ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE."

Transkrypt

1 ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe pytania testowe do egzaminu z analityk klinicznej. KOAGULOLOGIA 1. Pacjent z powodu zmian zakrzepowych leczony jest na oddziale heparyną. Najwłaściwszym i najczulszym badaniem dla monitorowania działania tego leku jest oznaczanie: A. czasu kaolinowo-kefalinowego B. czasu protrombinowego (wskaźnika protrombinowego) C. produktów degradacji fibryny (FDP) D. fibrynolizy w euglobulinach. 2. Pacjenci z zakrzepicą tętnic i żył, którzy leczeni są pochodnymi kumaryny (antagonistami witaminy K), powinni mieć wykonywane w czasie terapii następujące badanie monitorujące skuteczność leku. A. czas trombinowy B. czas protrombinowy C. poziomu fibrynogenu D. odpowiedzi A i B są słuszne. 3. Wydłużony czas krwawienia koreluje przede wszystkim z: A. obniżonym poniżej normy stężeniem fibrynogenu w osoczu B. obniżonym poniżej normy poziomem protrombiny C. brakiem czynnika VIII D. małopłytkowością. 4. Znaczne obniżenie wartości wskaźnika protrombinowego stwierdza się w: A. deficycie czynnika VIII B. deficycie czynnika IX C. deficycie czynnika XI D. żadna z odpowiedzi nie jest słuszna. 5. Przedłużenie czasu krwawienia świadczy o: A. skazie płytkowej B. skazie osoczowej C. skazie fibrynolitycznej D. wszystkie odpowiedzi są słuszne. 6. W przypadku przedłużonego czasu protrombinowego należy wykonać oznaczenia: A. czasu krzepnięcia B. czynników z grupy protrombiny C. czasu trombinowego D. fibrynogenu. 1

2 7. W procesie pierwotnie uczynnionej fibrynolizy można spodziewać się: A. wzrostu stężenia FDP B. wzrostu stężenia monomerów fibryny C. spadku ilości płytek krwi D. zaburzenia funkcji płytek. 8. Badaniem o znaczeniu rozpoznawczym hemofilii A jest: A. poziom czynnika I B. poziom czynnika II C. poziom czynnika VIII D. poziom czynnika XI 9.Które z wymienionych badań nie wniesie nowych informacji, po stwierdzeniu przedłużonego czasu kaolinowo- kefalinowego (APTT): A czas protrombinowy B czas trombinowy C fibrynogen D czynniki VIII i IX 10.Przedłużony czas trombinowy świadczy o: A niedoborze firynogenu B niedoborze cz.xii C braku monomerów fibryny D żadna z odpowiedzi nie jest słuszna 11.Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe? W zespole wykrzepienia śródnaczyniowego stwierdza się: A spadek stężenia fibrynogenu B spadek ilości płytek krwi C wzrost stężenia antytrombiny III D przedłużenie czasu kaolinowo- kefalinowego 12.Obniżenia poziomu antytrombiny III (AT III) nie obserwuje się w: A marskości wątroby B zakrzepicy żył głębokich C zespole DIC D po podaniu pochodnych dikumarolu 13.Znaczenie AT III polega na jej roli w: A rozpoznawaniu stanów nadkrzepliwości B rozpoznawaniu zespołu DIC i ocenie jego nasilenia C ocenie leczenia heparyną D wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 14.Do monitorowania leczenia heparyną służy: A PT B APTT C D- dimery D czas reptylazowy 2

3 15.Mechanizm działania heparyny polega na: A aktywacji białka C i S B upośledzeniu aktywności czynników toru zewnątrzpochodnego C degradacji AT III D przyspieszeniu działania AT III 16.Podanie doustnych środków przeciw krzepliwych może spowodować: A osteoporozę B trombocytopenię i krwinkomocz C jaskrę D krwiomocz 17.Który z czynników stabilizuje skrzep włóknikowy: A tromboksan A 2 B czynnik XIII C czynnik płytkowy 3-PF 3 D czynnik XII 18.Monitorowanie APTT umożliwia: A. wykrycie dysfunkcji płytek B. ocenę czynników szlaku wewnątrzpochodnego C. pomiar krążących FDP D. ocenę czynników szlaku zewnątrzpochodnego 19.Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie: A. oleje roślinne podane doustnie zwiększają wchłanianie wit.k z przewodu pokarmowego B. śródbłonek naczyniowy bierze udział w utrzymaniu płynności krwi krążącej C. czas krwawienia jest badaniem dotyczącym aktywacji krzepnięcia w układzie wewnątrzpochodnym D. wydłużenie czasu krwawienia może być spowodowane podaniem aspiryny 20.Rozpuszczalne kompleksy monomerów fibryny towarzyszą: A. skazom osoczowym wrodzonym B. skazom w wyniku DIC C. skazom płytkowym D. immunokoagulopatiom 21.Dla zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) charakterystyczne jest: A. wzrost stężenia D-dimerów, wzrost liczby płytek krwi B. spadek stężenia fibrynogenu, spadek liczby płytek krwi C. wzrost stężenia D-dimerów, wzrost stężenia fibrynogenu D. wzrost stężenia fibrynogenu, wzrost liczby płytek krwi 22.Test o największym znaczeniu diagnostycznym w DIC to: A. oznaczanie liczby płytek B. oznaczanie D-dimerów C. oznaczanie stężenia fibrynogenu D. oznaczanie AT III 3

4 23.Podczas kontroli leczenia doustnymi antykoagulantami zalecane jest wyrażanie czasu protrombinowego : A. w sekundach B. jako procentowy wskaźnik Quicka C. jako współczynnik czasu protrombinowego D. jako międzynarodowy współczynnik znormalizowany INR 24.Do różnicowania hemofilii A i choroby von Willebranda służy: A. APTT B. czas krwawienia C. PT D. stężenie fibrynogenu 25.Równoczesne przedłużenie czasów APTT, PT i TT może wskazywać na: A. obecność heparyny B. ciężkie uszkodzenie wątroby C. afibrynogenemię D. wszystkie odpowiedzi prawdziwe 26.Do monitorowania leczenia heparyną służy: A. czas protrombinowy PT B. czas kaolinowo-kefalinowy APTT C. D-dimery D. antytrombina III AT III 27.Działanie doustnych leków antykrzepliwych polega na: A. aktywacji fibrynolizy B. upośledzeniu syntezy czynników krzepnięcia C. degradacji czynników krzepnięcia D. wpływie na cykl przemiany witaminy K 28.W badaniach układu krzepnięcia stwierdzono obniżenie liczby płytek krwi, obniżenie fibrynogenu, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, wzrost stężenia FDP-ów: Pozwala to na rozpoznanie: A. skazy naczyniowej B. hemofilii C. marskości wątroby D. zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania (DIC) 29. Który wynik badania z podanych poniżej jest prawidłowy w hemofilii A: A. czas krwawienia B. czas APTT C. poziom czynnika VIII D. żadna odpowiedz nie jest prawidłowa 4

5 30. Jednoczesne stosowanie heparyny i doustnych antykoagulantów monitoruje się przy pomocy testu: A. czasu APTT B. czasu protrombinowego C. oznaczania poziomu fibrynogenu D. odpowiedzi A i B są prawidłowe 31. Kaskada wewnątrzpochodnego układu krzepnięcia nie jest aktywowana przez: A. aktywację czynnika XI B. aktywację czynnika IX C. aktywację czynnika VII D. plazminę 32. Czas krwawienia jest prawidłowy w: A. afibrynogenemii B. chorobie von Willebranda C. chorobie krwotocznej noworodka D. trombastenii Glanzmanna 33.Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: A. doustne antykoagulanty powodują bezpośrednią inaktywację trombiny B. prawidłowe wartości APTT uzyskuje się w skazach krwotocznych naczyniowych C. płytki biorą udział w syntezie plazminogenu D. oznaczenia stężenia fibrynogenu są stosowane do monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami. 34.Czas trombinowy nie zależy od: A. antytrombin B. stężenie fibrynogenu C. polimeryzacji fibryny D. protrombiny 35.Współczynnik INR wyraża: A. procent aktywności protrombiny B. procent aktywności czasu protrombinowego C. współczynnik czasu protrombinowego podniesiony do potęgi wartości ISI D. współczynnik czasu protrombinowego 36.Czas protrombinowy : A. jest miarą sprawności zewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny B. nie zależy od liczby płytek C. wydłużony jest przy niedoborze witaminy K D. wszystkie prawidłowe 37.Bezpośrednie działanie kolagenu pobudza płytki do: A. adhezji B. agregacji pierwotnej C. agregacji wtórnej D. reakcji uwalniania 5

6 38. Do inhibitorów układu fibrynolitycznego należą: A. inhibitor tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI) B. α 2 -antyplazmina C. α 1 -antyplazmina D. prawidłowa odpowiedź A i B 39. Czas krwawienia: A. jest podstawowym badaniem wykonywanym przed zabiegami operacyjnymi B. pozwala na rozpoznanie skaz osoczowych C. jest przedłużony w nadpłytkowości D. zależy od liczby i funkcji płytek. ZAKŁAD ZAKŁAD DIAGNOSTYKI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII IMMUNOLOGII KLINICZNEJ KLINICZNEJ WIEKU WIEKU ROZOJOWEGO ROZOJOWEGO AM AM W WARSZAWIE. WARSZAWIE. 6

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY HEMOSTAZA DEFINICJA Całość procesów związanych z utrzymaniem krwi w stanie płynnym w obrębie łożyska naczyniowego 1 HEMOSTAZA ZAŁOŻENIA Mechanizmy hemostazy są aktywowane Jedynie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego

Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii Propedeutyka chirurgii Seminarium dla studentów III roku kierunku lekarskiego dr n. med. Paweł Świercz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe

Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe Układ krzepnięcia a znieczulenia przewodowe We wszystkich obecnie dyscyplinach zabiegowych obowiązuje standard profilaktyki przeciwzakrzepowej z zastosowaniem heparyn (zwłaszcza drobnocząsteczkowych).

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Jakub Klimkiewicz

PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Jakub Klimkiewicz PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ HEMOSTAZY Jakub Klimkiewicz HEMOSTAZA CAŁOŚĆ PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM KRWI W STANIE PŁYNNYM W NACZYNIACH KRWIONOŚNYCH ORAZ HAMOWANIEM KRWAWIENIA W MIEJSCU USZKODZENIA ŚCIANY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM Fizjologia krzepnięcia Zapewnienie płynności krwi krążącej Utrzymanie szczelności

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych

Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego; Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu Krystyna Zawilska Zasady postępowania w nabytych osoczowych skazach krwotocznych Praktyka hematologiczna

Bardziej szczegółowo

Stany nadkrzepliwości (trombofilie)

Stany nadkrzepliwości (trombofilie) Stany nadkrzepliwości (trombofilie) DEFINICJA I ETIOPATOGENEZA Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej lub (rzadko) tętniczej, związana z nieprawidłowościami hematologicznymi.

Bardziej szczegółowo

TROMBOELASTOMETRIA W OIT

TROMBOELASTOMETRIA W OIT TROMBOELASTOMETRIA W OIT Dr n. med. Dominika Jakubczyk Katedra i Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii Tromboelastografia/tromboelastometria 1948 - Helmut Hartert, twórca techniki tromboelastografii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA ZABURZEŃ HEMOSTAZY Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM Fizjologia krzepnięcia Zapewnienie płynności krwi krążącej Utrzymanie szczelności

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy.

C. Średnia liczba pacjentów leczona w ośrodku kwartalnie z uwzględnieniem rodzaju skazy. Wyniki raportu za 2013 rok sporządzone w oparciu o dane przesłane przez wojewódzkich koordynatorów ds. leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych - DOROŚLI A. Dane organizacyjne. 11 ośrodków dysponuje

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY ZDROWIE POLAKÓW, AKTYWUJĄC GENOM CZŁOWIEKA. NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE PRODUCENT:

BUDUJEMY ZDROWIE POLAKÓW, AKTYWUJĄC GENOM CZŁOWIEKA. NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE PRODUCENT: 1 Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 chronią organizm człowieka przed chorobą zatorowo-zakrzepową, stanami zapalnymi i miażdżycą. NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ

Bardziej szczegółowo

Leki działające na układ krzepnięcia. A. Leki przeciwkrzepliwe. Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH)

Leki działające na układ krzepnięcia. A. Leki przeciwkrzepliwe. Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH) Leki działające na układ krzepnięcia A. Leki przeciwkrzepliwe Heparyna niefrakcjonowana i drobnocząsteczkowe (LMWH) a) zwiększenie aktywności antytrombiny III około 1000x: antytrombina III hamuje aktywne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Rafał Morga

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski. Rafał Morga Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Rafał Morga Ocena układu krzepnięcia u chorych operowanych z powodu pękniętego tętniaka mózgu. Praca doktorska. Promotor: dr hab. med. Ryszard

Bardziej szczegółowo

TROMBOCYTY. Techniki diagnostyczne w hematologii. Układ płytek krwi. Trombopoeza SZPIK CZERWONY

TROMBOCYTY. Techniki diagnostyczne w hematologii. Układ płytek krwi. Trombopoeza SZPIK CZERWONY Techniki diagnostyczne w hematologii Układ płytek krwi TROMBOCYTY Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW SZPIK CZERWONY Megakariocyt ZATOKA Parzyste błony demarkacyjne umożliwiające oddzielenie bez utraty

Bardziej szczegółowo

Po wycięciu macicy. Po zabiegu KKP - przetoczenie. OIT przetoczenia FFP

Po wycięciu macicy. Po zabiegu KKP - przetoczenie. OIT przetoczenia FFP Elżbieta Nowacka I Zakładad Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Warszawie 1 HEMOSTAZA Zespół procesów utrzymujących integralność zamkniętego układu krążenia po przerwaniu ciągłości łożyska

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA KASKADY KRZEPNIĘCIA KRWI

NOWA KONCEPCJA KASKADY KRZEPNIĘCIA KRWI Zamojskie Studia i Materiały ZAMOŚĆ 2011 Rok wyd. XIII, zeszyt 1 (34) Fizjoterapia NOWA KONCEPCJA KASKADY KRZEPNIĘCIA KRWI Bożena Sokołowska Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7)

Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7) Propedeutyka diagnostyki klinicznej Konspekty wykładów i ćwiczeń (cz.7) Paulina Dumnicka 9. HEMOSTAZA Nabyte skazy krwotoczne osoczowe niedobory czynników krzepnięcia: - zmniejszone wytwarzanie (choroby

Bardziej szczegółowo

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego

1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego ) 6. wybiórcza hipoplazja układu płytkotwórczego Skazy krwotoczne Anna Klukowska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM Krzepnięcie krwi I.Małopłytkowości zależne od zaburzeń w wytwarzaniu 1. wrodzone hipoplazje szpiku ( zespół Fanconiego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie wskaźników PT i APTT w praktyce klinicznej oraz Ewaluacja Systemu qlabs Coag Panel 2

Zastosowanie wskaźników PT i APTT w praktyce klinicznej oraz Ewaluacja Systemu qlabs Coag Panel 2 Zastosowanie wskaźników PT i APTT w praktyce klinicznej oraz Ewaluacja Systemu qlabs Coag Panel 2 Listopad 2015 Streszczenie: Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) i czas protrombinowy należą do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego Przygotowanie chorego z zaburzeniami hemostazy do zabiegu operacyjnego Krzysztof Chojnowski Klinika Hematologii UM w Łodzi Łódź, 26.01.2010 Plan wykładu Przedoperacyjna ocena ryzyka wystąpienia krwawień

Bardziej szczegółowo

Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Octaplex występuje w postaci

Bardziej szczegółowo

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań Krystyna Zawilska Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w świetle nowych badań U jakich pacjentów warto diagnozować wrodzoną trombofilię? Trombofilią nazywamy wrodzone lub nabyte zaburzenia mechanizmu hemostazy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1951 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami

Trombofilia. Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do. występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami Trombofilie Trombofilia Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi Naturalna ochrona przed zakrzepicą

Bardziej szczegółowo

Waldemar Machała. Łódź, dn. 29 kwietnia 2009 r.

Waldemar Machała. Łódź, dn. 29 kwietnia 2009 r. Waldemar Machała Zaburzenia krzepnięcia w ciężkiej sepsie. Łódź, dn. 29 kwietnia 2009 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 269 15693 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z fizjologii hemostazy

Repetytorium z fizjologii hemostazy PRACA POGLĄDOWA Review Article Acta Haematologica Polonica 2010, 41, Nr 2, str. 245 252 BOśENA SOKOŁOWSKA Repetytorium z fizjologii hemostazy The physiological function of hemostasis Klinika Hematoonkologii

Bardziej szczegółowo

Prothromplex Total NF Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych

Prothromplex Total NF Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prothromplex Total NF Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO PRZETOCZENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH

WSKAZANIA DO PRZETOCZENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH WSKAZANIA DO PRZETOCZENIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ PRODUKTÓW KRWIOPOCHODNYCH 1 KREW I JEJ SKŁADNIKI Koncentrat Krwinek czerwonych Składniki komórkowe Krew pełna Osocze Koncentrat Krwinek płytkowych Koncentrat

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA KONCENTRAT CZYNNIKA KRZEPNIĘCIA Rozpoznanie skazy krwotocznej /postać : KONCENTRAT CZYNNIKA VIII Leczenie w warunkach domowych chorego na ciężką postać hemofilii A Program ITI u dorosłego chorego na hemofilię A powikłaną inhibitorem

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii

Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii ROZDZIAŁ 18 Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii Jerzy Czapla, Janusz H. Skalski 18.1. Fizjologia Hemostaza jest skomplikowanym zespołem procesów obronnych zapewnia jących integralność zamkniętego układu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prothromplex Total NF Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, 600 j.m. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO. Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Octaplex 500 j.m. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Octaplex występuje w postaci

Bardziej szczegółowo

7. Pooperacyjne powikłania związane z zaburzeniami w układzie krzepnięcia krwi

7. Pooperacyjne powikłania związane z zaburzeniami w układzie krzepnięcia krwi 7. Pooperacyjne powikłania związane z zaburzeniami w układzie krzepnięcia krwi Paweł Panieński Michał Gaca 7.1. Krwawienia okołooperacyjne Krwawienie okołooperacyjne jest stanem nagłym, wymagającym leczenia

Bardziej szczegółowo

I Katedra Pediatrii Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

I Katedra Pediatrii Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego I Katedra Pediatrii Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego ! płytkowe! osoczowe! naczyniowe NACZYNIOWE SKAZY KRWOTOCZNE! rzadko poważne krwawienia! płytki krwi w normie! osoczowy układ

Bardziej szczegółowo

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i

znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych i Leki przeciwkrzepliwe a anestezja regionalna Anestezja regionalna znieczulenie zewnątrzoponowe znieczulenie podpajęczynówkowe połączone znieczulenie zewnątrzoponowe i podpajęczynówkowe blokady nerwów obwodowych

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze a markery dysfunkcji śródbłonka u dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Nadciśnienie tętnicze a markery dysfunkcji śródbłonka u dzieci z przewlekłą chorobą nerek Nadciśnienie tętnicze a markery dysfunkcji śródbłonka u dzieci z przewlekłą chorobą nerek Drożdż D, 1 ; Kwinta P, 2, Sztefko K, 3, J, Berska 3, Zachwieja K, 1, Miklaszewska M, 1, Pietrzyk J,A, 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego.

Nowe doustne antykoagulanty. okiem diagnosty laboratoryjnego. Nowe doustne antykoagulanty okiem diagnosty laboratoryjnego. Paweł Kozłowski Laboratorium Centralne Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy

Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649. Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Grant NCN 2011/03/B/ST7/03649 Reguły systemu wsparcia decyzji: wskazania/przeciwskazania trombolizy Kryterium Dane (jakie) Dane (źródło) Reguła Moduł wiek wiek pacjent/osoba > 18 lat (włączająca) kliniczne

Bardziej szczegółowo

PATOFIZJOLOGIA NIEDOKRWISTOŚCI

PATOFIZJOLOGIA NIEDOKRWISTOŚCI 1 PATOFIZJOLOGIA NIEDOKRWISTOŚCI Powstawanie, budowa i funkcja krwinek czerwonych Proces powstawania krwinek czerwonych (erytropoeza) jest zjawiskiem wieloetapowym, przebiegającym początkowo w pęcherzyku

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy krzepnięcia krwi Hemostaza

Mechanizmy krzepnięcia krwi Hemostaza Mechanizmy krzepnięcia krwi Hemostaza Krzepnięcie Fibrynoliza - płytki krwi - plazminogen - osoczowe czynniki krzepnięcia krwi - aktywatory plazminogenu - inhibitory proteinaz - inhibitory plazminogenu

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Beriplex P/N 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Beriplex P/N 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B. Załącznik nr do zarządzenia Nr./2008/DGL Prezesa NFZ Nazwa programu: PROFILAKTYKA I TERAPIA KRWAWIEŃ U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B. ICD- 10 D 66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D 67 Dziedziczny niedobór

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 95/2011 z dnia 19 września 2011r. o programie zdrowotnym Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego

Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego Disseminated Intravascular Coagulation lek. wet. Hieronim Borowicz*, dr n. wet. Artur Niedźwiedź*, lek. wet. Katarzyna Michlik**, Weronika Gierczak***,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY ZDROWIE POLAKÓW, AKTYWUJĄC GENOM CZŁOWIEKA. PRODUCENT: NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE

BUDUJEMY ZDROWIE POLAKÓW, AKTYWUJĄC GENOM CZŁOWIEKA. PRODUCENT: NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE 1 Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (nnkt) EPA + DHA omega-3 chronią organizm człowieka przed chorobą zatorowo-zakrzepową, stanami zapalnymi i miażdżycą. NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ CZYNNIKÓW PROTROMBINY

ZESPÓŁ CZYNNIKÓW PROTROMBINY ZESPÓŁ CZYNNIKÓW PROTROMBINY II; VII, IX, X, w leczeniu krwotoków u chorych z nabytymi zaburzeniami krzepnięcia Małgorzata Złotorowicz Klinika Anestezjologii CMKP Warszawa SKAZY OSOCZOWE NABYTE Zmniejszona

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum) - witaminy K 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VITACON, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg fitomenadionu (Phytomenadionum)

Bardziej szczegółowo

ZABURZENIA HEMOSTAZY. naczyniowe płytkowe osoczowe OSOCZOWEJ NACZYNIOWO- PLYTKOWEJ

ZABURZENIA HEMOSTAZY. naczyniowe płytkowe osoczowe OSOCZOWEJ NACZYNIOWO- PLYTKOWEJ ZABURZENIA HEMOSTAZY Jolanta Sadowska Klinika Onkologii, Hematologii, Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytet Medyczny Poznań OBJAWY WSKAZUJĄCE NA SKAZĘ KRWOTOCZNĄ wybroczyny i/lub wylewy krwawe na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

diagnostyka, leczenie

diagnostyka, leczenie Posocznica Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe diagnostyka, leczenie Łaguna Paweł, Małgorzata Salamonowicz Posocznica (def) Zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej będącej wynikiem zakażenia bakteryjnego,

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Białko C w intensywnej terapii noworodka. Wiadomości ogólne. Wiadomości ogólne c.d. 2013-07-08. Ryszard Lauterbach Klinika Neonatologii CMUJ

Białko C w intensywnej terapii noworodka. Wiadomości ogólne. Wiadomości ogólne c.d. 2013-07-08. Ryszard Lauterbach Klinika Neonatologii CMUJ Białko C w intensywnej terapii noworodka Ryszard Lauterbach Klinika Neonatologii CMUJ Wiadomości ogólne Białko C synteza w wątrobie w przy udziale witaminy K strukturalnie podobne do czynników krzepnięcia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

CIBA-GEIGY Sintrom 4

CIBA-GEIGY Sintrom 4 CIBA-GEIGY Sintrom 4 Sintrom 4 Substancja czynna: 3-[a-(4-nitrofenylo-)-0- -acetyloetylo]-4-hydroksykumaryna /=acenocoumarol/. Tabletki 4 mg. Sintrom działa szybko i jest wydalany w krótkim okresie czasu.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO COAPARIN, 5 000 IU/0,2 ml, roztwór do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 0,2 ml roztworu zawiera 5 000 IU heparyny sodowej (Heparinum

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty

Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Uwaga! Pojawiły się nowe doustne antykoagulanty Beata Średniawa Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, SUM Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze Grupa nowych doustnych antykoagulantów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Poniedziałek 10.30-12.00 - ul. Medyczna 9, sala A 27.02.17 Zaburzenia czynnościowe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi

Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Postępowanie z chorym przed i po implantacji leczonym doustnymi lekami p-zakrzepowymi Dr hab.n.med.barbara Małecka Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II 1 1. Leczenie przeciwzakrzepowe wiąże

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynoterapii na krzepnięcie/fibrynolizę

Wpływ płynoterapii na krzepnięcie/fibrynolizę Wpływ płynoterapii na krzepnięcie/fibrynolizę Piotr Czempik, Katedra i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii SUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 20.02.2017. 1

Bardziej szczegółowo

WRODZONE SKAZY KRWOTOCZNE

WRODZONE SKAZY KRWOTOCZNE WRODZONE SKAZY KRWOTOCZNE CHARAKTERYSTYKA, LECZENIE, POSTĘPOWANIE W STANACH NAGŁYCH Joanna Zdziarska Klinika Hematologii CMUJ w Krakowie (Kierownik Kliniki: prof. dr hab. A. B. Skotnicki) KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów. Toruń, dnia 21.07.2015 r. SSM.DZP.200.57.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do koaguologii wraz z dzierżawą analizatorów. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Poradnia Immunologiczna

Poradnia Immunologiczna Poradnia Immunologiczna Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne

Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Harmonogram wykładów z patofizjologii dla Studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego kierunku Farmacja studia stacjonarne Poniedziałek 10.30-12.00, co drugi tydzień - ul. Medyczna 9, sala A 29.02.16

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014

Wydział Zdrowia Publicznego, Kierunek DIETETYKA, Studia I stopnia stacjonarne I rok, Rok akademicki 2013/2014 Grupa 1 1 63571 2.1 3.1 4.1 8.1 12.1 14.1 2 63572 2.2 3.2 4.2 8.2 12.2 14.2 3 63573 2.3 3.3 4.3 8.3 12.3 14.3 4 63574 2.4 3.4 4.4 8.4 12.4 14.4 5 63575 2.5 3.5 4.5 8.5 12.5 14.5 6 63576 2.6 3.6 5.1 9.1

Bardziej szczegółowo

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE ANEKS WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO UŻYWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPEŁNIENIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE 1/5 WARUNKI LUB OGRANICZENIA W ODNIESIENIU DO BEZPIECZNEGO

Bardziej szczegółowo

6 Badanie hemostazy: osoczowy układ krzepnięcia i zaburzenia dotyczące płytek krwi

6 Badanie hemostazy: osoczowy układ krzepnięcia i zaburzenia dotyczące płytek krwi 6 Badanie hemostazy: osoczowy układ krzepnięcia i zaburzenia dotyczące płytek krwi Hemostaza jest uzależniona od integralności naczyń, liczby i funkcji płytek krwi oraz osoczowego układu krzepnięcia. Integralność

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) Załącznik B.22. LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0) WIADCZENIOBIORCY Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Komórkowy model krzepnięcia. Cell-based model of coagulation

Komórkowy model krzepnięcia. Cell-based model of coagulation Komórkowy model krzepnięcia Cell-based model of coagulation Piotr Czupryński 1, Marta Wawrzynowicz-Syczewska 2 1 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., Warszawa, Polska 2 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i

Bardziej szczegółowo

Skazy krwotoczne w praktyce pediatrycznej Edyta Niewiadomska Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM 2016/2017

Skazy krwotoczne w praktyce pediatrycznej Edyta Niewiadomska Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM 2016/2017 Skazy krwotoczne w praktyce pediatrycznej Edyta Niewiadomska Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM 2016/2017 Trzy układy zapewniające prawidłową hemostazę płytki krwi osoczowe czynniki krzepnięcia

Bardziej szczegółowo

I. Odczynniki i materiały zużywalne

I. Odczynniki i materiały zużywalne Pak Nr 10 Dzierżawa analizatora do badań pilnych wraz z odczynnikami i aparatem zastępczym I. Odczynniki i materiały zużywalne L/ Nazwa odczynnika p Ilość oznaczeń na 3 lata oznacz. netto oznacz. brutto

Bardziej szczegółowo

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35) 1. Kryteria kwalifikacji: ŚWIADCZENIOBIORCY 1.1. Leczenie interferonem beta: 1) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego oparte na kryteriach

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20)

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 511 Poz. 42 Załącznik B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 C 20) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków

Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Udary mózgu w przebiegu migotania przedsionków Dr hab. med. Adam Kobayashi INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII, WARSZAWA Pacjenci z AF cechują się w pięciokrotnie większym ryzykiem udaru niedokrwiennego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja przypadku

Prezentacja przypadku Prezentacja przypadku Mechanizmy fizjologiczne zapewniające: 1) Zatrzymanie krwawienia po uszkodzeniu ściany naczynia krwionośnego. 2) Płynność krążącej krwi. 1) Układ krzepnięcia 2) Układ fibrynolizy

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2008 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. załącznik nr 5 do zarządzenia 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 r. załącznik nr 33 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z

Bardziej szczegółowo

Trienyl. - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6)

Trienyl. - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6) Trienyl - kwas alfa-iinolenowy (C 18:3) - kwas eikozapentaenowy (EPA, C 20:3) - kwas dokozaheksaenowy (DCHA, C 22:6) Stosowany w leczeniu przeciwmiażdżycowym i w profilaktyce chorób naczyniowych serca

Bardziej szczegółowo

Flawopiryna roślinna alternatywa dla przeciwpłytkowego zastosowania aspiryny

Flawopiryna roślinna alternatywa dla przeciwpłytkowego zastosowania aspiryny Flavopharma. Studium przypadku spółki spin-off. Flawopiryna roślinna alternatywa dla przeciwpłytkowego zastosowania aspiryny Tomasz Przygodzki Pomysł (analiza rynku) Projekt B+R Próba komercjalizacji rezultatów

Bardziej szczegółowo

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych. listopad 2010 r.

Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych. listopad 2010 r. Nabyta hemofilia Jerzy Windyga Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie listopad 2010 r. 1 Definicja Hemofilia nabyta (acquired haemophilia -

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Beriplex P/N 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Beriplex P/N 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 379/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasadności dalszego finansowania produktów leczniczych zawierających

Bardziej szczegółowo

Haemostasis in liver insufficiency

Haemostasis in liver insufficiency Zaburzenia hemostazy w niewydolności wątroby Haemostasis in liver insufficiency Maria M. Jeleńska Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, Warszawa Summary: In liver insufficiency,

Bardziej szczegółowo

Czym różni się zabieg z osocza bogatopłytkowego od zabiegu z fibryny bogatopłytkowej?

Czym różni się zabieg z osocza bogatopłytkowego od zabiegu z fibryny bogatopłytkowej? Medycyna estetyczna Czym różni się zabieg z osocza bogatopłytkowego od zabiegu z fibryny bogatopłytkowej? W metodzie z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego płytki krwi bardzo szybko uwalniają duże stężenia

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B Załącznik nr 27 do zarządzenia nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 10/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 lutego 2012 r. Nazwa programu: ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ

Bardziej szczegółowo

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do

Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do Szacuje się, że około 5% dorosłych osób poddawanych zabiegom stomatologicznym przyjmuje przewlekle co najmniej jeden z leków przeciwzakrzepowych, do których należą: KS NRL Jolanta Małmyga 18 X 2013 1)

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta.

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta. Uwaga: Niniejsze zmiany w odpowiednich punktach skróconej charakterystyki produktu leczniczego

Bardziej szczegółowo