FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd Zewnętrzne emisja akcji (publiczna, niepubliczna) lub powiększenie udziałów. Do tej grupy zaliczmy również FIOI PRZDIĘBIORT private equity i venture capital. Kapitał własny odgrywa istotną rolę w przedsiębiorstwie: Katarzyna Mamcarz tanowi fundament funkcjonowania podmiotu powstanie przedsiębiorstwa wymaga posiadania chociaż minimalnego wyposażenia w ten kapitał przez założycieli udziałowców (kapitał zakładowy, udziałowy). 1 2 Oprócz kapitału podstawowego przedsiębiorstwo powinno posiadać kapitał zapasowy i rezerwowy stanowić źródło pokrycia potencjalnych strat przedsiębiorstwa Jest bezpiecznym źródłem finansowania, ponieważ jego stosowanie nie naraża przedsiębiorstwa na ryzyko niewypłacalności. Zapewnia stabilizację finansową i ułatwia utrzymanie płynności finansowej, Jest źródłem zdolności kredytowej przedsiębiorstwa majątek finansowany kapitałem własnym gwarantuje wierzycielom wypłacalność podmiotu, ułatwia to pozyskanie kapitału obcego ze względu na odpowiednie wyposażenie w kapitał własny 3 Funkcje kapitału własnego: Założycielska posiadanie określonego zasobu kapitału stanowi podstawę uruchomienia przedsiębiorstwa i dalszego jego funkcjonowania Finansową - bezzwrotne źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa Gwarancyjna źródło pokrycia strat i gwarancja dla wierzycieli spłaty wobec nich zobowiązań, straty w pierwszej kolejności obciążają dawców kapitału własnego, yrównawcza kapitał zapasowy (rezerwowy) pozwala na kompensowanie strat i zachowanie ciągłości wypłaty dywidendy 4

2 Pomiarowa podstawa do podziału dywidendy, Reprezentacyjna od poziomu, struktury i udziału kapitału własnego w pasywach zależy stabilność finansowa podmiotu, co wpływa na postrzeganie podmiotu na rynku finansowym, Zabezpieczenie przedsiębiorstwa występowanie i przejmowanie strat warunkuje kredyt zaufania do przedsiębiorstwa, Inicjatywna dla kierownictwa zapewnie zachowanie suwerenności i niezależności wobec otoczenia, co umożliwia Kapitał własny składa się z następujących elementów: Kapitały pierwotnie wniesione z wkładów właścicieli, wpłat udziałowców, czy akcjonariuszy za nabyte akcje, Kapitały powstałe na podstawie przepisów zobowiązujących do ich utworzenia, Rezerwowy lub fundusze celowe tworzone z zysku po opodatkowaniu, Zyski nierozliczone w latach poprzednich oraz zyski zatrzymane z roku bieżącego. zarządzanie przedsiębiorstwem i realizowanie ryzykownych przedsięwzięć 5 6 Kapitał podstawowy Zakładowy wartość nominalna akcji x ilość akcji Udziałowy udziały wniesione przez wspólników Rodzaj podmiotu półka komandytowo-akcyjna półka z ograniczoną odpowiedzialnością artość nominalna udziału nie może być niższa niż Kapitał zakładowy (co najmniej) złotych złotych 50 złotych Kapitał zapasowy przedaż akcji powyżej wartości nominalnej Dopłaty wspólników, obowiązkowe odpisy z zysku (np. 8% zysku dopóki kapitał zapasowy półka akcyjna artość nominalna akcji nie może być niższa niż złotych 1 grosz nie stanowi 1/3 kapitału zakładowego) Kapitał z aktualizacji wyceny Przeszacowanie środków trwałych, inwestycji długoterminowych Pozostałe kapitały rezerwowe, zysk/strata z lat ubiegłych, zysk/starta netto 7 8

3 Kapitały własne źródła powiększania ewnętrzne Zewnętrzne CCHY KPITŁU ŁGO Brak konieczności spłaty, Zysk netto mortyzacja Przekształcenia majątku Przekształcenia w kapitałach Dopłaty wspólników Poszukiwanie nowych wspólników Fundusze venture capital misja na rynku pozagiełdowym ypłata dywidendy nie jest obowiązkowa, Dywidenda nie pomniejsza podstawy opodatkowania, zrost udziału kapitału własnego przyczynia się do zwiększenia niezależności finansowej podmiotu, woboda wykorzystania, pływ na decyzje, Zwrot po zaspokojeniu wierzycieli, Brak gwarancji zwrotu FIOI Ł ĘTRZ Głównym źródłem wewnętrznym w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie powinna być zawsze nadwyżka finansowa, składająca się z wyniku finansowego netto danego okresu oraz amortyzacji odpisanej w danym okresie. Zysk netto wygospodarowany przez przedsiębiorstwo jest uważany za podstawoweźródło finansowania przedsiębiorstwa - jego działalności bieżącej, jak i rozwojowej. Zdolność osiągania zysku w długim okresie przez przedsiębiorstwo w efekcie sprzyja podnoszeniu jego wartości rynkowej. Finansowanie aktywów z zysku wzmacnia niezależność gospodarczą oraz zdolność kredytową firmy, ponieważ: 11 Przedsiębiorstwo, które jest w stanie generować wyższe zyski jest postrzegane przez otoczenie jako pewna instytucja, gwarantująca osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zwrotu zainwestowanych kapitałów. Rozszerza się również możliwości uzyskiwania dodatkowych źródeł na finansowanie rozwoju od potencjalnych kapitałodawców (tzw. efekt mnożnikowy). wysoka zdolność przedsiębiorstwa do osiągania zysków (wysoka stopa zysku) jest zabezpieczeniem dla kapitałodawców oraz daje gwarancję spłaty zewnętrznego kapitału wykorzystywanego w danej firmie w konkretnych warunkach rynkowych. 12

4 Drugim źródłem wewnętrznym, składającym się na generowaną w przedsiębiorstwie nadwyżkę finansową jest amortyzacja. Tworzone fundusze z odpisów umorzeniowych mogą być wykorzystywane na dodatkowe, bądź odtworzeniowe inwestycje. mortyzacja bowiem, ze względu na swój szczególny charakter, odzwierciedlający krążenie wartości w przedsiębiorstwie, spełnia następujące funkcje: umorzeniową, kosztową, finansową. umorzeniową - jest instrumentem pomiaru zmniejszania się wartości początkowej majątku trwałego przedsiębiorstwa. Daje informacje o stopniu jego zużycia, co jest istotną przesłanką dla decyzji inwestycyjnych. kosztową - pośredniczy w przenoszeniu wartości zużycia majątku trwałego do kosztów całkowitych przedsiębiorstwa. Jest też istotnym elementem planowania oraz kalkulacji kosztów 13 i cen w każdej firmie. 14 znaczący sposób wpływa również na kształtowanie się wyniku finansowego, a przez to na wielkość obciążeń podatkowych (uwzględnianie amortyzacji w kosztach uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie zmniejsza podstawę opodatkowania, a przez to wielkość należnego podatku dochodowego). funkcji finansowej amortyzacja jest narzędziem tworzenia funduszy środków finansowych przeznaczonych na zastąpienie części zużytego majątku nowymi inwestycjami. łaściwością tak rozumianej amortyzacji jest przeciwdziałanie dekapitalizacji majątku trwałego przedsiębiorstwa. Gromadzenie środków na funduszach amortyzacyjnych z reguły wyprzedza w czasie potrzeby odtworzeniowe. obec tego niejednokrotnie część środków z tych funduszy można stale wykorzystywać jako źródło finansowania bieżącej działalności

5 Pozostałe źródła wewnętrzne, które mogą powstawać w przedsiębiorstwie wiążą się z przekształceniami: w strukturze majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo - polega z reguły na sprzedaży zbędnych składników majątku. Racjonalizacja działań w tym zakresie sprzyja podnoszeniu efektywności zarządzania finansowego, z drugiej zaś strony pozwala na optymalizację potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca winna mięć pełne rozeznanie w zakresie wielkości posiadanego majątku, stopnia jego wykorzystania i ewentualnych możliwości redukcji. iejednokrotnie posiadany znaczny majątek wcale nie świadczy o potencjale ekonomiczno-wytwórczym przedsiębiorstwa. Często stanowi zbędny balast, utrudniający sprawność zarządzania i ujemnie wpływający na wyniki przedsiębiorstwa. w strukturze kapitałów w nim występujących Kolejnym wewnętrznym źródłem kapitału w funkcjonującym przedsiębiorstwie może być uwalnianie kapitału przez przyspieszanie rotacji majątku obrotowego. Jest to możliwe dzięki np. podejmowaniu działań sprzyjających aktywizacji sprzedaży zapasów w celu szybszego odzyskiwania zaangażowanych środków finansowych i redukcji kosztów utrzymania zapasów; prowadzeniu odpowiedniej polityki w sprawie regulowania należności (krótsze terminy, wyższe rabaty za płatność gotówkową itp.) oraz prowadzeniu określonej strategii w zakresie logistyki, sprzyjającej minimalizacji kosztów transportu, magazynowania, konfekcjonowania, itp. Źródłem finansowania wewnętrznego mogą być rezerwy tworzone w przedsiębiorstwie. praktyce rezerwy środków finansowych, służce finansowaniu majątku, mają swe źródło w działaniach firmy neutralizujących skutki ponoszonego ryzyka. Rezerwy zwykle są tworzone dla ubezpieczenia ryzyka wynikającego z bieżącej obsługi wszelkiego rodzaju płatności. Ich uwzględnienie w rachunku całkowitych kosztów daje gwarancje utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia zjawisk losowych

6 Jeśli w danym roku nie będą potrzebne (nie pojawiły się straty nadzwyczajne), to jako zyski nadzwyczajne mogą zostać wykorzystane w procesach inwestycyjnych. Inny rodzaj rezerw finansowych stanowią lokaty wygospodarowanego zysku w finansowe składniki majątku o charakterze krótkoterminowym (najbardziej płynne papiery wartościowe). ą one traktowane jako instrumenty stabilizujące równowagę finansową przedsiębiorstwa. razie zachwiania równowagi, mogą służyć sfinansowaniu doraźnych potrzeb. 21 FIOI Ł ZĘTRZ Kapitały własne, ale mające charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa, tworzą wkłady własne właścicieli czy udziały wspólników. Z podwyższenia kapitału własnego firmy nie wynikają w przyszłości jakiekolwiek obligatoryjne, prawne zobowiązania wypłaty. pływa to dodatnio na płynność finansową przedsiębiorstwa - nie ma potrzeby wypłaty kapitałów i odsetek, jak to ma miejsce w przypadku kapitałów obcych. Ponadto w przypadku podwyższania kapitałów własnych wzrost majątku firmy nie wywołuje analogicznego przyrostu sumy roszczeń wierzycieli. Przeciwnie, rośnie baza gwarancyjna firmy wobec dłużników. 22 Pozyskanie kapitału własnego możliwe jest poprzez dopłaty dotychczasowych właścicieli lub rozszerzanie grona właścicielskiego i uzyskiwanie tych kapitałów od kolejnych wspólników lub współudziałowców. Ta druga droga zmienia strukturę właścicielską, może doprowadzić do rozproszenia kapitału właścicielskiego. Powoduje zmiany w organach decyzyjnych firmy, bowiem wszyscy właściciele, nie tylko dotychczasowi, mogą wpływać na decyzje dotyczące funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. pecyficzną formą pozyskania kapitału własnego jest finansowanie w oparciu o venture capital. zczególnym miejscem pozyskania kapitału własnego jest rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy jako miejsce pozyskania kapitału rynek kapitałów średnio- i długoterminowych, na którym kapitał jest pozyskiwany poprzez emisję instrumentów finansowych, w tym szczególnie papierów wartościowych. Rynek kapitałowy jest miejscem zarówno pozyskiwania, jak i inwestowania kapitału. Z punktu widzenia organizacyjno-prawnego wyróżniamy: rynek niepubliczny, publiczny

7 Zasadniczą cechą publicznego rynku kapitałowego jest powszechny dostęp do kapitału oferowanego przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Organizacja rynku publicznego służy z jednej strony zapewnieniu emitentom jak najlepszego dostępu do kapitału, z drugiej zapewnieniu ochrony interesu inwestorów poprzez wprowadzenie nadzoru nad rynkiem, ustanowienie rygorystycznych warunków dopuszczania do udziału w rynku obejmujących przede wszystkim dostęp do informacji na temat emitenta oraz stworzenie systemu instytucji organizujących rynek. Oferta publiczna (public issue), jest rozumiana jako udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, które powinny stanowić dla zainteresowanych uczestników rynku dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych Polsce obecnie mianem oferty publicznej określa się ofertę skierowaną do co najmniej 150 osób (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 3, ust. 3, Dz. U r 184 poz. 1539). yróżnia się dwa rodzaje emisji publicznej: ofertę otwartą - prawo do nabycia papieru wartościowego (akcji) ma każdy inwestor. przypadku akcji można ogólnie powiedzieć, że obowiązują tu dwie zasady: kto pierwszy, ten lepszy lub kupi ten, kto więcej zapłaci, ofertę zamkniętą - prawo kupna (prawo poboru) mają przede wszystkim dotychczasowi akcjonariusze, ale może być ona skierowana również do menadżerów, pracowników spółki lub inwestorów strategicznych

8 Jeżeli jest to pierwsza oferta skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów, to jest to tzw. pierwsza oferta publiczna (initial public offering, IPO). Oferta prywatna (private issue) oznacza, tą emisję papierów wartościowych, która została skierowana do wąskiego grona inwestorów według uzgodnionych między stronami warunków. 2 Dwa główne segmenty rynku kapitałowego to : Rynek pierwotny - rynek, na którym dokonuje się zasilenie emitenta papierów wartościowych w kapitał. a rynku pierwotnym uprawnione podmioty emitują nowe papiery wartościowe (akcje lub obligacje), które trafiają do ich pierwszego nabywcy w drodze oferty publicznej bądź w drodze oferty prywatnej. Rynek wtórny jest rynkiem, na którym nie następuje już zasilenie spółek w kapitał, a odbywa się obrót papierami wartościowymi Rynek ten służy zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży już wyemitowanych walorów pomiędzy inwestorami, przeważnie za pośrednictwem odpowiednich instytucji finansowych i jest najważniejszym segmentem rynku papierów wartościowych - na nim kształtuje się rzeczywista cena papieru wartościowego. Obrót na rynku wtórnym może mieć charakter zorganizowany lub niezorganizowany. Obrót zorganizowany to obrót papierami wartościowymi dokonywany na terytorium RP na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (O) Rynek regulowany to system obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do tego obrotu, który zapewnia wszystkim inwestorom równy dostęp do informacji w tym samym czasie oraz jednakowe warunki nabycia i zbycia papierów wartościowych. Rynek taki jest odpowiednio zorganizowany, podlega nadzorowi oraz jest uznany przez państwa członkowskie U jako spełniający określone w ramach Unii uropejskiej standardy

9 Rynek regulowany obejmuje: rynek giełdowy i pozagiełdowy. a) Rynek giełdowy jest miejscem obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Polsce rynek giełdowy jest prowadzony przez Giełdę Papierów artościowych w arszawie. funkcje rozliczeniowe sprawuje Krajowy Depozyt Papierów artościowych, funkcje nadzorcze należą do Komisji adzoru Obecnie obrót giełdowy prowadzony jest na dwóch rynkach - podstawowym i równoległym, które różnią się warunkami dopuszczenia akcji do obrotu. kcje każdej spółki są notowanej na rynku regulowanym są zaliczane do (kryterium kapitalizacji): egment 250 Plus obejmuje spółki o kapitalizacji przekraczającej 250 mln euro, egment 50 Plus grupuje spółki o kapitalizacji minimum 50 mln euro, egment 5 Plus składa się ze spółek o kapitalizacji Finansowego, 33 powyżej 5 mln euro, 34 Transakcje na giełdzie (oprócz transakcji pakietowych) egment MIU 5 skupia akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro. Dodatkowym segmentem rynku jest Lista lertów. egment rynku giełdowego, w skład którego wchodzą spółki, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością lub są w stanie upadłości. zawierane są w godzinach tym czasie odbywają się notowania w dwóch systemach: notowań ciągłych i jednolitych. otowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji, od godziny 8.45) i instrumentów rynku kasowego (od godziny 9.00). otowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o godzinie i esja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań

10 systemie kursu jednolitego są to: faza przez otwarciem, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji. notowaniach ciągłych fazy sesji to: faza przed otwarciem, fixing na otwarcie, notowania ciągłe, przed zamknięciem, fixing na zamknięcie i dogrywka. lternatywny system obrotu jest wielostronnym systemem obrotu papierami wartościowymi mniejszych spółek dokonywany poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów artościowych w arszawie. 37 OFRT PUBLICZ RYK PIROTY RYK GIŁDOY RYK PODTOY: kcje Inne papiery wartościowe OFRT PRYT RYK RGULOY 3_rynki materiały informacyjne RYK PPIRÓ RTOŚCIOYCH POLC RYK POZGIŁDOY OBRÓT ZORGIZOY RYK RÓOLGŁY: kcje Inne papiery wartościowe RYK TÓRY OBRÓT IZORGIZOY LTRTYY YTM OBROTU (COCCT) 38 Indeks IG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu IG wynosiła 1000 pkt. Obecnie IG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GP, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. indeksie IG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 39 Indeks IG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. IG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie IG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie. Pochodne IG 30: IG30TR, 40

11 Indeks IG30TR jest obliczany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazową indeksu ustalono na dzień 28 grudnia 2012 r. na poziomie 3729,44 pkt. odróżnieniu od indeksu IG30, IG30TR jest indeksem dochodowym, co oznacza,że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. szystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu IG30. Indeks IG30short jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. IG30short jest indeksem pochodnym do indeksu IG30, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG30. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku, a wartość bazowa indeksu IG30short wynosiła w tym dniu 4777,65 pkt. Indeks IG30short kształtuje się symetrycznie do indeksu IG30, tzn. przy spadku IG30 o 10 pkt. IG30short rośnie o 10 pkt Indeks IG30lev jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. IG30lev jest indeksem pochodnym do indeksu IG30, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG30. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku, a wartość bazowa indeksu IG30short wynosiła w tym dniu 1133,71 pkt. Indeks IG30lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu IG30: podąża zgodnie z kierunkiem IG30, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost IG30 o 10 pkt. powoduje wzrost IG30lev o 20 pkt. i odwrotnie. Indeks IG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. IG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie IG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks IG20 jest indeksem bazowym dla indeksów IG20short i IG20lev

12 Indeks IG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. odróżnieniu od indeksu IG20, IG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. szystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu IG20. Indeks IG20short jest obliczany od 4 maja 2009 roku. IG20short jest indeksem pochodnym do indeksu IG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG20. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu IG20 w tym dniu. Indeks IG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu IG20 tzn. przy spadku IG20 o 10 pkt. IG20short rośnie o 10 pkt Indeks IG20lev jest obliczany od 4 maja 2009 roku. IG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu IG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG20. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu IG20 w tym dniu. Indeks IG20lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu IG20: podąża zgodnie z kierunkiem IG20, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost IG20 o 10 pkt. powoduje wzrost IG20lev o 20 pkt. i odwrotnie. 47 Indeks mig40 jest kontynuacją indeksu MIDIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GP. artość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mig40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie mig40 nie uczestniczą spółki z indeksów IG20 i sig80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GP i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro. 48

13 24 marca 2014 r. GP rozpoczęła publikację indeksów IG50 oraz IG250, które obejmują odpowiednio: 50 średnich i 250 małych spółek z Głównego Rynku GP. Obydwa wskaźniki będą indeksami cenowymi, a udział jednej spółki w kapitalizacji indeksu będzie ograniczany do 10%. prowadzenie nowych indeksów będzie skutkować zaprzestaniem publikacji indeksów sig80 i IG- Plus z dniem 21 marca 2014 r., a z końcem 2015 r. GP zakończy publikację indeksu mig Indeks sig80 jest kontynuacją indeksu IRR i jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GP. artość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. sig80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie sig80 nie uczestniczą spółki z indeksów IG20 i mig40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GP i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10% 50 Indeks IG-Plus jest uzupełnieniem rodziny indeksów IG20, mig40 i sig80. jego skład spółki, które nie kwalifikują się do indeksów IG20, mig40 i sig80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLU, czyli ich przeciętna wartość rynkowa z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwsza wartość indeksu została opublikowana 1 grudnia 2011 r. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. IG-Plus jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend

14 szczegolowych_zasad_konstrukcji.pdf 56

15 Indeks IGdiv Indeks IGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 Indeks RPCT giełda oblicza od 19 listopada 2009 r. Indeks roku, a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. woim portfelem indeks obejmuje do 30 spółek (w szczególnych przypadkach dopuszcza się większą liczbę), które w rankingu indeksów sporządzonym na podstawie Uchwały r 871/2013 obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GP. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z z późn. zm., znalazły się na pozycji nie niższej, niż 150 szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi i charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, listopada każdego roku oraz w ostatnich 5 latach obrotowych wypłaciły dywidendę, co najmniej trzykrotnie. IGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu RPCT wynosiła 1000 pkt. RPCT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim z dywidend i praw poboru akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru Indeks InvestorM jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI.. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu Investor Top 25 Małych półek FIO. Indeks Investor M stanowi element tzw. benchmarku do oceny wyników inwestycyjnych tego funduszu. Metodologia indeksu Investor M opracowana została wspólnie przez GP w arszawie i Investors TFI.. Datą bazową indeksu jest dzień 31 grudnia 2002 r., a jego wartość wynosiła w tym dniu 1000 pkt

16 1.Głównymi motywami upublicznienia spółki, uporządkowanymi według ważności, są: pozyskanie kapitału na finansowanie inwestycji, redukcja kosztów kapitału, zwrotśrodków starym akcjonariuszom. 2. Trzy podstawowe grupy motywów to: motywy finansowe, czyli głównie pozyskanie kapitału własnego i stworzenie wystarczającej bazy do finansowania dalszego rozwoju; ponadto przytacza się tu ułatwienie fuzji i przejęć ze względu na akcję jako walutę transakcyjną oraz ułatwienie przyszłych emisji akcji i obligacji (obligacje zamienne i obligacje z warrantem), 61 motywy własnościowe (dywersyfikacja majątku spółki, przekształcanie przedsiębiorstw rodzinnych w spółki), motywy zwiększenia przedsiębiorczości (wzrost obrotów, pozycji rynkowej, ułatwienie akwizycji personelu, wzrost stopnia znajomości spółki Motywy upublicznienia ujmowane są również w podobne w treści do podziału poprzedniego, cztery podstawowe grupy: pozyskiwanie kapitału w celu finansowania szeroko rozumianych inwestycji (włącznie z powiększaniem kapitału własnego i akwizycjami), realizacja zysków przez aktualnych akcjonariuszy, 4. Te cztery najczęściej wymieniane motywy dadzą się z kolei ująć w dwie główne kategorie: finansowanie inwestycji i zwrot środków aktualnym akcjonariuszom; implikują maksymalizację dochodu jako pierwotny powód, przy założeniu że spółka postępuje racjonalnie, wizerunek firmy i zmiana struktury akcjonariatu; oznaczają korzyść dla spółki tylko wtedy, gdy kursy akcji kształtują się zgodnie z rozwojem rynku. wizerunek firmy, zmiana struktury akcjonariatu

17 Podstawowym motywem jest dążenie spółki do pozyskania na korzystnych warunkach dodatkowego kapitału w celu sfinansowania jej dalszego rozwoju. Rynek publiczny należy traktować jako ważne, alternatywne źródło pozyskania kapitału w stosunku do wewnętrznego, a także do zewnętrznego finansowania na rynku niepublicznym ze względu na dużą koncentrację popytu. Giełda papierów wartościowych, jako rynek publiczny, może pełnić funkcję ważnego zewnętrznego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 65 a rynku publicznym łatwiej jest znaleźć kapitałodawców i uplasować akcje, uzyskując relatywnie wysoką cenę emisyjną. Bieżąca wycena spółki stanowi także dobrą podstawę do prawidłowego ustalenia ceny emisyjnej dla akcji nowo emitowanych. Rynek publiczny umożliwia pozyskanie środków finansowych od kapitałodawców indywidualnych i instytucjonalnych: gospodarstw domowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. arunkiem jest jednak efektywne wykorzystanie przez spółkę pozyskanego kapitału, zapewniające inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu. 66 Ubieganie się spółek o kapitał na rynku publicznym nie jest jednak aktem jednorazowym, lecz mogą one dokonywać kolejnych emisji na rynku pierwotnym, jeżeli poprzednie zapewniły inwestorom wysokie stopy zwrotu. Znaczne możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym przez emisję akcji powodują istotną zmianę w strukturze kapitału. zrost udziału kapitału własnego zwiększa możliwości korzystania ze środków obcych i uruchomienia dźwigni finansowej. Z omawianym motywem poszukiwania kapitału wiąże się problem wysokości kosztu, który jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru źródła jego pozyskania. koncentrowany popyt na giełdzie umożliwia emitentom pozyskanie kapitału na korzystnych warunkach. tym aspekcie dobrze rozwinięty publiczny rynek finansowy jest konkurentem dla banków

18 Banki dostarczają wprawdzie znacznego kapitału, ale równocześnie żądają za to relatywnie wysokiego wynagrodzenia za udzielone środki i świadczone usługi. rezultacie pozyskanie kapitału z banku jest drogie, a istnienie rozwiniętego rynku finansowego daje spółkom możliwość korzystania z alternatywnego źródła finansowania. Co więcej, spółki mając alternatywne źródło finansowania w postaci rynku publicznego mogą zwiększyć siłę przetargową w stosunkach z bankami. 69 tym kontekście należy podkreślić, że dwa skrajne systemy finansowe, to: system oparty na rynku (market-based financial system), nazywany inaczej anglosaskim, angloamerykańskim lub rynkowym, system oparty na bankach (bank-based financial system) określany również mianem kontynentalnego, reńskiego lub niemiecko-japońskiego. Zwłaszcza iemcy postawiły na banki uniwersalne, a nie na rynek kapitałowy w finansowaniu działalności gospodarczej. konsekwencji w przemyśle niemieckim przeważają firmy, które traktują kredyt bankowy jako atrakcyjną opcję finansowania swego rozwoju. 70 Obniżka kosztów wynika nie tylko z: ich lepszej pozycji przetargowej w stosunku do banków, również z poprawy jakości otrzymywanych przez banki informacji o spółkach notowanych na giełdzie. półki posiadające status spółki publicznej mogą równocześnie łatwiej uzyskać kredyty bankowe. Możliwość częściowego wyeliminowania banków jako pośrednika w transferze kapitału na rzecz rynku kapitałowego oznacza, że dochód banków w postaci spreadu przypada do podziału między kapitałodawców i kapitałobiorców. Bank może ponadto odmówić kredytu niewiarygodnym spółkom, a ze względu na regulacje wynikające z prawa bankowego możliwości korzystania przez nie z kredytów są również ograniczone

19 Przygotowanie oferty publicznej pociąga za sobą konieczność podjęcia szeregu działań natury organizacyjnej i formalnej: 1. Oferta publiczna może być przeprowadzona wyłącznie przez spółki mające formę prawną spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Ponadto pojawia się potrzeba szczegółowego przeglądu wszystkich funkcjonujących dokumentów korporacyjnych i zmiany ich bądź dostosowania do zasad rynku publicznego. Dotyczy to szczególnie kwestii uprzywilejowania akcji czy sposobu wyboru członków rady nadzorczej. ażny jest również wybór profesjonalnych doradców wspierających spółkę w przygotowaniu, a następnie przeprowadzeniu oferty publicznej. Podmioty doradzające można podzielić na te: z usług, których spółka jest zobowiązana skorzystać (biegły rewident oraz firma inwestycyjna) oraz te, których doradztwo nie jest obowiązkowe (doradcy finansowi, doradcy prawni, subemitenci usługowi i inwestycyjni, agencje public relations/investor relations) zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji niezbędne jest przeprowadzenie analizy finansowej i prawnej, stanowiących podstawę do sporządzenia wstępnej wyceny przedsiębiorstwa i ustalenia ceny emisyjnej akcji. 3. Po trzecie, konieczne jest określenie podstawowych parametrów emisji, tj.: terminu emisji, wartości emisji oraz struktury emisji. Prospekt ction Harmonogram statystyki oferty s. 9. zczegóły oferty s. 17. Przykład 1, 2,

20 ymienia się następujące procedury plasowania emisji akcji (metody ustalania ceny emisyjnej): procedura według ceny ustalonej przez budowanie księgi popytu (book-building): z opcją wielokrotnego przydziału (greenshoe), z opcją podwyższania ceny emisyjnej, procedura według ceny stałej (fixed price), procedura aukcyjna (auctions). ramach każdej z tych trzech procedur występują różne warianty, które różnią się: tym, kiedy i w jaki sposób jest ustalana cena emisyjna, rolą emitenta, pośredników i inwestorów, czasem składania zleceń przez inwestorów sposobem dystrybucji akcji Budowa księgi popytu: ustalanie ceny emisyjnej w drodze zbierania od inwestorów instytucjonalnych deklaracji w sprawie zakupu akcji. Przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych może odbywać się: w trakcie zapisów instytucji - z ceną maksymalną z przedziału cenowego bądź po zamknięciu budowy księgi popytu - z ceną już ustaloną. Osoby biorące udział w budowaniu księgi popytu wskazują: liczbę akcji, które skłonni byliby kupić, z uwzględnieniem różnych poziomów ceny emisyjnej. a tej podstawie ustalana jest cena równowagi, przy której wszystkie akcje z tej transzy zostają subskrybowane oraz pozostaje pewna nadwyżka zamówień. ostatnich latach z powodu znacznego przesubskrybowania pierwszych ofert publicznych akcji wykształciły się w praktyce dwie modyfikacje metody bookbuildingu. (1. z opcją dodatkowego przydziału, 2. z opcją podwyższania ceny emisyjnej ) 79 80

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy":

Ad. 3. Nadwyżka rynkowej wartości spółki ponad wartość księgową (MVA - Market Value Added) lub ciche rezerwy: Metody majątkowe Zadanie 1 Poniższe dane dotyczą Spółki Beta", notowanej na giełdzie: Wyszczególnienie Rok 1 Rok 2 Kapitał podstawowy 900 000 1 080 000 Należne, nie wniesione wpłaty na poczet kapitału

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE

PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE PAPIERY WARTOŚCIOWE AKCJE I OBLIGACJE 1 AKCJE OBLIGACJE EMITENT Uzyskuje kapitał na działalność Część zysku wypłaca w formie dywidendy akcjonariuszom Jest zobowiązany do respektowania decyzji akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Slide 1 Instytucje rynku kapitałowego Slide 2 Instytucje rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Centralny organ administracji rządowej. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014

XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym. Etap szkolny. Rok szkolny 2013/2014 XIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Spółka akcyjna pozyskiwanie kapitałów na rynku finansowym Etap szkolny Rok szkolny 2013/2014 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

SPLIT. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych SPLIT Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Operacje na papierach wartościowych Operacje na papierach wartościowych odzwierciedlają zmiany treści praw i innych cech papierów wartościowych lub

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów?

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Jakie są konsekwencje podatkowe związane z emisją i realizacją tych warrantów? Katalog praw pochodnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej UPDOP) ma charakter otwarty z zastrzeżeniem,

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Sprawozdanie Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. dotyczące adekwatności kapitałowej Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010r. Celem Sprawozdania Zarządu Invista Dom Maklerski S.A. (zw. dalej Spółką

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 1 Projekt uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA INKASO S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl

Wycena przedsiębiorstwa. Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl Wycena przedsiębiorstwa Bartłomiej Knichnicki b.knichnicki@volante.pl 1. Cel wyceny 2. Metody majątkowe 3. Metody dochodowe 4. Metody porównawcze Agenda Cel wyceny motywy wyceny Transakcje kupna-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005.

Podręcznik: Z. Makieła, T. Rachwał, Podstawy Przedsiębiorczości. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Nowa Era, Warszawa 2005. 1.. 2. Giełda Papierów Wartościowych Uczeń zna a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcie giełdy, papieru wartościowego, rodzaje rynków, rodzaje papierów wartościowych. Uczeń potrafi: wyjaśnić rolę giełdy,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. - do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R.

GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo