Dom maklerski KBC Securities

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dom maklerski KBC Securities"

Transkrypt

1 Dom maklerski KBC Securities Miasto, dd.mm.rrrrr.

2 2 Jak jest zorganizowany rynek kapitałowy i istota inwestycji?

3 Aktywa realne Są to na ogół aktywa materialne, chociaż zaliczyć do nich można niektóre z aktywów niematerialnych, np. patenty czy licencje. Są to takie dobra, jak domy i ich wyposażenie, zapasy, maszyny, urządzenia i innego rodzaju środki trwałe. 3

4 Aktywa realne Jeżeli oszczędności poszczególnych podmiotów byłyby we wszystkich okresach równe inwestycjom nie byłoby żadnego sensu poszukiwać źródeł finansowania zewnętrznego. Każda jednostka byłaby samowystarczalna. 4

5 Aktywa finansowe Aktywa finansowe tworzone są wówczas, gdy inwestycja podmiotu w aktywa realne przewyższa oszczędności tego podmiotu, dlatego podmiot zmuszony jest finansować inwestycje za pomocą pozyskanego z zewnątrz kapitału. W sytuacji takiej musi oczywiście znaleźć się inny podmiot, który kapitał taki posiada oraz jest gotowy zaangażować go zgodnie z zamiarami inwestującego, np. gotowy jest do udzielenia pożyczki. 5

6 Obieg pieniądza w gospodarce Spółka ABC buduje nową fabrykę na południu Polski. W celu sfinansowania budowy emituje akcje dla dotychczasowych akcjonariuszy lub wprowadza spółkę na Giełdę, aby pozyskać nowych udziałowców. Po co to robi? Chce zdobyć pieniądze na swoje inwestycje. Jeżeli profil działalności spółki nam odpowiada, kupujemy jej akcje stając się współwłaścicielami spółki. 6

7 Obieg pieniądza w gospodarce Kiedy fabryka powstanie, spółka zwiększy produkcję i sprzedaż. Zarobi więcej pieniędzy, będzie miała większe zyski, zapłaci większe podatki do Skarby Państwa. Skarb Państwa sfinansuje z tych środków budowę, dróg, szpitali, szkół. Przy budowie dróg, w nowym szpitalu znajdą zatrudnienie okoliczni mieszkańcy. Nowe miejsca pracy spowodują wzrost zarobków. 7

8 Obieg pieniądza w gospodarce Każdej firmie funkcjonującej na rynku zależy na zdobyciu i utrzymaniu jak najmocniejszej pozycji, gdyż to ułatwia pozyskania pieniądza z rynku w postaci kredytu czy wpływów z nowych emisji. Inwestorzy indywidualni, instytucjonalni, krajowi i zagraniczni są podobni, szukają papierów wartościowych takich uczestników rynku kapitałowego, których pozycja jest silna i gwarantuje w przyszłości osiągnięcie zysków chodzi o bezpieczeństwo kapitału. 8

9 9 Podział rynku finansowego

10 Rynek pieniężny i kapitałowy rynek pieniężny krótkoterminowe instrumenty do 1 roku, największą rolę odgrywają na nim banki; rynek kapitałowy instrumenty finansowe powyżej 1 roku, akcje, obligacje, kredyty; rynek papierów wartościowych rynek kapitałowy obejmujący akcje i obligacje bez rynku kredytów 10

11 11 Podział rynku kapitałowego

12 Rynek pierwotny i wtórny Rynek pierwotny - sprzedawane są nim papiery wartościowe nowych emisji, co wiąże się z bezpośrednim przepływem gotówki do emitenta. Rynek wtórny - sprzedawane i kupowane są na nim papiery wartościowe będące już w obiegu. W Polsce przykładem rynku wtórnego jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie lub New Connect. 12

13 13 Obrót instrumentami finansowymi

14 Rynek prywatny (niepubliczny) Rynek niepubliczny zanim spółka osiągnie odpowiednią wielkość i będzie potrzebowała dużych kapitałów na rozwój znajduje się na rynku prywatnym na którym obrót jest ograniczony do stosunkowo niewielkiej liczby inwestorów. Papiery wartościowe sprzedawane na rynku pierwotnym oferowane są mniejszej liczbie potencjalnych inwestorów niż 100, np. kolejne emisje skierowane do wcześniejszych właścicieli, kooperantów, czy zaproszonych osób. Obrót na rynku niepublicznym jest regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego i Spółek Handlowych oraz Ustawy o Obligacjach. 14

15 Rynek publiczny Rynek publiczny - rynek regulowany rządzący się własnymi zasadami i standardami, jego funkcjonowanie określone jest przepisami prawa, prowadzony jest nad nim silny nadzór). W Polsce obrót publiczny jest ściśle regulowany przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa ta mówi, że jeśli papiery wartościowe oferowane są przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (radio, telewizja, prasa). lub propozycja sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym kierowana jest do konkretnych inwestorów (osób fizycznych czy firm) i tych podmiotów jest co najmniej 100 to mamy do czynienia z obrotem publicznym. 15

16 16 Rynek giełdowy i pozagiełdowy

17 Rynek giełdowy Giełda jest miejscem regularnych spotkań osób lub ich pośredników w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży papierów wartościowych (m.in. akcji, obligacji). Ceny tych transakcji ustalane są w wyniku relacji popytu i podaży, a następnie podawane do publicznej wiadomości. W Polsce rynek giełdowy reprezentuje Giełda Papierów Wartościowych (GPW) rynek giełdowy. Rynek giełdowy jest rynkiem regulowanym. Oznacza to, że zasady jego funkcjonowania określone są bardzo dokładnie przy pomocy obowiązujących aktów prawnych. 17

18 Rynek giełdowy Kiedyś ludzie przychodzili w jedno miejsce aby kupić lub sprzedać papiery wartościowe. Ponieważ trudno było zawierać transakcje korzystano z pomocy pośredników maklerów. Akcje miały wtedy formę papierową. Dziś jest podobnie maklerzy przekazują zlecenia w jedno miejsce, na giełdę. Akcje nie mają formy papierowej tylko są zapisem komputerowym. 18

19 Charakterystyka rynku giełdowego Centralizacja zleceń - wszystkie transakcje są realizowane w systemie informatycznym WARSET. Równość traktowania zleceń - każdy inwestor może uczestniczyć w transakcjach giełdowych, bez względu na wielkość kapitału, którym dysponuje. Bezpieczeństwo obrotu gwarancja, że transakcje zostaną prawidłowo rozliczone i zaksięgowane. Giełda oraz Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawują kontrolę nad tym, czy uczestnicy rynku: pośrednicy (domy maklerskie) i emitenci (spółki giełdowe), przestrzegają zasad zawartych w regulacjach. Dostępność informacji - uczestnicy rynku mają dostęp zarówno do notowań jak i o sytuacji notowanych spółek. Płynność - możliwość dokonywania transakcji codziennie w określonych godzinach. 19

20 Rynek pozagiełdowy Obligacje skarbowe oraz akcje mniejszych spółek, które nie mają szans znalezienia się na GPW, ze względu na brak spełnienia kryteriów dopuszczenia do obrotu giełdowego. Rynek pozagiełdowy działa wg tych samych zasad aczkolwiek jest obsługiwany przez inny system notowań. Biura maklerskie zawierają transakcje za pomocą terminali połączonych systemem informatycznym udostępnionym przez rynek pozagiełdowy. W Polsce BondSpot S.A. W USA NASDAQ. 20

21 Alternatywny system obrotu na rynku NewConnect Formalności i koszty debiutu na NewConnect są niższe w porównaniu z regulowanym rynkiem GPW; m.in. nie jest konieczne sporządzanie prospektu emisyjnego. Mniejsze są także obowiązki informacyjne ciążące na emitentach: raporty kwartalne są nieobowiązkowe i nie ma wymogu audytowania raportów półrocznych. Spółki mogą wybrać standardy rachunkowości 21

22 Rynek obligacji GPW Catalyst Rynek obligacji Catalyst prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot (dawniej: MTS CeTO). Takich rynków dodatkowych można tworzyć nieskończenie wiele. 22

23 23 Co to są akcje i jakie korzyści wynikają z ich posiadania?

24 Cechy papierów udziałowych Akcje - papiery wartościowe oznaczające równe co do wielkości udziały we własności firmy. W wyniku kupna akcji stajemy się współwłaścicielami spółki i z tego tytułu mamy prawo do udziału w jej zyskach proporcjonalnego do wielkości posiadanego pakietu akcji. Z faktu współwłasności wynikają również uprawnienia akcjonariusza do pobierania dywidendy czyli udziału w zyskach firmy oraz określone prawa członkowskie np. prawo głosu na zebraniach wspólników. 24

25 Zysk kursowy Zysk kursowy wynika z korzystnych zakupów i sprzedaży akcji. Jeśli nabywamy akcje po niskim kursie, a sprzedajemy po wysokim to dochód wynikający z transakcji będzie dla nas zyskiem kursowym. Jeśli w 2004 roku kupiliśmy szt akcji KGHM po 16 pln i w 2006 sprzedaliśmy po 116 to zarobiliśmy pln. 25

26 Dywidenda Dywidenda - uprawnienie do równego udziału w części rocznego zysku przypadającego na 1 akcję. Wartość dywidendy jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia spółki. Zysk netto (po zapłaceniu podatków i odsetek od zaciągniętych kredytów) dzieli się na dwie części: tzw. zysk zatrzymany, przeznaczony na dalszy rozwój spółki, i zysk do podziału. Dywidenda jest częścią zysku podzielonego między akcjonariuszy. 26

27 Rozliczenie D + 3 Akcje w KDPW pojawiają się po 3 dniach od zakupu, więc jeśli w poniedziałek kupimy akcje spółki XYZ to w czwartek pojawią się w rejestrze KDPW.. Wynika, to z faktu, że przeniesienie akcji w rejestrze KDPW i nabycie praw majątkowych wynikających z posiadania akcji następuje po 3 dniach roboczych KDPW (D + 3, nie liczy się sobót, niedziel, świąt). 27

28 Przykład wypłaty dywidendy WZA spółki Dębica, 8 czerwca 2010 uchwaliło wypłatę dywidendy 4,5 pln na 1 akcję. W komunikacie spółka podała, że dzień ustalenia dywidendy przypada na 26 lipca (poniedziałek), a wypłata dywidendy na 20 sierpnia. Uwzględniając D + 3, wypłata należy się temu kto będzie posiadał akcje Dębicy po sesji 21 lipca (środa sobota i niedziela nie wchodzi do wyliczenia). Jeżeli tego dnia kurs zamknięcia wyniósł 69,40, to na kolejnej sesji kurs odniesienia będzie pomniejszony o wartość dywidendy czyli 69,40 4,5 = 64,90. 28

29 Jakie jest ryzyko w przypadku akcji? Głównym źródłem zysku dla posiadaczy akcji jest fakt, że akcje drożeją. Możliwość dużych zysków jest związana z wysokim ryzykiem. Jeżeli spółka nie przynosi zysku, jej akcje nie cieszą się zainteresowaniem inwestorów, a kurs spada. W najgorszym wypadku może on spaść do wysokości jednego lub kilku groszy. 29

30 Split akcji Podział wartości nominalnej akcji (zwany również wymianą lub splitem) jest działaniem podejmowanym przez firmę w celu zwiększenia liczby akcji w obrocie. Poprzez obniżenie wartości akcji w wyniku podziału, obniża się również jej cenę rynkową, co sprawia, że papier wartościowy jest łatwiej dostępny dla inwestorów, a dzięki temu rośnie jego płynność. Podział wartości nominalnej akcji. Przykład: Inwestował kupił akcji firmy Bioton po 30 pln wartość pakietu akcji wynosi Następnego dnia miał miejsce split na 5 w wyniku czego inwestor posiada po 6 pln za sztukę wartość pakietu nadal wynosi

31 31 Czym są obligacje i kto je sprzedaje - rynek papierów dłużnych

32 Czym są obligacje? Obligacja to najbezpieczniejszy instrument na rynku kapitałowym. Oznacza to jednocześnie że inwestowanie w obligacje nie przynosi dużych korzyści. Obligacja - instrument finansowy, który może być emitowany przez państwo lub inne podmioty jak spółki lub samorządy terytorialne. Ten, kto emituje obligacje, zaciąga pożyczkę u kupującego. Obligacje emitowane są na określony czas. Emitent zobowiązuje się do wykupienia obligacji, czyli spłaty kapitału po upływie tego czasu. Oczywiście inwestor który pożycza kapitał wymaga określonego wynagrodzenia 32

33 Obligacje rynek pierwotny i wtórny Obligacje mogą być sprzedawane na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Kiedy emitent oferuje obligacje inwestorom, wówczas odbywa się ich sprzedaż na rynku pierwotnym. Po zakupie obligacji można czekać do terminu jej wykupu lub jeżeli posiadacz obligacji chce je sprzedać wcześniej, przed terminem wykupu, wówczas może tego dokonać na rynku wtórnym. Oczywiście, na rynku wtórnym można także kupować obligacje. 33

34 Obligacje cechy wewnętrzne kupon odsetkowy (coupon) - określa wartość okresowych dochodów (odsetek) uzyskiwanych z obligacji w czasie inwestowania w nią. Jest on inaczej nazywany dochodem odsetkowym, dochodem kuponowym, nominalną stopą zwrotu z obligacji lub nominalną stopą oprocentowania. okres wykupu (term to maturity) - wyznacza liczbę lat możliwych do inwestowania w obligacje. Najbardziej powszechnym jest termin określony konkretnym dniem. Poza wyznaczonym terminem wykupu całej obligacji, emitent określa także terminy wypłaty kuponów z obligacji. wartość nominalna obligacji (principal or par value) - określa z kolei podstawową cenę tego papieru wartościowego, ustaloną przez jego emitenta (100 pln, pln w Polsce). Na międzynarodowych rynkach finansowych jest to wartość od 1 tys. dol. do 25 tys. dol. za jedną obligację. Wartość nominalna obligacji nie jest tym samym co jej cena rynkowa. 34

35 Formy zabezpieczenia emisji obligacji Obligacje mogą być odmienne pod względem formy zabezpieczenia ich emisji. obligacja zabezpieczona - to obligacja, której emisja jest zabezpieczona określonym składnikiem majątku emitenta. obligacje nie zabezpieczone - są to obligacje bez zabezpieczenia w majątku ich emitenta, lecz emitowane na podstawie ogólnego zaufania do wystawiającego ją podmiotu. 35

36 Obligacje państwowe Mimo opinii, że obligacje państwowe, są jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, należy pamiętać, że obligacje państwowe są w rzeczywistości papierem wartościowym niezabezpieczonym. Oznacza to, że jedyną gwarancją wypłaty należnych nam odsetek i kapitału jest tylko i wyłącznie autorytet państwa. 36

37 Klasyfikacja ze względu na emitenta Można wyodrębnić następujących emitentów obligacji: - obligacje skarbowe; - obligacje komunalne; - obligacje przedsiębiorstw; - obligacje organizacji międzynarodowych (tzw. zagraniczne). 37

38 Obligacje skarbowe Emitowane przez Skarb Państwa, bardzo bezpieczne, zainwestowane pieniądze mogłyby przepaść tylko wówczas, jeżeli zbankrutowałoby państwo DS1110 obligacja 10-letnia o oprocentowaniu stałym równym 6%, nominale pln, i dacie wykupu 24/11/2010) DS1017 Ministerstwo Finansów zaoferuje w środę, 13 lutego obligacje 10-letnie serii DS1017 o wartości 2,0 mld zł, podał resort w poniedziałkowym komunikacie. Resort podał wcześniej, że w lutym zaoferuje obligacje tej serii o wartości 1,5-3,0 mld zł. Obligacje te będą miały kupon w wysokości 5,25%. 38

39 Obligacje komunalne Obligacje emitowane przez takie jednostki organizacyjne jak hrabstwa, stany, miasta, okręgi, lotniska i inne. Różnią się od skarbowych tym, że ich emitent może czasem ogłosić niewypłacalność. Obligacje emitowane przez samorządy terytorialne są mniej pewne od obligacji Skarbu Państwa, jednak i tak są z reguły pewniejsze niż obligacje emitowane przez spółki. Emitowane w celu finansowania rozwoju infrastruktury lokalnej (np. zakup środków komunikacji miejskiej, budowa i remonty dróg lokalnych, miejskich ośrodków rekreacyjnych czy wypoczynkowych). 39

40 40 Obligacje komunalne

41 Obligacje przedsiębiorstw Obligacje przedsiębiorstw są emitowane w celu finansowania inwestycji. Mogą okazać się ryzykowną inwestycją jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zlikwidowane. Z tego powodu obligacje te najczęściej się zabezpiecza przy pomocy gwarancji lub majątku emitenta. Ze względu na większe ryzyko obligacje przedsiębiorstw powinny proponować wyższe oprocentowanie.. BPHOB1108 emitowana przez BPH, nominał 100 pln, wykup 3/11/2008, kupon 5.3%). 41

42 Obligacje międzynarodowe Obligacje organizacji międzynarodowych są emitowane, by finansować realizację celów statutowych tych organizacji, głównie wspieranie rozwoju państw i regionów. Przykładem są tu obligacje Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju czy fundusze rozwoju regionalnego. Ze względu na renomę instytucji będących ich emitentami obligacje te uznawane są również za bardzo bezpieczne. Porównywalne są z obligacjami skarbowymi. EIB1211 obligacja wyemitowana przez Europejski Bank Inwestycyjny o terminie wykupu 15/12/2011 i nominale

43 Oprocentowanie obligacji - obligacje o stałym oprocentowaniu - obligacje o zmiennym oprocentowaniu - obligacje bez kuponów odsetkowych (zero coupon bond) - obligacje indeksowane. 43

44 Obligacje o stałym oprocentowaniu Kupujący z góry wie, jaką kwotę odsetek otrzyma w okresie, w którym będzie trzymał te obligacje do momentu ich wykupu przez emitenta. Przykład 1: Jeżeli obligacje jednoroczne o wartości nominalnej 100 są oprocentowane na 4%, wówczas posiadacz obligacji może być pewien, że w dniu wykupu otrzyma 104. Jego zysk jest oczywiście jeszcze większy, jeżeli kupił obligację za mniej niż 100. Na przykład, jeżeli cena emisyjna wynosiła 98, to zysk z każdej obligacji wynosi w tym przypadku = 6 Przykład 2: Obligacja o stałym oprocentowaniu, z terminem wykupu za 5 lat, wartość nominalna 1000 zł, cena emisyjna, po jakiej emitent oferuje obligacje, wynosi 990 zł, oprocentowanie 7% w skali roku, odsetki płacone co rok. Odsetki w każdym z pięciu okresów odsetkowych wyniosą 70,00 zł. 44

45 Obligacje o stałym oprocentowaniu W przypadku znacznych wahań rynkowej stopy procentowej cena obligacji stało kuponowych może ulegać znacznym wahaniom powodując jednocześnie, że ich posiadacz może realizować zarówno dodatkowe zyski z tytułu ich posiadania jak i straty. Każdy posiadacz obligacji ponosi ryzyko stopy procentowej. - spadek inflacji - obniżane są stopy procentowe, a więc także oprocentowanie lokat bankowych. Posiadacz obligacji o stałym oprocentowaniu zatrzymuje kupon (zyskuje) - cena obligacji rośnie. - wzrost inflacji - podwyższane są stopy procentowe, a więc także oprocentowanie lokat bankowych. Posiadacz obligacji o stałym oprocentowaniu zatrzymuje kupon (traci) - cena obligacji spada. 45

46 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Ustalona zmienność oprocentowania może być uzależniona np. od stopy inflacji lub od poziomu wskazanej rynkowej stopy procentowej. W takim przypadku oprocentowanie w każdym z ustalonych okresów odsetkowych może przyjąć różne wartości i inwestor do końca nie wie jaką rentowność osiągnie na zainwestowaniu swoich środków w daną obligację. Decydując się na zakup obligacji o zmiennym oprocentowaniu trzeba też pamiętać o tym, że zysk z takiej inwestycji będzie zależał od czynnika zewnętrznego, na przykład od inflacji, w stosunku do której określone jest oprocentowanie. 46

47 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu DZ oprocentowanie obligacji dziesięcioletniej o nominale 1000 i wykupie 18/01/2008 jest oparte jest na rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych, powiększonej o 1 pkt procentowy. Wysokość oprocentowania zmienia się raz na rok i podawana jest dla rocznych okresów odsetkowych. 47

48 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Komunikat w sprawie wysokości stopy procentowej dla obligacji serii DZ1111: Stopa procentowa dla szóstego okresu odsetkowego od 24 listopada 2008 r. do 24 listopada 2009 r. dla obligacji o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu 24 listopada 2011 r. (seria DZ1111) wynosi 6,47%. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji wynosi 64,70 PLN. 48

49 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu WZ0911 obligacja 7 letnia o oprocentowaniu zmiennym o terminie wykupu z dnia 24/09/2011, nominale pln i dwóch okresach odsetkowych w roku. Oprocentowanie obligacji oparte jest na WIBOR 6M. Stawka WIBOR (warsaw interbank offered rate) jest to oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom (ustalane jest o godz. 11:00). WIBOR może być 1, 3, 6, 9 lub 12 miesięczny. Oprocentowanie obligacji skarbowych notowanych na GPW wykorzystuje WIBOR3M (3 miesięczny WIBOR) oraz WIBOR6M (6 miesięczny WIBOR). Przykład: Obligacja o zmiennym oprocentowaniu, z terminem wykupu za 5 lat, o wartości nominalnej 100 zł, cenie emisyjnej 99,50 zł. Odsetki płacone są raz w roku. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR6M. W kolejnych sześciu okresach poprzedzających płatność odsetek stawka WIBOR6M wynosiła: 4,70%, 4,70%, 4,60%, 4,70% i 4,80% w skali roku. 49

50 Obligacje bez odsetkowe W momencie zakupu inwestor kupuje obligację z pewnym z góry ustalonym dyskontem tzn. płacąc za nią cenę niższą od jej wartości nominalnej, a w momencie jej wykupu otrzymuje kwotę równą wartości nominalnej takiej obligacji. Obligacje takie nie posiadają żadnych kuponów, a zyskiem inwestora jest jedynie różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną nominalną obligacji (np ). OK0405 obligacja 2 letnia o nominale pln i terminie wykupu kwiecień 2005 sprzedawana kwiecień 2003 po

51 Obligacje indeksowane Obligacje indeksowane (obligacje indeksowe), rodzaj obligacji, w przypadku których procent oraz spłata jest powiązana z indeksem cen. IZ0816 obligacja skarbowa o terminie wykupu sierpień 2016, nominale 1000 indeksowana miesięcznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 51

52 Jak czytać tabelę? Jeżeli obligacja DZ0108 kosztuje 104 to płacę za nią: odsetki skumulowane + (wartość nominalna obligacji * kurs zamknięcia) = cena rozliczeniowa = (104 x 1.000) =

53 53 Organizacja rynku giełdowego w Polsce

54 Organizacja rynku giełdowego w Polsce Giełda Papierów Wartościowych - centralny punkt rynku kapitałowego, w którym zawierane są transakcje. Domy (biura) maklerskie - uczestnicy rynku zawierający transakcje papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego. Inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni) - kupujący i sprzedający papiery wartościowe za pośrednictwem domów maklerskich. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - instytucja, w której rozliczane są transakcje giełdowe, oraz przechowywane są (w postaci elektronicznej) papiery wartościowe. Komisja Nadzoru Finansowego - organ nadzorujący czuwający nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku. 54

55 Notowania ciągłe - istota Do transakcji dochodzi, gdy złożone zlecenie trafia w zlecenie z przeciwnej strony rynku. Kurs może zmieniać się ciągle dlatego nazwa notowania ciągłe. Przy realizacji zleceń obowiązują dwa priorytety: cena i czas złożenia zlecenia. Oznacza to, że w przypadku gdy czekają na realizację dwa zlecenia o identycznej cenie, jako pierwsze realizowane jest to, które zostało przekazane na giełdę wcześniej. 55

56 Notowania ciągłe - karnet Jeżeli na podaży po leży 300 sztuk złożone o i o to jeżeli kupię 200 sztuk po to będą to akcje ze zlecenia złożonego o Jeżeli kupię 5000 po to zrealizuję zlecenie 2300 po i 2700 po

57 57 Poszczególne fazy notowań ciągłych

58 Faza przed otwarciem Zlecenia można składać, modyfikować, anulować. Nie są zawierane transakcje, wyliczany jest TKO teoretyczny kurs otwarcia i TWO teoretyczny wolumen otwarcia. 58

59 Faza przed otwarciem Każde większe zlecenie zmienia TKO. Jeśli ktoś położy kupi MZA 100 po 8.25 taki będzie TKO. 59

60 Otwarcie na kontraktach terminowych 8.30 handel rozpoczynają kontrakty terminowe. 60

61 Faza otwarcie na akcjach 9.00 zaczyna się handel na ciągłych na akcjach. 61

62 Faza notowań ciągłych 62 Zlecenia można składać, anulować i modyfikować. Zlecenia zawieranie po cenach czekających w arkuszu, obowiązuje priorytet ceny i czasu. Zlecenie, które może spowodować zawarcie transakcji poza widełkami lub zlecenie PKC, które nie może być zrealizowane w całości powoduje zamrożenie notowań (żadne zlecenie nie może być złożone, anulowane, modyfikowane w tym czasie - trwa to ułamek sekundy). Zaraz potem zaczyna równoważenie z jednoczesnym przyjęciem zlecenia, które spowodowało zawieszenie.

63 Faza notowań ciągłych Zapalenie widełek na 15,20. Teraz TKO na 15 pln czyli 9,49%. 63

64 Faza dogrywka dogrywka po zamknięciu. Ostatni kurs na YWL o więc nie uczestniczy. Czyli ogłaszana tylko dla instrumentów z transakcyjnym kursem wyznaczonym w fazie zamknięcia. Zlecenia można składać, anulować, modyfikować. Pozostałe walory nie uczestniczą. Można składać tylko zlecenia z limitem równym kursowi zamknięcia (zakaz PKC, PCR, PCRO). Dogrywka nie występuje na kontraktach na obligacje. Np. na PKN możemy kupować i sprzedawać po 60,60. W czasie trwania dogrywki można anulować i modyfikować wcześniej złożone zlecenia maklerskie w celu ich realizacji po cenie równej kursowi zamknięcia. 64

65 Główne elementy zlecenia Inwestor składając zlecenie musi określić: - rodzaj oferty tzn. kupno czy sprzedaż np. K-kupno - nazwę instrumentu finansowego np. PKN ORLEN - ilość sztuk np limit ceny np termin ważności zlecenia np. na sesję dzisiejszą 20/07/ dodatkowe warunki np. wielkość ujawniona 500 K PKN ORLEN 2000 sztuk po na 20/07/2006, ujawnione

66 Zlecenie PKC Zlecenie kupna PKC zbiera wszystko z prawej np. kupno PKC zbiera 2300 po i po itd. aż do widełek. Zlecenie sprzedaży PKC zbiera lewą stronę 1000 po 13.30, 4389 po i resztę po Oferty zmieniają się więc kiedy składamy zlecenie sprzedaży PKC widząc aktualny karnet ktoś może nas wyprzedzić i mimo iż liczymy na sprzedaż po sprzedamy np. po

67 Zlecenie PCR Zlecenie kupna 5000 PCR spowoduje kupno po i 2700 przeskoczy na kupno po Karnet będzie wyglądał K i S po Zlecenie PCR nie będzie widoczne w systemie gdyż część jest realizowana od razu a część wchodzi z limitem ceny. 67

68 Zlecenie PCRO Stosowane gdy inwestor chce kupić lub sprzedać po cenie ustalonej przez rynek na otwarciu/zamknięciu. Wpływa na ustalenie kursu. Jest wykonywane po cenie otwarcia nie musi być zrealizowane w całości, cześć niezrealizowana staje zleceniem z limitem równym kursowi otwarcia. Zlecenie kupna 5000 PCR0 spowoduje że kupimy 2300 po i 2700 przeskoczy na kupno po Karnet będzie wyglądał K i S po

69 Zlecenie z wielkością minimalną - WMin Inwestor składa kupno 3000 akcji po z minimalną ilością 1000 sztuk. Kupione zostaje 2300 po a 700 pojawia się na kupnie po bez warunku minimalnej ilości. Inwestor składa kupno akcji po z minimalną ilością 3000 sztuk. Zlecenie traci ważność. 69

70 Zlecenie z wielkością ujawnioną - WUJ Nie wiemy ile akcji stoi w rzeczywistości na podaży może to być np. sprzedaż akcji po ujawnione Jeżeli kupimy 2300 po pokaże się następne. Jeżeli kupimy 3000 po pokaże się 1600 ( z kolejnych 2300). Jeżeli ktoś dostawi na S po to będzie sprzedane 2300 potem i dopiero potem O tym, że zlecenie z wielkością ujawnioną stoi w karnecie można się domyśleć obserwując rynek i transakcje oraz można testować takie zlecenie w fazie fixing na zamknięcie.

71 Wykonaj i anuluj - (WiN) Inwestor chce kupić więcej niż pokazano, ale nie chce pokazywać swojego popytu. Zlecenie kupna akcji (liczymy że na tym poziomie jest ukryte zlecenie sprzedaży) WiN spowoduje że kupimy 2300 a 7700 nie zostanie zrealizowane i nie pojawi się w karnecie nikt nas nie zobaczy. Jeśli na podaży będzie 5300 akcji ujawnione 2300 kupimy Zlecenia maklerskie z oznaczeniem ważności ważne do pierwszego wykonania mogą być przekazywane na giełdę we wszystkich fazach w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, za wyjątkiem fazy interwencji.

72 Wykonaj lub anuluj - (WuA) Ważne są do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeżeli zlecenie realizowane jest jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym zlecenie musi być zrealizowane w całości albo nie zostać zrealizowane w ogóle. Inwestor chce zrealizować całe zlecenie. Daje zlecenia kupna 5000 akcji po WuA i jeżeli na jest ukryte np kupuje wszystko a jeżeli nie ma czeka aż podaż się powiększy. 72

73 Wybór biura maklerskiego Pierwszą rzeczą, którą każdy musi zrobić w chodząc na nowy rynek to pośrednik. Zanim wybierzemy brokera musimy zrobić o nim wywiad na takiej samej zasadzie jak byśmy szukali kogoś do pracy. Tylko dwóch rzeczy potrzebujemy od swojego brokera: 1. zdolność do realizacji naszych transakcji w sposób jakiego oczekujemy; 2. umiarkowane koszty zawierania transakcji. 73

74 Trzy warianty gry: 1. transakcji krótkoterminowe jednosesyjne 2. transakcje 2-3 dniowe 3. transakcje długoterminowe 2 3 miesięczne Każda transakcja ma swoje własne parametry i musimy je umieć rozpoznawać. Musimy wiedzieć, z jakiej kategorii jest dana transakcja zanim ją zrobimy. Każde otwarcie pozycji musi współpracować z planem i musi określać podejmowane ryzyko. 74

75 75 Wybrane elementy analizy technicznej

76 Analiza rynku Jeśli zamierzamy kupować i sprzedawać na rynku, to musimy wykonywać jakąś analizę w celu znalezienia powodów, dla których mamy zrobić transakcję. To jest niby oczywiste, a jednak wciąż wielu ludzi myśli, że zarobi pieniądze tylko na podstawie rekomendacji usłyszanej w TV. 76

77 Wykresy 77 Wykresy są podstawowym narzędziem analityka technicznego. Wykres daje opis aktywności cenowej w danym czasie. W analizie techniczne zakłada się, że przyszłość jest powtórzeniem przeszłości i całe podejście polega na przygotowanie się na przyszłość.

78 Wykresy Z wykresami jest tak, że większość z nich jest inaczej postrzegana przez większość ludzi. Nauczenie się jak czytać wykresy może zabrać dużo czasu, ale także dużo czasu zajmuje zostanie doktorem medycyny. 78

79 Wykresy Wykresy są najlepszym opisowym narzędziem, jaki mamy. Aby być inwestorem w dzisiejszych czasach, musimy nauczyć się je czytać. 79

80 Wykresy Wykres po zamknięciach. 80

81 Znaczenie Wolumenu Zebranie akcji na dnie przez dużego inwestora. 81

82 82 Inwestowanie krótkoterminowe, czy długoterminowe

83 Psychologia inwestowania Musimy mieć zestaw reguł, za którymi będziemy podążać. Jak tylko zaczniemy łamać nasze własny reguły, będzie to oznaczało, że tracimy kontrolę. Wtedy musimy przestać handlować. Musimy wiedzieć z jakiego powodu wydajemy nasze pieniądze. Musimy mieć plan inwestowania. 83

84 Dywersyfikacja ryzyka Inwestujemy w różne instrumenty. Wszystko, co nie jest obligacją Skarbu Państwa musi zostać zdywersyfikowane. Nawet lokatę bankową otwieramy w kilku bankach. Przykład: Amber Gold. Podstawowa zasada: max 10% w jeden instrument. 84

85 85 Dziękujemy za uwagę

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: Rynki Kapitalowe W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: I. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) - 2. Karol i Maria Kolenda 3. Clienting - Jedyne co przeszkadza, to klient

Bardziej szczegółowo

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora

Piotr Biernacki Piotr Szulec. Pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Poradnik inwestora Piotr Biernacki Piotr Szulec Pierwsze kroki na rynku kapitałowym Poradnik inwestora PORADNIK INWESTORA Piotr Biernacki Piotr Szulec PIERWSZE KROKI NA RYNKU KAPITAŁOWYM Publikacja została wydana nakładem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do inwestycji w akcje

Wprowadzenie do inwestycji w akcje Polskie-Akcje.pl Serwis o inwestowaniu na giełdzie Wprowadzenie do inwestycji w akcje Darmowa publikacja dostarczona przez serwis www.polskie-akcje.pl Copyright by Polskie-Akcje.pl 2011 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

1. Giełda papierów wartościowych

1. Giełda papierów wartościowych 1. Giełda papierów wartościowych 1.1. Pojęcie giełdy oraz przedstawienie jej organów Podstawowym elementem rynku kapitałowego, charakterystycznym dla rozwiniętych gospodarek rynkowych, jest giełda papierów

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM

Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM Gielda bez tajemnic NAJLEPSZY KWARTALNIK, Z KTÓREGO DOWIESZ SIE WSZYSTKIEGO O RYNKU KAPITAŁOWYM W numerze: Czym jest giełda? Władze Giełdy Historia Giełdy Wybrane instrumenty rynku kapitałowego :wszystko

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5.

2012-01-05. Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Instrumenty finansowe : 1. Definicje 2. Klasyfikacja instrumentów 3. Papiery wartościowe 4. Rynki 5. Pośrednicy Definicja rachunkowa (1): Instrumenty finansowe są to kontrakty powodujące powstanie aktywów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INWESTOWANIA

WSTĘP DO INWESTOWANIA WSTĘP DO INWESTOWANIA -RYNEK KAPITAŁOWY I ISTOTA INWESTYCJI -INWESTYCJE GIEŁDOWE A INNE FORMY LOKOWANIA OSZCZĘDNOŚCI -JAK ZAŁOŻYĆ RACHUNEK MAKLERSKI I JAK WYBRAĆ ODPOWIEDNIEGO BROKERA -GPW - SESJA GIEŁDOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "GPW I - Giełda Papierów Wartościowych w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.com Copyright by Złote Myśli & Marcin Krzywda, rok

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXXI - zeszyt 3-2009 URSZULA ZIARKO-SIWEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO EMITENCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Polskie jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo