesłana przez nas wcześniej lista uczestników wizyty. Bez wiz, ale za okazaniem dowodów osobistych wkraczamy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ogromy, biały budynek przytłacza nas swoją wielkością, a schody zdają się nie mieć końca. Na samej górze czeka na nas szczupła, skromna kobieta. To przedstawicielka RONiK, czyli Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury. Wchodzimy do holu. Chłodne mury budynku okazują się być lepsze niż klimatyzacja. Przed nami ogromne rozchodzące się na boki schody. W rozwidleniu stoi flaga Rosji, a nieco wyżej, już na piętrze naszą uwagę zwraca portret obecnego prezydenta - Wladmira Putina. Wchodzimy do przestronnej, złotej sali i zajmujemy miejsca przy owalnym stole. Tu również czeka na nas poczęstunek. W oknach wiszą firany z godłem Federacji dwugłowym orłem, a nad drzwiami sztukateriaprzedstawiająca skrzyżowane ze sobą sierp i młot. Jak się dowiadujemy budynek został zbudowany ponad 50 lat temu, a ten sam plan wykorzystano 6 m.in. przy budowie ambasad w Rosji, Berlinie, Helsinkach czy Pekinie. Teren przedstawicielstwa to ok. 3,5 ha, gdzie znajduje się m.in. park, fontanna i korty tenisowe. Z opowieści dowiadujemy się, że krążyła niegdyś pogłoska, iż ambasadę łączą podziemne przejścia z położonym tuż obok budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej. Inżynier niczego jednak nie potwierdził. Kobieta opowiada nam, czym zajmuje się RONiK, jak funkcjonuje ambasada i konsulaty. To właśnie z naszym rejonem, a w szczególności z Białymstokiem i Hajnówką łączy Rosję ścisła współpraca kulturalna. Dowiadujemy się co nieco o życiu osobistym rosyjskich dyplomatów. W praktyce panuje tam zasada zatrudniania wyłącznie rosyjskich obywateli nawet w personelu administracyjnotechnicznym - tak, aby całe rodziny znajdowały zatrudnienie w jednej placówce. Dyplomaci wraz z rodzinami mieszkają w specjalnym bloku, a ich dzieci uczą się w specjalnie utworzonych szkołach. Dyplomy tych szkół uznawane są w Polsce na zasadzie wzajemności, tzn. o tyle, o ile na takich samych zasadach nasze dyplomy uznawane są w Rosji. Jeśli chodzi o możliwość zostania dyplomatą i samą drogę na najwyższe stanowiska, to jest ona ogromnie skomplikowana, a przez to trudna. Istnieje możliwość zostania dyplomatą po ukończeniu studiów wyższych, a następnie kursu kończącego się egzaminem. Jednak bezwarunkową przepustką do kariery jest ukończenie elitarnej szkoły MGIMO (Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych), która stanowi zaplecze edukacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Możliwość awansu uzależniona jest od pomyślnie zdanych egzaminów (na początku jest ich więcej, później stopniowo ich liczba się zmniejsza, aż do momentu uzyskania statusu eksperta, który zwalnia z jakichkolwiek egzaminów), a także uzyskania odpowiedniego stopnia, by potem móc uzyskać właściwą rangę. Bardzo to skomplikowane bo, jak nam wytłumaczono, ma przeciwdziałać nadmiernie szybkim awansom. Wkrótce zjawia się radca z wydziału konsularnego. Od niego dowiadujemy się, jak ciężka jest to praca. Konsulat wydaje około 150 wiz dziennie. Przypomina on nam również o nowo powstałej komórce ambasady zajmującej się opieką nad pomnikami i cmentarzami obywateli rosyjskich - w szczególności żołnierzy radzieckich, a także zawierającej bazę zaginionych obywateli radzieckich. Radca jest bardzo oszczędny w słowach i długo zastanawia się zanim cokolwiek powie, a my przecież nie chcemy go ciągnąć za język. Kobieta opowiada nam więc dalej o tym, jakie niekiedy bywają rozbieżności w protokołach dyplomatycznych poszczególnych państw, a także o różnych rodzajach usadzania przy stole wynikających z precedencji. Gospodarze oprowadzają nas po budynku ambasady. W zwiedzanych salach kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się bale wydawane przez ambasadora. Ponoć największe z przyjęć liczyło ok gości. Właśnie trwały przygotowania do kolejnego - mającego mieć miejsce 12 czerwca z okazji narodowego święta Rosji (jest to tzw. Dzień Rosji upamiętniający rocznicę proklamowania suwerenności państwowej FR w 1990). Każda z sal ma swą nazwę np. złota, lustrzana, kominkowa i każda uderza bogactwem i przestronnością. W końcu żegnamy się z gospodarzami i dziękujemy im za poświęcony czas. Znowu liczymy na kilka zdjęć, które udaje nam się zrobić na monumentalnych schodach. Ofiarowujemy gospodarzom skromny podarunek i list z podziękowaniami i opuszczamy mury ambasady. Bez pośpiechu schodzimy po schodach jeszcze oszołomieni tą nieco socrealistyczną retrospekcją. Przechodzimy przez bramę i już z terytorium Polski machamy do naszej miłej przewodniczki po tym małym skrawku Rosji. Wspólnie udajemy się do centrum miasta, by tam zjeść obiad. Wymieniamy między sobą wszelkie wrażenia, bo po dwóch wizytach mamy już porównanie, jak takie spotkanie może wyglądać. Do pociągu mamy jeszcze trochę czasu, więc trzeba połączyć pożyteczne z przyjemnym rozchodzimy się po sklepach i centrach handlowych, by spotkać się ponownie na Dworcu Centralnym. Z uśmiechem na twarzy i reklamówkami pełnymi zakupów wsiadamy do pociągu relacji Warszawa - Białystok. Podróż powrotna mija dziwnie szybko. O godzinie jesteśmy na miejscu. Jeszcze tylko kilka ciepłych słów ze strony pani doktor, pożegnanie i każdy zadowolony, ale i zmęczony - udaje się w swoją stronę. Mamy dziwne przeczucie, że będzie nam się dobrze spało.

7 USTAWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM Juliusz Makarewicz student IV roku prawa Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym, uchwalona 28 lipca 2005 (Dz.U. z 2005 nr 169, poz. 1420) to efekt prac nad instytucjonalizacją współpracy podmiotów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Celem tejże współpracy jest najbardziej efektywna realizacja zadań, spoczywających na organach władzy publicznej, pod względem ekonomicznym i sprawności działania, przy wykorzystaniu środków dostępnych dla podmiotów publicznych i zdolności przedsiębiorczych podmiotów prywatnych. PPP jest wyrazem możliwości nawiązywania współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i przedsiębiorcami, przy jednoczesnym odsunięciu podejrzeń o skłonności korupcyjne organów władzy publicznej. Istotą partnerstwa publiczno - prywatnego jest sprawne wywiązywanie się podmiotów publicznych z prawnie określonych obowiązków względem społeczeństwa, realizowane przy udziale partnera prywatnego. Konsekwencją takiego rozumienia założeń PPP jest jego określenie w ustawie o partnerstwie publiczno - prywatnym jako strony współpracy podmiotu publicznego, będącego dysponentem wdrożeń PPP, i podmiotu sektora prywatnego. Partner prywatny - na gruncie prawa cywilnego równoprawny z podmiotem publicznym - jest angażowany w proces realizacji przypisany podmiotowi publicznemu w ramach władztwa administracyjnego. Uczestnictwo w wykonywaniu tegoż zadania jest możliwe jedynie wtedy, gdy uzasadnione jest korzyścią dla interesu publicznego. Art. 1 u.p.p.p. wprowadza bardzo poważną restrykcję dotyczącą współpracy podmiotów prywatnych i podmiotów publicznych. W przytoczonym artykule, zostało użyte sformułowanie: jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie, które wskazuje, iż od momentu wejścia w życie ustawy, jedynie warianty przewidziane ustawowo (współpracy sektora publicznego z prywatnym) będą traktowane jako partnerstwo publiczno - prywatne. Przy obowiązującej regulacji, ważnym warunkiem uznania danej formy współpracy między podmiotem publicznym i prywatnym za Partnerstwo jest oparcie porozumienia na umowie o PPP. Ustawa wskazuje na elementy kontraktu w art. 18, którego analiza wskazuje, że ustawodawcy zależało na udostępnieniu narzędzi ciągłej kontroli nad realizowanym zadaniem i eliminacji ewentualnych nieprawidłowości w trakcie realizacji zadania. W kwestii ochrony interesu publicznego jednymi z najistotniejszych postanowień kontraktów PPP są rozstrzygnięcia dotyczące wkładu majątkowego, jaki obydwie strony są zobowiązane wnieść na rzecz wzajemnej współpracy, oraz zasad, na jakich zaangażowany przez stronę publiczną majątek powróci do sektora publicznego. Rozwiązania zawarte w ustawie wskazują, że nieruchomości zaangażowane w PPP, wchodzące w skład zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych, mogą być nieodpłatnie przekazane w drodze umowy podmiotom publicznym, z wyjątkiem organów administracji rządowej, z przeznaczeniem jako wkład własny na podstawie umowy o PPP. Ustawa przewiduje również pewne ułatwienia związane z uzyskiwaniem praw do dysponowania nieruchomościami, podlegającymi przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami. Partner prywatny w celu wykonania przedsięwzięcia może uzyskać nieodpłatnie, w drodze umowy, nieruchomość jako wkład własny podmiotu publicznego w celu realizacji zadań publicznych w ramach PPP. Art. 25 ustawy, wskazuje jednak, że po zakończeniu wykonywania umowy, podmiot wykonujący zadanie przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, będący przedmiotem umowy o PPP. Partnerstwo nie jest formą prywatyzacji majątku publicznego. Nie ma możliwości, aby majątek publiczny po zakończeniu procesu wykonywania zadania pozostał w rękach podmiotu prywatnego. Art. 35 pkt 3 ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, wprowadza zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którymi organ właściwy w sprawie zarządu nieruchomościami może udzielić, za zgodą odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 u.g.n., jeżeli nieruchomość jest sprzedawana partnerowi prywatnemu w ramach przekazania wkładu własnego podmiotu publicznego, w celu realizacji umowy o PPP. W razie zaistnienia takich okoliczności, sprzedaż nieruchomości następuje z zastrzeżeniem prawa odkupu. Wykonanie tego prawa może nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego przez partnera prywatnego. Z momentem wykonania prawa odkupu partner prywatny jest zobowiązany przenieść na rzecz podmiotu publicznego własność nieruchomości za zwrotem ustalonej ceny. Umowa zawarta pomiędzy partnerami może tę kwestię rozstrzygać w sposób odmienny, jednakże, nie może to prowadzić do sytuacji, w której narażony byłby interes publiczny. Ważną kwestią, związaną z tymczasowym zarządem składnikami majątkowymi podmiotów publicznych przez partnera prywatnego, jest zabezpieczenie interesu publicznego w zakresie prawidłowego zarządzania nimi. Partner prywatny, zmierzając do maksymalizacji zysków i tym samym minimalizacji kosztów, może ograniczać nakłady bezpośrednio powiązane z jakością świadczonych usług. Rozwiązaniem, które może się nasuwać w tej sytuacji, jest zapewnienie partnerowi prywatnemu przez władze, minimalnej stopy zwrotu. W ogólnym rozrachunku nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż podmiot prywatny nie będzie odpowiednio zmotywowany do wysiłku. W związku z przedstawionymi zagrożeniami, istotne jest odpowiednie sformułowanie zapisów umowy pod kątem zabezpieczenia stanu technicznego infrastruktury zaangażowanej w PPP oraz dogodnych mechanizmów kontrolowania i nadzoru realizowanych postanowień kontraktu. Zgodnie z ustawą o PPP podmiot publiczny, który zawarł umowę z partnerem prywatnym, zobowiązany jest przekazywać właściwemu ministrowi do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania, informacje na temat postanowień kontraktu. Najistotniejszymi danymi są: łączna kwota wydatków w poszczególnych latach i podział ryzyka między partnerami. Zgłoszeniu, w terminie 14 dni, podlegają również zmiany wprowadzane do zawartych już umów. Informacje, które trafią do Ministerstwa Gospodarki będą wykorzystywane do prowadzenia analiz i ocen funkcjonalności Partnerstwa, a następnie posłużą do projektowania wzorów umów o PPP i stworzenia polityki współpracy z sektorem prywatnym. Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego podmiot publiczny musi przeprowadzić analizę przedsięwzięcia, w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją w zaproponowany sposób, w zakresie: 1) ryzyka związanego z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem różnych sposobów jego podziału między podmiotem publicznym i partnerem prywatnym oraz wpływem na poziom długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych; 2) aspektów ekonomicznych i finansowych projektowanego przedsięwzięcia, w tym porównania kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno -prywatnego z kosztami jego realizacji w inny sposób; 3) porównania korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego z korzyściami i zagrożeniami społecznymi, związanymi z realizacją przedsięwzięcia w inny sposób; 4) stanu prawnego składników majątkowych, jeżeli prawo do składników majątkowych ma być przeniesione lub ustanowione przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego. W razie niewykonania tej analizy, zawarta umowa o partnerstwie publiczno -prywatnym będzie nieważna. Jak już zostało wspomniane, mi kontraktu są dwa rodzaje podmiotów: publiczny i prywatny. Zgodnie z art. 4 u.p.p.p., w roli podmiotu publicznego występują organy administracji rządowej, j.s.t. oraz ich związki, jak również fundusze celowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, państwowe i samorządowe osoby prawne (z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek handlowych). Partnerami publicznymi mogą być również szkoły wyższe, jednostki badawczo - rozwojowe, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne oraz Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Partnerem prywatnym, natomiast, będzie przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, organizacja pozarządowa, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot zagraniczny (jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełnia warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej). Rozdział 3 ustawy opisuje zasady i tryb wybo- 7

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością

Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Projekt Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Spis treści Polska Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji... 3 Opinia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011

Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 Kraków, nr 100, wrzesień październik 2011 To ostatnia szansa na zmiany! Wchodzę do gry! Grażyna GAJ Przewodniczę organizacji międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Dział I Ustrój notariatu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Dział I Ustrój notariatu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo