Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"

Transkrypt

1 Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów jako łatwość, z jaką dany rodzaj aktywów można zamenć na środk penężne, czyl mówąc najproścej sprzedać [zob. Bode, Kane, Marcus, 2002]. Zarządzający portfelam nwestycyjnym zarabają na życe dywersyfkując nwestycje wchodzące w skład danego portfela pod względem preferencj płynnośc oraz horyzontu czasowego danego klenta. Ale mmo oczywstego znaczena płynnośc w podejmowanu decyzj nwestycyjnych ne znalazło ono odpowednego mejsca w teor fnansów. Nawet Model Wyceny Aktywów Kaptałowych (CAPM) ne zwraca uwag na skutk płynnośc aktywów czas, na jak są zawerane nwestycje. Nnejszy artykuł analzuje rolę płynnośc aktywów kaptałowych, koncentrując sę na zwązku mędzy stopą zwrotu z nwestycj a płynnoścą. W ponższym artykule przedstawono wynk wstępnych badań dotyczących tej kwest przeprowadzonych na danych pochodzących z Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe (GPW). 1. Płynność a stopa zwrotu z akcj. Płynność obrotu odgrywała zawsze stotne znaczene dla nwestorów na rynkach kaptałowych, chocaż w początkowej faze rozwoju fnansów ne była ona w należytym stopnu rozważana na grunce teor. Dopero prace autorstwa Amchuda Mendelsona [1986 a, 1986 b] pokazały stnene zwązku pomędzy stopą zwrotu z akcj oraz płynnoścą merzoną za pomocą spreadu na rynku amerykańskm. Empryczne udowodnono, że spread jest ważnym wyznacznkem stopy zwrotu wpływa na jej kształt. Następne badana potwerdzły postawoną we wcześnejszych pracach tezę, że płynność wywera stotny wpływ na ceny akcj ch stopy zwrotu [zob. Shannon, Relly, Schwehs, 2000]; [Chorda, Roll, Subrahmanyam, 2000]; [Dater, Nak, Radclffe, 1998]; [Chan, Faff, 2005]; [Acharyal, Pedersen, 2005]. W rezultace problem płynnośc zaczął być uwzględnany w modelach fnansowych, takch jak Model Wyceny Aktywów Kaptałowych (CAPM), dla którego powstały wersje uwzględnające efekty płynnośc [zob. Bode, Kane, Marcus, 2002). Powszechne też można spotkać sę z twerdzenem, ż płynność akcj wywera stotny wpływ na stopę zwrotu [zob. Cheng, 2007]. Problem ten, badany dotychczas przede wszystkm na rynkach kaptałowych * Mgr, Katedra Ekonom Przemysłu Rynku Kaptałowego, Unwersytet Łódzk,

2 564 Agata Gnadkowska państw wysoko rozwnętych, ne doczekał sę należytej analzy na danych pochodzących z polskego rynku kaptałowego. W ponższym artykule prezentuję kolejne wynk początkowych badań dotyczących tej kwest podjętych w Katedrze Ekonom Przemysłu Rynku Kaptałowego Unwersytetu Łódzkego. Podstawowa koncepcja tych badań została skonstruowana na podstawe wymenonych prac Amhuda Mendelsona. Główne pytane, na jake próbuje sę w nch odpowedzeć dotyczy tego, czy płynność akcj wywera merzalny wpływ na uzyskwaną stopę zwrotu. W badanu za mary płynnośc przyjęto spread oraz welkość obrotu. Spread jest różncą pomędzy najlepszą ofertą kupna sprzedaży przed zawarcem każdej transakcj, ważoną wartoścą obrotów podawaną w punktach bazowych. Badana pokazują, że spread, przedstawany jako procent z ceny, wykazuje slną ujemną korelację z atrybutam, które odzwercedlają płynność obrotu. Tak merzony spread jest naturalnym wyznacznkem kosztów płynnośc. Inwestorzy kupujący papery wartoścowe po odlczenu kosztów transakcj pownn wymagać wyższych zysków od paperów z wyższym spreadam w celu zrekompensowana m wyższych kosztów transakcj. Jeżel okres nwestycyjny w przypadku danych paperów wartoścowych jest tak sam, to nwestor będze oczekwał stopy zwrotu z tej nwestycj plus wartość spreadu. Jeśl papery wartoścowe były przechowywane przez okres jednego roku, to na przykład akcja z 2 % spreadem pownna przynosć oczekwaną stopę zwrotu o 1,5% wyższą, anżel akcje o spreadze 0,5%. Decyzje nwestycyjne pownny zatem zależeć ne tylko od stopna ryzyka zwązanego z nwestycją, ale także od płynnośc. Ponadto, ważne jest, aby pamętać, że choć nwestor może zmnejszyć ryzyko przez zdywersyfkowane portfela lub zastosować strategę zabezpeczającą, newele może zrobć na własną rękę, aby unknąć kosztów płynnośc 1. Oprócz spreadu do pomaru płynnośc przyjęto także dane dotyczące welkośc obrotu. Welkość obrotu wyraża łączną lczbę paperów wartoścowych, które zmenły właśccela, lcząc dla danego paperu wartoścowego lub rynku. Wszystke mary można traktować jako naturalną marę kosztu płynnośc lub też, jak kto wol, kosztu braku płynnośc. Przy tak rozumanym pojęcu płynnośc pojawa sę podstawowe pytane, w jak sposób pownna ona wpływać na stopy zwrotu z akcj. Pownna węc stneć korelacja pomędzy stopą zwrotu a płynnoścą wyrażoną spreadem lub welkoścą obrotu akcj. W analze relacj pomędzy płynnoścą a stopą zwrotu należy jeszcze uwzględnć przynajmnej jeden ważny czynnk, jakm jest horyzont czasowy nwestycj, który ma znaczene dla wpływu płynnośc na stopę zwrotu. Według Amhuda Mendelsona, jeśl wszyscy nwestorzy melby tak sam horyzont nwestycyjny, wówczas należałoby oczekwać, ż akcje o wysokej płynnośc przynosłyby wyższa stopę zwrotu odwrotne, mało płynne papery warto- 1 Należy pamętać, że nwestor może wyelmnować nesystematyczne ryzyko zwązane z danym paperem wartoścowym praktyczne do zera w wynku dywersyfkacj oraz stworzena portfela, którego współczynnk Beta będze wynosł zero, aby unknąć systematycznego (rynkowego) ryzyka. Jednak nwestor ne może unknąć kosztów zwązanych z płynnoścą, które są zawsze.

3 Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj 565 ścowe mały by nższe stopy zwrotu. Sytuacja ta komplkuje sę jednak, jeśl uwzględn sę fakt, ż różn nwestorzy mają różny horyzont czasowy dla swoch nwestycj. Tymczasem koszty zwązane z płynnoścą ponoszone są tylko jeden raz w czase trwana nwestycj, prema za nabyce płacona jest przy kupne, zaś koncesja przy sprzedaży płacona jest podczas zbyca akcj. Według Amhuda Mendelsona wymagana stopa zwrotu z akcj (po uwzględnenu kosztów zwązanych z płynnoścą) pownna wzrastać wraz ze wzrostem płynnośc danej akcj, jednak krańcowy przyrost wnen zmnejszać sę wraz z wydłużanem horyzontu czasowego nwestycj oraz zmnejszanem prawdopodobeństwa przedtermnowego zakończena nwestycj. W rezultace w warunkach równowag rynkowej nwestorzy o krótkm horyzonce czasowym dla nwestycj będą preferować akcje charakteryzujące sę nska płynnoścą, zaś o długm wysoką. Aby dokładnej zanalzować wpływ płynnośc merzonej w tym przypadku spreadem na stopę zwrotu, rozważmy hpotetyczne efekt, jak wywrze na zmanę wymaganej stopy zwrotu wzrost spreadu o 0,5 punktu procentowego. Poneważ akcje o nskm spreadze w warunkach równowag są utrzymywane przez nwestorów w krótkm horyzonce nwestycyjnym prawdopodobeństwo przedtermnowej lkwdacj tych nwestycj jest wysoke, dodatkowa stopa zwrotu wymagana od tych akcj za dodatkowy przyrost spreadu będze wyższa od dodatkowej stopy zwrotu za przyrost spreadu o 0,5 procenta w odnesenu do akcj o wysokm spreadze, w warunkach równowag utrzymywanych przez nwestorów o długm okrese nwestowana (przy nższym prawdopodobeństwe przedtermnowej lkwdacj). W rezultace krańcowy przyrost wymaganej stopy zwrotu za 0,5 procent wzrostu spreadu będze zmnejszał sę wraz ze wzrostem spreadu, chocaż cągle stopa zwrotu pownna wzrastać wraz ze wzrostem spreadu. W wynku tego formuła na wymaganą stopę zwrotu z akcj uwzględnająca ch ryzyko systematyczne oraz koszty płynnośc według Amhuda Mendelsona przedstawa sę w następujący sposób: Gdze: R stopa zwrotu (obserwowana) z akcj o płynnośc s r wymagana stopa zwrotu zależna od ryzyka systematycznego f(s) rosnąca funkcja s, wklęsła R = r + f(s) (1) Z formuły tej wynka, że wpływ wyrażonego w punktach procentowych czy też bazowych spreadu lub welkośc obrotu na stopę zwrotu z akcj powoduje wzrost tej stopy, jednak efekt ten ulega osłabenu wraz ze wzrostem spreadu lub welkośc obrotu. Celem analzy opsanej w ponższej częśc artykułu jest zbadane, czy opsana równanem (1) relacja zachodz w warunkach polskego rynku kaptałowego.

4 566 Agata Gnadkowska 2. Próba badawcza Badane przeprowadzono na grupe spółek notowanych na GPW w okrese od dna r. do dna r. Do badana wybrano spółk, które spełnały wszystke warunk: były notowane na GPW w całym badanym okrese, należały do ndeksu WIG, notowana akcj tych spółek odbywały sę w systeme cągłym (stan na styczeń 2010 r.) oraz baza danych Reuters zawerała ceny akcj analzowanych spółek na konec wszystkch 120 analzowanych mesęcy 2. W ten sposób wybrano 104 spółk spełnające w/w krytera. Dane dotyczące spreadów oraz welkośc obrotu pochodzły z ofcjalnej strony GPW, natomast dane cenowe z platformy Reuters. Ceny zostały skorygowane o zmany kaptałowe typu prawa poboru, dywdendy splty. Badane przeprowadzono na stopach rocznych oraz mesęcznych wylczonych na podstawe cen z ostatnego dna każdego roku lub mesąca. Dane dotyczące 52-tygodnowych bonów skarbowych pochodzły ze strony Mnsterstwa Fnansów. 3. Metodologa Głównym celem przeprowadzonego badana jest stwerdzene, czy stopa zwrotu z akcj zwększa sę wraz z płynnoścą akcj czy krańcowy przerost stopy zwrotu z tego tytułu zmnejsza sę wraz ze wzrostem płynnośc. Zastosowana metodologa badawcza jest podobna do opsanej przez Amhuda Mendelsona w pracy Lqudty and Stock Returns [1986 b]. Badanu podlegała zależność mesęcznych stóp zwrotu z akcj od ch ryzyka systematycznego merzonego współczynnkem beta oraz logarytmu średnej wartośc spreadu w mesącu merzonego w punktach bazowych w relacj do ceny akcj. Badane zostało rozszerzone dodatkowo o welkość obrotu jako nną marę płynnośc. Dla celów badana w każdym roku spółk należące do próby zostały podzelone na 13 portfel po 8 akcj w każdym. Portfele zostały sklasyfkowane w dwóch kategorach: na podstawe kryterum średnej wartośc spreadu w roku (do perwszego z portfel należało 8 akcj o spreadze najwyższym, do ostatnego zaś o najnższym), na podstawe kryterum średnej welkośc obrotu w roku (do perwszego z portfel należało 8 akcj o obroce najwyższym, do ostatnego zaś o najnższym). Następne dla każdego z portfel został oblczony współczynnk beta. Oblczeń dokonano wykorzystując Metodę Najmnejszych Kwadratów (MNK): zmenną objaśnaną była nadwyżkowa średna mesęczna stopa zwrotu z portfela 3, zmenną objaśnającą średna nadwyżkowa stopa zwrotu z WIG dla 60 2 Tylko osem spółek zostało wyelmnowanych przez ostatne kryterum. 3 Przez nadwyżkową stopę zwrotu rozumana jest różnca pomędzy stopą zwrotu z danego nstrumentu a stopą zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka (w tym przypadku 52 tygodnowych bonów skarbowych).

5 Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj 567 mesęcy 4 (5 lat) poprzedzających analzowany rok, włączne z tym rokem (T-4 do T, T (2004, 2008). Jako stopę zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka wybrano średną stopę rentownośc 52-tygodnowych bonów skarbowych (po przelczenu na stopy mesęczne roczne). W następnej kolejnośc dokonano oszacowana parametrów dwóch ln regresj dla każdej zmennej charakteryzującej płynność dany horyzont czasowy: regresje opsujące relacje pomędzy stopą zwrotu z akcj a jej ryzykem systematycznym spreadem oraz relację pomędzy stopą zwrotu a spreadem w ujęcu rocznym, regresje opsujące relacje pomędzy stopą zwrotu z akcj a jej ryzykem systematycznym welkoścą obrotu oraz relację pomędzy stopą zwrotu a welkoścą obrotu w ujęcu rocznym, regresje opsujące relacje pomędzy stopą zwrotu z akcj a jej ryzykem systematycznym welkoścą obrotu oraz relację pomędzy stopą zwrotu a welkoścą obrotu w ujęcu mesęcznym. Ze względu jednak na fakt, ż zgodne z przedstawonym rozważanam funkcja opsująca wpływ płynnośc na stopę zwrotu jest funkcją rosnącą oraz wklęsłą, zmenna spread w równanu została uwzględnona w forme logarytmu. W rezultace dokonano regresj średnej arytmetycznej mesęcznej oraz rocznej stopy zwrotu danego rodzaju portfela w roku T względem: bety portfela wylczonej za lata (T-4; T), logarytmu średnego spreadu portfela w roku T zmennych zero-jedynkowych odpowedzalnych za uwzględnene różncy średnch stóp zwrotu w poszczególnych latach, bety portfela wylczonej za lata (T-4; T), welkośc obrotu portfela w roku T zmennych zero-jedynkowych odpowedzalnych za uwzględnene różncy średnch stóp zwrotu w poszczególnych latach. W regresj przekrojowo-czasowej wykorzystano ostateczne 63 obserwacje 5 obejmujące okres (5 lat). 4. Wynk W perwszej kolejnośc sprawdzono relację pomędzy stopą zwrotu a ryzykem systematycznym merzonym współczynnkem beta oraz welkoścą obrotu uzyskując rezultat opsany równanem (2) (w nawasach podano wartość statystyk t-studenta) dla danych mesęcznych: R = - 0, , , Ob + u (2) (-5,0620) (2,3528) (-1,3289) Gdze: R - średna mesęczna nadwyżkowa stopa zwrotu z danego portfela; 4 Dla portfel z 2004 było to 59 mesęcy, ze względu na początek badana na konec styczna 2000, a węc portfele te mały o jedną obserwację (mesęczną stopę zwrotu) mnej. 5 Spośród 65 obserwacj (13 portfel x 5 lat) usunęto 2 portfele, które zawerały spółk, dla których GPW ne raportowała spreadu. Spółk wchodzące w skład tych portfel w roku 2004 /lub 2005 były notowane w systeme notowań jednoltych.

6 568 Agata Gnadkowska β - współczynnk beta dla danego portfela; Ob welkość obrotu dla danego portfela; u zmenna uwzględnająca zarówno różnce w stopach zwrotu w poszczególnych latach, jak reszty newyjaśnone przez równane 6 Jak wynka z zaprezentowanych danych oszacowane parametru odnoszącego sę do zmennej Ob jest ujemne stotne statystyczne przy pozome 0,3. Także parametr β spełna ten warunek w odnesenu, do którego są podstawy do odrzucena hpotezy, że wynos on zero. Wynka z tego, że ryzyko systematyczne merzone współczynnkem beta odgrywa stotne znaczena dla kształtowana sę stopy zwrotu w odnesenu do okresu mesęcznego. Jeśl natomast chodz o welkość obrotu, jak wynka z uzyskanych rezultatów, to on także odgrywa stotne znaczena w kształtowanu sę stopy zwrotu. Następne przeprowadzona została estymacja Klasyczna Metodą Najmnejszych Kwadratów, pokazująca zależność pomędzy oczekwaną przez nwestorów stopą zwrotu z nwestycj, a ryzykem systematycznym merzonym współczynnkem beta oraz welkoścą obrotu dla danych rocznych, co opsane zostało równanem (3) (w nawasach wartość statystyk t-studenta): R = - 0, , , Ob + u (3) (-6,0842) (3,2003) (-1,2751) Badane to potwerdzło, ż zmenna Ob jest stotna statystyczne przy pozome p=0,3. W ten sposób potwerdzona została hpoteza, że pomędzy stopą zwrotu a welkoścą obrotu występuje zależność. Z oblczeń można wywnoskować, że stneje bardzo słaba korelacja pomędzy stopą zwrotu a welkoścą obrotu wylczoną na danych rocznych. Potwerdza to welkość wylczonego współczynnka korelacj pomędzy tym wartoścam. Tablca 1. Współczynnk korelacj lnowej dla obserwacj z próby 1-63 Stopa zwrotu beta Obrót 1,0000 0,1703-0,0927 Stopa zwrotu 1,0000-0,0233 beta 1,0000 obrót Źródło: Opracowane własne. 6 Mówąc precyzyjnej równane, którego parametry szacowano, mało postać: 2008 R * * Ob * D T 1 2 T 3 T T T T 2004 gdze: R T - nadwyżkowa średna mesęczna stopa zwrotu z portfela w roku T, T - parametr beta portfela, oblczony w sposób opsany wcześnej, Ob welkość obrotu dla danego portfela w roku T, D T - zmenne zero-jedynkowe, przyjmujące wartość 1 dla roku T 0 w nnym przypadku, 1 - wyraz wolny, T - reszty równana. Zastosowane rozwązane przyjęto za Amhudem Mendelsonem.

7 Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj 569 Jak łatwo zauważyć przyjmując za marę płynnośc welkość obrotu akcjam uszykujemy ujemną korelację ze stopą zwrotu z akcj. Wynka z tego, że wraz ze wzrostem obrotów oczekwana stopa zwrotu pownna spadać. Dla porównana zaprezentuję badana dotyczące zależnośc pomędzy stopą zwrotu a ryzykem systematycznym merzonym współczynnkem beta oraz spreadem dla danych rocznych. Badane wykonywane na danych mesęcznych dotyczące zależnośc pomędzy stopą zwrotu a ryzykem systematycznym merzonym współczynnkem beta oraz spreadem zostało już wcześnej zaprezentowane w artykule autorstwa Gajdk, Gnadkowskej, Schabka (2010), dlatego teraz skupłam sę tylko na danych z okresów rocznych dotyczących spreadu. Uzyskane rezultaty opsane zostały równanem (4) (w nawasach podano wartość statystyk t-studenta): R = - 0, , ,00263logS + u (4) (-4,0885) (2,5717) (0,7016) Gdze: logs - logarytm dzesętny polczony ze średnego rocznego spreadu z danego portfela. Jak wynka z zaprezentowanych danych oszacowane parametru odnoszącego sę do zmennej logs jest dodatne nestotne statystyczne przy pozome 0,3. Z oblczeń można wywnoskować, że ne stneje korelacja pomędzy stopą zwrotu a welkoścą spreadu wylczoną na danych rocznych. To, co jeszcze można zaobserwować z przytoczonych oblczeń to fakt, ż współczynnk beta wywera znaczący wpływ na kształtowane sę oczekwanej stopy zwrotu z akcj. Zakończene W artykule zaprezentowano rezultaty badań nad wpływem płynnośc obrotu akcjam, notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe, na uzyskwane z nch stopy zwrotu. Uzyskane rezultaty na danych rocznych wskazują, że stopy zwrotu z akcj ne zależą od płynnośc, wyrażonej spreadem, danego paperu wartoścowego. Natomast w przypadku analzowana płynnośc jako welkośc obrotu zarówno na danych mesęcznych, jak rocznych okazało sę, że płynność wyrażona właśne jako welkość obrotu ma wpływ na oczekwaną stopę zwrotu z analzowanych akcj. Należy jednak pamętać, że są to początkowe badana nad tym problemem jest jeszcze za wcześne, aby na ch podstawe wyprowadzać ostateczne wnosk, poneważ badany okres obejmujący 5 lat jest relatywne krótk. Badana nad analzowaną kwestą będą węc kontynuowane przy uwzględnenu nnych okresów, nnych mar płynnośc, czynnków na tę płynność wpływających nnych aspektów zwązanych z tym problemem.

8 570 Agata Gnadkowska Lteratura 1. Acharyal V., Pedersen L. H. (2005), Asset prcng wth lqudty rsk, Journal of Fnancal Economcs, vol. 77(2). 2. Amhud Y., Mendelson H. (1986 a), Asset Prcng and a Bd-Ask Spread, Journal of Fnancal Economcs, vol Amhud Y., Mendelson H. (1986 b), Lqudty and Stock Returns, Fnancal Analysts Journal, vol. 42, No Bode Z., Kane A., Marcus A. (2002), Investments, Irwn/McGraw-Hll; 5th edton. 5. Chan H., Faff R. (2005), Asset Prcng and Illqudty Premum, The Fnancal Revew: vol Cheng S. (2007), A Study of the Factors Affectng the Stocks Lqudty, Internatonal Journal of Servces and Standards, vol.3, No Chorda T., Roll R., Subrahmanyam A. (2000), Commonalty and Lqudty, Journal of Fnancal Economcs, vol. 56, Issue Dater V., Nak N., Radclffe R. (1998), Lqudty and Stock Returns: An Alternatve Test, Journal of Fnancal Markets, vol Gajdka J., Gnadkowska A., Schabek T. (2010), Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcj na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe, Unwersytet Ekonomczny w Poznanu, Zeszyty Naukowe nr Shannon P., Relly R., Schwehs R.(2000), Valung a Busness : The Analyss and Apprasal of Closely Held Companes, McGraw-Hll Lbrary of Investment and Fnance, 4th Edton (Hardcover). Streszczene W artykule zaprezentowano rezultaty badana dotyczącego wpływu płynnośc obrotu akcjam na stopy zwrotu przeprowadzonego na danych pochodzących z Gełdy Paperów Wartoścowych w Warszawe w okrese Uzyskane rezultaty wskazują na stnene ważnej statystyczne relacj pomędzy płynnoścą obrotu merzoną różnym sposobam a stopą zwrotu z akcj. Badane zostało przeprowadzone dla różnych nterwałów czasowych. Słowa kluczowe akcje, płynność aktywów, spread, Gełda Paperów Wartoścowych Lqudty and stock returns on the Warsaw Stock Exchange (Summary) In paper we present the results of research concernng relatons between spread and stock return on the Warsaw Stock Exchange (WSE). The evdence culled from WSE stock returns over the perod ndcates that spread and other lqudty measures have sgnfcant and postve effect on stock return. Key words rates of return on shares, spreads, Warsaw Stock Exchange

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE

PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA WAHANIA SEZONOWE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 36 Krzysztof Dmytrów * Marusz Doszyń ** Unwersytet Szczecńsk PROGNOZOWANIE SPRZEDAŻY Z ZASTOSOWANIEM ROZKŁADU GAMMA Z KOREKCJĄ ZE WZGLĘDU NA

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie

Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Waszawie Autorzy: dr hab., prof. nadzw. Jerzy Gajdka, mgr Tomasz Schabek ( Rynek Energii 3/2013) Słowa kluczowe: inwestycje finansowe,

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE

WERYFIKACJA ODPORNO-BAYESOWSKIEGO MODELU ALOKACJI DLA RÓŻNYCH TYPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚCIE SYMULACYJNE Agneszka Orwat-Aceańska Unwersytet Ekonomczny w Katowcach WERYFIKAJA ODPORNO-AYESOWSKIEGO MODELU ALOKAJI DLA RÓŻNYH YPÓW ROZKŁADÓW PODEJŚIE SYMULAYJNE Wprowazene Nowoczesne metoy analzy portfelowej koncentrują

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH

ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXV - zeszyt 3-2003 BARBARA BĘDOWSKA-SÓJKA ZAWARTOŚĆ INFORMACYJNA NABYWANIA AKCJI WłASNYCH I. WPROWADZENIE Nabywanie akcji własnych albo odkup akcji własnych

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1

Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Michał Grotowski * Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Wstęp Od wielu lat badacze rynków finansowych próbują wyjaśnić zjawisko zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH STRATEGII INWESTOWANIA CYKLICZNEGO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM W ŚWIETLE MIERNIKÓW OPARTYCH NA MODELU CAPM Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI

I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE STRATEGII ZARZĄDZA IA PORTFELEM AKCJI Zeszyty aukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania r 1/2010 I WESTOWA IE W WARTOŚĆ CZY WE WZROST: PORÓW A IE

Bardziej szczegółowo

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Efekt wartości księgowej do rynkowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dr Mieczysław Kowerski Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Efekt wartości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Wprowadzenie Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje

Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Piotr Adamczyk Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Dywidenda jako czynnik wpływający na opłacalność inwestowania w akcje Wstęp Zakup papierów wartościowych, obok lokat bankowych, walut, nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE MODEL ARBITRAŻU CENOWEGO - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA MODELU W WARUNKACH GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Anna Adamczak Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Sopot 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo