Dom maklerski KBC Securities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom maklerski KBC Securities"

Transkrypt

1 Dom maklerski KBC Securities Miasto, dd.mm.rrrrr.

2 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji?

3 Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich można niektóre z aktywów niematerialnych, np. patenty czy licencje. Są to takie dobra, jak domy i ich wyposażenie, zapasy, maszyny, urządzenia i innego rodzaju środki trwałe. 3

4 Aktywa realne Jeżeli oszczędności poszczególnych podmiotów byłyby we wszystkich okresach równe inwestycjom nie byłoby żadnego sensu poszukiwać źródeł finansowania zewnętrznego. Każda jednostka byłaby samowystarczalna. 4

5 Aktywa finansowe Aktywa finansowe tworzone są wówczas, gdy inwestycja podmiotu w aktywa realne przewyższa oszczędności tego podmiotu, dlatego podmiot zmuszony jest finansować inwestycje za pomocą pozyskanego z zewnątrz kapitału. W sytuacji takiej musi oczywiście znaleźć się inny podmiot, który kapitał taki posiada oraz jest gotowy zaangażować go zgodnie z zamiarami inwestującego, np. gotowy jest do udzielenia pożyczki. 5

6 Obieg pieniądza w gospodarce Spółka ABC buduje nową fabrykę na południu Polski. W celu sfinansowania budowy emituje akcje dla dotychczasowych akcjonariuszy lub wprowadza spółkę na Giełdę, aby pozyskać nowych udziałowców. Po co to robi? Chce zdobyć pieniądze na swoje inwestycje. Jeżeli profil działalności spółki nam odpowiada, kupujemy jej akcje stając się współwłaścicielami spółki. 6

7 Obieg pieniądza w gospodarce Kiedy fabryka powstanie, spółka zwiększy produkcję i sprzedaż. Zarobi więcej pieniędzy, będzie miała większe zyski, zapłaci większe podatki do Skarby Państwa. Skarb Państwa sfinansuje z tych środków budowę, dróg, szpitali, szkół. Przy budowie dróg, w nowym szpitalu znajdą zatrudnienie okoliczni mieszkańcy. Nowe miejsca pracy spowodują wzrost zarobków. 7

8 Obieg pieniądza w gospodarce Każdej firmie funkcjonującej na rynku zależy na zdobyciu i utrzymaniu jak najmocniejszej pozycji, gdyż to ułatwia pozyskania pieniądza z rynku w postaci kredytu czy wpływów z nowych emisji. Inwestorzy indywidualni, instytucjonalni, krajowi i zagraniczni są podobni, szukają papierów wartościowych takich uczestników rynku kapitałowego, których pozycja jest silna i gwarantuje w przyszłości osiągnięcie zysków chodzi o bezpieczeństwo kapitału. 8

9 9 Podział rynku finansowego

10 Rynek pieniężny i kapitałowy rynek pieniężny krótkoterminowe instrumenty do 1 roku, największą rolę odgrywają na nim banki; rynek kapitałowy instrumenty finansowe powyżej 1 roku, akcje, obligacje, kredyty; rynek papierów wartościowych rynek kapitałowy obejmujący akcje i obligacje bez rynku kredytów 10

11 11 Podział rynku kapitałowego

12 Rynek pierwotny i wtórny Rynek pierwotny - sprzedawane są nim papiery wartościowe nowych emisji, co wiąże się z bezpośrednim przepływem gotówki do emitenta. Rynek wtórny - sprzedawane i kupowane są na nim papiery wartościowe będące już w obiegu. W Polsce przykładem rynku wtórnego jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie lub New Connect. 12

13 13 Obrót instrumentami finansowymi

14 Rynek prywatny (niepubliczny) Rynek niepubliczny zanim spółka osiągnie odpowiednią wielkość i będzie potrzebowała dużych kapitałów na rozwój znajduje się na rynku prywatnym na którym obrót jest ograniczony do stosunkowo niewielkiej liczby inwestorów. Papiery wartościowe sprzedawane na rynku pierwotnym oferowane są mniejszej liczbie potencjalnych inwestorów niż 100, np. kolejne emisje skierowane do wcześniejszych właścicieli, kooperantów, czy zaproszonych osób. Obrót na rynku niepublicznym jest regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego i Spółek Handlowych oraz Ustawy o Obligacjach. 14

15 Rynek publiczny Rynek publiczny - rynek regulowany rządzący się własnymi zasadami i standardami, jego funkcjonowanie określone jest przepisami prawa, prowadzony jest nad nim silny nadzór). W Polsce obrót publiczny jest ściśle regulowany przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa ta mówi, że jeśli papiery wartościowe oferowane są przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa). lub propozycja sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym kierowana jest do konkretnych inwestorów (osób fizycznych czy firm) i tych podmiotów jest co najmniej 100 to mamy do czynienia z obrotem publicznym. 15

16 16 Rynek giełdowy i pozagiełdowy

17 Rynek giełdowy Giełda jest miejscem regularnych spotkań osób lub ich pośredników w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji). Ceny tych transakcji ustalane są w wyniku relacji popytu i podaży, a następnie podawane do publicznej wiadomości. W Polsce rynek giełdowy reprezentuje Giełda Papierów Wartościowych (GPW) rynek giełdowy. Rynek giełdowy jest rynkiem regulowanym. Oznacza to, że zasady jego funkcjonowania określone są bardzo dokładnie przy pomocy obowiązujących aktów prawnych. 17

18 Rynek giełdowy Kiedyś ludzie przychodzili w jedno miejsce aby kupić lub sprzedać papiery wartościowe. Ponieważ trudno było zawierać transakcje korzystano z pomocy pośredników maklerów. Akcje miały wtedy formę papierową. Dziś jest podobnie maklerzy przekazują zlecenia w jedno miejsce, na giełdę. Akcje nie mają formy papierowej tylko są zapisem komputerowym. 18

19 Charakterystyka rynku giełdowego Centralizacja zleceń - wszystkie transakcje są realizowane w systemie informatycznym WARSET. Równość traktowania zleceń - każdy inwestor może uczestniczyć w transakcjach giełdowych, bez względu na wielkość kapitału, którym dysponuje. Bezpieczeństwo obrotu gwarancja, że transakcje zostaną prawidłowo rozliczone i zaksięgowane. Giełda oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawują kontrolę nad tym, czy uczestnicy rynku: pośrednicy (domy maklerskie) i emitenci (spółki giełdowe), przestrzegają zasad zawartych w regulacjach. Dostępność informacji - uczestnicy rynku mają dostęp zarówno do notowań jak i o sytuacji notowanych spółek. Płynność - możliwość dokonywania transakcji codziennie w określonych godzinach. 19

20 Rynek pozagiełdowy Obligacje skarbowe oraz akcje mniejszych spółek, które nie mają szans znalezienia się na GPW, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego. Rynek pozagiełdowy działa wg tych samych zasad aczkolwiek jest obsługiwany przez inny system notowań. Biura maklerskie zawierają transakcje za pomocą terminali połączonych systemem informatycznym udostępnionym przez rynek pozagiełdowy. W Polsce BondSpot S.A. W USA NASDAQ. 20

21 Alternatywny system obrotu na rynku NewConnect Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z regulowanym rynkiem GPW; m.in. nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma wymogu audytowania raportów półrocznych. Spółki mogą wybrać standardy rachunkowości 21

22 Rynek obligacji GPW Catalyst Rynek obligacji Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Takich rynków dodatkowych można tworzyć nieskończenie wiele. 22

23 23 Co to są akcje i jakie korzyści wynikają z ich posiadania?

24 Cechy papierów udziałowych Akcje - papiery wartościowe oznaczające równe co do wielkości udziały we własności firmy. W wyniku kupna akcji stajemy się współwłaścicielami spółki i z tego tytułu mamy prawo do udziału w jej zyskach proporcjonalnego do wielkości posiadanego pakietu akcji. Z faktu współwłasności wynikają również uprawnienia akcjonariusza do pobierania dywidendy czyli udziału w zyskach firmy oraz określone prawa członkowskie np. prawo głosu na zebraniach wspólników. 24

25 Zysk kursowy Zysk kursowy wynika z korzystnych zakupów i sprzedaży akcji. Jeśli nabywamy akcje po niskim kursie, a sprzedajemy po wysokim to dochód wynikający z transakcji będzie dla nas zyskiem kursowym. Jeśli w 2004 roku kupiliśmy szt akcji KGHM po 16 pln i w 2006 sprzedaliśmy po 116 to zarobiliśmy pln. 25

26 Dywidenda Dywidenda - uprawnienie do równego udziału w części rocznego zysku przypadającego na 1 akcję. Wartość dywidendy jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki. Zysk netto (po zapłaceniu podatków i odsetek od zaciągniętych kredytów) dzieli się na dwie części: tzw. zysk zatrzymany, przeznaczony na dalszy rozwój spółki, i zysk do podziału. Dywidenda jest częścią zysku podzielonego między akcjonariuszy. 26

27 Rozliczenie D + 3 Akcje w KDPW pojawiają się po 3 dniach od zakupu, więc jeśli w poniedziałek kupimy akcje spółki XYZ to w czwartek pojawią się w rejestrze KDPW.. Wynika, to z faktu, że przeniesienie akcji w rejestrze KDPW i nabycie praw majątkowych wynikających z posiadania akcji następuje po 3 dniach roboczych KDPW (D + 3, nie liczy się sobót, niedziel, świąt). 27

28 Przykład wypłaty dywidendy WZA spółki Dębica, 8 czerwca 2010 uchwaliło wypłatę dywidendy 4,5 pln na 1 akcję. W komunikacie spółka podała, że dzień ustalenia dywidendy przypada na 26 lipca (poniedziałek), a wypłata dywidendy na 20 sierpnia. Uwzględniając D + 3, wypłata należy się temu kto będzie posiadał akcje Dębicy po sesji 21 lipca (środa sobota i niedziela nie wchodzi do wyliczenia). Jeżeli tego dnia kurs zamknięcia wyniósł 69,40, to na kolejnej sesji kurs odniesienia będzie pomniejszony o wartość dywidendy czyli 69,40 4,5 = 64,90. 28

29 Jakie jest ryzyko w przypadku akcji? Głównym źródłem zysku dla posiadaczy akcji jest fakt, że akcje drożeją. Możliwość dużych zysków jest związana z wysokim ryzykiem. Jeżeli spółka nie przynosi zysku, jej akcje nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów, a kurs spada. W najgorszym wypadku może on spaść do wysokości jednego lub kilku groszy. 29

30 Split akcji Podział wartości nominalnej akcji (zwany również wymianą lub splitem) jest działaniem podejmowanym przez firmę w celu zwiększenia liczby akcji w obrocie. Poprzez obniżenie wartości akcji w wyniku podziału, obniża się również jej cenę rynkową, co sprawia, że papier wartościowy jest łatwiej dostępny dla inwestorów, a dzięki temu rośnie jego płynność. Podział wartości nominalnej akcji. Przykład: Inwestował kupił akcji firmy Bioton po 30 pln wartość pakietu akcji wynosi Następnego dnia miał miejsce split na 5 w wyniku czego inwestor posiada po 6 pln za sztukę wartość pakietu nadal wynosi

31 31 Czym są obligacje i kto je sprzedaje - rynek papierów dłużnych

32 Czym są obligacje? Obligacja to najbezpieczniejszy instrument na rynku kapitałowym. Oznacza to jednocześnie że inwestowanie w obligacje nie przynosi dużych korzyści. Obligacja - instrument finansowy, który może być emitowany przez państwo lub inne podmioty jak spółki lub samorządy terytorialne. Ten, kto emituje obligacje, zaciąga pożyczkę u kupującego. Obligacje emitowane są na określony czas. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli spłaty kapitału po upływie tego czasu. Oczywiście inwestor który pożycza kapitał wymaga określonego wynagrodzenia 32

33 Obligacje rynek pierwotny i wtórny Obligacje mogą być sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Kiedy emitent oferuje obligacje inwestorom, wówczas odbywa się ich sprzedaż na rynku pierwotnym. Po zakupie obligacji można czekać do terminu jej wykupu lub jeżeli posiadacz obligacji chce je sprzedać wcześniej, przed terminem wykupu, wówczas może tego dokonać na rynku wtórnym. Oczywiście, na rynku wtórnym można także kupować obligacje. 33

34 Obligacje cechy wewnętrzne kupon odsetkowy (coupon) - określa wartość okresowych dochodów (odsetek) uzyskiwanych z obligacji w czasie inwestowania w nią. Jest on inaczej nazywany dochodem odsetkowym, dochodem kuponowym, nominalną stopą zwrotu z obligacji lub nominalną stopą oprocentowania. okres wykupu (term to maturity) - wyznacza liczbę lat możliwych do inwestowania w obligacje. Najbardziej powszechnym jest termin określony konkretnym dniem. Poza wyznaczonym terminem wykupu całej obligacji, emitent określa także terminy wypłaty kuponów z obligacji. wartość nominalna obligacji (principal or par value) - określa z kolei podstawową cenę tego papieru wartościowego, ustaloną przez jego emitenta (100 pln, pln w Polsce). Na międzynarodowych rynkach finansowych jest to wartość od 1 tys. dol. do 25 tys. dol. za jedną obligację. Wartość nominalna obligacji nie jest tym samym co jej cena rynkowa. 34

35 Formy zabezpieczenia emisji obligacji Obligacje mogą być odmienne pod względem formy zabezpieczenia ich emisji. obligacja zabezpieczona - to obligacja, której emisja jest zabezpieczona określonym składnikiem majątku emitenta. obligacje nie zabezpieczone - są to obligacje bez zabezpieczenia w majątku ich emitenta, lecz emitowane na podstawie ogólnego zaufania do wystawiającego ją podmiotu. 35

36 Obligacje państwowe Mimo opinii, że obligacje państwowe, są jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, należy pamiętać, że obligacje państwowe są w rzeczywistości papierem wartościowym niezabezpieczonym. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należnych nam odsetek i kapitału jest tylko i wyłącznie autorytet państwa. 36

37 Klasyfikacja ze względu na emitenta Można wyodrębnić następujących emitentów obligacji: - obligacje skarbowe; - obligacje komunalne; - obligacje przedsiębiorstw; - obligacje organizacji międzynarodowych (tzw. zagraniczne). 37

38 Obligacje skarbowe Emitowane przez Skarb Państwa, bardzo bezpieczne, zainwestowane pieniądze mogłyby przepaść tylko wówczas, jeżeli zbankrutowałoby państwo DS1110 obligacja 10-letnia o oprocentowaniu stałym równym 6%, nominale pln, i dacie wykupu 24/11/2010) DS1017 Ministerstwo Finansów zaoferuje w środę, 13 lutego obligacje 10-letnie serii DS1017 o wartości 2,0 mld zł, podał resort w poniedziałkowym komunikacie. Resort podał wcześniej, że w lutym zaoferuje obligacje tej serii o wartości 1,5-3,0 mld zł. Obligacje te będą miały kupon w wysokości 5,25%. 38

39 Obligacje komunalne Obligacje emitowane przez takie jednostki organizacyjne jak hrabstwa, stany, miasta, okręgi, lotniska i inne. Różnią się od skarbowych tym, że ich emitent może czasem ogłosić niewypłacalność. Obligacje emitowane przez samorządy terytorialne są mniej pewne od obligacji Skarbu Państwa, jednak i tak są z reguły pewniejsze niż obligacje emitowane przez spółki. Emitowane w celu finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej (np. zakup środków komunikacji miejskiej, budowa i remonty dróg lokalnych, miejskich ośrodków rekreacyjnych czy wypoczynkowych). 39

40 40 Obligacje komunalne

41 Obligacje przedsiębiorstw Obligacje przedsiębiorstw są emitowane w celu finansowania inwestycji. Mogą okazać się ryzykowną inwestycją jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane. Z tego powodu obligacje te najczęściej się zabezpiecza przy pomocy gwarancji lub majątku emitenta. Ze względu na większe ryzyko obligacje przedsiębiorstw powinny proponować wyższe oprocentowanie.. BPHOB1108 emitowana przez BPH, nominał 100 pln, wykup 3/11/2008, kupon 5.3%). 41

42 Obligacje międzynarodowe Obligacje organizacji międzynarodowych są emitowane, by finansować realizację celów statutowych tych organizacji, głównie wspieranie rozwoju państw i regionów. Przykładem są tu obligacje Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czy fundusze rozwoju regionalnego. Ze względu na renomę instytucji będących ich emitentami obligacje te uznawane są również za bardzo bezpieczne. Porównywalne są z obligacjami skarbowymi. EIB1211 obligacja wyemitowana przez Europejski Bank Inwestycyjny o terminie wykupu 15/12/2011 i nominale

43 Oprocentowanie obligacji - obligacje o stałym oprocentowaniu - obligacje o zmiennym oprocentowaniu - obligacje bez kuponów odsetkowych (zero coupon bond) - obligacje indeksowane. 43

44 Obligacje o stałym oprocentowaniu Kupujący z góry wie, jaką kwotę odsetek otrzyma w okresie, w którym będzie trzymał te obligacje do momentu ich wykupu przez emitenta. Przykład 1: Jeżeli obligacje jednoroczne o wartości nominalnej 100 są oprocentowane na 4%, wówczas posiadacz obligacji może być pewien, że w dniu wykupu otrzyma 104. Jego zysk jest oczywiście jeszcze większy, jeżeli kupił obligację za mniej niż 100. Na przykład, jeżeli cena emisyjna wynosiła 98, to zysk z każdej obligacji wynosi w tym przypadku = 6 Przykład 2: Obligacja o stałym oprocentowaniu, z terminem wykupu za 5 lat, wartość nominalna 1000 zł, cena emisyjna, po jakiej emitent oferuje obligacje, wynosi 990 zł, oprocentowanie 7% w skali roku, odsetki płacone co rok. Odsetki w każdym z pięciu okresów odsetkowych wyniosą 70,00 zł. 44

45 Obligacje o stałym oprocentowaniu W przypadku znacznych wahań rynkowej stopy procentowej cena obligacji stało kuponowych może ulegać znacznym wahaniom powodując jednocześnie, że ich posiadacz może realizować zarówno dodatkowe zyski z tytułu ich posiadania jak i straty. Każdy posiadacz obligacji ponosi ryzyko stopy procentowej. - spadek inflacji - obniżane są stopy procentowe, a więc także oprocentowanie lokat bankowych. Posiadacz obligacji o stałym oprocentowaniu zatrzymuje kupon (zyskuje) - cena obligacji rośnie. - wzrost inflacji - podwyższane są stopy procentowe, a więc także oprocentowanie lokat bankowych. Posiadacz obligacji o stałym oprocentowaniu zatrzymuje kupon (traci) - cena obligacji spada. 45

46 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Ustalona zmienność oprocentowania może być uzależniona np. od stopy inflacji lub od poziomu wskazanej rynkowej stopy procentowej. W takim przypadku oprocentowanie w każdym z ustalonych okresów odsetkowych może przyjąć różne wartości i inwestor do końca nie wie jaką rentowność osiągnie na zainwestowaniu swoich środków w daną obligację. Decydując się na zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu trzeba też pamiętać o tym, że zysk z takiej inwestycji będzie zależał od czynnika zewnętrznego, na przykład od inflacji, w stosunku do której określone jest oprocentowanie. 46

47 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu DZ oprocentowanie obligacji dziesięcioletniej o nominale 1000 i wykupie 18/01/2008 jest oparte jest na rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o 1 pkt procentowy. Wysokość oprocentowania zmienia się raz na rok i podawana jest dla rocznych okresów odsetkowych. 47

48 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Komunikat w sprawie wysokości stopy procentowej dla obligacji serii DZ1111: Stopa procentowa dla szóstego okresu odsetkowego od 24 listopada 2008 r. do 24 listopada 2009 r. dla obligacji o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 24 listopada 2011 r. (seria DZ1111) wynosi 6,47%. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji wynosi 64,70 PLN. 48

49 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu WZ0911 obligacja 7 letnia o oprocentowaniu zmiennym o terminie wykupu z dnia 24/09/2011, nominale pln i dwóch okresach odsetkowych w roku. Oprocentowanie obligacji oparte jest na WIBOR 6M. Stawka WIBOR (warsaw interbank offered rate) jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom (ustalane jest o godz. 11:00). WIBOR może być 1, 3, 6, 9 lub 12 miesięczny. Oprocentowanie obligacji skarbowych notowanych na GPW wykorzystuje WIBOR3M (3 miesięczny WIBOR) oraz WIBOR6M (6 miesięczny WIBOR). Przykład: Obligacja o zmiennym oprocentowaniu, z terminem wykupu za 5 lat, o wartości nominalnej 100 zł, cenie emisyjnej 99,50 zł. Odsetki płacone są raz w roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR6M. W kolejnych sześciu okresach poprzedzających płatność odsetek stawka WIBOR6M wynosiła: 4,70%, 4,70%, 4,60%, 4,70% i 4,80% w skali roku. 49

50 Obligacje bez odsetkowe W momencie zakupu inwestor kupuje obligację z pewnym z góry ustalonym dyskontem tzn. płacąc za nią cenę niższą od jej wartości nominalnej, a w momencie jej wykupu otrzymuje kwotę równą wartości nominalnej takiej obligacji. Obligacje takie nie posiadają żadnych kuponów, a zyskiem inwestora jest jedynie różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną obligacji (np ). OK0405 obligacja 2 letnia o nominale pln i terminie wykupu kwiecień 2005 sprzedawana kwiecień 2003 po

51 Obligacje indeksowane Obligacje indeksowane (obligacje indeksowe), rodzaj obligacji, w przypadku których procent oraz spłata jest powiązana z indeksem cen. IZ0816 obligacja skarbowa o terminie wykupu sierpień 2016, nominale 1000 indeksowana miesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 51

52 Jak czytać tabelę? Jeżeli obligacja DZ0108 kosztuje 104 to płacę za nią: odsetki skumulowane + (wartość nominalna obligacji * kurs zamknięcia) = cena rozliczeniowa = (104 x 1.000) =

53 53 Organizacja rynku giełdowego w Polsce

54 Organizacja rynku giełdowego w Polsce Giełda Papierów Wartościowych - centralny punkt rynku kapitałowego, w którym zawierane są transakcje. Domy (biura) maklerskie - uczestnicy rynku zawierający transakcje papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego. Inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni) - kupujący i sprzedający papiery wartościowe za pośrednictwem domów maklerskich. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - instytucja, w której rozliczane są transakcje giełdowe, oraz przechowywane są (w postaci elektronicznej) papiery wartościowe. Komisja Nadzoru Finansowego - organ nadzorujący czuwający nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku. 54

55 Notowania ciągłe - istota Do transakcji dochodzi, gdy złożone zlecenie trafia w zlecenie z przeciwnej strony rynku. Kurs może zmieniać się ciągle dlatego nazwa notowania ciągłe. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku gdy czekają na realizację dwa zlecenia o identycznej cenie, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na giełdę wcześniej. 55

56 Notowania ciągłe - karnet Jeżeli na podaży po leży 300 sztuk złożone o i o to jeżeli kupię 200 sztuk po to będą to akcje ze zlecenia złożonego o Jeżeli kupię 5000 po to zrealizuję zlecenie 2300 po i 2700 po

57 57 Poszczególne fazy notowań ciągłych

58 Faza przed otwarciem Zlecenia można składać, modyfikować, anulować. Nie są zawierane transakcje, wyliczany jest TKO teoretyczny kurs otwarcia i TWO teoretyczny wolumen otwarcia. 58

59 Faza przed otwarciem Każde większe zlecenie zmienia TKO. Jeśli ktoś położy kupi MZA 100 po 8.25 taki będzie TKO. 59

60 Otwarcie na kontraktach terminowych 8.30 handel rozpoczynają kontrakty terminowe. 60

61 Faza otwarcie na akcjach 9.00 zaczyna się handel na ciągłych na akcjach. 61

62 Faza notowań ciągłych 62 Zlecenia można składać, anulować i modyfikować. Zlecenia zawieranie po cenach czekających w arkuszu, obowiązuje priorytet ceny i czasu. Zlecenie, które może spowodować zawarcie transakcji poza widełkami lub zlecenie PKC, które nie może być zrealizowane w całości powoduje zamrożenie notowań (żadne zlecenie nie może być złożone, anulowane, modyfikowane w tym czasie - trwa to ułamek sekundy). Zaraz potem zaczyna równoważenie z jednoczesnym przyjęciem zlecenia, które spowodowało zawieszenie.

63 Faza notowań ciągłych Zapalenie widełek na 15,20. Teraz TKO na 15 pln czyli 9,49%. 63

64 Faza dogrywka dogrywka po zamknięciu. Ostatni kurs na YWL o więc nie uczestniczy. Czyli ogłaszana tylko dla instrumentów z transakcyjnym kursem wyznaczonym w fazie zamknięcia. Zlecenia można składać, anulować, modyfikować. Pozostałe walory nie uczestniczą. Można składać tylko zlecenia z limitem równym kursowi zamknięcia (zakaz PKC, PCR, PCRO). Dogrywka nie występuje na kontraktach na obligacje. Np. na PKN możemy kupować i sprzedawać po 60,60. W czasie trwania dogrywki można anulować i modyfikować wcześniej złożone zlecenia maklerskie w celu ich realizacji po cenie równej kursowi zamknięcia. 64

65 Główne elementy zlecenia Inwestor składając zlecenie musi określić: - rodzaj oferty tzn. kupno czy sprzedaż np. K-kupno - nazwę instrumentu finansowego np. PKN ORLEN - ilość sztuk np limit ceny np termin ważności zlecenia np. na sesję dzisiejszą 20/07/ dodatkowe warunki np. wielkość ujawniona 500 K PKN ORLEN 2000 sztuk po na 20/07/2006, ujawnione

66 Zlecenie PKC Zlecenie kupna PKC zbiera wszystko z prawej np. kupno PKC zbiera 2300 po i po itd. aż do widełek. Zlecenie sprzedaży PKC zbiera lewą stronę 1000 po 13.30, 4389 po i resztę po Oferty zmieniają się więc kiedy składamy zlecenie sprzedaży PKC widząc aktualny karnet ktoś może nas wyprzedzić i mimo iż liczymy na sprzedaż po sprzedamy np. po

67 Zlecenie PCR Zlecenie kupna 5000 PCR spowoduje kupno po i 2700 przeskoczy na kupno po Karnet będzie wyglądał K i S po Zlecenie PCR nie będzie widoczne w systemie gdyż część jest realizowana od razu a część wchodzi z limitem ceny. 67

68 Zlecenie PCRO Stosowane gdy inwestor chce kupić lub sprzedać po cenie ustalonej przez rynek na otwarciu/zamknięciu. Wpływa na ustalenie kursu. Jest wykonywane po cenie otwarcia nie musi być zrealizowane w całości, cześć niezrealizowana staje zleceniem z limitem równym kursowi otwarcia. Zlecenie kupna 5000 PCR0 spowoduje że kupimy 2300 po i 2700 przeskoczy na kupno po Karnet będzie wyglądał K i S po

69 Zlecenie z wielkością minimalną - WMin Inwestor składa kupno 3000 akcji po z minimalną ilością 1000 sztuk. Kupione zostaje 2300 po a 700 pojawia się na kupnie po bez warunku minimalnej ilości. Inwestor składa kupno akcji po z minimalną ilością 3000 sztuk. Zlecenie traci ważność. 69

70 Zlecenie z wielkością ujawnioną - WUJ Nie wiemy ile akcji stoi w rzeczywistości na podaży może to być np. sprzedaż akcji po ujawnione Jeżeli kupimy 2300 po pokaże się następne. Jeżeli kupimy 3000 po pokaże się 1600 ( z kolejnych 2300). Jeżeli ktoś dostawi na S po to będzie sprzedane 2300 potem i dopiero potem O tym, że zlecenie z wielkością ujawnioną stoi w karnecie można się domyśleć obserwując rynek i transakcje oraz można testować takie zlecenie w fazie fixing na zamknięcie.

71 Wykonaj i anuluj - (WiN) Inwestor chce kupić więcej niż pokazano, ale nie chce pokazywać swojego popytu. Zlecenie kupna akcji (liczymy że na tym poziomie jest ukryte zlecenie sprzedaży) WiN spowoduje że kupimy 2300 a 7700 nie zostanie zrealizowane i nie pojawi się w karnecie nikt nas nie zobaczy. Jeśli na podaży będzie 5300 akcji ujawnione 2300 kupimy Zlecenia maklerskie z oznaczeniem ważności ważne do pierwszego wykonania mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji.

72 Wykonaj lub anuluj - (WuA) Ważne są do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle. Inwestor chce zrealizować całe zlecenie. Daje zlecenia kupna 5000 akcji po WuA i jeżeli na jest ukryte np kupuje wszystko a jeżeli nie ma czeka aż podaż się powiększy. 72

73 Wybór biura maklerskiego Pierwszą rzeczą, którą każdy musi zrobić w chodząc na nowy rynek to pośrednik. Zanim wybierzemy brokera musimy zrobić o nim wywiad na takiej samej zasadzie jak byśmy szukali kogoś do pracy. Tylko dwóch rzeczy potrzebujemy od swojego brokera: 1. zdolność do realizacji naszych transakcji w sposób jakiego oczekujemy; 2. umiarkowane koszty zawierania transakcji. 73

74 Trzy warianty gry: 1. transakcji krótkoterminowe jednosesyjne 2. transakcje 2-3 dniowe 3. transakcje długoterminowe 2 3 miesięczne Każda transakcja ma swoje własne parametry i musimy je umieć rozpoznawać. Musimy wiedzieć, z jakiej kategorii jest dana transakcja zanim ją zrobimy. Każde otwarcie pozycji musi współpracować z planem i musi określać podejmowane ryzyko. 74

75 75 Wybrane elementy analizy technicznej

76 Analiza rynku Jeśli zamierzamy kupować i sprzedawać na rynku, to musimy wykonywać jakąś analizę w celu znalezienia powodów, dla których mamy zrobić transakcję. To jest niby oczywiste, a jednak wciąż wielu ludzi myśli, że zarobi pieniądze tylko na podstawie rekomendacji usłyszanej w TV. 76

77 Wykresy 77 Wykresy są podstawowym narzędziem analityka technicznego. Wykres daje opis aktywności cenowej w danym czasie. W analizie techniczne zakłada się, że przyszłość jest powtórzeniem przeszłości i całe podejście polega na przygotowanie się na przyszłość.

78 Wykresy Z wykresami jest tak, że większość z nich jest inaczej postrzegana przez większość ludzi. Nauczenie się jak czytać wykresy może zabrać dużo czasu, ale także dużo czasu zajmuje zostanie doktorem medycyny. 78

79 Wykresy Wykresy są najlepszym opisowym narzędziem, jaki mamy. Aby być inwestorem w dzisiejszych czasach, musimy nauczyć się je czytać. 79

80 Wykresy Wykres po zamknięciach. 80

81 Znaczenie Wolumenu Zebranie akcji na dnie przez dużego inwestora. 81

82 82 Inwestowanie krótkoterminowe, czy długoterminowe

83 Psychologia inwestowania Musimy mieć zestaw reguł, za którymi będziemy podążać. Jak tylko zaczniemy łamać nasze własny reguły, będzie to oznaczało, że tracimy kontrolę. Wtedy musimy przestać handlować. Musimy wiedzieć z jakiego powodu wydajemy nasze pieniądze. Musimy mieć plan inwestowania. 83

84 Dywersyfikacja ryzyka Inwestujemy w różne instrumenty. Wszystko, co nie jest obligacją Skarbu Państwa musi zostać zdywersyfikowane. Nawet lokatę bankową otwieramy w kilku bankach. Przykład: Amber Gold. Podstawowa zasada: max 10% w jeden instrument. 84

85 85 Dziękujemy za uwagę

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce

Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Instytucje rynku kapitałowego w Polsce Slide 1 Instytucje rynku kapitałowego Slide 2 Instytucje rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) Centralny organ administracji rządowej. Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Rynki notowań Na rynku pozagiełdowym (CETO) nie ma tego rodzaju ograniczeń. Rynki notowań Rynek podstawowy Rynek równoległy Warunki wejścia na te rynki wyznaczone zostały przede wszystkim dla: - wartości akcji dopuszczonych do obrotu (lub innych papierów wartościowych), - kapitału

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO

Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO Biuro Maklerskie PODSTAWY RYNKU KAPITAŁOWEGO 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy

Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Organizacja rynku kapitałowego i funkcjonowanie Giełdy Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. www.gpwirk.pl kapitałowy, a rynek finansowy pieniężny kapitałowy pożyczkowy walutowy instrumentów pochodnych Obejmuje

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podstawy rynku kapitałowego 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi

Sukces. Bądź odważny, nie bój się podejmować decyzji Strach jest i zawsze był największym wrogiem Ludzi Sukces Każdy z nas przychodzi na świat z sekretnym zadaniem. Jak myślisz, jakie jest Twoje? Czy jesteś gotowy wykorzystać w pełni swój potencjał? Do czego masz talent? Jakie zdolności, zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW

RODZAJE ZLECEŃ NA GPW Zlecenia bez limitu ceny: RODZAJE ZLECEŃ NA GPW PKC - zlecenie po każdej cenie PCR - zlecenie po cenie rynkowej PCRO - zlecenie po cenie rynkowej na otwarcie Zlecenie z limitem ceny W tego typu zleceniach,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.)

NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) NARODOWY BANK POLSKI REGULAMIN FIXINGU SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (obowiązujący od 2 stycznia 2014 r.) 1. Słowniczek pojęć 1) SPW - skarbowe papiery wartościowe, określone w Regulaminie pełnienia

Bardziej szczegółowo

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce

Najlepsze miejsce. do obrotu obligacjami w Polsce Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce GRUPAKAPITAŁOWAGPW BondSpot S.A. doświadczenie i rozwój BondSpot S.A. jest drugą, obok Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., instytucją na polskim

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Młody inwestor na giełdzie

Młody inwestor na giełdzie Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie mgr Jarosław Kilon Uniwersytet w Białymstoku 22 kwietnia 2010 r. Giełda Różne rodzaje giełd Źródła: pzmolsztyn.pl, gieldapiotrkow.pl. Giełda

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 53/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału

Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Informacja prasowa Warszawa, 02 grudnia 2009 r. Obligacje Skarbu Państwa zyskowną lokatą kapitału Oprocentowanie oferowanych w grudniu przez Ministerstwo Finansów detalicznych Obligacji Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 1 Plan wykładu Pojęcie inwestowania i inwestycji, rodzaje inwestycji Instrumenty finansowe Charakterystyka rynku finansowego Rodzaje podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego

Biuro Maklerskie. Podstawy rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podstawy rynku kapitałowego 2010 Informacje zawarte w niniejszym materiale umożliwią Państwu lepsze zrozumienie funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz pozwolą na

Bardziej szczegółowo

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego

Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Licz i zarabiaj matematyka na usługach rynku finansowego Przedstawiony zestaw zadań jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu ukazanie praktycznej strony matematyki, jej zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania

Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Instrumenty notowane na GPW i zasady jej funkcjonowania Prezentuje: Paweł Cymcyk Analityk Przygotował: Krzysztof Dresler Chief Financial Officer Xelion. Doradcy Finansowi UniCredit Group O giełdzie Tradycje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie

Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Informacja prasowa Warszawa, 30 września 2009 r. Oprocentowanie obligacji wciąż wysokie Skarbowe Papiery Wartościowe to korzystna propozycja dla odbiorcy detalicznego - Ministerstwo Finansów zdecydowało

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013

Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów. Warszawa, 9 maja 2013 Rola rynku obligacji Catalyst w finansowaniu rozwoju samorządów Warszawa, 9 maja 2013 Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce Wartość rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych do PKB w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Krótka sprzedaż akcji

Krótka sprzedaż akcji Źródło: http://akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum-edukacyjne/materialy-edukacyjne/57,krotka-sprzedaz-akcji.html Wygenerowano: Niedziela, 31 stycznia 2016, 17:35 Krótka sprzedaż akcji Krótka sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

W Polsce emisję i obrót obligacjami regulują różne akty prawne. Najważniejsze z nich to:

W Polsce emisję i obrót obligacjami regulują różne akty prawne. Najważniejsze z nich to: Jesteś tu: Bossa.pl Obligacja, podobnie jak akcja, jest papierem wartościowym. W przeciwieństwie jednak do akcji dającej prawo do udziału w majątku firmy, obligacja jest papierem dłużnym, narzędziem kredytu

Bardziej szczegółowo

Agenda. Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy fundamentalnej

Agenda. Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy fundamentalnej Agenda Inwestowanie na giełdzie - jak zacząć? Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Definicja giełdy Czym na giełdzie można handlować? Jak? Kiedy? Specyfika Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

Co to są akcje? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy Akcje na giełdzie Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 16 maja 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo