ISSN NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty"

Transkrypt

1 ISSN NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

2 O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy z organizatorami europejskiej konferencji ISSE, konferencja SECURE przybiera szeroki, międzynarodowy charakter. Wspólne przedsięwzięcie pod nazwą ISSE/SECURE 2007 zgromadzi w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego kilkuset uczestników z całej Europy. W biuletynie o założeniach programowych ISSE/SECURE 2007 pisze Mirosław Maj, kierownik CERT Polska, a Piotr Kijewski i Adam Kozakiewicz prezentują nowe metody wykrywania ataków w sieci. W dziale Usługi zamieszczamy wnioski z budowy sieci radiowej e-świętokrzyskie zebrane przez Andrzeja M. Skrzeczkowskiego, kierownika Działu Inżynierii Sieci NASK, jednego z głównych liderów tego projektu. Warto się z nimi zapoznać. Innym ważnym tematem są nowe produkty w ofercie usługowej NASK opisane przez kierownika Zespołu Menedżerów Produktu Michała Małyszko. Na szczególną uwagę zasługują nowe typy sieci korporacyjnych, możliwość zdalnego (i bezpiecznego) dostępu do zasobów firmy dla pracowników mobilnych oraz zróżnicowana oferta usług wideotransmisyjnych. Mam nadzieję, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo również artykuł Ewy Niewiadomskiej-Szynkiewicz z Pionu Naukowego NASK i jej współpracowników z Politechniki Warszawskiej, mówiący o bezprzewodowych sieciach ad-hoc. I jeszcze coś ze sfery ogólniejszych rozważań nad charakterem Internetu: artykuł Karola Kurowskiego, który stawia pytania o granice anonimości w sieci oraz uwagi Tomasza Marcinka na temat dyskusji toczonej w USA pod hasłem net neutrality. 3 W Y D A R Z E N I A 10 U S Ł U G I 18 B E Z P I E C Z E Ń S T W O 21 I N T E R N E T 3 Cyberbezpieczeństwo i zagrożenia 5 Inauguracja serwisu 7 Wrocław bezprzewodowo 9 Kampania społeczna Dyżurnetu 10 Sprawna komunikacja 13 Finał projektu 16 Zarządzanie jakością 18 Klienckie honeypoty 21 Anonimowość w sieci 24 Spór o neutralność 26 Połączenia ad hoc 2

3 Temat yka konferencji W Y D A R Z E N II A MIROSŁ AW MAJ Cyberbezpieczeństwo i zagro enia Organizatorzy konferencji ISSE zwrócili się do NASK z propozycją wspólnej organizacji konferencji ISSE. Rozmowy na ten temat, przy współudziale Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), doprowadziły do podjęcia decyzji o wspólnej konferencji, która odbędzie się od 25 do 27 września br. C O W P R O G R A M I E Konferencja ISSE/SECURE 2007 obejmuje cztery równoległe bloki tematyczne oraz kilka sesji panelowych. Program SECURE stanowi jeden z bloków. Referaty w tej części konferencji będą prezentowane po polsku i angielsku. Zostaną omówione między innymi: praktyczne wyniki pracy zespołu CERT Polska, projekty z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, współpraca różnych podmiotów mająca na celu uzyskanie synergii w zwalczaniu nadużyć w sieci. Nie zabraknie również aspektów prawnych i organizacyjnych związanych z problematyką bezpieczeństwa sieciowego. Dla NASK istotne jest przedstawienie uczestnikom konferencji wniosków płynących z codziennej pracy zespołu CERT Polska. Dane liczbowe odnoszące się do incydentów zarejestrowanych przez zespół są systematycznie prezentowane od 10 lat w raportach publikowanych na początku każdego roku. W trakcie konferencji będzie czas na podzielenie się również naszymi doświadczeniami. W tym roku tematem, który bezpośrednio wynika z doświadczeń związanych z obsługą incydentów i wykonywaniem ekspertyz powłamaniowych, jest próba opisania tzw. podziemia internetowego. Temat ten przedstawią członkowie zespołu: Przemysław Jaroszewski i Dariusz Sobolewski. Drugi temat bezpośrednio dotyczący naszej codziennej pracy operacyjnej to prezentacja doświadczeń zespołu Dyżurnet.pl związanych z ustalaniem rzeczywistych źródeł pochodzenia nielegalnych treści w Internecie. Ma to zasadniczy wpływ na możliwość skutecznego ścigania bardzo niebezpiecznych przestępstw w Internecie, takich jak dystrybucja pornografii dziecięcej. Zagadnienia prawne, rozwijane przez naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od lat mają swoje stałe miejsce w programie konferencji SECURE. Na uwagę zasługuje referat Arkadiusza Lacha o prawnych aspek- Tegoroczna konferencja SECURE jest połączona z ISSE, jedną z najbardziej presti owych konferencji z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego w Europie. 3

4 W Y D A R Z E N II A Doświadczenia, podsumowania tach prywatnych dochodzeń śledczych. Ciekawym uzupełnieniem do tych wystąpień będzie referat Jerzego Kosińskiego z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie o zwalczaniu phishingu w Polsce. B A D A N I A I W S P Ó Ł P R A C A M I Ę D Z Y N A R O D O W A Coraz większą rolę w tematyce konferencji SECURE odgrywają zagadnienia naukowe. Ma to związek z pojawieniem się w strukturach NASK zespołu naukowego zajmującego się zagadnieniami bezpieczeństwa sieciowego oraz z coraz większym zaangażowaniem się w prace naukowo-badawcze zespołu CERT Polska. Nie bez znaczenia jest również intensywna współpraca naukowa z partnerami zagranicznymi, co znajduje odzwierciedlenie w programie konferencji. Chciałbym zwrócić uwagę na wspólny referat ISSE (Information Security Solutions Europe) jest europejską interdyscyplinarną konferencją na temat bezpieczeństwa, której towarzyszy wystawa najnowszych rozwiązań z branży ICT. Celem ISSE jest informowanie o najnowszych osiągnięciach w zakresie technologii, rozwiązań, trendów rynkowych i najlepszych praktyk w kluczowych obszarach bezpieczeństwa. Połączenie obu konferencji daje tegorocznym uczestnikom okazję do skorzystania z wyjątkowo bogatego programu i wielostronnego podejścia do prezentowanych zagadnień. Piotra Kijewskiego (CERT Polska) i Adama Kozakiewicza (Zespół Metod Bezpieczeństwa Sieci i Informacji NASK) na temat tzw. klienckich honeypotów oraz na referat Stefano Zanero z Politechniki w Mediolanie o nowoczesnych metodach przetwarzania informacji dotyczących zagrożeń w sieci. Drugi z referatów łączy się z tematyką (zaakceptowanego do finansowania) projektu europejskiego WOMBAT (Worldwide Observatory of Malicious Behaviors and Attack Threats), który będzie realizowało międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi również NASK. To nie jedyna współpraca międzynarodowa, w której uczestniczy NASK i zespół CERT Polska. O innym charakterze tej współpracy będzie mówił przedstawiciel stowarzyszenia CEENet (Central and Eastern European Networking Association) Jacek Gajewski. Opowie on o projekcie wsparcia dla nowopowstających zespołów CERT-owych w krajach, dawnych republikach byłego Związku Radzieckiego. O likwidowaniu białych plam na mapie współpracy międzynarodowej w Europie mówić będą Krzysztof Silicki, dyrektor techniczny NASK i Mirosław Maj, kierownik zespołu CERT Polska. Natomiast przedstawiciel rządowego CERT-u holenderskiego (GOVCERT.NL) przedstawi ewolucję jednego z najbardziej aktywnych CERT-ów europejskich. Będzie w nim mowa o doświadczeniach w tworzeniu i działaniu CERT-u rządowego stworzonego przez słynących z dobrej organizacji Holendrów. CERT Polska nawiązuje coraz bliższą współpracę z bankami. Podczas konferencji będzie wydzielona sesja dotycząca e-bankingu. Przedstawiciele Związku Banków Polskich i zespołu CERT Polska opowiedzą o aspektach bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej oraz o metodach wykrywania nadużyć. S E S J A R Z Ą D O W A Podczas konferencji ISSE/SECURE 2007 odbędzie się polska sesja rządowa. Drugiego dnia będziemy mieli okazję wysłuchać kilku referatów przedstawicieli polskiej administracji rządowej. Dyrektor Andrzej Kaczmarek z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaprezentuje polskie doświadczenia związane z ochroną danych osobowych w przestrzeni teleinformatycznej. O tym, że taka przestrzeń stanowi istotny obszar działania nowoczesnego państwa oraz o wynikającej z tego konieczności ochrony tej przestrzeni opowie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Robert Kośla. Omówi on (na praktycznym przykładzie współpracy mającej na celu ochronę tej przestrzeni) o systemie ARAKIS-GOV, który został zbudowany dzięki porozumieniu pomiędzy ABW i NASK. ARAKIS- -GOV, jako system wczesnego wykrywania zupełnie nowych zagrożeń oraz ostrzegania przed nimi, objął już swoim zasięgiem blisko 50 instytucji administracji państwowej. Warto dowiedzieć się, jak do tego doszło, i jakie są efekty działania tego systemu. Licząc na to, że zaprezentowany program tegorocznej konferencji SECURE będzie interesujący, serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Cały program konferencji ISSE/SECURE 2007 jest dostępny pod adresem: -07_Programm.pdf. Autor jest kierownikiem Działu CERT Polska w NASK 4

5 Archiwalia w sieci W Y D A R Z E N II A Inauguracja serwisu W siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych (Pałacu Raczyńskich) odbyła się 26 czerwca br. uroczystość otwarcia nowego serwisu internetowego U źródeł polskiej demokracji. Serwis został przygotowany przez prowadzony przez NASK portal Polska.pl i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Obejmuje on ponad czterysta obiektów archiwalnych opatrzonych wnikliwymi komentarzami historyków. To ogromne kompendium wiedzy o historii polskiego parlamentaryzmu i zmiennych losach naszej demokracji. Cały zbiór można znaleźć pod adresem Nasza nowa strona Trwająca od 2002 roku współpraca NASK z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych zaowocowała pojawieniem się w Internecie takich zbiorów, jak Skarby archiwów polskich (2002), Miasta w dokumencie archiwalnym (2003), czy Katalog skarbów dziedzictwa narodowego (2006). Portal Polska.pl udostępnia już około 1300 obiektów pochodzących z polskich archiwów, muzeów i bibliotek, będących najcenniejszymi źródłami mówiącymi o historii Polski: od średniowiecza po czasy współczesne. /mb/ Uczestnicy spotkania M e d i a i n f o r m u j ą Reprodukcje dokumentów związanych z historią polskiej demokracji można oglądać od kwietnia w Internecie. Uroczyste otwarcie internetowej kolekcji odbyło się w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych. Zbiory są dostępne w portalu internetowym Polska.pl. Dokumenty przygotowali pracownicy Archiwum Głównego Akt Dawnych, a programy do ich przeglądania opracowali specjaliści z NASK. Do archiwów przychodzi tylko określona grupa osób, przede wszystkim naukowcy, którzy prowadzą tu badania. Duża część Polaków prawdopodobnie nigdy nie odwiedzi Archiwum Akt Dawnych. Natomiast wchodząc na stronę internetową można z tymi ciekawymi dokumentami się zapoznać, nie wychodząc z domu powiedział Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych , Sławomir Radoń, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Przedstawiciele Zespołu Polska.pl Maciej Kozłowski, Dyrektor NASK 5

6 W Y D A R Z E N II A Uruchomienie nowych stacji Stuknęła 18-nastka W ogólnokrajowej szerokopasmowej sieci radiowej NASK pracuje już osiemnaście nadajników radiowych. Do pracujących już radiowych stacji bazowych w Warszawie, Gdańsku, Gdyni-Jaśkowej Kopie, Gdyni-Oksywiu, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz sześciu stacji pracujących w ramach projektu e-świętokrzyskie dołączyły cztery stacje bazowe uruchomione wokół Warszawy: w Pruszkowie, Legionowie, Wołominie i Karczewie. Lokalizacja nowych stacji w połączeniu z pracującą już od dwóch lat stacją znajdującą się w centrum Stolicy tworzy jedną z największych szerokopasmowych sieci radiowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Na mocy decyzji Prezesa URTiP NASK uzyskał możliwość korzystania z częstotliwości radiowych na terenie całego kraju i zobowiązany został do rozwoju sieci zgodnie z określonym harmonogramem, który określa parametry zasięgu sieci radiowej w poszczególnych latach. Obecnie uzyskane wskaźniki to pokrycie ludności Polski na poziomie 27 proc. oraz pokrycie powierzchni Polski 10 proc. W sieci stosowany jest system radiowy VectaStar firmy Cambridge Broadband Networks Ltd. Standardowy promień komórki radiowej wynosi 30 km, a wykorzystywany zakres częstotliwości to GHz. Należy podkreślić nowoczesność stosowanych rozwiązań technicznych oraz optymalne wykorzystanie systemu dzięki profesjonalnemu planowaniu i wykonaniu instalacji przez specjalistów z NASK. Na załączonej mapce przedstawiamy obszar obsługiwany przez sieć radiową NASK w województwie mazowieckim. Ciemniejszym kolorem zaznaczono obszar obsługiwany z większą wydajnością systemu, to jest z możliwością uzyskania większej szybkości transmisji przy ustalonej szerokości kanału (bit/hz). /ms/ Legenda Stacje bazowe Pokrycie radiowe [no signal] Drogi Kategoria główne drugorzędne lokalne Tory kolejowe Zabudowa Zbiorniki Granice administracyjne Mapa pokrycia radiowego w aglomeracji warszawskiej 6

7 Radiow y dostęp do Internetu W Y D A R Z E N II A Wrocław bezprzewodowo Nasza nowa strona We Wrocławiu została zainstalowana stacja systemu radiowego dostępu do sieci. NASK intensywnie rozbudowuje swoją sieć łączności bezprzewodowej. NASK oferuje klientom biznesowym wysokiej klasy usługi transmisyjne: szerokopasmowy dostęp do Internetu, sieci korporacyjne, usługi telefonii stacjonarnej oraz łącza cyfrowe z zachowaniem najwyższych parametrów gwarantowanych umowami SLA. Wrocławska stacja bazowa działa w koncesjonowanym paśmie radiowym 3,6 3,8 GHz, a jej zasięg wynosi około 30 km. Usługi świadczone drogą radiową są dostępne dla firm mających swoje siedziby nie tylko w centrum miasta, ale również na jego obrzeżach oraz w wielu miejscowościach położonych w okolicach Wrocławia. Z sieci dostępu radiowego NASK korzystają już klienci w Warszawie, Trójmieście, aglomeracji katowickiej, Krakowie i Poznaniu. Sześć stacji zostało uruchomionych w województwie świętokrzyskim w ramach projektu e-świętokrzyskie. W najbliższym czasie do sieci bezprzewodowej NASK będą podłączane następne miasta Polski. /jd/ Chcemy zwrócić Twoją uwagę... na fakt, że NASK oferuje firmom we Wrocławiu i okolicach szybki Internet, bezpieczne sieci korporacyjne oraz konkurencyjną telefonię. Szybko, niezawodnie i skutecznie. Sprawdź NASK! infolinia tel

8 W Y D A R Z E N II A Algor y tmy, opt ymalizacja, modelowanie Krajowa Konferencja Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna (KAEiOG) jest organizowana co roku przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dziesiąta konferencja Tegoroczna, dziesiąta konferencja odbyła się od 11 do 13 czerwca w Będlewie. Gośćmi byli Lawrence Davis z USA oraz Antanas Žilinskas z Instytutu Matematyki i Informatyki Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie konferencji w Wilnie. Od 2007 roku NASK jest współorganizatorem konferencji, a przewodniczącym Komitetu Naukowego KAEiOG jest dyrektor Pionu Naukowego NASK profesor Krzysztof Malinowski. Podczas konferencji zostały zorganizowane dwie sesje poświęcone zastosowaniom technik optymalizacji, algorytmów mrówkowych oraz metod uczenia do modelowania i zarządzania ruchem w sieciach teleinformatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na sieci bezprzewodowe, w tym sieci ad hoc. Prezentowano również prace Pionu Naukowego NASK dotyczące zastosowania metod bioinformatycznych do analizy ruchu w sieci. Konferencja służy integracji polskiego środowiska badaczy związanych z algorytmami ewolucyjnymi i optymalizacją globalną, zajmujących się modelowaniem zjawisk naturalnych, ich analizą, symulacją, jak i wykorzystaniem w praktyce w zagadnieniach optymalnego projektowania, modelowania, sterowania, wspomagania decyzji. Zastosowania są rozległe i dotyczą np. logistyki, mechaniki, elektroniki i elektroenergetyki, ekonomii, sieci teleinformatycznych, ochrony środowiska itd. Konferencja jest kameralna, opłata za uczestnictwo jest niewielka, aby przyciągnąć młodych badaczy. Dzięki temu ponad połowę uczestników stanowią młodzi naukowcy, przeważnie doktorzy i doktoranci, jak również studenci-dyplomanci. Kwalifikacja referatów do wygłoszenia i publikacji następuje po otrzymaniu dwóch anonimowych recenzji. Pozytywnie zrecenzowane artykuły są publikowane w zeszytach naukowych (seria Elektronika) wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej /ens/ Z certyfikatem ISO Posiadany przez NASK od 2004 roku certyfikat zgodności własnego Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2000 został przedłużony na następne trzy lata (do 15 marca 2010 roku) przez światową instytucję certyfikacyjną BVC (Bureau Veritas Certification). Zakres certyfikowanego przez BVC Systemu Zarządzania Jakością obejmuje cały proces rejestracji i utrzymania domen internetowych. Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez NASK w zgodzie z ustanowioną Polityką Jakości. Polityka ta opiera się na dążeniu do zapewnienia jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów, zerowego poziomu błędów i doskonalenia współpracy z partnerami jako strategicznymi klientami NASK (więcej o zarządzaniu jakością w NASK piszemy na s. 16) NASK jako pierwszy na świecie krajowy rejestr domen internetowych stał się posiadaczem certyfikatu ISO. Jak powiedział Andrzej Bartosiewicz kierownik Działu Domen Internetowych NASK Certyfikat ISO jest zewnętrznym i formalnym znakiem dającym naszym klientom i partnerom pewność, że są obsługiwani zgodnie z przyjętymi i jednolitymi zasadami ujętymi w Systemie Zarządzania Jakością. /mb/ 8

9 Bezpieczne korzystanie z Sieci W Y D A R Z E N II A Kampania społeczna Dy urnetu Nasza nowa strona Ogólnopolska kampania społeczna informująca o działaniach punktu kontaktowego do spraw nielegalnych treści w Internecie Dyżurnet.pl ruszyła 23 sierpnia 2007 roku. Dyżurnet.pl to nazwa działającego przy NASK punktu kontaktowego, tzw. hotline u, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem (pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym). Przypadki naruszenia prawa zgłaszane do zespołu Dyżurnet.pl są przekazywane do organów ścigania w Polsce, lub za pośrednictwem innych zespołów hotline do organów ścigania za granicą. Zespół prowadzi również szeroką działalność uświadamiającą, propagującą zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz zmierzającą do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w Internecie. Nasza kampania ma na celu zwrócenie uwagi internautów na zagrożenia, z którymi w Internecie mogą się zetknąć jego najmłodsi użytkownicy. W naszych przekazach używamy hasła Nie przykładaj ręki do krzywdzenia dzieci, mając na myśli uwrażliwienie jak najszerszych kręgów użytkowników Internetu na szkodliwe dla dzieci treści występujące w Sieci powiedziała Anna Rywczyńska, koordynator projektu Saferinternet.pl w NASK. Podczas inauguracji kampanii gości wita Anna Rywczyńska Marek Dudek, kierownik zespołu Dyżurnet.pl Hotline jest jednym z dwóch projektów prowadzonych przez NASK w ramach programu Unii Europejskiej Safer Internet. Przedsięwzięciem komplementarnym jest projekt Awareness, realizowany przez konsorcjum utworzone przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje, nastawiony na prowadzenie szerokiej akcji uświadamiającej i propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Realizacja obu tych projektów rozpoczęła się w styczniu 2005 roku. Po dwóch latach w porozumieniu z Komisją Europejską zespoły Dyżurnet.pl i Awareness realizują wspólnie jeden projekt pod nazwą Saferinternet.pl. /mb/ Rzecznik Prasowy Komendanta Glównego Policji podinspektor Mariusz Sokołowski w towarzystwie Macieja Kozłowskiego, dyrektora NASK

10 U S Ł U G II W ofercie NASK MICHAŁ MAŁYSZKO Sprawna komunikacja Celem artykułu jest przedstawienie portfolio produktów NASK ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, które naszym zdaniem są wyjątkowo korzystne dla klientów. Jacek jest na całodziennej konferencji poza biurem. Otrzymuje SMS-a od swojego kolegi z prośbą o pomoc w pilnej sprawie. W sali konferencyjnej działa sieć bezprzewodowa WiFi z dostępem do Internetu, więc Jacek uruchamia swojego notebooka i łączy się ze stroną internetową, umożliwiającą zdalny dostęp do zasobów jego firmy. Ewentualny brak dostępnej sieci WiFi nie stanowiłby problemu. Jacek ma przy sobie kartę operatora sieci komórkowej umożliwiającą dostęp do Internetu w prawie każdym miejscu. Połączenie pomiędzy notebookiem a firmową stroną www następuje w szyfrowanym protokole SSL. Jacek loguje się do systemu, używając hasła jednorazowego, które odczytał z tokena. Nawet gdyby ktoś podejrzał mu je przez ramię, nie mógłby go ponownie do niczego wykorzystać. Po chwili w oknie przeglądarki Jacek widzi swoją skrzynkę pocztową, w której znajduje od kolegi z prośbą o pomoc. Chodzi o pilne przygotowanie zestawienia przychodów oddziału z Poznania na spotkanie zarządu firmy. Co prawda Jacek zalogował się do systemu firmy znajdującego się w Gdańsku, ale wszystkie oddziały jego firmy połączone są bezpieczną siecią korporacyjną VPN. Dzięki temu po paru następnych kliknięciach na ekranie notebooka pojawia się struktura plików serwera w Poznaniu. Jacek odnajduje aktualny raport sprzedażowy i kopiuje go do swojego notebooka. Jest spokojny o bezpieczeństwo tych danych. Cały twardy dysk notebooka jest szyfrowany i nawet w razie utraty komputera nikt niepowołany nie uzyska dostępu do żadnych znajdujących się na nim informacji. Kilkanaście minut pracy i gotowe zestawienie przychodów zostaje wysłane do kolegi. Przy okazji Jacek wpisuje zdalnie do kalendarza datę nadchodzącego spotkania zarządu. Dzięki temu w odpowiednim czasie otrzyma przypomnienie o tym wydarzeniu. Zdąży jeszcze porozmawiać przez telefon ze współpracownikami z Poznania (nie martwiąc się o rachunek, bo połączenia głosowe telefonii IP pomiędzy oddziałami firmy są bardzo tanie). Możliwe też, że Jacek zostanie poproszony o prezentację wyników podczas spotkania zarządu. Poprzednio takie sytuacje wymagały wyjazdu do centrali firmy, jednak od czasu wprowadzenia systemu wideokonferencyjnego nie ma już takiej potrzeby. Coraz więcej z nas zdaje sobie sprawę, że tak może wyglądać sprawna komunikacja i praca w firmie. Jednak zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że NASK dostarcza wszystkie usługi wymienione w powyższym przykładzie. 10

11 Dostęp do aplikacji Dostęp do Sieci Telefonia Kolokacja Bezpieczeństwo Wideostransmisja Łącza Internetu korporacyjne i hosting sieciowe dzierżawione Dostęp dla klientów biznesowych EIA i PIA Dostęp dla klientów akademickich AIA Dostęp dla operatorów tranzyty ruchu IP Metro VPN Telefonia IP Kolokacja SSL VPN IP VPN IPSec VPN Frame Relay/ATM VPN Telefonia ISDN Portfolio usług NASK jest bardzo szerokie (patrz rys. 1). Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy nad dostosowaniem go do aktualnych potrzeb naszych klientów. W artykule prezentuję najważniejsze nowości i propozycje znajdujące się w ofercie naszej firmy. N O W E R O D Z A J E S I E C I V P N Od ponad roku obserwujemy w NASK rosnącą popularność usługi Metro VPN. (rys. 2 na s. 12) Jest to sieć korporacyjna zbudowana w technologii Ethernet z wykorzystaniem sieci radiowej i sieci Gigabit Ethernet NASK. Usługa ta może być połączona z usługą centralnego, zabezpieczonego firewallem dostępu do Internetu oraz z usługą telefonii IP. Przykładem ważnego klienta NASK, który korzysta z tej usługi, jest firma Warbud SA. Nowym produktem NASK jest usługa Hosting dedykowany Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej Audyt bezpieczeństwa sieci SAN Bezpłatny test bezpieczeństwa Firewall Systemy bezpieczeństwa IDS/IPS Systemy mocnego uwierzytelnienia Kwalifikowane reagowanie na incydenty Rys. 1. Portfolio usług NASK bezpiecznego, zdalnego dostępu do zasobów firmy dla pracowników mobilnych SSL VPN. Na podstawie dedykowanej (lub współdzieloną z innymi klientami) bramie SSL firma może zapewnić swoim pracownikom dostęp do poczty elektronicznej, serwerów plików i wielu innych aplikacji. Do skorzystania z SSL VPN wystarcza dowolny komputer podłączony do Internetu, mający zainstalowaną przeglądarkę internetową. Dużą zaletą tej usługi jest to, że niepotrzebne jest żadne dedykowane oprogramowanie w komputerze użytkownika. Wideokonferencje Wideopołączenia korporacyjne Wideostreaming Studio multimedialne Łącza PDH/SDH Inne TraNS Kanały Ethernet Zarządzanie pasmem audyt ruchu sieciowego Zarządzanie pasmem autoanaliza sieci U S Ł U G I W I D E O T R A N S M I S J I Usługi wideotransmisji pojawiły się w ofercie NASK dwa lata temu. Od tego czasu rozwinęliśmy ich zakres i staliśmy się dobrze postrzeganym dostawcą wśród klientów, którzy często korzystają z tego typu usług. NASK przygotował i przeprowadził wiele wideokonferencji, w tym wideokonferencje międzynarodowe, czy też łączące kilkanaście lokalizacji. Coraz częściej dopełnieniem tej usługi staje się wideostreaming, a więc publikacja na żywo (on-line) lub po przebiegu (off-line) jakiegoś spotkania czy wydarzenia. Samodzielna usługa wideostreamingu również zyskuje na popularności. NASK obsługiwał wiele imprez, które za pomocą wideostreamingu dostępne były jednocześnie dla internautów (np. 100-lecie parowozowni w Wolsztynie). Na podstawie tej usługi niektórzy klienci NASK dostarczają przekazy wideo swoim klientom. 11

12 Narzędzia nowoczesnego biznesu P S T N I n t e r n e t Chmura Ethernetowa łącze radiowe Dane Internet ODDZIAŁ I komputer PC łącze radiowe Telefonia Dane Internet łącze radiowe Telefonia Dane Internet CENTRALA komputer PC komputer PC ODDZIAŁ II Rys. 2. Przykładowa realizacja usługi Metro VPN poszerzonej o dostęp do Internetu i telefonię M e d i a i n f o r m u j ą Sieć korporacyjna to dziś ważne dla przedsiębiorstwa narzędzie wspierające ludzi i służące do osiągania celów biznesowych. O konkurencyjności wielu firm przesądza technologia i innowacyjność. W Polsce zbudowanie sieci korporacyjnych jako pierwszy zaproponował NASK. Była to oferta dla firm o rozproszonej geograficznie strukturze, które można połączyć w jeden sprawnie komunikujący się organizm, wykorzystując do tego wirtualne sieci prywatne VPN (Virtual Private Network). Prosta usługa telekomunikacyjna, która polega na wykonaniu odpowiednich połączeń w sieci operatora telekomunikacyjnego tak, aby uzyskać połączenia o odpowiednich parametrach z odpowiednimi obiektami (sieciami) różnie zlokalizowanymi. Odległość i rozproszenie (kraj czy też zagranica) nie mają znaczenia, ponieważ polski operator może nawiązać współpracę z operatorami zagranicznymi lub operatorami globalnymi , Gazeta Bankowa Dzięki temu nie muszą inwestować w dedykowany serwer wideo i specjalistyczne oprogramowanie. T E L E F O N I A Usługi telefonii NASK cechuje indywidualne podejście do klienta. Dzięki umowom międzyoperatorskim i własnemu punktowi styku z siecią telefoniczną TP SA jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne warunki cenowe. Każdy klient otrzymuje indywidualny plan taryfowy, w którym stosujemy naliczanie sekundowe. Oferujemy zarówno nowoczesną telefonię IP, jak i telefonię ISDN. Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej usługi jest korzystanie z niej przez polski oddział Gallupa, który wykorzystuje ją między innymi do prowadzenia badania Flash Eurobarometer na zlecenie Komisji Europejskiej. B E Z P I E C Z E Ń S T W O Oferta NASK z zakresu usług bezpieczeństwa sieciowego jest bardzo szeroka. Chcemy zwrócić Państwa uwagę szczególnie na bezpłatny test bezpieczeństwa. Jest to bezpłatne badanie w postaci zdalnego testu polegającego na symulacji próby 12

13 e- świętokrzyskie: podsumowanie U S Ł U G II naruszenia bezpieczeństwa testowanych systemów teleinformatycznych z wykorzystaniem dostępu przez sieć Internet. Inaczej mówiąc, jest to sprawdzenie, czy zasoby Państwa firmy są odpowiednio zabezpieczone przed atakiem płynącym z Internetu. Test kończy się raportem i wnioskami przedstawianymi klientowi przez specjalistę z NASK. Inną interesującą usługą jest audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej. Zauważmy, że w coraz większej liczbie firm wykorzystywane są sieci bezprzewodowe (np. WiFi). Stają się one często najsłabszym ogniwem bezpieczeństwa wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa. Usługa NASK polega na dostarczeniu pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistym poziomie bezpieczeństwa danej sieci bezprzewodowej wskazaniu słabych punktów w zabezpieczeniach oraz zasugerowaniu działań naprawczych. I N N E U S Ł U G I Na koniec parę słów o usłudze TraNS, czyli o seansowych usługach nomadycznych. Polega ona na czasowym uruchomieniu wybranych przez klienta usług np. w miejscach o ubogiej infrastrukturze teleinformatycznej. Do tego celu wykorzystujemy sieć radiową NASK. System VectaStar Cambridge Broadband, z którego korzysta NASK, umożliwia szybkie uruchomienie usług (np. dostępu do Internetu i telefonii) w promieniu do 30 km od stacji bazowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić usługi telekomunikacyjne dla np. imprez plenerowych, koncertów i tym podobnych. Dokładne opisy wszystkich wymienionych w artykule usług znajdą Państwo na stronie internetowej NASK: Autor jest kierownikiem Zespołu Menedżerów Produktów w NASK Finał projektu Projekt e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej został zakończony 30 kwietnia 2007 roku. Złożone zostało sprawozdanie i końcowy wniosek o płatność do rozliczającego projekt Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W wyniku realizacji projektu osiągnięto wszystkie zamierzone cele, a w szczególności instalację sześciu stacji bazowych dostępu radiowego punkt-wielopunkt oraz objęcie ich zasięgiem około dwie trzecie mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Szczegółowa mapa zasięgu przedstawiona jest na rys. 1 (s. 14). W realizację projektu zaangażowanych było kilkudziesięciu pracowników NASK, w tym dwadzieścia jeden osób zajmujących się realizacją techniczną, czternaście stroną ekonomiczno-handlową i pięć osób zarządzających projektem (komitet sterujący i kierownictwo projektu). Jednym z pierwszych rezultatów realizacji projektu było duże zainteresowanie usługą dostępu do Internetu dla operatorów nie przez sieć radiową, ale bezpośrednio na kominach i masztach, gdzie swoje anteny mają zainstalowane lokalni usługodawcy. Dostęp realizowany przez NASK pozwala klientom na oferowanie odbiorcom końcowym dobrej i stosunkowo taniej usługi. Kolejnym efektem było duże zainteresowanie dostępem do sieci NASK innych operatorów działających na terenie wojewódz- ANDRZEJ M. SKRZECZKOWSKI Autor dokonuje podsumowania doświadczeń płynących z budowy sieci radiowej NASK dla województwa świętokrzyskiego. 13

14 Charak??????????????????? ter yst yka podłączeń Pokrycie radiowe no signal QPSK 16QAM 64QAM twa. W efekcie realizacji projektu, w dniu zakończenia fazy inwestycyjnej, podłączeń dla takich klientów było dwa razy więcej niż przewidywaliśmy. D L A R Ó N Y C H K L I E N T Ó W Najczęściej podłączenia realizowane są oczywiście poprzez system radiowy Vecta- Star. Techniczna realizacja polega najpierw na sprawdzeniu możliwości lokalnych (tzw. wizja radiowa). W jej wyniku powstaje projekt podłączenia, który następnie po podpisaniu umowy jest realizowany. Na ścianie lub dachu budynku instalowana jest stosunkowo niewielka antena kliencka (wielkości małej poduszki), a do wnętrza lokalu przeprowadzany jest kabel komputerowy (UTP). W pomieszczeniu instalowane jest niewielkie pudełko (zależnie od typu wielkości od dużej paczki papierosów do książki), które po podłączeniu do prądu umożliwia podłączenie sieci lokalnej (np. komputera abonenta, routera bądź Mapa dostępności radiowej Rys. 1. Zasięg stacji dostępu radiowego w projekcie e-świętokrzyskie km firewalla). Po fizycznej instalacji usługa jest konfigurowana i testowana. Klient otrzymuje możliwość wykorzystania np. protokołu BGP lub otrzymuje pulę adresów posiadanych przez NASK, a routing realizowany jest wtedy statycznie. Od tego momentu usługa jest monitorowana i nadzorowana przez NASK 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Innym sposobem podłączenia jest realizacja bezpośredniego łącza do węzła NASK. Odbywa się to w zależności od możliwości lokalnych. Jeżeli urządzenia klienta są bardzo blisko w tym samym budynku lub na tym samym obiekcie podłączenie realizowane jest za pomocą bezpośredniego łącza miedzianego lub światłowodowego o przepustowości do 100 Mb/s (w niedalekiej przyszłości do 1Gb/s). Gdy lokalizacja klienta jest oddalona, a wymagane są duże przepustowości przekraczające możliwości systemu VectaStar podłączenie realizowane jest przez radiolinię. W przypadku, gdy potrzeby klienta przekraczają znacznie możliwości oferowanych podłączeń radiowych, sugerujemy w miarę możliwości wykorzystanie podłączeń światłowodowych, realizowanych w ramach komplementarnych części projektu e-świętokrzyskie, realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Politechnikę Świętokrzyską. W ramach tych sieci usługi mogą być oferowane z przepustowościami rzędu 1Gb/s (z możliwością podłączenia w przyszłości z przepustowością nawet 10Gb/s). N A S Z E D O Ś W I A D C Z E N I A Na zakończenie projektu chcieliśmy po dzielić się wnioskami płynącymi z jego realizacji. Najważniejsze efekty widać podczas rozliczenia finansowego projektu. W tabeli podano procentowy udział dofinansowania z funduszy UE w trakcie realizacji i eksploatacji projektu. Warto zwrócić uwagę, że dofinansowanie projektu z funduszy UE, mające uczynić działalność operatora telekomunikacyjnego opłacalną na terenach słabo zurbanizowanych i zdefaworyzowanych, pomimo dużego dofinansowania inwestycji, zanika w trakcie jego eksploatacji. Wynika to z definicji wydatków kwalifikowanych, do których nie można zaliczyć kosztów eksploatacyjnych. Taka definicja miała zastosowanie przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu. W ramach funduszy na lata definicja ta została znacznie złagodzona, przez co następne realizowane projekty mają szansę zapewnić jeszcze większą obniżkę cen dostępu do Internetu (w szczególności Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne i Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Kolejny wniosek wypływa także z analizy finansów projektu wydatków w trakcie 14

15 Analiza kosztów Wydatki kwalifikowane eksploatacji. Ponad 26 proc. pieniędzy wydawanych przez NASK na utrzymanie usług w województwie świętokrzyskim to opłaty administracyjne za częstotliwości (pozostałe to 30 proc. dzierżawa łączy, 17 proc. zakupy sprzętu abonenckiego i instalacje, 16 proc. koszty lokalowe, 8 proc. wynagrodzenia, 3 proc. inne). Co taka struktura wydatków oznacza? Z każdego 1000 zł płaconego przez abonentów 260 zł wpłacane jest do Skarbu Państwa jako opłata administracyjna. W efekcie widać, że wsparcie Państwa Razem w okresie trwania projektu (do IV 2007 r.) Udział dofinansowania w wydatkach projektu dla rozwoju Internetu może być stosunkowo proste wystarczy zmniejszyć znacząco opłaty za częstotliwości na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Na tych obszarach wykorzystanie drogiego pasma radiowego do realizacji dostępu do Internetu jest konieczne, a z drugiej strony powoduje nieakceptowanie wysokie ceny dla końcowego odbiorcy. W efekcie trudno oczekiwać, że komercyjnie nastawiony operator będzie rozwijał swoją sieć na takich terenach. W tak wysokich opłatach można tez upatrywać słabego rozwoju usług z wykorzystaniem częstotliwości WiMAX-owych jak nazywane jest pasmo 3,4GHz- 3,8GHz. Razem do końca 2008 r. (prognoza) Dotacja ze ZPORR 75,0% 34,5% 26,3% Środki własne NASK 25,0% 65,5% 73,7% M e d i a i n f o r m u j ą Świętokrzyskie jest jednym z najsłabiej zinformatyzowanych regionów Polski. Słabo wypada pod względem liczby gospodarstw domowych posiadających komputer osobisty czy też dostęp do Internetu. Realizowane przez samorząd wojewódzki, Politechnikę Świętokrzyską i operatora NASK przedsięwzięcie ma pomóc uzdrowić tę sytuację. Program e-świętokrzyskie składa się z trzech części. Najbardziej znaną jest stworzenie radiowej sieci dostępu do Internetu przez NASK. Jest ona ukierunkowana przede wszystkim na potrzeby obszarów wiejskich, na których często jedynym dostawcą usług internetowych mogła być tylko Telekomunikacja Polska mówi Andrzej Sztokfisz, pełnomocnik marszałka ds. informatyzacji województwa. Jak podkreśla Andrzej Sztokfisz, to że projekt udało się rozpocząć, to zasługa funduszy unijnych. Według niego, gdyby nie pieniądze z tego źródła, nikt inny nie zdecydowałby się na wyłożenie ponad 10 mln zł (taka była wartość całego projektu przyp. red.) na inwestycję, która widoczne efekty przyniesie dopiero po kilku latach , Gazeta Prawna Ważnym elementem projektu e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej była próba aktywizacji osób (na terenach słabo zaludnionych) do stawania się operatorami lokalnymi dla swoich sąsiadów. Niemiłym zaskoczeniem było to, że jak na razie jest to próba nieudana. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną są oczywiście pieniądze. W wyniku próby realizacji konkretnych projektów na terenach wiejskich okazało się, że inwestycje początkowe w sprzęt i instalacje są tak duże, że dopiero około 40 użytkowników zgromadzonych w stosunkowo niewielkiej odległości, jest w stanie pokryć koszty i nakłady inwestycyjne. Przy rzeczywistej liczbie potencjalnych odbiorców dwudziestu pokrywane są jedynie koszty operacyjne dostawcy usługi. Oznacza to, że nie ma z czego pokryć początkowych kosztów związanych z budową odpowiedniej infrastruktury dostępowej (ostatnie 1/4 mili ). Wniosek jest jeden: aby powstawała taka infrastruktura, należy ją dofinansować przynamniej w zakresie inwestycji. A dofinansowanie może być oczywiście realizowane z funduszy UE na lata Zainteresowanym polecamy w szczególności działanie 7.4 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie województw. Projekt e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej zapewnił mieszkańcom województwa świętokrzyskiego dostęp do Internetu tam, gdzie nie był on do tej pory możliwy. Jednocześnie wiele wniosków może mieć i ma zastosowanie dla twórców podobnych projektów, a także dla instytucji mających wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce władz samorządowych i centralnych. Autor jest kierownikiem Działu Inżynierii Sieci NASK 15

16 U S Ł U G II Zgodnie z normą ISO PAWEŁ T. GOŁ AWSKI Zarządzanie jakością W czerwcu br. w NASK miał miejsce audit recertyfikacyjny ISO 9001:2000, przeprowadzony przez auditorów Bureau Veritas Certification, wiodącej międzynarodowej NASK, pełniący funkcję krajowego rejestru domen internetowych.pl, uzyskał 16 marca 2004 roku, jako pierwszy tego typu podmiot na świecie, certyfikat zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000. U podstaw wdrożenia systemu leżała chęć usprawnienia procesów, poprawienia jakości usług, określenia wyraźnego zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników, poprawa komunikacji wewnętrznej, obniżenie kosztów przez zmniejszenie liczby błędów i reklamacji. W wyniku przeprowadzonego auditu recertyfikacyjnego, NASK uzyskał certyfikat zgodności na kolejne trzy lata. Obejmuje on akredytację polską (PCA), brytyjską (UKAS), amerykańską (ANAB) oraz niemiecką (TGA). Ponowne przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez NASK. jednostki certyfikującej. O S I E M Z A S A D Norma ISO 9001:2000 uwzględnia osiem zasad jakości, od spełnienia których uzale niona jest zdolność osiągania przez organizację zało onych celów: Ukierunkowanie na klienta - oznacza zrozumienie przez organizację, e jej pozycja na rynku jest zale na od jej klientów. Nale y zrozumieć obecne i przyszłe potrzeby klienta, czyli wyjść naprzeciw jego wymaganiom, a tak e przewidywać jego mo liwe oczekiwania w przyszłości. Przywództwo - kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki działania i rozwoju, uwzględnia cele, sprzyja pełnemu zaanga owaniu pracowników organizacji do osiągania zało onych celów. Zaanga owanie ludzi - tylko uzyskanie całkowitego zaanga owania ludzi umo liwia efektywne, pełne i skuteczne wykorzystanie ich zdolności z maksymalną korzyścią dla organizacji. Nale y pamiętać, e najcenniejszym dobrem organizacji są właśnie ludzie. 16

17 Skuteczne funkcjonowanie systemu Zakres certyfikowanego systemu zarządzania jakością obejmuje rejestrację i utrzymanie nazw domen internetowych. Mieszczą się w nim wszystkie procesy związane z zarządzaniem domenami w NASK. Certyfikat ISO jest niezależnym świadectwem, pokazującym naszym obecnym i przyszłym klientom, iż działamy zgodnie z przyjętymi i jednolitymi zasadami. W Unii Europejskiej posiadanie certyfikatu staje się standardem. Ustanowiona w NASK polityka jakości w zakresie rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych obliguje nas do osiągnięcia jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów, ukierunkowania na osiągnięcie zerowego poziomu błędów oraz doskonalenia współpracy z partnerami, będącymi strategicznymi klientami NASK. D O S K O N A L E N I E P R O C E S Ó W Podstawą systemu zarządzania jakością jest konieczność zorientowania na procesy. Oznacza to, że w celu efektywnego wdrożenia systemu niezbędne jest posiadanie wiedzy dotyczącej podstawowych procesów biznesowych w organizacji. Podstawowe procesy organizacji powinny być udokumentowane, a powiązania wewnątrz nich analizowane przez pryzmat oczekiwań klientów. Podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów jest pomiar działań. Dzięki podejściu procesowemu można uzyskać wysoką jakość i powtarzalność rezultatów będących wynikiem procesów. Podstawową miarę wartości systemu zarządzania w organizacji według normy ISO 9001:2000 stanowi doskonalenie procesów i całego systemu. Polega ono na ciągłej analizie i ocenie przebiegu procesów oraz realizacji ustalonych celów, z wykorzystaniem wszelkich źródeł, takich jak np. audity wewnętrzne, działania zapobiegawcze i korygujące, badania satysfakcji klientów, przeglądy zarządzania kierownictwa, Podejście procesowe - skuteczność i efektywność działania organizacji są większe, gdy zasoby i działania zarządzane są jako proces. Systemowe podejście do zarządzania dzięki zidentyfikowaniu wzajemnie zale nych procesów, zrozumieniu współzale ności między nimi i umiejętnemu zarządzaniu, zwiększa się skuteczność i efektywność organizacji. Ciągłe doskonalenie powinno być stałym celem organizacji. Opieranie się na faktach podczas podejmowania decyzji decyzje są skuteczne, gdy wykorzystują logiczną analizę wszelkich dostępnych danych i informacji. Wzajemne korzystne stosunki z dostawcami tworzenie wzajemnie korzystnych powiązań między organizacją i jej dostawcami stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości i podnosi zdolność do generowania zysków. reklamacje klientów. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie decyzji skutecznie usprawniających przebieg procesu i przyczyniających się do redukcji kosztów, poprawy jakości pracy, wzrostu jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług oraz umocnienia pozycji na rynku. Podstawowym wyznacznikiem skuteczności funkcjonowania systemu zarządzania jakością jest spełnianie wymagań klienta. Ocenia się to przez badania satysfakcji klienta, podczas których sprawdza się, na ile jego oczekiwania zostały spełnione, dzięki czemu możliwe jest stałe doskonalenie i zapobieganie powstawaniu niezgodności. C E R T Y F I K AT Z O B O W I Ą Z U J E Należy pamiętać, że źródłem korzyści nie jest samo posiadanie certyfikatu, lecz sprawne działanie systemu zarządzania jakością. Bo cóż z tego, że dzięki posiadanemu świadectwu firma podpisze świetny kontrakt, jeśli nie będzie w stanie go zrealizować, ponieważ system jakości zacznie szwankować, a co za tym idzie, firma nie będzie w stanie przeprowadzić skutecznych działań korygujących. Nie mówiąc już o spełnieniu wymagań normy, obligujących do ciągłego doskonalenia. Wdrożenie i certyfikacja systemu zwiększają zaufanie klientów do jakości świadczonych usług, ale to zaufanie nie jest dane na zawsze. NASK, po uzyskaniu certyfikatu, po raz pierwszy kontynuuje prace nad rozwojem i doskonaleniem systemu, czego dowodem są pozytywnie zakończone audity kontrolne, jak i audit recertyfikacyjny. Autor jest pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w NASK 17

18 B E Z P IIE C Z E Ń S T W O W poszukiwaniu ataków PIOTR KIJEWSKI Klienckie honeypoty ADAM KOZAKIEWICZ Autorzy prezentują metody wykrywania ataków na aplikacje klienckie, w szczególności tych, które skierowane są na przeglądarki internetowe. Klasyczne podejście do wykrywania nowych zagrożeń oparte jest na idei tzw. honeypotów. Działanie ich opiera się na tworzeniu serwerów, zazwyczaj jedynie emulowanych, które nie mają innej funkcji poza przyjmowaniem ataków. To, że serwery te nie udostępniają żadnych rzeczywistych usług oznacza, że całość rejestrowanego przez nie ruchu powstała w wyniku prób ataków, lub ewentualnie (rzadziej) pomyłek. Rozwiązanie to, chociaż dobrze spisujące się w praktyce, nie jest uniwersalne. Koncentruje się wyłącznie na wykrywaniu ataków rozpowszechnianych aktywnie przez mechanizm skanowania sieci, a więc głównie klasycznych robaków i botnetów. Wykrywane są więc ataki wykorzystujące podatności serwerów. Nie jest to jednak jedyna klasa zagrożeń istniejących w sieci. Równie duża, jeśli nie większa liczba podatności występuje w programach klienckich. Ponieważ nie odpowiadają one na zewnętrzne żądania, strategia ataku jest zupełnie inna. Zagrożenia wykorzystujące te podatności stosują atak pasywny zwabiona w dowolny sposób (np. spam) ofiara sama wchodzi w pułapkę. Szczególnie wygodnym celem ataku są oczywiście przeglądarki internetowe. Dostarczyć pułapkę do innych aplikacji nie jest łatwo, należy pokonać filtry antyspamowe, antywirusy, a w końcu także ostrożność lub brak zainteresowania użytkownika. Przesłanie URLa nie jest aż tak problematyczne, a użytkownicy przyzwyczajeni do swobodnego krążenia po sieci chętnie wypróbują nowy adres, zresztą mogą być przekonani, że jeśli świadomie nie pobierają plików z Internetu, nic im nie grozi, nie są bowiem zorientowani w podatnościach przeglądarek. Mamy zatem całą klasę ataków, których klasyczne honeypoty nie są w stanie wykrywać. Tymczasem badania [Wang05] wskazują, że ataki tego typu mogą bardzo szybko się rozprzestrzeniać. Konieczne staje się opracowanie metod wykrywania ataków ukierunkowanych na aplikacje klienckie. Metody te nie mogą polegać na pasywnym oczekiwaniu na atak, jak w przypadku klasycznych honeypotów, ale muszą aktywnie poszukiwać napastników. Takie podejście określa się mianem honeyclientów, czy też klienckich honeypotów. E - N A R Z Ę D Z I E Tak jak w przypadku pojęcia honeypot, kliencki honeypot to obszerne określenie, obejmujące co najmniej dwie klasy narzędzi o zupełnie różnych właściwościach, określane jako wysoko- i niskointeraktywne. Ponieważ najwięcej zagrożeń na klienckie aplikacje dotyczy przeglądarek, większość klienckich honeypotów rozwijanych jest właśnie z myślą o nich

19 Sposoby monitorowania Mamy całą klasę ataków, których klasyczne honeypoty nie są w stanie wykrywać. Konieczne staje się opracowanie metod wykrywania ataków ukierunkowanych na aplikacje klienckie. Metody te nie mogą polegać na pasywnym oczekiwaniu na atak, jak w przypadku klasycznych honeypotów, ale muszą aktywnie poszukiwać napastników. Takie podejście określa się mianem honeyclientów, czy też klienckich honeypotów. Niskointeraktywne klienckie honeypoty wykorzystują najprostsze podejście wykrywania ataków na klientów. W zasadzie kliencki honeypot tego typu to niewiele więcej niż zwykły crawler przeszukujący sieć na podstawie podanej listy adresów, z tym że wszystko, co pobiera, jest monitorowane w poszukiwaniu śladów ataku. Monitorowanie to może się odbywać na wiele sposobów: skanowanie antywirusowe plików, monitorowanie ruchu sieciowego w poszukiwaniu sygnatur ataków, czy też rozmaite podejścia heurystyczne. Najbardziej znanym niskointeraktywnym klienckim honeypotem jest HoneyC [Seifert07a]. Jego zadaniem jest wykrycie strony www zawierającej złośliwe oprogramowanie. Narzędzie składa się z trzech komponentów: modułu kolejkującego, modułu zapytującego oraz modułu analitycznego. Moduł zapytujący odpowiada za interakcje z serwerem www, moduł kolejkujący przechowuje listę adresów serwerów, do których powinny być wysłane zapytania, a moduł analityczny odpowiedzialny jest za przetwarzanie odpowiedzi serwera pod kątem wykrycia złośliwego oprogramowania. Wyszukiwanie serwerów opiera się na wykorzystywaniu URLi zwracanych przez wyszukiwarkę Yahoo! Moduł analityczny z założenia może korzystać z rozmaitych sposobów detekcji ataków, jednakże w obecnej wersji (1.2) zawiera jedynie własny silnik oparty na silniku systemu wykrywania włamań snort. Jeżeli w odpowiedzi serwera znajdzie się ciąg znaków, który pasuje do danej regułki snort, oznacza to potencjalną próbę ataku. Inny sposób budowy klienckich honeypotów opiera się na wykorzystaniu narzędzia typu proxy, przez które dokonywane są połączenia z serwerami, a które ma wbudowane mechanizmy detekcji złośliwego oprogramowania. Przykładem takiego narzędzia jest Spybye [Provos06]. Działa on jako proxy z wykorzystaniem silnika darmowego oprogramowania antywirusowego ClamAV. Chociaż podobnie jak HoneyC wykrywa ataki przez zdefiniowane sygnatury, to fakt uruchomienia jako proxy umożliwia wykorzystanie prawdziwych przeglądarek do wysyłania zapytań i przetwarzania odpowiedzi. Zwiększa to szanse wykrycia ataku. Poza wsparciem do ClamAV, Spybye zawiera listę znanych URLi propagujących malware oraz wykrywa odwołania do nich. W Y S Z A S K U T E C Z N O Ś Ć Zaletą niskointeraktywnych klienckich honeypotów jest ich szybkość działania. Są również łatwe w utrzymaniu. Jednakże główną wadą są słabe możliwości wykrywania nieznanych rodzajów ataków. Nie oznacza to, że wykrywanie jakichkolwiek nowych ataków jest całkowicie niemożliwe. Zastosowanie odpowiednich heurystyk może pozwolić wykryć podejrzane zachowanie strony. Wysokointeraktywne klienckie honeypoty posuwają się o krok dalej w naśladowaniu rzeczywistego systemu klienta. Zamiast emulować jego zachowanie, sterują po prostu rzeczywistym, działającym systemem. Oferują wysoką skuteczność w wykrywaniu zagrożeń, w tym nieznanych, w zamian za wysoką cenę w postaci trudnej administracji, instalacji i mniejszej wydajności. Do implementacji wysokointeraktywnych klienckich honeypotów wykorzystuje się najczęściej wirtualizację. Zmniejsza to ryzyko związane z ewentualną udaną infekcją, zwiększając przy tym skalowalność rozwiązania i łatwość jego zarządzania. Z drugiej strony zastosowanie wirtualizacji ma swoje wady, z których największą jest wykrywalność działania w maszynie wirtualnej z wnętrza tej maszyny. Popularne rozwiązania są proste do wykrycia, zwłaszcza po zainstalowaniu narzędzi pomocniczych pojawiają się charakterystyczne pliki i wpisy w rejestrze. Bez względu na instalację tych narzędzi wirtualizację można wykryć przez badanie stanu niektórych rejestrów. Pewną nadzieję na niewykrywalność dają wprawdzie nowe polecenia procesorów najnowszej generacji (hypervisor). Zdania w tej sprawie są jednak nadal podzielone. S T R U K T U R A I Z A S A D A D Z I A Ł A N I A Struktura i zasada działania klienckiego honeypota jest zawsze podobna. Istnieje pojedynczy serwer zarządzający, który zarządza włączaniem, wyłączaniem i odtwarzaniem do pierwotnego stanu jednego 19

20 Wykrywanie infekcji Zaletą niskointeraktywnych klienckich honeypotów jest ich szybkość działania. Są również łatwe w utrzymaniu. Jednakże główną wadą są słabe możliwości wykrywania nieznanych rodzajów ataków. Nie oznacza to, że wykrywanie jakichkolwiek nowych ataków jest całkowicie niemożliwe. Zastosowanie odpowiednich heurystyk może pozwolić wykryć podejrzane zachowanie strony. lub więcej honeypota, z którym komunikuje się przez sieć. W przypadku instalacji który inicjuje przywracanie poprzedniego informacja przekazywana jest do serwera, na jednej maszynie, z użyciem wirtualizacji, jest wykorzystywana sieć emulowana. otrzymuje następny URL. stanu. Jeśli infekcji nie wykryto, klient W systemie honeypota pracuje program Do najbardziej znanych (publicznie dostępnych 1 ) klienckich honeypotów należą kliencki, który pobiera URLe do badania oraz monitoruje stan systemu, wykrywając infekcje, czyli zmiany niezawarte na ture [Seifert07b]. MITRE HoneyClient [Wang07] oraz Cap- listach zmian, jakie mogą zachodzić w normalnym, poprawnie działającym systemie, sposób wykrywania zmian w systemie. Jedną z istotnych różnic między nimi jest w którym jedyną pracującą aplikacją jest W pierwszym przypadku wykrywanie jest program kliencki. W razie wykrycia infekcji pasywne, tzn. polega na porównaniu stanu systemu sprzed odwiedzenia zadanego URLa ze stanem po jego odwiedzeniu. W drugim przypadku wykrywanie jest aktywne, czyli polega na modyfikacji wywołań systemowych i pozwala przechwytywać wszystkie zdarzenia w chwili ich wystąpienia. Dostępne obecnie oprogramowanie klienckich honeypotów jest jeszcze wyraźnie w stadium rozwojowym. Technika jest nowa i narzędzia dopiero stopniowo osiągają dojrzałość. Nie są jeszcze gotowe do uniwersalnego stosowania, choć każde z nich sprawdza się w swoim zastosowaniu podstawowym. Oba przedstawione warianty klienckich honeypotów mają swoje wyraźne zalety, w pewnym stopniu uzupełniające się nawzajem. Pozwala to rozważać rozwiązania hybrydowe, łączące cechy obu podejść. Potencjalnie taki system może analizować dużą liczbę URLi dzięki obecności komponentu niskointeraktywnego, a jednocześnie ma możliwość szcze- Pobieranie zawartości stron Proces serwera URL Proces klienta URL Proces przeglądarki Wyniki R e j e s t r a c j a z d a r z e ń Monitor rejestru Monitor systemu plików Monitor procesów Zarządzanie maszyną wirtualną (włączanie, wyłączanie, odtworzenie stanu) System monitorowany Warstwa wirtualizacji (np. VMWARE) Struktura systemu wysokointeraktywnego klienckiego honeypota opartego na monitorowaniu zdarzeń, na przykładzie systemu Capture 20

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie

Opracowanie: Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT. na zlecenie opracowanie Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa Opracowanie: Konsultacja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera

Spis treści. Cloud 2013 weryfikacja. Chmura po latach. Integracja w chmurach wg Gartnera Cloud 2013 1 Spis treści Cloud 2013 weryfikacja Robert Jesionek Chmura po latach Ewa Zborowska, IDC Poland Integracja w chmurach wg Gartnera Barbara Mejssner, it-manager.pl Przejrzysta wspo łpraca i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 17 WRZESIEŃ 2009 Partnerzy publikacji: FUTURE COMMUNICATION NOWA ERA KOMUNIKACJI W BIZNESIE Wywiad z prezesem Dotpay p. andrzejem Ponińskim

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 2/2013 (20) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BENCHMARKUJ JAK GRAĆ, by angażować WIĘCEJ nie zawsze znaczy lepiej 10 20 46 Content is the KING 74 8 VAT 7 sposobów

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo