INFORMATYKA A RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYKA A RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATYKA A RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonownia rynku akcji) Jacek Jarnicki

2 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Spółka akcyjna spółka kapitałowa, utworzona w celu prowadzenia określonej działalności, która kumuluje kapitały wielu osób (w szczególności może to być tylko jedna osoba). Zawarcie spółki następuje w formie aktu notarialnego i wymaga spełnienia szeregu warunków opisanych w ustawie (Kodeks spółek handlowych). Spółki wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki (kapitał akcyjny) kapitał wniesiony przez akcjonariuszy w formie pieniężnej lub innej. Minimalna wysokość kapitału zakładowego dla spółek akcyjnych wynosi obecnie PLN. Kapitał zakładowy musi być kwotowo wskazany w statucie spółki. Spółka ponosi odpowiedzialność wobec wierzycieli do wysokości kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy może być zmieniony jedynie przez przeprowadzenie odpowiedniej procedury prawnej. 2

3 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Akcja równa część kapitału akcyjnego (wartość nominalna akcji). Wartość nominalna akcji nie może być mniejsza niż 0,01 PLN. Akcja jest prawem majątkowym. Akcjonariusz posiadacz akcji spółki (wpisany do odpowiedniego rejestru lub dysponujący akcją na okaziciela). Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz jej zyskach, stosownie do liczby posiadanych akcji. Giełda papierów wartościowych instytucja powołana do umożliwienia obrotu papierami wartościowymi - akcjami, obligacjami, opcjami i innymi. Obecnie w Polsce jest to spółka akcyjna o nazwie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która podlega nadzorowi państwowemu sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 3

4 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Spółka giełdowa spółka akcyjna, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na giełdzie. Spółka taka musi spełnić szereg szczegółowych warunków, miedzy innymi: odpowiedni dokument (tzw. prospekt) opisujący spółkę został opublikowany i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, tzw. kapitalizacja spółki przekracza ustalony limit, akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, że istnieje podstawa do uznania możliwości ich płynnego obrotu. Spółka giełdowa musi wykonywać określone w przepisach obowiązki informacyjne (okresowa publikacja raportów o wynikach działalności i innych komunikatów). Służy do tego celu specjalny system informatyczny 4

5 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Transakcja giełdowa umowa kupna sprzedaży papieru wartościowego zawarta na giełdzie, z zachowaniem reguł obrotu giełdowego. Cena rynkowa papieru wartościowego (kurs) cena po jakiej została zawarta ostatnia transakcja. Cena rynkowa jest zależna od podaży i popytu. Zależnie od sytuacji cena rynkowa papieru wartościowego może podlegać częstym i znacznym zmianom. Cena rynkowa akcji zwykle ma niewiele wspólnego z jej wartością nominalną (wynikającą z podzielenia kapitału zakładowego spółki przez liczbę akcji). Kapitalizacja spółki Kwota wynikająca z pomnożenia liczby akcji przez ich aktualny kurs. 5

6 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Przykład: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA PKOBP (PKO) Kapitał zakładowy Banku wynosi (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów)złotych i dzieli się na (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Na giełdzie od: Kurs aktualny: 43,50 zł (z dnia ) Zmiana procentowa (%): -0,93 Wartość rynkowa (mln zł): ,00 ( mld zł) 6

7 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów SKARB PAŃSTWA , ,99 "Bank Gospodarstwa , ,25 Krajowego" Pozostali (free float) , ,76 Zdanychwynika,że niktzpozostałych akcjonariuszy nie posiada więcej niż 5% akacji. 7

8 Rynek papierów wartościowych wybrane pojęcia podstawowe CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA CITYINTER (CIA) Kapitał zakładowy zł podzielone na akcji po 0,10 zł. Na giełdzie od: Kurs aktualny: 30,36 zł (z dnia ) Zmiana procentowa (%): 1,30 Wartość rynkowa (mln zł): 348,05 Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów Marek Tymiński , ,23 8

9 Rynek papierów wartościowych parę faktów historycznych Targi, na których wymieniano lub sprzedawano i kupowano znajdujące się tam towary (zboża, surowce, niektóre produkty). Targi, na których dokonywano transakcji kupna - sprzedaży bez fizycznej obecności towaru w miejscu jej przeprowadzania (towar podlegał pewnej standaryzacji, konieczny był pewien element zaufania) XIV w. - powstaje giełda zbożowa w Antwerpii Na rynku pieniężnym od dawna rozwijał się handel wekslami XVII w. - giełda w Amsterdamie (notowane są na niej między innymi akcje kompanii zajmujących się eksploracją tzw. nowego świata ), zawarta zostaje pierwsza transakcja terminowa. 9

10 Rynek papierów wartościowych parę faktów historycznych XVIII w. - na giełdzie w Londynie pierwsza afera, wymagająca interwencji administracyjnej. XIX w. szybki rozwój rynku giełdowego, powstają giełdy w wielu miastach europejskich i amerykańskich otwarta zostaje giełda w Warszawie (w tym samym roku zaczęła działać giełda w Nowym Jorku New York Stock Exchange (NYSE) ). Lata międzywojenne działa giełda w Warszawie (notowanych jest około130 papierów) tzw. czarny czwartek na giełdzie NYSE w Nowym Jorku, początek światowego kryzysu gospodarczego próba ponownego uruchomienia giełdy w Warszawie. 10

11 Rynek papierów wartościowych parę faktów historycznych rozpoczyna działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. uruchomienie giełdy wymagało: - opracowania i uchwalenia odpowiedniego prawa, - przygotowania technicznego i przeszkolenia ludzi. Na pierwszej sesji notowane były akcje 5 spółek (Tonsil, Próchnik, Krosno, Exbud, Kable), wpłynęło 112 zleceń, ałączny obrót wyniósł 1990 zł. Obecnie na GPW w Warszawie notowanych jest 358 spółek, składnych średnio 165 tys. zleceń dzienne przy obrocie 1,6 mld. zł. 11

12 Rynek papierów wartościowych akcja w formie papierowej Jedna z pierwszych polskich akcji (1839) 12

13 Rynek papierów wartościowych akcja w formie papierowej Jedna z pierwszych polskich akcji (1839) 13

14 Rynek papierów wartościowych akcja w formie papierowej Jedna z pierwszych polskich akcji (1839) 14

15 Podstawowe zasady obrotu akcjami w Polsce Całkowicie zrezygnowano z akcji w formie papierowej na rzecz akcji w formie zapisu w systemie informatycznym. Uczestnicy obrotu papierami wartościowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Inwestor Dom Maklerski GPW Obecnie działa 29 domów maklerskich, liczba rachunków inwestorów prowadzonych w KDPW przekracza 1,5 mln. 15

16 Podstawowe zasady obrotu akcjami w Polsce Inwestor osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje inwestycji. Dom maklerski instytucja, która jest członkiem giełdy papierów wartościowych, może przeprowadzać na niej transakcje kupna i sprzedaży. Zazwyczaj funkcjonuje przy bankach. Giełda Papierów Wartościowych - instytucja umożliwiająca obrót papierami wartościowymi zgodnie z regulaminem giełdy. Nadzór nad nią pełni państwo, poprzez Komisję Nadzoru Finansowego. Giełda jest obecnie spółką akcyjną. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych instytucja zajmująca się rejestrowaniem papierów wartościowych i rozliczaniem transakcji na giełdzie. Tak jak giełda jest to obecnie spółka akcyjna. 16

17 Podstawowe zasady obrotu akcjami w Polsce Konto (ROR) inwestora KDPW System komputerowy Inwestor DM GPW Przeglądarka internetowa, telefon System komputerowy System komputerowy Systemy komputerowe uczestników procesu obrotu papierami wartościowymi 17

18 Inwestor Dom maklerski Obecnie domy maklerskie udostępniają inwestorowi serwis internetowy pozwalający na realizację następujących usług: składanie zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych, monitorowanie stanu realizacji złożonych zleceń i możliwość ich modyfikacji na bieżąco, obsługę konta bankowego związanego z rachunkiem maklerskim, prezentację historii rachunku, bieżącą kontrolę i wycenę tzw. portfela inwestora, obserwację na bieżąco zmian kursów papierów wartościowych i indeksów giełdowych, dostęp do wielu narzędzi analitycznych z zakresu tzw. analizy technicznej, tzw. rekomendacje dla wybranych papierów wartościowych. 18

19 Inwestor Dom maklerski Aby zostać inwestorem trzeba: ukończyć 18 lat i posiadać NIP, dysponować pewnym zasobem gotówki, założyć rachunek papierów wartościowych, posiadać komputer z dostępem do Internetu (niekoniecznie), poznać podstawowe reguły funkcjonowania rynku papierów wartościowych i zasady obsługi systemu składania zleceń, Prowadzenie rachunku papierów wartościowych jest płatne. Od zawartych transakcji pobierana jest prowizja. Ewentualne zyski (po ich realizacji) podlegają opodatkowaniu wg. stopy procentowej 19%. Straty (zrealizowane) można odliczać od zysków w kolejnych 5 latach. 19

20 Inwestor Dom maklerski Składanie zleceń i ich rodzaje: Założenia: 1. Aby kupić papier wartościowy trzeba posiadać środki (gotówkę na rachunku, lub środki ze sprzedaży innych papierów), aby sprzedać papier wartościowy trzeba go mieć (są także inne możliwości). 2. W momencie złożenia zlecenia środki (w przypadku zlecenia kupna), lub papiery wartościowe (w przypadku zlecenia sprzedaży) są na odpowiednich rachunkach blokowane, czyli nie mogą być wykorzystane w innych zleceniach. 3. Zlecenie w każdej chwili można zmienić lub wycofać (należy jednak wziąć pod uwagę opóźnienia wynikające z działania systemu). 20

21 Inwestor Dom maklerski Składanie zleceń i ich rodzaje: Wybrane rodzaje zleceń: 1. Zlecenie z limitem ceny. Sprzedam n akcji spółki X nie taniej niż za Y zł każda. Kupię n akcji spółki X nie drożej niż za Y zł każda. 2. Zlecenie po każdej cenie (PKC). Sprzedam n akcji spółki X po bieżącej cenie rynkowej. Kupię n akcji spółki X po bieżącej cenie rynkowej. 3. Zlecenie sprzedaży stop-loss. Sprzedam n akcji spółki X po bieżącej cenie rynkowej, gdy cena akcji spadnie poniżej Y. 21

22 System transakcyjny GPW - WARSET (WARsaw Stock Exchange Trading System) Główne zadania systemu: przyjmowanie i weryfikacja zleceń dostarczanych z domów maklerskich, przekazywanie do domów maklerskich informacji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia, realizacja w czasie rzeczywistym algorytmu transakcyjnego (kojarzenie zleceń i zawieranie transakcji), wysyłanie informacji o zawartych transakcjach do domów maklerskich i odbiorców zewnętrznych. obliczanie indeksów, dostarczanie informacji o kursach dla systemu informacji o notowaniach 22

23 System transakcyjny GPW - infrastruktura Podstawowe informacje o systemie: obecnie funkcjonujący system został wykonany prze firmę Hewlett- Packard i działa od 2000 roku, pierwsza wersja systemu działała na bazie komputera Tandem firmy Compaq, obecna wykorzystuje maszynę o nazwie HP Integrity NonStop NS16000, podobny sprzęt i oprogramowanie służą do obsługi największych giełd światowych, system współpracuje z Satelitarnym Systemem Dystrybucji Informacji Giełdowej. 23

24 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Celem algorytmu transakcyjnego jest kojarzenie zleceń kupna isprzedaży, tak aby zmaksymalizować obrót. Każdy notowany papier wartościowy posiada swój arkusz zleceń. Polewej stronie notowane są oferty kupna, a po prawej sprzedaży. KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena Arkusz na razie jest pusty. Nie ma żadnych zleceń. Nie może być też oczywiście zawarta żadna transakcja. 24

25 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Napływające zlecenia porządkowane są według ceny, dla zleceń kupna w porządku malejącym, dla sprzedaży rosnącym. KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena 10:15: :01: :10: :09: :11: :44: :21: :44: Arkusz został częściowo wypełniany. Nie może jednak zostać zawarta żadna transakcja, bowiem maksymalna oferowana cena kupna jest niższa od minimalnej oferowanej ceny sprzedaży. 25

26 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Pojawia się zlecenie kupna 100 akcji po każdej cenie (PKC). Zlecenie zostaje umieszczone na najwyższej pozycji arkusza i jest natychmiast realizowane (zgodnie z zasadą musi być wykonane w całości). KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena 10:21: PKC 10:01: :15: :09: :10: :44: :11: :44: Zlecenie zostało wykonane w dwóch częściach. Kupiono 50 akcji po cenie 65 zł i 50 akcji po cenie 67 zł. Aktualny kurs akcji wynosi teraz 67 zł. 26

27 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Arkusz zleceń wygląda teraz tak: KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena 10:15: :09: :10: :44: :11: :44: :21: Pojawia się kolejne zlecenie, tym razem sprzedaży, 80 akcji z limitem ceny 62 zł. Zlecenie zostaje zapisane na najwyższej pozycji arkusza. Po stronie ofert kupna jest odpowiednie dla realizacji transakcji zlecenie kupna. 27

28 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Arkusz zleceń wygląda teraz tak: KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena 10:15: :35: :10: :09: :11: :44: :21: :44: Zlecenie zostaje wykonane w całości. Sprzedano 80 akcji po cenie 62 zł. Aktualny kurs akcji wynosi od tej chwili 62 zł 28

29 System transakcyjny GPW podstawy zasad działania algorytmu transakcyjnego Po wykonaniu zlecenia arkusz przybiera postać: KUPNO SPRZEDAŻ czas wolumen cena czas wolumen cena 10:15: :09: :10: :44: :11: :44: :21: Do czasu realizacji następnej transakcji po kursie różnym od 62 zł, kurs nie ulega zmianie. 29

30 System transakcyjny GPW harmonogram sesji Faza 1 przyjmowanie zleceń na otwarcie (8.00 do 9.00) można składać zlecenia, ale nie są one realizowane, o godz na podstawie porównania ofert ustala się kurs otwarcia Faza 2 notowania ciągłe (9.00 do 17.20) - zlecenia są realizowane natychmiast zgodnie z zasadami algorytmu transakcyjnego. Faza 3 - fixing (17.20 do 17.30) składane zlecenia nie są realizowane, o godz na podstawie ofert kupna i sprzedaży następuje ustalenie kursu zamknięcia, Faza 3 - dogrywka (17.30 do 17.35) zlecenia są realizowane po kursie ustalonym na fixingu. 30

31 Indeksy giełdowe jako wskaźniki zmian koniunktury, indeks WIG Indeks giełdowy - wskaźnik liczbowy wyznaczany na podstawie kursów wszystkich lub wybranych akcji, służący do syntetycznego przedstawienia sytuacji na giełdzie. Indeks WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) - definicja gdzie: M ( t) WIG( t) 1000 M (0) K( t) M(t) - kapitalizacja portfela indeksu (wszystkie spółki) w chwili t M(0) - kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym ( ) K(t) -współczynnik korygujący indeksu w chwili t (współczynnik korygujący ma za zadanie uniezależnienie indeksu od kapitalizacji nowych spółek i zmiany liczby akcji spółek już notowanych ) 31

32 Indeksy giełdowe indeks WIG WIG wykres indeksu 32

33 Indeksy giełdowe indeks WIG20 Indeks WIG20 (najczęściej używany indeks) Metoda obliczania podobna jak dla indeksu WIG. W skład indeksu wchodzi jedynie 20 największych i najbardziej płynnych spółek. W indeksie nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora działalności gospodarczej. Dzień bazowy dla obliczania indeksu ustalono na Indeks obliczany i publikowany jest co 15 sekund. 33

34 Indeksy giełdowe indeks WIG20 Skład indeksu WIG20 Nazwa Udział w indeksie (%) Asseco Poland 2,04 Bank Handlowy 1,84 Bank Pekao 10,55 LW Bogdanka 2,11 BRE Bank 2,44 ČEZ 1,57 Getin Holding 2,53 Globe Trade Centre 1,91 Grupa LOTOS 1,61 Kernel Holding 1,82 KGHM Polska Miedź 14,33 PBG 0,99 Polska Grupa Energetyczna 7,20 PKN Orlen 9,87 PKO Bank Polski 15,37 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 3,39 PZU SA 9,56 Tauron 3,48 Telekomunikacja Polska 5,91 TVN 1,49 34

35 Indeksy giełdowe indeks WIG20 WIG 20 wykres indeksu 35

36 Indeksy giełdowe indeks Dow Jones Wykres indeksu Dow Jones Industrial Average (DJIA) w ostatnich 30 latach 36

37 Indeksy giełdowe indeks NIKKEI Wykres indeksu NIKKEI w ostatnich 30 latach 37

38 Analiza fundamentalna rynku akcji Analiza fundamentalna zbiór metod szacowania wartości akcji w oparciu o informacje dotyczące między innymi: ogólnej sytuacji ekonomicznej w której funkcjonuje spółka, czynników monetarnych i fiskalnych, sytuacji finansowej spółki, perspektyw reprezentowanej przez spółkę branży, sytuacji personalnej w spółce, Źródła informacji dla prowadzenia analizy fundamentalnej raporty okresowe i komunikaty spółki (system ESPI), prospekt emisyjny, strona internetowa spółki serwisy ekonomiczne, analizy rynkowe, komentarze itd. 38

39 Analiza fundamentalna rynku akcji Najczęściej stosowane wskaźniki liczbowe Wskaźnik Cena/Zysk (Price Earnings Ratio) Wskaźnik Cena/Wartość księgowa (Price/BookValue) Aktualne wartości wskaźników są dostępne na stronie internetowej GPW 39

40 Analiza fundamentalna rynku akcji PKOBP (PKO) C/Z = 16,3 C/WK = 2,49 CITY INTERACTIVE (CIA) C/Z = 15,7 C/WK = 8,78 PKN ORLEN (PKN) C/Z = 8,0 C/WK = 0,89 40

41 Analiza techniczna Analiza techniczna (analiza wykresów) zbiór metod mających na celu przewidywanie wartości akcji w oparciu o dane historyczne (zawarte w wykresie). Idea analizy technicznej opiera się na pewnych założeniach, ważniejsze z nich to, że: kurs akcji w pewnym przedziale czsu podlega określonemu trendowi (rosnący, spadkowy, horyzontalny) aż do momentu, w którym wystąpi zdarzenie powodujące zmianę trendu, pewne typowe sekwencje zmian przebiegu kursu powtarzają się, kurs uwzględnia wszystkie możliwe czynniki np. sytuację ekonomiczną ipolityczną, psychologię inwestorów itd. 41

42 Analiza techniczna Ważniejsze formacje (typowe zachowania wykresów) trójkąt diament formacja V głowa z ramionami flaga chorągiewka klin i.t.d. lewe ramię głowa głowa z ramionami prawe ramię linia szyi 42

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza 3. grudnia 2007 Plan prezentacji Czym jest Giełda Papierów Wartościowych? Charakterystyka GPW w Warszawie. Krótka historia warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Slide 1 Instytucje rynku kapitałowego Slide 2 Instytucje rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Centralny organ administracji rządowej. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Agenda. Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy fundamentalnej

Agenda. Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy fundamentalnej Agenda Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Definicja giełdy Czym na giełdzie można handlować? Jak? Kiedy? Specyfika Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.)

Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) Załącznik do Uchwały Nr 893/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr 871/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Uchwała Nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku Na podstawie 21 ust. 2 Statutu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia co następuje: 1 Giełda oblicza i podaje

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 kwietnia 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy? Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 29 października 2015 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji.

1. W przypadku rachunków prowadzonych w innej walucie prowizja będzie przeliczana zgodnie z Kursem Wymiany X-Trade w momencie zawarcia transakcji. Equity CFD Polska Godziny handlu: 9:00 am 5:20 pm CET rynek zorganizowany Prowizje: 0,25% wartości transakcji, minimum 3 PLN 0,19% wartości transakcji, minimum 3 PLN (daytrading, closing trade) Uwagi:

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split Split jest podziałem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 657/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Giełdy z dnia 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Giełda w liczbach. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Giełda w liczbach Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan prezentacji Giełda na przestrzeni 21 lat Giełda z perspektywy spółek notowanych na GPW Przedstawienie profilu statystycznego inwestora Porady inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Kredyt Inkaso S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

VI.1. Odpis z właściwego rejestru

VI.1. Odpis z właściwego rejestru VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93 94 95 96 97 98 99 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100 101 102 103 104 105 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone. Autor: Adam Zaremba Do rozważnych zysk należy! Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego? Jak niwelować ryzyko? Czym jest system notowań?

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Marzec 2010. 1. Charakterystyka indeksu

Marzec 2010. 1. Charakterystyka indeksu 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z podstawowego rynku akcji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

PRAWO POBORU. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

PRAWO POBORU. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych PRAWO POBORU Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji

Bardziej szczegółowo

Rynek Uprawnieo do emisji CO2

Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Rynek Uprawnieo do emisji CO2 Zasady obrotu i rozliczeń na giełdowym rynku uprawnień do emisji CO 2 Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Informacja o emisji i emitencie. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D. W marcu na tym rynku zadebiutowały dwie spółki: Fast Finance S.A i EKO Holding SA, przy czym Fast Finance S.A. - funkcjonująca przedtem na NewConnect - jest trzecią spółką w historii alternatywnego rynku

Bardziej szczegółowo

Spółka publiczna: z NC na GPW

Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna: z NC na GPW Spółka publiczna +/ Na co liczę? Kapitał Dla firmy na jej rozwój wzrost wartości Dla siebie na wakacje, samochód, podreperowanie budżetu, Z czym muszę się liczyć? Nowi akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Radosław Pietrzyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 11 maja 2015 r. Plan prezentacji 1. Co to jest rynek i giełda?

Bardziej szczegółowo

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A.

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA NOBLE SECURITIES S.A. STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. NOBLE Securities S.A. informacje podstawowe Spółka NOBLE Securities S.A. ( NS, Spółka ) została zarejestrowana, pierwotnie

Bardziej szczegółowo

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

DYWIDENDY. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych DYWIDENDY Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Podstawowe prawa akcjonariuszy: 1) Prawo do dywidendy - prawo do udziału w zyskach spółki 2) Prawo poboru - prawo do zakupu akcji nowej emisji 3)

Bardziej szczegółowo

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego

Rynek wtórny papierów wartościowych. Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Komisja Nadzoru Finansowego Anatomia Sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE UTP NOWY SYSTEM TRANSAKCYJNY GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ?

PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? PRAWA POBORU CZYM SĄ I JAK JE WYKORZYSTAĆ? Emisja z prawem poboru Emisja z prawem poboru może mieć miejsce, gdy spółka potrzebuje dodatkowych środków finansowych i w związku z tym podejmuje decyzję o podwyższeniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. WPROWADZENIE INDEKSU WIG30 SIERPIEŃ 2013 Zmiany na warszawskiej giełdzie Nowe indeksy na GPW Zmiany na GPW Nowy mnożnik w kontraktach terminowych na WIG20

Bardziej szczegółowo

Marzec 2007. 2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG-PL = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t)

Marzec 2007. 2. Zasady obliczania indeksu. Σ P(i)*S(i) WIG-PL = ----------------------------- *1000,00 Σ (P(0)*S(0))* K(t) 1. Charakterystyka indeksu Indeks WIG-PL giełda oblicza od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą akcje wszystkich krajowych spółek giełdowych, które spełnią kryteria bazowe. Wartości historyczne

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne w mbanku

Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne w mbanku Instrumenty pochodne informacje podstawowe..2-5 Kontrakty terminowe jak to działa?...6-10 Kontrakty terminowe notowanie na GPW 11-15 Kontrakty terminowe rozliczenia w KDPW..16-28

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ALIOR BANKU S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 LISTOPADA 2013 R. Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo