auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia"

Transkrypt

1 Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym",zatwierdzam auru2qc6.?c{ Ozna czmie sp r arny: DKRZ-UfPO-RS D A-75 Strona 1 z 26

2 Sp ecyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia SPECYFTKACJA TSTOTYCH WARUKOW ZAMOWTETA (srwz) Zamawiaj4cy: arodowy Bank Polski (BP) ul. Swigtokrzyska 11,121,, Warczawa Postgpowanie prowadzi: BP - Departament Koordynacji i Realizacji Zakup6w, ul. Swigtokrzyska 1U21,, W arszawa osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami : Roman Skonieczny; faks do korespondencji: (22) ; do korespondencji: korespondencja pisemna: za po$rednictwem poczty, kuriera lub skladana w Biurze Podawczym Kancelarii BP w Warszawie ul. Swigtokrzyska 11,121,, czynnym w dni robocze BP, od poniedzialku do piatku, w eodz. 8:00-16:00 Postepowanie prowadzone l'est w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.0L.2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 20L3 r. poz.907 z p62n. zm.), zwanej dalej ustaw4 w procedurze wtadciwej dla zam6wiefi publicznych o wartodci szacunkowej ponizei prog6w, okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. 1. Przedmiotem zam6vr'ienia 1'est Swiadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiajqcego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: 1) odbierania z jednostek organizacyinych Zamawiaj4cego przesylek kurierskicll ich przewoienia i dorgczenia do wskazanych adresat6w, w systemie tzw.,,od dtzwi do drzwi", 2) obsfugi zwrot6w przesylek kurierskich. Informacje dotycz4ce przedmiotu zam6wienia oraz jego rcalizagi zawarle s4 w istotnych postanowieniach umowy, stanowi4cym zai4cznik nr 8 do SIWZ. azwy i kody opisuj4ce przedmiot zam6wienia CPV: Slownictwo gi6wne Gl6wny przedmiot: Slownik uzupetniaj4cy: DA02-7 DA01-4 Usfugi kurierskie Kraiowe Migdzynarodowe Oznaczenie sprawy: DKRZ-WPO-RS D A-1.5 (_Z- ) ni_'"'*uoh

3 Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia 4. Miejsce wykonania zam6wienia: Terytorium Rzeczypospolitei Polskiei i zagranica 5. WymaganiaZamawiaj4cego dotycz4ce podwykonawstwa: Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie przedmiotu zam6wienia przy pomocy podwykonawc6w. 6. Wymagania dodatkowe dotycz4ce realizacji zam6wienia: Zamawiaj4cy zastrzega, 2e do obsfugi jednej jednostki Wykonawca moze przeznaczyi maksymalnie do 10.os6b (kurier6w). organizacyjnej Zamawiaj4cego W przypadku zadeklarowania przez Wykonawca wigkszej liczby os6b ni2 10, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Rozdz. IV. Opis czg6ci zam6wienia Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg6ciowych. Rozdz. V Zam6wienia uzupelniai4ce Zamawiai4cy nie przewiduje mozliwo6ci udzielenia zam6wieri uzupelniaj4cych. Rozdz. VI. Oferty wariantowe Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Rozdz. VII Termin wykonania zam6wienia Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy sukcesy'wnej realizagi zam6wienia stosownie do wystgpuj4cych potzeb, w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku lub wykorzystania maksymalnej warto6ci umowy, w zale2nodci kt6re z tych zdarzeri nast4pi wcze6niej Rozdz, VIII Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w udzialu. 1. Wykonawca jest obowi4zany wykaza( spelnianie warunk6w udziafu w postepowaniu okreflonych w afi. 22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy. 2. Zamawiaj4cy wymaga wykazania spelniania nastgpuj4rych warunk6w okredlonych w att.22 ust. 1 ustawy, dotyczacych: 1) posiadania uprawnienia do wykonl.wania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, iezeli przepisy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi : ( V?rz- Opis sposobu dokonvwania ocenv spelniaria teqo warunku: Wykonawca wykale, 2e aktualnie posiada uprawnienia do wykonywania dzialalnoici gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowei niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do rejestru operator6w pocztourych, zgodnie z ustaw4 z drua 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.22012r. po ). 2) posiadania wiedzy i do6wiadczenia: Opis sposobu dokonvwania ocenv sdelniania t go warunku: Wykonawca wyka2e, 2e posiada niezbgdn4 wiedzg i dodwiadczenie jezeli w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonat lub wykonuie nale2ycie co najmniej dwa zam6wienia (umowy) polegaj4ce na dwiadczeniu usfug kurierskich, przy czymka2de z zam6wieri: Oznaczenie sp r awv: DKRZ-WPO-RS D A-L5 1d^t Strcna 3 z 26

4 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunk1w zam6wienia a) obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dostarczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagraniry przesylek kurierskich, b) bylo Swiadczone przez okres nie kr6tszy niz 12 miesigcy, 3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokonl'wania oceny spelnienia tego warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokony'wania oceny spelnienia tego warunku. Zamawiaj4cy wykluczy z postgpowania o udzielenia zam6wienia WykonawcA, kt6ry w okresie 3 lat przed wszczgciem postepowania w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowi4zki zawodowe, w szczeg6lnodci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialarria lub raz4cego niedbalstwa nie wykonai lub nienale2ycie wykonal zam6wienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy. Wykonawca obowi4zany jest wykazad nie p6lniej ni2 na dzieri skladania ofert, spetnienie warunk6w, o kt6rydr mowa w art.22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia go z postepowania z powodu niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W celu wykazania spelniania warunk6w udziafu okredlonych w pkt 2 ppkt 2), Wykonawca moze polegai na zasobach irmych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nimi stosur*6w, na zasadach okreilonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Je2eli dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w, obowi4zany iest udowodnii Zamawiajecemu, ii. bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizagi zam6wieni4 w szcze96lnodci: 1) przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonywania zam6wienia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji danego podmiotu. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w odpowiada solidamie z Wykonawc4 za szkodg Zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy, otaz n \ Ft.-7 2) w celu oceny, czy Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami irmych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nale2ytego wykonania zam6wienia oraz oceny/ czy stosunek l4cz4cy Wykonawcg z tymi podmiotami gwaranhie vnczywisty dostep do ich zasob6w, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj4cego obowi4zany bgdzie zlo2y( stosowne dokumenty dotyczqce w szczeg6lno6ci: a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasob6w irmego podmiotrl b) sposobu wykorzysria przez Wykonawca zasob6w irmego podmiotu przy wykonaniu zam6wieni4 c) charakteru stosunku jaki bgdzie i4czyl Wykonawcg z irurym podmiotem, d) zakresu i okresu udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia. Wykonawcy nalei.4cy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dna " r. O znaczenie sprawu; DKRZ-WPO-RS D A-75, A' nstrona4z26 //n\\ ll (/u"y Y

5 Specyfikacj a istotnych warunk6w zam6wienia o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2007 r. r 5Q poz.331- zp6ln. zm.), sktadaj4cy odrgbne oferty, obowi4zani s4 wykaza{ Ze istniej4ce migdzy nimi powi4zania nie prowadz4 do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy Wykonawcami w niniejszym postepowaniu. 8. Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okredlonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5) ustawy, Wykonawca na 24danie Zamawiaj4cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiqzany zlo y( o{wiadczenia i dokumenty wskazane w rozd.ziale IX. OSwiadczenia i dokumenty maj4 spelniai wymagania okreilone w przepisach Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia'1.9 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokument6w, jakich moze z4da( Zamawiaj4cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane, zwane d.alej rozporz4dzeniem (Dz. U. z 201,3 r. poz.231). Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniq opisanych w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, Zamawiaj4cy 24d.a zloienta: 1) o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postepowaniu, o kt6rych mowa w ustawie. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 1 do SIWZ; 2) o5wiadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca aktualnie posiada uprawnienia do wykon;'wania dzialalnodci gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowej niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do reiestru operator6w pocztowyclr, zgodnie z ustaw4 z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. ^1529). Zlo2ony dokument powinien wskazywai numer wpisu w w/w rejestrze; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqgiych r6wniez wykony-wanych" gl6wnych usfug, w okresie ostatnich trzech lat przed uply'wem terminu skladania ofert, a iezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w na rzecz kt6rych usfugi zostaty wykonane, oraz zal4czeni.e dowod6w, czy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie. Formularz wykazu podany jest w zalqczniku nr 2 do SIWZ; Jei:eli wykazuj4c spelnienie warunk6w udzialu opisanych w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, Wykonawca powofu.je sig na zasoby irlnych podmiot6w, a podmioty te bgd4 braty udzial w realizacji. zam6wienia, jako jego podwykonawcy, Wykonawca zobowi4zany jest zloly(. w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1). DIa wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy w okolicznodciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustaw, Zamawiaj4cy 24da zlozenia nastgpuj4cych dokument6w (w przypadku Wykonawclw wspllnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia * dokument sldada kn2dy z Wykonawc6w wystgpuj4cych usp6lnie): 1) odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 3 do SIWZ; 2) listy podmiot6w nale24cych do tel' samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, albo informacji o tyrn, Ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej, podpisanej przez osoby upowa2nione do reprezentacji Wykonawcy. Wz6r formularza odwiadczenia dotycz4cy funkcjonowania Wykonawcy w ramach grupy kapitalowej stanowi zal4cznik nr 4 do Oznaczenie svrawu; DKRZ-WPO-RS D A-1.5 a-/" /-J Strons 5 z 26.\l. A il. /i7 \ $^ ibr 1

6 Sp ecyfikacj a istotny ch w munk6w zamowmnra SlWZ; 3) je2eli Wykonawca wykazuj4c speinianie warunk6w udziafu o kt6rych mowa w art.22 rtst. -I ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b9d4 braty udzial w realizacji czg6ci zam6wienia, Wykonawca zobowi4zany jest zloiy( w odniesieniu do tych podmiot6w dokument wymieniony wyiej w ppkt 1); 1. W postepowaniu wszelkie o6wiadczeni4 wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj4cy i Wykonawcy przekazuj4 w jqzyku polskim, w formie pisemnej b4d.t za pornoc4 faksu lub drog4 elektroniczn4 z zaslrzezeniem posianowiefl pkt Oiwiadczenia i dokumenty dla wykazania spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o kt6rych mowa w rczdz,ix SIWZ, skladane przez Wykonawcg na skutek wezwania Zamawiaj4cego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, bgd4 zlo2one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno6(. z oryginalem przez osobgly upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiaj4cy uzna te odwiadczenia i dokumenty za zlozone w wyznaczonym Ierminie, je2eli zostan1 zlozone w formie pisemnej do siedziby Zamawiaj4cego przed uplywem wyznaczonego terminu. 3. Zamawiaj4cy na swojej stronie internetowej opublikowal Ogloszenie o zam6wieniu oraz niniejszeslwz. a stronie te;'zamawiat4cy bedzie tak2e publikowal: 1) zawiadomienia oraz informacje zwi4zane z prowadzonym postgpowaniem, w tym zwlaszcza: zapylania Wykonawc6w o wyjasnienie tre6ci SIWZ wraz z wyjadnieniami Zamawiaj4cego do iych zapyiafi; zawiadomienia o zmianach tredci SIWZ; zawiadomienia o przedlu2eniu terminu skladania ofert; zawiadomienie o uniewa2nieniu postgpowania; zawiadomienie o wybone oferty, o kt6rym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 2) tredci odwolari dotycz4cych tredci Ogioszenia o zam6wieniu lub tredci SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawc6w do wzigcia udzialu w postepowaniu tocz4cym sig w wyniku wniesienia odwolania. 4. ie b9d4 udzielane wyjadnienia na zapytania dotycz4ce niniejszej SIWZ, kierowane w formie ustnej bezpo6redniej Iub drog4 telefoniczn4. 5. Wykonawca moi,e zwr6cit sig do Zamawiaj4cego o wyjadnienie tredci SIWZ. Zamawiaj4cy udzieli wyja6niefl niezwlocznie, jednak nie p6lnig nin na 2 dni przed upir'lvem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e wniosek o wyjadnienie SIWZ wptynie do Zamawiaj4cego nie ni2 do kofica dnia. w kt6rvm u terminu skladania ofert Wykonawca jest zwiqzany ofert4 przez okres f,q!!= Bieg terminu zwi4zania ofert4rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. O zn acz enie sn r aw u : DKRZ-WPO-RS D A-1.5 {o**u"*

7 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk1w zam6wienia 1. Zamawiaj4cy ustala wadium na caiodi przedmiotu zam6wienia w wysokodci ,00 zl (slownie zlotych: pigtnaicie tysigcy). Wadium moze byi wnoszone w jednej lub kilku nastgpu;'4cych formach: 3. a) pieni4dzu, b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnodciowo-kredytowej, ztymt 2e poryczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniginym, c) gwarancjachbankowycll d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (Dz. U ,4 r. po2.1,804). Wadium w formie pienigznej nale2y wplacii przelewem na rachunek bankowy: z dopiskiem,,bp-dkid.z-,, Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego usfug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym" -,,K',nr sptavty: DKRZ-WPO-RS DA-' Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skladania ofert, na caly okres zwiqzania ofert4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigznej, Wykonawca z zachowaniem wtadciwej starannodci winien dokonai przelewu pienig2nego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz za termin wniesienia wadium w formie pieniginej przlmuje sig termin uznania kwoty wadium na podanym wy2ej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub porgczenia winien zawiera( bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi4zanie gwaranta lub porgczyciela zaplaty wymaganei kwoty wadium, na pisemne Z4danie Zamawiaj4cego wzywaj4ce do zaplaty kwoty wadium, powstale na skutek okolicznoici okredlonych w ustawie (zaleca sig nie x!,yinat na trwnle tego dokumentu do catoici oferty). W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie mo2e uzaleznia( dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (BP) dodatkowych warunk6w (np. 24danie przeslania wezwania zaplaly za po6rednictwem banku prowadz4cego rachunek BP, albo i.4d,anie zlolenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedto2enia dodatkowych dokument6w (opr6cz dokumentu potwierdzaj4cego umocowanie os6b do wystepowania w imieniu BP z 24daniem zaplaty). Zamawiaj4cy zwr6ci wadium na zasadach okredlonych w ustawie. Zamawtaj4cy zatrzyma wadium w przypadkach okredlonych w ustawie. L Wykonawca mo2e zloly( tylko jedn4 ofertg. Tredi oferty musi odpowiadai tre6ci SIWZ. Ofert4 zostanie sporz4dzona w jezyku polskim, zgodnie z treici4 formularza oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ.,raz z ofert4wykonawca z1o2y, sp orz4dzone w jqzyku polskim: Oznaczmie sorauv: DKRZ-WPO-RS D A-15 LT,;ffiw

8 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienia ) odwiadczenia i dokumenty, wymienione w rozdziale X SIWZ; 2) pelnomocnictwo do podpisywania oferty i jej zal4cznik6w, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokument6w, zlo2onych wraz z ofert4; 3) formularz asortymentowo-cenowy, wedfug wzoru pod,anego w zal4czniku nr 6 do SIWZ 4) wykaz liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierajqcych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych ZamawiajAcego, wedfug wzoru podanego w zal4czniku nt 7 do SIWZ; 5) oryginal dokumentu potwierdzaj4cego wniesienie wadium, w przypadktr wnoszenia wadium w formie niepienig2nej. Wykonawcy skladaj4cy oferte wsp6ln4 ustanawiaje pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pebromocnictwo musi znajdowai sig w ofercie wsp6lnej Wykonawc6w. Pelnomocnictwo musi byt zloizone w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno6( z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnik pozostaie w kontakcie z Zamawiaj4cym w toku postepowania i do niego Zamawiaj4cy kieruje informacje, korespondencjg itp. Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy i o6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialn w postgpowaniu maj4 byi zlo2one w formie oryginafu i podpisane przez osobglyl upowa2nion4,/e do reprezentowania Wykonawry. Wszystkie pelnomocnictwa zal4czone do oferty naleiry Aoiry( w oryginale lub kopii podwiadczonej no tarialnie, b4d1. przez osobgly I.udzielajece pelnomocniciwa. Pozostaie o6wiadczenia i dokumenty mo2na zloly(. w formie oryginafu lub kopii. Kopie maj4 byi po6wiadczone za zgodno6(. z oryginalem przez osobg/y upowa2nionq,/e do reprezentowania Wykonawcy, z wyl4czeniem postanowied dotycz4cych po6wiadczania za zgodno6(. z oryginalem kopii pelnomocnictw. JeZeli do reprezentowania Wykonawcy upowa2nione s4 l4cznie dwie lub wigcej os6b, kopie dokument6w musz4 byi potwierdzone za zgodno6( z oryginalem przez te osoby. W przypadku Wykonawc6w wsp6lne ubiegaj4cych sie o zam6wienie oraz w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych polega Wykonawca na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokument6w dotycz4cych odpowiednio Wykonawry lub tych podmiot6w s4 poiwiad.czane za zgodnodi z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub te podmioty. Poiwiadczenie za zgodno6( z oryginalem nalely sporz4dzii w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg podpisu (np. podpis wraz piecz4tk4 irnienn4 lub czytelnie imig i nazwisko). Ofertg wraz z jej zal4cznikami oraz odwiadczeniami i dokumentami wymienionymi w rozdziale W, naleiry zlolyi w mieiscu wskazanq w SMZ, w zamknietym opakowaniu/kopercie, w spos6b zabezpieczaj4cy nienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Oferta w pruetatgtr nieograniczonym prowadzonym pzez BP-DKIiZ pn.,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kffierskich w obrocie krajowym i zagranicznyr{', : DKR.ZWPO-RS D A-15 a opakowaniu/kopercie nalezy podai: nazwg i adres siedziby Wykonawcy oraz numer telefonu i faksu! Wszystkie dokumenty i odwiadczenia sporz4d.zone w jgzyk.u obcym nale2y zloly(. wraz z tlumaczeniem na iezyk polski. Oznaczenie sp rcrwu: DKRZ-W?O-RS D A-75 :'i n \lw I stronaazza (

9 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunkdw zam6wieiia 12. Dopuszcza sig u2ywanie w oiwiadczeniac[ ofercie oraz innych dokumentach okre6lefi obcojgzycznych w zakresie okre6lonym w art. 11 ustawy z dnia 7 paidziernika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz. U. z 1999 r. r 90 poz. 999 z p62n. zm.). IJ. Zaleca sig, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekdcie olefiy by+y parafowane wiasnorgcznie przez osobgly / podpisuj4cq,/e ofertg. 1,4. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e zmienii oferte (poprawit, uzupetnii). Zmiana ta mo2e nast4pii tylko poprzez zlolenie Zamawiaj4cemu oferty zmieniaj4cej, wedlug takich samych zasad ;'ak wcze6niej zlolona ofefi4 w opakowaniu/kopercie posiadaj4cym dodatkowy dopisek:,,zmiana" (opr6cz oznakowania jak w pkt 10). Oferta zmieniaj4ca wcze6niej zlo2on4 ofertg musi jednoznacznie wska4wai, kt6re postanowienia wczedniej zlo2onej oterty zncrehr zmianinna 17. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wycofai zlo2on4 ofertg. W tym celu Wykonawca zlo2y Zamawiaj4cemu pisemne powiadomienie o wycofaniu ofert, podpisane przez osobg/y upowaznion4,/e do reprezentowania Wykonawcy (wraz z do!4czonym aktualn).ryn odpisem z wladciwego rejestru Wykonawcy). Zamawiaj4cy zwr6ci Wykonawcy iego ofertg, bezpodrednio do r4k osoby upowaznionej przez l{ykonawca - za pokwitowaniem odbioru lub przedle poczt4 na adres wskazany w pi6mie. 1,6. Wykonawca przyjmuie na siebie odpowiedzialno6c za wszelkie negatywne skutki wynikle z nieprawidlowego zaadresowania, oznaczenia lub zamknigcia opakowania/kop erty z ofert+ w tym takie za blgdne skierowanie opakowania/koperty z ofertq do innei kom6rki organizacyjnej Zamawiaj4cego lub jej przedterminowe otwarcie. Praktyczne zalecenia ( nie obligatoryjne) dotycz4ce ulo2enia dokument1 w ofercie: L) dokumenty pogrupowat, ug kolejno1ci: a) formularz oferty + zal4czniki do oferty, b) petnomocnictwo oraz oiwiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale lx; 2) wszystkie kartki ponumerozoat i spiq( lzszytl zbindowat itp. ( za wyj4tkiem dokumentu wndialnego i ewentualnych dokumentbw zastrze2onych przez Wykonawc? na podstawie art.8 ust.3 ustawy). 1. Mieisce skladania ofert: arodowy Bank Polski ul. Swigtokrzyska 1L121, Warszawa Kancelaria BP Kancelaria BP przyjmu;'e oferty:!) zlozone bezpo6rednio w Biurze Podawczym Kancelarii BP ( wejdcie do obiektu od strony ul. Swigtokrzyskiej). Czas urzgdowania Biura Podawczego Kancelarii BP: w dni robocze od poniedzialku do pi4tku, w godzinach: 8:00-16:00, lub 2) przeslane drog4 pocztowa. 2. ofertg nalely zloly(.w nieprzekraczalnym terminie ao ani^ A(*.:.(Q,fr..-,rttr. do godz. 10:00 Decyduje data i godzina wptywu oferty do Kancelarii BP IBP w spos6b podany wylei w pkt.l. Oznaczenie sorazov: DKRZ-WPO-RS D A-L5 {-r/'--' "( 'i Strona9 (_$^ z 26 tid- t{

10 Specyfikacja istotnych warunkow zam6wimia 3. Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona, na zasadach okredlonych w art. 84 ustawy. a. Otrgargie ofe-rtngst4pi w siedzibie Zamawiaj4cego tj. Warszawa, ul. Swigtokrzyska 11,121w d,niu...il#..:.. 0..ff...a s r.o godz. 1i.:00. / 5. Osoby zainteresowane udzialem w jawnym otwarciu ofert proszone s4 o przybyci.e 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek ( niezbgdne jest posiadanie dowodu to2samoici np. dowodu osobistego; zbi6rka w holu gl6wnym BP - wejdcie od strony ul. Swigtokrzyskiej). 1. Dla cel6w por6wnania ofert i wyboru najkorzysiniejszej oferty - zgodnie z kryteriami okredlonymi w rozd.ziale XVI - Wykonawca w Formularzu oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ poda swoj4 ceng oferty, wyliczon4 zgodnie ze sposobem podanym w Formularzu asortymentowo-cenowym, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 6 do SIWZ. Podstaw4 do ustalenia ceny oferty s4 wymagania Zamawif4cego okredlone w SIWI w tym w istotnych postanowieniach umowy (zal4cznik nr 8 do SIWZ). 3.,l 5. Wykonawca w formularzu oferty okredli ceng oferty w PL t4cznie z podatkiem od towar6w i ushrg (podatkiem YAT), z zastrzeleniem postanowief( pkt 10. Cena oferty moze byi tylko jedna. ie dopuszcza sig wariantowoici cen. Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym (zal4cznik nr 6 do SIWZ), bed4 stale przez caly okres obowi4zl'wania umowy (z zasftzezeniem postanowiefi zawartych w istotnych postanowieniach umowy). Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji Formularza asortymentowo-cenowego bgd4 zawieraty wszystkie koszty zwi4zane z prawidlow4 realizacji zam6wienia. 7. Zamawiaj4cy nie dopuszcza aby Wykonawca dokonywal przesunigi wartodci cenowej danej pozycji Formularza asortymentowo-cenowego do innej pozyc;'i lub pomigdzy poszczeg6lnymi ipon nnzwriemi 9. Zamawiaj4cy wymaga realnego uksztattowania wysokodci cen jednostkowyct! g. ceny jednostkowe mai4 obejmowai wszystkie koszty wykonania pozygi do jakiej dana cena sig odnosi. Podstaw4 wyliczenia nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia b9d4 ceny jednostkowe netto pod,ane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym, a tak2e aktualna na dzieri spelnienia dwiadc zenia przez Wykonawce stawka podatku od towar6w i uslug (podatku VAT). 10. Je2eli zostanie zlolona ofert4 kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zku podatkowego Zamawiaj4cego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usfug (podatek VAT) w zakresie dotycz4cym wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek wplacii zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. LL. Zamawiaj4cy nie przewiduje mozliwodci prowadzenia rozliczeri w walutach obcych. Rozliczenia migdzy Wykonawcq azamawiaj4cym b9d4 dokonl'rvane w ziotych polskich. Zamawiaj4cy poprawi oczywiste omylki pisarskie i omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w nastgpuj4cy spos6b: Oznaczanie sor awu: DKRZ-14?O-RS D A-'15 Xnrr*,ro,ru c./-- n"^)^t* [

11 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienin 13. 1) 2) w przypadku, gdy Wykonawca poda ceng oferty w Formularzu oferty lub poszczeg6lne wartoici w Formularzu asortymentowo-cenowym z doktadno6ci4 wigksz4 ni2 do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidlowego zaokr4glenia, to ten spos6b wyliczenia ceny zostanie uznarry za oczywist4 omytkg rachunkow4. Zamawiaj4cy dokona przeliczenia podanych w ofercie kwot do dw6ch miejsc po przecinkr4 stosuj4c nastgpuj4c4 zasadg: podane w ofercie kwoty zostan4 zaokr4glone do pelnych groszy, przy czym koric6wki poni2ej 0,5 grosza zostan4 pominigte, a koric6wki Q5 grosza i wyzsze zostan4 zaokr4glone do 1 grosza; w przypadku sumowania warto6ci skladaj4cych sie na przedmiot zam6wienia - je2eli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczeg6lnych wartosci, przyjmuje si9, 2e prawidlowo podano poszczeg6lne wafioici za poszczeg6lne pozycje zam6wienia; w przypadku mno2enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar - je2eli obliczona wartodi nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej onz liczby jednostek miar, przimuie sig, Ze prawidlowo podano liczbg jednostek miar oraz ceng jednostkow4. Zamawiaj4cy poprawi r6wniel oczywiste omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w ten spos6b, iz przyjmie za prawidlowe podane przez WykonawcA w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowe netto oraz stawkg podatku VAT. 74. Zamawiaj4cy informuje, Ze nie przewiduje mo2liwo6ci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zam6wienia. 1. Oceniane bgde wylacznie oferty nieodrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy bgdzie kierowal sig ni2ej opisanymi kryteriami: 1),,Cena oferty" - znaczenie w ocenie 80% Soos6b dokonania oceny kryteriurn wg. wzoru: -: (pkt) Cb Cn -cena najni2sza spodr6d wszystkich zlo2onych ofert Cb - cena w badanej ofercie 2),,Liczba os6b dedykowanych do obsfugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierai4cych i dostarczaj4cych'przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj 4cego" - znaczenie w ocenie 207o Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawca w,,wykazie liczby os6b dedykowanych do obshrgi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tt. os6b odbierajacych i dostalczai4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" stanowi4cym zal4cznlk nr 7 do SIWZ. W kryterium,,liczba os6b obsfuguj4cych jednostki organizacyjne Zamawiai4cego w trakcie rcalizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" mo2liwe jest uzyskanie maksymalnie 20 pkl przy czymi Oznaczenie sor awu: DKM-WPO-RS D A-L5 (--r/< f,r,ono rr rru /,L*^\ q/ r fl

12 Specyftkacj a isto tny ch w arunk6w zamowterua a) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,l4czna liczba os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" (Lr). Maksymalna liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednej jednostki organizacinej Zamawiai4cego nie mo2e przekraczai 10 os6b. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcg do obsfugi jedneijednostki organizacyjnej Zamawiaj4cego wigkszej liczby os6b (kurier6w) ni2 1O o{erta takiego Wykonawcy zostame odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: L, =+*.10 Lr - liczba przyznanych punkt6w w kategorii Lo ^i" - najmniejsza liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednostek orgarizacylnych Zamawiai4cego, ze wszystkich zlozonych ofert, Lo b.o. - liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizaclnych Zamawiaj4cego, z badanej oferty b) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,liczba os6b zatrudnionych na umowe o prace/ z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego " (Lz). Z podr6d zadeklarowanej przezrykonawca l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego, Wykonawca wska2e liczbg os6b, kt6re w trakcie realizacji zam6wienia zatrudni na podstawie umowt o pracg, z co najmniei minimalnym wynagrodzeniem, o kt6rym mowa w Ustawie z dnia 10 p a1dziernika 2002 r. o minimalnym wyna grod.zeniu za praca (Dz. U. z 2002r. r 200, poz. L679 z p6in. zm.). Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: Pzt' Lz, = P? *. 1 0 Lz - liczba przyznanych punkt6w w kategorrr Pz l.o. - procent os6b zatrudnionych na umowe o prac g z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w badanej oferty, Pz ^u - najwylszy procent os6b zatrudnionych na umowg o prace z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego, ze wszystkich zlozonych ofert Suma punkt6w (L) przyznanych Wykonawcy w kryterium,,liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj, os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek ot ganiz acy iny ch Zamawiaj 4ce go" wynosi: L=Lr+Lz 3. Wartodi wagowa wyrazona w procentach bgdzie uryrazona w punktach (1%=1pkt). 4. Oferta mo2e uzyskai maksymalnie 100 pur*t6w. 5. Zanajkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska w ocenie najwy2sz4 liczbg punkt6w. Rozdz. XVII In{ormacja o fornalno5ciach, jakie winny zostad dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zam6wienie puhli{zne pfzne oznaczentesprawy;dkrz-wpo-rs da-1s,.- r*, 3/ D UoL ntt'rrrk[^ k,.',/,;- L Yl I \YV \l

13 Sp ecyfikacj a is totny ch w arunk1w zam6z0ienia Zamawiaj4cy powiadomi o wyniku pflelarglr zgodni,e z przepisami ustawy. Zawiadomienie to zostanie przeslane faksem na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Jeize\ pr6ba przeslania faksem okaze sie negatywn4 zawiadomienie zostanie przestane drog4 elektroniczn4 na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. Je2eli wskazane pr6by przesiania faksem i droga elektroniczn4 bgd4 nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przeslane na numer faksu lub adres Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy. Z wybranym Wykonawc4 zostanie podpisana umowa o wykonanie zam6wieni4 w terminie okre6lonym w art. 94 ustawy Zamawiaj4cy powiadomi wybranego Wykonawcg o miejscu i terminie podpisania umowy. Je2eli zostanie wybrana oferta Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie, to Zarnawiaj4cy moie L4da(. przed podpisaniem umowy przedlozenia umowy reguluj4cej ich wsp6lprac9 w zakresie obejmuj4cym wykonanie zam6wienia BP. Z tredci powyzszej umowy powinno w szczeg6lnodci wynikai: zasady wsp6ld.zialani4 zakres wsp6fuczestnictwa i podziafu obowi4zk6w Wykonawc6w w wykonaniu przedmiotu zam6wienia. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca: "I) przekale Zamawiaj4cemu informacje niezbgdne do wpisania do treici umowy, np.: imiona i nazwiska uprawnionych os6b, kt6re bgd4 reprezentowai Wykonawcg przy podpisaniu umowy, koordynacji, itp. 2) wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokodci i formie okredlone.j w SIWZ oraz treici uzgodnionej z Zamawiaj4cym (jezeli w formie niepienig2nej); 1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, zobowi4zany bgdzie wniedi zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokodci wskazanej we wzorze Umowy. Zabezpieczenie mo2e byi wniesione w.jednej lub w kilku nastgpuj4cych formach: a) pieni4dzu, b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielcze kasy oszczgdno5ciowo-kredytowei, z tym, 2e zobowi4zanie kasy jest zaw sze zobowi4zaniem pienig2nym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowyctr, e) porgczeniach u dzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoiu Przedsigbiorczo6ci (Dz. U. 220L4 r. poz. L804). Zamawiai4cy nie dopuszcza mo2liwo5ci wnoszenia zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy w innych formach. Zabezpieczenie wnoszone w pieni4dzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy: (na dokumencie przelewu podai tytut u./ptaty oraz wpisat literg,,k" oraz nr postgpowania: DKRZ-WP O-RS DA-L5). Oznaczenie sorawu: DKRZ-WPO-RS-243-Q47 -D A-1,5 Strona 13 z 26.-(- /,L$' l"f I

14 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunk6w zam6ztsienia Dokument gwarancji lub porgczenia zawieta(. ma bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi4zanie gwaranta/porgczyciela zaplaly wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze. pisemne 2adanie Zamawiajacego wzywal4ce do zaplaty kwoty zabezpieczenia i zawieral4ce o6wiadczenie o niespelnieniu przez Wykonawc7 zobowi4zaa wobec Zamawiaj4cego wynikaj4cych z zawartej umowy. W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie mole uzalelniai dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (BP) dodatkowych warunk6w (np. 24danie przestania wezwania zaplaty za podrednictwem banku prowadz4cego rachunek BP, albo il4danie zlo enia wezwania np. iylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedto2enia dodatkowych dokument6w (opr6cz dokumentu potwierdzaj4cego umocowanie os6b do wystgpowania w imieniu BP z 24ddniem zaplaty). Zamawiaj4cy zwr6ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okredlonych we wzorze umowy, Jeizeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieni4dzu, Zamawiaj4cy zwr6ci je wraz z odsetkami wlmikaj4cymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byio ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy zabezpieczenie mo2e zostai przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania. Zamawiaj4cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy publicznego przy uwzglgdnieniu warunk6w, okredlonych w istotnych kt6re stanowia zaiacznik r 8 do SIWZ. w sprawie zam6wienia postanowieniach umo*ry, Wykonawcom i innym podmiotom przyslugu.j4 6rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, je2eli Wykonawca lub podmiot ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia oraz poni6sl lub moze poniedi szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiaj4cego przepis6w ustawy. 1. Oferty, opinie biegtych, oswiadczeni4 zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiaj4cego i Wykonawc6w stanowi4 zal4czniki do protokofu postepowania. Protok6l wraz z zalqcznikarni jest iawny. Zal4czniki do protokofu udostgpnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystnieiszej oferty lub uniewa2nieniu postepowani4 z tym 2e oferty mog4 zostai udostepnione po uptywie terminu ich otwarcia. 3. ie ujawnia sig in{ormacii stanowi4cych taiemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, je2eli Wykonawc4 nie p6zniej ni2 w terminie skladania ofeft, zas8zeg,ze nie rnog4 one by6 udostgpniane oraz wykazat, iit zasfize2one infonnacje stanowi4 taiemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie mo2e zaslrzec informacji, o kt6rych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Ujawnianie tredci protokofu wraz z zal4cznikami do protokofu w iym ofert, odbywai sie bedzie na wniosek Wykonawcy, wedfug nastqpujecych zasad: Oznaczenie sorawu: DKRZ-WPO-RS D A-15

15 Specyfikacja isto tnych warunk6w zam6wimia 1) udostepnienie protokofu lub zal4cznik6w moze nast4pii poprzez: a) wgl4d w miejscu i czasie wyznaczorrym przez Zamawiaj4cego/ b) przestanie kopii poczt4 faksem lub drog4 elektroniczn4 zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiaj4cego wnioskodawca w trakcie wgl4du do protokofu lub zat4cznik6w, nie mo2e samodzielnie kopiowai lub utrwalai treici zloaonych ofert, za pomoc4 lrz4dzef.. lub innych 6rodk6w technicznych sfu24cych utrwalaniu obrazu; 3) Zamawiaj4cy ustali, z uwzglgdnieniem ztoizonego w ofercie zaslrze enia o tajemnicy przedsigbiorstw4 zakres informacji, kt6re mog4 byt udostgpniane; 4) Zamawiaj4cy wyznaczy czaq miejsce i osobg, w obecno6ci kt6rej dokonana zostanie czynno6i udostgpnienia dokument6w; 5) udostgpnienie nast4pi w siedzibie Zamawiaj4cego i mo2e miei miejsce wyl4cznie w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00; 6) jezeli przeslanie kopii zal4cznik6w, w tym ofert, zgodnie z wyborem wnioskodawcy bgdzie znacz4co utrudnione z ptzyczyn technicznyctr, w szczeg6lnodci ze wzgl4du na ilodi dokument6w 24danych do przeslania, Zamawiaj4cy poinformuje o tym Wnioskodawce i wska2e spos6b ich udostgpnienia. 5. Wykonawca ponosi koszty zwi4zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty. 6. Przywolane w SIWZ zal4czniki stanowia jej integraln4 czg6{ Zamawiaj4cy moze udostepnii Wykonawcy zal4czniki (formularze) w formie edytowalnej, po otrzymaniu pisemnego wniosku, przeslanego elektronicznie lub faksem. Wykaz zal4cznik6w do SMZ: Zal4czniknr '1... Odwiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu - wz6r Zal4cznik nr 2. Wykaz gl6wnych usfug - wz6r, Zal4cznik nr 3. Odwiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - wz6r Zal4cznik nr 4. Odwiadczenie dotycz4ce funkcjonowania Wykonawcy w ramach grupy kapitalowej - wzol Zal4cznik nr 5. Formularz oferty - wz6r Zalqcznik nr 6, Formularz asortymentowo-cenowy - wz6r Zal4cznik nr 7. Wykaz liczby os6b dedykowanych do obstugi i dnostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego, Zal4cznik nr 8. Istotne postanowienia umowy Oznauenie sprawy: DKRZ-WPO-RS D A-1.5 Strona 15 z 26 c_f ft-d'\,e

16 Specyflka4a istot lych warunk6w zam6wimia Wz6t Zal4cznikru 1. do SiWZ oswiadczeie WYKoAwcY O SPEI.IEIU WARUK6W UDZIAT,U W POSTEPOWAIU Ja ni2ej podpisany (imig i nazwisko skladaj4cego odwiadczenie) bgd4c upowaznionym do reprezentowania Wykonawry: (naz wa Wykonawcy) (adres siedziby Wykonawcy) bior4cego udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego pn.: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagraniczn)rm odwiadczam, 2e Wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, o kt6rych mowa w ustawie z dnia 29 sgcznia 2004 r. prawo zam6wieft publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz, 907 z p6ln, zm,), data (podpis sktadaj4ceg odwiadczenie) O zn acz mie so r aw a: DKRZ-WPO-RS D A-15 J,o",,ru"ru <:/-^ /fi-$w

17 F.5 s.tr- E(t) c1 'E o Q,'. q) GI a) q, i 5 i : n Y t r rj i: (,n! 'ra ': U E J >.? z o 3 3 S < F > x?. v F.o 9 > P >. 4. 9? > = _ 7 l! (! 3 a).e 3.d q) AJ 13 8H.9(,!"4 a $tsl se 5l E.V 3t -.E t.:'s + : R* r;5 5oi E i;f I*rf;E *)-sbc <a i E$F rs$ go J 9P : H g ).s E2 d at! 91 x i ::9 E; * E' ;d -E i t S E E E } F ; lp :F * : 'e EEU s I :d ii "q'i! c : iteql; 's E fib.;'8p 89.P ; e 5'd E> nj.!e H: -op $.s E!.s'*cs SE '."3*!EF.-sS r"p.i E;! ii$.r;*e 68.' is. ;EJf! ':r f$e.9-b;;e :F.6 E.$"*Eg E.T S s?f ;6 i:.s.s I sfge:g r{a s' $ E H i gi * I j F E*3F;e t3_e r gbsase EH.E 5Fa?E&;ri?E: -g 3 tbi it $ if,a qbe i Ei:g i EEE *{.0,i q.e Et I.. FlES'58 I *.$' igli"6ri.i "t fbe Eit $is$ e XioPE*x 4*-'E P s$=i e i E 8.4 -:. f ; S.i. af,} i r s Y, Y iitg$n refe 9^e69:+ ;or- H'o 'i {ele F!.i -ei's 2 $'$tae$,8 ;gc i E?ii!r! 5E E! iag{ :i;;ie*!ae.r5 E B! F: s E E RiUE $: s E qe!.ii E EE ;! i{ : f^f: :.! - X F ;8,*gsE IFAlE i irs4:a F.E a!. f Efs;:ltEiE g ;E S i; U H{ qi E fi:n 6i g '*tlf g iii; qe E H* E I Ei'H.6i,s f 6EE E a'8t ;q \+3R K : I n - 3 d # ) 4 J J o o s s s bb 5D oo \ -_:.J- -7> vi ro o bl c.l (,1.l F s /-i 2-J ^\ ''v \re> \ r

18 Specyfikacj istotnych warunklw zamlwimia Wz6r Za*acznik rt 3 do SIWZ OSWIADCZEIE WYKOAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZEIA Ja ni2ei podpisany (imig i nazwisko skladajacego o6wiadczenie) bgd4c upowa2nionym do reprezentowania Wykonawcy: (naz wa Wykonawsy) (adres siedziby Wykonawcy) bior4cego udzial w postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego : Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym odwiadczam, Ze nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawry z powyiszego postepowania z pciwodu niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U,220'13 r.poz,907 zp6in, zm.), data lpodpis skladaj4cego odwiadczenie) Oznaumie spr moy: DKRZ-WPO-RS D A-L5 Strona 18 z 26 (/- nrud^" upn

19 Sp ecyfikacj a istolny ch warunk6w zam6wimia Wz6r Zal4cznik nr 4 do SIWZ OSWIADCZEIE DOTYCZACE FUKCJOOWAIA WYKOAWCY W RAMACH GRUPY KAPITALOWEJ Ja ni2ej podpisany (imig i nazwista skladaj4cegoiwiadczenie) bgd4c uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy: (nazwa i siedziba Wykonawcy ) bior4cego udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kuderskich w obrocie kraiowym i zagranicznym niniejszym o6wia d.czam, i2: 1. Wykonawca nie funkcjonuje w ramach $upy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r, o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. r 50, poz.33'1,, zp6in, zrr..*), (miejscowoit, data) ") niep o trzebne skr e5li6 ( podpis osoby sktadajacej oiwiadczenie) Oznaczmie sprawy; DKRZ-WPO-RS D A-15 C/"r^ Strona L9 z 26 /t- \rfr I

20 Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia Wz6r formularza ofertv azwa Wykonawcy Siedziba i adres r telefonu i numer faksu T IP Wojew6dztwo adres Zal4cznik nr 5 do SIWZ r._. _. OFERTA dla arodowego Banku Polskiego ui. Swigtokrzyska 11/ Warszawa awiqzuj4c do ogtoszenia o zam6wieniu w postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym my ni2ej podpisani, dzialaj4c w imieniu i na rzecz: (nazwa i dokladny adres Wykonawcy, a w przypadku podmiotdw urystcpujqcych wcpilnie - podat nazwy i adresy wszy stkich wsp6lnilaw sp6lki lub czlonkow konsorcjum) 1. Skladamy ofertg na wykonanie zam6wienia, w zakresie okredlonym w Speryfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ); 2. Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postepowaniu, oferujemy wykonanie przedmiotu zam6wienia okredlonego w SIWZ za ceng zl". Cena ta zostala wyliczona zgodnie ze sposobem okredlonym w Formularzu asortymentowocenowym. 3. Cena wvmieniona w pkt 2 1) uwzglednia -% podatek od towar6w i usfug (podatek VAT) **) 2) nie uwzglgdnia podatku od towar6w i ustug (VAT), poniewa2 ieuwzglqdnienie podatku VAT jest zgodne z przepisami o wewn4trzwsp6lnotowym nabyciu towar6w i usfug;x*r 4. Zobowi4z\emy sig wykonad caly przedmiot zam6wienia sukces)'wnie do potrzeb Zamawiaj4cego, w terminach okredlonych w SIWZ; 5. Odwiadczamy, Ze akceptujemy zawarte w SIWZ istotne postanowienia umowy i zobowiezujemy sig, w przypadku wyboru naszej ofet, do zawarcia umowy zgodnie z n1n1e1sz4 ofert4 i na warunkach okredlonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonp przez Zamawial4cego; 6. OSwiadczamy, ile: 1) przedmiotzam6wieniawykonamysamodzielniet**) Oznaczenie spr awy: DKRZ-I IPP-O-RS ld A/'J.4 Stlona2) 226 /(-fl, f,u,r ( \-/ "\

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-06-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym

Na podstawie art30,ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzcldzie gminnym ZarzCldzenie nr. 18/2015 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 02.06.2015r. W sprawie obniienia ceny wywotawczej i ogtoszenia III przetargu nieograniczonego - ofertowego na sprzedai samochodu osobowego marki Seat

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw

ZAMAWIAJACY: Nr postepowania: I I/PL-BY-U N2015. Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum ul. Kwiatowa 2 22-300 Krasnystaw Program Wsp6lpracy Transgranicznej Polska- Bia+orus - Ukraina 2007-2013 jest wsp6+finansowany ze Srodk6w Krasnystaw, dnia 02lipca20I5 r. ZAMAWIAJACY: Stowarzyszenie Integracyjne,,Magnum Bonum" ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa)

FORMULARZ OFERTY. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa) Zalijcznik nr 8 do S.I.W.Z. Nrsprawy9/II/2011 (miejscowosc i data) FORMULARZ OFERTY Dziaiaj^c w imieniu i na rzecz: tel. (nazwa firmy lub pieczajka firmowa), fax. skladamy oferte^ w postejdowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wjazdów dla osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych uczestników projektu systemowego Aktywność naszą Szansą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police www.sppk.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ul. Fabryczna 21, 72-010 Police www.sppk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ul. Fabryczna 21, 72-010 Police www.sppk.pl ograniczonego o Dostawy paliw - -Polickiego Pod... Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówi Wadium Sposób

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 300 reklamowych spotów

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg,

o najbardziej korzystnq ekonomicznie ofeftg, ilnowaf,yjna GOSFOSARKA NARDpOWn ttratesta spfljf{os{r * UNA EUROPEJSKA EURCP*.}SKFUNC.SZ ftczwoju figfionalnego Warszawa, dnia 2013-08-30 Zamawiajqcy: Saving Cloud Sp. z o.o. ul, Topiel 21lB 00-342 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień: projektowo

Bardziej szczegółowo

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO UAKTUALNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=...

h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... h ttp ://bzp 1. portal. uzp. gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacjc Istotnych Warunkow Zamhwienia : www.zdm.waw.p l Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: old.uck.gda.pl/zamowienia.php Gdańsk: Dostawa elektrod do aparatu BIS firmy Philips dla UCK Numer

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr

informacyjnych o SPPN i strefie TAXI oraz wykonanie i montaz slupk6w bgdqcych no5nikami przedmiotowych elementow MSl. Nr http: / /bql.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Naprawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warszawa.rdos.gov.pl/ Warszawa: Realizacja projektu pn: Obszary Natura 2000 na Mazowszu. Ptaki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługi sportowo-rekreacyjne dla Pracowników Zamawiającego oraz ich Dzieci/Osób Towarzyszących Numer ogłoszenia: 321726-2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko- mazurskie, tel. 087 424-15-80, faks 087 424-10-50. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu Numer ogłoszenia: 123823-2013; data zamieszczenia: 25.06.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64. Numer sprawy: 3/2014/Ż Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64, 30-322 Kraków NIP 944-11-74-188 ; REGON 000846783 Tel. /fax.12 269-35-50 e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Nadawanie przesyłek pocztowych poprzez umieszczanie oznaczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo