REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II. UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW I REJESTRY SESJI ROZDZIAŁ 1 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI Oddział 1 Postanowienia wstępne Oddział 2 Umowy zawierane z krajową osobą fizyczną Oddział 3 Umowy zawierane z innymi podmiotami krajowymi Oddział 4 Umowy zawierane z osobą zagraniczną ROZDZIAŁ 2 USTANAWIANIE PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA ROZDZIAŁ 3 TRYB I WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW Oddział 1 Postanowienia ogólne Oddział 2 Rachunek papierów wartościowych Oddział 3 Rachunek pieniężny Oddział 4 Rachunek nieaktywny ROZDZIAŁ 4 TRYB I WARUNKI PROWADZENIA REJESTRU SESJI ROZDZIAŁ 5 WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMÓW ORAZ ZAMYKANIE I LIKWIDACJA RACHUNKÓW Oddział 1 Rozwiązanie Umów za porozumieniem lub za wypowiedzeniem Oddział 2 Rozwiązanie Umów w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia Oddział 3 Wygaśnięcie Umów Oddział 4 Zamykanie i likwidacja Rachunków DZIAŁ III. PODSTAWOWE USŁUGI MAKLERSKIE ROZDZIAŁ 1 PORADY INWESTYCYJNE ROZDZIAŁ 2 ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA IF Oddział 1 Tryb składania zleceń Odział 2 Tryb modyfikowania i anulowania zleceń Oddział 3 Tryb i warunki wykonywania zleceń oraz ich rozliczanie ROZDZIAŁ 3 ZLECENIA DDM ROZDZIAŁ 4 NOTOWANIA CIĄGŁE I DOGRYWKI OBSŁUGIWANE W WYDZIELONYM POMIESZCZENIU ROZDZIAŁ 5 DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ TELEFONU ROZDZIAŁ 6 DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ SIECI INTERNET DZIAŁ IV. DODATKOWE USŁUGI MAKLERSKIE ROZDZIAŁ 1 ZLECENIA OTP ROZDZIAŁ 2 POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWARCIEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY IF ROZDZIAŁ 3 ZAWIERANIE TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIO Z DAJĄCYM ZLECENIE ROZDZIAŁ 4 WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW Oddział 1 Postanowienia ogólne i depozyt zabezpieczający Oddział 2 Tryb składania i wykonywania zleceń Oddział 3 Dokonywanie rozliczeń z tytułu zawartych transakcji DZIAŁ V. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI ROZDZIAŁ 1 PRZENOSZENIE IF KLIENTA ROZDZIAŁ 2 KONWERSJA (ZAMIANA) AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO ROZDZIAŁ 3 ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI NA IF Oddział 1 Blokada IF (umowa o ustanowienie blokady) Oddział 2 Zastaw na IF (umowa zastawu) Oddział 3 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu blokady finansowej Oddział 4 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego Oddział 5 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu zastawu finansowego DZIAŁ VI. POSTANOWIENIA INNE ROZDZIAŁ 1 OPŁATY I PROWIZJE ROZDZIAŁ 2 SKARGI LUB REKLAMACJE KLIENTÓW ROZDZIAŁ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ROZDZIAŁ 4 TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE ROZDZIAŁ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU 2/37

3 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, został opracowany na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej RP ), a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, oraz przepisów wykonawczych do Ustawy. 2. Pojęcia niezdefiniowane inaczej w Regulaminie należy tłumaczyć zgodnie z ich definicjami przyjętymi w przepisach prawa obowiązującego w RP, w szczególności przyjętymi w Ustawie oraz przepisach wykonawczych do Ustawy. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące w RP oraz regulacje (w szczególności regulaminy, uchwały, decyzje, zwyczaje) obowiązujące w obrocie zorganizowanym ustalone przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa obowiązującego w RP. 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Domu Maklerskim rozumie się przez to NOBLE Securities S.A., 2) Kliencie rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła z Domem Maklerskim odpowiednią umowę o świadczenie usług maklerskich albo z którą taka umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie takiej umowy, 3) Klientach rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawarły z Domem Maklerskim odpowiednią umowę o świadczenie usług maklerskich albo z którymi taka umowa ma zostać zawarta w przypadku podejmowania przez Dom Maklerski działań mających na celu zawarcie takiej umowy, 4) przepisach prawa rozumie się przez to przepisy prawa obowiązujące w RP, 5) Rozporządzeniu rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577), 6) IF rozumie się przez to papiery wartościowe oraz określone instrumenty niebędące papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy, 7) KDPW rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 8) Oddziale rozumie się przez to Oddział lub Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego, 9) Agencie rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej wpisaną do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i wykonującą w imieniu i na rachunek Domu Maklerskiego czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, 10) Oddziale Agenta rozumie się przez to Oddział lub Punkt Obsługi Klientów prowadzony przez Agenta, 11) stronie internetowej Domu Maklerskiego rozumie się przez to stronę o następującym adresie: albo o innym adresie określonym w Uchwale Zarządu Domu Maklerskiego (w takim przypadku odpowiednia informacja w tym zakresie jest udostępniana do wiadomości Klientów na stronie oraz w Oddziałach i Oddziałach Agenta), 12) Uchwale Zarządu rozumie się przez to Uchwałę Zarządu Domu Maklerskiego, która dotyczy spraw określonych w Regulaminie i jest udostępniana do wiadomości Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz w Oddziałach i Oddziałach Agenta wraz z podaniem terminu jej wejścia w życie, a także, o ile taki wymóg wynika z Regulaminu, jest przesyłana na Klienta, w terminie określonym w Regulaminie, 13) u Domu Maklerskiego rozumie się przez to, określony w Uchwale Zarządu, unikalny adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny (serwera pocztowego, na którym ulokowana jest elektroniczna skrzynka pocztowa Domu Maklerskiego), który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci internet przez Klienta do Domu Maklerskiego oraz przez Dom Maklerski do Klienta, 14) u Klienta rozumie się przez to, ustalony przez Klienta, unikalny adres poczty elektronicznej Klienta, z podaną nazwą użytkownika oraz nazwą domeny (serwera pocztowego, na którym ulokowana jest elektroniczna skrzynka pocztowa Klienta), który umożliwia przesyłanie wiadomości z wykorzystaniem sieci internet przez Dom Maklerski do Klienta oraz przez Klienta do Domu Maklerskiego, 15) Zleceniu OTP rozumie się przez to zlecenie, o którym mowa w szczególności w 58 ust. 2 Rozporządzenia, na które Klient nie posiada pełnego pokrycia wartości zlecenia oraz kosztów jego wykonania, a co do którego Dom Maklerski może żądać ustanowienia zabezpieczenia zapłaty należności przez Klienta, 3/37

4 16) Zleceniu DDM rozumie się przez to zlecenie umożliwiające wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek lub do odpowiedniego systemu obrotu, 17) Tabeli opłat i prowizji rozumie się przez to Tabelę opłat i prowizji NOBLE Securities S.A., która stanowi załącznik do Regulaminu i jego integralną część, 18) dniu roboczym rozumie się przez to dzień roboczy w Domu Maklerskim Dom Maklerski, na podstawie Regulaminu, świadczy określone usługi maklerskie oraz wykonuje określone czynności na rzecz Klientów. 2. Dom Maklerski określa terminy i miejsca świadczenia usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, a także numery telefonów, pod którymi przyjmowane są dyspozycje od Klientów, przy czym Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w tych zakresach. Odpowiednie informacje w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz w Oddziałach i Oddziałach Agenta. 3. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług maklerskich polegających na przyjmowaniu od Klientów, przekazywaniu i wykonywaniu zleceń oraz dyspozycji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia: 1) papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, w tym w drodze transakcji zawieranych przez Dom Maklerski bezpośrednio z dającym zlecenie, 2) instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, zwane dalej derywatami, w tym w drodze transakcji zawieranych przez Dom Maklerski bezpośrednio z dającym zlecenie. 4. Regulamin określa również zasady i warunki związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług innych niż wskazane w ust. 3, w szczególności w zakresie: 1) prowadzenia przez Dom Maklerski dla Klientów rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego, 2) prowadzenia przez Dom Maklerski dla Klientów rejestru sesji, 3) udzielania przez Dom Maklerski dla Klientów porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w IF, 4) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń dotyczących IF zapisanych na rachunkach papierów wartościowych Klientów. 5. Postanowienia Umowy, aneksów i oświadczeń jej dotyczących oraz Regulaminu stosuje się wprost lub odpowiednio do zawieranych przez Klienta, z Domem Maklerskim lub za pośrednictwem Domu Maklerskiego, transakcji obligacjami poza rynkiem zorganizowanym. 6. Regulamin określa również prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klientów w zakresie świadczenia usług i wykonywania czynności, o których mowa w Regulaminie. 7. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia Klienta przekazywane do Domu Maklerskiego mogą być składane wyłącznie w takim trybie i w takiej formie jaką dla danej dyspozycji, wniosku lub oświadczenia przewiduje Regulamin lub odpowiednia umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta przez Dom Maklerski z Klientem. 8. Dom Maklerski może ustalić i wprowadzić do stosowania przez Dom Maklerski i Klientów wzory dokumentów i formularzy używanych przez Dom Maklerski przy świadczeniu przez Dom Maklerski na rzecz Klientów usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa lub w Regulaminie. 9. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na Klienta, informacje, oświadczenia lub dokumenty związane ze świadczeniem przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w Regulaminie, w szczególności dotyczy przekazywania Klientowi informacji dotyczących wykonania zlecenia, z uwzględnieniem 92 Rozporządzenia. 10. Dom Maklerski może, oprócz lub niezależnie od przesłania do Klienta informacji, oświadczenia lub dokumentu na e- mail Klienta, przesłać do Klienta daną przesyłkę listownie, w tym listem poleconym lub przesyłką kurierską (również za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), jeżeli uzna to za celowe lub uzasadnione okolicznościami, przy czym koszty takiej przesyłki ponosi wówczas Dom Maklerski, chyba że inaczej określono w Tabeli opłat i prowizji. 11. Dom Maklerski może utrwalać dyspozycje, zlecenia i rozmowy z Klientem albo z jego pełnomocnikiem lub reprezentantem, w szczególności poprzez: 1) dokonywanie, na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji, nagrań dyspozycji przekazywanych za pomocą telefonu, 2) sporządzanie wewnętrznych notatek służbowych, 3) tworzenie w systemie informatycznym Domu Maklerskiego odpowiednich plików archiwalnych, które są przechowywane, zgodnie z przepisami prawa, w formie pisemnej albo na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji. 4/37

5 DZIAŁ II UMOWY ZAWIERANE Z KLIENTAMI ORAZ RACHUNKI KLIENTÓW I REJESTRY SESJI ROZDZIAŁ 1 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW Z KLIENTAMI Oddział 1 Postanowienia wstępne 4 1. Dom Maklerski może, przy uwzględnieniu przepisów Ustawy i Rozporządzenia oraz na warunkach określonych w Rozporządzeniu lub w Regulaminie, zawierać z Klientem: 1) Umowę o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych umożliwiającą Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Dom Maklerski dotyczących IF, o których mowa w 3 ust. 3 pkt 1 Regulaminu, zwaną dalej Umową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF, 2) Umowę o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów umożliwiającą Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Dom Maklerski polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów, zwaną dalej Umową o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, z tym że umowa ta może zostać zawarta tylko i wyłącznie po wcześniejszym zawarciu Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF, przy czym Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami nowych (wszystkich lub niektórych) spośród obu wyżej wymienionych umów. 2. Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu stosowane wzory Umów, Aneksów do Umów albo dodatkowych oświadczeń będących poszerzeniem treści Umów lub Aneksów do Umów, przy czym, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa i Regulamin, jeśli Dom Maklerski wyrazi na to zgodę, możliwe jest wprowadzanie zmian do tych wzorów, zarówno przy ich zawieraniu, jak i w okresie późniejszym. 3. Regulamin stanowi integralną część umów, o których mowa w ust. 1, które zwane są dalej Umową lub łącznie Umowami, przy czym Dom Maklerski może wyrazić zgodę, aby w Umowie zostały określone, o ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, odmienne lub dodatkowe ustalenia inne niż określone w Regulaminie. 4. Umowy, jak i Aneksy do Umów, są zawierane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 5. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony zawieranie z Klientami Aneksów (wszystkich lub niektórych) do Umów. 6. Klient, który spełnia warunki do uzyskania statusu klienta profesjonalnego, w rozumieniu Ustawy, w celu traktowania go przez Dom Maklerski jako klienta profesjonalnego, zobowiązany jest do złożenia do Domu Maklerskiego pisemnego oświadczenia w tym zakresie, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu. W innych przypadkach Klient jest traktowany jako klient detaliczny, chyba że spełnia warunki uznania za uprawnionego kontrahenta. 7. Na warunkach określonych w Regulaminie dopuszczalne jest wypowiadanie i rozwiązywanie Umów, a także ich wygaśnięcie. 8. Dom Maklerski udostępnia do wiadomości Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz w Oddziałach i Oddziałach Agenta listę rynków lub podmiotów, gdzie Dom Maklerski wykonuje zlecenia, a także informacje o zmianach tej listy Dom Maklerski, określa w Uchwale Zarządu, wymagania finansowe i inne oraz system kryteriów, na podstawie których będą określane limity, o których mowa w 58 ust. 3 Rozporządzenia, oraz na podstawie których Dom Maklerski będzie podejmował decyzję o zaproponowaniu Klientowi określonego trybu dokonywania zapłaty z tytułu wykonywania zleceń kupna/nabycia IF, aby Klient mógł, na podstawie odpowiedniego Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF, składać, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Zlecenia OTP, przy czym odpowiednie ustalenia mogą dotyczyć takiej możliwości w zakresie wszystkich lub niektórych instrumentów, jak również wszystkich lub niektórych rynków lub podmiotów, gdzie wykonywane będą zlecenia Klienta. 2. Klient, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia, w przypadku, gdy zamierza korzystać z możliwości składania Zleceń OTP, jest zobowiązany złożyć do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, oświadczenie o sytuacji finansowej Klienta, przy czym odmowa Klienta dotycząca złożenia takiego oświadczenia 5/37

6 uniemożliwia zawarcie z Klientem Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich w zakresie umożliwiającym Klientowi składanie Zleceń OTP, natomiast złożenie przez Klienta takiego oświadczenia umożliwia Domowi Maklerskiemu ustalenie warunków na jakich Klient będzie mógł składać takie zlecenia za pośrednictwem Domu Maklerskiego, o ile w opinii Domu Maklerskiego ustanowione zabezpieczenie zapłaty należności przez Klienta lub sytuacja finansowa Klienta gwarantują pokrycie należności Domu Maklerskiego z tytułu składania przez Klienta takich zleceń Dom Maklerski, określa w Uchwale Zarządu, wymagania finansowe lub inne, jakie powinien spełniać Klient, aby mógł korzystać z usług świadczonych przez Dom Maklerski polegających na wykonywaniu zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia derywatów. 2. Klient, przed zawarciem Umowy o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, jest zobowiązany, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) przekazać do Domu Maklerskiego informację o Numerze Identyfikacyjnym Klienta ( NIK ) nadanym przez KDPW, jeżeli Klient posiada już taki numer, lub złożyć, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, wniosek o nadanie Klientowi NIK, gdy warunkiem koniecznym świadczenia przez Dom Maklerski usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów jest posiadanie przez Klienta NIK oraz konta indywidualnego w izbie rozrachunkowej, 2) przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia, a także poza wymaganiami, o których mowa w pkt 1, złożyć do Domu Maklerskiego, oświadczenie o sytuacji finansowej Klienta, przy czym odmowa Klienta dotycząca złożenia takiego oświadczenia uniemożliwia zawarcie z Klientem Umowy o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, natomiast złożenie przez Klienta takiego oświadczenia umożliwia Domowi Maklerskiemu ustalenie warunków na jakich Klient będzie mógł korzystać z usług, o których mowa w ust Dom Maklerski zawiera Umowę o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami z Klientami, którzy w ocenie Domu Maklerskiego dają rękojmię wykonania zobowiązań wynikających z wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów za pośrednictwem Domu Maklerskiego Dom Maklerski, przy zawieraniu Umowy, jak i Aneksów do Umowy, ocenia czy przekazane do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do zawarcia Umowy lub Aneksu do Umowy, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta, osobiście, telefonicznie lub na Klienta, do ich uzupełnienia. 2. Dom Maklerski może skopiować dokumenty okazywane przez Klienta lub jego pełnomocnika przy zawieraniu Umów lub Aneksów do Umów w celu zachowania kopii w dokumentacji Domu Maklerskiego dotyczącej danego Klienta. 3. Umowy, jak i Aneksy do Umowy, są: 1) zawierane w Oddziale lub w Oddziale Agenta albo w innym miejscu lub w inny sposób indywidualnie zaakceptowany przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustali inny sposób ich zawierania dotyczący wszystkich lub określonych Klientów, 2) podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług i czynności na rzecz Klienta, 3) zawierane na czas nieokreślony, chyba że, za zgodą Klienta i Domu Maklerskiego, zostanie zawarta na czas określony, 4) zawierane z chwilą ich podpisania przez Klienta i Dom Maklerski, przy czym w imieniu Klienta Umowę, jak i Aneks do Umowy, podpisuje osobiście Klient lub osoba (osoby) upoważnione do reprezentowania Klienta, a w imieniu Domu Maklerskiego Umowę, jak i Aneks do Umowy, podpisuje Zarząd Domu Maklerskiego lub osoba upoważniona przez Zarząd Domu Maklerskiego. 4. Dom Maklerski, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną oraz osób fizycznych będących pełnomocnikami lub reprezentantami Klienta, przy czym osoby te mają prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 6/37

7 8 1. Dom Maklerski, o ile numer rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego nie jest określony w Umowie, nie później niż w następnym dniu roboczym po zawarciu Umowy, przekazuje Klientowi (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) numer rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta nadawany przez Dom Maklerski z chwilą otwarcia tych rachunków. 2. Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, o którym mowa w ust. 1, łącznie w dalszej części Regulaminu, o ile inaczej nie określono, są zwane Rachunkiem Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) oryginałów dokumentów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) albo informacji potwierdzających wszelkie zmiany danych dotyczących Klienta i Umów zawartych z Klientem, 2) informacji o zagubieniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) Klienta, pełnomocnika lub reprezentanta Klienta. 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wobec Klienta, jak również za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji lub zleceń złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1. Oddział 2 Umowy zawierane z krajową osobą fizyczną Osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 2, przy zawieraniu Umów jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski: 1) ważny dokument tożsamości (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) pozwalający zidentyfikować Klienta, 2) dokument potwierdzający numer PESEL Klienta, gdy Klient przy zawieraniu Umowy nie okazuje dowodu osobistego, jeśli Klient posiada obywatelstwo polskie, a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane dotyczące Klienta, które są wpisywane do treści Umowy, a Klient potwierdza te dane składając swój podpis pod Umową: 1) Klienta, 2) adres zameldowania, 3) adres zamieszkania, 4) adres do korespondencji, na który Dom Maklerski może wysyłać oświadczenia w formie pisemnej, 5) numery telefonów i ewentualnie również telefaksów, 6) nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych, 7) Numer Identyfikacji Podatkowej (zwany dalej NIP ), a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 2. Dom Maklerski może, w Uchwale Zarządu, określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust W imieniu Klienta będącego osobą fizyczną Umowę może podpisać pełnomocnik Klienta, przy czym takie pełnomocnictwo zostanie uwzględnione przez Dom Maklerski tylko i wyłącznie, gdy ma formę aktu notarialnego lub formę pisemną z podpisem Klienta poświadczonym notarialnie oraz zawiera umocowanie dla pełnomocnika, w oparciu o art. 106 kodeksu cywilnego, do ustanowienia, przez pełnomocnika Klienta, Domu Maklerskiego pełnomocnikiem Klienta w zakresie wynikającym z zawieranej Umowy. Oddział 3 Umowy zawierane z innymi podmiotami krajowymi Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, przy zawieraniu Umów jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie): 7/37

8 1) w przypadku spółek prawa handlowego dokument (w szczególności statut lub umowa spółki) stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa oraz aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli spółka jest wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) w przypadku innych osób prawnych aktualny wyciąg z właściwego rejestru, 3) w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokumenty potwierdzające, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa, 4) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy o wpisie danej osoby do ewidencji działalności gospodarczej, 5) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, 6) zaświadczenie o posiadanym NIP, chyba że przepisy prawa nie przewidują nadawania takiego numeru dla danego podmiotu, 7) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski, a ponadto jest zobowiązana podać następujące dane dotyczące Klienta, które są wpisywane do treści Umowy, a Klient potwierdza te dane składając swój podpis pod Umową: 1) Klienta, 2) adres, numery telefonów i ewentualnie również telefaksów oraz adres strony internetowej Klienta, o ile Klient posiada taką stronę, 3) nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podmiotu w zakresie jego rozliczeń podatkowych, a Dom Maklerski, w przypadku nieokazania przez Klienta wskazanych dokumentów lub braku podania wskazanych danych, może odmówić zawarcia Umowy z Klientem. 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również do Domu Maklerskiego przy zawieraniu Umów wykaz osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy wraz cechami ich dokumentów tożsamości (rodzaj, numer) oraz numerem PESEL (jeśli osoby te posiadają taki numer), przy czym osoby te będą mogły składać oświadczenia w imieniu Klienta w zakresie Umowy po przekazaniu do Domu Maklerskiego (w jednym lub większej liczbie dokumentów), na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) pisemnego oświadczenia tych osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski ich danych osobowych, 2) wzoru podpisu tych osób. 3. Dom Maklerski może, w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustalić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów. Oddział 4 Umowy zawierane z osobą zagraniczną Przy zawieraniu Umów z zagraniczną osobą fizyczną stosuje się odpowiednio 10 Regulaminu, przy czym identyfikacja Klienta następuje na podstawie paszportu lub innego równoważnego z paszportem dokumentu tożsamości (w szczególności karta stałego pobytu). 2. Zagraniczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4, przy zawieraniu Umów jest zobowiązana okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski następujące oryginały dokumentów (lub ich uwierzytelnione notarialnie kopie): 1) aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru właściwego dla siedziby osoby zagranicznej lub inny dokument urzędowy stwierdzający, że dany podmiot został utworzony zgodnie z przepisami prawa i zawierający podstawowe dane o osobie zagranicznej oraz informacje o jej statusie (aktualny, wydany nie wcześniej niż miesiąc przez datą zawarcia Umowy), 2) odpowiednie zezwolenia, o ile są wymagane w zakresie funkcjonowania danej osoby zagranicznej, 3) odpowiednie i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienie do składania przez osoby lub podmioty reprezentujące daną osobę prawną oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z dokumentów, o których mowa w pkt 1, 4) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z przepisów prawa lub jeżeli ich okazania zażąda Dom Maklerski. 3. Klient, o którym mowa w ust. 1, przekazuje również do Domu Maklerskiego przy zawieraniu Umów wykaz osób upoważnionych do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy, a w tym zakresie stosuje się odpowiednio 11 ust. 2 Regulaminu. 8/37

9 4. Dom Maklerski może, w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, określić inny, niż określony w ust. 1, sposób informowania Domu Maklerskiego o treści dokumentów lub danych, o których mowa w ust Dodatkowo Klient, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w celu stosowania wobec jego dochodów z obrotu MIF stawki podatku wynikającej z umowy międzynarodowej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, jest zobowiązany okazać osobie upoważnionej przez Dom Maklerski oryginał (lub w uwierzytelnioną notarialnie kopię) certyfikatu rezydencji (dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym RP ratyfikowała umowę w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu). 6. Dom Maklerski może odstąpić od obowiązku okazania przez podmioty, o których mowa w ust. 1, oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów i poprzestać na okazaniu kserokopii takich dokumentów Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na Klienta), aby oświadczenia lub dokumenty pochodzące od osób zagranicznych albo od urzędów lub organów państw obcych, zostały uwierzytelnione przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej. 2. Dom Maklerski może zażądać (osobiście, telefonicznie lub na Klienta), aby dokumenty, o których mowa w 12 Regulaminu, które są sporządzone w języku obcym, zostały przetłumaczone, na koszt Klienta, na język polski przez tłumacza przysięgłego. ROZDZIAŁ 2 USTANAWIANIE PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA Klient może udzielić pełnomocnictwa do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy. 2. Klient nie jest zobowiązany do udzielania pełnomocnictwa na formularzu ustalonym przez Dom Maklerski, a Dom Maklerski może zaakceptować również pełnomocnictwo udzielone w innym dokumencie, jeżeli: 1) jego forma i zakres spełniają wymogi określone w przepisach prawa i w Regulaminie, 2) z pełnomocnictwa jasno wynika co najmniej zakres i osoba pełnomocnika, 3) Dom Maklerski uzna prawidłowość umocowania pełnomocnika do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy, przy czym Klient jest zobowiązany zamieścić w dokumencie pełnomocnictwa: 1) imię i nazwisko pełnomocnika, adres zameldowania i zamieszkania (o ile pełnomocnik posiada takie adresy), posiadany numer PESEL (o ile pełnomocnik posiada taki numer), rodzaj, serię i numer dokumentu (dowód osobisty wydany w RP lub paszport) stwierdzającego tożsamość pełnomocnika w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie fizycznej, 2) nazwę (firmę), siedzibę i adres, nazwę i numer rejestru, do którego została wpisana osoba prawna (jeśli wpis jest dokonany) w przypadku udzielania pełnomocnictwa osobie prawnej. 3. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem ust. 5, może być udzielone przez Klienta w formie: 1) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski poświadczającej autentyczność podpisu Klienta, 2) pisemnego oświadczenia z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu Klienta udzielającego pełnomocnictwa, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, b) przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego, 3) pełnomocnictwa notarialnego, przy czym Dom Maklerski, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w języku obcym, może zażądać: a) uwierzytelnienia dokumentu notarialnego przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, chyba że umowa międzynarodowa, którą ratyfikowała RP, stanowi inaczej, b) przetłumaczenia, na koszt Klienta lub pełnomocnika, dokumentu pełnomocnictwa na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Pełnomocnictwo może być udzielone bez obecności pełnomocnika, przy czym pełnomocnik będzie mógł korzystać z takiego pełnomocnictwa po przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) pisemnego oświadczenia pełnomocnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Dom Maklerski danych osobowych pełnomocnika w zakresie niezbędnym do wykonywania udzielonego pełnomocnictwa, 2) wzoru podpisu pełnomocnika złożonego (w jednym lub większej liczbie dokumentów) w formie: 9/37

10 a) pisemnego oświadczenia złożonego osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski poświadczającej autentyczność podpisu pełnomocnika, b) potwierdzonej notarialnie, przy odpowiednim uwzględnieniu ust. 3 pkt 2 i Dom Maklerski może, w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustalić inny, niż określony w ust. 3, sposób udzielania pełnomocnictwa. 6. Dom Maklerski, po otrzymaniu dokumentu pełnomocnictwa, ocenia czy przekazane dokumenty są wystarczające, a w przypadku stwierdzenia wątpliwości co do treści lub zakresu pełnomocnictwa albo braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może, wskazując stwierdzone wątpliwości lub braki, wezwać Klienta lub pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich wyjaśnienia lub uzupełnienia, a do czasu ich wyjaśnienia lub uzupełnienia może nie zaakceptować udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa w całości lub w części Dom Maklerski, w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustala dopuszczalne zakresy pełnomocnictw, jakie mogą być udzielane przez Klienta w zakresie Umowy. Klient może ustanowić pełnomocnictwo do składania w imieniu Klienta oświadczeń w zakresie Umowy jako: 1) pełnomocnictwo pełne (bez ograniczeń), na którego podstawie pełnomocnik jest umocowany do wykonywania wszelkich czynności w zakresie Umowy w takim samym zakresie jak Klient, 2) pełnomocnictwo ograniczone, w którym Klient określa zakres pełnomocnictwa i umocowuje pełnomocnika tylko do wskazanych w pełnomocnictwie czynności w zakresie Umowy i Rachunku Klienta. 2. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 1, mogą być: 1) stałe lub 2) jednorazowe, lub 3) udzielone na określony czas. 3. Dyspozycje, wnioski i oświadczenia pełnomocnika Klienta składane do Domu Maklerskiego powinny zawierać dane wymagane dla dyspozycji, wniosków i oświadczeń Klienta, a ponadto co najmniej imię i nazwisko (nazwę) pełnomocnika. Dom Maklerski, po otrzymaniu dyspozycji, wniosku lub oświadczenia pełnomocnika Klienta, może zażądać od pełnomocnika (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) uzupełnienia dyspozycji, wniosku lub oświadczenia o dodatkowe informacje dotyczące pełnomocnika (w szczególności numer PESEL lub inne dane identyfikujące pełnomocnika) albo okazania przez pełnomocnika osobie upoważnionej przez Dom Maklerski dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) potwierdzającego tożsamość pełnomocnika lub aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, do którego jest wpisany pełnomocnik Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane, a do sposobu, trybu, warunków oraz formy zmiany lub odwołania tego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio 14 Regulaminu, z tym że Klient może odwołać lub ograniczyć zakres pełnomocnictwa na podstawie dyspozycji złożonej osobiście w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski, w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustali również inny tryb przekazywania takich oświadczeń przez Klienta. 2. Pełnomocnik Klienta, przy odpowiednim zastosowaniu 14 ust. 4 Regulaminu, może przekazać do Domu Maklerskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnomocnictwa, a wówczas Dom Maklerski przekazuje odpowiednią informację na Klienta. 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w Regulaminu, wygasa: 1) wskutek odwołania lub upływu terminu na jaki zostało udzielone, 2) z chwilą rozwiązania Klienta lub pełnomocnika będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 4. Dom Maklerski, do czasu otrzymania pisemnej informacji potwierdzonej przez odpowiedni sąd lub urząd o śmierci Klienta lub o rozwiązaniu Klienta, nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji lub zleceń złożonych przez pełnomocnika, którego pełnomocnictwo wygasło z chwilą śmierci lub rozwiązania Klienta. 10/37

11 ROZDZIAŁ 3 TRYB I WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW Oddział 1 Postanowienia ogólne 17 Dom Maklerski, przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia, nie później niż w następnym dniu roboczym po zawarciu Umowy i na jej podstawie, otwiera dla Klienta Rachunek Dyspozycje lub zlecenia dotyczące Rachunku może składać Klient lub pełnomocnik Klienta, albo, w zakresie określonym w Umowie lub w Regulaminie, również i Dom Maklerski. 2. Osoba składająca dyspozycję lub zlecenie dotyczące Rachunku jest zobowiązana do ich podpisania, chyba że dyspozycja jest przekazywana w sposób niewymagający ich podpisywania, w szczególności za pomocą telefonu lub sieci internet. 3. Dom Maklerski, działając przez osobę upoważnioną przez Zarząd Domu Maklerskiego, potwierdza podpisem przyjęcie dyspozycji lub zlecenia, o których mowa w Regulaminie, przy czym potwierdzenie przyjęcia dyspozycji lub zlecenia może nastąpić także w innej formie, o ile wynika to z przepisów prawa Klient, na warunkach określonych w Regulaminie i w Umowie, jak również poza przekazywaniem przez Dom Maklerski informacji o wykonanych zleceniach w trybie określonym w Regulaminie, z uwzględnieniem 92 Rozporządzenia, ma dostęp osobiście, telefonicznie i przez sieć internet do informacji o Rachunku Klienta, w tym do informacji o dyspozycjach i zleceniach Klienta wykonanych przez Dom Maklerski, jak i niewykonanych przez Dom Maklerski, jak również ma możliwość uzyskania, po uiszczeniu opłat określonych w Tabeli opłat i prowizji, wyciągów z Rachunku sporządzanych przez Dom Maklerski za okresy wskazane przez Klienta. 2. Dom Maklerski, wypełniając zobowiązanie z art. 740 kodeksu cywilnego, udziela Klientowi informacji w zakresie i w sposób, o którym mowa w ust Klient potwierdza stan Rachunku i rejestru sesji przed złożeniem lub przekazaniem do Domu Maklerskiego kolejnej dyspozycji lub kolejnego zlecenia, a złożenie dyspozycji lub zlecenia oznacza potwierdzenie stanu Rachunku i rejestru sesji. 2. Klient, w przypadku stwierdzenia niezgodności zapisów na Rachunku lub w rejestrze sesji, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski przekazując, w jeden z poniższych sposobów, odpowiednią informację: 1) na piśmie złożonym osobiście w Oddziale lub w Oddziale Agenta, 2) na piśmie przesłanym listownie na adres Oddziału, Oddziału Agenta lub siedziby Domu Maklerskiego, 3) przesyłając odpowiednią informację z a Klienta na Domu Maklerskiego, a brak zgłoszenia niezgodności w terminie 2 tygodni od dnia złożenia ostatniej dyspozycji lub zlecenia przez Klienta uważa się za potwierdzenie przez Klienta zapisów na Rachunku i w rejestrze sesji. Oddział 2 Rachunek papierów wartościowych Rachunek papierów wartościowych Klienta służy do zapisywania i rejestrowania IF Klienta, w tym również derywatów. 2. Dom Maklerski, po spełnieniu warunków określonych w przepisach prawa lub Regulaminu, dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku papierów wartościowych Klienta w przypadku: 1) wystawienia zlecenia sprzedaży/zbycia IF zapisanych na tym rachunku poprzez zablokowanie IF będących przedmiotem zlecenia sprzedaży/zbycia, 2) wykonania zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF, 3) kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF przez Klienta w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, 11/37

12 4) innym, określonym w: a) przepisach prawa, b) regulacjach (w szczególności w regulaminach, uchwałach, decyzjach, zwyczajach) obowiązujących w obrocie zorganizowanym ustalonych przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa, c) Umowie lub Regulaminie. 3. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na rachunku papierów wartościowych Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, na Klienta, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania po wcześniejszym uzyskaniu przez Klienta informacji o stanie posiadania zapisanym na rachunku papierów wartościowych Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych. Dom Maklerski, w przypadku gdy na rachunku papierów wartościowych Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, na Klienta, do jego likwidacji w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, a do czasu tej likwidacji nie realizuje dyspozycji Klienta dotyczących przeniesienia IF lub praw do ich otrzymania z rachunku papierów wartościowych Klienta na inny rachunek. 4. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji lub zleceń Klienta dotyczących IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, w tym dyspozycji przeniesienia określonych IF, w następujących przypadkach: 1) brak dostępnych i niezablokowanych określonych IF na tym rachunku, 2) blokada określonych IF na tym rachunku z tytułu złożonych dyspozycji lub zleceń sprzedaży/zbycia IF, 3) zastaw na określonych IF na tym rachunku, 4) blokada tego rachunku, 5) ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Klienta na tym rachunku, 6) dokonanie zajęcia lub zablokowanie tego rachunku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, 7) brak niezbędnych elementów dyspozycji przeniesienia określonych IF z tego rachunku, 8) wystąpienie innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta określonymi IF zapisanymi na tym rachunku. Oddział 3 Rachunek pieniężny Rachunek pieniężny Klienta służy do obsługi rachunku papierów wartościowych Klienta i są na nim deponowane, zapisywane i rejestrowane środki pieniężne Klienta: 1) przeznaczane i wykorzystywane na wykonywanie dyspozycji lub zleceń Klienta, 2) na pokrycie opłat i prowizji należnych Domowi Maklerskiemu w zakresie określonym w Tabeli opłat i prowizji, 3) na pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umów lub Regulaminu, 4) uzyskane z tytułu sprzedaży IF przez Klienta za pośrednictwem Domu Maklerskiego, 5) pochodzące z realizacji praw z IF Klienta, 6) w innych przypadkach, określonych w przepisach prawa, Umowie lub Regulaminie. 2. Dom Maklerski prowadzi rachunek pieniężny Klienta w złotych polskich, chyba że Dom Maklerski, w Uchwale Zarządu, określi możliwość i warunki prowadzenia rachunku pieniężnego w walucie obcej lub dokonywania wypłat z rachunku pieniężnego Klienta w walucie obcej, a do tego czasu środki pieniężne nominowane w walutach obcych, pochodzące z realizacji praw z IF, wpływające na rachunek pieniężny Klienta w walucie innej niż waluta w jakiej są prowadzone zapisy na rachunku pieniężnym Klienta, są wymieniane według kursu z dnia ich wpływu na rachunek bankowy Domu Maklerskiego stosowanego przez bank, za pośrednictwem którego Dom Maklerski przeprowadza operację wymiany, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na zastosowanie dla Klienta korzystniejszego kursu. 3. Dom Maklerski dokonuje odpowiednich zapisów na rachunku pieniężnym Klienta w przypadku: 1) wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, 2) wystawienia zlecenia kupna/nabycia IF poprzez zablokowanie środków na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, chyba że Klient, na podstawie odpowiedniego Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF, może składać, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, Zlecenia OTP, 3) przekazania na rachunek pieniężny kwot pożytków z IF, a w szczególności odsetek, dywidend, a także innych świadczeń pieniężnych z takich instrumentów lub praw z nimi związanych, przy czym Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapisaniu takich środków pieniężnych w przypadku ich nieterminowego otrzymania od emitenta lub od podmiotu działającego na zlecenie emitenta, 4) przekazania przez emitenta na rachunek pieniężny Klienta środków pieniężnych z tytułu przedstawienia IF do wykupu, przy czym Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zapisaniu takich środków 12/37

13 pieniężnych w przypadku ich nieterminowego otrzymania od emitenta lub od podmiotu działającego na zlecenie emitenta, 5) innym, określonym w: a) przepisach prawa, b) regulacjach (regulaminach, uchwałach, decyzjach, zwyczajach) obowiązujących w obrocie zorganizowanym, w szczególności na rynku regulowanym, ustalonych przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa, c) Umowie lub Regulaminie. 4. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów na rachunku pieniężnym Klienta, dokonuje, bez odrębnej dyspozycji Klienta, odpowiednich zapisów korygujących. Klient będzie poinformowany przez Dom Maklerski, na Klienta, o każdym zapisie korygującym mającym istotne znaczenie dla Klienta, w szczególności o zapisie prowadzącym do zmiany stanu posiadania po wcześniejszym uzyskaniu przez Klienta informacji o stanie posiadania zapisanym na rachunku pieniężnym Klienta, przy czym Klient nie będzie informowany o zapisach korygujących wynikających z błędów drukarskich lub oczywistych błędów rachunkowych. Dom Maklerski, w przypadku gdy na rachunku pieniężnym Klienta, w tym w wyniku dokonania przez Dom Maklerski zapisów korygujących, wystąpi saldo debetowe (ujemne), wzywa Klienta, na Klienta, do jego pokrycia w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania, a do czasu pokrycia salda debetowego (ujemnego) wszelkie środki pieniężne i należności zapisywane na rachunku pieniężnym Klienta są w pierwszej kolejności zaliczane na pokrycie salda debetowego (ujemnego). 5. Rozliczanie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego odbywa się w następującej kolejności: 1) spłata salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta, 2) spłata należności Domu Maklerskiego, 3) spłata zobowiązań Klienta z tytułu uzupełnienia depozytów zabezpieczających, 4) spłata innych zobowiązań Klienta określonych w ustawach, Rozporządzeniu, Regulaminie lub Umowie. 6. Klient, w przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta, jest zobowiązany do jego natychmiastowej spłaty, a dodatkowo w takiej sytuacji Dom Maklerski obciąży Klienta opłatą operacyjną określoną w Tabeli opłat i prowizji. Dom Maklerski, w przypadku wystąpienia salda debetowego (ujemnego) na rachunku pieniężnym Klienta, może, poza skorzystaniem z możliwości, o których mowa w ust. 4 5, według swojego uznania, wystawić zlecenie sprzedaż/zbycia, zapisanych na Rachunku Klienta, IF lub praw do ich otrzymania albo zlecenie zamknięcia otwartych pozycji Klienta w derywatach w liczbie pozwalającej na pokrycie salda debetowego (ujemnego). 7. Dom Maklerski, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu, może: 1) wprowadzić/zlikwidować obsługę kasową w Oddziałach, 2) wprowadzić/zlikwidować oprocentowanie środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta Klient może, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu, dokonywać wpłat na rachunek pieniężny Klienta w jeden z następujących sposobów: 1) wpłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale, o ile takie kasy są prowadzone, 2) wpłata gotówkowa dokonana na rachunek bankowy (rachunki bankowe) Domu Maklerskiego w banku obsługującym Dom Maklerski, określony (określone) w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, 3) przelew dokonany na rachunek bankowy (rachunki bankowe) Domu Maklerskiego określony (określone) w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu. 2. Dom Maklerski podaje na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz udostępnia do wiadomości Klientów w Oddziałach i Oddziałach Agenta informacje o godzinach pracy banku (banków) obsługującego (obsługujących) rachunek bankowy (rachunki bankowe) Domu Maklerskiego służący (służące) do dokonywania wpłat na rachunki pieniężne Klientów. 3. Klient może dysponować środkami pieniężnymi wpłacanymi na rachunek pieniężny Klienta z chwilą ich zapisania przez Dom Maklerski na tym rachunku, przy czym zapisanie: 1) wpłaty gotówkowej dokonanej w kasie prowadzonej w Oddziale, o ile takie kasy są prowadzone, następuje w dniu jej dokonania, 2) wpłaty gotówkowej dokonanej na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w szczególności na podstawie potwierdzonego przez bank prowadzący ten rachunek dowodu wpłaty złożonego w Oddziale, przy czym Dom Maklerski może, przed zapisaniem takiej wpłaty na rachunku pieniężnym Klienta, zweryfikować, okazany przez Klienta dokument bankowy, w banku prowadzącym rachunek Domu Maklerskiego, jak również może obciążyć Klienta opłatami pobranymi przez bank od Domu Maklerskiego z tytułu danej wpłaty gotówkowej, 3) wpłaty dokonanej przelewem na rachunek bankowy Domu Maklerskiego następuje na podstawie dokumentu bankowego potwierdzającego tę wpłatę, którym w szczególności może być wyciąg bankowy, przy czym osoba 13/37

14 (podmiot) dokonujący wpłaty przelewem jest zobowiązana (zobowiązany) do zamieszczenia w tytule wpłaty imienia i nazwiska (nazwy) Klienta oraz numeru rachunku pieniężnego Klienta, a brak tych danych może spowodować, że Dom Maklerski nie dokona zapisania wpłaconych środków na rachunku pieniężnym Klienta, przy czym w takiej sytuacji Dom Maklerski dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły na rachunek bankowy Domu Maklerskiego, po wcześniejszym potrąceniu kosztów takiego przelewu, 4) środków od emitentów IF z tytułu posiadania których Klient otrzymał prawo do wypłacenia określonych środków pieniężnych (w szczególności dywidendy lub odsetek), następuje w określonym przepisami prawa dniu wypłaty tych środków, pod warunkiem ich otrzymania przez Dom Maklerski Wypłaty z rachunku pieniężnego Klienta, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, są dokonywane przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem pieniężnym Klienta, przy czym Dom Maklerski dokonuje wypłat w złotych polskich w szczególności w jeden z następujących sposobów: 1) wypłata gotówkowa dokonana w kasie prowadzonej w Oddziale, o ile takie są prowadzone, 2) przelew na rachunek bankowy Klienta wskazany w Umowie lub w Aneksie do Umowy, 3) przelew na inny rachunek pieniężny Klienta wskazany w Umowie lub w Aneksie do Umowy. 2. Dom Maklerski nie wykona dyspozycji Klienta dotyczących środków pieniężnych Klienta zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta, w tym dyspozycji wypłaty lub przeniesienia środków pieniężnych, w następujących przypadkach: 1) brak dostępnych i niezablokowanych środków pieniężnych na tym rachunku, 2) blokada środków pieniężnych na tym rachunku z tytułu złożonych dyspozycji lub zleceń kupna/nabycia IF, 3) blokada tego rachunku, 4) ustanowienia zabezpieczeń na aktywach Klienta na tym rachunku, 5) dokonanie zajęcia lub zablokowania rachunku przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa, 6) brak niezbędnych elementów dyspozycji wypłaty lub przeniesienia środków pieniężnych z tego rachunku, 7) wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających swobodne dysponowanie przez Klienta środkami pieniężnymi zdeponowanymi na tym rachunku Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna/nabycia IF, obciąża rachunek pieniężny Klienta kwotą wynikającą z rzeczywistego wykonania zlecenia. 2. W przypadku gdy nie dochodzi do zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna/nabycia IF, kwota, o której mowa w ust. 1, zostaje odblokowana niezwłocznie po upływie terminu ważności zlecenia. 3. Dom Maklerski, w przypadku zawarcia, na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, transakcji kupna/nabycia IF, za kwotę niższą niż kwota, która została zablokowana na pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, dokona odblokowania nadwyżki zablokowanej kwoty z chwilą rozliczenia zrealizowanego zlecenia, przy uwzględnieniu przepisów prawa w tym zakresie. Oddział 4 Rachunek nieaktywny Dom Maklerski, w przypadku gdy rachunek pieniężny Klienta wykazuje stan zerowy lub saldo debetowe (ujemne) oraz saldo rachunku papierów wartościowych Klienta przez co najmniej 3 kolejne miesiące jest zerowe, może nadać Rachunkowi Klienta status Rachunku nieaktywnego ( Rachunek nieaktywny ), o czym niezwłocznie informuje Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta). 2. Dom Maklerski, w okresie kiedy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego: 1) nie pobiera opłaty za prowadzenie Rachunku w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, 2) nie wykonuje dyspozycji Klienta dotyczących Rachunku nieaktywnego, z wyjątkiem zapisania na Rachunku IF lub środków pieniężnych, przy czym z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na Rachunku w tym zakresie, Rachunek traci status Rachunku nieaktywnego. 14/37

15 ROZDZIAŁ 4 TRYB I WARUNKI PROWADZENIA REJESTRU SESJI Dom Maklerski, na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu i w Regulaminie, otwiera dla Klienta, prowadzi, w tym dokonuje odpowiednich zapisów w rejestrze sesji oraz zamyka rejestr sesji. 2. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu: 1) sprawdzania pokrycia zleceń Klienta składanych w czasie sesji, 2) sprawdzania czy Klient nie przekroczył w czasie sesji ustalonego w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF limitu maksymalnej wysokości należności przy składaniu i wykonywaniu Zleceń OTP. 3. Dom Maklerski może odblokować środki pieniężne lub IF zablokowane na Rachunku Klienta, stanowiące pokrycie zleceń, które zostały zrealizowane w trakcie sesji, w takiej wysokości, aby nadal zablokowane środki lub instrumenty były wystarczające do rozliczenia przez Dom Maklerski zawartych transakcji. 4. Dom Maklerski, w przypadku stwierdzenia błędnych zapisów w rejestrze sesji Klienta, stosuje odpowiednio 21 ust. 3 i 22 ust. 4 Regulaminu. ROZDZIAŁ 5 WYPOWIEDZENIE, ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMÓW ORAZ ZAMYKANIE I LIKWIDACJA RACHUNKÓW Oddział 1 Rozwiązanie Umów za porozumieniem lub za wypowiedzeniem Klient i Dom Maklerski, o ile nie rozwiązują Umowy za porozumieniem, mogą rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia, przy czym Dom Maklerski może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, a Klient może wypowiedzieć Umowę jedynie w całości. Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie, z zastrzeżeniem ust. 3 i Rozwiązanie Umowy za porozumieniem lub jej wypowiedzenie jest dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Klient, w okresie wypowiedzenia, jest zobowiązany zadysponować IF zapisanymi na rachunku papierów wartościowych Klienta i środkami pieniężnymi zapisanymi na rachunku pieniężnym Klienta w taki sposób, aby saldo Rachunku na dzień rozwiązania Umowy wykazywało stan zerowy, a Dom Maklerski, w przypadku braku wydania przez Klienta odpowiednich dyspozycji, może dokonać sprzedaży/zbycia IF lub zamknięcia pozycji w derywatach po każdej cenie, a środki pieniężne, w tym pochodzące ze sprzedaży/zbycia IF lub zamknięcia pozycji w derywatach, są przekazywane przelewem na rachunek bankowy Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu) lub przekazem pocztowym na adres Klienta (ostatni znany Domowi Maklerskiemu), po potrąceniu kosztów przelewu lub przekazu, a w przypadku braku takiej możliwości środki mogą zostać: 1) zaksięgowane na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego Domu Maklerskiego lub 2) przekazane do depozytu sądowego, przy czym Dom Maklerski może pobrać z rachunku pieniężnego Klienta środki na pokrycie pełnych kosztów w celu dokonania takich czynności. 4. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem określonym w porozumieniu Klienta i Domu Maklerskiego albo z upływem okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że rachunek papierów wartościowych Klienta wykazuje stan zerowy, a na rachunku pieniężnym Klienta nie są zapisane środki pieniężne lub należności albo występuje saldo debetowe (ujemne) Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lub po przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu, przekaże, na Klienta, zawiadomienie o stanie Rachunku Klienta według stanu na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez Dom Maklerski oświadczenia Klienta o wypowiedzeniu Umowy lub przekazaniu Klientowi oświadczenia Domu Maklerskiego o wypowiedzeniu, jak również wezwanie skierowane do Klienta o potwierdzenie przedstawionych sald i o podanie sposobu zadysponowania Rachunkiem przez Klienta w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Klienta tego zawiadomienia. 2. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, może wydawać tylko takie dyspozycje i zlecenia, które zmierzają do likwidacji Rachunku Klienta, a mianowicie: 15/37

16 1) sprzedaż/zbycie IF lub praw do ich otrzymania zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, 2) wypłata środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta, 3) przeniesienie, na warunkach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa, IF i środków pieniężnych na inne rachunki, chyba że Dom Maklerski zgodzi się na wykonywanie przez Klienta, w tym okresie, innych czynności dotyczących Rachunku. 3. Klient, od dnia, w którym złożył lub otrzymał oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, ponosi w pełnej wysokości koszty przechowywania IF przez Dom Maklerski, w szczególności z tytułu opłat ponoszonych przez Dom Maklerski na rzecz właściwej izby rozrachunkowej z tytułu ich przechowywania, a Dom Maklerski może pokrywać te opłaty poprzez sprzedaż tych instrumentów po dowolnej cenie i w dowolnym czasie. Oddział 2 Rozwiązanie Umów w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia Dom Maklerski może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, w całości lub w części, w przypadku: 1) naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub postanowień Regulaminu, a w szczególności uchylania się Klienta od terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, 2) podejmowania przez Klienta działań lub czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Domu Maklerskiego, Oddziału lub Oddziału Agenta, 3) podania przez Klienta, przy zawieraniu Umowy lub później, danych lub informacji nieprawdziwych albo niezgodnych ze stanem faktycznym, których treść lub charakter mogłyby skłonić Dom Maklerski do nie zawierania danej Umowy, 4) posłużenie się przez Klienta, przy zawieraniu Umowy lub później, dokumentami sfałszowanymi, przerobionymi, podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę, 5) gdy przez 3 kolejne miesiące na rachunku pieniężnym Klienta brak jest środków pieniężnych w wysokości wystarczającej na pokrycie zaległych i bieżących opłat za prowadzenie Rachunku za okres ich pobierania, zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, oraz rachunek papierów wartościowych Klienta wykazuje stan zerowy, 6) gdy przez 6 kolejnych miesięcy Rachunek posiada status Rachunku nieaktywnego, 7) naruszenia przez Klient, przy korzystaniu z usług Domu Maklerskiego, zasad współżycia społecznego w stosunku do Domu Maklerskiego, Agenta lub osób zatrudnionych lub współpracujących z Domem Maklerskim lub Agentem albo w stosunku do innych Klientów. 2. Ponadto Dom Maklerski może rozwiązać Umowę o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, w całości lub w części, w przypadku gdy: 1) Klient odmawia zgody na podwyższenie wysokości depozytu zabezpieczającego, 2) w ocenie Domu Maklerskiego Klient nie daje rękojmi wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem zleceń nabycia lub zbycia derywatów, w szczególności dotyczących utrzymywania i wnoszenia depozytów zabezpieczających. 3. Klient może rozwiązać Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w każdym czasie, pod warunkiem, że Rachunek Klienta wykazuje stan zerowy. 4. W sytuacji rozwiązania w całości Umowy w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia stosuje się odpowiednio 29 Regulaminu. Oddział 3 Wygaśnięcie Umów Umowa wygasa, pod warunkiem, że rachunek papierów wartościowych Klienta wykazuje stan zerowy, a na rachunku pieniężnym Klienta nie ma żadnych środków pieniężnych lub należności albo występuje saldo debetowe (ujemne), w przypadku: 1) śmierci Klienta będącego osobą fizyczną z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji o śmierci Klienta, 2) utraty osobowości prawnej przez Klienta będącego osobą prawną z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji o wykreśleniu Klienta z właściwego rejestru, 3) likwidacji Klienta nie posiadającego osobowości prawnej z chwilą uzyskania przez Dom Maklerski informacji o wykreśleniu Klienta z właściwej ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej, rozwiązaniu odpowiedniej umowy lub o wystąpieniu innego zdarzenia powodującego likwidację. 16/37

17 2. W przypadku Klienta, o którym mowa w ust. 1, gdy rachunek papierów wartościowych Klienta nie wykazuje stanu zerowego, a na rachunku pieniężnym Klienta zapisane są środki pieniężne lub należności, Umowa nie wygasa, a decyzję co do środków pieniężnych i IF zapisanych na Rachunku podejmują spadkobiercy Klienta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub odpowiednio następcy prawni Klienta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 3, o ile istnieją. Oddział 4 Zamykanie i likwidacja Rachunków 32 Dom Maklerski, po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, zamyka i likwiduje Rachunek, o ile rachunek papierów wartościowych Klienta wykazuje stan zerowy, a na rachunku pieniężnym Klienta nie są zapisane żadne środki pieniężne lub należności. DZIAŁ III PODSTAWOWE USŁUGI MAKLERSKIE ROZDZIAŁ 1 PORADY INWESTYCYJNE Maklerzy papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjni, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie upoważnienie Zarządu Domu Maklerskiego, zwani w niniejszym rozdziale odpowiednio maklerami lub doradcami, mogą udzielać Klientowi porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w IF, w tym dotyczących kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia albo powstrzymania się od kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia tych instrumentów ( porada inwestycyjna ), przy czym osoba udzielająca porady inwestycyjnej: 1) zawsze odmawia Klientowi udzielenia porady inwestycyjnej dotyczącej IF, które są zapisane na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sesji takiej osoby albo są przedmiotem ważnego zlecenia kupna/nabycia wystawionego przez taką osobę na rachunek własny, 2) może odmówić Klientowi udzielenia porady inwestycyjnej podając przyczynę odmowy. 2. Udzielanie porad inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, nie może stanowić wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego ani czynności sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie IF. 3. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) minimalny poziom środków lub obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do uzyskania porady inwestycyjnej, 2) warunki inne niż określone w Regulaminie lub w Uchwale, o której mowa w pkt 1, określające dodatkowe zasady i sposób udzielania porad inwestycyjnych. 4. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony udzielanie porad inwestycyjnych Porady inwestycyjne są udzielane: 1) zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zawodowym maklera lub doradcy udzielającego porad, 2) na podstawie informacji dostępnych publicznie lub opracowanych przez Dom Maklerski na potrzeby maklerów lub doradców udzielających porad, 3) przy przestrzeganiu przez maklerów i doradców udzielających porad tajemnicy zawodowej i informacji poufnych. 2. Klient przy korzystaniu z porady inwestycyjnej jest zobowiązany uwzględniać fakt, że IF, będące przedmiotem udzielanej porady, mogą być własnością albo mogą być kupowane/nabywane lub sprzedawane/zbywane na rachunek własny przez Dom Maklerski albo, z uwzględnieniem definicji z Ustawy, przez osoby powiązane z Domem Maklerskim lub przez podmioty dominujące lub zależne w stosunku do Domu Maklerskiego albo znajdujące się w grupie kapitałowej, do której należy Dom Maklerski. 35 Klient, w przypadku składania dyspozycji lub zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF na podstawie udzielonej porady inwestycyjnej, może, w trakcie składania dyspozycji za pomocą telefonu albo w trakcie osobistego składania 17/37

18 zlecenia, wnioskować o oznaczenie składanego zlecenia oznaczeniem porada inwestycyjna, o ile taka dyspozycja lub takie zlecenie są przyjmowane przez maklera lub doradcę, który udzielił Klientowi porady inwestycyjnej. 36 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek zastosowania się Klienta do porady inwestycyjnej i realizacji decyzji inwestycyjnych Klienta podjętych na podstawie porady inwestycyjnej, o ile Dom Maklerski przy jej udzielaniu dołożył należytej staranności. ROZDZIAŁ 2 ZLECENIA KUPNA/NABYCIA LUB SPRZEDAŻY/ZBYCIA IF Oddział 1 Tryb składania zleceń Dom Maklerski zobowiązuje się, przy uwzględnieniu przepisów prawa i Regulaminu, do przyjmowania od Klienta dyspozycji lub zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF w celu ich wykonania w obrocie zorganizowanym. Klient, w celu zawarcia transakcji kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF w obrocie zorganizowanym, jest zobowiązany złożyć dyspozycję lub zlecenie będące ofertą kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF. 2. Dom Maklerski, w przypadku gdy papiery wartościowe objęte są prawnymi lub umownymi (statutowymi) ograniczeniami zbywalności, nie przyjmuje i nie wykonuje zleceń lub dyspozycji naruszających te ograniczenia, o ile są one znane Domowi Maklerskiemu. 3. Dom Maklerski, w przypadku gdy dla sprzedaży/zbycia papierów wartościowych wymagana jest zgoda ich emitenta lub podmiotu trzeciego, przyjmuje i realizuje zlecenie lub dyspozycję pod warunkiem przekazania do Domu Maklerskiego przez Klienta takiej zgody. 4. Kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie IF odbywa się w oparciu o zlecenie brokerskie sporządzone i wystawione przez Dom Maklerski na podstawie i w granicach zlecenia Klienta, a także jest przekazywane do wykonania na najbliższą sesję, o ile Klient w zleceniu nie postanowił inaczej Dom Maklerski, z zastrzeżeniem Zleceń OTP, wystawia tylko te zlecenia brokerskie kupna/nabycia IF, na które Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, w momencie rozpoczęcia sesji lub dnia obrotu, na którą ważne jest zlecenie, za wyjątkiem zleceń składanych w trakcie sesji, które muszą posiadać takie pokrycie w momencie składania zlecenia. W przypadku gdy Klient składa kilka zleceń pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność. 2. Wartość zlecenia kupna/nabycia IF ustala się w sposób następujący: 1) dla zlecenia z limitem ceny iloczyn liczby IF i limitu ceny, 2) dla zlecenia bez limitu ceny iloczyn liczby IF i kursu ostatniej transakcji (lub kursu odniesienia, jeżeli nie zawarto żadnej transakcji) powiększony o maksymalne dopuszczalne ograniczenie wahań kursu, przy czym w uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski może dla zleceń bez limitu ceny ustalić wartość zlecenia na poziomie wyższym. 3. Dom Maklerski zastrzega sobie możliwość dodatkowego zablokowania środków pieniężnych Klienta, w sytuacji gdy wartość transakcji wraz z prowizją przekroczy wartość środków zablokowanych na rachunku pieniężnym Klienta, w momencie wystawiania zlecenia. Klient, w przypadku gdy wartość transakcji przekroczy wartość środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta, jest zobowiązany do niezwłocznego spłacenia salda debetowego (ujemnego) powstałego z tego tytułu. 4. Dom Maklerski, w razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia kupna/nabycia IF, wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia i posiadanych zabezpieczeń, o których mowa w 42 ust. 1 Rozporządzenia. 5. W przypadku gdy zlecenie kupna/nabycia IF Klienta, które zostało złożone z terminem ważności na więcej niż jedną sesję, zostanie na sesji odbywającej się w okresie jego ważności zrealizowane w części i po rozliczeniu tej częściowej realizacji okaże się, że Klient nie posiada pełnego pokrycia na realizację pozostałej części zlecenia, to co do tej pozostałej części stosuje się odpowiednio postanowienia ust Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym Klienta, stanowiące pokrycie zleceń kupna/nabycia IF, wykonanych w trakcie sesji, mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne były wystarczające do rozrachunku przez Dom Maklerski transakcji zawartych w trakcie sesji. 18/37

19 39 1. Podstawą do sprawdzenia pokrycia zleceń zbycia/sprzedaży IF: 1) jest stan rejestru operacyjnego w przypadku zleceń składanych przed rozpoczęciem sesji, 2) jest stan rejestru sesji w przypadku zleceń składanych w czasie sesji. 2. W przypadku gdy Klient składa kilka zleceń sprzedaży/zbycia IF pokrycie sprawdzane jest w kolejności ich złożenia, chyba że Klient wskazał inną kolejność. 3. Dom Maklerski, w razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia sprzedaży/zbycia IF, wykonuje zlecenie do wysokości pokrycia, o którym mowa w 65 ust. 1 Rozporządzenia. 4. Dom Maklerski, w przypadku składania przez Klienta zlecenia sprzedaży/zbycia IF lub praw do otrzymania tych instrumentów, blokuje te instrumenty lub prawa na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze sesji Klienta Zlecenie składane przez Klienta powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu, przy uwzględnieniu 37 Rozporządzenia, a także warunki określone przez rynek na jaki jest przekazywane do wykonania, i w szczególności zawiera: 1) dane, ustalone z Klientem w Umowie, umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta, a w przypadku gdy zlecenie jest składane przez pełnomocnika, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie, z zastrzeżeniem ust. 2, 2) numer Rachunku Klienta, z którego jest składane zlecenie, 3) wskazanie rynku, na którym ma zostać wykonane, gdy przedmiotem zlecenia jest kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie IF, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku, chyba że za zgodą Klienta, który złożył dane zlecenie, Dom Maklerski jest upoważniony do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, 4) przedmiot zlecenia (kupno/nabycie lub sprzedaż/zbycie IF), 5) rodzaj i nazwę IF będących przedmiotem zlecenia, 6) liczbę IF będących przedmiotem zlecenia, przy czym zlecenie może nie zawierać liczby IF, gdy: a) za zgodą Klienta, który złożył dane zlecenie, Dom Maklerski jest upoważniony do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, b) jest to Zlecenie DDM wówczas można podać maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania tego zlecenia, 7) określenie ceny, z tym że Dom Maklerski przyjmuje zlecenie bez określenia limitu ceny do wykonania z terminem ważności tylko na najbliższą sesję, przy czym zlecenie może nie zawierać wskazania ceny, gdy za zgodą Klienta, który złożył dane zlecenie, Dom Maklerski jest upoważniony do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, 8) oznaczenie terminu ważności zlecenia (zgodnie z czasem obowiązującym w RP), 9) datę i czas wystawienia (w tym z dokładnością co do godziny i minuty) ustalony zgodnie z czasem obowiązującym w RP, 10) w przypadku zlecenia w formie pisemnej podpis Klienta lub jego pełnomocnika, przy czym jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie wystarczające jest złożenie jednego podpisu Klienta lub jego pełnomocnika na takim dokumencie, 11) inne informacje, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub są niezbędne i wymagane przez rynek, na który zlecenie jest przekazywane do wykonania. 2. Zlecenie składane w formie pisemnej zawiera również podpis Klienta lub pełnomocnika. 3. Klient, w przypadku zleceń dotyczących derywatów wymagających wniesienia depozytu zabezpieczającego, powinien dodatkowo określić kod portfela oraz NIK. Jeżeli zlecenie nie określa kodu portfela, Dom Maklerski realizuje zlecenie na portfel o dowolnym kodzie. 4. Klient, w przypadku zleceń składanych w celu zawarcia transakcji pakietowej, powinien określić nazwę lub inne oznaczenie pozwalające określić kontrpartnera transakcji do którego zlecenie jest kierowane oraz datę rozliczenia transakcji. 5. Ponadto zlecenie powinno zawierać odpowiednie oznaczenie pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń: 1) adnotację DDM w przypadku Zleceń DDM, 2) adnotację porada inwestycyjna na wniosek Klienta, gdy zlecenie składane jest na podstawie porady inwestycyjnej. 6. W przypadku rozbieżności w treści zlecenia w określeniu słownym i cyfrowym w liczbie IF lub w cenie o treści zlecenia decyduje zapis słowny, o ile został zastosowany. 7. W przypadku rozbieżności w treści zlecenia w określeniu odpowiedniego kodu i nazwy IF o treści zlecenia decyduje podana nazwa instrumentu. 19/37

20 8. Dom Maklerski, w przypadku gdy zlecenie Klienta nie zawiera wszystkich danych lub nie może być przyjęte przez Dom Maklerski do wykonania z innych powodów, niezwłocznie informuje o tym Klienta (osobiście, telefonicznie lub na e- mail Klienta). 9. Przyjęcie przez Dom Maklerski zlecenia Klienta nie jest równoznaczne z przyjęciem zlecenia przez rynek, na który zlecenie jest kierowane Zlecenie usunięte z systemu obrotu lub odrzucone przez system obrotu z powodu błędu Domu Maklerskiego zostanie ponownie wprowadzone do systemu obrotu zgodnie z wcześniejszą dyspozycją lub zleceniem Klienta, o ile parametry zlecenia pozwalają na jego ponowne wprowadzenie do systemu obrotu. 2. Zlecenie Klienta traci ważność w przypadku gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku traci ważność zlecenie brokerskie wystawione na podstawie zlecenia Klienta. 3. Dom Maklerski, w szczególności z przyczyn organizacyjnych, regulacyjnych lub technicznych leżących po stronie Domu Maklerskiego, KDPW lub organizatora rynku, na którym są wykonywane zlecenia Klientów, może przekazać Klientom, w drodze przesłania odpowiedniej informacji elektronicznej na adres Klientów albo poprzez przekazanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem systemu transakcyjnego, za którego pośrednictwem Klienci składają dyspozycje i/lub zlecenia przez internet lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego, informację o anulowaniu zleceń brokerskich wystawionych przez Dom Maklerski na podstawie zleceń wystawionych wcześniej przez Klientów, co oznacza również anulowanie określonych zleceń Klientów, na podstawie których Dom Maklerski wystawił określone zlecenia brokerskie. Klient, który zamierza nadal realizować swoje wcześniejsze i anulowane zlecenie powinien ponownie wystawić swoje zlecenie, a Dom Maklerski na podstawie takiego nowego zlecenia Klienta wystawi nowe zlecenie brokerskie. Informacje o anulowaniu przez Dom Maklerski zleceń brokerskich i jednocześnie zleceń Klientów będą przekazywane Klientom z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin poprzedzających czas dokonania takiej anulacji zleceń. Oddział 2 Tryb modyfikowania i anulowania zleceń Klient może modyfikować lub anulować złożone uprzednio zlecenie przed upływem terminu jego ważności, ale tylko w zakresie niezrealizowanej części zlecenia oraz w zakresie i na warunkach określonych w regulacjach (w szczególności regulaminie, uchwałach, decyzjach), obowiązujących na rynku, na które zlecenie zostało skierowane do wykonania. 5. Modyfikowanie i anulowanie zleceń odbywa się w trybie i terminach przyjętych dla składania zleceń, przy czym Dom Maklerski może odmówić przyjęcia modyfikacji lub anulowania zlecenia, o ile ich przyjęcie uniemożliwiają to przepisy rynku, na którym zlecenie jest wykonywane. 6. Modyfikacja zlecenia, w przypadkach określonych w regulacjach (w szczególności regulaminie, uchwałach, decyzjach) obowiązujących na rynku, na które zlecenie zostało przekazane do wykonania, może spowodować utratę priorytetu czasu realizacji zlecenia. 7. Potwierdzenie przyjęcia przez Dom Maklerski modyfikacji lub anulowania zlecenia nie jest równoznaczne z ich przyjęciem przez rynek, na który jest kierowana modyfikacja lub anulowanie zlecenia. Oddział 3 Tryb i warunki wykonywania zleceń oraz ich rozliczanie Rozliczenie z tytułu wykonania zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF następuje w dniu dokonania w KDPW rozrachunku w IF i środkach pieniężnych w związku z transakcjami zawieranymi na rynku regulowanym oraz transakcjami zawieranymi w alternatywnym systemie obrotu w zakresie IF zarejestrowanych w KDPW. 2. Jeżeli w wyniku wykonania zlecenia kupna/nabycia IF, w którym Klient nie podał limitu ceny, wartość jego realizacji będzie większa niż dotychczasowe pokrycie zlecenia posiadane przez Klienta, Dom Maklerski dokona niezwłocznie obciążenia rachunku pieniężnego Klienta dodatkowymi kosztami realizacji takiego zlecenia. Klient zobowiązany jest do spłaty powstałych w ten sposób zobowiązań wobec Domu Maklerskiego, najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej. Dom Maklerski, w przypadku nieuregulowania przez Klienta takiego zobowiązania, może dokonać sprzedaży/zbycia, po dowolnej cenie, takiej liczby IF jaka jest potrzebna do pokrycia zobowiązań Klienta. 3. W przypadku zawarcia przez Klienta transakcji sprzedaży/zbycia IF, której rozliczenie objęte jest zarządzanym przez KDPW systemem gwarantującym prawidłowe wykonanie zobowiązań zawartych transakcji, środki pieniężne stanowiące należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży/zbycia mogą zostać wykorzystane przed 20/37

21 rozliczeniem transakcji w KDPW, wyłącznie jako podstawa sprawdzenia pokrycia składanych zleceń kupna, pod warunkiem, że środki te zostaną zapisane na rachunku pieniężnym Klienta najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji kupna IF, dla której sprawdzane jest pokrycie. 44 W przypadku gdy z winy Domu Maklerskiego nie doszło do nabycia IF dla Klienta, a Klient wystawił już zlecenie ich zbycia, rozliczenie tego zlecenia zbycia nastąpi po faktycznym zrealizowaniu transakcji ich kupna. 21/37

22 ROZDZIAŁ 3 ZLECENIA DDM Pracownik Domu Maklerskiego, przy uwzględnieniu przepisów prawa oraz posiadający odpowiednie upoważnienie Członka Zarządu Domu Maklerskiego, zwany w niniejszym rozdziale Pracownikiem Domu Maklerskiego, może: 1) przyjmować od Klientów, na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa, Zlecenia DDM, 2) realizować Zlecenia DDM poprzez wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanej do wykonania na odpowiedni rynek. 2. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu: 1) minimalny poziom środków lub obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do składania Zleceń DDM, 2) minimalną wartość Zlecenia DDM, 3) warunki, inne niż określone w Regulaminie lub w Uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 1 lub 2, określające dodatkowy tryb lub warunki składania Zleceń DDM. 3. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony przyjmowanie Zleceń DDM. 4. Pracownik Domu Maklerskiego może, podając Klientowi przyczynę, odmówić przyjęcia Zlecenia DDM, gdy: 1) w ocenie tego pracownika warunki zlecenia lub uwarunkowania obrotu na rynku, na który byłoby przekazywane do wykonania Zlecenie DDM, uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają jego wykonanie, 2) ten pracownik realizuje przeciwstawne Zlecenie DDM Zlecenie DDM, poza elementami określonymi w: 1) przepisach prawa, 2) regulacjach (w szczególności regulaminach, uchwałach, decyzjach, zwyczajach) obowiązujących na danym rynku, na które jest przekazywane do wykonania, 3) 40 Regulaminu, powinno zawierać: 1) imię i nazwisko Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego i realizującego Zlecenie DDM, 2) klauzulę (adnotację) Zlecenie DDM, która oznacza możliwość wystawiania na podstawie zlecenia Klienta więcej niż jednego zlecenia brokerskiego albo innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek. 2. Klient może, za zgodą Pracownika Domu Maklerskiego przyjmującego Zlecenie DDM, określić w Zleceniu DDM: 1) maksymalną łączną wartość transakcji będących wynikiem wykonania zlecenia DDM zamiast liczby IF, 2) dodatkowe warunki lub wytyczne co do sposobu wykonania Zlecenia DDM, jeżeli nie są one sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisów prawa lub regulaminów przeprowadzania transakcji obowiązujących na rynku, na który Zlecenie DDM ma być przekazywane do wykonania Pracownik Domu Maklerskiego, który przyjął Zlecenie DDM, może, aż do czasu całkowitego wykonania tego Zlecenia DDM, powierzyć realizację tego Zlecenia DDM, w całości lub w części, innemu Pracownikowi Domu Maklerskiego, spośród pracowników, o których mowa w 45 ust. 1 Regulaminu, o ile pracownik, który przyjął Zlecenie DDM nie może osobiście realizować tego Zlecenia DDM, chyba że Klient zastrzegł inaczej w treści zlecenia. 2. Pracownik Domu Maklerskiego, który realizuje Zlecenie DDM, decyduje, w granicach określonych przez siebie, o sposobie podziału Zlecenia DDM na dowolną liczbę zleceń brokerskich i czasie ich przekazywania do wykonania. 3. Klient może, składając odpowiednią dyspozycję u Pracownika Domu Maklerskiego, który przyjął Zlecenie DDM, zmodyfikować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym modyfikacja nie obejmuje zleceń brokerskich wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu modyfikacji Zlecenia DDM. 4. Klient może, składając odpowiednią dyspozycję, anulować Zlecenie DDM przed zakończeniem jego wykonania, przy czym anulowanie nie może dotyczyć zleceń brokerskich wystawionych na podstawie Zlecenia DDM i wykonanych do momentu anulowania Zlecenia DDM Złożenie przez Klienta Zlecenia DDM oznacza akceptację przez Klienta zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji i wykonania takiego zlecenia. 22/37

23 2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia przez Klienta zamierzonego celu w wyniku wykonania Zlecenia DDM, a także za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek wykonania Zlecenia DDM, o ile przy jego wykonaniu Dom Maklerski dołożył należytej staranności. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu. 49 ROZDZIAŁ 4 NOTOWANIA CIĄGŁE I DOGRYWKI OBSŁUGIWANE W WYDZIELONYM POMIESZCZENIU Dom Maklerski, w określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, Oddziałach lub Oddziałach Agenta, w trakcie notowań ciągłych oraz dogrywek przyjmuje od Klientów, zgromadzonych w wydzielonym pomieszczeniu ( Wydzielone Pomieszczenie ), dyspozycje ustne, dotyczące zleceń kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF. 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia obsługi przez Dom Maklerski dogrywek i notowań ciągłych uzależniony jest od terminu ich rozpoczęcia i zakończenia na danym rynku. 3. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu: 1) minimalny poziom środków lub obrotów na Rachunku Klienta uprawniający do uczestnictwa w notowaniach ciągłych i dogrywkach w Wydzielonym Pomieszczeniu, 2) minimalną wartość zlecenia składanego w trakcie notowań ciągłych i dogrywek w Wydzielonym Pomieszczeniu, 3) warunki, inne niż określone w Regulaminie lub w Uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 1 lub 2, określające tryb i warunki uczestniczenia w notowaniach ciągłych i dogrywkach w Wydzielonym Pomieszczeniu. 4. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony przyjmowanie dyspozycji ustnych w trakcie notowań ciągłych i dogrywek w Wydzielonym Pomieszczeniu Notowania ciągłe i dogrywki w Wydzielonym Pomieszczeniu są obsługiwane przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie Zarządu Domu Maklerskiego do przyjmowania dyspozycji, o których mowa w 50 ust. 1 Regulaminu ( Prowadzący Dogrywki ), a ich przebieg może być nagrywany przez Dom Maklerski na nośnikach magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji (obraz i/lub dźwięk), przy czym w takiej sytuacji Prowadzący Dogrywki zamieszcza przy wejściu do Wydzielonego Pomieszczenia pisemną informację o nagrywaniu przebiegu notowań ciągłych i dogrywek. 2. Dyspozycje, o których mowa w 50 ust. 1 Regulaminu, przekazywane są przez Dom Maklerski do wykonania w kolejności ich składania przez Klientów, a Prowadzący Dogrywki jest upoważniony do bieżącego rozstrzygania ewentualnych sporów i wątpliwości odnoszących się do przebiegu obsługiwanych przez Dom Maklerski notowań ciągłych lub dogrywek, a w szczególności rozstrzyga spory lub wątpliwości co do kolejności złożonych dyspozycji. 3. Klient składający dyspozycję, o której mowa w 50 ust. 1 Regulaminu, jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia złożonej dyspozycji w drodze podpisania wystawionego przez Dom Maklerski zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. 4. Klient, w przypadku zakłócania spokoju w Wydzielonym Pomieszczeniu lub naruszenia regulacji obowiązujących w trakcie notowań ciągłych i dogrywek obsługiwanych przez Dom Maklerski w tym pomieszczeniu, może zostać przez Prowadzącego Dogrywki wykluczony z uczestnictwa w notowaniach ciągłych lub dogrywce, a także może zostać zobowiązany do opuszczenia tego pomieszczenia. W takim przypadku Dom Maklerski nie przyjmuje już od takiego Klienta, w trakcie danego dnia roboczego, nowych dyspozycji, o których mowa w 50 ust. 1 Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu /37

24 ROZDZIAŁ 5 DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ TELEFONU Dom Maklerski, w terminach i pod numerami telefonów określonymi w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, przyjmuje dyspozycje Klientów przekazywane za pomocą telefonu ( dyspozycje telefoniczne ), przy czym przedmiotem dyspozycji telefonicznej może być: 1) dyspozycja dotycząca wystawienia zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF, 2) dyspozycja dotycząca modyfikowania lub anulowania zlecenia, o którym mowa w pkt 1, 3) inna, niż określona w pkt 1 i 2, dyspozycja, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu. 2. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony przyjmowanie dyspozycji telefonicznych. 3. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia dyspozycji telefonicznej w przypadku nieodpowiedniej jakości połączenia telefonicznego Dyspozycje telefoniczne są rejestrowane przez Dom Maklerski na nośnikach magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji, a za chwilę złożenia dyspozycji telefonicznej uważa się chwilę zakończenia zarejestrowania dyspozycji na nośniku wykorzystywanym przez Dom Maklerski. 2. W przypadku wątpliwości co do treści dyspozycji telefonicznej za wiążącą uznaje się treść dyspozycji określoną podczas przyjmowania dyspozycji telefonicznej przez osobę przyjmującą dyspozycję, która została zarejestrowana przez Dom Maklerski na nośniku, o którym mowa w ust W dyspozycji telefonicznej osoba składająca dyspozycję zobowiązana jest podać: 1) hasło ustalone w Umowie, zwane dalej hasłem identyfikacyjnym Klienta, za pomocą którego identyfikowana jest osoba przekazująca dyspozycję telefoniczną, którego podanie jest warunkiem przyjęcia dyspozycji przez Dom Maklerski, przy czym Dom Maklerski, może w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, określić możliwe uwarunkowania dotyczące ustalania przez Klientów haseł identyfikacyjnych, 2) w przypadku dyspozycji, o której mowa w 53 ust. 1 pkt 1 Regulaminu dane i informacje, o których jest mowa w 40 ust. 1 pkt 1 8 i 11 oraz ust. 4 5 Regulaminu, 3) inne informacje, jeżeli są niezbędne i wymagane przez rynek, na który przekazywane jest do wykonania zlecenie wystawiane na podstawie dyspozycji telefonicznej, 4) inne, niż określone w pkt 1 3, określone w przepisach prawa lub w Uchwale Zarządu, lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego, osobiście w oddziale lub w Oddziale Agenta albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z a Klienta na Domu Maklerskiego, gdy Klient stwierdzi, że: 1) zagubił lub utracił w inny sposób egzemplarz Umowy zawierający hasło identyfikacyjne Klienta, 2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że numer Rachunku Klienta i/lub hasło identyfikacyjne Klienta dostało się do wiadomości osób nieuprawnionych. 2. Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, zawiesza przyjmowanie dyspozycji telefonicznych dotyczących Rachunku Klienta opatrzonych dotychczasowym hasłem identyfikacyjnym Klienta, a przyjmowanie dyspozycji telefonicznych zostaje wznowione po ustaleniu z Klientem w Umowie nowego hasła identyfikacyjnego. W zakresie ustalenia nowego hasła identyfikacyjnego stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 1 w Dziale II Regulaminu. 3. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji telefonicznych złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta informacji, o której mowa w ust. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu /37

25 ROZDZIAŁ 6 DYSPOZYCJE PRZEKAZYWANE ZA POMOCĄ SIECI INTERNET Dom Maklerski przyjmuje od Klientów, z uwzględnieniem ust. 2, dyspozycje za pomocą sieci internet ( dyspozycje internetowe ), przy czym przedmiotem dyspozycji internetowej może być: 1) dyspozycja dotycząca wystawienia zlecenia kupna/nabycia lub sprzedaży/zbycia IF, 2) dyspozycja dotycząca modyfikowania lub anulowania zlecenia, o którym mowa w pkt 1, 3) dyspozycja dotycząca wykonania przelewu środków pieniężnych z rachunku pieniężnego Klienta na rachunki wskazane w Umowie, 4) inna, niż w określona w pkt 1 3, dyspozycja, na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Zarządu. 2. Klient przekazujący dyspozycję internetową jest identyfikowany za pomocą ustalanego przez Klienta w Umowie hasła (zwanego dalej hasłem ) umożliwiającego pierwsze zalogowanie do Rachunku przez sieć internet, przy czym Dom Maklerski może, w Uchwale Zarządu, określić: 1) możliwe uwarunkowania dotyczące ustalania przez Klientów haseł, 2) dodatkowe warunki dotyczące sposobu identyfikacji i weryfikacji osoby przekazującej dyspozycję internetową. 3. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony przyjmowanie dyspozycji internetowych. 4. Dom Maklerski, w przypadku nieodpowiedniej jakości transmisji danych pomiędzy komputerem, z którego korzysta w danej chwili osoba składająca dyspozycję internetową, a systemem informatycznym Domu Maklerskiego, może odmówić przyjęcia dyspozycji internetowej Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Domu Maklerskiego, osobiście w Oddziale lub w Oddziale Agenta albo poprzez przesłanie odpowiedniej informacji z a Klienta na Domu Maklerskiego, gdy Klient stwierdzi, że: 1) zagubił lub w inny sposób utracił egzemplarz Umowy zawierający hasło do pierwszego logowania do Rachunku Klienta przez sieć internet, 2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że numer Rachunku Klienta i/lub hasło, dostał (dostało) się do wiadomości osób nieuprawnionych. 2. Dom Maklerski, niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, zawiesza przyjmowanie dyspozycji internetowych dotyczących Rachunku Klienta opatrzonych dotychczasowym hasłem, a przyjmowanie dyspozycji internetowych zostaje wznowione po ustaleniu z Klientem w Umowie nowego hasła. W zakresie ustalenia nowego hasła stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 1 (Tryb i warunki zawierania Umów z Klientami) w Dziale II Regulaminu, przy czym Dom Maklerski, o ile będzie to konieczne, uzgodni z Klientem również jeden z następujących sposobów przekazania Klientowi informacji, za potwierdzeniem odbioru, o nowym sposobie identyfikacji i weryfikacji osoby przekazującej dyspozycję internetową: 1) odbiór osobisty w Oddziale lub w Oddziale Agenta, 2) przesłanie z a Domu Maklerskiego na Klienta, o ile będzie to możliwe, 3) przesłanie, na koszt Klienta, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres do korespondencji Klienta określony w Umowie, 4) przekazania w inny, niż określony w pkt 1 3, sposób uzgodniony z Klientem. 60 Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności: 1) za szkody powstałe wskutek realizacji dyspozycji internetowych złożonych przed przekazaniem do Domu Maklerskiego przez Klienta informacji, o której mowa w 59 ust. 1 Regulaminu, 2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dyspozycji internetowej w przypadku gdy, z przyczyn za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, została przekazana dyspozycja niezgodna z przepisami prawa, Umową, Regulaminem lub regulacjami (regulaminy, uchwały, decyzje, zwyczaje) obowiązującymi w obrocie zorganizowanym, w szczególności na rynku regulowanym, ustalonymi przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa, 3) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie dyspozycji internetowej w przypadku gdy, z przyczyn za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, jest to spowodowane brakiem lub nieodpowiednią jakością transmisji danych pomiędzy komputerem, z którego korzystała osoba składająca dyspozycję internetową, a systemem informatycznym Domu Maklerskiego. 25/37

26 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu. 61 DZIAŁ IV DODATKOWE USŁUGI MAKLERSKIE ROZDZIAŁ 1 ZLECENIA OTP Dom Maklerski może, na podstawie odpowiedniego Aneksu do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF zawartego na warunkach określonych w szczególności w 58 ust. 2 Rozporządzenia, przyjmować Zlecenia OTP, o ile Klient: 1) ustanowi na rzecz Domu Maklerskiego zabezpieczenie zapłaty należności w przez Klienta w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski, a zabezpieczenie to zagwarantuje pewną i płynną jego realizację, lub 2) posiada, w chwili wystawienia przez Dom Maklerski zlecenia brokerskiego, częściowe pokrycie wartości zlecenia, bez ustanawiania zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, a Dom Maklerski zaakceptuje taki sposób przyjmowania zleceń. 2. Dom Maklerski może, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, zawiesić na czas określony przyjmowanie Zleceń OTP Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu listę IF, które mogą być przedmiotem Zleceń OTP, jak również może określić wysokość pokrycia dla Zleceń OTP: 1) składanych na określone IF, 2) przekazywanych do wykonania na dany rynek, 3) przekazywanych do wykonania w danym systemie obrotu. 2. Klient jest zobowiązany i wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie przy składaniu dyspozycji lub zlecenia kupna/nabycia IF, że dana dyspozycja lub zlecenie ma być realizowana jako Zlecenie OTP, gdyż w przeciwnym razie dyspozycja lub zlecenie Klienta zostanie przyjęte przez Dom Maklerski jako wymagające pełnego pokrycia. 3. Dom Maklerski może odmówić przyjęcia Zlecenia OTP (lub przyjąć takie zlecenie przy wyższym poziomie pokrycia zlecenia środkami Klienta niż wynika to z odpowiedniego Aneksu do Umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich), gdy w ocenie Domu Maklerskiego przyjęcie Zlecenia OTP może spowodować niewywiązanie się Klienta z przyjętych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego. 4. Termin wykonania zlecenia kupna z niepełnym pokryciem może obejmować tylko bieżącą sesję, co oznacza, że w trakcie sesji Klient może składać Zlecenia OTP tylko na daną sesję, a po jej zakończeniu Klient może składać Zlecenia OTP na kolejną, najbliższą sesję. 64 Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient, po złożeniu Zlecenia OTP, podjął działania mające na celu niedokonanie zapłaty w terminie określonym w Umowie o świadczenie usług maklerskich i brokerskich, może w trybie natychmiastowym, bez żadnego okresu wypowiedzenia w tym zakresie, wypowiedzieć Klientowi prawo do składania Zleceń OTP Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient nie dokonał zapłaty w terminie i na zasadach określonych w odpowiednim Aneksie do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia IF, obciąża Klienta opłatą operacyjną w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, a ponadto, gdy nie jest możliwe zaspokojenie wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego na podstawie zabezpieczeń, Dom Maklerski, na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, zaspokaja swoje roszczenie z aktywów Klienta znajdujących się na wszystkich rachunkach Klienta, w ewidencji i w rejestrze operacyjnym Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski lub przechowywanych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, do wymaganej wysokości w następującej kolejności: 1) ze środków zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta, 2) z pozostałych aktywów Klienta znajdujących się na rachunkach, 3) z ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w 62 ust. 1 Regulaminu. 26/37

27 2. Dom Maklerski, w celu zaspokojenia wymagalnych roszczeń wobec Klienta z tytułu Zleceń OTP, wystawia zlecenia sprzedaży/zbycia IF Klienta: 1) po każdej cenie lub z limitem ceny, 2) z zachowaniem następującej kolejności: a) IF, których termin opłacenia upłynął, b) pozostałe IF zapisane na rachunku papierów wartościowych Klienta, przy czym, jeżeli taka kolejność sprzedaży nie gwarantuje zaspokojenia takich roszczeń, Dom Maklerski może dokonać sprzedaży/zbycia dowolnych IF Klienta w liczbie zapewniającej pokrycie w pełni wymagalnych roszczeń Domu Maklerskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu. 66 ROZDZIAŁ 2 POSZUKIWANIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO ZAWARCIEM Z KLIENTEM UMOWY SPRZEDAŻY IF Dom Maklerski, począwszy od terminu określonego w Uchwale Zarządu, po otrzymaniu od Klienta dyspozycji lub zlecenia, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Rozporządzenia, może podjąć, za zgodą Klienta, który złożył dane zlecenie lub dyspozycję, czynności mające na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, przy czym zgoda Klienta: 1) zawiera każdorazowo wskazanie zlecenia lub zleceń, których dotyczy, 2) nie może dotyczyć zleceń przyszłych. 2. Czynności, o których mowa w ust. 1, polegają na doprowadzeniu do wykonania dla Klienta dyspozycji lub zlecenia po najlepszych możliwych do uzyskania warunkach, przy czym Dom Maklerski, przed zawarciem transakcji, przekazuje Klientowi, na Klienta, informacje o najlepszych uzyskanych ofertach będących odpowiedzią na zlecenie Klienta. 3. Dom Maklerski, w przypadku gdy w wyniku podjętych przez Dom Maklerski czynności, o których mowa w ust. 2, w terminie ważności zlecenia Klienta, nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem z Klientem umowy sprzedaży IF, w terminie do tygodnia od dnia upływu terminu ważności zlecenia, przekazuje Klientowi, na e- mail Klienta, odpowiednią informację w tym zakresie. ROZDZIAŁ 3 ZAWIERANIE TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIO Z DAJĄCYM ZLECENIE Dom Maklerski, począwszy od terminu określonego w Uchwale Zarządu, o ile Klient w Umowie lub w Aneksie do Umowy wyraził zgodę na taki sposób wykonywania zleceń składanych przez Klienta, może wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośredniej z dającym zlecenie. 2. Dom Maklerski, począwszy od terminu określonego w Uchwale Zarządu, o ile Klient w Umowie o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami lub w Aneksie do takiej umowy wyraził zgodę na taki sposób wykonywania zleceń składanych przez Klienta, może wykonać zlecenie nabycia lub zbycia derywatów poprzez zawarcie na własny rachunek umowy sprzedaży z dającym zlecenie. 3. Dom Maklerski określa w Uchwale Zarządu listę IF, o których mowa w ust. 1 2, które mogą być przedmiotem zleceń wykonywanych w sposób, o którym mowa w ust Lista ta jest udostępniana do wiadomości Klientów na stronie internetowej Domu Maklerskiego oraz w Oddziałach i Oddziałach Agenta, a zmiany, wprowadzone na tej liście w drodze Uchwały Zarządu, obowiązują w terminie określonym w Uchwale Zarządu, ale nie krótszym niż 15 minut od chwili udostępnienia takiej informacji Klientom na stronie internetowej Domu Maklerskiego. 27/37

28 ROZDZIAŁ 4 WYKONYWANIE ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW Oddział 1 Postanowienia ogólne i depozyt zabezpieczający Podstawą świadczenia przez Dom Maklerski usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów jest Umowa o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami. 2. Klient jest zobowiązany do wniesienia i utrzymywania depozytu zabezpieczającego na Rachunku na warunkach i w wysokościach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową z uwzględnieniem warunków i wysokości określonych w Uchwale Zarządu. 3. Przekazywanie Klientowi informacji o wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego następuje w ten sposób, że Klient może, w każdym Oddziale, Oddziale Agenta, telefonicznie, jak również na stronach internetowych Domu Maklerskiego, uzyskać informację dotyczącą aktualnej wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego. 4. Depozyt zabezpieczający może być wnoszony w: 1) środkach pieniężnych, które podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości całego wymaganego zabezpieczenia, 2) IF określonych przez właściwą izbę rozrachunkową, które podlegają zaliczeniu na depozyt zabezpieczający do wysokości określonej przez właściwą izbę rozrachunkową lub do wysokości określonej w Uchwale Zarządu, jeśli Dom Maklerski określił niższy poziom zaliczenia niż izba rozrachunkowa. 5. Klient wyraża zgodę na każdorazowe przeksięgowywanie przez Dom Maklerski, w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami, środków pieniężnych zapisanych na rachunku pieniężnym Klienta na depozyt zabezpieczający, w chwili przyjmowania zlecenia od Klienta, w wysokości koniecznej do zabezpieczania wykonania zobowiązań Klienta wynikających z derywatów Dom Maklerski, w przypadku posiadania przez Klienta kilku kodów portfeli, zapisuje derywaty odrębnie dla każdego kodu portfela. 2. Warunkiem zapisania przez Dom Maklerski na rachunku papierów wartościowych Klienta derywatów przenoszonych do Domu Maklerskiego z innej firmy inwestycyjnej, jest posiadanie przez Klienta depozytu zabezpieczającego na Rachunku w odpowiedniej wysokości dla danych derywatów. Oddział 2 Tryb składania i wykonywania zleceń Klient, składając zlecenie lub dyspozycję nabycia lub zbycia derywatów, zobowiązany jest podać, oprócz danych, o których mowa w 40 ust. 1 pkt 1 8 i 11 oraz ust. 4 5 Regulaminu, dodatkowo: 1) rodzaj i liczbę derywatów, 2) NIK, 3) oznaczenie portfela, jeśli Klient posiada więcej niż jeden portfel. 2. Dom Maklerski wystawia zlecenia brokerskie dotyczące derywatów w następujących przypadkach: 1) zlecenie nabycia opcji pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, 2) zlecenie wystawienia opcji pod warunkiem, że Dom Maklerski w Uchwale Zarządu wprowadzi możliwość składania takich zleceń, ale wówczas pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada depozyt zabezpieczający i przewidywaną prowizję, 3) zlecenia sprzedaży opcji pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada tę opcję, 4) zlecenie zbycia lub nabycia kontraktu terminowego pod warunkiem, że Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada depozyt zabezpieczający i przewidywaną prowizję, przy czym Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania pokrycia prowizji w środkach pieniężnych, o ile w wyniku wykonania zlecenia nastąpi zwolnienie depozytu zabezpieczającego w wysokości wystarczającej na pobranie prowizji po realizacji zlecenia, 5) zlecenia nabycia lub zbycia innych derywatów niż określone w pkt 1 4 na warunkach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek z uwzględnieniem prowizji. 3. Dom Maklerski może odstąpić od wymogu posiadania przez Klienta pełnego pokrycia: 28/37

29 1) wartości zlecenia w przypadku gdy w wyniku wykonania zlecenia dojdzie do zamknięcia pozycji lub otwarcia pozycji skorelowanej, 2) prowizji w środkach pieniężnych, o ile w wyniku wykonania zlecenia nastąpi zamknięcie pozycji. 72 Dom Maklerski może określić, w Uchwale Zarządu, maksymalny limit wartości bądź liczby derywatów, na które opiewa pojedyncze zlecenie, a jeżeli Dom Maklerski nie określi takich limitów, to obowiązują limity określone w regulacjach (w szczególności w regulaminach, uchwałach i decyzjach) obowiązujących na rynku lub w systemie obrotu, na który przekazywane są zlecenia Klienta do wykonania. 73 Dom Maklerski może odmówić wykonania zlecenia: 1) gdy zlecenie nie odpowiada wymogom określonym przez przepisy prawa, Umowę o świadczenie usług w zakresie obrotu derywatami lub Regulamin, 2) gdy wykonanie zlecenia spowodowałoby przekroczenie limitów określanych przez izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek, w szczególności dotyczących Domu Maklerskiego. 74 Dom Maklerski, w przypadku gdy w czasie sesji nastąpi spadek zabezpieczenia określonego na podstawie bieżących kursów rynkowych poniżej poziomu depozytu zabezpieczającego, o którym mowa w 69 ust. 2 Regulaminu, może zamknąć otwarte pozycje w derywatach i/lub anulować wcześniej wystawione zlecenia lub dyspozycje Klienta dotyczące derywatów. 75 Izba rozrachunkowa może zamknąć wybrane przez siebie otwarte pozycje, jeżeli przekroczony zostanie określony przez izbę rozrachunkową limit otwartych pozycji Domu Maklerskiego lub jeżeli zaangażowanie (liczone wraz z pozycjami otwartymi w innych firmach inwestycyjnych) przekroczy określony przez izbę rozrachunkową limit zaangażowania dla Klienta. Oddział 3 Dokonywanie rozliczeń z tytułu zawartych transakcji Dom Maklerski, niezwłocznie po rozrachunku sesji, na której zawarta została transakcja w obrocie derywatami na podstawie dyspozycji lub zlecenia Klienta, żąda od Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wysokości, o której mowa w 69 ust. 2 Regulaminu. 2. Klient jest zobowiązany uzupełnić depozyt zabezpieczający nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem notowań w dniu kolejnym po dniu dokonania rozrachunku sesji, o której mowa w ust Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient przekroczy limity zaangażowania określone przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek albo określone w Uchwale Zarządu, może zamknąć otwarte pozycje Klienta w derywatach. 4. Dom Maklerski, w przypadku gdy w ocenie Domu Maklerskiego sytuacja na rynku odbiega od stanu, który w ocenie Domu Maklerskiego można uznać za bezpieczny i stabilny, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do uzupełnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1, depozytu zabezpieczającego do wysokości ustalonej na zasadach określonych w Uchwale Zarządu. 5. Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient nie wypełni zobowiązań, o których mowa w ust. 2 lub 4, może: 1) niezwłocznie przystąpić, bez osobnej dyspozycji Klienta, do zamknięcia otwartych pozycji Klienta, według wyboru Domu Maklerskiego, w liczbie pozwalającej na osiągnięcie na Rachunku Klienta wymaganej wysokości depozytu zabezpieczającego, 2) wystąpić w imieniu Klienta do izby rozrachunkowej, bez osobnej dyspozycji Klienta, o odblokowanie dowolnej liczby papierów wartościowych stanowiących depozyt zabezpieczający, 3) przystąpić do sprzedaży wybranych przez siebie według własnego uznania IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta w celu uzyskania środków pieniężnych niezbędnych do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wymaganej wysokości. 6. Dom Maklerski, w przypadku gdy zamknięcie wszystkich otwartych pozycji Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego wynikających z wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów, może dokonać zbycia/sprzedaży IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta w liczbie wystarczającej na pokrycie roszczeń Domu Maklerskiego, albo zaspokoić swoje roszczenie z aktywów Klienta zapisanych lub 29/37

30 znajdujących się na rachunkach, w ewidencji i rejestrach Klienta prowadzonych przez Dom Maklerski lub z aktywów Klienta przechowywanych przez Dom Maklerski. 7. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane koniecznością zamknięcia pozycji bądź sprzedaży/zbycia IF na zasadach, o których mowa w ust Klient, który nie zamierza uczestniczyć w rozliczeniu dostawy zobowiązany jest do zamknięcia do ostatniego dnia obrotu otwartych pozycji w derywatach, których posiadanie powoduje taki obowiązek. 2. Począwszy od ostatniego dnia obrotu derywatami, których dotyczy dostawa, Klient posiadający otwarte pozycje w tych derywatach zobowiązany jest do wniesienia depozytu zabezpieczającego dostawę. Depozyt zabezpieczający dostawę wyliczany jest zgodnie z wymaganiami izby rozrachunkowej. 3. Klient zobowiązany do dostawy papierów wartościowych jest zobowiązany jest do: 1) zapewnienia na rachunku papierów wartościowych Klienta odpowiedniej liczby papierów wartościowych, które będą przedmiotem dostawy, 2) wyznaczenia papierów wartościowych, które będą przedmiotem dostawy, 3) wydania dyspozycji przelewu papierów wartościowych w celu wykonania dostawy. 4. Dom Maklerski, w przypadku gdy Klient nie dopełni warunków o których mowa w ust. 3, może wykonać wymagane czynności w imieniu Klienta. 5. Klient zobowiązany do zapłaty za papiery wartościowe będące przedmiotem dostawy, zobowiązany jest do zapewnienia na rachunku pieniężnym Klienta środków pieniężnych na nabycie przedmiotu dostawy. Dom Maklerski dokonuje blokady na rachunku pieniężnym Klienta środków pieniężnych poczynając od pierwszego dnia dostawy. 1. Klient, który nabył jednostki indeksowe, może zgłosić je do wykonania w danym dniu najpóźniej na godzinę przed ostatecznym terminem przekazania przez Dom Maklerski zlecenia wykonania do właściwej izby rozrachunkowej. 2. Klient, będący wystawcą jednostek indeksowych, uzyskuje informacje o wybraniu (wylosowaniu) go do wykonania jednostek, na zasadach określonych przez KDPW, poprzez przesłanie odpowiedniej informacji przez Dom Maklerski na Klienta. 3. Dom Maklerski, w przypadku wylosowania wystawcy derywatów przez izbę rozrachunkową, zamyka wylosowane pozycje na Rachunku i obciąża Rachunek kwotą rozliczenia. W takim przypadku Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane zamknięciem pozycji Klienta na skutek losowania przeprowadzonego przez izbę rozrachunkową, wynikającego z warunków emisji. 4. Dom Maklerski może określić w Uchwale Zarządu szczegółowe warunki wykonania, wykupu lub rezygnacji z wykonania derywatów, z zachowaniem zasad określonych w warunkach emisji. 79 Klient upoważnia Dom Maklerski do przekazywania informacji o nabytych lub zbytych przez Klienta derywatach do właściwej izby rozrachunkowej lub podmiotów uprawnionych do występowania do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie derywatów do obrotu na krajowym rynku regulowanym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu DZIAŁ V INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI ROZDZIAŁ 1 PRZENOSZENIE IF KLIENTA Dom Maklerski, na podstawie dyspozycji Klienta, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu oraz na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, podejmuje czynności związane z przeniesieniem IF zbytych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po uprzednim przedstawieniu przez Klienta odpowiednich dokumentów, na podstawie których nastąpić ma przeniesienie tych instrumentów, sporządzonych zgodnie z odrębnymi przepisami 30/37

31 prawa, a także jeśli prowadzi rachunki zbywcy i nabywcy zapisuje IF na rachunku papierów wartościowych Klienta w związku z ich przeniesieniem w takim obrocie. 2. Przeniesienie IF, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu, zostanie wykonane po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa dla tych czynności, uiszczeniu opłat przewidzianych w Tabeli opłat i prowizji oraz po przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, odpowiednich oryginałów (lub ich uwierzytelnionych notarialnie kopii) dokumentów, na podstawie których ma nastąpić przeniesienie IF: 1) dla darowizny akt darowizny, 2) dla spadku w zależności od uwarunkowań konkretnej sytuacji: a) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, b) odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, c) umowa między wszystkimi spadkobiercami (umowny dział spadku) wraz z odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, d) odpis zarejestrowanego aktu notarialnego poświadczenia dziedziczenia, 3) dla sprzedaży lub użytkowania umowa sprzedaży lub umowa użytkowania albo inny dokument zaakceptowany przez Dom Maklerski, 4) dla wkładu niepieniężnego (aportu) statut spółki akcyjnej lub umowa spółki albo odpowiednia uchwała o zmianie statutu spółki akcyjnej lub umowy spółki. 3. Dom Maklerski wykona dyspozycję przeniesienia IF na podstawie aktu darowizny zawartej bez zachowania formy aktu notarialnego, gdy akt darowizny i dyspozycję przeniesienia tych instrumentów przekaże do Domu Maklerskiego darczyńca. 4. Umowa, o której w ust. 2 pkt 2 ppkt c, powinna być zawarta z formie aktu notarialnego lub z podpisami notarialnie poświadczonymi, lub w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na inny sposób zawarcia umowy, a przeniesienie na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, może być dokonane wyłącznie na podstawie odpowiednio aktu darowizny, umowy lub innego dokumentu: 1) podpisanego w obecności osoby upoważnionej przez Dom Maklerski, 2) z podpisami notarialnie poświadczonymi, 3) sporządzonej w formie aktu notarialnego. 5. W przypadku gdy IF będące przedmiotem umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego dokonanego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym są zapisane w rejestrze sponsora emisji, nabywca IF, po przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, oryginału potwierdzenia nabycia IF wystawionego na nazwisko zbywcy oraz odpowiednich oryginałów (lub potwierdzonych odpisów notarialnych) dokumentów, może złożyć dyspozycję zapisania tych instrumentów na rachunku papierów wartościowych Klienta (nabywcy). 6. Dom Maklerski, na zasadach określonych w Rozporządzeniu, może lub jest zobowiązany, po wcześniejszym umożliwieniu Klientowi złożenia odpowiednich wyjaśnień, odmówić czynności związanych z przeniesieniem IF zbywanych w wyniku umowy, transakcji, czynności lub zdarzenia prawnego w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym. 7. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 5, ocenia czy przedstawione dokumenty stanowią wymaganą podstawę do dokonania przeniesienia IF, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich uzupełnienia. ROZDZIAŁ 2 KONWERSJA (ZAMIANA) AKCJI DOPUSZCZONYCH DO OBROTU ZORGANIZOWANEGO Klient, za pośrednictwem Domu Maklerskiego, może złożyć, na formularzu ustalonym przez Dom Maklerski, dyspozycję, dotyczącą akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, konwersji (zamiany) akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie, o ile statut danej spółki dopuszcza taką możliwość. 2. Dyspozycja, o której mowa w ust.1, wykonywana jest w terminie i na warunkach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach KDPW (regulaminy, uchwały, decyzje) i danej spółki, której akcje mają podlegać konwersji (zamianie). 3. Jeżeli dyspozycja, o której mowa w ust. 1, dotyczy nie zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta akcji imiennych mających podlegać zamianie na akcje na okaziciela, to warunkiem jej wykonania przez Dom Maklerski jest złożenie w Domu Maklerskim akcji imiennych, które mają podlegać zamianie na akcje na okaziciela. 4. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, w najbliższym możliwie terminie konwersji (zamiany), jeżeli dyspozycja ta zostanie złożona później niż na 10 dni roboczych przed ustalonym przez KDPW terminem konwersji (zamiany). 31/37

32 5. Postanowienia ust. 1 4 stosuje się odpowiednio również do dopuszczonych do obrotu zorganizowanego IF innych niż akcje, o ile podlegają konwersji (zamianie) z IF imiennych na IF na okaziciela lub odwrotnie. ROZDZIAŁ 3 ZABEZPIECZANIE WIERZYTELNOŚCI NA IF Oddział 1 Blokada IF (umowa o ustanowienie blokady) Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie blokady określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowienie blokady dotyczące takich instrumentów i dokona na rachunku papierów wartościowych Klienta (dłużnika) blokady tych instrumentów połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych instrumentów i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, przy czym dokonanie blokady nastąpi po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: 1) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, jednego egzemplarza umowy o ustanowienie blokady (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności, a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, b) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby IF, c) określenie rodzaju i liczby IF, które są objęte blokadą, d) określenie terminu wywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, 2) złożeniu przez Klienta, w formie określonej w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, dyspozycji blokady IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa, 3) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, ustanowionego przez Klienta nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych IF i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych. 2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienie blokady określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich uzupełnienia. 3. Do ustanowienia blokady rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego oddziału. 84 Blokada IF, o której mowa w 83 Regulaminu, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia: 1) przekazania przez Klienta do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w 83 Regulaminu oraz 2) zaakceptowania przez Dom Maklerski wszystkich dokumentów, o których mowa w 83 Regulaminu, i jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa. Oddział 2 Zastaw na IF (umowa zastawu) Klient ma prawo zabezpieczyć wierzytelność poprzez ustanowienie zastawu na określonej liczbie IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy zastawu dotyczące takich instrumentach i dokona na rachunku papierów wartościowych Klienta (zastawcy) blokady tych instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: 32/37

33 1) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, jednego egzemplarza umowy zastawu (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, z datą pewną, która zawiera w szczególności: a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, b) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem, c) określenie rodzaju i liczby IF, które są obciążone zastawem, d) określenie terminu wywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, 2) złożeniu przez Klienta, w formie określonej w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, dyspozycji blokady zastawionych IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa, 3) w przypadku zastawu rejestrowego, oprócz dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, konieczne jest przekazanie do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, oryginału odpisu z rejestru zastawów stanowiącego dowód wpisu zastawu do rejestru. 2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienie zastawu na określonej liczbie IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich uzupełnienia. 86 Blokada zastawionych IF, o której mowa w 85 Regulaminu, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia: 1) przekazania przez Klienta do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w 85 Regulaminu oraz 2) zaakceptowania przez Dom Maklerski wszystkich dokumentów, o których mowa w 85 Regulaminu, i jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowienie blokady, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa, w szczególności w przypadku zastawu rejestrowego zniesienie blokady następuje po przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, odpisu prawomocnego postanowienia sądu o wygaśnięciu zastawu (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski). Oddział 3 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu blokady finansowej Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci blokady finansowej określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu blokady finansowej dotyczące takich instrumentów i dokona na rachunku papierów wartościowych Klienta (dłużnika) blokady finansowej tych instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: 1) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, jednego egzemplarza umowy o ustanowieniu blokady finansowej (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności: a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, b) określenie wierzytelności zabezpieczonej blokadą określonej liczby IF, c) określenie rodzaju i liczby IF, które są obciążone blokadą, d) określenie terminu wywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, e) pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla wierzyciela do sprzedaży/zbycia IF, jeżeli zaspokojenie wierzytelności może nastąpić w taki sposób, f) klauzulę kompensacyjną, jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń zabezpieczonych blokadą finansową może nastąpić przez kompensatę, 2) złożeniu przez Klienta, w formie określonej w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, dyspozycji przeniesienia IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta na rachunek papierów wartościowych wierzyciela, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa. 33/37

34 2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienie blokady finansowej określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich uzupełnienia. 88 Blokada finansowa IF, o której mowa w 87 Regulaminu, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia: 1) przekazania przez Klienta do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w 87 Regulaminu oraz 2) zaakceptowania przez Dom Maklerski wszystkich dokumentów, o których mowa w 87 Regulaminu, i jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady finansowej, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa. Oddział 4 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci przeniesienia określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta na rachunek papierów wartościowych wierzyciela, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia IF będących przedmiotem zabezpieczenia dotyczące takich instrumentach i dokona przeniesienia z rachunku papierów wartościowych Klienta (dłużnika) na rachunek wierzyciela tych instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: 1) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, jednego egzemplarza umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia IF będących przedmiotem zabezpieczenia (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności: a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, w tym wskazanie rachunku papierów wartościowych wierzyciela, na który ma nastąpić przeniesienie IF, b) określenie wierzytelności zabezpieczonej w formie przeniesienia określonej liczby IF będących przedmiotem zabezpieczenia finansowego, c) określenie rodzaju i liczby IF, które podlegają przeniesieniu na rachunek papierów wartościowych wierzyciela, d) postanowienia o konieczności zachowania blokady po przeniesieniu IF na rachunek papierów wartościowych wierzyciela, o ile umowa przewiduje taką sytuację, e) określenie zasad i warunków do zniesienia blokady po przeniesieniu IF na rachunek papierów wartościowych wierzyciela, o ile umowa przewiduje takie zniesienie blokady, 2) złożeniu przez Klienta, w formie określonej w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, dyspozycji przeniesienia określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa. 2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia określonej liczby IF, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, będących przedmiotem zabezpieczenia, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) do ich uzupełnienia. 90 Ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w 89 Regulaminu, jest dokonywane w terminie do 3 dni roboczych od dnia: 1) przekazania przez Klienta do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w 89 Regulaminu oraz 2) zaakceptowania przez Dom Maklerski wszystkich dokumentów, o których mowa w 89 Regulaminu, 34/37

35 i jest utrzymywane przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jego zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa. Oddział 5 Zabezpieczenie finansowe w formie umowy o ustanowieniu zastawu finansowego Klient ma prawo ustanowić zabezpieczenie finansowe w postaci zastawu finansowego określonej liczby IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, a Dom Maklerski, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, wykona postanowienia umowy o ustanowieniu zastawu finansowego dotyczące takich instrumentach i dokona na rachunku papierów wartościowych Klienta (dłużnika) blokady tych instrumentów po spełnieniu przez Klienta następujących warunków: 1) przekazaniu do Domu Maklerskiego, na warunkach określonych w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, jednego egzemplarza umowy o ustanowieniu zastawu finansowego (oryginał albo kopia potwierdzona notarialnie lub potwierdzona w sposób zaakceptowany przez Dom Maklerski) zawartej przez Klienta w formie pisemnej, która zawiera w szczególności: a) dane stron umowy wystarczające do ich zidentyfikowania, b) określenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem finansowym, c) określenie rodzaju i liczby IF, które są obciążone zastawem finansowym, d) określenie terminu wywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań, e) pełnomocnictwo udzielone przez Klienta dla wierzyciela do zaspokojenia przez przejęcie na własność IF objętych zastawem finansowym, jeżeli zaspokojenie wierzytelności może nastąpić przez takie przejęcie, f) klauzulę kompensacyjną, jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń zabezpieczonych zastawem finansowym może nastąpić przez kompensatę, 2) złożeniu przez Klienta, w formie określonej w Uchwale Zarządu lub w sposób wskazany w Uchwale Zarządu, dyspozycji blokady IF zapisanych na rachunku papierów wartościowych Klienta, która zawiera w szczególności oświadczenie Klienta, że istnieje nieprzedawniona wierzytelność wynikająca ze stosunku prawnego, a forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom przewidzianym w przepisach prawa. 2. Dom Maklerski, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, ocenia czy przekazane przez Klienta dokumenty stanowią wymaganą podstawę do ustanowienia zastawu finansowego, a w przypadku stwierdzenia braku istotnych danych lub złożenia niekompletnych dokumentów, może wezwać Klienta (osobiście, telefonicznie lub na e- mail Klienta) do ich uzupełnienia. 92 Blokada IF, o której mowa w 91 Regulaminu, jest dokonywana w terminie do 3 dni roboczych od dnia: 1) przekazania przez Klienta do Domu Maklerskiego wszystkich dokumentów, o których mowa w 91 Regulaminu oraz 2) zaakceptowania przez Dom Maklerski wszystkich dokumentów, o których mowa w 91 Regulaminu, i jest utrzymywana przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu zastawu finansowego, z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa, a jej zniesienie przez Dom Maklerski następuje na warunkach określonych w przepisach prawa. DZIAŁ VI POSTANOWIENIA INNE ROZDZIAŁ 1 OPŁATY I PROWIZJE Dom Maklerski z tytułu świadczenia na rzecz Klienta usług lub wykonywania czynności na rzecz Klienta, określonych w Regulaminie, obciąża Klientami kosztami lub opłatami wynikającymi z Regulaminu oraz pobiera opłaty lub prowizje zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, przy uwzględnieniu ust Klient wpłaca opłaty i prowizje, w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, na rachunek bankowy Domu Maklerskiego lub są one pobierane przez Dom Maklerski z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowej zgody Klienta, przy czym: 35/37

36 1) prowizje od wykonanego zlecenia Klienta są pobierane z rachunku pieniężnego Klienta w dniu transakcji, chyba że w Uchwale Zarządu zostanie określony inny termin pobierania takich prowizji, 2) opłaty za wykonanie określonej czynności są pobierane z rachunku pieniężnego Klienta przed wykonaniem przez Dom Maklerski czynności objętej opłatą, chyba że Dom Maklerski wyrazi zgodę na wcześniejsze wykonanie danej czynności, 3) Dom Maklerski może odmówić przyjęcia lub wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta do czasu uregulowania przez Klienta zaległych opłat i prowizji. 3. Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Tabeli opłat i prowizji, w tym wprowadzać do Tabeli opłat i prowizji nowe pozycje związane z nowymi usługami lub czynnościami, a także obniżać opłaty lub prowizje. 4. Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 6, na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji, zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, a także przesyła na Klienta informację o takiej zmianie wraz z treścią zmian oraz udostępnia do wiadomości Klientów informację o takiej zmianie wraz z treścią zmian w Oddziałach i Oddziałach Agenta. 5. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 4, zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego, poza informacjami, o których mowa w ust. 4, również tekst jednolity Tabeli opłat i prowizji, która będzie obowiązywała po wejściu w życie zmian w Tabeli opłat i prowizji. 6. Dom Maklerski może wprowadzić do Tabeli opłat i prowizji opłaty lub prowizje związane z nowymi usługami lub czynnościami, jak również może obniżyć opłaty lub prowizje określone Tabeli opłat i prowizji, a wówczas zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, przy czym termin ten może być krótszy niż określony w ust. 4. W takim przypadku odpowiednio stosuje się zapisy ust Jeżeli Klient nie rozwiąże Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionej Tabeli opłat i prowizji, oznacza to, że Klient wyraził zgodę na zmienioną treść Tabeli opłat i prowizji, która w takim przypadku, od dnia jej wejścia w życie, obowiązuje Klienta i Dom Maklerski, przy czym w sytuacji, o której mowa w ust. 6, zmieniona Tabela opłat i prowizji obowiązuje Klientów, którzy w terminie 2 tygodni od terminu wejścia w życie zmienionej Tabeli opłat i prowizji nie rozwiązali Umowy. ROZDZIAŁ 2 SKARGI LUB REKLAMACJE KLIENTÓW Klient może złożyć do Domu Maklerskiego skargę lub reklamację dotyczącą świadczenia przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług maklerskich i wykonywania czynności określonych w przepisach prawa, w Umowie lub w Regulaminie, przy czym Dom Maklerski będzie rozpoznawał tylko i wyłącznie skargi lub reklamacje: 1) złożone na piśmie w Oddziale lub w Oddziale Agenta, 2) przesłane listownie na adres Oddziału, Oddziału Agenta lub siedziby Domu Maklerskiego, 3) przesłane za pomocą sieci internet, o ile zostaną wysłane z a Klienta na Domu Maklerskiego. 2. Klient jest zobowiązany: 1) w skardze lub reklamacji wskazać swoje imię i nazwisko (nazwę), numer Rachunku oraz inne informacje wskazujące na przedmiot skargi lub reklamacji, a także stanowisko Klienta w sprawie objętej skargą lub reklamacją, 2) do skargi lub reklamacji dołączyć oryginały lub kopie dokumentów dotyczące przedmiotu skargi lub reklamacji, jeżeli jest to konieczne w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy. 3. Klient powinien dążyć do tego, aby skarga lub reklamacja była złożona niezwłocznie po zauważeniu przyczyny uzasadniającej złożenie skargi lub reklamacji. 4. Dom Maklerski pozostawia bez rozpoznania skargi lub reklamacje nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Klienta. 5. Dom Maklerski, w trakcie rozpatrywania skargi lub reklamacji Klienta, w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności, których dotyczy skarga lub reklamacja, może zwrócić się do Klienta (osobiście, telefonicznie lub na Klienta) o przedstawienie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeżeli: 1) z treści skargi lub reklamacji nie można należycie ustalić jej przedmiotu lub stanowiska Klienta, lub 2) jest to konieczne dla rzetelnego rozpoznania skargi lub reklamacji, pod rygorem pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpoznania w przypadku nie podjęcia przez Klienta działań lub czynności umożliwiających rozpoznanie skargi lub reklamacji Dom Maklerski, w terminie do miesiąca od dnia otrzymania skargi lub reklamacji, udziela Klientowi odpowiedzi na złożoną skargę lub reklamację, która jest przekazywana Klientowi osobiście w Oddziale lub w Oddziale Agenta albo jest przesyłana na Klienta, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w związku z: 36/37

37 1) przedstawieniem przez Klienta, po złożeniu skargi lub reklamacji, nowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów dotyczących przedmiotu skargi lub reklamacji, ale nie dłużej niż o kolejny miesiąc, 2) koniecznością uzyskania przez Dom Maklerski informacji od innych osób, podmiotów lub instytucji, ale nie dłużej niż o kolejne 3 miesiące. 2. Klient, który nie jest zadowolony ze sposobu załatwiania lub załatwienia przez Dom Maklerski skargi lub reklamacji Klienta, jak również po wyczerpaniu w Domu Maklerskim drogi postępowania skargowego lub reklamacyjnego, może wystąpić z powództwem przeciwko Domowi Maklerskiemu do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego. ROZDZIAŁ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO 96 Dom Maklerski, poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, nie ponosi również odpowiedzialności: 1) za szkody powstałe wskutek wykonania dyspozycji lub zlecenia Klienta zgodnie z ich treścią, 2) za brak realizacji lub częściową realizację dyspozycji lub zlecenia Klienta, jeżeli jest to wynikiem zastosowania regulacji (w szczególności regulaminy, uchwały, decyzje lub zwyczaje) obowiązującej w obrocie zorganizowanym ustalonej przez podmioty uprawnione do ich wydania na podstawie przepisów prawa, 3) za szkody, wydatki lub opłaty poniesione przez Klienta, powstałe wskutek nieodebrania przez Klienta informacji udostępnionej, przekazanej lub wysłanej przez Dom Maklerski do Klienta zgodnie z Umową lub Regulaminem, 4) gdy Klient w terminie określonym przez przepisy prawa nie przekaże do Domu Maklerskiego danych niezbędnych do sporządzenia odpowiednich deklaracji, zeznań, wykazów, informacji podatkowych dotyczących Klienta, 5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy jest to następstwem okoliczności, za które Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, 6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działalność których Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności, 7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy Klient nie uregulował na czas należnych Domowi Maklerskiemu opłat i prowizji, 8) za szkodę powstałą w sytuacji, gdy Dom Maklerski: a) rozwiązał Umowę w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu lub Umowy zawartej z Klientem, b) odmówił przyjęcia dyspozycji lub zlecenia Klienta w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu lub Umowy zawartej z Klientem. ROZDZIAŁ 4 TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W REGULAMINIE Dom Maklerski może wprowadzać zmiany w Regulaminie. 2. Dom Maklerski, na co najmniej 2 tygodnie przed dniem wprowadzenia w życie zmian w Regulaminie, zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego informację o treści tych zmian i terminie ich wejścia w życie, a także przesyła na Klienta informację o takiej zmianie wraz z treścią zmian oraz udostępnia do wiadomości Klientów informację o takiej zmianie wraz z treścią zmian w Oddziałach i Oddziałach Agenta. 3. Dom Maklerski, w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza na stronie internetowej Domu Maklerskiego, poza informacjami, o których mowa w ust. 2, również tekst jednolity Regulaminu, który będzie obowiązywał po wejściu w życie zmian w Regulaminie. 4. Jeżeli Klient nie rozwiąże Umowy przed terminem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, oznacza to, że Klient wyraził zgodę na zmienioną treść Regulaminu, która w takim przypadku, od dnia jej wejścia w życie, obowiązuje Klienta i Dom Maklerski. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2012r. ROZDZIAŁ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU 98 37/37

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. Wersja obowiązująca od dnia 10 sierpnia 2010 r. 1 DZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 18 sierpnia 20149 października

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA DERYWATÓW PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem derywatów, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Wersja obowiązująca od dnia 9 października 2015 r. 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK LUB TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4

PROCEDURA. Adres: Warszawa, ul. J. S. Bacha 2. Adres: Zielona Góra, ul. Kożuchowska 4 POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI DOTYCZĄCEJ WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA I. INFORMACJE OGÓLNE WZYWAJĄ CY: Adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 10 stycznia 2017 DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax.

DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. DOM MAKLERSKI BIG-BG Spółka Akcyjna 00-828 Warszawa Al. Jana Pawła II 15 tel. (22) 697-67-36, 697-67-96, 697-67-97, fax. (22) 697-67-67 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE PRAW POCHODNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO Wersja obowiązująca od dnia 14 października 2016 r. 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Warunki otwierania i prowadzenia rachunków bieżących mbiznes konto z opcją mtransfer dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązują od 2 września 2013 r. Warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA REALIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM BANKU ZACHODNIEGO WBK SA Załącznik nr 2 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM SPÓŁDZIELCZEGO BANKU RZEMIOSŁA I ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA

OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA OFERTA ZAKUPU AKCJI Multimedia Polska SA Niniejsza Oferta Zakupu Akcji realizowana jest w związku z Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka: IPOPEMA Securities S.A. Raport bieżący nr: 4/2015 Data: 3 czerwca 2015 r. Temat: Zwołanie i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo