UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 11 lipca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/179/13 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos, wprowadza się następujące zmiany: 1) W 2 po ust. 3 uchwały dodaje się ust. 4, 5, 6, 7, 8 w brzmieniu - ust. 4 Deklaracje w formie papierowej należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Kampinos - ust. 5 Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej - ust. 6 Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały - ust. 7 Deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej dalej epuap, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL) - ust. 8 Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy. 2) Załącznik do uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos otrzymuje nazwę załącznik nr 1 i nadaje mu się treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2. Deklaracje złożone w Urzędzie Gminy Kampinos według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/128/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos, o której mowa w 1 traktuje się jako deklaracje złożone zgodnie z wzorem do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013 r. DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych) Podstawa prawna: Składający: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin składania: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kampinos, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości, władających Wójt Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3, Kampinos Urząd Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska Kampinos 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. A. Obowiązek złożenia deklaracji Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pierwsza deklaracja Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji B. Dane składającego deklarację (właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, zarządcy nieruchomości). Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Imię i nazwisko / Pełna nazwa PESEL (osoby fizyczne) Tytuł prawny do nieruchomości: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny (np. dzierżawca). inny (np. zarządca) Adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

3 MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA C. Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA NUMER TELEFONU*: ADRES *: D. Rodzaj odbieranych odpadów (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość) odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane itd.) stawka miesięcznej opłaty wynosi:..złotych miesięcznie od osoby; zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) stawka miesięcznej opłaty wynosił.złotych miesięcznie od osoby. E. Oświadczenie Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: osób. ( podać ilość osób zamieszkujących na nieruchomości ) Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi.. złotych. ( obliczmy jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty za odbiór odpadów ) F. Podpis składającego deklarację.. (miejscowość i data) G. Adnotacje organu.. (czytelny podpis) Objaśnienia: * - dane niewymagane Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz ze zmianami ). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kampinos deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 2

4 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kampinos nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Przewodnicząca Rady Gminy dr inż. Monika Ciurzyńska Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 3

5 wyróżnik <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013 r. - <wyr:dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <wyr:opisdokumentu /> <wyr:danedokumentu /> - <wyr:trescdokumentu format="text/xml" kodowanie="xml "> - <wyr:wartosc> <wyr:nazwadokumentu>deklaracja</wyr:nazwadokumentu> <wyr:rodzajdokumentu>wniosek</wyr:rodzajdokumentu> - <wyr:podstawaprawna> <wyr:nazwapodstawy>ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951</wyr:NazwaPodstawy> <wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy>dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> </wyr:podstawaprawna> - <wyr:podstawaprawna> <wyr:nazwapodstawy>z 2013 r. poz. 2, poz. 228)</wyr:NazwaPodstawy> <wyr:jednolityidentyfikatorpodstawy>z 2013 r. poz. 2, poz. 228</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy> </wyr:podstawaprawna> - <wyr:waznoscwzoru typdaty="waznosci "> <meta:czas> </meta:czas> </wyr:waznoscwzoru> <wyr:opiswzoru>wniosek</wyr:opiswzoru> </wyr:wartosc> </wyr:trescdokumentu> </wyr:dokument> deklaracja <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 1

6 - <Formularz domyslnanazwaadresata="" domyslnaskrytkaadresata="" nazwa="deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" prywatny="false" typformularza="xforms" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/formularz"> - <xforms> - <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="none" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"> - <head> <link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta internaldata="<formdef layout="<p>&nbsp;</p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>deklaracja</strong></span></p> <p align="center"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </strong><strong>( dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych ) </strong></span></p> <table style="width: 100%; margin-right: auto; margin-left: auto;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center"> <tbody> <tr> <td style="width: 200px;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">podstawa prawna:</span></p> </td> <td style="width: 400px;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu &nbsp; czystości i porządku w gminach&nbsp;<br />( Dz.U. z&nbsp;2012r. poz. 391 z p&oacute;źn. zm.)</span></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">składający:</span></p> </td> <td style="width: 75%;" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">właściciele nieruchomości znajdujących się w &nbsp; granicach administracyjnych Gminy Kampinos, przez kt&oacute;rych rozumie się także &nbsp; wsp&oacute;łwłaścicieli, użytkownik&oacute;w wieczystych, zarządc&oacute;w nieruchomości, &nbsp; władających</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">organ właściwy do<br />złożenia deklaracji:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><br />W&oacute;jt Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3, &nbsp; Kampinos</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejsce Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 2

7 składania:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">urząd Gminy Kampinos, ul Niepokalanowska 3. &nbsp; Kampinos</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="142"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">termin składania:</span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ &nbsp; na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia &nbsp; zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.</span></p> </td> </tr> </tbody> </table > <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <table style="border-width: 1px; border-style: solid; width: 100%;" border="1" cellspacing="5" cellpadding="5" align="center"> <tbody> <tr style="background-color: #d3d3d3;"> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>obowiązek &nbsp; złożenia deklaracji</strong></span></p> </td> </tr> <tr>& #10;<td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">okoliczności powodujące obowiązek złożenia &nbsp; deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat )</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id0" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr style="backgroundcolor: #d3d3d3;"> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>dane składającego deklarację </strong>( właściciela, wsp&oacute;łwłaściciela, &nbsp; wieczystego użytkownika, zarządcy nieruchomości ).<strong></strong></span></p> </td> </tr> <tr > <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id1" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <table id="id3" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">imię i Nazwisko</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id5" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <table id="id4" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">pełna Nazwa</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id6" class="editorinput" Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 3

8 src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <table id="id7" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">pesel</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id9" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <table id="id8" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;nip</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id10" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>tytuł &nbsp; prawny do nieruchomości:</strong></span></p> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id2" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" width="80" height="60" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>adres zamieszkania / Adres siedziby składającego deklarację</strong></span></p> </td> </tr> <tr>& #10;<td valign="top" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">gmina</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id11" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">ulica</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id12" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr domu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id13" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="97"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr lokalu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id14" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="font- Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 4

9 family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejscowość</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id15" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">kod pocztowy</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id16" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="182"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">poczta</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id17" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>adres nieruchomości, dla kt&oacute;rej składana jest deklaracja</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">gmina</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id21" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ulica</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id20" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td valign="top" width="85"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr domu<br /></span></p> <img id="id19" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></td> <td valign="top" width="97"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">nr lokalu<br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id18" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="195"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">miejscowość</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id22" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="237"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">kod pocztowy</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id23" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="182"> <p><span style="font- Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 5

10 family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">poczta</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id24" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="307"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">numer telefonu</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id25" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> <td colspan="3" valign="top" width="307"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">adres </span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><img id="id26" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>rodzaj odbieranych odpad&oacute;w</strong></span></strong></span></p> </t d> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p class="akapitzlistcxsppierwsze"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id29" class="editorinput" src="/portal/img/editor/radiobutton_group.png" alt="" /></span></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>oświadczenie</strong></span></strong></span> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej &nbsp; w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: <img id="id27" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /> os&oacute;b. ( podać ilość os&oacute;b zamieszkujących na &nbsp; nieruchomości )</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi&nbsp;</span></p> <table id="id28" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell">&nbsp;<img id="id30" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"> złotych.</span></td> </tr> </tbody> </table> <ta ble id="id31" class="editorinput" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td class="editorinputcell">&nbsp;<img id="id32" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /> <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 6

11 small;">złotyc</span>h.</td> </tr> </tbody> </tabl e> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>podpis &nbsp; składającego deklarację </strong></span></td> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="614"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;imię i Nazwisko</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id33" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;miejscowość</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id34" class="editorinput" src="/portal/img/editor/input.png" alt="" /></span></p> <br style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;" /><br /> <p>&nbsp;</p> </td> <td colspan="2" valign="top" width="614"> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">data</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><img id="id35" class="editorinput" src="/portal/img/editor/date_picker.png" alt="" /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">podpis</span></p> </td> </tr> <tr>&# 10;<td style="background-color: #d3d3d3; width: 614px;" colspan="5" valign="top"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </strong><strong>adnotacje organu</strong></span></td> </tr> </tbody> <tbody > <tr> <td colspan="5" width="195"> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="fontfamily: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;"><br /></span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><br /></span></p> </td> </tr> </tbody> </table& gt; <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><strong>pouczenie:</strong></span></p> <p>< span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005r., Nr 229, poz ze zmianami ).</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&oacute;jta Gminy Kampinos deklarację o wysokości opłaty </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpad&oacute;w Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 7

12 komunalnych.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpad&oacute;w komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&oacute;jta Gminy Kampinos nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmian. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, </span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">w kt&oacute;rym nastąpiła zmiana.</span></p> <p><span style="font-family: arial,helvetica,sansserif; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>" markurl="" xsdurl="" namespaces="xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/";xmlns:oso=& quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/";xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/sc hematy/instytucja/2009/11/16/";xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09 /";xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/";xmlns:ds=" uot;" maininstancename="wnio:dokument" defaultaddresse="/v77p4brq4i/skrytka" formorwzor="2"><formfield originalid="id0" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id0" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>pierwsza deklaracja</textlabel><textlabel>zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji</textlabel></radiobuttongroup></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id27" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id27" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="5" editboxinitvalue="0" validconst=".!=''" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id29" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id29" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><radiobuttongroup breakelements="true" validconst="" validalarm=""><textlabel>odpady segregowane ( papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, pozostałe odpady zmieszane itd. ) stawka miesięcznej opłaty wynosi: 6 złotych miesięcznie od osoby</textlabel><textlabel>zmieszane odpady komunalne ( odpady komunalne nie poddane segregacji ) stawka miesięcznej opłaty wynosi 15 złotych miesięcznie od osoby</textlabel></radiobuttongroup></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id33" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id33" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="50" validconst=".!=''" validalarm="pole nie może być puste"><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properties><beh aviour/></formfield><formfield originalid="id28" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id28" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id29='1'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id31" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id31" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="../wnio:id29='2'"><properties><section repeatable="false"/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id30" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id30" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="true" relevantexpr="true()"><properties><editbox size="10" validconst="" validalarm=""><fieldtype><none/></fieldtype><validation><none/></validation></editbox></properti es><behaviour calculated="number(../wnio:id27)"/></formfield><formfield originalid="id35" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id35" typ="" label="" ishidden="false" isrequired="false" isreadonly="false" relevantexpr="true()"><properties><datepicker validconst=".!=''" validalarm=""/></properties><behaviour/></formfield><formfield originalid="id32" id="wnio:trescdokumentu/wnio:wartosc/wnio:id32" typ="" label="" Id: 52CA10E7-2D38-465E-B8C4-F6E8307F5205. Podpisany Strona 8

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 14 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV(251)2013 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzesko. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 7 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/334/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- ---

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Dzień Miesiąc - Rok - - --- --- --- --- --- --- --- --- POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, WYPEŁNIAJĄC KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI PESEL Nr dokumentu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/167/13 NIP Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania: Termin złożenia deklaracji: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Ustawa z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania deklaracji: Organ właściwy do złożenia deklaracji: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 18 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XLII/979/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/471/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 13 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem.

Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub czarnym długopisem. Załącznik do Uchwały Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 18 grudnia 2012 Uwaga! Należy wypełniać jedynie jasne pola deklaracji, komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI POLA JASNE WYPEŁNIA RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 1. PESEL/REGON / / / / / / / / / / / / Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/237/13 -WZÓR- Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Rady Gminy Sulików

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127

Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 Województwa Lubuskiego Nr 127 Dziennik Urzędowy - 9069 - poz. 1889, 1890 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wojewoda Lubuski Helena Hatka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie

URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA. Wydanie drugie URZĄD GMINY MOGILANY PORADNIK INTERESANTA Wydanie drugie Mogilany, lipiec 2008 Szanowni Paostwo, oddaję do Paostwa rąk kolejne, drugie już wydanie Poradnika Interesanta. Poradnik ten został opracowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status VAT-28 WNIOSEK W SPRAWIE KAUCJI GWARANCYJNEJ Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Art.105b ust. 1a, 3a i 5 ustawy z dnia 11

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo