Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy przedsiębiorczości wykład 1"

Transkrypt

1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1

2 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności, procesów i mechanizmów. Nieodłącznym elementem systemu ekonomicznego jest system finansowy, który pozwala na świadczenie usług umożliwiających krążenie siły nabywczej w gospodarce. Rynki finansowe to elementy systemu finansowego, miejsca, gdzie dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi. To tu spotyka się sprzedający instrumenty finansowe z kupującym, tu następuje konfrontacja podaży z popytem, tu dochodzi do wymiany praw własności. 2

3 W zależności od przedmiotu obrotu na danym rynku finansowym wyróżniamy: Rynek pieniężny miejsce obrotu instrumentami krótkoterminowymi, przy czym przyjmuje się, że krótki termin to okres od 1 dnia do 1 roku. Rynek kapitałowy segment rynku finansowego, na którym dokonuje się operacji instrumentami o terminie zapadalności dłuższym niż rok. Czyli jest to rynek średnio i długoterminowych kapitałów. Rynek towarowy dokonuje się tu transakcji towarowych dotyczących np. surowców, energii, płodów rolnych, a także instrumentów związanych bezpośrednio z nimi. 3

4 Rys. 1 Struktura rynku finansowego źródło: Koziński P., Charakterystyka rynku kapitałowego *trwają prace legislacyjne, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji wyodrębnienia tego segmentu 4

5 Funkcje rynku kapitałowego Jednym z podstawowych filarów prężnego gospodarczo państwa jest prawidłowo i efektywnie działający rynek kapitałowy. Jego funkcje to w szczególności: mobilizacja kapitału stworzenie atrakcyjnego miejsca lokowania kapitału dla inwestorów, alokacja kapitału zidentyfikowanie potrzeb finansowych, ukierunkowanie przepływów środków kapitałowych do chłonnych inwestycyjnie sektorów gospodarki, wycena kapitału i ryzyka rynkowa ocena wartości spółki oraz określenie ryzyka towarzyszącego jej działalności. 5

6 Innymi słowy, dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy zapewnia: optymalne lokowanie kapitału przez inwestorów, w tym oszczędności gospodarstw domowych, niższą cenę kapitału dla przedsiębiorców, wzrost przejrzystości obrotu gospodarczego. A także pośrednio: większą innowacyjność gospodarki, większą elastyczność gospodarki w dostosowywaniu się do zmian. 6

7 Rynek kapitałowy podstawowe pojęcia Akcjonariusz właściciel akcji Bessa (rynek niedźwiedzia) długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku Dom maklerski podmiot posiadający zezwolenie między innymi na: oferowanie papierów wartościowych, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny lub cudzy rachunek, a także na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów Dywidenda część zysku netto spółki, przyznana do wypłaty akcjonariuszom Emitent podmiot emitujący (wystawiający) papiery wartościowe we własnym imieniu 7

8 Hossa (rynek byka) długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji Indeks giełdowy wskaźnik kwantyfikujący wzrost lub spadek wartości określonej grupy spółek podobnych do siebie pod względem obszaru działalności, technologii, wielkości lub innych cech Kapitalizacja rynkowa całkowita wartość wszystkich papierów wartościowych lub wybranej grupy papierów wartościowych notowanych na giełdzie, liczona według kursu giełdowego Prospekt emisyjny dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej emitenta oraz o oferowanych papierach wartościowych, związany z ich wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym lub przeprowadzeniem oferty publicznej 8

9 Spółka giełdowa spółka publiczna, której akcje chociaż jednej emisji są dopuszczone do obrotu giełdowego Spółka publiczna spółka, której przynajmniej jedna akcja podlega dematerializacji System notowań system zawierania transakcji, w którym wszystkie transakcje giełdowe dla danego papieru wartościowego zawierane są na danej sesji, w danym momencie po tej samej cenie Wartość obrotów łączna wartość wszystkich transakcji zawartych dla danego papieru wartościowego lub na danym rynku, często liczona podwójnie (kupno i sprzedaż) Wolumen obrotów łączna liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela, liczona dla danego papieru wartościowego lub rynku Zarządzanie portfelem papierów wartościowych licencjonowana usługa świadczona przez dom maklerski lub firmę inwestycyjną, polegająca na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji w zakresie inwestowania w papiery wartościowe 9

10 Podstawowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego Akcja papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej, uprawniający go do otrzymywania dywidend i uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Obligacja papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (płacenia obligatariuszowi określonej sumy pieniędzy zazwyczaj w określonych przedziałach czasu oraz do wypłacenia pełnej kwoty pożyczki w terminie wykupu) Prawa pochodne (tzw. derywaty) instrumenty, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego (np. akcji) 10

11 Finansowanie działalności poprzez rynek kapitałowy Emisja akcji akcja jest udziałowym papierem wartościowym, co oznacza, że potwierdza ona udział akcjonariusza w spółce. Innymi słowy, akcja stanowi odpowiednik części kapitału spółki-emitenta i daje prawo do udziału w jej zyskach. Na emitencie nie ciąży obowiązek odkupu akcji, czyli w pewnym sensie jest to pożyczka bezzwrotna. Pociąga to jednak za sobą prawo akcjonariusza do współudziału w kierowaniu spółką. Emisja obligacji obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, co oznacza, że potwierdza zaciągnięcie przez emitenta określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje do jej zwrotu obligatariuszowi w określonym terminie. Emitent nie traci więc kontroli nad spółką, zaciąga jedynie swoisty kredyt, którego kosztem jest koszt emisji oraz odsetki wypłacane obligatariuszom. 11

12 Podstawowe zasady funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego Dematerializacja papierów wartościowych: usprawnienie procesu kupna/sprzedaży, mniejsze koszty związane z transakcją (jeżeli papiery wartościowe nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo będą wprowadzone wyłącznie do ATS, to mogą mieć one formę dokumentu, jeżeli emitent lub wprowadzający tak postanowi) Elektroniczny obrót: przejrzystość rynku, mniejsze możliwości nadużyć, sprawny i bezpieczny obrót, mniejsze koszty Równy dostęp do informacji Silny nadzór nad rynkiem 12

13 Ramy prawne polskiego rynku kapitałowego Przepisy ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi definiuje zasady obrotu instrumentami finansowymi ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych reguluje m.in. zasady przeprowadzania ofert publicznych i definiuje obowiązki emitentów ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym określa rolę organu nadzoru 13

14 Przepisy ustaw oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw: ustawa o funduszach inwestycyjnych określa zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych ustawa o giełdach towarowych reguluje zasady funkcjonowania regulowanego rynku towarowego ustawa o obligacjach określa zasady emisji, zbywania, nabywania obligacji reguluje tworzenie, organizację i funkcjonowanie wykupu obligacji kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych ustawa o rachunkowości określa zasady rachunkowości spółek 14

15 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Miejsce zawierania transakcji papierami wartościowymi. Na GPW można dokonywać transakcji: akcjami, obligacjami, prawami poboru, prawami do akcji, kontraktami terminowymi, warrantami, opcjami, certyfikatami inwestycyjnymi. Na GPW wyodrębnione są rynki: podstawowy i równoległy różnią się wymogami dopuszczeniowymi. UTP (Universal Trading Platform) - system transakcyjny, który zastąpił dotychczasowy system operacyjny GPW WARSET. Twórcą UTP jest NYSE Technologies, znany jest międzynarodowym inwestorom i brokerom z największych światowych rynków tą samą platformę obrotu wykorzystują giełdy grupy NYSE Euronext z siedzibami w Nowym Jorku, Paryżu, Lizbonie, Amsterdamie i Brukseli, jak również wiele rynków giełdowych. 15

16 GPW zasady i systemy notowań GPW jest rynkiem kierowanym zleceniami, co oznacza, że o cenie (kursie) papieru wartościowego decydują zlecenia kupna i sprzedaży składane przez inwestorów. Warszawska giełda posługuje się dwoma systemami określania kursów: system notowań ciągłych kurs ustalany jest w sposób ciągły, transakcje na danej sesji zawierane są po różnych cenach system kursu jednolitego kurs papieru wartościowego ustalany jest podczas sesji, na podstawie złożonych (przed rozpoczęciem notowań) przez inwestorów zleceń kupna i zleceń sprzedaży (na GPW odbywa się to dwa razy dziennie). Zasady przy ustalaniu kursu jednolitego to: - maksymalizacja obrotu, - minimalizacja różnicy między liczbą papierów możliwych do kupienia a liczbą papierów możliwych do sprzedania po danej cenie, - minimalizacja różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia (ostatnim kursem jednolitym danego papieru). 16

17 GPW najważniejsze indeksy WIG Warszawski Indeks Giełdowy obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru WIG20 obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev. 17

18 WIG30 publikowany od 23 września 2013 roku, na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku WIG30 jest indeksem typu cenowego. W indeksie WIG30 nie może uczestniczyć więcej niż 7 spółek z jednego sektora giełdowego, zaś udział jednej spółki jest ograniczany do 10% w indeksie. mwig40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mwig40 jest indeksem typu cenowego. W indeksie mwig40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i swig80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro. WIG-Plus - w jego skład wchodzą spółki, które nie kwalifikują się do indeksów WIG20, mwig40 i swig80 i jednocześnie należą do segmentu 5PLUS, czyli ich przeciętna wartość rynkowa z ostatniego kwartału mieści się w przedziale od 5 do 50 mln euro. Pierwsza wartość indeksu została opublikowana 1 grudnia 2011 r. (1000 pkt). WIG-Plus jest indeksem typu cenowego. 18

19 WIGdiv - jest obliczany od 31 grudnia 2010 roku (1000 pkt.). Swoim portfelem indeks obejmuje do 30 spółek, które są uczestnikami indeksów WIG20, mwig40 oraz swig80, które charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec sierpnia każdego roku i regularnie tę dywidendę wypłacały w latach poprzednich. WIGdiv jest indeksem dochodowym. WIG30lev - jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. WIG30lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG30, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG30. Indeks WIG30lev stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG30: podąża zgodnie z kierunkiem WIG30, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost WIG30 o 10 pkt. powoduje wzrost WIG30lev o 20 pkt. i odwrotnie. WIG30short - jest obliczany od 2 stycznia 2014 roku. WIG30short jest indeksem pochodnym do indeksu WIG30. Indeks WIG30short kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG30, tzn. przy spadku WIG30 o 10 pkt. WIG30short rośnie o 10 pkt. swig80 - jest kontynuacją indeksu WIRR obliczanego od 31 grudnia 1994 roku i w obecnej chwili obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. swig80 jest indeksem typu cenowego. W indeksie swig80 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i mwig40 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 100 mln euro. 19

20 BondSpot S.A (do 2009 MTS-CeTO) spółka prowadząca rynek regulowany i nieregulowany. Na rynku regulowanym można dokonywać transakcji: - akcjami, certyfikatami inwestycyjnymi, - obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi, - innymi instrumentami, np. hipotecznymi listami zastawnymi. Na rynku nieregulowanym odbywa się hurtowy obrót obligacjami Skarbu Państwa oraz bonami skarbowymi podstawowy sektor działalności BondSpot S.A. 20

21 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) KDPW jest instytucją prowadzącą i nadzorującą system depozytoworozliczeniowy w zakresie obrotu papierami wartościowymi. KDPW odpowiada m.in. za: rozliczanie transakcji zawartych na publicznym rynku papierów wartościowych, wypłatę środków zgromadzonych na rachunkach do określonej wysokości i prowadzenie kont depozytowych, na których zapisywane są papiery wartościowe uczestników systemu depozytowego, nadzór nad zgodnością wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie. 21

22 Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Sprawuje m.in. nadzór nad rynkiem kapitałowym. Odpowiada m.in. za: - zatwierdzanie prospektów emisyjnych i nadzór nad wypełnianiem przez emitentów obowiązków informacyjnych, - licencjonowanie i nadzór nad domami maklerskimi, - licencjonowanie i nadzór nad funduszami inwestycyjnymi, - podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych i ochronę inwestorów, - przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartościowych, - udzielanie zezwoleń na prowadzenie giełdy towarowej. 22

23 Inwestowanie Tradycyjne sposoby oszczędzania Skarpeta czyli trzymanie oszczędności w domu jest z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalne. Inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza, co w konsekwencji zmniejsza wartość zgromadzonych oszczędności. Rachunek bankowy niskie oprocentowanie wraz z opłatami za prowadzenie konta sprawia, iż zysk z lokowanych w ten sposób oszczędności oscyluje wokół zera. Lokata bankowa stosunkowo wyższe oprocentowanie gwarantuje nam skromny lecz pewny przychód z tak lokowanych oszczędności. Rynek kapitałowy sposób na oszczędzanie Rynek kapitałowy jest atrakcyjną ze względu na stopę przychodu, alternatywną formą lokowania oszczędności. Ceną za wyższy zwrot z oszczędności jest relatywnie większe ryzyko inwestycji. Szeroka gama tak instrumentów dostępnych na rynku, jak i pośredników finansowych, pozwala odpowiednio dobrać formę inwestycji do indywidualnych preferencji oszczędzającego. 23

24 Instrumenty finansowe Akcja to udziałowy papier wartościowy, dokument świadczący o udziale jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej emitenta. Ze względu na sposób przenoszenia wyróżniamy: - akcje na okaziciela, - akcje imienne. Akcja daje posiadaczowi (akcjonariuszowi) m.in. następujące prawa: - prawo do dywidendy, - prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, - prawo poboru, - prawo do udziału w masie likwidacyjnej 24

25 Obligacja to dłużny papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatoriusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (płacenia obligatoriuszowi określonej sumy pieniędzy zazwyczaj w określonych przedziałach czasu, oraz do wypłacenia pełnej kwoty pożyczki w terminie wykupu). Ze względu na oprocentowanie wyróżniamy: - obligacje o stałym oprocentowaniu, - obligacje o zmiennym oprocentowaniu, - obligacje indeksowane, - obligacje zerokuponowe. Ze względu na emitenta wyróżniamy: - obligacje skarbowe emitentem jest Skarb Państwa, - obligacje komunalne emitentem są gminy lub związki gmin, - obligacje przedsiębiorstw emitentem są przedsiębiorstwa. 25

26 Derywaty, inaczej prawa lub instrumenty pochodne, to papiery wartościowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentu bazowego (np. akcji). Derywaty dzielą się na: - opcje instrument finansowy dający posiadaczowi prawo do zakupu lub sprzedaży innego instrumentu finansowego. Posiadanie opcji daje prawo, lecz nie stwarza zobowiązania, czyli posiadacz opcji może odstąpić od wykonania przysługującego mu prawa, - kontrakty terminowe (forward, futures) umowa między dwoma stronami, w której jedna strona kontraktu zobowiązuje się do sprzedaży określonej liczby instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości, na określonych warunkach, a druga strona kontraktu akceptuje te warunki zobowiązując się do nabycia przedmiotu umowy, - kontrakty wymiany (swap) kontrakt polegający na zamianie płatności przez dwie strony kontraktu w ustalonych terminach 26

27 Prawo do akcji to papier wartościowy, który daje uprawnienie do otrzymania akcji nowej emisji spółki publicznej. Uprawnienie to powstaje z chwilą przydziału tych akcji i wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych lub z dniem uprawomocnienia się odmownego postanowienia sądu rejestrowego (do emisji wtedy nie dochodzi). Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony na podstawie złożonych do depozytu akcji. Wystawcą może być instytucja finansowa z siedzibą na terytorium RP, państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD. Kwit depozytowy może być przedmiotem publicznego obrotu poza terytorium RP w związku z akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu w RP. Kwit depozytowy może być przedmiotem publicznego obrotu na terytorium RP w związku z akcjami wyemitowanymi poza tym terytorium. 27

28 Pośrednicy finansowi Podmioty prowadzące działalność maklerską (banki lub domy maklerskie) m.in. prowadzą rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczą w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych na rynkach regulowanych. Zakres czynności maklerskich to m.in.: - oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, - nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek, - zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, - doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, - prowadzenie rachunków papierów wartościowych. Fundusze inwestycyjne są to instytucje wspólnego lokowania środków pieniężnych inwestorów indywidualnych w papiery wartościowe. Wspólne lokowanie oznacza, iż środki pieniężne każdego inwestora indywidualnego inwestowane są w taki sam portfel papierów wartościowych. Zyski lub straty dzielone są solidarnie, proporcjonalnie do udziałów pomiędzy uczestników funduszu. Efekt kumulacji środków pieniężnych pozwala na inwestycje w portfel papierów wartościowych niedostępny dla każdego z uczestników z osobna. 28

29 Inwestowanie pośrednie Inwestorzy, którzy nie mają niezbędnej wiedzy, doświadczenia lub czasu na śledzenie procesów rynkowych, a chcieliby ulokować środki na rynku kapitałowym, mogą skorzystać z wyspecjalizowanych pośredników finansowych: firm zarządzających aktywami na podstawie umowy i zgodnie z ustaloną strategią podmioty prowadzące działalność maklerską mogą zarządzać środkami inwestora funduszy inwestycyjnych, w szczególności: - z otwartych funduszy inwestycyjnych powierzając środki funduszowi inwestor nabywa jednostki uczestnictwa, które może odsprzedać funduszowi, - zamkniętych funduszy inwestycyjnych powierzając środki funduszowi inwestor nabywa certyfikaty inwestycyjne, które może sprzedać na giełdzie lub rynku pozagiełdowym. 29

30 Inwestowanie bezpośrednie Bezpośrednie inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga pośrednictwa podmiotu prowadzącego działalność maklerską oraz założenia rachunku inwestycyjnego. - Zlecenia zawarcia transakcji można złożyć u pośrednika osobiście, przez telefon lub przez internet. - Złożone zlecenia pośrednik przekazuje na rynek, na którym obraca się danymi papierami wartościowymi. Inwestowanie bezpośrednie wymaga wiedzy o sposobie funkcjonowania rynku oraz czasu do stałego śledzenia zachowań rynku. Nie wszystkie instrumenty finansowe dostępne są dla inwestorów indywidualnych 30

31 Pomocne narzędzia przy inwestowaniu Analiza fundamentalna to badanie, w którym przy podejmowaniu decyzji o inwestycji dokonuje się wyboru i oceny spółki na podstawie informacji mających charakter ekonomiczny. Na analizę fundamentalną składają się następujące etapy: - analiza makroekonomiczna, - analiza sektorowa, - analiza sytuacyjna spółki, - analiza finansowa spółki, - wycena. Analiza techniczna służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości, czyli na podstawie danych historycznych. W analizie technicznej wykorzystuje się przede wszystkim: - zmiany kursów, - zmiany wolumenu obrotu, - wskaźniki techniczne. 31

32 Wartość pieniądza w czasie ulega zmianie zgodnie z zasadą, że jednostka pieniądza dzisiaj jest więcej warta niż ta sama jednostka w przyszłości. Można wyróżnić trzy przyczyny tego stanu rzeczy: - koszt utraconych możliwości, - ryzyko, - inflacja. Wartość bieżąca (PV present value) obliczana jest wg wzoru: PV = gdzie: PV wartość bieżąca FV n wartość przyszła w n-tym okresie K stopa dyskonta n liczba okresów FV n 1 + K n Wartość przyszła (FV future value) obliczana jest wg wzoru: FV n = PV 1 + K n 32

33 Przykład 1 Piotr opłatę za studiuje na uczelni X może dokonać na dwa sposoby: - wpłacając jednorazowo kwotę PLN, - wypłacając 4 raty po PLN płatne na koniec każdego roku. Która opcja jest korzystniejsza dla Piotra wiedząc, że stopa dyskontowa równa się stopie procentowej i wynosi 10%? PV = PV 1 + PV 2 + PV 3 + PV PV = , , , , ,60 PLN Opcja pierwsza ponieważ < 9 509,6 33

34 Przykład 2 Piotr posiada wolne środki w kwocie 8 000, które zamierza ulokować w banku X gdzie zaproponowano aż trzy lokaty różniące się wysokością odsetek oraz sposobem ich naliczania. Bank oferuje stałe oprocentowanie lokat (w skali roku): - 1-miesięczne 2,50% - 6-miesięczne 2,75% - 12-miesięczne 3,00% Która lokata będzie najbardziej efektywna, jeżeli Piotr zamierzasz zainwestować na 1 rok? FV n = PV 1 + K n FV 12 = , FV 2 = , FV 1 = , , ,51 = 8240,00 FV 1 > FV 2 > FV 12 34

35 Przykład 3 Procent składany Piotr ulokował w banku 5000 PLN na lokacie oprocentowanej na poziomie 2,8%. Ile otrzymamy za trzy lata rok? gdzie K kapitał początkowy r roczna stopa procentowa n liczba okresów oszczędzania (np. lat) K n = K 1 + r n K 3 = ,028 3 A 5 431, 87 PLN Gdyby kapitalizacja odsetek odbywała się co miesiąc wówczas: K n = K 1 + r m gdzie m jest liczba okresów kapitalizacji w podstawowym okresie oszczędzania K 3 = , , 62 PLN m n 35

36 Przykład 4 Wartość przyszła strumienia pieniędzy Piotr postanowił, że przez półtora roku co kwartał będzie wpłacał na konto kwotę 1000zł, którego oprocentowanie wynosi 2%. i roczna stopa procentowa n liczba okresów oszczędzania n 1 K 6 = K i 1 + r i=0 m j numer kolejny okresu oszczędzania m n i m jest liczba okresów kapitalizacji w podstawowym okresie oszczędzania K 6 = , , , , ,88 36

37 Kontrakt terminowy Kontrakt terminowy jest umową zawartą pomiędzy dwiema stronami - kupującym i sprzedającym, dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów, w określonym czasie w przyszłości i po określonej cenie. Przez otwarcie pozycji rozumie się kupno lub sprzedaż kontraktu. Kupno kontraktu oznacza otwarcie pozycji długiej. Sprzedaż kontraktu oznacza otwarcie pozycji krótkiej. Obydwie strony transakcji, które dokonały otwarcia pozycji, posiadają prawa oraz obowiązki: - kupujący kontrakt (pozycja długa) ma prawo i obowiązek kupna aktywów określonych w specyfikacji kontraktu, - sprzedający kontrakt (pozycja krótka) ma obowiązek i prawo do sprzedaży aktywów określonych w specyfikacji kontraktu. Pozycja w kontrakcie terminowym może być utrzymywana do dnia wygaśnięcia kontraktu, w którym następuje zamknięcie otwartych pozycji i ostateczne rozliczenie zysków i strat obydwu stron. Może być również zamknięta wcześniej przez zawarcie transakcji przeciwstawnej - pozycję długą zamyka się poprzez sprzedaż takiego samego kontraktu, pozycję krótką poprzez jego kupno. Kontrakty terminowe dzielą się na kontrakty forward oraz kontrakty futures 37

38 Charakterystyka kontraktu forward 1. Warunki kontraktu są uzgadniane między stronami i mogą to być: - rodzaj i jakość towaru, - wielkość kontraktu, - cena kontraktu (towaru), - termin wykonania kontraktu, - miejsce dostawy, - sposób rozliczenia, - depozyt zabezpieczający, 2. Zazwyczaj dochodzi do rzeczywistej dostawy towaru. 3. Nienotowany na giełdzie. Typowe instrumenty bazowe dla kontraktów forward to: metale, kursy walut, surowce, stopy procentowe. 38

39 Charakterystyka kontraktu futures 1. Wystandaryzowane są następujące warunki kontraktu: - rodzaj i jakość towaru, - wielkość kontraktu, - termin wykonania kontraktu, - miejsce dostawy, - sposób rozliczenia, - miejsce i godziny handlu kontraktem. 2. Cena kontraktu jest ustalana w drodze otwartego przetargu na giełdzie 3. Obowiązkowy depozyt zabezpieczający złożony w Izbie Rozrachunkowej 4. Najczęściej nie dochodzi do rzeczywistej dostawy towaru. 5. Zazwyczaj notowany na giełdzie. Do zawarcia transakcji terminowej dochodzi po uzgodnieniu ceny realizacji, tj. ceny, po której dojdzie w przyszłości do dostawy towaru. Kontrakty terminowe futures są przedmiotem obrotu na giełdach. W okresie ważności kontraktu ich cena jest ustalana codziennie w wyniku działania sił podaży i popytu. W dniu wygasania kontraktu ustalana jest cena rozliczeniowa, jako cena rynkowa aktywa bazowego o określonej godzinie. 39

40 Rys 2. Profil wypłaty dla pozycji długiej w kontrakcie terminowym Rys 3. Profil wypłaty dla pozycji krótkiej w kontrakcie terminowym źródło: 40

41 Kontrakt terminowy - pojęcia podstawowe Aktywo bazowe - jest to towar, instrument finansowy, waluta czy miara wielkości ekonomicznej, od którego ceny jest zależny kurs kontraktu terminowego (np. płody rolne, ropę naftową, gaz, złoto, srebro, miedź, indeksy giełdowe, papiery wartościowe, stopy procentowe a także pogodę). W praktyce w grę wchodzą jednak tylko takie aktywa, których rynek gotówkowy charakteryzuje się wysokim stopniem płynności. W większości przypadków celem zawierania transakcji nie jest fizyczna dostawa towarów, a jedynie bieżący obrót kontraktami. Wielkość kontraktu - stanowi minimalną, niepodzielną ilość towaru, która może być przedmiotem transakcji terminowej, np USD, 100 akcji PKN, 1000 baryłek ropy naftowej, 100 ton miedzi, 100 uncji złota, itd. Wartość kontraktu - stanowi bieżącą wartość aktywów, na które opiewa kontrakt. Metoda obliczania wartości kontraktów jest określana przez każdą giełdę, która określa odpowiedni mnożnik (Tabela 1). Tabela 1 Przykład obliczenia wartości kontraktu Kontrakt Kurs/cena Mnożnik Wartość kontraktu FW20U pkt 10 PLN PLN 41

42 Termin realizacji kontraktu - jest to określony dzień miesiąca (np. trzeci poniedziałek, druga środa ustalonego miesiąca), w którym ma miejsce ostatnie notowanie kontraktu oraz ostateczne rozliczenie lub dostawa. Zazwyczaj terminy realizacji kontraktów nie przekraczają 12 miesięcy. Minimalna zmiana ceny (tick) - jest to minimalna wielkość zmiany notowania kontraktu podobnie, jak pips na foreksie. Na podstawie wielkości kontraktu można określić wartość jednego ticka. Na przykład dla kontraktu terminowego na EURPLN dla dokładności notowań 0,0001 EUR/PLN, jeden tick jest wart 10 PLN. Data wygaśnięcia kontraktu - jest ostatnim dniem jego handlu. W tym też dniu następuje ostateczne rozliczenie i zamknięcie otwartych pozycji przez Izbę Rozrachunkową po ostatecznej cenie rozliczeniowej. Cena ta jest ustalana przez izbę w oparciu o cenę aktywa bazowego o określonej godzinie w dniu wygaśnięcia kontraktu. Depozyt zabezpieczający - zawierając transakcję obie strony wpłacają do izby rozrachunkowej depozyt zabezpieczający. Wysokość depozytu jest ustalana przez izbę na podstawie różnych czynników w rynkowych. Generalną zasadą jest aby jego wysokość wystarczała na pokrycie dziennych zmian wartości kontraktu. Im wyższa zmienność rynku tym wyższy depozyt. 42

43 Przykład Poniedziałek Biuro maklerskie X wymaga wstępnego depozytu zabezpieczającego (DZ) na poziomie 7% (właściwy DZ 6%) wartości kontraktu oraz pobiera opłatę w wysokości 10zł za jeden kontrakt zarówno przy otwieraniu jaki i zamykaniu pozycji. Klient K biura X przed otwarciem sesji na rachunku maklerskim posiadał PLN i nie miał żadnych otwartych pozycji. Na otwarciu spodziewając się zwyżki, kupił 2 kontrakty marcowe na WIG20 (FW20H13) po kursie saldo początkowe = PLN Wstępny DZ=2 * 2000 * 10 PLN * 7% = 2800 PLN Prowizje = 2 * 10 PLN * 2= 40 PLN (otwarcie i zamknięcie) Założenie inwestora sprawdziło się i w trakcie sesji sprzedał kupione wcześniej kontrakty po kursie 2030 realizując zysk. W wyniku bieżących rozrachunków rynkowych KDPW przelewa na rachunek inwestora kwotę rozliczenia wynikającą z różnicy kursów zamknięcia i otwarcia pozycji w trakcie sesji, stanowiącą zysk inwestora: Zysk = (2 x 2030 x 10 PLN) - (2 x 2000 x 10 PLN) = 600 PLN Saldo na koniec dnia = saldo początkowe + kwota rozliczenia - zapłacona prowizja saldo = PLN PLN 40 PLN = PLN 43

44 Wtorek Inwestor spodziewał się spadków w ciągu najbliższych kilku sesji wobec czego otworzył 4 krótkie pozycje na kontraktach marcowych na WIG20 po kursie Saldo początkowe PLN Wstępny DZ = 4 * * 10 PLN * 7% = PLN Prowizja = 4* 10 PLN = 40 PLN (otwarcie) W trakcie sesji kontrakty zyskały na wartości (2 045) co oznaczało tymczasową stratę inwestora. W wyniku bieżących rozrachunków rynkowych, KDPW pobrał z rachunku inwestora kwotę rozliczenia wynikającą z różnicy kursów otwarcia pozycji i kursu rozliczeniowego ustalonego na koniec sesji (2 045) stanowiącą stratę inwestora: Strata = (4 * * 10 PLN) - (4 * 2045 * 10 PLN) = PLN Właściwy DZ dla otwartych pozycji inwestora jest wyliczany w stosunku do kursu rozliczeniowego i wyniesie: Właściwy DZ = 4 * * 10 PLN * 6% = 4 908PLN Saldo na koniec dnia = saldo początkowe + kwota rozliczenia - zapłacona prowizja saldo = PLN = PLN Kwota PLN jest zablokowana na rachunku inwestora i stanowi depozyt zabezpieczający otwartych pozycji. 44

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska

Akademia Górniczo-Hutnicza. im. Stanisława Staszica w Krakowie. Rozprawa Doktorska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Rozprawa Doktorska Neuronowe modele decyzyjne w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski

WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH. Marek Łukaszewski & Jan Sładkowski Instrumenty Rynku Z Skrypty dla studentów Ekonofizyki UPGOW WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY RYNKÓW FINANSOWYCH Skrypt dla studentów ekonofizyki sfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo