UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 2 po ust. 3 uchwały dodaje się ust. 4, 5, 6, 7, 8 w brzmieniu - ust. 4 Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Kampinos - ust. 5 Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - ust. 6 Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - ust. 7 Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej epuap, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL) - ust. 8 Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy. 2) Załącznik do uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos otrzymuje nazwę załącznik nr 1 i nadaje mu się treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Deklaracje złożone w Urzędzie Gminy Kampinos według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos, o której mowa w 1 traktuje się jako deklaracje złożone zgodnie z wzorem do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013 r. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych) Podstawa prawna: Składający: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin składania: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kampinos, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, władających Wójt Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3, Kampinos Urząd Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska Kampinos 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. A. Obowiązek złożenia deklaracji Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji B. Dane składającego deklarację (właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, zarządcy nieruchomości). Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Imię i nazwisko / Pełna nazwa PESEL (osoby fizyczne) Tytuł prawny do nieruchomości: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny (np. dzierżawca). inny (np. zarządca) Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

3 MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA C. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NUMER TELEFONU*: ADRES *: D. Rodzaj odbieranych odpadów (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane itd.) stawka miesięcznej opłaty wynosi:..złotych miesięcznie od osoby; zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) stawka miesięcznej opłaty wynosił.złotych miesięcznie od osoby. E. Oświadczenie Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: osób. ( podać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości ) Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi.. złotych. ( obliczmy jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za odbiór odpadów ) F. Podpis składającego deklarację.. (miejscowość i data) G. Adnotacje organu.. (czytelny podpis) Objaśnienia: * - dane niewymagane Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz ze zmianami ). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kampinos deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 2

4 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kampinos nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 3

5 wyróżnik <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013 r. - <wyr:dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <wyr:opisdokumentu /> <wyr:danedokumentu /> - <wyr:trescdokumentu format="text/xml" kodowanie="xml "> - <wyr:wartosc> <wyr:nazwadokumentu>deklaracja</wyr:nazwadokumentu> <wyr:rodzajdokumentu>wniosek</wyr:rodzajdokumentu> - <wyr:podstawaprawna> <wyr:nazwapodstawy>ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951</wyr:NazwaPodstawy> <wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy>dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> </wyr:podstawaprawna> - <wyr:podstawaprawna> <wyr:nazwapodstawy>z 2013 r. poz. 2, poz. 228)</wyr:NazwaPodstawy> <wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy>z 2013 r. poz. 2, poz. 228</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> </wyr:podstawaprawna> - <wyr:waznoscwzoru typdaty="waznosci "> <meta:czas> </meta:czas> </wyr:waznoscwzoru> <wyr:opiswzoru>wniosek</wyr:opiswzoru> </wyr:wartosc> </wyr:trescdokumentu> </wyr:dokument> deklaracja <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

6 - <Formularz domyslnanazwaadresata="" domyslnaskrytkaadresata="" nazwa="deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false" typformularza="xforms" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/formularz"> - <xforms> - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="none" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> - <head> <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta internaldata="<formdef layout="<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>deklaracja</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </strong><strong>( dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych ) </strong></span></p> <table style="width: 100%; margin-right: auto; margin-left: auto;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 200px;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">podstawa prawna:</span></p> </td> <td style="width: 400px;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu &nbsp; czystości i porządku w gminach&nbsp;<br />( Dz.U. z&nbsp;2012r. poz. 391 z p&oacute;źn. zm.)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">składający:</span></p> </td> <td style="width: 75%;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">właściciele nieruchomości znajdujących się w &nbsp; granicach administracyjnych Gminy Kampinos, przez kt&oacute;rych rozumie się także &nbsp; wsp&oacute;łwłaścicieli, użytkownik&oacute;w wieczystych, zarządc&oacute;w nieruchomości, &nbsp; władających</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">organ właściwy do<br />złożenia deklaracji:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><br />W&oacute;jt Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3, &nbsp; Kampinos</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejsce Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 2

7 składania:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">urząd Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3. &nbsp; Kampinos</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">termin składania:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ &nbsp; na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia &nbsp; zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table > <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <table style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 100%;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>obowiązek &nbsp; złożenia deklaracji</strong></span></p> </td> </tr> <tr>& #10;<td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">okoliczności powodujące obowiązek złożenia &nbsp; deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat )</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id0" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr style="backgroundcolor: #d3d3d3;"> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>dane składającego deklarację </strong>( właściciela, wsp&oacute;łwłaściciela, &nbsp; wieczystego użytkownika, zarządcy nieruchomości ).<strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr > <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id1" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <table id="id3" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">imię i Nazwisko</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id5" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <table id="id4" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">pełna Nazwa</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id6" class="editorinput" Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 3

8 src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <table id="id7" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">pesel</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id9" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <table id="id8" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;nip</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id10" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>tytuł &nbsp; prawny do nieruchomości:</strong></span></p> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id2" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację</strong></span></p> </td> </tr> <tr>& #10;<td valign="top" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">gmina</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id11" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">ulica</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id12" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr domu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id13" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="97"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr lokalu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id14" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="font- Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 4

9 family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejscowość</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id15" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">kod pocztowy</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id16" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="182"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">poczta</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id17" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>adres nieruchomości, dla kt&oacute;rej składana jest deklaracja</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">gmina</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id21" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ulica</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id20" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr domu<br /></span></p> <img id="id19" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></td> <td valign="top" width="97"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr lokalu<br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id18" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejscowość</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id22" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">kod pocztowy</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id23" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="182"> <p><span style="font- Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 5

10 family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">poczta</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id24" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="307"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">numer telefonu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id25" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="3" valign="top" width="307"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">adres </span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id26" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>rodzaj odbieranych odpad&oacute;w</strong></span></strong></span></p> </t d> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id29" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>oświadczenie</strong></span></strong></span> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej &nbsp; w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: <img id="id27" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /> os&oacute;b. ( podać ilość os&oacute;b zamieszkujących na &nbsp; nieruchomości )</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi&nbsp;</span></p> <table id="id28" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell">&nbsp;<img id="id30" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> złotych.</span></td> </tr> </tbody> </table> <ta ble id="id31" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell">&nbsp;<img id="id32" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 6

11 small;">złotyc</span>h.</td> </tr> </tbody> </tabl e> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>podpis &nbsp; składającego deklarację </strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;imię i Nazwisko</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id33" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;miejscowość</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id34" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" /><br /> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">data</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id35" class="editorinput" src="/portal/img/editor/date_picker.png" alt="" /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">podpis</span></p> </td> </tr> <tr>&# 10;<td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>adnotacje organu</strong></span></td> </tr> </tbody> <tbody > <tr> <td colspan="5" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>pouczenie:</strong></span></p> <p>< span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz ze zmianami ).</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&oacute;jta Gminy Kampinos deklarację o wysokości opłaty </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpad&oacute;w Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 7

12 komunalnych.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpad&oacute;w komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&oacute;jta Gminy Kampinos nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">w kt&oacute;rym nastąpiła zmiana.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>" markurl="" xsdurl="" namespaces="xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso=& quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/sc hematy/instytucja/2009/11/16/";xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09 /";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/";xmlns:ds=" uot;" maininstancename="wnio:dokument" defaultaddresse="/v77p4brq4i/skrytka" formorwzor="2"><formfield originalid="id0" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id0" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>pierwsza deklaracja</textlabel><textlabel>zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji</textlabel></radiobuttongroup></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id27" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id27" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="5" editboxinitvalue="0" validconst=".!=''" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id29" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id29" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>odpady segregowane ( papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane itd. ) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 6 złotych miesięcznie od osoby</textlabel><textlabel>zmieszane odpady komunalne ( odpady komunalne nie poddane segregacji ) stawka miesięcznej opłaty wynosi 15 złotych miesięcznie od osoby</textlabel></radiobuttongroup></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id33" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id33" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="50" validconst=".!=''" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id28" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id28" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id29='1'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id31" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id31" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id29='2'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id30" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id30" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="true" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour calculated="number(../wnio:id27)"/></formfield><formfield originalid="id35" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id35" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><datepicker validconst=".!=''" validalarm=""/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id32" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id32" typ="" label="" Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 8

13 ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="true" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id1" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id1" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>osoba fizyczna</textlabel><textlabel>osoba prawna</textlabel><textlabel>jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</textlabel></radiobuttongroup></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id2" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id2" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>właściciel</textlabel><textlabel>współwłaściciel</textlabel><textlabe l>użytkownik wieczysty</textlabel><textlabel>współużytkownik wieczysty</textlabel><textlabel>posiadacz samoistny</textlabel><textlabel>posiadacz zależny ( np. dzierżawca).</textlabel><textlabel>inny ( np. zarządca )</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalid="id4" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id4" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id1 > '1'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id34" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id34" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="50" editboxinitvalue="kampinos" validconst=".!=''" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id3" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id3" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id1 = 1"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id16" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id16" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="6" validconst="string-length()>5" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id17" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id17" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id18" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id18" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id19" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id19" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id20" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id20" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id21" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id21" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 9

14 puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id22" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id22" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może byś puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id23" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id23" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" editboxinitvalue="05-085" validconst="string-length()>5" validalarm="pole nie może byc puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id24" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id24" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" editboxinitvalue="kampinos" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id25" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id25" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id26" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id26" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id6" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id6" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="100" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id7" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id7" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id1='1'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id9" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id9" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id5" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id5" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="50" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id8" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id8" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id1 > '1'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id10" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id10" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id11" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id11" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pule nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 10

15 aviour/></formfield><formfield originalid="id12" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id12" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id13" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id13" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id14" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id14" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour/></formfield><formfield originalid="id15" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id15" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="30" validconst="string-length()>0" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><wyroznik nazwa="" rodzaj="" podstawa="" idpodstawy="" waznosc="" opis=""/></formdef>" property="markurl" /> <meta property="adresskrytki ">/v77p4brq4i/skrytka</meta> - <xf:model> <xf:bind id="id0" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id0" relevant="true()" /> <xf:bind constraint=".!=''" id="id27" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id27" relevant="true()" /> <xf:bind id="id29" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id29" relevant="true()" /> <xf:bind constraint=".!=''" id="id33" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id33" relevant="true()" /> - <xf:bind id="id28" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id28" relevant="../wnio:id29='1' "> <xf:bind calculate="number(../wnio:id27)" id="id30" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id30" readonly="true()" relevant="true()" /> </xf:bind> - <xf:bind id="id31" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id31" relevant="../wnio:id29='2' "> <xf:bind id="id32" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id32" readonly="true()" relevant="true()" /> </xf:bind> <xf:bind constraint=".!=''" id="id35" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id35" relevant="true()" type="xs:date" /> <xf:bind id="id1" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id1" relevant="true()" /> <xf:bind id="id2" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id2" relevant="true()" /> - <xf:bind id="id4" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id4" relevant="../wnio:id1 > '1' "> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id6" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id6" relevant="true()" /> </xf:bind> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 11

16 <xf:bind constraint=".!=''" id="id34" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id34" relevant="true()" /> - <xf:bind id="id3" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id3" relevant="../wnio:id1 = 1 "> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id5" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id5" relevant="true()" /> </xf:bind> <xf:bind constraint="string-length()>5" id="id16" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id16" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id17" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id17" relevant="true()" /> <xf:bind id="id18" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id18" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id19" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id19" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id20" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id20" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id21" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id21" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id22" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id22" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>5" id="id23" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id23" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id24" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id24" relevant="true()" /> <xf:bind id="id25" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id25" relevant="true()" /> <xf:bind id="id26" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id26" relevant="true()" /> - <xf:bind id="id7" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id7" relevant="../wnio:id1='1' "> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id9" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id9" relevant="true()" /> </xf:bind> - <xf:bind id="id8" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id8" relevant="../wnio:id1 > '1' "> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id10" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id10" relevant="true()" /> </xf:bind> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id11" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id11" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id12" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id12" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id13" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id13" relevant="true()" /> <xf:bind id="id14" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id14" relevant="true()" /> <xf:bind constraint="string-length()>0" id="id15" nodeset="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id15" relevant="true()" /> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 12

17 <xf:submission action="{submission}" id="submitid" method="post" /> - <xf:instance id="main" > - <wnio:dokument> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id0>1</wnio:id0> <wnio:id27>0</wnio:id27> <wnio:id29>1</wnio:id29> <wnio:id33 /> - <wnio:id28> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id30 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id28> - <wnio:id31> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id32 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id31> <wnio:id35 /> <wnio:id1>1</wnio:id1> <wnio:id2>1</wnio:id2> - <wnio:id4> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id6 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id4> <wnio:id34>kampinos</wnio:id34> - <wnio:id3> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id5 /> </wnio:wartosc> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 13

18 </wnio:trescdokumentu> </wnio:id3> <wnio:id16 /> <wnio:id17 /> <wnio:id18 /> <wnio:id19 /> <wnio:id20 /> <wnio:id21 /> <wnio:id22 /> <wnio:id23>05-085</wnio:id23> <wnio:id24>kampinos</wnio:id24> <wnio:id25 /> <wnio:id26 /> - <wnio:id7> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id9 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id7> - <wnio:id8> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id10 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id8> <wnio:id11 /> <wnio:id12 /> <wnio:id13 /> <wnio:id14 /> <wnio:id15 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:dokument> </xf:instance> - <xf:instance id="kopia_main" > - <wnio:dokument> - <wnio:trescdokumentu> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 14

19 - <wnio:wartosc> <wnio:id0>1</wnio:id0> <wnio:id27>0</wnio:id27> <wnio:id29>1</wnio:id29> <wnio:id33 /> - <wnio:id28> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id30 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id28> - <wnio:id31> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id32 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id31> <wnio:id35 /> <wnio:id1>1</wnio:id1> <wnio:id2>1</wnio:id2> - <wnio:id4> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id6 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id4> <wnio:id34>kampinos</wnio:id34> - <wnio:id3> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id5 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id3> <wnio:id16 /> <wnio:id17 /> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 15

20 <wnio:id18 /> <wnio:id19 /> <wnio:id20 /> <wnio:id21 /> <wnio:id22 /> <wnio:id23>05-085</wnio:id23> <wnio:id24>kampinos</wnio:id24> <wnio:id25 /> <wnio:id26 /> - <wnio:id7> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id9 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id7> - <wnio:id8> - <wnio:trescdokumentu> - <wnio:wartosc> <wnio:id10 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:id8> <wnio:id11 /> <wnio:id12 /> <wnio:id13 /> <wnio:id14 /> <wnio:id15 /> </wnio:wartosc> </wnio:trescdokumentu> </wnio:dokument> </xf:instance> - <xf:instance id="empty_instance_for_woj" > - <empty_instance_for_woj> <elem /> </empty_instance_for_woj> </xf:instance> - <xf:instance id="kopia_empty_instance_for_woj" > - <empty_instance_for_woj> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 16

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA. z dnia 30 grudnia 2014 roku

Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA. z dnia 30 grudnia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY GOŁCZA z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/13 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/119/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/26/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/26/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LII/26/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XXXIX/253/14 RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XXXIX/253/14 RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 301 UCHWAŁA NR XXXIX/253/14 RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FORMAT ELEKTRONICZNY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMAT ELEKTRONICZNY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 192/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 czerwca 2013 r. FORMAT ELEKTRONICZNY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 653/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 23 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 653/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 23 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 653/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 25 września 2013 r.

Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 25 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 października 2013 r. Poz. 3349 UCHWAŁA NR XLI/352/13 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 25 czerwca 2015 r. właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/89/2015 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 marca 2013 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 marca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/168/2013 Rady Gminy Stare Pole z dnia 6 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIX/392/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013 roku Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05. z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR II/11/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SG05 z dnia 15 marca 2013 r. Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SG05 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr VIII/73/2015 Rady Gminy Stawiguda Z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 5603 UCHWAŁA NR XVI/139/2015 RADY GMINY SŁAWNO z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 września 2013 r. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/82/15 RADY GMINY DYWITY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji Załącznik do uchwały Nr XXXVI/437/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 7 listopada 2013 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 lutego 2016 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XII/87/15 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 2279 UCHWAŁA NR 49/VII/15 RADY GMINY POCZESNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji

2.deklaracja zmieniająca/ korekta deklaracji Załącznik do uchwały Nr V/49/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 lutego 2015 r. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 2484 UCHWAŁA NR XXII/186/16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/473/2014 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 25 maja 2015 roku UCHWAŁA NR VIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW. z dnia 7 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 26 kwietnia 2016 r. Poz. 1708 UCHWAŁA NR XIV/96/16 RADY GMINY MILEJÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY GMINY W SIENNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY GMINY W SIENNICY. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY GMINY W SIENNICY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/78/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 530 UCHWAŁA NR XVII/167/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 26 lutego 2016 r.

Opole, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 530 UCHWAŁA NR XVII/167/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 26 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 530 UCHWAŁA NR XVII/167/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Projekt z dnia 19 lipca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEJKOWICE z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1409 UCHWAŁA NR 25/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 149/XXXVI/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 10 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 17.186.2016 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 26/V/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN. z dnia 30 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lutego 2015 r. Poz. 571 UCHWAŁA NR IV.18.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Udanin z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013 RADY GMINY MIRCZE. z dnia 14 czerwca 2013 r. komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013 RADY GMINY MIRCZE. z dnia 14 czerwca 2013 r. komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXII/232/2013 RADY GMINY MIRCZE z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami)

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., Poz. 391 ze zmianami) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości połoŝonych na terenie Gminy Borne Sulinowo Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, PROJEKT UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO EKO SIÓDEMKA z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/24/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 24 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8.

C.1. Adres zamieszkania / Adres siedziby Kraj Województwo Powiat 3. 4. 5. Gmina Ulica Nr domu / nr lokalu 6. 7. 8. Załącznik do Uchwały Nr VII/83/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia DO-1 1. Dzień Miesiąc - Rok DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, Brzesko

Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 51, Brzesko DŚW DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 1. Nr dokumentu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA. z dnia 10 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/ 183/ 2012 RADY GMINY NIWISKA z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 22 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE. z dnia 22 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/142/2016 RADY GMINY SKOROSZYCE z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH. z dnia 26 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W POLICACH z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Propozycja firmy Tensoft DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 26 marca 2015 r. właściciela nieruchomości UCHWAŁA NR RG.0007.28. 2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/205/2014 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/205/2014 RADY GMINY PUŃSK. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/205/2014 RADY GMINY PUŃSK z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE

Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 lutego 2013 r. Poz. 1223 UCHWAŁA NR XV/43/13 ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU CELOWEGO Z SIEDZIBĄ WE WŁODAWIE z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU. z dnia 24 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2019 UCHWAŁA NR XXXII/195/2013 RADY GMINY W MIRCU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/164/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAK SPRAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XL/347/2014 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/42/2015 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr1 do uchwały Nr XXIV/203/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. DEKLARACJA JEST PODSTAWĄ DO NALICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 29 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 603 UCHWAŁA NR XXII/119/2012 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 29 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 838 UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/181/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/201/12 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR XXIV/205/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 6522 UCHWAŁA NR XXXI/177/2013 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE. z dnia 11 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 3991 UCHWAŁA NR LXIII/400/2013 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA. z dnia 29 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 4663 UCHWAŁA NR XXVII/213/2013 RADY GMINY ZAWONIA z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2012 Rady

Bardziej szczegółowo

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin złożenia deklaracji: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustawa z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo