FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE PRZEDIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 FIOI Ł UIRYTT MRII CURI KŁODOKIJ LUBLII YDZIŁ KOOMICZY Z punktu widzenia pochodzenia kapitały własne możemy podzielić na: 1. ewnętrzne zysk zatrzymany, amortyzacja lajd Zewnętrzne emisja akcji (publiczna, niepubliczna) lub powiększenie udziałów. Do tej grupy zaliczmy również FIOI PRZDIĘBIORT private equity i venture capital. Kapitał własny odgrywa istotną rolę w przedsiębiorstwie: Katarzyna Mamcarz tanowi fundament funkcjonowania podmiotu powstanie przedsiębiorstwa wymaga posiadania chociaż minimalnego wyposażenia w ten kapitał przez założycieli udziałowców (kapitał zakładowy, udziałowy). 1 2 Oprócz kapitału podstawowego przedsiębiorstwo powinno posiadać kapitał zapasowy i rezerwowy stanowić źródło pokrycia potencjalnych strat przedsiębiorstwa Jest bezpiecznym źródłem finansowania, ponieważ jego stosowanie nie naraża przedsiębiorstwa na ryzyko niewypłacalności. Zapewnia stabilizację finansową i ułatwia utrzymanie płynności finansowej, Jest źródłem zdolności kredytowej przedsiębiorstwa majątek finansowany kapitałem własnym gwarantuje wierzycielom wypłacalność podmiotu, ułatwia to pozyskanie kapitału obcego ze względu na odpowiednie wyposażenie w kapitał własny 3 Funkcje kapitału własnego: Założycielska posiadanie określonego zasobu kapitału stanowi podstawę uruchomienia przedsiębiorstwa i dalszego jego funkcjonowania Finansową - bezzwrotne źródło finansowania majątku przedsiębiorstwa Gwarancyjna źródło pokrycia strat i gwarancja dla wierzycieli spłaty wobec nich zobowiązań, straty w pierwszej kolejności obciążają dawców kapitału własnego, yrównawcza kapitał zapasowy (rezerwowy) pozwala na kompensowanie strat i zachowanie ciągłości wypłaty dywidendy 4

2 Pomiarowa podstawa do podziału dywidendy, Reprezentacyjna od poziomu, struktury i udziału kapitału własnego w pasywach zależy stabilność finansowa podmiotu, co wpływa na postrzeganie podmiotu na rynku finansowym, Zabezpieczenie przedsiębiorstwa występowanie i przejmowanie strat warunkuje kredyt zaufania do przedsiębiorstwa, Inicjatywna dla kierownictwa zapewnie zachowanie suwerenności i niezależności wobec otoczenia, co umożliwia Kapitał własny składa się z następujących elementów: Kapitały pierwotnie wniesione z wkładów właścicieli, wpłat udziałowców, czy akcjonariuszy za nabyte akcje, Kapitały powstałe na podstawie przepisów zobowiązujących do ich utworzenia, Rezerwowy lub fundusze celowe tworzone z zysku po opodatkowaniu, Zyski nierozliczone w latach poprzednich oraz zyski zatrzymane z roku bieżącego. zarządzanie przedsiębiorstwem i realizowanie ryzykownych przedsięwzięć 5 6 Kapitał podstawowy Zakładowy wartość nominalna akcji x ilość akcji Udziałowy udziały wniesione przez wspólników Rodzaj podmiotu półka komandytowo-akcyjna półka z ograniczoną odpowiedzialnością artość nominalna udziału nie może być niższa niż Kapitał zakładowy (co najmniej) złotych złotych 50 złotych Kapitał zapasowy przedaż akcji powyżej wartości nominalnej Dopłaty wspólników, obowiązkowe odpisy z zysku (np. 8% zysku dopóki kapitał zapasowy półka akcyjna artość nominalna akcji nie może być niższa niż złotych 1 grosz nie stanowi 1/3 kapitału zakładowego) Kapitał z aktualizacji wyceny Przeszacowanie środków trwałych, inwestycji długoterminowych Pozostałe kapitały rezerwowe, zysk/strata z lat ubiegłych, zysk/starta netto 7 8

3 Kapitały własne źródła powiększania ewnętrzne Zewnętrzne CCHY KPITŁU ŁGO Brak konieczności spłaty, Zysk netto mortyzacja Przekształcenia majątku Przekształcenia w kapitałach Dopłaty wspólników Poszukiwanie nowych wspólników Fundusze venture capital misja na rynku pozagiełdowym ypłata dywidendy nie jest obowiązkowa, Dywidenda nie pomniejsza podstawy opodatkowania, zrost udziału kapitału własnego przyczynia się do zwiększenia niezależności finansowej podmiotu, woboda wykorzystania, pływ na decyzje, Zwrot po zaspokojeniu wierzycieli, Brak gwarancji zwrotu FIOI Ł ĘTRZ Głównym źródłem wewnętrznym w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie powinna być zawsze nadwyżka finansowa, składająca się z wyniku finansowego netto danego okresu oraz amortyzacji odpisanej w danym okresie. Zysk netto wygospodarowany przez przedsiębiorstwo jest uważany za podstawoweźródło finansowania przedsiębiorstwa - jego działalności bieżącej, jak i rozwojowej. Zdolność osiągania zysku w długim okresie przez przedsiębiorstwo w efekcie sprzyja podnoszeniu jego wartości rynkowej. Finansowanie aktywów z zysku wzmacnia niezależność gospodarczą oraz zdolność kredytową firmy, ponieważ: 11 Przedsiębiorstwo, które jest w stanie generować wyższe zyski jest postrzegane przez otoczenie jako pewna instytucja, gwarantująca osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu zwrotu zainwestowanych kapitałów. Rozszerza się również możliwości uzyskiwania dodatkowych źródeł na finansowanie rozwoju od potencjalnych kapitałodawców (tzw. efekt mnożnikowy). wysoka zdolność przedsiębiorstwa do osiągania zysków (wysoka stopa zysku) jest zabezpieczeniem dla kapitałodawców oraz daje gwarancję spłaty zewnętrznego kapitału wykorzystywanego w danej firmie w konkretnych warunkach rynkowych. 12

4 Drugim źródłem wewnętrznym, składającym się na generowaną w przedsiębiorstwie nadwyżkę finansową jest amortyzacja. Tworzone fundusze z odpisów umorzeniowych mogą być wykorzystywane na dodatkowe, bądź odtworzeniowe inwestycje. mortyzacja bowiem, ze względu na swój szczególny charakter, odzwierciedlający krążenie wartości w przedsiębiorstwie, spełnia następujące funkcje: umorzeniową, kosztową, finansową. umorzeniową - jest instrumentem pomiaru zmniejszania się wartości początkowej majątku trwałego przedsiębiorstwa. Daje informacje o stopniu jego zużycia, co jest istotną przesłanką dla decyzji inwestycyjnych. kosztową - pośredniczy w przenoszeniu wartości zużycia majątku trwałego do kosztów całkowitych przedsiębiorstwa. Jest też istotnym elementem planowania oraz kalkulacji kosztów 13 i cen w każdej firmie. 14 znaczący sposób wpływa również na kształtowanie się wyniku finansowego, a przez to na wielkość obciążeń podatkowych (uwzględnianie amortyzacji w kosztach uzyskania przychodów w przedsiębiorstwie zmniejsza podstawę opodatkowania, a przez to wielkość należnego podatku dochodowego). funkcji finansowej amortyzacja jest narzędziem tworzenia funduszy środków finansowych przeznaczonych na zastąpienie części zużytego majątku nowymi inwestycjami. łaściwością tak rozumianej amortyzacji jest przeciwdziałanie dekapitalizacji majątku trwałego przedsiębiorstwa. Gromadzenie środków na funduszach amortyzacyjnych z reguły wyprzedza w czasie potrzeby odtworzeniowe. obec tego niejednokrotnie część środków z tych funduszy można stale wykorzystywać jako źródło finansowania bieżącej działalności

5 Pozostałe źródła wewnętrzne, które mogą powstawać w przedsiębiorstwie wiążą się z przekształceniami: w strukturze majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo - polega z reguły na sprzedaży zbędnych składników majątku. Racjonalizacja działań w tym zakresie sprzyja podnoszeniu efektywności zarządzania finansowego, z drugiej zaś strony pozwala na optymalizację potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca winna mięć pełne rozeznanie w zakresie wielkości posiadanego majątku, stopnia jego wykorzystania i ewentualnych możliwości redukcji. iejednokrotnie posiadany znaczny majątek wcale nie świadczy o potencjale ekonomiczno-wytwórczym przedsiębiorstwa. Często stanowi zbędny balast, utrudniający sprawność zarządzania i ujemnie wpływający na wyniki przedsiębiorstwa. w strukturze kapitałów w nim występujących Kolejnym wewnętrznym źródłem kapitału w funkcjonującym przedsiębiorstwie może być uwalnianie kapitału przez przyspieszanie rotacji majątku obrotowego. Jest to możliwe dzięki np. podejmowaniu działań sprzyjających aktywizacji sprzedaży zapasów w celu szybszego odzyskiwania zaangażowanych środków finansowych i redukcji kosztów utrzymania zapasów; prowadzeniu odpowiedniej polityki w sprawie regulowania należności (krótsze terminy, wyższe rabaty za płatność gotówkową itp.) oraz prowadzeniu określonej strategii w zakresie logistyki, sprzyjającej minimalizacji kosztów transportu, magazynowania, konfekcjonowania, itp. Źródłem finansowania wewnętrznego mogą być rezerwy tworzone w przedsiębiorstwie. praktyce rezerwy środków finansowych, służce finansowaniu majątku, mają swe źródło w działaniach firmy neutralizujących skutki ponoszonego ryzyka. Rezerwy zwykle są tworzone dla ubezpieczenia ryzyka wynikającego z bieżącej obsługi wszelkiego rodzaju płatności. Ich uwzględnienie w rachunku całkowitych kosztów daje gwarancje utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia zjawisk losowych

6 Jeśli w danym roku nie będą potrzebne (nie pojawiły się straty nadzwyczajne), to jako zyski nadzwyczajne mogą zostać wykorzystane w procesach inwestycyjnych. Inny rodzaj rezerw finansowych stanowią lokaty wygospodarowanego zysku w finansowe składniki majątku o charakterze krótkoterminowym (najbardziej płynne papiery wartościowe). ą one traktowane jako instrumenty stabilizujące równowagę finansową przedsiębiorstwa. razie zachwiania równowagi, mogą służyć sfinansowaniu doraźnych potrzeb. 21 FIOI Ł ZĘTRZ Kapitały własne, ale mające charakter zewnętrzny w stosunku do przedsiębiorstwa, tworzą wkłady własne właścicieli czy udziały wspólników. Z podwyższenia kapitału własnego firmy nie wynikają w przyszłości jakiekolwiek obligatoryjne, prawne zobowiązania wypłaty. pływa to dodatnio na płynność finansową przedsiębiorstwa - nie ma potrzeby wypłaty kapitałów i odsetek, jak to ma miejsce w przypadku kapitałów obcych. Ponadto w przypadku podwyższania kapitałów własnych wzrost majątku firmy nie wywołuje analogicznego przyrostu sumy roszczeń wierzycieli. Przeciwnie, rośnie baza gwarancyjna firmy wobec dłużników. 22 Pozyskanie kapitału własnego możliwe jest poprzez dopłaty dotychczasowych właścicieli lub rozszerzanie grona właścicielskiego i uzyskiwanie tych kapitałów od kolejnych wspólników lub współudziałowców. Ta druga droga zmienia strukturę właścicielską, może doprowadzić do rozproszenia kapitału właścicielskiego. Powoduje zmiany w organach decyzyjnych firmy, bowiem wszyscy właściciele, nie tylko dotychczasowi, mogą wpływać na decyzje dotyczące funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. pecyficzną formą pozyskania kapitału własnego jest finansowanie w oparciu o venture capital. zczególnym miejscem pozyskania kapitału własnego jest rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy jako miejsce pozyskania kapitału rynek kapitałów średnio- i długoterminowych, na którym kapitał jest pozyskiwany poprzez emisję instrumentów finansowych, w tym szczególnie papierów wartościowych. Rynek kapitałowy jest miejscem zarówno pozyskiwania, jak i inwestowania kapitału. Z punktu widzenia organizacyjno-prawnego wyróżniamy: rynek niepubliczny, publiczny

7 Zasadniczą cechą publicznego rynku kapitałowego jest powszechny dostęp do kapitału oferowanego przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Organizacja rynku publicznego służy z jednej strony zapewnieniu emitentom jak najlepszego dostępu do kapitału, z drugiej zapewnieniu ochrony interesu inwestorów poprzez wprowadzenie nadzoru nad rynkiem, ustanowienie rygorystycznych warunków dopuszczania do udziału w rynku obejmujących przede wszystkim dostęp do informacji na temat emitenta oraz stworzenie systemu instytucji organizujących rynek. Oferta publiczna (public issue), jest rozumiana jako udostępnianie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach dotyczących ich nabycia, które powinny stanowić dla zainteresowanych uczestników rynku dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych Polsce obecnie mianem oferty publicznej określa się ofertę skierowaną do co najmniej 150 osób (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, art. 3, ust. 3, Dz. U r 184 poz. 1539). yróżnia się dwa rodzaje emisji publicznej: ofertę otwartą - prawo do nabycia papieru wartościowego (akcji) ma każdy inwestor. przypadku akcji można ogólnie powiedzieć, że obowiązują tu dwie zasady: kto pierwszy, ten lepszy lub kupi ten, kto więcej zapłaci, ofertę zamkniętą - prawo kupna (prawo poboru) mają przede wszystkim dotychczasowi akcjonariusze, ale może być ona skierowana również do menadżerów, pracowników spółki lub inwestorów strategicznych

8 Jeżeli jest to pierwsza oferta skierowana do nieograniczonej liczby inwestorów, to jest to tzw. pierwsza oferta publiczna (initial public offering, IPO). Oferta prywatna (private issue) oznacza, tą emisję papierów wartościowych, która została skierowana do wąskiego grona inwestorów według uzgodnionych między stronami warunków. 2 Dwa główne segmenty rynku kapitałowego to : Rynek pierwotny - rynek, na którym dokonuje się zasilenie emitenta papierów wartościowych w kapitał. a rynku pierwotnym uprawnione podmioty emitują nowe papiery wartościowe (akcje lub obligacje), które trafiają do ich pierwszego nabywcy w drodze oferty publicznej bądź w drodze oferty prywatnej. Rynek wtórny jest rynkiem, na którym nie następuje już zasilenie spółek w kapitał, a odbywa się obrót papierami wartościowymi Rynek ten służy zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży już wyemitowanych walorów pomiędzy inwestorami, przeważnie za pośrednictwem odpowiednich instytucji finansowych i jest najważniejszym segmentem rynku papierów wartościowych - na nim kształtuje się rzeczywista cena papieru wartościowego. Obrót na rynku wtórnym może mieć charakter zorganizowany lub niezorganizowany. Obrót zorganizowany to obrót papierami wartościowymi dokonywany na terytorium RP na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (O) Rynek regulowany to system obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do tego obrotu, który zapewnia wszystkim inwestorom równy dostęp do informacji w tym samym czasie oraz jednakowe warunki nabycia i zbycia papierów wartościowych. Rynek taki jest odpowiednio zorganizowany, podlega nadzorowi oraz jest uznany przez państwa członkowskie U jako spełniający określone w ramach Unii uropejskiej standardy

9 Rynek regulowany obejmuje: rynek giełdowy i pozagiełdowy. a) Rynek giełdowy jest miejscem obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Polsce rynek giełdowy jest prowadzony przez Giełdę Papierów artościowych w arszawie. funkcje rozliczeniowe sprawuje Krajowy Depozyt Papierów artościowych, funkcje nadzorcze należą do Komisji adzoru Obecnie obrót giełdowy prowadzony jest na dwóch rynkach - podstawowym i równoległym, które różnią się warunkami dopuszczenia akcji do obrotu. kcje każdej spółki są notowanej na rynku regulowanym są zaliczane do (kryterium kapitalizacji): egment 250 Plus obejmuje spółki o kapitalizacji przekraczającej 250 mln euro, egment 50 Plus grupuje spółki o kapitalizacji minimum 50 mln euro, egment 5 Plus składa się ze spółek o kapitalizacji Finansowego, 33 powyżej 5 mln euro, 34 Transakcje na giełdzie (oprócz transakcji pakietowych) egment MIU 5 skupia akcje spółek, których kapitalizacja nie przekracza 5 mln euro. Dodatkowym segmentem rynku jest Lista lertów. egment rynku giełdowego, w skład którego wchodzą spółki, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością lub są w stanie upadłości. zawierane są w godzinach tym czasie odbywają się notowania w dwóch systemach: notowań ciągłych i jednolitych. otowania ciągłe obejmują notowania instrumentów pochodnych (kontraktów terminowych, opcji, od godziny 8.45) i instrumentów rynku kasowego (od godziny 9.00). otowania jednolite odbywają się dwukrotnie w ciągu dnia: o godzinie i esja giełdowa składa się z faz właściwych dla danego systemu notowań

10 systemie kursu jednolitego są to: faza przez otwarciem, fixing, dogrywka i faza przed otwarciem kolejnej sesji. notowaniach ciągłych fazy sesji to: faza przed otwarciem, fixing na otwarcie, notowania ciągłe, przed zamknięciem, fixing na zamknięcie i dogrywka. lternatywny system obrotu jest wielostronnym systemem obrotu papierami wartościowymi mniejszych spółek dokonywany poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez Giełdy Papierów artościowych w arszawie. 37 OFRT PUBLICZ RYK PIROTY RYK GIŁDOY RYK PODTOY: kcje Inne papiery wartościowe OFRT PRYT RYK RGULOY 3_rynki materiały informacyjne RYK PPIRÓ RTOŚCIOYCH POLC RYK POZGIŁDOY OBRÓT ZORGIZOY RYK RÓOLGŁY: kcje Inne papiery wartościowe RYK TÓRY OBRÓT IZORGIZOY LTRTYY YTM OBROTU (COCCT) 38 Indeks IG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu IG wynosiła 1000 pkt. Obecnie IG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GP, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. indeksie IG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru. 39 Indeks IG30 jest publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazowa indeksu ustalona została na dzień 28 grudnia 2012 r. i wynosiła 2582,98 pkt. IG30 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie IG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie. Pochodne IG 30: IG30TR, 40

11 Indeks IG30TR jest obliczany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazową indeksu ustalono na dzień 28 grudnia 2012 r. na poziomie 3729,44 pkt. odróżnieniu od indeksu IG30, IG30TR jest indeksem dochodowym, co oznacza,że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. szystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu IG30. Indeks IG30short jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. IG30short jest indeksem pochodnym do indeksu IG30, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG30. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku, a wartość bazowa indeksu IG30short wynosiła w tym dniu 4777,65 pkt. Indeks IG30short kształtuje się symetrycznie do indeksu IG30, tzn. przy spadku IG30 o 10 pkt. IG30short rośnie o 10 pkt Indeks IG30lev jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. IG30lev jest indeksem pochodnym do indeksu IG30, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG30. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od 31 grudnia 2007 roku. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku, a wartość bazowa indeksu IG30short wynosiła w tym dniu 1133,71 pkt. Indeks IG30lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu IG30: podąża zgodnie z kierunkiem IG30, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost IG30 o 10 pkt. powoduje wzrost IG30lev o 20 pkt. i odwrotnie. Indeks IG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. IG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie IG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks IG20 jest indeksem bazowym dla indeksów IG20short i IG20lev

12 Indeks IG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GP. artość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. odróżnieniu od indeksu IG20, IG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend. szystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu IG20. Indeks IG20short jest obliczany od 4 maja 2009 roku. IG20short jest indeksem pochodnym do indeksu IG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG20. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu IG20 w tym dniu. Indeks IG20short kształtuje się symetrycznie do indeksu IG20 tzn. przy spadku IG20 o 10 pkt. IG20short rośnie o 10 pkt Indeks IG20lev jest obliczany od 4 maja 2009 roku. IG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu IG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu IG20. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2005 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 2654,65 pkt. i jest równa wartości zamknięcia indeksu IG20 w tym dniu. Indeks IG20lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu IG20: podąża zgodnie z kierunkiem IG20, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost IG20 o 10 pkt. powoduje wzrost IG20lev o 20 pkt. i odwrotnie. 47 Indeks mig40 jest kontynuacją indeksu MIDIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GP. artość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mig40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie mig40 nie uczestniczą spółki z indeksów IG20 i sig80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GP i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro. 48

13 24 marca 2014 r. GP rozpoczęła publikację indeksów IG50 oraz IG250, które obejmują odpowiednio: 50 średnich i 250 małych spółek z Głównego Rynku GP. Obydwa wskaźniki będą indeksami cenowymi, a udział jednej spółki w kapitalizacji indeksu będzie ograniczany do 10%. prowadzenie nowych indeksów będzie skutkować zaprzestaniem publikacji indeksów sig80 i IG- Plus z dniem 21 marca 2014 r., a z końcem 2015 r. GP zakończy publikację indeksu mig Indeks sig80 jest kontynuacją indeksu IRR i jest obliczany od 31 grudnia 1994 roku i obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GP. artość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. sig80 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. indeksie sig80 nie uczestniczą spółki z indeksów IG20 i mig40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GP i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10% 50 Indeks IG-Plus jest uzupełnieniem rodziny indeksów IG20, mig40 i sig80. jego skład spółki, które nie kwalifikują się do indeksów IG20, mig40 i sig80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLU, czyli ich przeciętna wartość rynkowa z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwsza wartość indeksu została opublikowana 1 grudnia 2011 r. artości historyczne indeksu przeliczone zostały od daty bazowej indeksu, czyli od 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. IG-Plus jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend

14 szczegolowych_zasad_konstrukcji.pdf 56

15 Indeks IGdiv Indeks IGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 Indeks RPCT giełda oblicza od 19 listopada 2009 r. Indeks roku, a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. woim portfelem indeks obejmuje do 30 spółek (w szczególnych przypadkach dopuszcza się większą liczbę), które w rankingu indeksów sporządzonym na podstawie Uchwały r 871/2013 obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GP. Odpowiedzialność społeczna rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do prowadzenia biznesu, zakładająca budowanie dobrych i trwałych relacji, opartych o wzajemne zrozumienie oczekiwań i szacunek z z późn. zm., znalazły się na pozycji nie niższej, niż 150 szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym (tj. ze wszystkimi i charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, listopada każdego roku oraz w ostatnich 5 latach obrotowych wypłaciły dywidendę, co najmniej trzykrotnie. IGdiv jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz zakładająca dbałość o środowisk naturalne). Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2009 roku. Pierwsza wartość indeksu RPCT wynosiła 1000 pkt. RPCT jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim z dywidend i praw poboru akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru Indeks InvestorM jest indeksem zewnętrznym obliczanym przez giełdę na zlecenie Investors TFI.. Zadaniem indeksu jest ocena zachowania kursów akcji spółek o małej i średniej kapitalizacji rynkowej, które stanowią obszar inwestycyjny funduszu Investor Top 25 Małych półek FIO. Indeks Investor M stanowi element tzw. benchmarku do oceny wyników inwestycyjnych tego funduszu. Metodologia indeksu Investor M opracowana została wspólnie przez GP w arszawie i Investors TFI.. Datą bazową indeksu jest dzień 31 grudnia 2002 r., a jego wartość wynosiła w tym dniu 1000 pkt

16 1.Głównymi motywami upublicznienia spółki, uporządkowanymi według ważności, są: pozyskanie kapitału na finansowanie inwestycji, redukcja kosztów kapitału, zwrotśrodków starym akcjonariuszom. 2. Trzy podstawowe grupy motywów to: motywy finansowe, czyli głównie pozyskanie kapitału własnego i stworzenie wystarczającej bazy do finansowania dalszego rozwoju; ponadto przytacza się tu ułatwienie fuzji i przejęć ze względu na akcję jako walutę transakcyjną oraz ułatwienie przyszłych emisji akcji i obligacji (obligacje zamienne i obligacje z warrantem), 61 motywy własnościowe (dywersyfikacja majątku spółki, przekształcanie przedsiębiorstw rodzinnych w spółki), motywy zwiększenia przedsiębiorczości (wzrost obrotów, pozycji rynkowej, ułatwienie akwizycji personelu, wzrost stopnia znajomości spółki Motywy upublicznienia ujmowane są również w podobne w treści do podziału poprzedniego, cztery podstawowe grupy: pozyskiwanie kapitału w celu finansowania szeroko rozumianych inwestycji (włącznie z powiększaniem kapitału własnego i akwizycjami), realizacja zysków przez aktualnych akcjonariuszy, 4. Te cztery najczęściej wymieniane motywy dadzą się z kolei ująć w dwie główne kategorie: finansowanie inwestycji i zwrot środków aktualnym akcjonariuszom; implikują maksymalizację dochodu jako pierwotny powód, przy założeniu że spółka postępuje racjonalnie, wizerunek firmy i zmiana struktury akcjonariatu; oznaczają korzyść dla spółki tylko wtedy, gdy kursy akcji kształtują się zgodnie z rozwojem rynku. wizerunek firmy, zmiana struktury akcjonariatu

17 Podstawowym motywem jest dążenie spółki do pozyskania na korzystnych warunkach dodatkowego kapitału w celu sfinansowania jej dalszego rozwoju. Rynek publiczny należy traktować jako ważne, alternatywne źródło pozyskania kapitału w stosunku do wewnętrznego, a także do zewnętrznego finansowania na rynku niepublicznym ze względu na dużą koncentrację popytu. Giełda papierów wartościowych, jako rynek publiczny, może pełnić funkcję ważnego zewnętrznego źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. 65 a rynku publicznym łatwiej jest znaleźć kapitałodawców i uplasować akcje, uzyskując relatywnie wysoką cenę emisyjną. Bieżąca wycena spółki stanowi także dobrą podstawę do prawidłowego ustalenia ceny emisyjnej dla akcji nowo emitowanych. Rynek publiczny umożliwia pozyskanie środków finansowych od kapitałodawców indywidualnych i instytucjonalnych: gospodarstw domowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. arunkiem jest jednak efektywne wykorzystanie przez spółkę pozyskanego kapitału, zapewniające inwestorom atrakcyjną stopę zwrotu. 66 Ubieganie się spółek o kapitał na rynku publicznym nie jest jednak aktem jednorazowym, lecz mogą one dokonywać kolejnych emisji na rynku pierwotnym, jeżeli poprzednie zapewniły inwestorom wysokie stopy zwrotu. Znaczne możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym przez emisję akcji powodują istotną zmianę w strukturze kapitału. zrost udziału kapitału własnego zwiększa możliwości korzystania ze środków obcych i uruchomienia dźwigni finansowej. Z omawianym motywem poszukiwania kapitału wiąże się problem wysokości kosztu, który jest jednym z podstawowych kryteriów wyboru źródła jego pozyskania. koncentrowany popyt na giełdzie umożliwia emitentom pozyskanie kapitału na korzystnych warunkach. tym aspekcie dobrze rozwinięty publiczny rynek finansowy jest konkurentem dla banków

18 Banki dostarczają wprawdzie znacznego kapitału, ale równocześnie żądają za to relatywnie wysokiego wynagrodzenia za udzielone środki i świadczone usługi. rezultacie pozyskanie kapitału z banku jest drogie, a istnienie rozwiniętego rynku finansowego daje spółkom możliwość korzystania z alternatywnego źródła finansowania. Co więcej, spółki mając alternatywne źródło finansowania w postaci rynku publicznego mogą zwiększyć siłę przetargową w stosunkach z bankami. 69 tym kontekście należy podkreślić, że dwa skrajne systemy finansowe, to: system oparty na rynku (market-based financial system), nazywany inaczej anglosaskim, angloamerykańskim lub rynkowym, system oparty na bankach (bank-based financial system) określany również mianem kontynentalnego, reńskiego lub niemiecko-japońskiego. Zwłaszcza iemcy postawiły na banki uniwersalne, a nie na rynek kapitałowy w finansowaniu działalności gospodarczej. konsekwencji w przemyśle niemieckim przeważają firmy, które traktują kredyt bankowy jako atrakcyjną opcję finansowania swego rozwoju. 70 Obniżka kosztów wynika nie tylko z: ich lepszej pozycji przetargowej w stosunku do banków, również z poprawy jakości otrzymywanych przez banki informacji o spółkach notowanych na giełdzie. półki posiadające status spółki publicznej mogą równocześnie łatwiej uzyskać kredyty bankowe. Możliwość częściowego wyeliminowania banków jako pośrednika w transferze kapitału na rzecz rynku kapitałowego oznacza, że dochód banków w postaci spreadu przypada do podziału między kapitałodawców i kapitałobiorców. Bank może ponadto odmówić kredytu niewiarygodnym spółkom, a ze względu na regulacje wynikające z prawa bankowego możliwości korzystania przez nie z kredytów są również ograniczone

19 Przygotowanie oferty publicznej pociąga za sobą konieczność podjęcia szeregu działań natury organizacyjnej i formalnej: 1. Oferta publiczna może być przeprowadzona wyłącznie przez spółki mające formę prawną spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Ponadto pojawia się potrzeba szczegółowego przeglądu wszystkich funkcjonujących dokumentów korporacyjnych i zmiany ich bądź dostosowania do zasad rynku publicznego. Dotyczy to szczególnie kwestii uprzywilejowania akcji czy sposobu wyboru członków rady nadzorczej. ażny jest również wybór profesjonalnych doradców wspierających spółkę w przygotowaniu, a następnie przeprowadzeniu oferty publicznej. Podmioty doradzające można podzielić na te: z usług, których spółka jest zobowiązana skorzystać (biegły rewident oraz firma inwestycyjna) oraz te, których doradztwo nie jest obowiązkowe (doradcy finansowi, doradcy prawni, subemitenci usługowi i inwestycyjni, agencje public relations/investor relations) zakresie przeprowadzenia publicznej oferty akcji niezbędne jest przeprowadzenie analizy finansowej i prawnej, stanowiących podstawę do sporządzenia wstępnej wyceny przedsiębiorstwa i ustalenia ceny emisyjnej akcji. 3. Po trzecie, konieczne jest określenie podstawowych parametrów emisji, tj.: terminu emisji, wartości emisji oraz struktury emisji. Prospekt ction Harmonogram statystyki oferty s. 9. zczegóły oferty s. 17. Przykład 1, 2,

20 ymienia się następujące procedury plasowania emisji akcji (metody ustalania ceny emisyjnej): procedura według ceny ustalonej przez budowanie księgi popytu (book-building): z opcją wielokrotnego przydziału (greenshoe), z opcją podwyższania ceny emisyjnej, procedura według ceny stałej (fixed price), procedura aukcyjna (auctions). ramach każdej z tych trzech procedur występują różne warianty, które różnią się: tym, kiedy i w jaki sposób jest ustalana cena emisyjna, rolą emitenta, pośredników i inwestorów, czasem składania zleceń przez inwestorów sposobem dystrybucji akcji Budowa księgi popytu: ustalanie ceny emisyjnej w drodze zbierania od inwestorów instytucjonalnych deklaracji w sprawie zakupu akcji. Przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych może odbywać się: w trakcie zapisów instytucji - z ceną maksymalną z przedziału cenowego bądź po zamknięciu budowy księgi popytu - z ceną już ustaloną. Osoby biorące udział w budowaniu księgi popytu wskazują: liczbę akcji, które skłonni byliby kupić, z uwzględnieniem różnych poziomów ceny emisyjnej. a tej podstawie ustalana jest cena równowagi, przy której wszystkie akcje z tej transzy zostają subskrybowane oraz pozostaje pewna nadwyżka zamówień. ostatnich latach z powodu znacznego przesubskrybowania pierwszych ofert publicznych akcji wykształciły się w praktyce dwie modyfikacje metody bookbuildingu. (1. z opcją dodatkowego przydziału, 2. z opcją podwyższania ceny emisyjnej ) 79 80

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe

Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 1 Pozyskiwanie kapitału Doradztwo biznesowe Inwestycje kapitałowe 2 Spis treści Wstęp 4 Pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji. Czy to takie proste? 7 Co kryje SPO? 11 Emisja obligacji korporacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo