Lexis Nexis Polska Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lexis Nexis Polska Sp. z o.o."

Transkrypt

1

2

3 Redaktor prowadzący: Joanna Ołówek Opracowanie redakcyjne: Joanna Ołówek Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by Lexis Nexis Polska Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autora i wydawcy. ISBN Lexis Nexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych Pojęcie papierów wartościowych Rodzaje papierów wartościowych Funkcje papierów wartościowych Instytucja umarzania utraconych dokumentów Literatura ROZDZIAŁ II. Źródła prawa papierów wartościowych Papiery wartościowe w Kodeksie cywilnym Ustawy normujące emisję poszczególnych rodzajów papierów wartościowych.. 20 Część druga WIERZYCIELSKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE ROZDZIAŁ III. Weksle Instytucja przekazu Weksel trasowany i weksel własny Funkcje weksli w obrocie gospodarczym Obieg wekslowy Pojęcie i funkcja indosu Forma i rodzaje indosu Indos zastawniczy Zarzuty przysługujące dłużnikom wekslowym Poręczenie wekslowe (awal) Pojęcie awalu Istota i funkcja awalu Forma awalu Powstanie i zakres odpowiedzialności awalisty Powstanie zobowiązania awalisty

5 6 Spis treści Zakres odpowiedzialności Charakter odpowiedzialności awalisty Przyjęcie weksla, płatność i zapłata Protest i poszukiwanie zwrotne Weksel in blanco Wystawienie i obieg weksla in blanco Istota weksla in blanco Deklaracja wekslowa Obieg weksla in blanco Odpowiedzialność z weksla in blanco Ogólna charakterystyka Zarzuty dłużnika wekslowego wobec posiadacza weksla Dyskonto i redyskonto weksli Dochodzenie wierzytelności z weksli Literatura ROZDZIAŁ IV. Czeki Pojęcie i rodzaje czeków Obieg czekowy Dochodzenie wierzytelności z czeków Literatura ROZDZIAŁ V. Obligacje Pojęcie i rodzaje obligacji Emisja i wykup obligacji Sposoby emisji obligacji Literatura ROZDZIAŁ VI. Bankowe papiery wartościowe Literatura ROZDZIAŁ VII. Listy zastawne Literatura ROZDZIAŁ VIII. Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe.. 94 ROZDZIAŁ IX. Skarbowe papiery wartościowe Obligacje skarbowe Bony skarbowe ROZDZIAŁ X. Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego Część trzecia TOWAROWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ROZDZIAŁ XI. Konosamenty ROZDZIAŁ XII. Dowody składowe Literatura

6 Spis treści 7 Część czwarta UDZIAŁOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ROZDZIAŁ XIII. Akcje Pojęcie i rodzaje akcji Nabywanie i zbywanie akcji w procesie prywatyzacji Literatura ROZDZIAŁ XIV. Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne Świadectwa udziałowe Świadectwa rekompensacyjne Literatura ROZDZIAŁ XV. Certyfikaty inwestycyjne Pojęcie i rodzaje funduszy inwestycyjnych w prawie polskim Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego Certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego Certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego Literatura Część piąta PRZENOSZENIE PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBRÓT PRYWATNY ROZDZIAŁ XVI. Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu cywilnego Papiery imienne Papiery na zlecenie Papiery na okaziciela Literatura ROZDZIAŁ XVII. Obrót wierzytelnościami wekslowymi Przeniesienie praw z weksla na zlecenie indos Przeniesienie praw z weksla imiennego Przeniesienie praw z weksla in blanco ROZDZIAŁ XVIII. Obrót wierzytelnościami czekowymi Przeniesienie praw z czeku wystawionego na zlecenie Przeniesienie praw z czeku na okaziciela Przeniesienie praw z czeku wystawionego in blanco Część szósta PUBLICZNY OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ROZDZIAŁ XIX. Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi Pojęcie i ogólne zasady publicznego obrotu Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, jako przedmiot obrotu

7 8 Spis treści 3. Oferta publiczna oraz dopuszczanie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym Zagadnienia ogólne Prospekt emisyjny i memorandum informacyjne Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym Rynek regulowany Uwagi ogólne Zakaz manipulacji oraz przyjęte praktyki rynkowe Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany Obowiązki informacyjne emitentów Szczególny status prawny tzw. spółki publicznej Ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji Nabywanie znacznych pakietów akcji wezwania Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej Literatura ROZDZIAŁ XX. Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce Komisja Nadzoru Finansowego Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne Zagadnienia ogólne Domy maklerskie Banki prowadzące działalność maklerską Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP Banki powiernicze System depozytowo-rozliczeniowy Zabezpieczanie interesów inwestorów system rekompensat Dostęp do informacji o szczególnym charakterze Tajemnica zawodowa Informacje poufne ROZDZIAŁ XXI. Rynek giełdowy Status prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Rynek oficjalnych notowań giełdowych Członkowie giełdy Animatorzy obrotu giełdowego Animatorzy rynku Animatorzy emitenta Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Zasady ogólne Wprowadzanie instrumentów pochodnych Zlecenia maklerskie transakcje giełdowe Sesje giełdowe Notowania w systemie ciągłym (notowania ciągłe) Notowania w systemie kursu jednolitego (notowania jednolite)

8 Spis treści Transakcje szczególne Transakcje pakietowe Transakcje dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji Transakcje odkupu lub odsprzedaży Ewidencja transakcji giełdowych Upowszechnienie informacji giełdowych Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Literatura ROZDZIAŁ XXII. Rynek pozagiełdowy Wprowadzenie Status prawny pozagiełdowego obrotu regulowanego (uprzednio Centralnej Tabeli Ofert SA) Uczestnictwo w obrocie w ramach regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot SA Dopuszczanie do działania na rynku w charakterze członka Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu na rynku pozagiełdowym Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu na rynku pozagiełdowym Zagadnienia ogólne Instrumenty dłużne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym Zawieszanie obrotu instrumentami finansowymi i ich wykluczanie z obrotu Obrót na rynku pozagiełdowym Wprowadzenie Składanie ofert Transakcje Transakcje pakietowe i transakcje negocjowane ROZDZIAŁ XXIII. Alternatywny system obrotu (rynek NewConnect) Uwagi ogólne Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu Uczestnicy systemu alternatywnego Autoryzowani doradcy Członkowie rynku Animatorzy Rynku Obrót instrumentami finansowymi w systemie alternatywnym Rozpoczęcie notowania Zasady obrotu Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w systemie alternatywnym ROZDZIAŁ XXIV. Catalyst rynek autoryzacji obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Uwagi ogólne Obowiązki informacyjne emitentów dłużnych instrumentów finansowych Zasady kierowania dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na Catalyst Uczestnictwo w obrocie na Catalyst Obrót dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst

9 Wykaz skrótów Akty prawne k.c. ustawa z 23 kwiet nia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerw ca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.m. ustawa z 18 wrześ nia 2001 r. Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689) k.p.a. ustawa z 14 czerw ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267) k.p.c. ustawa z 17 lis topada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) k.s.h. ustawa z 15 wrześ nia 2000 r. Kodeks spó łek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) MiFID dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwiet nia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, zmiany dyrektywy Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywy 2000/12/WE Parlamen - tu Europejskiego i Rady oraz uchylenia dyrektywy Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. UE 2004 L 145/1 ze zm.) pr.bank. ustawa z 29 sierp nia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) pr.czek. ustawa z 28 kwiet nia 1936 r. Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) pr.weksl. ustawa z 28 kwiet nia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) u.f.p. ustawa z 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) u. o n.r.f. ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.) u. o n.r.kap. ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz ze zm.) u. o obl. ustawa z 29 czerw ca 1995 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz ze zm.) u. o obr. instr. fin. ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.) u. o of. publ. ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) Periodyki Mon. Praw. OSNC Monitor Prawniczy Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna

10 12 Wykaz skrótów PiP Państwo i Prawo PPH Przegląd Prawa Handlowego PPG Przegląd Prawa Giełdowego PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Inne CeTO Centralna Tabela Ofert KDPW SA Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA KNF Komisja Nadzoru Finansowego KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd NBP Narodowy Bank Polski WIG Warszawski Indeks Giełdowy NFI Narodowe Fundusze Inwestycyjne PAP Polska Agencja Prasowa

11 Słowo wstępne Oddawane do Państwa rąk opracowanie stanowi szóste wydanie podręcznika z zakresu prawa papierów wartościowych, którego pierwsza edycja ukazała się w roku Moim zamiarem jest syntetyczne, zwięzłe, ale też kompleksowe ujęcie złożonej problematyki papierów wartościowych w świetle zmieniających się uregulowań polskiego systemu prawnego na tle prawa Unii Europejskiej. Opracowanie obejmuje zarówno problematykę prywatnego, jak i publicznego prawa papierów wartościowych. W porównaniu z poprzednim wydaniem wywody zostały zaktualizowane, zmienione i rozszerzone. W szczególności uwzględniono głębokie i radykalne zmiany stanu prawnego wprowadzone trzema obszernymi ustawami z 29 lipca 2005 r.: o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, o obrocie instrumentami finansowymi, a także o ofercie pub licznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obecna edycja odwołuje się również do zmian instytucjonalnych wprowadzonych ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Z chwilą wejścia w życie przepisów tejże ustawy, tj. 19 wrześ nia 2006 r., organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym oraz rynkiem instrumentów finansowych, będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku w rozumieniu aktów prawnych, wydawanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej, stała się Komisja Nadzoru Finansowego, przejmując w tym zakresie dotychczasowe kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze opracowanie uwzględnia w całości nowe uregulowania ustawowe oraz wielokrotne nowelizacje materiału normatywnego dotyczącego funduszy inwestycyjnych, skarbowych papierów wartościowych oraz obrotu instrumentami finansowymi, oferty publicznej i statusu spółki publicznej, dokonane w latach Do poszczególnych części merytorycznych podręcznika dołączono wykaz podstawowej literatury przedmiotu, w wywodach poświęconych prawu wekslowemu uwzględniono natomiast najważniejsze rozstrzyg nięcia judykatury Sądu Najwyższego. Lublin Warszawa, we wrześniu 2013 roku Autor

12 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Rozdział I Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych 1. Pojęcie papierów wartościowych Papiery wartościowe w ujęciu tradycyjnym są szczególnymi dokumentami stwierdzającymi istnienie okreś lonego prawa majątkowego (najczęś ciej chociaż nie tylko wierzytelności) w taki sposób, że posiadanie dokumentu staje się niezbędną przesłanką realizacji prawa (legitymacja formalna). Papiery wartościowe ucieleśniają prawa podmiotowe (wierzytelności), są więc nosicielami inkorporowanego w nich prawa i wartości, które to prawo reprezentuje. Jako takie ułatwiają one i upraszczają obrót wyrażonymi w nich prawami. W doktrynie konkurują między sobą różnorodne teorie wyjaś niające istotę papieru wartościowego. Według tzw. teorii kontraktowej papier wartościowy powstaje poprzez wystawienie i wręczenie drugiej stronie odpowiedniego dokumentu, tzw. teoria kreacyjna przyjmuje zaś, że papier wartościowy powstaje z chwilą świadomego i celowego podpisania dokumentu przez osobę, która go wystawia. Pewną modyfikacją powyższych koncepcji są: teoria emisyjna, która kładzie nacisk na wydanie dokumentu, oraz teoria dobrej wiary, według której do powstania zobowiązania z papieru wartościowego niezbędne jest, obok podpisania go, nabycie dokumentu w dobrej wierze. Należy podzielić pogląd Stefana Grzybowskiego 1, że skutki prawne związane z wystawieniem papieru wartościowego powstają z mocy podpisania dokumentu oraz znalezienia się tego dokumentu w rękach osoby, od której wystawiający go nie może się domagać jego wydania. Współcześnie na rozwiniętych rynkach papierów wartościowych dominującą rolę odgrywają tzw. zdematerializowane papiery wartościowe, które mają niewiele wspólnego z tradycyjnymi papierami wartościowymi. Postać zdematerializowaną mają w szczególności papiery wartościowe występujące na publicznych rynkach giełdowych oraz rynkach pozagiełdowych tychże papierów. Zdematerializowane papiery wartościowe to odpowiednie zapisy na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w systemie informatycznym m.in. przez domy maklerskie, banki oraz zagraniczne i krajowe firmy inwestycyjne System prawa cywilnego, red. S. Grzybowski, t. III, cz. 2, Ossolineum, 1976, s. 988.

13 16 Część pierwsza. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych W systemie prawa polskiego problematykę dematerializacji w sposób kompleksowy reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 2. Zgodnie z art. 5 tej ustawy papiery wartościowe: 1) będące przedmiotem oferty publicznej lub 2) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, lub 3) wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, lub 4) emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie mają formy dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy zawieranej przez emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja). Papiery wartościowe mogą nie mieć formy dokumentu również w przypadku, gdy przewidują to odrębne przepisy dotyczące emisji tych papierów. Papiery wartościowe: 1) będące przedmiotem oferty publicznej, które nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo 2) wprowadzone wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu mogą nie podlegać dematerializacji, jeżeli emitent lub wprowadzający tak posta nowi. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do pożytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego żądanie (art. 7 ustawy). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu, na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (art. 9 ustawy). 2 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz ze zm.

14 Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych Rodzaje papierów wartościowych Papiery wartościowe grupować można według dwóch różnych kryteriów. Ze względu na przedmiot uprawnień w nich inkorporowanych wyróżniamy: 1) papiery opiewające na wierzytelności pieniężne, np. weksle, czeki, obligacje, 2) papiery zawierające uprawnienie do rozporządzania towarem znajdującym się pod pieczą wystawcy dokumentu, np. konosamenty, dowody składowe, 3) papiery, w których inkorporowane są prawa udziałowe w spółkach akcyjnych (akcje). Ze względu na tryb obrotu papierami wartościowymi wyróżniamy: 1) papiery imienne, z których prawa przenoszone są w drodze przelewu, połączonego z wydaniem dokumentu (art. 509, k.c.); 2) papiery na zlecenie, które legitymują jako uprawnionego osobę imiennie wymienioną lub przez nią oznaczoną; są one zbywalne na podstawie indosu i wręczenia papieru (art , art k.c.); 3) papiery na okaziciela, które legitymują każdą osobę przedstawiającą dokument; do ich przenoszenia wymagane jest przeniesienie własności dokumentu, które następuje przez jego wydanie (art , art k.c.) Funkcje papierów wartościowych Papiery wartościowe mogą pełnić funkcję: 1) kredytową polegającą na tym, że wystawiając papier wartościowy i wydając (zbywając) go wystawca (emitent) uzyskuje u nabywcy (wierzyciela) bądź okreś loną sumę pieniężną, bądź prolongatę zadłużenia z tytułu dokonanej transakcji (por. weksle, obligacje); 2) funkcję płatniczą polegającą na tym, że z mocy prawa okreś lone papiery wartościowe (czeki, w niektórych warunkach także weksle) stanowią legalnie dopuszczalny instrument zapłaty, tj. stają się w danych stosunkach surogatem pieniądza. Zamiast zapłaty gotówką, można więc pokryć dług wekslem lub czekiem; 3) funkcję obiegową wynikającą z możliwości łatwego przenoszenia praw z papierów wartościowych. Dotyczy to papierów na zlecenie przenoszonych w drodze indosu oraz papierów na okaziciela przenoszonych przez proste wydanie dokumentu. W ten sposób ułatwia się i upraszcza obrót prawami majątkowymi inkorporowanymi w papierach wartościowych danego rodzaju; z funkcją tą wiąże się mechanizm dyskontowania i redyskontowania weksli przez banki oraz Narodowy Bank Polski; 4) funkcję gwarancyjną (zabezpieczającą) dotyczącą weksli własnych i trasowanych in blanco. Polega ona na tym, że zobowiązany w celu zabezpieczenia roszczeń mogących powstać z okreś lonego stosunku prawnego (sprzedaży na raty, umowy agencyjnej) wystawia odpowiedni weksel, istotnie ułatwiający dochodzenie roszczeń; 5) funkcję legitymacyjną polegającą na uproszczeniu procedur identyfikacji podmiotów praw inkorporowanych w papierach wartościowych, która to identyfikacja sprowadza się przy papierach na okaziciela do przedstawienia dokumentu. 9

15 18 Część pierwsza. Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych 4. Instytucja umarzania utraconych dokumentów 10 Z faktu silnego uzależnienia wykonywania praw od władania dokumentem wynika potrzeba uchylenia ujemnych skutków jego utraty. Funkcję tę spełnia instytucja umarzania utraconych dokumentów. Sprawy umarzania dokumentów reguluje dekret z 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów 3. Umorzenia dokumentu można żądać w razie jego zniszczenia, zagubienia lub bezprawnego zaboru. Odbywa się ono w drodze postępowania sądowego (nieprocesowego) na wniosek ostatniego prawnego posiadacza lub innej osoby mającej interes prawny. Wskutek umorzenia dawny dokument staje się nieważny (nawet gdyby się później odnalazł), a wierzytelność zostaje złączona z nowym. Przepisy dekretu w sferze papierów wartościowych stosuje się w niewielkim zakresie jedynie do obligacji imiennych (por. art. 26 u. o obl.) oraz akcji, świadectw tymczasowych i innych dokumentów wydawanych przez spółkę akcyjną jeśli statut danej spółki nie reguluje trybu postępowania w tym zakresie. Obligacje oraz inne papiery wartościowe na okaziciela nie podlegają w ogóle umorzeniu. Zasady umarzania innych papierów wartościowych okreś lają natomiast przepisy szczególne: w odniesieniu do weksli art pr.weksl., w odniesieniu do czeków art pr.czek. Literatura Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, Kraków Bączyk M., Romanowski M., Papiery wartościowe i czynności bankowe, w: System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań umowy nienazwane, red. W.J. Katner, Warszawa Bień W., Rynek papierów wartościowych, Warszawa Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Warszawa Czachórski W., Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa Gutowski M., Umowa opcji, Kraków Jurga R., Michalski M., Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe w systematyce typów normatywnych papierów wartościowych w prawie polskim, PPH 1999, nr 6. Komosa T., Papiery wartościowe, PPH 1995, nr 4 (wkładka). Kruczalak K., Prawo papierów wartościowych, Sopot Longchamps de Berier R., Dokumenty na okaziciela, w: Encyklopedia podręczna prawa prywatnego, t. II, Warszawa Machnikowski P., Weksel własny in blanco, Warszawa Michalski M., Problematyka prawna umarzania papierów wartościowych, cz. 1: Glosa 1997, nr 12; cz. 2: Glosa 1998, nr 1. Mojak J., Obrót wierzytelnościami, Warszawa Mojak J., Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne, Lublin Mojak J., Prawo papierów wartościowych w zarysie, Kraków Mojak J., w: Prawne zabezpieczenia wierzytelności bankowych, Kraków Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20.

16 Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych 19 Ohanowicz A., Górski J., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część szczegółowa, Warszawa Prawo bankowe. Komentarz, red. E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2002, rozdz. IV W. Pyzioł, rozdz. VII M. Bączyk. Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Kraków Radwański Z., Panowicz-Lipska J., Zobowiązania część szczegółowa, Warszawa Romanowski M., Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2003; Suplement, Warszawa Romanowski M., w: Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Warszawa System prawa cywilnego, t. III, cz. 2: Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum Szpunar A., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa Szumański A., Problem dopuszczalności prawnej emisji nowych typów papierów wartościowych. Z problematyki zasady numerus clausus papierów wartościowych w prawie polskim, w: Studia z prawa gospodarczego i handlowego, Kraków Zakrzewski R., Ochrona obrotu pieniędzmi i papierami wartościowymi w nowym kodeksie karnym, PUG 1998, nr 5. Zawada K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa Zoll F., Część ogólna, w: Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Warszawa Zoll F., Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych, Warszawa 2001.

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Teka Kom. Praw. OL PAN, 2008, 131 138 TRADYCJA A POSTĘP W POLSKIM PRAWIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zakład Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie STAN POLSKIEGO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538, Nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy i jego uczestnicy

Rynek finansowy i jego uczestnicy Elżbieta Aleksandrowska M1,drywydllalowe Studium Doktoranckie Rynek finansowy i jego uczestnicy Rynek finansowy określić można jako ogół transakcji papierami wartościo wymi będącymi instrumentami udziełania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

- o niektórych zabezpieczeniach finansowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-54-04 Druk nr 2680 Warszawa, 17 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH P RYWATYZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. A MODEL GIEŁDY PRYWATNEJ Uwagi wstępne Funkcjonowanie w państwie gospodarki rynkowej łączy się z istnieniem rynków niesformalizowanych i sformalizowanych.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo