Raport fnt 207Л METODY RADIOIZOTOPOWE W TECHNICE LOTNICZEJ JERZY LEWITOWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport fnt 207Л METODY RADIOIZOTOPOWE W TECHNICE LOTNICZEJ JERZY LEWITOWICZ"

Transkrypt

1 Raport fnt 207Л METODY RADIOIZOTOPOWE W TECHNICE LOTNICZEJ JERZY LEWITOWICZ

2 METODY RADIOIZOTOPOWE W TECHNICE LOTNICZEJ RADIOISOrOPIC METHODS Ш THE AEROSPACE TECHNOLOGY РШОЮОПШШВ ШОДИ В ДВИЦМЯН01 Jercy Lmrltewicz Xostytut Techniczny Wojak Lotniczych Warsi

3 Matryc* wykonano według dostarczonych oryginałów ТЫ» raport ho» been reproduced directly from the beet ovcdoble copy Rozprowadza - Раожроохрпших - Available from: OŚRODEK WORMACJI O ENERGII MOROWEJ Warszaw* РК*Ч XI p. fama MNOWB AGH - KRAKÓW Э0459 Krefcłw, в». MtckliHc» ЭО ЯК. Ы. V. 71 А1. ОНиц 4» * **» 1WMt-2ł r aim turn цммп«дигши лл iinnnm ** * ни w мм: яы IMS MMV w# \

4 i 4 Strwgzenje W pracy przedstawiono różnorodne zastosowani* aetod radioizotopowych w technice lotniczej. Nowe przykłady takich zastosowań dotyczą: radioizotopowych badań procesów zażycia w zespołach silników lotniczych, nowych konstrukcji przyrządów lotniczych, badania materiałów lotniczych metodami nieniszczącym. Zn the paper are presented various applications of the radioisotoplc Methods into aerospace technology. Hew exaaples of such applications refer to: the radioisotopic Investigations of using up processes in aircraft enginesf the new designs of airplain instrumentsi the investigation of aerospace materials bv usa of" non-distructive methods. В аасхоаа»! работе вралпавамш радмпотошшх иподо в аваацво о! и ш м J o талх щ>шмвж*п( ктв*шеа!ралимотоввлв кемщовм роцоосо! вносе а агрегатах амащапаад даагатма1,шо: аоветруща! аииммант арйоров» матераааоа

5 1. wnkhmdzenze Współczesne lotnictwo ogólny* sforaułowaalu obejauje saaciloty, śaigłowce 1 szybowe*, lotniska, łączni* z Ich wypoaazenl** «raz urządzanie l astody zapewniając* właściwa *fc*plobtacj* togo bardzo skomplikowanego sprzętu technicznego. Wyaokl* wyaeganla {nlezewodnośe&owst technologiczne itp.jl stawiano współczeenya alinlkoa lotnlczyat turbinowya l tłokowy*, róznya przyrzedea lotniczy*, konstrukcji płatoaców 1 óalgłeweów - zauazeja do poszukiwania nowych* coraz bardziej precyzyjnych «etod badawczych. OB takich aatod - przy rozwiązywaniu wialu zagadnień - aozna zaliczyć aetody izotopowa. Uaozllwlaje on* (psiprzez wyłfczna Ich zastosowani* lub w pełacz*alv z innyal a*todawl}t badania nowych zjawisk fizycznych l prebleaów technicznych rckwl*- zywanych w czssi» produkcji aprzotu lotniczego l prac w zakrasls budownictwa lotniakowegoi - konatruawaal* nowych typów przyrządów pokładawych l nazlownych wykorzystajacych proalonlowanle j«dron*j - osltganls powazriych korzyści akonoalcznych' przez ze*t«plenle niektórych dotychczasowych aetod, etosowonyeh konstrukcji 1 technologii - nowyai, wykorzystaj«cyal wiasnosclaal izotopów proalenlotwórczyeh. Praco dotycz«e* stosowanie izotopów promieniotwórczych w badaniach prz«tu lotniczego przebiegaj* w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich ts wyfcerzyetenle Izotopów do badania procesów terwedynaalcznych i aechanleznych, np. do wyznaczania rozkłada teaperatur na łopatkach turbin 1 Innych czeeclach silników, powlarów elflara właściwego gazów wylatujących z dyszy, zalany luzów i szczelin w silnikach turbinowycht drugi natoalaet obejmije wykorzystani* izotopów jako źródeł proalenlowenie w badaniach stanu sprzętu technicznego, np. w defektoskopii, disgnostycs sleaentów konstrukcyjnych 1 wyposażenia lotniczego.

6 Ajtor и pracy podają,i oeawia wybrane «etody oraz t«ich zastosowanie jaki* specyficzne die techniki lotniczej, badań eprzetu lotniczego. 2. BADANIE PROCESÓW ZUŻYCIA ELEMENTU* W LOTNICZYCH ZESPOŁACH TRI80- LOGICZNYCH Badania procesów zużycia eleaentów w lotniczych zaapołech (ayateaach) tribologlcznych odbywa alf zarówno w fazla opracowywania i badania nowych konotrukcjl Jak te* w długotrwałej fazie efceploatacjl wdrożonych do użytkowania konetrufccjl. wazyatkia aatody Jądrowa opierają al«na poalarza proalenlowanla jądrowego lub rentgenowskiego wywoływanego w reakcjach jądrowych badz aaltowanago przaz Izotopy promieniotwórcza. Metody radioizotopowa uwozllwlaja wyznaczanie podstawowych charaktaryatyk (wielkość zużycia i intensywność) ayataaów trlbologlczny 1 w ten epoaób daj» możliwość określania trwałości allnlków lotniczych l Ich zespołów w czaala badali heaownlanych, uaozllwleja wykrywania etanów awaryjnych w preceale ekaploatacjl. W fazie opracowywania nowych konetrukcji częściej wykorzystuj» ele etody analizy aktywaeyjnej 1 watawak radioaktywnych Cl.23. w proceele ekaploatacjl techniki lotniczej wyaagane ea azybkle aetody dlagneatyczne. 3edn«z nich, bardzo użyteczne jeat aetode rentgenowakioj fl«oreecencjl radiolzotopo«s*j XRF 3,4.63. Эак pokazana w pracy C6l wetodt XRP aozna z powodzenie* zaeteeowac do badania proeeeów zużycia elewentów w czaale długotrwałych prób 1 badań w haaownl allnlka. jaki nla ógł być poddany edpewlednieww przygotowania do badań aetode analizy ektyweeyjnej lub watawek radioizotopowych. Z aytuacja tak* apotykaay ale na przykład w etetycznej kontroli jakości allnlfców gdy egzeaplarz do kontroli wybierany jeat loeowe. Oebr* iluatracj«takich badań jeet przykład (przedetawleny na rya. l) badania produktów zużycia w oleju die ellnlke "Wala" C-45 w czaafe długotrwałych badań haaowianych. Badania wykonano za poaoce zeetawu XRP z licznlklea proporcjanelnya i wlelokenałowya anellzatorea aaplltudy. Зек wldac z wykreeów na rya. 1 ellnifc ten charakteryzuje ele bardzo dobrya ekładea filtrowania produktów zużycia w ayeteele olejowy*, w przypadku nlewyeteplenla jakiegokolwiek zużycie awaryjnego eleaentów allnlk» pazia* koncentracji produktów zużycia Jeet alnlaalny w eałya przawzlala czaau ekaploatacjl pe zakończeniu akra*» docierania.

7 Pod*t «nowy scheaet układu poalarowsgo w aetodzle XRF przedstawiony па rya. 2, kładą «If z detektora (1) z: okianklaa poaierowya, anergetycznych filtrów poalarowych (2) С73* źródła izotopowego (3), elektronicznej aparatury zliczajacej, analizującej 1 zeeilajscej (4) oraz naczynia z analizowane próbka (5). Na rye. 3 przedstawiono Jeden z przykładów zestawu polowego do poalarów XRF zawierającegot urządzanie do filtrowania próbek oleju typu ев-1/гпи. (1) С8Э, głowic» po- iarowe w obudowie (2) C93. zestaw elektroniczny (3) z przellcznlkie» elektronicznym, cyfrowy» lub analogowy» (produkcji zakładów POLON) i rejestrator plaakowy (4). Badani* taki» zestawaa zapewniaj* dokładność 1-6 ppa dla żelaza. Na rys. 4 przedstawiono typowy przykład wykrycia stanu awaryjnego układu łożyskowania jednego z lotniczych silników turbinowych w wyniku snalizy koncentracji produktów zużycia zawierających Żelazo w lnetalecji olejowej* tt badaniach przyjęto standardowa, objętość próbki olejowej 100»1, pobierań* z Instalacji po almitach po zatrzyaanlu silnika. Stosując eetods MtF wykryto J«z dzleeletkl przykładów rozwlnletych etanów awaryjnych w wyniku wzeożonego zużycia eleaantów w ayetaaech trlbologlcznych allnlków lotniczych. Ne rye. S przedetawlono trzy przypadki wykrycia atanów awaryjnych zaistniałe w różnych aoaentach: na poczftku okresu ekeploatacji (nr 33), w órodkowya przedzielę I nr Z7) i pod koniec okresu aledzyreeontowego (nr 29)» wszystkie silniki wycofano z eksploatacji 1 w czasie rozbiórki w zakładach rewontowyeh potwierdzono etan awaryjnego zużycia. Эак złożone aoga być przebiegi proceeów zuzyciowych pokazano na rye. 6.dla lotniczego silnika turbinowego typu 31B. we wszystkich przypadkach wykrycia etanu awaryjnego zużycia silnik watrzyaywano Zvekeploatacji nledepuszczajec do Jego zetercie. wykorzystując aetode»f wykonano ciekawa badania zużywania aif pierścieni uszczelniających w lotniczy» silniku turbinowy» typu 37F. Na rys. 7 przedstawiono zalań» koncentracji produktów zużycia pierścieni w instslacjl olejowej w ezaele badań silnika w haaowni Г.10]. Dzięki taki» badanlo» aozna było wyznaczyć dopuezczalne okresy sksploetacji silnika, w pracy С 23 przedstawiono wyniki badań aetode ХКР zużycia eleaentów trecyeh lotniczej poapy pellwawej typu PN-9HA. Badania uazllwiły optyaallzscjf okładu paliwa lotniczego.

8 3. NOWE LOTNICZE PRZYRZĄDY IZOTOPOWE Wysoki* wyaaganla niezawodnościowa, technologiczne 1 funkcjonalne stawiam współczesny* konstrukcje* lotniczy* (płatowco*, iaigłowco* i ellniko») rożny* przyfzadoa afco*pllfcowi>sj ewioniki zauszaje do poszukiwania nowych, coraz bardziej precyzyjnych *etod badawczych i zaaad działania urządzeń technicznych. Do takich **tod - przy rozwiązywaniu wlalu zagadnie* - aoznc zaliczyć aetody izotopowa. umożliwiaj a one - poprzez wyłączne ich zastoeowanie lub w poleczeniu z innyai aetodaal: - na konstrakejff nowych urządzeń osprzętu lotniczego z wykorzystanie* radioizotopów, charakteryzujących ale odpowiednio duża dokładnością wskazań i czułością} badanie niektórych procesów tribologlcznych w zespołach lotniczych takich jak tarcie, zużyci*» poślizg 1 parametrów aerodyn**icznych oraz ter*odyna*lcznych jak wyznaczani* siły nośnej śaigłowca, zalany gaato- ci gazów xm dysz* silnika turbinowego ltp. w licznych Już rozwiązaniach lotniczych przyrządów Izotopowych wykorzystuje alf dwa podstawowe zjawiska oddziaływania proalenlowanla jądrowego z naterle: pochłanianie proaleniowanla 1 jago odbici* wystepujecego pod nazwa wstecznego rozpraszania. Na podatawla tych zjawlak rozwl«zane probleay nowych układów naatfpujacych przyrządów lotniczych: wskaźnik oblodzenia teaolotu, wyeokościoalerz dla dużych wysokości, pallwoaiarz Cli.123 i aiernik po*i*ru ilości oleju 1 paliwa С133. Metody izotopowa w nawigacji lotniczej uaozllwiły nowe rozwiązani* zakich probleaów jakt wyznaczenie określonego punktu na traal* lotu 4, sygnalizacje odległości 1 kierunku dla lotu zespołowego kilku śalgłoweów C43, poalaru eiły noenej ealgłowea С103. Wyznaczenia określonego punktu na treele lotu aaaolotu (telgłowca) jest aozliws ze powoca Izotopowego zrddła proalenlowanla uwleozezonago w ty* punkcie i odpowiedniej aparatury znajdującej alg na eaaolocl*. Taki* rozwiązania stosuje ale w trudnych warunkach atmosferycznych podczas dokonywania zrzutów na określony punkt na zie*l, w celu eygnellzacjl *o**ntu wykonania tzw. czwartego ekretu przy podejściu do ledowanla na paaach «tartowych l podczas ładowania śalgłowców i aaaolotów pionowego atartu. Zastosowani* znacznika izotopowego uaożllwlło poalar poślizgu w lotniczej poael* paliwowej С 16*173.

9 3.1. WSKAŹNIKI OBLODZENIA SAMOLOTU» Podczas oblodzeni* eaaolotu w loci* n» powierzcnil olotu oeadza if warstwa lodu dochodząca do grubości kilku allleetrów. Sygnallza» cjt t*ge zjawiska oparto na absorpcji proalenlowania (w szczególności proaleniowanie bata) przez warstwę lew*. Seheaatyczni* zasadf działania sygnalizatora oblodzenia aaaolotu aozna objaśnić za poaoca ryaunku. Na> pwkryclu eaaolotu instaluj* alt pojaanik z* zrodłea izotopowy*, *alt*j**?ya proaienlewenle bata, który na równi z innyal czaśclaai pokrywa sit warstw* lod«. Moc dawki proaieniowania haaowsnla rejestrowana przax dataktor jeet proporcjonalna.do strualanla proalanlowanla bata. wraz za wzrost** warstwy lodu zaniejaza ale aoc dawki rajaatrowana] przez detektor, który poprzez sprzężony z nla elektroniczny układ całkujący 1 przekaźnikowy steruj» obwodea sygnalizacji śwletlenj. Układ eygnallzacjl oblodzenia aaaolotu, ateeowany obecnie np. typu RIO-2N С183 działa następująco^ w pojeanlku z* żródłaa proaienlowania dodatkowo zaaontowany joat grzejnik, który jeat włączany cyklicznie do pracy m celu roztapiania nagroaadzonego lodu. Uktea- aylecz* sit. Je<ł!i po kolejny* rozarożaniu alerzona wartoać aocy dawkt nie zwniejszy sia ponownie. Opiaeny wyżej układ z uwsgi na temperaturowe Talawt wydajności d;- taktora sygnalizuje waratwt lodu o grubości powyżej 1,2 wa (co J-? i stosunkowa aałt ookładnoeclf), przy czya wartość ta zalania ele ж» zalana teaperatury otoczenia i praktycznie obejauje zakres * i.'\. W celu wyellainowanla t*j teaperaturowej charakteryatykl i ty; - y* zwitkezenla czułości układu, zachowując stałe Jaj wartoać przy zaianach teaperatury otoczenia» zaproponowana nowy układ sygnalizator-» oblodzenia pracujtcy w układzie różnicowy* С193. Scheaat działania eygnallzatora oblodzenia pracującego w układzie różnicowy* pokazano na rys. 9, a scheaat układu sygnalizacji świetlnej i grzejnika otrzyauje sit poprzez rejeatrecjt, z* рм»с detektorów, różnicy chwilowych wartości весу dawek proaleniowanla, pecnedzacych od dwu strualeni proai*niewsnia b*t* - jednego prz*chodzacee* przez nleoblodzont stront» Detektory ualeszcza alt poniżej pojewnlke. pod pokryci*» saaolotu, syaetrycznl* wzglede* pajaanlka wzdłuż kierunku napływu «trug powietrza V. Grzejnik uaieezeza al* w pajaenlfcu»i*oirodowo wzgladea j*go ścianek, co powoduje, że teaparatura ulegajtoaj oblodzeniu ścianki pojeanlke jeat stale niższe niż ścianki przeciw» ległej, lnteneywhlej nagrzewanej przez grzejnik.

10 Takie rozwiązania pozwoliło na koapenssc<e «płynu teaperatury otoczenia na brace układu. Ponadto ze wzgledji na etała różnice teaperatury przeciwległych «denek pojeanlke. przez które przechodzę rejestrowane etrualenle proaleniowanla beta, czułość ukłedu jest o rząd wyżaza NYSOKD&XOMIEftZ IMDXOXZOTOPOwY Działanie konwencjonalnych wyeokościoalerzy lotniczych oparta jast ne wykorzyetaniut odkeztałcenla eleaentu sprężystego (aeabrany) pod wpływea zalany ciśnienie otaoeferycznsgo i przenleelenle tego odkeztalcenia w sposób aechanlczny lub elektryczny na wychylenie wakazówkl wy- ckościoeierza, albo tez zjawiake Dopplera dla fal radiowych odbijanych od powierzchni zioal. Obydwie ta zasady, w lotach na dużych wysokościach (powyżej 2SO00 ) aajf poważne wady. Hm dużych wysokościach gradient ciśnienia Jest aały 1 w związku z tya różnice odkształcali aeebrnny takie ее aałe. «etodzle Dopplera trzeba dyepenować eilnyal źródłem! proalonlowanla elektromagnetycznego. Zasadę pracy nowego typu wyuokoścloalerza sozna oprzeć na wykorzystani* zależności pochłaniania prosienlowenla alfa przez pawtatrze, którego geetość zalania alf wraz z wyoofcoścla. Obecnie istnieje kilka rozwiązań Mierników aałych ciśnień Сdo takiego przyrządu sprowadza alf w ty* ujęciu wysokościoalerz lotniczy) pracujących w układzie z pojedynezya sygnałea lub wykorzyatujocych aetode różnicowa. Rozwiązanie wyeokoścloalerża przedstawiono echeaatycznle na ryaunku 11. Podstawa przyrządu jeat jedna fcoaera jonizacyjna o rozalarech anlejezyeh od zasiągu cząstek alfa dla najwiekezej wartości alerzonego ciśnienia. Zalana ciśnienie powietrze doprowadzonego do koaory jonizacyjnej powoduje zalane jej prądu jonizacyjnego, który po wzeocnienlu ełuty do sterowanie przyrządów wakazujacya wysokość. Tego type rezwlezania odznaczaj! sis bardzo aałe bezwładności* l łatwya do dalszej obróbki aygnałee wyjśclowya. З.Э. SOMZM STOPNIA KkLZZOU «О2УЯК Do badań lotniczych nurnikowych poep paliwowych nlezbednya jeet poeledanie alernlkte prędkości obrotowej bieżni łozyefc. Z uwagi m określone. «wert«konetrukeje poap paliwowych* jaj poaiar aoze być realizowany praktycznie tylko aetod» radioizotopowa Г.16Э. U podstaw tsj 16 \.

11 aetody lazy zaatoaowanla "znacznika~ radloizatapowago" (no. Ca-60) ualaazczonago na alaaancla wykonujący* ntch obrotowy 1 dotaktara wraz z przeliczniki** alaktronowya. Układ taki zapawnla poalar prędkości obrotowej z błfde* niajazyw nlz, 1 obrót. większości przypadków ilość znaczników radioizotopowych ni* aoz* być wlefceza od 4 co dają dokładność poalaru równa * obrotu. Scheaat ldaowy oaawianego przyrząd* podano aa rye. 12. Przyrząd zawiere prądowy licznik ecyntyłacyjny Lt z dozy* ecyntylatere* (0 44 x 40 aa) typu N*3 (Tl) l fotopowlolaeza* typu FEU-93, obwód kaztałtowanla lapulaów (R.C), wzaacnlacz tranzyatorowy (Tl) i typowy przell» cznlk elektronowy (Prz). Oprócz togo w akład przyrządu wchodzi zaallacz alaclowy (2) dostarczający dwóch Maplffć atablllfwanyoh (-U f : Ul) o wartościach V i 24V. uśredniony aygnał wyjściowy (Op) o polaryzacji ujaanej z licznika acyntylecyjnego L5 poprzez pojoaność Cl pida яу jeet *a wejście wzaacnlacza zbudowanego na tranzyeterze polowy* (Tl). wyjściowe 1*- pulay, do atarowanl* przellcznlkle* al*ktr«nowya (*rz) ( o polaryzacji dodatni*j zbierane a* z rezyetorm (M). Niezbędna wartość aktywności A źródła proalenlawanl* вввиа См1еezczonego na bieżni łozyeke) metnm wyznaczyć w «proazczony epoeób w oparciu o aatodff zliczeń w apoktrowatrll ecyntylocyjnej. Aby eygnał wyjściowy z ts poaladał **ł* fluktuacja aaplltudy należy przyjąć ^ - «i- (t^ - azerokośe iapuleów *a anodzie fetepowielecza wy no«zaca akoło 1 0,25 ua (- 4 -częetoeć lapulaów). Oaówiony przyrząd wykonano w forala aodelu użytkowego. Poprawność pracy aodalu azczagółowo aprawdzono w laboratoriach, gdzl* wykazał pełn«przydatność de badań lotniczych poap paliwowych. Zakree po*laru prędkości obrotowej wynoal 300»10000 obr/*in SrCNALIZATOlt ZMIAWY ILOŚCI 0LE3U Proponowany przyrząd przeznaczony jaat do aut atyczneaa. zdalnego (bezetykowego) poalaru ilości 1 ezybfcośel ubytku oleju znajdującego ele w zbiorniku. ezczególnoścl przyrząd tan nadaje alf do poalaru 1 eygnolizeejl ilości 1 ezybkośel ubytku oleju w lotniczych silnikach turbinowych znajdujących sit no współczesnych eaaaletaeh. silnik tur» binowy wyposażony jaat w durelowy zbiornik olejowy o pojeaności 11,5 litrów. Istnieje Możliwość adaptacji togo przyrządu do zeetoeowsn, prsktyeznie. na kazdya typie aaaolotu. Prźyrz«d poeiada neeteoujec* dene teehnlczno-ekeploetecyjne: U

12 a) Sygnalizacja szybkości ubytku oleju w zbiorniku; wlekezej od 0,5 1/ain (w przedziale Ilości oleju w zbiornik* 11,6-71), sygnalizacja śwlotłea puleujacya (przerywanya z czeototliwościa 2Hz) w kabinie pilota. b) Sygnalizacja Ilości oleju w zbiorniku śwlatłea clagłya w kabinie pilota litrów* c) źródło światła aygnallzacyjnego - typowa żarówka (27W, 0.17A) bodzie na noraalnya wypoeazonlu kabiny aaaoletu MiC-21 (używane do autoaatycznjo eygnallzacji pożaru aawnatrz aaaolotu? d) Czae reakcji układu poalaroao-aygnallzacyjnago (na zalany ilości oleju) wynoel 60e. letniej* aozllwośel ekróeenla tego czaeu do około 30 a. e) Elektroniczny «kład paalarowo-eygnallzacyjny (wykonany w oparciu o typowe obwody ecalone) zawiera źródło aiekklego proaleniowanla gaaaa Aa-2*1 i detektor GH. Koaplatny przyrząd poaiarowy zawiera trzy części akłedowet - blok elektroniczny o wyaiarach 60x70x80 aw 1 aaele około 200 g, - eondo detekcyjna «wyaiarach f 30х1ж0 wa l aaele 180 g. - źródło proalenlowania Aa«241 w zoaknlftej obudowie o wyaiarach 9 16x10 aa 1 aaele 120 g. Przyrząd żaailany joet z eiacl pokładowej eaaolotu - pobćr aocy IOW. Scheaat funkcjonalny radioizotopowego przyrządu do poaiaru 1 aygnalizacji ilości 1 ezybkości ubytku oleju w ellnlkech lotniczych podano na rye ekłed tego przyrządu wchodzą naetopujace zeepoły składowa: - źródło alfkklego proaieniowanle gaaaa Aa.241 o aktywności 8 acl/k 0,63. E HeV, T 1 / let) (ZP), - detektor proalenlowania (licznik ОН typu STt-6). (O), - układ kaztałtowenla aygnału wyjściowego z detektora, - dwuprogowy układ aygnalizacji eterujacy poprzez przekaźnik alek» troaagnetyczny P rz śwlatłea żarówki Z, - zasilacz przetwarzający napięcie pokładowe aaaolota 27V na trzy nmtepujtco napięcia: *6V. -»20V, «380V. Źródło ZP ealtuje wiazkf aiekkiego proaienlowanla gaaaa, która ' przenikając poprzez ścianki zbiornika 2b 1 olej trafia do detektora O. 12

13 Sygnał wyjściowy z detektora (lapuley o *aplltudzla *ZO* 1 o czeatośd uwarunkowanej ilością oleju w zbiorniku) ulega uśrednianiu oraz różniczkowaniu. Uśredniony aygnał służy do «tarowania uktadaa poaiaroitya uruchaaiajacy* -poprzez przekaźnik elektroaagnatyczny P fx aygnellzacje s*ietlna. żarówka 2 świad światłe* ciągły* gdy ilość oleju jeet Milej ~ sza od założona] objętości równaj 7,0 litrów. Netowlast sygnał z wyjście obwodu różniczkującego staruje drugia układa* progowy* uruchaeiajecya poprzez przekaźnik P n aygnalizacjt świetlna, 2arówka 2 świeci wtedy śwlatłea pulsujący*-» Na wyjściu obwodu różniczkującego, aygnał (o wartości 2C» av) pojawia sif tylko wtedy, gdy wyetfpuje azybfci ubytek oleju w zbiorniku - wiffcszy od 0,6 1/mln. Ooświadczalni» udowodniono, za «ozliwa jeat aygnalizacja szybkości ubytku oleju większej od 0.6 litra na jedna *lnute. Gdyby zacwodziła konieczność sygnalizacji anlajazych szybkości ubytku oleju wówczas należałoby zwiększyć ilość liczników GH lub poalefcazyć aktywność źródła A* 241 л* Eleaentaal naaoacl w oaawlany* przyrządzi* set wyaokostabllny układ detekcji z automatyczne regulacja czułości detektora zapewniający odporność na działanie czynników zakłócających występujących na pokładzie aaaolotu; układ automatycznego różniczkowania ciągłego, wolnszalennego aygnału statystycznego, 4, ZASTOSOWANIE METODY XfF 00 BADANIA HATfltZAfcóW współczaena technika lotnicza wyaege duzaj niezawodności pracy poszczególnych eleaentów wchodzecyeh w skład różnego rodzaju urządzeń. W związku z tya istnieje konieczność kontroli jakości wykonania gotowych wyrobów. Kontrole taka *6zna prowadzić jedyni* przy zaateeewanlu nieniszczących astod badawczych. Sedn^ z takich eetod jest **toda radicizotopowaj fluoreseonejl rentgenowskiej. Pozwala ona w wielu wypadkach na szybkę analizę v.kościowf 1 ilościowe użytych * produkcji *ateriałów (za względu na zawarta w nich plerwiaatkl). Katoda ta nie żalenia zupełnie stanu tizyczno-ehewicznago badanych elaaantów. Te zalety decyduje o duftej przydetnaści aetody XRF w kontroli produkcji 1 w bedaniech diagnostycznych С 213.

14 4.1. BADANIA LOTNICZYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Radioizotopów* aatoda fluoreecencji rentgenoweklej (XRF) okazała elf jedyną aatoda nienlezczacf - aozliwa do zaatoaowanla. pozwalając* stwierdzić czy zawartość N1 w atall, z której aykonan* mą zbiorniki ciśnieniowe nla przekracza 0,5%. Użyta пш we tapla określania "jedyna aetode* wynika z faktu, ze podetewowya warunki*» nsrzusonya przez producenta, było nlonaruazenle w najaniejezya etopnlu waretwy wierzchnie] zbiorników przy dokonywaniu poalarów. Energie linii fluoreeceneyjnych Fe l N1 aa naetfpujace: Fe Ket - 6.4keV, ł=e K keV, N1,^ keV, Ni^ <*V. Odległość aiedzy llnlaal Fe K(t 1 Ni, wynoal 410 ev, czyli znajduje alf ne granicy zdolności rozdzielszej detektora półprzewodnikowego* Przy dużej zawartości Fe (około 97Х) w atoaunku do Ni (około 1,5%) - linia Я1ед powoduje tylko poazerzenle llnll. Fe K.. Z tych powodów przy określaniu zawartości N1 należy oprzeć elf głównie na poaiarze lnteneywnoścl llnll N1. Na rya. 16 przedetawlono widaa proalenlowania fluoreecencyjnego dla atall 30HS8NA (b) zawlerajfcej 1.5» N1 oraz dla aatariaku zbiornika (a). Z porównania obu wide wynika. Za Materiał, z którego wykonano zbiornik zawiera anlej nit 0,S% NI. Linia Zn^j powataje na ekutak pokrycia zbiorników waretwa ochronnf zewierajfcf cynk. Na ryeunku podano także krzyw* kalibracji BADANIE W3POKNIK6* 8ILNIKA ŚHICŁONCA Celea badań waponlków ellnlfcow śalgłowca było określenie zawartości Cr w atall z której wykonane były te eleaenty. Energie llnll fluorescencyjnych Cr wynoazf СГед 4.4k»V oraz Cr K. «5.9keV. wyaoka zdolność rozdzielcza detektora półprzewodnikowego pozwala na całkowite rozdzielenie llnlj. fluoreaceneyjnych Cr 1 Fe. Z poniaru Inteneywnoścl llnll Cr^eożna w operelu o.krzywa eaenowanle wyznaczyć zawartość Cr w bedanych elementach, z przebadanych pięciu wapomlków dwa poaiadały zawartość Cr wynoezec«12 do 14JU Natoalaat w pozoatałych trzech eleaentaeh Ilości Cr nie przekraczała 0,9%. Na ryeunku 17 przedetewlone e«widaa proaleniowenla fluorescencyjnego die weteriełów. z których wykonane były. wepornlkl oraz krzywa kalibracji. Wideo (a) uzyakano dla «mpornlka, w którya zawartość Cr wynoal okuło 14%. Natoalaat wideo (a) odpowiada wapornikowl. w którya ilość Ce jees «nlejeze nlz O.SSŁ. 14

15 Silnik "WOLA" C-45 (olej MT- 16 p ) D - okres docierania 2 - okres normalnego zużycia? - okres norrnalnego zużycia Co с В. Г \ Zn ł - ł 1» ' '",**» *'-\^ * -. It. '.....-r (oatntni etao Numer Й! kanału "w " *"%9 и M 10* Rye. 1» Widu» proaltnlonanl* r«ntg«nowakl«go produktów zużycia «lvaenttfw w allnlku Wol* C-45

16 Rye. 2. 8ohM«t Hktadu poalarawago m ««todxl* r*ntg*no««ki«j fluor««c*ncji radloizotopoimj

17 , _-.. _ и'- '..,,..-, z**taw poaiarowy do badania koneantrac)! produktów zużyci, и oltj.ch allnlków lotniczych.oto.

18 Typ silnika та Nr m badani/ od ii.tcimo т и. о», тз г? ł ł ' wymiano oleju wktriumanie eksploatacji silnika 3 i r:'.-.::» f -i. -i. M МО <W Czas eksploafacji silnika t.godi Ry«. 4, Zalana koncantraojl produków zużycia «lanantów w lnatalacjl olejowaj lotniczego «Unik» turblnowego typu 37F («atoda XKf)

19 { Objaśnema tvt/eufamr stint i a г eksploatacji ł путана ofrji; o brak priotk u/i'/u fir *4V Ry.. 5. z*iana koneantracjl t.l.z, w inatalacji olajomj rołnych «ilnikow lotniczych typu 37F («.toda

20 со I* e «a N 5 -i Ы *» К 8 л ФХ 20

21 10» so Docieranie Zużycie normalne Zużucte аюгщпе 8 * Poziom dopuszczalnej honcentrogi zelota -5 I? J ю Ii li i i l i i I I _ 1 _ L i i t*. Cms pracy silnika t, godz 1 y9 ' ZiJ* i%n * kon ;«"trmjl Ul»». produktów zutyola plertclanl иажеж*1п1«)«вуоь w «Uniku lotnlozya tvpu 37F w oxa«l«dkugotrwałyeh badań w haaownt

22 ' Rye. 8. Scheaat działanie eygnellzatora oblodzenie eaioletv RI0-2M 1 - źródło promieniowanie Sr-90, 2-po3eanik źródła, Э - detektor, 4 - pokrycia aaaolotti, 5 - waratwa lodu, в» grzejnik elektryczny 22

23 0-0 Rye. 9. Seheut działania sygnalizatora oblodzenia -pr»c«jaoego w układzie ruznlcowya 1 - źródło proaianionanla, 2 - pojeanik, 3 - grzejnik elektryczny, 4 - pokrycie aaaolotu, 6 - obudowa sygnalizatora, 6,8 - detektory, 7 - warstwa lodu 23

24 1 --_ Rye. 10. Schevet układu elektronicznego sygnalizator* oblodzenie ea*oletu pracujący * układzie różnicowy* 1,2 - detektory, 3 - grzejnik elektryczna, 4,6 - układy całkujące. Б blok porównania sygnałów, 7 - blok sterowania, 8 - przekaźnik elektromagnetyczny. 9 - dzielnik napięcia, 10 - zeellecz, u - obwód eygnalizacjl «Kletlnej, 12 - «łącznik 24

25 0" Zasilacz źródło promień. Co 60 Blok elektr. Oscyloskop Falomien cyfrowy Ry«. 11. W/aoko*oiMltrx alfa до~?эо l e n l i e e v l W ł * «b«i*0». 3 - «Uktredy, 4 - k.lektor jon«n, в - Izotopów» trodlo proal».

26 «ye. 12. Selwaat Ыокояу układu paaiaru poślizgu totyaka я lotniczej poaplo paliwowej 26

27 Rye. 13. Schemat ldaowy koaplatnago układu poniaru poallzgu łożyska w lotnicza] poupls paliwowej

28 J»5V Г "1 1<;/ (<<М mu detektwn fizuc/'t I *V, ehM.t fui.kcjen.lny r.dielzotopo«.go p«yrx»*i ее fo.i.ro Hotel i ubytku ol.ju m tllnikech lotnlozyoh zp - tródło prwiunlowenl., о - d.t.ktor. 2 - iąrón*. «ygnelixeeyjrt», *b - zbiornik ol.ju

29 Komparator вюка - da 55 Uklod różniczkujący Stopień sumujący Rya ch»at blokowy radioizotopowego przyrządu do poeuru iloael t ubytku oleju ««llntkaeh lotnlczyeh s-

30 xw I I 1 ft$ ЩС MS 990 ЗЮ 210 2M Numer konału analizatora Rys. 16. Wida* dla eznaexanta t«rlału l*t«l*zy«ii łblornlków ciśnieniowych 30 i

31 e S I i 4» s 12» I * ą «I» ««I W W «Numer kanału analizatora Куа. 17. *1ём dla «zmcxwit* atarlałh шрагписб* allnikaw igłoneo»

32 LITERATURA 1. Banaalfc Z., Kara* Э.г Izotopowa badani* trwałości «Uników spalinowych. PT3 (dod.), 3 (506). Warszawa Lewltowlcz Э.: Metody jądrowa badania preceaow zużycia elwsentów. aeazyn РТЭ, 4 851, Marsza*» 19*0. 3. Florkowakl Т.* Generacja 1 techniczna wykorzystani* alefcklsgo pro» laniowanla X г.* źródeł izotopowych, 2*az. Nauk. ACH, Rozprawy 32. Kraków 1B Lewltowlcz 3.» Wybrana zagadnienia zaetoeowen sated izotopowych w technice lotniczej 1 lotniskowej. Informator ZTWL. Warszawa Lewltowiez 3.: Możliwości zastosowanie rentgenowskiej flm*>r**c*mcjl radioizotopowa,j (XRF) w oadanlach silników, j, , Warszawa Lewltowlcz 3., Florkowakl Т.. HaJtubek A.» Badani* praowktow zszycia czyści sllnlkós astods XRF. Sysp. Post. Tech. OadrawsJ w Mswca i Cospodarca Narodowaj, a Zakopana Lswitowlcz 3.j Sposób szybkiego określania zużycia tozysfc tocznych zwłaazcza lotniczych silników turbinowych. Patent PRL яг 8Э Lswltowlcz 3., Baca M., Hikoda T.j Urządzania do filtrowania cieczy. Wzór użytkowy nr 27250, Lswltowlcz 3., Florkowskl Т., Owsik 8.: Głowica detekcyjna do wyznaczania zawartości aatall w aubatancjaeh aatode XKF. Wzór szytkowy nr 27393, Lswltowlcz 3., Ostspkowlcz M.: Eksploataeyjno-laboratoryjn* badania zużywania alf olejowych uazczelnlen pierścieniowych w lotniczych sllniksch turbinowych. II Konf. Metody Powlarows w Techn. Lotniczej. ITWL, s , Wsrszaws Bradley СМ., Power M.A.. Аиск 3.F.: Rodleleotopas for Aerospace t.ii a. 220, Dayton Hardwlg E.3., Hochhalssr 3,8.: Radlolaotopss for Asrospsce t. U s. 148, Dayton WsXksr W.P., Stslnbrsnnor F.3.S Osslgan and tasting of an alreruft nucleonlc fuel quantity eyetea. SAG Prspr. nr , 14. Evans H.O.i Rsdlolsotopes for Areospsos t.ii s. 57, Osyton

33 15. Gmrrmrd H.j Decent 010 Radloaetric - Technlqwe Dovelopaent». Xaet. and Ted. Teetu *40, Lewltowlcz 3., Stttkonla M.t ZMtotoMnU Izotopów praaienietworczyeh. do poalarii predkoecl obrotowej łozyeka operowego it lotniczej poaple paliwowa j. II Kent. M»t. Ni. T*ehnlo* Lotn. ITWL. a «ar- z«m LmiltoMicz Э., «я/kplsz A., Stukonl* H.: Radioizotopowy przyrządf*o zdalnaoo paalam pcallzaw tezyakt» lotniczych poapaeh pallaowyeh. Koni. N»Mk. TaclM, XT*L, a Marazaa» l» Madlolzotopnyj algimllzatar obllodlanlja RIO-S94. Maakwa Lawltowlez 3.» tyonalizatar abladzanla aaeolotm. Patent ИН. nr « *., ' 20. Lawltowlez 3.. «ykplaz A.. Klczko W.t H»d«l a<rgimllzatora zalany ilości olaju я turblnoaych allnlkaeh lotniczych. XXX Konf. Mat. Poap. w Tachn. Lotniczej, a. 22B-234. ITWL. W»r»zawa 19M. 21. Laaltawlcz 3., H&aiak P.г Badania raizaju aattrlału ezaacl lotniczych nlaniazcz«ea aatoda Izatopowa. Konf. Naufc.-Tachn. a. 7-12, XTNL, Warszawa 197*. ZŁ. Lawltawlcz 3., Stukania M.» Pumimr pradaktow zużycia*alaaantew pary narnikaaaj w latnlesaj aaapla pallwawaj. XV Konf. Hat. Pea. w Taehn. Latn. a , ГТвЛ., Wanzawa

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY

VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY VIII. OD DETEKTORA SCYNTYLACYJNEGO DO GAMMA KAMERY Mając detektor scyntylacyjny możemy zmierzyć natężenie promieniowania wychodzącego z jakiegoś narządu, a jeśli wybierzemy odpowiednie okno amplitud, to

Bardziej szczegółowo

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404

3 1-03 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH. Edward filer illinium PL0000404 Edward filer illinium PL0000404 ISSN 1425-7343 RAPORTY IChTJ. SERIA A nr 1/99 DYSPERSYJNY MODEL TRANSPORTU MEDIÓW W RADIOZNACZNIKOWYCH BADANIACH PRACY WYBRANYCH INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH INSTYTUT CHEMII

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS

CEL PRACY KONSTRUKTORA REALIZACJA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW THE AIM OF A DESIGNER FULFILLING OF USER S EXPECTATIONS XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland CEL PRACY KONSTRUKTORA

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009

C0001 C0002 C0003 C0004 C0005 C0006 C0007 C0008 C0009 C0001 Minorski S. Perspektywy rozwoju energetyki Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1963 8 3 Najpotężniejszym i najstarszym bo naturalnym źródłem energii jest promieniowanie słońca. Gdyby udało się znaleźć

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT

CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT CZYNNIKI CHŁODNICZE RAPORT Wydanie 8 A-5-8 Spis treści Strona 3 3 4 6 6 7 8 8 9 9 Tematyka Zweryfikowane i uzupełnione w stosunku do Wydania 7 Ogólne zagadnienia rozwoju czynników chłodniczych Wstęp Alternatywne

Bardziej szczegółowo

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ

CZYM I JAK BĘDZIEMY BADAĆ URZĄDZENIA EAZ Dr inż. Zygmunt Kuran Mgr inż. Sławomir Skrodzki Instytut Energetyki Warszawa Na tle ewolucji sprzętu do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych i metod badawczych artykuł przedstawia najnowsze opracowania

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH

12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ I JEJ WYBRANE ZASTOSOWANIA W CHARAKTERYSTYCE KATALIZATORÓW NOŚNIKOWYCH GRZEGORZ SŁOWIK Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowsiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin grzesiek.slowik@gmail.com Rozdział 12 PODSTAWY MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Bardziej szczegółowo

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus

Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Krzysztof Mientus Energia słońca aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Krzysztof Mientus Opole, 18.03.2011 Spis treści Energia słoneczna... 3 Ogniwa fotowoltaiczne... 6 Zasady

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE

ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE ĆWICZENIE NR 3 POMIARY WOLTAMPEROMETRYCZNE Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami woltamerometrycznymi służącymi do charakterystyki pracy biosensorów w zadanym zakresie potencjałów.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XVI 2014 TOMI pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2014 Organizatorzy Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW

ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW ŚWIATŁO TO TECHNOLOGIA WIEDZA DLA PROFESJONALNYCH WARSZTATÓW WSZYSTKO O TECHNICE OŚWIETLENIOWEJ Od ponad 100 lat HELLA służy swoim partnerom i klientom kompetencją i doświadczeniem. Z tych bogatych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM SYSTEM POMIAROWY DO MONITOROWANIA PĘKANIA POŁĄCZEŃ MONTAŻOWYCH STOSOWANYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM Andrzej ZBROWSKI, Tomasz SAMBORSKI, Tomasz GIESKO, Dariusz BOROŃSKI, Tomasz MACHNIEWICZ Połączenia nitowe

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka

Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego do weryfikacji modelu MES stojaka Mgr inż. Krzysztof MAZUREK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Dr hab.inż. Stanisław SZWEDA Politechnika Śląska Wykorzystanie wyników pomiarów przemieszczenia głowicy generatora obciążenia dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój radiofonii i telewizji

Rozwój radiofonii i telewizji Alina Karwowska-Lamparska Opisano historię rozwoju radiofonii od koncepcji pierwszej emisji radiowej, przez radio kryształkowe, emisję sygnałów radiofonicznych i stereofonię do radia cyfrowego i połączenia

Bardziej szczegółowo