auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "auru2qc6.?c{ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK6W ZAM6WrnNre ,ZATWIERDZAM Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia"

Transkrypt

1 Sp ecyfikacj a istotny ch warunk6w znn6wimia SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUK6W ZAM6Wrnre do przetargu nieograniczonego na wykonanie zam6r4/ienia publicznego pn.:,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym",zatwierdzam auru2qc6.?c{ Ozna czmie sp r arny: DKRZ-UfPO-RS D A-75 Strona 1 z 26

2 Sp ecyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia SPECYFTKACJA TSTOTYCH WARUKOW ZAMOWTETA (srwz) Zamawiaj4cy: arodowy Bank Polski (BP) ul. Swigtokrzyska 11,121,, Warczawa Postgpowanie prowadzi: BP - Departament Koordynacji i Realizacji Zakup6w, ul. Swigtokrzyska 1U21,, W arszawa osoba uprawniona do kontakt6w z Wykonawcami : Roman Skonieczny; faks do korespondencji: (22) ; do korespondencji: korespondencja pisemna: za po$rednictwem poczty, kuriera lub skladana w Biurze Podawczym Kancelarii BP w Warszawie ul. Swigtokrzyska 11,121,, czynnym w dni robocze BP, od poniedzialku do piatku, w eodz. 8:00-16:00 Postepowanie prowadzone l'est w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29.0L.2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 20L3 r. poz.907 z p62n. zm.), zwanej dalej ustaw4 w procedurze wtadciwej dla zam6wiefi publicznych o wartodci szacunkowej ponizei prog6w, okredlonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. 1. Przedmiotem zam6vr'ienia 1'est Swiadczenie na rzecz jednostek organizacyjnych Zamawiajqcego uslug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie: 1) odbierania z jednostek organizacyinych Zamawiaj4cego przesylek kurierskicll ich przewoienia i dorgczenia do wskazanych adresat6w, w systemie tzw.,,od dtzwi do drzwi", 2) obsfugi zwrot6w przesylek kurierskich. Informacje dotycz4ce przedmiotu zam6wienia oraz jego rcalizagi zawarle s4 w istotnych postanowieniach umowy, stanowi4cym zai4cznik nr 8 do SIWZ. azwy i kody opisuj4ce przedmiot zam6wienia CPV: Slownictwo gi6wne Gl6wny przedmiot: Slownik uzupetniaj4cy: DA02-7 DA01-4 Usfugi kurierskie Kraiowe Migdzynarodowe Oznaczenie sprawy: DKRZ-WPO-RS D A-1.5 (_Z- ) ni_'"'*uoh

3 Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia 4. Miejsce wykonania zam6wienia: Terytorium Rzeczypospolitei Polskiei i zagranica 5. WymaganiaZamawiaj4cego dotycz4ce podwykonawstwa: Zamawiaj4cy dopuszcza wykonanie przedmiotu zam6wienia przy pomocy podwykonawc6w. 6. Wymagania dodatkowe dotycz4ce realizacji zam6wienia: Zamawiaj4cy zastrzega, 2e do obsfugi jednej jednostki Wykonawca moze przeznaczyi maksymalnie do 10.os6b (kurier6w). organizacyjnej Zamawiaj4cego W przypadku zadeklarowania przez Wykonawca wigkszej liczby os6b ni2 10, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Rozdz. IV. Opis czg6ci zam6wienia Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert czg6ciowych. Rozdz. V Zam6wienia uzupelniai4ce Zamawiai4cy nie przewiduje mozliwo6ci udzielenia zam6wieri uzupelniaj4cych. Rozdz. VI. Oferty wariantowe Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych. Rozdz. VII Termin wykonania zam6wienia Zamawiaj4cy wymaga od Wykonawcy sukcesy'wnej realizagi zam6wienia stosownie do wystgpuj4cych potzeb, w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku lub wykorzystania maksymalnej warto6ci umowy, w zale2nodci kt6re z tych zdarzeri nast4pi wcze6niej Rozdz, VIII Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunk6w udzialu. 1. Wykonawca jest obowi4zany wykaza( spelnianie warunk6w udziafu w postepowaniu okreflonych w afi. 22 ust.1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustawy. 2. Zamawiaj4cy wymaga wykazania spelniania nastgpuj4rych warunk6w okredlonych w att.22 ust. 1 ustawy, dotyczacych: 1) posiadania uprawnienia do wykonl.wania okre6lonej dzialalno6ci lub czynno6ci, iezeli przepisy nakladaj4 obowi4zek posiadania takich uprawniefi : ( V?rz- Opis sposobu dokonvwania ocenv spelniaria teqo warunku: Wykonawca wykale, 2e aktualnie posiada uprawnienia do wykonywania dzialalnoici gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowei niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do rejestru operator6w pocztourych, zgodnie z ustaw4 z drua 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.22012r. po ). 2) posiadania wiedzy i do6wiadczenia: Opis sposobu dokonvwania ocenv sdelniania t go warunku: Wykonawca wyka2e, 2e posiada niezbgdn4 wiedzg i dodwiadczenie jezeli w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres prowadzenia dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, wykonat lub wykonuie nale2ycie co najmniej dwa zam6wienia (umowy) polegaj4ce na dwiadczeniu usfug kurierskich, przy czymka2de z zam6wieri: Oznaczenie sp r awv: DKRZ-WPO-RS D A-L5 1d^t Strcna 3 z 26

4 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunk1w zam6wienia a) obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i dostarczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagraniry przesylek kurierskich, b) bylo Swiadczone przez okres nie kr6tszy niz 12 miesigcy, 3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokonl'wania oceny spelnienia tego warunku. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu dokony'wania oceny spelnienia tego warunku. Zamawiaj4cy wykluczy z postgpowania o udzielenia zam6wienia WykonawcA, kt6ry w okresie 3 lat przed wszczgciem postepowania w spos6b zawiniony powaznie naruszyl obowi4zki zawodowe, w szczeg6lnodci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzialarria lub raz4cego niedbalstwa nie wykonai lub nienale2ycie wykonal zam6wienie, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy. Wykonawca obowi4zany jest wykazad nie p6lniej ni2 na dzieri skladania ofert, spetnienie warunk6w, o kt6rydr mowa w art.22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia go z postepowania z powodu niespelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W celu wykazania spelniania warunk6w udziafu okredlonych w pkt 2 ppkt 2), Wykonawca moze polegai na zasobach irmych podmiot6w, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nimi stosur*6w, na zasadach okreilonych w art. 26 ust. 2b ustawy. Je2eli dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu Wykonawca polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, niezale2nie od charakteru prawnego l4cz4cych go z nim stosunk6w, obowi4zany iest udowodnii Zamawiajecemu, ii. bgdzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizagi zam6wieni4 w szcze96lnodci: 1) przedstawiaj4c w tym celu pisemne zobowi4zanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby wykonywania zam6wienia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji danego podmiotu. Podmiot, kt6ry zobowiqzal sig do udostgpnienia zasob6w odpowiada solidamie z Wykonawc4 za szkodg Zamawiaj4cego powstal4 wskutek nieudostgpnienia tych zasob6w, chyba 2e za nieudostgpnienie zasob6w nie ponosi winy, otaz n \ Ft.-7 2) w celu oceny, czy Wykonawca bgdzie dysponowal zasobami irmych podmiot6w w stopniu niezbgdnym do nale2ytego wykonania zam6wienia oraz oceny/ czy stosunek l4cz4cy Wykonawcg z tymi podmiotami gwaranhie vnczywisty dostep do ich zasob6w, Wykonawca na wezwanie Zamawiaj4cego obowi4zany bgdzie zlo2y( stosowne dokumenty dotyczqce w szczeg6lno6ci: a) zakresu dostgpnych Wykonawcy zasob6w irmego podmiotrl b) sposobu wykorzysria przez Wykonawca zasob6w irmego podmiotu przy wykonaniu zam6wieni4 c) charakteru stosunku jaki bgdzie i4czyl Wykonawcg z irurym podmiotem, d) zakresu i okresu udziafu innego podmiotu przy wykonywaniu zam6wienia. Wykonawcy nalei.4cy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dna " r. O znaczenie sprawu; DKRZ-WPO-RS D A-75, A' nstrona4z26 //n\\ ll (/u"y Y

5 Specyfikacj a istotnych warunk6w zam6wienia o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz. U. z 2007 r. r 5Q poz.331- zp6ln. zm.), sktadaj4cy odrgbne oferty, obowi4zani s4 wykaza{ Ze istniej4ce migdzy nimi powi4zania nie prowadz4 do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy Wykonawcami w niniejszym postepowaniu. 8. Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniu, okredlonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5) ustawy, Wykonawca na 24danie Zamawiaj4cego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiqzany zlo y( o{wiadczenia i dokumenty wskazane w rozd.ziale IX. OSwiadczenia i dokumenty maj4 spelniai wymagania okreilone w przepisach Rozporz4dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia'1.9 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokument6w, jakich moze z4da( Zamawiaj4cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog4 byi skladane, zwane d.alej rozporz4dzeniem (Dz. U. z 201,3 r. poz.231). Dla wykazania spelniania warunk6w udzialu w postepowaniq opisanych w rozdz. VIII pkt. 2 SIWZ, Zamawiaj4cy 24d.a zloienta: 1) o5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postepowaniu, o kt6rych mowa w ustawie. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 1 do SIWZ; 2) o5wiadczenie Wykonawcy lub inny dokument potwierdzaj4cy, 2e Wykonawca aktualnie posiada uprawnienia do wykon;'wania dzialalnodci gospodarczej w zakresie wykonywania dzialalno6ci pocztowej niewymagaj4cej zezwolenia i jest wpisany do reiestru operator6w pocztowyclr, zgodnie z ustaw4 z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. ^1529). Zlo2ony dokument powinien wskazywai numer wpisu w w/w rejestrze; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqgiych r6wniez wykony-wanych" gl6wnych usfug, w okresie ostatnich trzech lat przed uply'wem terminu skladania ofert, a iezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w na rzecz kt6rych usfugi zostaty wykonane, oraz zal4czeni.e dowod6w, czy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie. Formularz wykazu podany jest w zalqczniku nr 2 do SIWZ; Jei:eli wykazuj4c spelnienie warunk6w udzialu opisanych w rozdz. VIII pkt 2 SIWZ, Wykonawca powofu.je sig na zasoby irlnych podmiot6w, a podmioty te bgd4 braty udzial w realizacji. zam6wienia, jako jego podwykonawcy, Wykonawca zobowi4zany jest zloly(. w odniesieniu do tych podmiot6w dokumenty wymienione w pkt 3 ppkt 1). DIa wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy w okolicznodciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5) ustaw, Zamawiaj4cy 24da zlozenia nastgpuj4cych dokument6w (w przypadku Wykonawclw wspllnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia * dokument sldada kn2dy z Wykonawc6w wystgpuj4cych usp6lnie): 1) odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Wz6r formularza odwiadczenia podany jest w zal4czniku nr 3 do SIWZ; 2) listy podmiot6w nale24cych do tel' samej grupy kapitatowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, albo informacji o tyrn, Ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej, podpisanej przez osoby upowa2nione do reprezentacji Wykonawcy. Wz6r formularza odwiadczenia dotycz4cy funkcjonowania Wykonawcy w ramach grupy kapitalowej stanowi zal4cznik nr 4 do Oznaczenie svrawu; DKRZ-WPO-RS D A-1.5 a-/" /-J Strons 5 z 26.\l. A il. /i7 \ $^ ibr 1

6 Sp ecyfikacj a istotny ch w munk6w zamowmnra SlWZ; 3) je2eli Wykonawca wykazuj4c speinianie warunk6w udziafu o kt6rych mowa w art.22 rtst. -I ustawy, polega na zasobach innych podmiot6w, na zasadach okredlonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te b9d4 braty udzial w realizacji czg6ci zam6wienia, Wykonawca zobowi4zany jest zloiy( w odniesieniu do tych podmiot6w dokument wymieniony wyiej w ppkt 1); 1. W postepowaniu wszelkie o6wiadczeni4 wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj4cy i Wykonawcy przekazuj4 w jqzyku polskim, w formie pisemnej b4d.t za pornoc4 faksu lub drog4 elektroniczn4 z zaslrzezeniem posianowiefl pkt Oiwiadczenia i dokumenty dla wykazania spelniania warunk6w udziafu w postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o kt6rych mowa w rczdz,ix SIWZ, skladane przez Wykonawcg na skutek wezwania Zamawiaj4cego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, bgd4 zlo2one w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno6(. z oryginalem przez osobgly upowaznione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiaj4cy uzna te odwiadczenia i dokumenty za zlozone w wyznaczonym Ierminie, je2eli zostan1 zlozone w formie pisemnej do siedziby Zamawiaj4cego przed uplywem wyznaczonego terminu. 3. Zamawiaj4cy na swojej stronie internetowej opublikowal Ogloszenie o zam6wieniu oraz niniejszeslwz. a stronie te;'zamawiat4cy bedzie tak2e publikowal: 1) zawiadomienia oraz informacje zwi4zane z prowadzonym postgpowaniem, w tym zwlaszcza: zapylania Wykonawc6w o wyjasnienie tre6ci SIWZ wraz z wyjadnieniami Zamawiaj4cego do iych zapyiafi; zawiadomienia o zmianach tredci SIWZ; zawiadomienia o przedlu2eniu terminu skladania ofert; zawiadomienie o uniewa2nieniu postgpowania; zawiadomienie o wybone oferty, o kt6rym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 2) tredci odwolari dotycz4cych tredci Ogioszenia o zam6wieniu lub tredci SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawc6w do wzigcia udzialu w postepowaniu tocz4cym sig w wyniku wniesienia odwolania. 4. ie b9d4 udzielane wyjadnienia na zapytania dotycz4ce niniejszej SIWZ, kierowane w formie ustnej bezpo6redniej Iub drog4 telefoniczn4. 5. Wykonawca moi,e zwr6cit sig do Zamawiaj4cego o wyjadnienie tredci SIWZ. Zamawiaj4cy udzieli wyja6niefl niezwlocznie, jednak nie p6lnig nin na 2 dni przed upir'lvem terminu skladania ofert pod warunkiem, 2e wniosek o wyjadnienie SIWZ wptynie do Zamawiaj4cego nie ni2 do kofica dnia. w kt6rvm u terminu skladania ofert Wykonawca jest zwiqzany ofert4 przez okres f,q!!= Bieg terminu zwi4zania ofert4rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. O zn acz enie sn r aw u : DKRZ-WPO-RS D A-1.5 {o**u"*

7 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk1w zam6wienia 1. Zamawiaj4cy ustala wadium na caiodi przedmiotu zam6wienia w wysokodci ,00 zl (slownie zlotych: pigtnaicie tysigcy). Wadium moze byi wnoszone w jednej lub kilku nastgpu;'4cych formach: 3. a) pieni4dzu, b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczgdnodciowo-kredytowej, ztymt 2e poryczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieniginym, c) gwarancjachbankowycll d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsigbiorczoSci (Dz. U ,4 r. po2.1,804). Wadium w formie pienigznej nale2y wplacii przelewem na rachunek bankowy: z dopiskiem,,bp-dkid.z-,, Swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego usfug kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym" -,,K',nr sptavty: DKRZ-WPO-RS DA-' Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skladania ofert, na caly okres zwiqzania ofert4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pienigznej, Wykonawca z zachowaniem wtadciwej starannodci winien dokonai przelewu pienig2nego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyz za termin wniesienia wadium w formie pieniginej przlmuje sig termin uznania kwoty wadium na podanym wy2ej rachunku bankowym. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub porgczenia winien zawiera( bezwarunkowe i nieodwolalne zobowi4zanie gwaranta lub porgczyciela zaplaty wymaganei kwoty wadium, na pisemne Z4danie Zamawiaj4cego wzywaj4ce do zaplaty kwoty wadium, powstale na skutek okolicznoici okredlonych w ustawie (zaleca sig nie x!,yinat na trwnle tego dokumentu do catoici oferty). W dokumencie tym, gwarant/porgczyciel nie mo2e uzaleznia( dokonania zaplaty od spelnienia przez beneficjenta (BP) dodatkowych warunk6w (np. 24danie przeslania wezwania zaplaly za po6rednictwem banku prowadz4cego rachunek BP, albo i.4d,anie zlolenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedto2enia dodatkowych dokument6w (opr6cz dokumentu potwierdzaj4cego umocowanie os6b do wystepowania w imieniu BP z 24daniem zaplaty). Zamawiaj4cy zwr6ci wadium na zasadach okredlonych w ustawie. Zamawtaj4cy zatrzyma wadium w przypadkach okredlonych w ustawie. L Wykonawca mo2e zloly( tylko jedn4 ofertg. Tredi oferty musi odpowiadai tre6ci SIWZ. Ofert4 zostanie sporz4dzona w jezyku polskim, zgodnie z treici4 formularza oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ.,raz z ofert4wykonawca z1o2y, sp orz4dzone w jqzyku polskim: Oznaczmie sorauv: DKRZ-WPO-RS D A-15 LT,;ffiw

8 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienia ) odwiadczenia i dokumenty, wymienione w rozdziale X SIWZ; 2) pelnomocnictwo do podpisywania oferty i jej zal4cznik6w, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokument6w, zlo2onych wraz z ofert4; 3) formularz asortymentowo-cenowy, wedfug wzoru pod,anego w zal4czniku nr 6 do SIWZ 4) wykaz liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierajqcych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych ZamawiajAcego, wedfug wzoru podanego w zal4czniku nt 7 do SIWZ; 5) oryginal dokumentu potwierdzaj4cego wniesienie wadium, w przypadktr wnoszenia wadium w formie niepienig2nej. Wykonawcy skladaj4cy oferte wsp6ln4 ustanawiaje pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu albo do reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy. Pebromocnictwo musi znajdowai sig w ofercie wsp6lnej Wykonawc6w. Pelnomocnictwo musi byt zloizone w oryginale lub kopii po6wiadczonej za zgodno6( z oryginalem przez notariusza. Pelnomocnik pozostaie w kontakcie z Zamawiaj4cym w toku postepowania i do niego Zamawiaj4cy kieruje informacje, korespondencjg itp. Formularz oferty, formularz asortymentowo-cenowy i o6wiadczenie o spelnieniu warunk6w udzialn w postgpowaniu maj4 byi zlo2one w formie oryginafu i podpisane przez osobglyl upowa2nion4,/e do reprezentowania Wykonawry. Wszystkie pelnomocnictwa zal4czone do oferty naleiry Aoiry( w oryginale lub kopii podwiadczonej no tarialnie, b4d1. przez osobgly I.udzielajece pelnomocniciwa. Pozostaie o6wiadczenia i dokumenty mo2na zloly(. w formie oryginafu lub kopii. Kopie maj4 byi po6wiadczone za zgodno6(. z oryginalem przez osobg/y upowa2nionq,/e do reprezentowania Wykonawcy, z wyl4czeniem postanowied dotycz4cych po6wiadczania za zgodno6(. z oryginalem kopii pelnomocnictw. JeZeli do reprezentowania Wykonawcy upowa2nione s4 l4cznie dwie lub wigcej os6b, kopie dokument6w musz4 byi potwierdzone za zgodno6( z oryginalem przez te osoby. W przypadku Wykonawc6w wsp6lne ubiegaj4cych sie o zam6wienie oraz w przypadku innych podmiot6w, na zasobach kt6rych polega Wykonawca na zasadach okre6lonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokument6w dotycz4cych odpowiednio Wykonawry lub tych podmiot6w s4 poiwiad.czane za zgodnodi z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub te podmioty. Poiwiadczenie za zgodno6( z oryginalem nalely sporz4dzii w spos6b umo2liwiaj4cy identyfikacjg podpisu (np. podpis wraz piecz4tk4 irnienn4 lub czytelnie imig i nazwisko). Ofertg wraz z jej zal4cznikami oraz odwiadczeniami i dokumentami wymienionymi w rozdziale W, naleiry zlolyi w mieiscu wskazanq w SMZ, w zamknietym opakowaniu/kopercie, w spos6b zabezpieczaj4cy nienaruszalnoii do terminu otwarcia ofert. Oferta w pruetatgtr nieograniczonym prowadzonym pzez BP-DKIiZ pn.,,swiadczenie dla arodowego Banku Polskiego uslug kffierskich w obrocie krajowym i zagranicznyr{', : DKR.ZWPO-RS D A-15 a opakowaniu/kopercie nalezy podai: nazwg i adres siedziby Wykonawcy oraz numer telefonu i faksu! Wszystkie dokumenty i odwiadczenia sporz4d.zone w jgzyk.u obcym nale2y zloly(. wraz z tlumaczeniem na iezyk polski. Oznaczenie sp rcrwu: DKRZ-W?O-RS D A-75 :'i n \lw I stronaazza (

9 Sp ecyfikacj a isto tny ch w arunkdw zam6wieiia 12. Dopuszcza sig u2ywanie w oiwiadczeniac[ ofercie oraz innych dokumentach okre6lefi obcojgzycznych w zakresie okre6lonym w art. 11 ustawy z dnia 7 paidziernika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz. U. z 1999 r. r 90 poz. 999 z p62n. zm.). IJ. Zaleca sig, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekdcie olefiy by+y parafowane wiasnorgcznie przez osobgly / podpisuj4cq,/e ofertg. 1,4. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e zmienii oferte (poprawit, uzupetnii). Zmiana ta mo2e nast4pii tylko poprzez zlolenie Zamawiaj4cemu oferty zmieniaj4cej, wedlug takich samych zasad ;'ak wcze6niej zlolona ofefi4 w opakowaniu/kopercie posiadaj4cym dodatkowy dopisek:,,zmiana" (opr6cz oznakowania jak w pkt 10). Oferta zmieniaj4ca wcze6niej zlo2on4 ofertg musi jednoznacznie wska4wai, kt6re postanowienia wczedniej zlo2onej oterty zncrehr zmianinna 17. Przed uplywem terminu skladania ofert Wykonawca mo2e wycofai zlo2on4 ofertg. W tym celu Wykonawca zlo2y Zamawiaj4cemu pisemne powiadomienie o wycofaniu ofert, podpisane przez osobg/y upowaznion4,/e do reprezentowania Wykonawcy (wraz z do!4czonym aktualn).ryn odpisem z wladciwego rejestru Wykonawcy). Zamawiaj4cy zwr6ci Wykonawcy iego ofertg, bezpodrednio do r4k osoby upowaznionej przez l{ykonawca - za pokwitowaniem odbioru lub przedle poczt4 na adres wskazany w pi6mie. 1,6. Wykonawca przyjmuie na siebie odpowiedzialno6c za wszelkie negatywne skutki wynikle z nieprawidlowego zaadresowania, oznaczenia lub zamknigcia opakowania/kop erty z ofert+ w tym takie za blgdne skierowanie opakowania/koperty z ofertq do innei kom6rki organizacyjnej Zamawiaj4cego lub jej przedterminowe otwarcie. Praktyczne zalecenia ( nie obligatoryjne) dotycz4ce ulo2enia dokument1 w ofercie: L) dokumenty pogrupowat, ug kolejno1ci: a) formularz oferty + zal4czniki do oferty, b) petnomocnictwo oraz oiwiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale lx; 2) wszystkie kartki ponumerozoat i spiq( lzszytl zbindowat itp. ( za wyj4tkiem dokumentu wndialnego i ewentualnych dokumentbw zastrze2onych przez Wykonawc? na podstawie art.8 ust.3 ustawy). 1. Mieisce skladania ofert: arodowy Bank Polski ul. Swigtokrzyska 1L121, Warszawa Kancelaria BP Kancelaria BP przyjmu;'e oferty:!) zlozone bezpo6rednio w Biurze Podawczym Kancelarii BP ( wejdcie do obiektu od strony ul. Swigtokrzyskiej). Czas urzgdowania Biura Podawczego Kancelarii BP: w dni robocze od poniedzialku do pi4tku, w godzinach: 8:00-16:00, lub 2) przeslane drog4 pocztowa. 2. ofertg nalely zloly(.w nieprzekraczalnym terminie ao ani^ A(*.:.(Q,fr..-,rttr. do godz. 10:00 Decyduje data i godzina wptywu oferty do Kancelarii BP IBP w spos6b podany wylei w pkt.l. Oznaczenie sorazov: DKRZ-WPO-RS D A-L5 {-r/'--' "( 'i Strona9 (_$^ z 26 tid- t{

10 Specyfikacja istotnych warunkow zam6wimia 3. Oferta zlo2ona po terminie zostanie zwr6cona, na zasadach okredlonych w art. 84 ustawy. a. Otrgargie ofe-rtngst4pi w siedzibie Zamawiaj4cego tj. Warszawa, ul. Swigtokrzyska 11,121w d,niu...il#..:.. 0..ff...a s r.o godz. 1i.:00. / 5. Osoby zainteresowane udzialem w jawnym otwarciu ofert proszone s4 o przybyci.e 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek ( niezbgdne jest posiadanie dowodu to2samoici np. dowodu osobistego; zbi6rka w holu gl6wnym BP - wejdcie od strony ul. Swigtokrzyskiej). 1. Dla cel6w por6wnania ofert i wyboru najkorzysiniejszej oferty - zgodnie z kryteriami okredlonymi w rozd.ziale XVI - Wykonawca w Formularzu oferty, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 5 do SIWZ poda swoj4 ceng oferty, wyliczon4 zgodnie ze sposobem podanym w Formularzu asortymentowo-cenowym, kt6rego wz6r stanowi zal4cznik nr 6 do SIWZ. Podstaw4 do ustalenia ceny oferty s4 wymagania Zamawif4cego okredlone w SIWI w tym w istotnych postanowieniach umowy (zal4cznik nr 8 do SIWZ). 3.,l 5. Wykonawca w formularzu oferty okredli ceng oferty w PL t4cznie z podatkiem od towar6w i ushrg (podatkiem YAT), z zastrzeleniem postanowief( pkt 10. Cena oferty moze byi tylko jedna. ie dopuszcza sig wariantowoici cen. Ceny jednostkowe netto podane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym (zal4cznik nr 6 do SIWZ), bed4 stale przez caly okres obowi4zl'wania umowy (z zasftzezeniem postanowiefi zawartych w istotnych postanowieniach umowy). Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji Formularza asortymentowo-cenowego bgd4 zawieraty wszystkie koszty zwi4zane z prawidlow4 realizacji zam6wienia. 7. Zamawiaj4cy nie dopuszcza aby Wykonawca dokonywal przesunigi wartodci cenowej danej pozycji Formularza asortymentowo-cenowego do innej pozyc;'i lub pomigdzy poszczeg6lnymi ipon nnzwriemi 9. Zamawiaj4cy wymaga realnego uksztattowania wysokodci cen jednostkowyct! g. ceny jednostkowe mai4 obejmowai wszystkie koszty wykonania pozygi do jakiej dana cena sig odnosi. Podstaw4 wyliczenia nale2nego Wykonawcy wynagrodzenia b9d4 ceny jednostkowe netto pod,ane przez Wykonawcg w Formularzu asortymentowo-cenowym, a tak2e aktualna na dzieri spelnienia dwiadc zenia przez Wykonawce stawka podatku od towar6w i uslug (podatku VAT). 10. Je2eli zostanie zlolona ofert4 kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zku podatkowego Zamawiaj4cego zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i usfug (podatek VAT) w zakresie dotycz4cym wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, Zamawiaj4cy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek wplacii zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. LL. Zamawiaj4cy nie przewiduje mozliwodci prowadzenia rozliczeri w walutach obcych. Rozliczenia migdzy Wykonawcq azamawiaj4cym b9d4 dokonl'rvane w ziotych polskich. Zamawiaj4cy poprawi oczywiste omylki pisarskie i omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w nastgpuj4cy spos6b: Oznaczanie sor awu: DKRZ-14?O-RS D A-'15 Xnrr*,ro,ru c./-- n"^)^t* [

11 Sp ecyfikacj a istotny ch w arunk6w zam6wienin 13. 1) 2) w przypadku, gdy Wykonawca poda ceng oferty w Formularzu oferty lub poszczeg6lne wartoici w Formularzu asortymentowo-cenowym z doktadno6ci4 wigksz4 ni2 do drugiego miejsca po przecinku lub dokona ich nieprawidlowego zaokr4glenia, to ten spos6b wyliczenia ceny zostanie uznarry za oczywist4 omytkg rachunkow4. Zamawiaj4cy dokona przeliczenia podanych w ofercie kwot do dw6ch miejsc po przecinkr4 stosuj4c nastgpuj4c4 zasadg: podane w ofercie kwoty zostan4 zaokr4glone do pelnych groszy, przy czym koric6wki poni2ej 0,5 grosza zostan4 pominigte, a koric6wki Q5 grosza i wyzsze zostan4 zaokr4glone do 1 grosza; w przypadku sumowania warto6ci skladaj4cych sie na przedmiot zam6wienia - je2eli obliczona cena oferty nie odpowiada sumie poszczeg6lnych wartosci, przyjmuje si9, 2e prawidlowo podano poszczeg6lne wafioici za poszczeg6lne pozycje zam6wienia; w przypadku mno2enia cen jednostkowych i liczby jednostek miar - je2eli obliczona wartodi nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej onz liczby jednostek miar, przimuie sig, Ze prawidlowo podano liczbg jednostek miar oraz ceng jednostkow4. Zamawiaj4cy poprawi r6wniel oczywiste omylki rachunkowe w ofercie i uwzglgdni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek w ten spos6b, iz przyjmie za prawidlowe podane przez WykonawcA w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowe netto oraz stawkg podatku VAT. 74. Zamawiaj4cy informuje, Ze nie przewiduje mo2liwo6ci udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zam6wienia. 1. Oceniane bgde wylacznie oferty nieodrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj4cy bgdzie kierowal sig ni2ej opisanymi kryteriami: 1),,Cena oferty" - znaczenie w ocenie 80% Soos6b dokonania oceny kryteriurn wg. wzoru: -: (pkt) Cb Cn -cena najni2sza spodr6d wszystkich zlo2onych ofert Cb - cena w badanej ofercie 2),,Liczba os6b dedykowanych do obsfugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbierai4cych i dostarczaj4cych'przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj 4cego" - znaczenie w ocenie 207o Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawca w,,wykazie liczby os6b dedykowanych do obshrgi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tt. os6b odbierajacych i dostalczai4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" stanowi4cym zal4cznlk nr 7 do SIWZ. W kryterium,,liczba os6b obsfuguj4cych jednostki organizacyjne Zamawiai4cego w trakcie rcalizacji zam6wienia (umowy), tj. os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" mo2liwe jest uzyskanie maksymalnie 20 pkl przy czymi Oznaczenie sor awu: DKM-WPO-RS D A-L5 (--r/< f,r,ono rr rru /,L*^\ q/ r fl

12 Specyftkacj a isto tny ch w arunk6w zamowterua a) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,l4czna liczba os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego" (Lr). Maksymalna liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednej jednostki organizacinej Zamawiai4cego nie mo2e przekraczai 10 os6b. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcg do obsfugi jedneijednostki organizacyjnej Zamawiaj4cego wigkszej liczby os6b (kurier6w) ni2 1O o{erta takiego Wykonawcy zostame odrzucona jako ni ezgodna z SIWZ. Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: L, =+*.10 Lr - liczba przyznanych punkt6w w kategorii Lo ^i" - najmniejsza liczba os6b dedykowanych do obsfugi jednostek orgarizacylnych Zamawiai4cego, ze wszystkich zlozonych ofert, Lo b.o. - liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizaclnych Zamawiaj4cego, z badanej oferty b) Maksymalnie 10 punkt6w w kategorii,,liczba os6b zatrudnionych na umowe o prace/ z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi iednostek organizacyinych Zamawiaj4cego " (Lz). Z podr6d zadeklarowanej przezrykonawca l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego, Wykonawca wska2e liczbg os6b, kt6re w trakcie realizacji zam6wienia zatrudni na podstawie umowt o pracg, z co najmniei minimalnym wynagrodzeniem, o kt6rym mowa w Ustawie z dnia 10 p a1dziernika 2002 r. o minimalnym wyna grod.zeniu za praca (Dz. U. z 2002r. r 200, poz. L679 z p6in. zm.). Punktacja przyznawana bgdzie wg. wzoru: Pzt' Lz, = P? *. 1 0 Lz - liczba przyznanych punkt6w w kategorrr Pz l.o. - procent os6b zatrudnionych na umowe o prac g z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obsfugi jednostek organizacyjnych Zamawiaj4cego w badanej oferty, Pz ^u - najwylszy procent os6b zatrudnionych na umowg o prace z l4cznej liczby os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego, ze wszystkich zlozonych ofert Suma punkt6w (L) przyznanych Wykonawcy w kryterium,,liczba os6b dedykowanych do obslugi jednostek organizacfnych Zamawiaj4cego w trakcie realizacji zam6wienia (umowy), tj, os6b odbieraj4cych i dostarczaj4cych przesylki kurierskie z/do jednostek ot ganiz acy iny ch Zamawiaj 4ce go" wynosi: L=Lr+Lz 3. Wartodi wagowa wyrazona w procentach bgdzie uryrazona w punktach (1%=1pkt). 4. Oferta mo2e uzyskai maksymalnie 100 pur*t6w. 5. Zanajkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska w ocenie najwy2sz4 liczbg punkt6w. Rozdz. XVII In{ormacja o fornalno5ciach, jakie winny zostad dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zam6wienie puhli{zne pfzne oznaczentesprawy;dkrz-wpo-rs da-1s,.- r*, 3/ D UoL ntt'rrrk[^ k,.',/,;- L Yl I \YV \l