auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia"

Transkrypt

1 Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym",zatwierdzam auru2qc6.?c{ Ozna czmie sp r arny: DKRZ-UfPO-RS D A-75 Strona 1 z 26

2 Sp ecyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia SPECYFTKACJA TSTOTYCH WARUKOW ZAMOWTETA (srwz) Zamawiaj4cy: arodowy Bank Polski (BP) ul. Swigtokrzyska 11,121,, Warczawa Postgpowanie prowadzi: BP - Departament Koordynacji i Realizacji Zakup6w, ul. Swigtokrzyska 1U21,, W arszawa osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami : Roman Skonieczny; faks do korespondencji: (22) ; do korespondencji: korespondencja pisemna: za po$rednictwem poczty, kuriera lub skladana w Biurze Podawczym Kancelarii BP w Warszawie ul. Swigtokrzyska 11,121,, czynnym w dni robocze BP, od poniedzialku do piatku, w eodz. 8:00-16:00 Postepowanie prowadzone l'est w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.0L.2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 20L3 r. poz.907 z p62n. zm.), zwanej dalej ustaw4 w procedurze wtadciwej dla zam6wiefi publicznych o wartodci szacunkowej ponizei prog6w, okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. 1. Przedmiotem zam6vr'ienia 1'est Swiadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiajqcego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: 1) odbierania z jednostek organizacyinych Zamawiaj4cego przesylek kurierskicll ich przewoienia i dorgczenia do wskazanych adresat6w, w systemie tzw.,,od dtzwi do drzwi", 2) obsfugi zwrot6w przesylek kurierskich. Informacje dotycz4ce przedmiotu zam6wienia oraz jego rcalizagi zawarle s4 w istotnych postanowieniach umowy, stanowi4cym zai4cznik nr 8 do SIWZ. azwy i kody opisuj4ce przedmiot zam6wienia CPV: Slownictwo gi6wne Gl6wny przedmiot: Slownik uzupetniaj4cy: DA02-7 DA01-4 Usfugi kurierskie Kraiowe Migdzynarodowe Oznaczenie sprawy: DKRZ-WPO-RS D A-1.5 (_Z- ) ni_'"'*uoh

3 Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia 4. Miejsce wykonania zam6wienia: Terytorium Rzeczypospolitei Polskiei i zagranica 5. WymaganiaZamawiaj4cego dotycz4ce podwykonawstwa: Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie przedmiotu zam6wienia przy pomocy podwykonawc6w. 6. Wymagania dodatkowe dotycz4ce realizacji zam6wienia: Zamawiaj4cy zastrzega, 2e do obsfugi jednej jednostki Wykonawca moze przeznaczyi maksymalnie do 10.os6b (kurier6w). organizacyjnej Zamawiaj4cego W przypadku zadeklarowania przez Wykonawca wigkszej liczby os6b ni2 10, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Rozdz. IV. Opis czg6ci zam6wienia Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg6ciowych. Rozdz. V Zam6wienia uzupelniai4ce Zamawiai4cy nie przewiduje mozliwo6ci udzielenia zam6wieri uzupelniaj4cych. Rozdz. VI. Oferty wariantowe Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Rozdz. VII Termin wykonania zam6wienia Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy sukcesy'wnej realizagi zam6wienia stosownie do wystgpuj4cych potzeb, w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku lub wykorzystania maksymalnej warto6ci umowy, w zale2nodci kt6re z tych zdarzeri nast4pi wcze6niej Rozdz, VIII Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w udzialu. 1. Wykonawca jest obowi4zany wykaza( spelnianie warunk6w udziafu w postepowaniu okreflonych w afi. 22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy. 2. Zamawiaj4cy wymaga wykazania spelniania nastgpuj4rych warunk6w okredlonych w att.22 ust. 1 ustawy, dotyczacych: 1) posiadania uprawnienia do wykonl.wania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, iezeli przepisy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi : ( V?rz- Opis sposobu dokonvwania ocenv spelniaria teqo warunku: Wykonawca wykale, 2e aktualnie posiada uprawnienia do wykonywania dzialalnoici gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowei niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do rejestru operator6w pocztourych, zgodnie z ustaw4 z drua 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.22012r. po ). 2) posiadania wiedzy i do6wiadczenia: Opis sposobu dokonvwania ocenv sdelniania t go warunku: Wykonawca wyka2e, 2e posiada niezbgdn4 wiedzg i dodwiadczenie jezeli w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonat lub wykonuie nale2ycie co najmniej dwa zam6wienia (umowy) polegaj4ce na dwiadczeniu usfug kurierskich, przy czymka2de z zam6wieri: Oznaczenie sp r awv: DKRZ-WPO-RS D A-L5 1d^t Strcna 3 z 26

4 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunk1w zam6wienia a) obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dostarczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagraniry przesylek kurierskich, b) bylo Swiadczone przez okres nie kr6tszy niz 12 miesigcy, 3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokonl'wania oceny spelnienia tego warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokony'wania oceny spelnienia tego warunku. Zamawiaj4cy wykluczy z postgpowania o udzielenia zam6wienia WykonawcA, kt6ry w okresie 3 lat przed wszczgciem postepowania w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowi4zki zawodowe, w szczeg6lnodci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialarria lub raz4cego niedbalstwa nie wykonai lub nienale2ycie wykonal zam6wienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy. Wykonawca obowi4zany jest wykazad nie p6lniej ni2 na dzieri skladania ofert, spetnienie warunk6w, o kt6rydr mowa w art.22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia go z postepowania z powodu niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W celu wykazania spelniania warunk6w udziafu okredlonych w pkt 2 ppkt 2), Wykonawca moze polegai na zasobach irmych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nimi stosur*6w, na zasadach okreilonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Je2eli dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w, obowi4zany iest udowodnii Zamawiajecemu, ii. bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizagi zam6wieni4 w szcze96lnodci: 1) przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonywania zam6wienia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji danego podmiotu. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w odpowiada solidamie z Wykonawc4 za szkodg Zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy, otaz n \ Ft.-7 2) w celu oceny, czy Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami irmych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nale2ytego wykonania zam6wienia oraz oceny/ czy stosunek l4cz4cy Wykonawcg z tymi podmiotami gwaranhie vnczywisty dostep do ich zasob6w, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj4cego obowi4zany bgdzie zlo2y( stosowne dokumenty dotyczqce w szczeg6lno6ci: a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasob6w irmego podmiotrl b) sposobu wykorzysria przez Wykonawca zasob6w irmego podmiotu przy wykonaniu zam6wieni4 c) charakteru stosunku jaki bgdzie i4czyl Wykonawcg z irurym podmiotem, d) zakresu i okresu udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia. Wykonawcy nalei.4cy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dna " r. O znaczenie sprawu; DKRZ-WPO-RS D A-75, A' nstrona4z26 //n\\ ll (/u"y Y

5 Specyfikacj a istotnych warunk6w zam6wienia o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2007 r. r 5Q poz.331- zp6ln. zm.), sktadaj4cy odrgbne oferty, obowi4zani s4 wykaza{ Ze istniej4ce migdzy nimi powi4zania nie prowadz4 do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy Wykonawcami w niniejszym postepowaniu. 8. Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okredlonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5) ustawy, Wykonawca na 24danie Zamawiaj4cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiqzany zlo y( o{wiadczenia i dokumenty wskazane w rozd.ziale IX. OSwiadczenia i dokumenty maj4 spelniai wymagania okreilone w przepisach Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia'1.9 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokument6w, jakich moze z4da( Zamawiaj4cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane, zwane d.alej rozporz4dzeniem (Dz. U. z 201,3 r. poz.231). Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniq opisanych w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, Zamawiaj4cy 24d.a zloienta: 1) o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postepowaniu, o kt6rych mowa w ustawie. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 1 do SIWZ; 2) o5wiadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca aktualnie posiada uprawnienia do wykon;'wania dzialalnodci gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowej niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do reiestru operator6w pocztowyclr, zgodnie z ustaw4 z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. ^1529). Zlo2ony dokument powinien wskazywai numer wpisu w w/w rejestrze; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqgiych r6wniez wykony-wanych" gl6wnych usfug, w okresie ostatnich trzech lat przed uply'wem terminu skladania ofert, a iezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w na rzecz kt6rych usfugi zostaty wykonane, oraz zal4czeni.e dowod6w, czy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie. Formularz wykazu podany jest w zalqczniku nr 2 do SIWZ; Jei:eli wykazuj4c spelnienie warunk6w udzialu opisanych w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, Wykonawca powofu.je sig na zasoby irlnych podmiot6w, a podmioty te bgd4 braty udzial w realizacji. zam6wienia, jako jego podwykonawcy, Wykonawca zobowi4zany jest zloly(. w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1). DIa wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy w okolicznodciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustaw, Zamawiaj4cy 24da zlozenia nastgpuj4cych dokument6w (w przypadku Wykonawclw wspllnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia * dokument sldada kn2dy z Wykonawc6w wystgpuj4cych usp6lnie): 1) odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 3 do SIWZ; 2) listy podmiot6w nale24cych do tel' samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, albo informacji o tyrn, Ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej, podpisanej przez osoby upowa2nione do reprezentacji Wykonawcy. Wz6r formularza odwiadczenia dotycz4cy funkcjonowania Wykonawcy w ramach grupy kapitalowej stanowi zal4cznik nr 4 do Oznaczenie svrawu; DKRZ-WPO-RS D A-1.5 a-/" /-J Strons 5 z 26.\l. A il. /i7 \ $^ ibr 1

6 Sp ecyfikacj a istotny ch w munk6w zamowmnra SlWZ; 3) je2eli Wykonawca wykazuj4c speinianie warunk6w udziafu o kt6rych mowa w art.22 rtst. -I ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b9d4 braty udzial w realizacji czg6ci zam6wienia, Wykonawca zobowi4zany jest zloiy( w odniesieniu do tych podmiot6w dokument wymieniony wyiej w ppkt 1); 1. W postepowaniu wszelkie o6wiadczeni4 wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj4cy i Wykonawcy przekazuj4 w jqzyku polskim, w formie pisemnej b4d.t za pornoc4 faksu lub drog4 elektroniczn4 z zaslrzezeniem posianowiefl pkt Oiwiadczenia i dokumenty dla wykazania spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o kt6rych mowa w rczdz,ix SIWZ, skladane przez Wykonawcg na skutek wezwania Zamawiaj4cego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, bgd4 zlo2one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno6(. z oryginalem przez osobgly upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiaj4cy uzna te odwiadczenia i dokumenty za zlozone w wyznaczonym Ierminie, je2eli zostan1 zlozone w formie pisemnej do siedziby Zamawiaj4cego przed uplywem wyznaczonego terminu. 3. Zamawiaj4cy na swojej stronie internetowej opublikowal Ogloszenie o zam6wieniu oraz niniejszeslwz. a stronie te;'zamawiat4cy bedzie tak2e publikowal: 1) zawiadomienia oraz informacje zwi4zane z prowadzonym postgpowaniem, w tym zwlaszcza: zapylania Wykonawc6w o wyjasnienie tre6ci SIWZ wraz z wyjadnieniami Zamawiaj4cego do iych zapyiafi; zawiadomienia o zmianach tredci SIWZ; zawiadomienia o przedlu2eniu terminu skladania ofert; zawiadomienie o uniewa2nieniu postgpowania; zawiadomienie o wybone oferty, o kt6rym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 2) tredci odwolari dotycz4cych tredci Ogioszenia o zam6wieniu lub tredci SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawc6w do wzigcia udzialu w postepowaniu tocz4cym sig w wyniku wniesienia odwolania. 4. ie b9d4 udzielane wyjadnienia na zapytania dotycz4ce niniejszej SIWZ, kierowane w formie ustnej bezpo6redniej Iub drog4 telefoniczn4. 5. Wykonawca moi,e zwr6cit sig do Zamawiaj4cego o wyjadnienie tredci SIWZ. Zamawiaj4cy udzieli wyja6niefl niezwlocznie, jednak nie p6lnig nin na 2 dni przed upir'lvem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e wniosek o wyjadnienie SIWZ wptynie do Zamawiaj4cego nie ni2 do kofica dnia. w kt6rvm u terminu skladania ofert Wykonawca jest zwiqzany ofert4 przez okres f,q!!= Bieg terminu zwi4zania ofert4rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. O zn acz enie sn r aw u : DKRZ-WPO-RS D A-1.5 {o**u"*

7 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk1w zam6wienia 1. Zamawiaj4cy ustala wadium na caiodi przedmiotu zam6wienia w wysokodci ,00 zl (slownie zlotych: pigtnaicie tysigcy). Wadium moze byi wnoszone w jednej lub kilku nastgpu;'4cych formach: 3. a) pieni4dzu, b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnodciowo-kredytowej, ztymt 2e poryczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniginym, c) gwarancjachbankowycll d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (Dz. U ,4 r. po2.1,804). Wadium w formie pienigznej nale2y wplacii przelewem na rachunek bankowy: z dopiskiem,,bp-dkid.z-,, Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego usfug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym" -,,K',nr sptavty: DKRZ-WPO-RS DA-' Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skladania ofert, na caly okres zwiqzania ofert4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigznej, Wykonawca z zachowaniem wtadciwej starannodci winien dokonai przelewu pienig2nego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz za termin wniesienia wadium w formie pieniginej przlmuje sig termin uznania kwoty wadium na podanym wy2ej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub porgczenia winien zawiera( bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi4zanie gwaranta lub porgczyciela zaplaty wymaganei kwoty wadium, na pisemne Z4danie Zamawiaj4cego wzywaj4ce do zaplaty kwoty wadium, powstale na skutek okolicznoici okredlonych w ustawie (zaleca sig nie x!,yinat na trwnle tego dokumentu do catoici oferty). W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie mo2e uzaleznia( dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (BP) dodatkowych warunk6w (np. 24danie przeslania wezwania zaplaly za po6rednictwem banku prowadz4cego rachunek BP, albo i.4d,anie zlolenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedto2enia dodatkowych dokument6w (opr6cz dokumentu potwierdzaj4cego umocowanie os6b do wystepowania w imieniu BP z 24daniem zaplaty). Zamawiaj4cy zwr6ci wadium na zasadach okredlonych w ustawie. Zamawtaj4cy zatrzyma wadium w przypadkach okredlonych w ustawie. L Wykonawca mo2e zloly( tylko jedn4 ofertg. Tredi oferty musi odpowiadai tre6ci SIWZ. Ofert4 zostanie sporz4dzona w jezyku polskim, zgodnie z treici4 formularza oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ.,raz z ofert4wykonawca z1o2y, sp orz4dzone w jqzyku polskim: Oznaczmie sorauv: DKRZ-WPO-RS D A-15 LT,;ffiw

8 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienia ) odwiadczenia i dokumenty, wymienione w rozdziale X SIWZ; 2) pelnomocnictwo do podpisywania oferty i jej zal4cznik6w, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokument6w, zlo2onych wraz z ofert4; 3) formularz asortymentowo-cenowy, wedfug wzoru pod,anego w zal4czniku nr 6 do SIWZ 4) wykaz liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierajqcych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych ZamawiajAcego, wedfug wzoru podanego w zal4czniku nt 7 do SIWZ; 5) oryginal dokumentu potwierdzaj4cego wniesienie wadium, w przypadktr wnoszenia wadium w formie niepienig2nej. Wykonawcy skladaj4cy oferte wsp6ln4 ustanawiaje pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pebromocnictwo musi znajdowai sig w ofercie wsp6lnej Wykonawc6w. Pelnomocnictwo musi byt zloizone w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno6( z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnik pozostaie w kontakcie z Zamawiaj4cym w toku postepowania i do niego Zamawiaj4cy kieruje informacje, korespondencjg itp. Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy i o6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialn w postgpowaniu maj4 byi zlo2one w formie oryginafu i podpisane przez osobglyl upowa2nion4,/e do reprezentowania Wykonawry. Wszystkie pelnomocnictwa zal4czone do oferty naleiry Aoiry( w oryginale lub kopii podwiadczonej no tarialnie, b4d1. przez osobgly I.udzielajece pelnomocniciwa. Pozostaie o6wiadczenia i dokumenty mo2na zloly(. w formie oryginafu lub kopii. Kopie maj4 byi po6wiadczone za zgodno6(. z oryginalem przez osobg/y upowa2nionq,/e do reprezentowania Wykonawcy, z wyl4czeniem postanowied dotycz4cych po6wiadczania za zgodno6(. z oryginalem kopii pelnomocnictw. JeZeli do reprezentowania Wykonawcy upowa2nione s4 l4cznie dwie lub wigcej os6b, kopie dokument6w musz4 byi potwierdzone za zgodno6( z oryginalem przez te osoby. W przypadku Wykonawc6w wsp6lne ubiegaj4cych sie o zam6wienie oraz w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych polega Wykonawca na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokument6w dotycz4cych odpowiednio Wykonawry lub tych podmiot6w s4 poiwiad.czane za zgodnodi z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub te podmioty. Poiwiadczenie za zgodno6( z oryginalem nalely sporz4dzii w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg podpisu (np. podpis wraz piecz4tk4 irnienn4 lub czytelnie imig i nazwisko). Ofertg wraz z jej zal4cznikami oraz odwiadczeniami i dokumentami wymienionymi w rozdziale W, naleiry zlolyi w mieiscu wskazanq w SMZ, w zamknietym opakowaniu/kopercie, w spos6b zabezpieczaj4cy nienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Oferta w pruetatgtr nieograniczonym prowadzonym pzez BP-DKIiZ pn.,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kffierskich w obrocie krajowym i zagranicznyr{', : DKR.ZWPO-RS D A-15 a opakowaniu/kopercie nalezy podai: nazwg i adres siedziby Wykonawcy oraz numer telefonu i faksu! Wszystkie dokumenty i odwiadczenia sporz4d.zone w jgzyk.u obcym nale2y zloly(. wraz z tlumaczeniem na iezyk polski. Oznaczenie sp rcrwu: DKRZ-W?O-RS D A-75 :'i n \lw I stronaazza (

9 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunkdw zam6wieiia 12. Dopuszcza sig u2ywanie w oiwiadczeniac[ ofercie oraz innych dokumentach okre6lefi obcojgzycznych w zakresie okre6lonym w art. 11 ustawy z dnia 7 paidziernika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz. U. z 1999 r. r 90 poz. 999 z p62n. zm.). IJ. Zaleca sig, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekdcie olefiy by+y parafowane wiasnorgcznie przez osobgly / podpisuj4cq,/e ofertg. 1,4. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e zmienii oferte (poprawit, uzupetnii). Zmiana ta mo2e nast4pii tylko poprzez zlolenie Zamawiaj4cemu oferty zmieniaj4cej, wedlug takich samych zasad ;'ak wcze6niej zlolona ofefi4 w opakowaniu/kopercie posiadaj4cym dodatkowy dopisek:,,zmiana" (opr6cz oznakowania jak w pkt 10). Oferta zmieniaj4ca wcze6niej zlo2on4 ofertg musi jednoznacznie wska4wai, kt6re postanowienia wczedniej zlo2onej oterty zncrehr zmianinna 17. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wycofai zlo2on4 ofertg. W tym celu Wykonawca zlo2y Zamawiaj4cemu pisemne powiadomienie o wycofaniu ofert, podpisane przez osobg/y upowaznion4,/e do reprezentowania Wykonawcy (wraz z do!4czonym aktualn).ryn odpisem z wladciwego rejestru Wykonawcy). Zamawiaj4cy zwr6ci Wykonawcy iego ofertg, bezpodrednio do r4k osoby upowaznionej przez l{ykonawca - za pokwitowaniem odbioru lub przedle poczt4 na adres wskazany w pi6mie. 1,6. Wykonawca przyjmuie na siebie odpowiedzialno6c za wszelkie negatywne skutki wynikle z nieprawidlowego zaadresowania, oznaczenia lub zamknigcia opakowania/kop erty z ofert+ w tym takie za blgdne skierowanie opakowania/koperty z ofertq do innei kom6rki organizacyjnej Zamawiaj4cego lub jej przedterminowe otwarcie. Praktyczne zalecenia ( nie obligatoryjne) dotycz4ce ulo2enia dokument1 w ofercie: L) dokumenty pogrupowat, ug kolejno1ci: a) formularz oferty + zal4czniki do oferty, b) petnomocnictwo oraz oiwiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale lx; 2) wszystkie kartki ponumerozoat i spiq( lzszytl zbindowat itp. ( za wyj4tkiem dokumentu wndialnego i ewentualnych dokumentbw zastrze2onych przez Wykonawc? na podstawie art.8 ust.3 ustawy). 1. Mieisce skladania ofert: arodowy Bank Polski ul. Swigtokrzyska 1L121, Warszawa Kancelaria BP Kancelaria BP przyjmu;'e oferty:!) zlozone bezpo6rednio w Biurze Podawczym Kancelarii BP ( wejdcie do obiektu od strony ul. Swigtokrzyskiej). Czas urzgdowania Biura Podawczego Kancelarii BP: w dni robocze od poniedzialku do pi4tku, w godzinach: 8:00-16:00, lub 2) przeslane drog4 pocztowa. 2. ofertg nalely zloly(.w nieprzekraczalnym terminie ao ani^ A(*.:.(Q,fr..-,rttr. do godz. 10:00 Decyduje data i godzina wptywu oferty do Kancelarii BP IBP w spos6b podany wylei w pkt.l. Oznaczenie sorazov: DKRZ-WPO-RS D A-L5 {-r/'--' "( 'i Strona9 (_$^ z 26 tid- t{

10 Specyfikacja istotnych warunkow zam6wimia 3. Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona, na zasadach okredlonych w art. 84 ustawy. a. Otrgargie ofe-rtngst4pi w siedzibie Zamawiaj4cego tj. Warszawa, ul. Swigtokrzyska 11,121w d,niu...il#..:.. 0..ff...a s r.o godz. 1i.:00. / 5. Osoby zainteresowane udzialem w jawnym otwarciu ofert proszone s4 o przybyci.e 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek ( niezbgdne jest posiadanie dowodu to2samoici np. dowodu osobistego; zbi6rka w holu gl6wnym BP - wejdcie od strony ul. Swigtokrzyskiej). 1. Dla cel6w por6wnania ofert i wyboru najkorzysiniejszej oferty - zgodnie z kryteriami okredlonymi w rozd.ziale XVI - Wykonawca w Formularzu oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ poda swoj4 ceng oferty, wyliczon4 zgodnie ze sposobem podanym w Formularzu asortymentowo-cenowym, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 6 do SIWZ. Podstaw4 do ustalenia ceny oferty s4 wymagania Zamawif4cego okredlone w SIWI w tym w istotnych postanowieniach umowy (zal4cznik nr 8 do SIWZ). 3.,l 5. Wykonawca w formularzu oferty okredli ceng oferty w PL t4cznie z podatkiem od towar6w i ushrg (podatkiem YAT), z zastrzeleniem postanowief( pkt 10. Cena oferty moze byi tylko jedna. ie dopuszcza sig wariantowoici cen. Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym (zal4cznik nr 6 do SIWZ), bed4 stale przez caly okres obowi4zl'wania umowy (z zasftzezeniem postanowiefi zawartych w istotnych postanowieniach umowy). Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji Formularza asortymentowo-cenowego bgd4 zawieraty wszystkie koszty zwi4zane z prawidlow4 realizacji zam6wienia. 7. Zamawiaj4cy nie dopuszcza aby Wykonawca dokonywal przesunigi wartodci cenowej danej pozycji Formularza asortymentowo-cenowego do innej pozyc;'i lub pomigdzy poszczeg6lnymi ipon nnzwriemi 9. Zamawiaj4cy wymaga realnego uksztattowania wysokodci cen jednostkowyct! g. ceny jednostkowe mai4 obejmowai wszystkie koszty wykonania pozygi do jakiej dana cena sig odnosi. Podstaw4 wyliczenia nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia b9d4 ceny jednostkowe netto pod,ane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym, a tak2e aktualna na dzieri spelnienia dwiadc zenia przez Wykonawce stawka podatku od towar6w i uslug (podatku VAT). 10. Je2eli zostanie zlolona ofert4 kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zku podatkowego Zamawiaj4cego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usfug (podatek VAT) w zakresie dotycz4cym wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek wplacii zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. LL. Zamawiaj4cy nie przewiduje mozliwodci prowadzenia rozliczeri w walutach obcych. Rozliczenia migdzy Wykonawcq azamawiaj4cym b9d4 dokonl'rvane w ziotych polskich. Zamawiaj4cy poprawi oczywiste omylki pisarskie i omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w nastgpuj4cy spos6b: Oznaczanie sor awu: DKRZ-14?O-RS D A-'15 Xnrr*,ro,ru c./-- n"^)^t* [

11 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienin 13. 1) 2) w przypadku, gdy Wykonawca poda ceng oferty w Formularzu oferty lub poszczeg6lne wartoici w Formularzu asortymentowo-cenowym z doktadno6ci4 wigksz4 ni2 do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidlowego zaokr4glenia, to ten spos6b wyliczenia ceny zostanie uznarry za oczywist4 omytkg rachunkow4. Zamawiaj4cy dokona przeliczenia podanych w ofercie kwot do dw6ch miejsc po przecinkr4 stosuj4c nastgpuj4c4 zasadg: podane w ofercie kwoty zostan4 zaokr4glone do pelnych groszy, przy czym koric6wki poni2ej 0,5 grosza zostan4 pominigte, a koric6wki Q5 grosza i wyzsze zostan4 zaokr4glone do 1 grosza; w przypadku sumowania warto6ci skladaj4cych sie na przedmiot zam6wienia - je2eli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczeg6lnych wartosci, przyjmuje si9, 2e prawidlowo podano poszczeg6lne wafioici za poszczeg6lne pozycje zam6wienia; w przypadku mno2enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar - je2eli obliczona wartodi nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej onz liczby jednostek miar, przimuie sig, Ze prawidlowo podano liczbg jednostek miar oraz ceng jednostkow4. Zamawiaj4cy poprawi r6wniel oczywiste omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w ten spos6b, iz przyjmie za prawidlowe podane przez WykonawcA w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowe netto oraz stawkg podatku VAT. 74. Zamawiaj4cy informuje, Ze nie przewiduje mo2liwo6ci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zam6wienia. 1. Oceniane bgde wylacznie oferty nieodrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy bgdzie kierowal sig ni2ej opisanymi kryteriami: 1),,Cena oferty" - znaczenie w ocenie 80% Soos6b dokonania oceny kryteriurn wg. wzoru: -: (pkt) Cb Cn -cena najni2sza spodr6d wszystkich zlo2onych ofert Cb - cena w badanej ofercie 2),,Liczba os6b dedykowanych do obsfugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierai4cych i dostarczaj4cych'przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj 4cego" - znaczenie w ocenie 207o Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawca w,,wykazie liczby os6b dedykowanych do obshrgi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tt. os6b odbierajacych i dostalczai4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" stanowi4cym zal4cznlk nr 7 do SIWZ. W kryterium,,liczba os6b obsfuguj4cych jednostki organizacyjne Zamawiai4cego w trakcie rcalizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" mo2liwe jest uzyskanie maksymalnie 20 pkl przy czymi Oznaczenie sor awu: DKM-WPO-RS D A-L5 (--r/< f,r,ono rr rru /,L*^\ q/ r fl

12 Specyftkacj a isto tny ch w arunk6w zamowterua a) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,l4czna liczba os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" (Lr). Maksymalna liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednej jednostki organizacinej Zamawiai4cego nie mo2e przekraczai 10 os6b. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcg do obsfugi jedneijednostki organizacyjnej Zamawiaj4cego wigkszej liczby os6b (kurier6w) ni2 1O o{erta takiego Wykonawcy zostame odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: L, =+*.10 Lr - liczba przyznanych punkt6w w kategorii Lo ^i" - najmniejsza liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednostek orgarizacylnych Zamawiai4cego, ze wszystkich zlozonych ofert, Lo b.o. - liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizaclnych Zamawiaj4cego, z badanej oferty b) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,liczba os6b zatrudnionych na umowe o prace/ z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego " (Lz). Z podr6d zadeklarowanej przezrykonawca l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego, Wykonawca wska2e liczbg os6b, kt6re w trakcie realizacji zam6wienia zatrudni na podstawie umowt o pracg, z co najmniei minimalnym wynagrodzeniem, o kt6rym mowa w Ustawie z dnia 10 p a1dziernika 2002 r. o minimalnym wyna grod.zeniu za praca (Dz. U. z 2002r. r 200, poz. L679 z p6in. zm.). Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: Pzt' Lz, = P? *. 1 0 Lz - liczba przyznanych punkt6w w kategorrr Pz l.o. - procent os6b zatrudnionych na umowe o prac g z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w badanej oferty, Pz ^u - najwylszy procent os6b zatrudnionych na umowg o prace z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego, ze wszystkich zlozonych ofert Suma punkt6w (L) przyznanych Wykonawcy w kryterium,,liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj, os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek ot ganiz acy iny ch Zamawiaj 4ce go" wynosi: L=Lr+Lz 3. Wartodi wagowa wyrazona w procentach bgdzie uryrazona w punktach (1%=1pkt). 4. Oferta mo2e uzyskai maksymalnie 100 pur*t6w. 5. Zanajkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska w ocenie najwy2sz4 liczbg punkt6w. Rozdz. XVII In{ormacja o fornalno5ciach, jakie winny zostad dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zam6wienie puhli{zne pfzne oznaczentesprawy;dkrz-wpo-rs da-1s,.- r*, 3/ D UoL ntt'rrrk[^ k,.',/,;- L Yl I \YV \l

13 Sp ecyfikacj a is totny ch w arunk1w zam6z0ienia Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku pflelarglr zgodni,e z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie przeslane faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeize\ pr6ba przeslania faksem okaze sie negatywn4 zawiadomienie zostanie przestane drog4 elektroniczn4 na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Je2eli wskazane pr6by przesiania faksem i droga elektroniczn4 bgd4 nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przeslane na numer faksu lub adres Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. Z wybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa o wykonanie zam6wieni4 w terminie okre6lonym w art. 94 ustawy Zamawiaj4cy powiadomi wybranego Wykonawcg o miejscu i terminie podpisania umowy. Je2eli zostanie wybrana oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie, to Zarnawiaj4cy moie L4da(. przed podpisaniem umowy przedlozenia umowy reguluj4cej ich wsp6lprac9 w zakresie obejmuj4cym wykonanie zam6wienia BP. Z tredci powyzszej umowy powinno w szczeg6lnodci wynikai: zasady wsp6ld.zialani4 zakres wsp6fuczestnictwa i podziafu obowi4zk6w Wykonawc6w w wykonaniu przedmiotu zam6wienia. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca: "I) przekale Zamawiaj4cemu informacje niezbgdne do wpisania do treici umowy, np.: imiona i nazwiska uprawnionych os6b, kt6re bgd4 reprezentowai Wykonawcg przy podpisaniu umowy, koordynacji, itp. 2) wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokodci i formie okredlone.j w SIWZ oraz treici uzgodnionej z Zamawiaj4cym (jezeli w formie niepienig2nej); 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowi4zany bgdzie wniedi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokodci wskazanej we wzorze Umowy. Zabezpieczenie mo2e byi wniesione w.jednej lub w kilku nastgpuj4cych formach: a) pieni4dzu, b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielcze kasy oszczgdno5ciowo-kredytowei, z tym, 2e zobowi4zanie kasy jest zaw sze zobowi4zaniem pienig2nym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowyctr, e) porgczeniach u dzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoiu Przedsigbiorczo6ci (Dz. U. 220L4 r. poz. L804). Zamawiai4cy nie dopuszcza mo2liwo5ci wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innych formach. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy: (na dokumencie przelewu podai tytut u./ptaty oraz wpisat literg,,k" oraz nr postgpowania: DKRZ-WP O-RS DA-L5). Oznaczenie sorawu: DKRZ-WPO-RS-243-Q47 -D A-1,5 Strona 13 z 26.-(- /,L$' l"f I

14 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunk6w zam6ztsienia Dokument gwarancji lub porgczenia zawieta(. ma bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi4zanie gwaranta/porgczyciela zaplaly wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze. pisemne 2adanie Zamawiajacego wzywal4ce do zaplaty kwoty zabezpieczenia i zawieral4ce o6wiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawc7 zobowi4zaa wobec Zamawiaj4cego wynikaj4cych z zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie mole uzalelniai dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (BP) dodatkowych warunk6w (np. 24danie przestania wezwania zaplaty za podrednictwem banku prowadz4cego rachunek BP, albo il4danie zlo enia wezwania np. iylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedto2enia dodatkowych dokument6w (opr6cz dokumentu potwierdzaj4cego umocowanie os6b do wystgpowania w imieniu BP z 24ddniem zaplaty). Zamawiaj4cy zwr6ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okredlonych we wzorze umowy, Jeizeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieni4dzu, Zamawiaj4cy zwr6ci je wraz z odsetkami wlmikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byio ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy zabezpieczenie mo2e zostai przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. Zamawiaj4cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy publicznego przy uwzglgdnieniu warunk6w, okredlonych w istotnych kt6re stanowia zaiacznik r 8 do SIWZ. w sprawie zam6wienia postanowieniach umo*ry, Wykonawcom i innym podmiotom przyslugu.j4 6rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, je2eli Wykonawca lub podmiot ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moze poniedi szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy. 1. Oferty, opinie biegtych, oswiadczeni4 zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiaj4cego i Wykonawc6w stanowi4 zal4czniki do protokofu postepowania. Protok6l wraz z zalqcznikarni jest iawny. Zal4czniki do protokofu udostgpnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystnieiszej oferty lub uniewa2nieniu postepowani4 z tym 2e oferty mog4 zostai udostepnione po uptywie terminu ich otwarcia. 3. ie ujawnia sig in{ormacii stanowi4cych taiemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli Wykonawc4 nie p6zniej ni2 w terminie skladania ofeft, zas8zeg,ze nie rnog4 one by6 udostgpniane oraz wykazat, iit zasfize2one infonnacje stanowi4 taiemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie mo2e zaslrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Ujawnianie tredci protokofu wraz z zal4cznikami do protokofu w iym ofert, odbywai sie bedzie na wniosek Wykonawcy, wedfug nastqpujecych zasad: Oznaczenie sorawu: DKRZ-WPO-RS D A-15

15 Specyfikacja isto tnych warunk6w zam6wimia 1) udostepnienie protokofu lub zal4cznik6w moze nast4pii poprzez: a) wgl4d w miejscu i czasie wyznaczorrym przez Zamawiaj4cego/ b) przestanie kopii poczt4 faksem lub drog4 elektroniczn4 zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiaj4cego wnioskodawca w trakcie wgl4du do protokofu lub zat4cznik6w, nie mo2e samodzielnie kopiowai lub utrwalai treici zloaonych ofert, za pomoc4 lrz4dzef.. lub innych 6rodk6w technicznych sfu24cych utrwalaniu obrazu; 3) Zamawiaj4cy ustali, z uwzglgdnieniem ztoizonego w ofercie zaslrze enia o tajemnicy przedsigbiorstw4 zakres informacji, kt6re mog4 byt udostgpniane; 4) Zamawiaj4cy wyznaczy czaq miejsce i osobg, w obecno6ci kt6rej dokonana zostanie czynno6i udostgpnienia dokument6w; 5) udostgpnienie nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego i mo2e miei miejsce wyl4cznie w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00; 6) jezeli przeslanie kopii zal4cznik6w, w tym ofert, zgodnie z wyborem wnioskodawcy bgdzie znacz4co utrudnione z ptzyczyn technicznyctr, w szczeg6lnodci ze wzgl4du na ilodi dokument6w 24danych do przeslania, Zamawiaj4cy poinformuje o tym Wnioskodawce i wska2e spos6b ich udostgpnienia. 5. Wykonawca ponosi koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. 6. Przywolane w SIWZ zal4czniki stanowia jej integraln4 czg6{ Zamawiaj4cy moze udostepnii Wykonawcy zal4czniki (formularze) w formie edytowalnej, po otrzymaniu pisemnego wniosku, przeslanego elektronicznie lub faksem. Wykaz zal4cznik6w do SMZ: Zal4czniknr '1... Odwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu - wz6r Zal4cznik nr 2. Wykaz gl6wnych usfug - wz6r, Zal4cznik nr 3. Odwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - wz6r Zal4cznik nr 4. Odwiadczenie dotycz4ce funkcjonowania Wykonawcy w ramach grupy kapitalowej - wzol Zal4cznik nr 5. Formularz oferty - wz6r Zalqcznik nr 6, Formularz asortymentowo-cenowy - wz6r Zal4cznik nr 7. Wykaz liczby os6b dedykowanych do obstugi i dnostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego, Zal4cznik nr 8. Istotne postanowienia umowy Oznauenie sprawy: DKRZ-WPO-RS D A-1.5 Strona 15 z 26 c_f ft-d'\,e

16 Specyflka4a istot lych warunk6w zam6wimia Wz6t Zal4cznikru 1. do SiWZ oswiadczeie WYKoAwcY O SPEI.IEIU WARUK6W UDZIAT,U W POSTEPOWAIU Ja ni2ej podpisany (imig i nazwisko skladaj4cego odwiadczenie) bgd4c upowaznionym do reprezentowania Wykonawry: (naz wa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) bior4cego udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagraniczn)rm odwiadczam, 2e Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 29 sgcznia 2004 r. prawo zam6wieft publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz, 907 z p6ln, zm,), data (podpis sktadaj4ceg odwiadczenie) O zn acz mie so r aw a: DKRZ-WPO-RS D A-15 J,o",,ru"ru <:/-^ /fi-$w

17 F.5 s.tr- E(t) c1 'E o Q,'. q) GI a) q, i 5 i : n Y t r rj i: (,n! 'ra ': U E J >.? z o 3 3 S < F > x?. v F.o 9 > P >. 4. 9? > = _ 7 l! (! 3 a).e 3.d q) AJ 13 8H.9(,!"4 a $tsl se 5l E.V 3t -.E t.:'s + : R* r;5 5oi E i;f I*rf;E *)-sbc <a i E$F rs$ go J 9P : H g ).s E2 d at! 91 x i ::9 E; * E' ;d -E i t S E E E } F ; lp :F * : 'e EEU s I :d ii "q'i! c : iteql; 's E fib.;'8p 89.P ; e 5'd E> nj.!e H: -op $.s E!.s'*cs SE '."3*!EF.-sS r"p.i E;! ii$.r;*e 68.' is. ;EJf! ':r f$e.9-b;;e :F.6 E.$"*Eg E.T S s?f ;6 i:.s.s I sfge:g r{a s' $ E H i gi * I j F E*3F;e t3_e r gbsase EH.E 5Fa?E&;ri?E: -g 3 tbi it $ if,a qbe i Ei:g i EEE *{.0,i q.e Et I.. FlES'58 I *.$' igli"6ri.i "t fbe Eit $is$ e XioPE*x 4*-'E P s$=i e i E 8.4 -:. f ; S.i. af,} i r s Y, Y iitg$n refe 9^e69:+ ;or- H'o 'i {ele F!.i -ei's 2 $'$tae$,8 ;gc i E?ii!r! 5E E! iag{ :i;;ie*!ae.r5 E B! F: s E E RiUE $: s E qe!.ii E EE ;! i{ : f^f: :.! - X F ;8,*gsE IFAlE i irs4:a F.E a!. f Efs;:ltEiE g ;E S i; U H{ qi E fi:n 6i g '*tlf g iii; qe E H* E I Ei'H.6i,s f 6EE E a'8t ;q \+3R K : I n - 3 d # ) 4 J J o o s s s bb 5D oo \ -_:.J- -7> vi ro o bl c.l (,1.l F s /-i 2-J ^\ ''v \re> \ r

18 Specyfikacj istotnych warunklw zamlwimia Wz6r Za*acznik rt 3 do SIWZ OSWIADCZEIE WYKOAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZEIA Ja ni2ei podpisany (imig i nazwisko skladajacego o6wiadczenie) bgd4c upowa2nionym do reprezentowania Wykonawcy: (naz wa Wykonawsy) (adres siedziby Wykonawcy) bior4cego udzial w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego : Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym odwiadczam, Ze nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawry z powyiszego postepowania z pciwodu niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U,220'13 r.poz,907 zp6in, zm.), data lpodpis skladaj4cego odwiadczenie) Oznaumie spr moy: DKRZ-WPO-RS D A-L5 Strona 18 z 26 (/- nrud^" upn

19 Sp ecyfikacj a istolny ch warunk6w zam6wimia Wz6r Zal4cznik nr 4 do SIWZ OSWIADCZEIE DOTYCZACE FUKCJOOWAIA WYKOAWCY W RAMACH GRUPY KAPITALOWEJ Ja ni2ej podpisany (imig i nazwista skladaj4cegoiwiadczenie) bgd4c uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa i siedziba Wykonawcy ) bior4cego udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kuderskich w obrocie kraiowym i zagranicznym niniejszym o6wia d.czam, i2: 1. Wykonawca nie funkcjonuje w ramach $upy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. r 50, poz.33'1,, zp6in, zrr..*), (miejscowoit, data) ") niep o trzebne skr e5li6 ( podpis osoby sktadajacej oiwiadczenie) Oznaczmie sprawy; DKRZ-WPO-RS D A-15 C/"r^ Strona L9 z 26 /t- \rfr I

20 Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia Wz6r formularza ofertv azwa Wykonawcy Siedziba i adres r telefonu i numer faksu T IP Wojew6dztwo adres Zal4cznik nr 5 do SIWZ r._. _. OFERTA dla arodowego Banku Polskiego ui. Swigtokrzyska 11/ Warszawa awiqzuj4c do ogtoszenia o zam6wieniu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym my ni2ej podpisani, dzialaj4c w imieniu i na rzecz: (nazwa i dokladny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotdw urystcpujqcych wcpilnie - podat nazwy i adresy wszy stkich wsp6lnilaw sp6lki lub czlonkow konsorcjum) 1. Skladamy ofertg na wykonanie zam6wienia, w zakresie okredlonym w Speryfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ); 2. Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu, oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia okredlonego w SIWZ za ceng zl". Cena ta zostala wyliczona zgodnie ze sposobem okredlonym w Formularzu asortymentowocenowym. 3. Cena wvmieniona w pkt 2 1) uwzglednia -% podatek od towar6w i usfug (podatek VAT) **) 2) nie uwzglgdnia podatku od towar6w i ustug (VAT), poniewa2 ieuwzglqdnienie podatku VAT jest zgodne z przepisami o wewn4trzwsp6lnotowym nabyciu towar6w i usfug;x*r 4. Zobowi4z\emy sig wykonad caly przedmiot zam6wienia sukces)'wnie do potrzeb Zamawiaj4cego, w terminach okredlonych w SIWZ; 5. Odwiadczamy, Ze akceptujemy zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy i zobowiezujemy sig, w przypadku wyboru naszej ofet, do zawarcia umowy zgodnie z n1n1e1sz4 ofert4 i na warunkach okredlonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonp przez Zamawial4cego; 6. OSwiadczamy, ile: 1) przedmiotzam6wieniawykonamysamodzielniet**) Oznaczenie spr awy: DKRZ-I IPP-O-RS ld A/'J.4 Stlona2) 226 /(-fl, f,u,r ( \-/ "\

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do zlo2enia oferty

Zaproszenie do zlo2enia oferty Zaproszenie do zlo2enia oferty Tryb bezprzetargowy / o wartosci szacunkowej ponizej kwoty 14000EURO/ Przedmiot zam6wienia: Obsluqa bankowa budzetu qminv PieniQ2no Zamawiaiacv: GMINA PIENIEZNO Ul. Generalska'8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ć ć ć

ń ń ń ć ć ć Ś ń Ę ń Ł Ł Ó ń ń ń Ę ń ź ń ń ń ć ć ć ń ń ń ć ń ń ń ć ć ć ń Ę Ż Ę ń Ć Ż ń ć ń ń ń ń ń Ś Ś Ó ń Ż Ć ć Ż Ć ŚĆ ć ć 1, OŚwiadczenie o braku Podstaw do wykluczenia z powodu niespenienia warunkw, o ktrych mowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS I ZU G I 13. Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu

Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS I ZU G I 13. Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu Narodowy Bank Polski D ZP -W PP -RS-243-123 I ZU G I 13 Warszawa, dnia 44 pai:dziemika 20L3 roku r. Adresat: Wykonawcy bior4cy udzial w postgpowaniu Departament Zam6wieri Publicznych informuje, ze od jednego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 8 2011-10-05 13:04 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjno - informacyjnych, XVII części. Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Adres: 40-125 Katowice, ul. Gra2yrlskiego 5 Telefon: 32/258 20 21 do 25lub 32/ 416 3291 Fax: 32/ 258 20 25 E-mail:

Nazwa: Adres: 40-125 Katowice, ul. Gra2yrlskiego 5 Telefon: 32/258 20 21 do 25lub 32/ 416 3291 Fax: 32/ 258 20 25 E-mail: SPECYFIKACIA KONKURSU OFERT O WARTOSCI NIEPRZEKRACZAIACEI 30 TYS. EURO NA WYMIANE OKIEN ZABYTKOWYCH przy UL. BOGUCICKIEI 6/rA WKATOWICACH ROZDZIAI I Informacie o Zamawiaj4cym Nazwa: Adres: 40-125 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r.

F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. F.226 3/2010 Tarnobrzeg, 15.12.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 g dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

u"," &.t*99,?p.1,\ Sp ecyf ikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6wienia publicznego:

u, &.t*99,?p.1,\ Sp ecyf ikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6wienia publicznego: i; :. : 'tl Narodowy Bank Polski Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia I Sp ecyf ikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6wienia publicznego:,,zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:388671-2017:text:pl:html Polska-Opole: Komputer tablet 2017/S 190-388671 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl 1 z 6 2016-03-10 10:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Ó ń ć ń Ę Ę Ę ć ń ć ń ń ć Ę Ą ć ń ń Ę ń ź ć Ę ć Ł ć Ę ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć Ł ń Ł ć Ę ć Ę Ł Ł Ę ć Ą Ę ń Ę ć ć ń Ą Ul{lA EURoPEJSKA lnnowacyjna GOSPODARKA EURoPEJsKl FUNDUZ RoZWoJU REGIoNAINEGO NARoDowA

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: WIM.BZ.0812.4A.2017 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres..., Adres do korespondencji..., Nr NIP... Nr REGON..., ...

FORMULARZ OFERTA. Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres..., Adres do korespondencji..., Nr NIP... Nr REGON...,  ... FORMULARZ OFERTA Załącznik nr 3 do SIWZ i nr do umowy (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OFERTA Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców*: Nazwa (firma)..., Siedziba..., Nr telefonu/nr faksu..., Adres...,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 6. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] OFERTA DO POSTĘPOWANIA ZNAK: ZZP- 185/17............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa....................................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo