2. Przedsiębiorczość jako proces kreatywnej destrukcji została zdefiniowana przez: a. W. Taylora, b. A. Maslowa, c. P. Druckera, d. J. Schumpetera.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Przedsiębiorczość jako proces kreatywnej destrukcji została zdefiniowana przez: a. W. Taylora, b. A. Maslowa, c. P. Druckera, d. J. Schumpetera."

Transkrypt

1

2

3 Pytania dotyczą Polski i polskiego prawodawstwa chyba, że w treści jest inny zapis. Każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź, za którą można uzyskać 1 pkt. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem x we właściwym polu karty odpowiedzi. Można korzystać z kalkulatora i załączonej kartki jako brudnopis. 1. Wpis firmy do CEIDG kosztuje: a. 1 PLN, b. 50 PLN, c. 100 PLN, d. jest bezpłatny. 2. Przedsiębiorczość jako proces kreatywnej destrukcji została zdefiniowana przez: a. W. Taylora, b. A. Maslowa, c. P. Druckera, d. J. Schumpetera. 3. Przedsiębiorstwo rodzinne jest definiowane jako firma: a. której właścicielem lub zarządzającym jest przynajmniej jeden członek rodziny, b. w której co najmniej dwie generacje jednej rodziny miały znaczący wpływ na jego cele i politykę, c. prowadzone przez właściciela lub jego potomków i pozostające pod kontrolą własnościową członków rodziny, d. wszystkie definicje są prawidłowe. 4. Inflacja (roczna) w styczniu 2013 wyniosła: a. 0,6%, b. 1,0%, c. 1,7%, d. 2,7%. 5. Aktualna liczba Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) mieści się w przedziale: a. 5-10, b , c , d Praktyka gospodarcza pokazuje, że sukcesorami zarządzającymi w firmach rodzinnych zostają zwykle: a. Najmłodsi synowie, b. Najstarsi synowie, c. Córki, d. Menedżerowie drogą rekrutacji wewnętrznej i awansu. 7. Systemem kursu walutowego, który obowiązuje w Polsce od 12 kwietnia 2000 roku jest: a. System kursu stałego powiązanego z euro, b. System kursu stałego związanego z pełzającym pasmem wahań, c. System kursu stałego związanego z dewaluacją pełzającą, d. System kursu płynnego.

4 8. Stopa lombardowa NBP została obniżona z poziomu 6% ( ) do poziomu 5,75% ( ). Zatem RPP obniżyła poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym o: a. 0,25%, b. 25 punktów procentowych, c. 25 punktów bazowych, d. 0,25 punktów bazowych. 9. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II i III kwartale 2012 kształtowało się na poziomie: a PLN, b PLN, c PLN, d PLN. 10. Wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w 2013 r. na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem sięga poziomu: a PLN, b PLN, c PLN, d PLN. 11. Model sita występuje w: a. Polityce personalnej przedsiębiorstwa, b. Jest metodą doboru dostawców, c. Jest metodą doboru pośredników handlowych w łańcuchu dostaw, d. Jest metodą doboru strategicznych klientów. 12. Wzrost gospodarczy w krajach strefy Euro w IV kwartale 2012 wyniósł: a. -0,6%, b. 0%, c. 0,6%, d. 1,6%. 13. Otoczenie bliższe przedsiębiorstwa to: a. Warstwa otoczenia do którego należą: pracownicy i kadra menedżerska, b. Inaczej otoczenie wewnętrzne przedsiębiorstwa, c. Inaczej makrootoczenie, d. Wszelkie systemy z którymi przedsiębiorstwo jest w bezpośrednich stosunkach i zachodzi tu sprzężenie zwrotne. 14. Nagły, skokowy wzrost cen o 50% a nawet 100% w skali roku określamy: a. Hiperinflacją, b. Inflacją kroczącą, c. Inflacją ukrytą, d. Inflacją pełzającą. 15. Outsourcing polega na: a. Wykorzystywaniu w działalności firmy wyłącznie własnych zasobów, b. Prowadzenie własnej firmy pod szyldem znanej sieci handlowej, c. Korzystaniu w swojej działalności z zasobów zewnętrznych, d. Wykonywaniu zleceń dla innych działów tej samej firmy.

5 16. Metoda wyboru przez przedsiębiorstwo najbardziej korzystnego rynku dla swoich produktów to: a. AIDA, b. Analiza SWOT, c. Macierz Ansoffa, d. Macierz BCG. 17. Ograniczenie budżetowe konsumenta to: a. Ilość każdego z dóbr przez niego zakupywanych b. Kombinacja dóbr, na które może on sobie pozwolić przy posiadanym dochodzie, c. Ilość tych wszystkich dóbr, których nabycie nie wiąże się z posiadanym dochodem, d. Koszyk dóbr, na które nie stać konsumenta. 18. Która para dóbr to dobra substytucyjne: a. Film fotograficzny i lampa błyskowa, b. Odtwarzacz CD i Płyta CD, c. Masło Śmietankowe i margaryna Rama, d. Wszystkie wymienione. 19. Twórcze naśladowanie wiodących przedsiębiorstw, występujące często w małych firmach, określane jest jako: a. Franchising, b. Benchmarking, c. Innowacyjność, d. Outsourcing. 20. Rysunek przedstawia schemat organizacyjny, małej firmy produkcyjnej, Techno sp. z o.o. Jaki jest zasięg kierowania właściciela zarządzającego firmą: a. 2 osoby, b. 6 osób, c. 26 osób, d. 27 osób. 21. Jaka jest rozpiętość kierowania właściciela zarządzającego firmą?: a. 2 osoby, b. 6 osób, c. 26 osób, d. 27 osób.

6 22. Ilu menedżerów funkcjonuje w Techno sp. z o.o., za których uznaje się osoby odpowiedzialne za pracę innych?: a. 1, b. 2, c. 7, d Jeżeli wspólnicy nie określą, w umowie spółki cywilnej, udziału w zyskach i stratach to uznaje się że: a. Udział w zyskach i stratach jest równy bez względu na wartość wniesionych wkładów, b. Udział w zyskach i stratach jest proporcjonalny do wniesionych udziałów, c. Udział w zyskach jest proporcjonalny do wniesionych udziałów a straty są pokrywane poprzez dopłaty większościowych wspólników, d. Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa, bo w umowie musi być taki zapis. 24. Akcje uprzywilejowane to: a. Akcje spółki akcyjnej o kapitale udziałowym przekraczającym 1 mln PLN, b. Akcje każdej spółki kapitałowej o kapitale udziałowym przekraczającym 1 mln PLN, c. Akcje spółek z WIG-u 20, d. Akcje dające posiadaczowi określone prawa w stosunku do akcji zwykłych. 25. Przywilej pierwszeństwa nabycia akcji przez inwestorów posiadających akcje z wcześniejszych emisji: a. Nazywamy prawem do dywidendy, b. Przysługuje wyłącznie założycielom spółki, c. Nazywamy prawem poboru, d. Jest przywilejem, który został ograniczony z dniem r. 26. Depozyt zabezpieczający na rachunku inwestora jest wymagany w przypadku obrotu: a. Akcjami, b. Obligacjami, c. Kontaktami terminowymi, d. Dokonywanego przez początkującego inwestora. 27. Akcja dająca wpływ na strategiczne decyzje, występująca w spółkach po sprywatyzowanych przedsiębiorstwach państwowych, nazywana jest: a. Brylantową akcją, b. Fantomową akcją, c. Blue chips, d. Złotą akcją, 28. Spółkami kapitałowymi są: a. Każda spółka zarejestrowana w KRS, której kapitał założycielski przekracza 500 tys. PLN, b. Spółki komandytowe, spółki z o.o. i spółki akcyjne, c. Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i każda spółka akcyjna, d. Każda odpowiedź jest prawidłowa. 29. Prawo do dywidendy w spółkach akcyjnych notowanych na GPW przypada na: a. Ostatni dzień roku kalendarzowego, b. Ostatni dzień roku, w którym funkcjonuje GPW, c. Pierwszy dzień roboczy po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, d. Dzień wyznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

7 30. Spread to: a. Minimalna wartość o jaką może nastąpić zmiana ceny instrumentu finansowego, b. Jednostka transakcyjna, c. Różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży instrumentu finansowego, d. Wartość pojedynczej transakcji na rynku Forex. 31. Inwestor sprzedał kontrakt na złoto (zajął krótką pozycję). Jaki będzie wynik jego transakcji jeśli cena złota wzrosła?: a. Poniesie stratę, b. Osiągnie dochód, c. Nie ma to wpływu na jego wynik, d. Wynik uzależniony jest od innych czynników. 32. Fundusz rezerwowy w spółce to: a. Fundusz założycielski w spółce akcyjnej, b. Fundusz założycielski w każdej spółce kapitałowej, c. Suma przeznaczona na pokrycie ewentualnych, przyszłych strat w spółce, d. Kapitał własny wraz z długoterminowymi zobowiązaniami. 33. Aktualnie wymagana wysokość sumy komandytowej w spółce komandytowej to: a. 5 tys. PLN, b. 50 tys. PLN, c. 50 tys. Euro, d. kodeks spółek handlowych nie wprowadza takiego wymogu. 34. Spółka jawna to: a. Spółka prawa handlowego, b. Spółka rejestrowana do niedawna w urzędzie gminy, c. Spółka rejestrowana od w CEIDG, d. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 35. Capital Venture to szczególny rodzaj inwestycji średnio i długookresowych o charakterze właścicielskim polegającym na inwestowaniu w: a. Przedsiębiorstwa nie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, b. Przedsiębiorstwa notowane na NewConnect, c. Przedsiębiorstwa z WIG-20, d. Instrumenty finansowe na rynku Forex. 36. Zysk zatrzymany jest: a. Różnicą między zyskiem brutto a wartością wypłaconych dywidend, b. Różnicą między zyskiem netto a wartością wypłaconych dywidend, c. Sumą zysku netto i amortyzacji d. Zyskiem operacyjnym. 37. Aktywa ewidencjonowane są w bilansie w: a. Kolejności wskazującej na rosnący stopień ich płynności finansowej, b. Malejąco t.j. od najwyższych ich wartości do najniższych, c. Rosnąco t.j. od najniższych ich wartości do najwyższych, d. Chronologicznie do występujących zdarzeń gospodarczych.

8 38. Poszczególne pozycje pasywów uszeregowane są w bilansie: a. Rosnąco tj. od niższej wartości do wyższej, b. Malejąco tj. od wyższej wartości do niższej, c. W kolejności wskazującej na rosnący stopień ich płynności finansowej, d. Według stopnia pilności ich zwrotu. 39. Rachunek wyników zamyka się: a. Zyskiem nadzwyczajnym lub stratą nadzwyczajną, b. Zyskiem brutto lub stratą brutto, c. Zyskiem netto lub stratą netto, d. Zyskiem operacyjnym lub stratą operacyjną 40. Podatek Vat wpłacany przez przedsiębiorcę do urzędu skarbowego jest: a. Różnicą między podatkiem naliczonym a podatkiem należnym, b. Różnicą między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym, c. Jest podatkiem należnym, d. Jest podatkiem naliczonym. 41. Faktura pro forma: a. To dokument, która ma zewnętrzną formę zwykłej faktury handlowej z dopiskiem pro forma, b. Uprawnia do otrzymania należności za towar, c. To inaczej e-faktura, d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. 42. Ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu aktywów i pasywów firmy określany jest jako: a. Inwentaryzacja, b. Amortyzacja, c. Alokacja, d. Kalkulacja. 43. Tzw. kapitał stały w przedsiębiorstwie składa się z: a. Kapitałów własnych, b. Kapitałów własnych wraz z długoterminowymi zobowiązaniami, c. Kapitałów własnych i zapasów, d. Kapitałów własnych i zysku zatrzymanego 44. Aktywa trwałe jednostki gospodarczej mają przewidywany okres użytkowania: a. Krótszy niż rok, b. Dłuższy niż rok, c. Dłuższy niż 2 lata, d. Dłuższy niż 3 lata. 45. Wszystkie środki gospodarcze znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstwa i posiadające wymierną wartość pieniężną to: a. Aktywa, b. Pasywa, c. Należności, d. Zobowiązania.

9 46. Podatek VAT jest kosztem prowadzenia działalności gospodarczej: a. Tylko w firmach osób prowadzących indywidualna działalność gospodarczą, b. Tylko w firmach wymienionych w punkcie a i spółkach cywilnych, c. We wszystkich spółkach osobowych, d. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 47. Wysokość podatku w przypadku karty podatkowej zależy od: a. Osiągniętego przychodu, b. Osiągniętego dochodu, c. Liczby pracowników, d. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 48. Podstawowe stawki podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w roku 2013 wynoszą: a. 7% i 19%, b. 0%, 7% i 22%, c. 5%, 8% i 23%, d. 5,5%, 8,5% i 23%. 49. Obligatariusz to: a. Wyceniający obligację finansista z ramienia NBP, b. Właściciel obligacji, c. Dłużnik obligacji, b. Emitent obligacji. 50. Przedsiębiorca wpłacił wypracowany zysk, w wysokości PLN, na 2-letnią lokatę terminową, z oprocentowaniem w wysokości 8%. Kapitalizacja odsetek odbywa się z dołu co pół roku a odsetki nie są wypłacane tylko powiększają kapitał. Kwota wypłacona po 2 latach wynosić będzie: a PLN, b PLN, c PLN, d PLN. 51. Koszty zmienne to kategoria kosztów, które są funkcją: a. Czasu, b. Wielkości produkcji, c. Poziomu zatrudnienia, d. Wysokości wynagrodzeń. 52. Marża w przypadku sprzedaży detalicznej to: a. Inaczej skonto. b. Inaczej narzut, c. Procentowy udział w cenie hurtowej, d. Procentowy udział w cenie detalicznej. 53. Które stwierdzenie jest prawdziwe: a. Deprecjacja złotówki to zjawisko korzystne dla eksporterów, b. Podatek od nieruchomości jest podatkiem pośrednim, c. Poziom bezrobocia nie ma wpływu na liczbę powstających firm, d. Ryczałt od przychodów to forma kwartalnego rozliczania podatku VAT dla małych podatników.

10 54. Bezpośredni kanał dystrybucji obejmuje dwa szczeble w postaci: a. Dwóch pośredników handlowych, b. Producenta i nabywców jego produktów, c. Producenta i wyłącznego pośrednika handlowego, d. Wyłącznego pośrednika handlowego i nabywcy. 55. Które stwierdzenia są prawdziwe: a. W systemie Regon zarejestrowanych jest aktualnie ponad 3,9 mln firm, b. Kobiet dominują wśród przedsiębiorców sektora MŚP, c. Przedsiębiorcą jest każdy inwestor giełdowy, d. Wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. 56. Ludzie (People) są szczególnie istotni w marketingu mix (5P) w przypadku firm: a. Usługowych, b. Produkcyjnych, c. Dystrybucyjnych, d. Ludzie nie występują w marketingu-mix. 57. Rynek którego charakterystyczną cechą jest stała przewaga popytu nad podażą i wynikająca z tego dominacja producenta to rynek: a. Nabywcy, b. Dojrzały, c. Docelowy, d. Dostawcy. 58. Upowszechnienie w całym przedsiębiorstwie orientacji na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb nabywców to koncepcja: a. Marketingu skoncentrowanego, b. Marketingu partnerskiego, c. Marketingu transakcji, d. Marketingu wewnętrznego 59. Określenie możliwie najwyższej ceny na nowy produkt, gdy można się spodziewać powstania w niedługim czasie konkurencyjnego produktu to: a. Cena równowagi, b. Cena penetracyjna, c. Cena zbierania śmietanki, d. Cena zorientowana na koszty. 60. Maksymalna ilość produktów, jaką mogą sprzedać wszystkie firmy na określonym segmencie, w danych warunkach oraz stosowanych przez nie działaniach marketingowych określamy, jako: a. Segment rynku, b. Pozycja konkurencyjna, c. Poziom konkurencji, d. Potencjał rynku.

11

12

4. Za firmę rodzinną uznaje się: a. A. Blikle Sp. z o.o. b. BMW AG. c. Wal-Mart Stores Inc. d. wszystkie wyżej wymienione.

4. Za firmę rodzinną uznaje się: a. A. Blikle Sp. z o.o. b. BMW AG. c. Wal-Mart Stores Inc. d. wszystkie wyżej wymienione. Pytania dotyczą Polski i polskiego prawodawstwa chyba, że w treści jest inny zapis. Każde pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź, za którą można uzyskać 1 pkt. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem X

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo