INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty

2 Zawartość Zawartość... 2 Działania uwzględnione w projekcie... 3 Dostęp do Internetu opis, cele, wymagania,... 5 e-learning - opis, cele, wymagania Obieg spraw i elektroniczna obsługa klienta opis, cele, wymagania Serwis dla absolwentów Serwis "Przyjaciele i Sympatycy KUL" Digitalizacja zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego

3 Działania uwzględnione w projekcie 1.1 Dostęp do Internetu Wzrastająca liczba komputerów przenośnych oraz duża liczba gości odwiedzających KUL powoduje, że obecne rozwiązanie dostępu do Internetu oparte na sieciach przewodowych jest niewystarczające i nierozwojowe w świetle zmian technologicznych, potrzeb użytkowników oraz ogranicza możliwości rozwoju usług internetowych świadczonych przez Uczelnię. 1.2 e-learning Pomimo istniejących możliwości zainteresowanie dydaktyków e-learningiem jest niewielkie. Obecnie w trybie e-learningowym prowadzony jest jeden kierunek studiów (e-pedagogika), jeden przedmiot ogólnouniwersytecki (przysposobienie biblioteczne) i pojedyncze inne przedmioty. Przygotowywane materiały dydaktyczne są najczęściej nieatrakcyjne wizualnie oraz monotonne w zakresie wykorzystywanych technik dydaktycznych. Platformę e-learningową jest traktowana niekiedy wyłącznie jako miejsce kontaktu ze studentami lub innym razem jako miejsce zamieszczania materiałów, bądź też wykorzystywana wyłącznie jako narzędzie sprawdzania wiedzy. 1.3 Obieg spraw i elektroniczna obsługa klienta Platforma e-kul zawiera narzędzia do obsługi klienta wewnętrznego, wewnętrzny obieg spraw. Brak jest zewnętrznej skrzynki podawczej dostępnej dla instytucji oraz osób trzecich - w konsekwencji nie jest prowadzona elektroniczna obsługa klienta zewnętrznego. 1.4 Serwis dla absolwentów Osłabienie kontaktu z absolwentami przyczynia się do zmniejszenia ilości kandydatów spoza województwa Lubelskiego. Kontakt z absolwentami Uczelnia stara się podtrzymywać za pośrednictwem poczty. W dobie wzrastającej popularności Internetu, wraz z postępującą zmianą pokoleniową, naturalna wydaje się jednak stopniowa zmiana kanałów komunikacji. 1.5 Serwis "Przyjaciele i Sympatycy KUL" Obecnie Towarzystwo Przyjaciół KUL nie wykorzystuje nowoczesnych technik komunikacyjnych, nie dysponuje platformą umożliwiającą działalność w Internecie. Prowadząc działalność w dotychczasowy sposób, w związku z wymianą pokoleń i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, TP KUL skazuje się na marginalizację swojego znaczenia. 1.6 Digitalizacja zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego Muzeum posiada obecnie ponad dokumentów i zdjęć przechowywanych w archiwum. Co roku wzbogaca się o wiele następnych eksponatów czy to ofiarowanych przez przyjaciół KUL, pracowników czy też dotyczących najnowszej, tworzącej się historii. Te często bezcenne,nie tylko z punktu widzenia historii Uniwersytetu, zbiory wymagają digitalizacji w celu ich skatalogowania oraz ochrony i utrwalenia. Powstała w ten sposób baza mogłaby zostać upowszechniona poprzez 3

4 kanał jakim jest Internet. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest wsparte techniką digitalizacji Muzeum Powstania Warszawskiego. 4

5 Dostęp do Internetu opis, cele, wymagania, Po przeanalizowaniu sytuacji ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na podstawie materiałów przedstawionych przez podmioty biorące udział w Projekcie wyłania się kilka podstawowych grup problemów w zakresie infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego na KUL. Poniżej został przedstawiony zwięzły opis obecnych problemów Beneficjentów Projektu. Dostęp do Internetu Aktualnie na terenie Uczelni dostęp do Internetu jest możliwy w obrębie: agend administracyjnych (około 260 stanowisk), katedr (około 1000 stanowisk głównie dla pracowników dydaktycznych), pracowni dydaktycznych (dla studentów, głównie podczas zajęć dydaktycznych), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych w bibliotekach zakładowych (89 sztuk), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych w bibliotece głównej (35 sztuk), stanowisk szybkiego dostępu zlokalizowanych na korytarzach (42 terminale). Szkielet sieci budowany jest na urządzeniach umożliwiających transfer informacji z prędkością 1Gb. Większość budynków Uczelni połączona jest liniami światłowodowymi. Wyjątkiem jest budynek przy skrzyżowaniu ulicy Zielonej i Staszica. Pasmo dostępowe dla całej infrastruktury KUL to: w Lublinie 1Gb/1Gb, w Tomaszowie Lubelskim to 2Mb/512kb, w Kazimierzu Dolnym (Dom Pracy Twórczej KUL) brak dostępu do Internetu. Uczelnia korzysta z szeregu serwerów PROXY pozwalających zmniejszyć ruch wyjściowy do popularnych serwisów. Dostęp do Internetu na Uczelni wymaga autoryzacji i jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających konto założone przez administratora sieci Na Uczelni nie funkcjonuje obecnie infrastruktura oparta o sieci bezprzewodowe (wyjątek stanowią pojedyncze niezabezpieczone i w pełni otwarte punkty dostępowe na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym). Z dostępem do Internetu wiąże się też możliwość skorzystania z serwisu Rekrut. Na Uczelni rekrutacja jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną 5

6 W ramach przedmiotowego zadania wykonawcy powinie zgodnie z przedmiotowym programem wykonać pracę polegającej w szczególności na: 1.1 Modernizacja sieci szkieletowej oraz styku z dostawcą internetowym. Wymiana podzespołów w istniejących urządzeniach umożliwiająca transfer informacji w rdzeniu sieci oraz łączność z dostawcą internetowym z prędkością 10Gb. Rozbudowa istniejącej infrastruktury o kolejne urządzenia brzegowe umożliwiające podłączanie stacji roboczych w szczególności punktów sieci bezprzewodowej. Uzasadnione wydaje się zainstalowanie systemu służącemu aktywnemu monitorowaniu sieci (sonda IDS) służącego podwyższeniu bezpieczeństwa rozwiązania oraz wymiana serwerów pełniących rolę kontrolerów domeny i systemu autentykacji i autoryzacji. Posiadane urządzenia oparte są na konstrukcji modułowej, pozwala to na wymianę elementu bez konieczności wymiany innych składowych tych urządzeń. Nie bez znaczenia jest również zgodność konfiguracji oraz znajomość urządzeń i oprogramowania przez obsługę informatyczną. Modernizacja urządzeń na punkcie styku z dostawcą Internetu do przepustowości 10Gb/10G b( routerów, przełączników i innych urządzeń aktywnych ) 1.2 Zabezpieczenia serwerowni w Bibliotece oraz Akademiku Żeńskim poprzez budowę stref dostępu, Budynek biblioteki winien być wyposażony w system kontroli dostępu: czytniki kart magnetycznych zlokalizowane przy drzwiach prowadzących w obszary szczególnie chronione (magazyny zbiorów specjalnych) i niektóre służbowe. System winien identyfikować numery kart i moment ich użycia, tym samym automatycznie rejestrować i archiwizować dane na temat przebywania osób w danym pomieszczeniu w określonym czasie. Karty dostępu winny być jednocześnie identyfikatorami pracowników. Ponadto należy wprowadzić do systemu sygnalizacje włamania i napadu: który powinien objąć wszystkie magazyny zbiorów specjalnych i większość pracowni. System winien sygnalizować do stanowiska nadzoru fakt otwarcia drzwi w danej strefie bez uprzedniego rozbrojenia tej strefy. 1.3 Budowa sieci bezprzewodowej we wszystkich budynkach zlokalizowanych w Lublinie, Tomaszowie Lubelskim oraz Kazimierzu Dolnym (24 budynki). Zakup i instalacja systemu składającego się z dwóch samodzielnych i ze 164 urządzeń dostępowych lekkich (nie posiadających trwale zapisanej konfiguracji po odłączeniu od zasilania) umożliwiających pokrycie siecią bezprzewodową, pracującą w standardzie n i poprzednich, większości publicznych powierzchni Uczelni, zarządzanych centralnie z kontrolera. System musi móc eliminować niepożądane - obce punkty dostępowe. Instalacja systemu związana jest z budową sieci zasilającej urządzenia dostępowe oraz doprowadzeniem sygnału logicznego. Rozwiązanie musi współpracować z istniejącą infrastrukturą sprzętową oraz systemem autentykacji i autoryzacji, w szczególności musi dynamicznie lokalizować klienta do odpowiedniej podsieci w zależności od posiadanych przez użytkownika uprawnień. W lokalizacji nie posiadającej przyłącza światłowodowego należy zbudować radiolinie pracującą w paśmie ogólnodostępnym. 6

7 Zakup i instalacja systemu składającego się z dwóch urządzeń samodzielnych i ze 164 urządzeń dostępowych lekkich (nie posiadających trwale zapisanej konfiguracji po odłączeniu od zasilania) Wykonanie sieci zasilającej urządzenia dostępowe oraz doprowadzeniem sygnału logicznego. Zakup urządzeń i zestawienie radiolinii pracującej w paśmie ogólnodostępnym w lokalizacji nie posiadającej przyłącza światłowodowego. Urządzenia powinny spełniać następujące wymagania: Kontroler bezprzewodowy (obsługujący do 150 access-pointów). Kontroler musi spełniać następujące wymagania: zarządzać centralnie wszystkimi access-pointami umożliwiać zbieranie informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do access-pointów zarządzanych przez kontroler bezpośrednio z interfejsu WWW kontrolera (adres MAC, stan uwierzytelnienia stacji, przydzielony adres IP) umożliwiać uzyskanie informacji na temat obciążenia poszczególnych kanałów radiowych. umożliwiać zbieranie informacji na temat innych access-pointów będących w zasięgu propagowanej sieci generować informacje o ruchu w sieci zgodnie z RADIUS Accounting zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; pozwalać na definiowanie co najmniej 4 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania lub jego wyłączenie dla każdego z SSID oraz rozdziału ruchu do odrębnych VLAN-ów (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access- Accept protokołu RADIUS zarządzając access-pointami pracującymi w standardach WPA-Enterprise/TKIP oraz WPA2-Enterprise/AES propagującymi sieć, gwarantować przełączanie użytkownika między access-pointami, w czasie nie dłuższym niż 50ms; przełączenie użytkownika musi się odbywać bez ponownego uwierzytelnienia zarówno w WPA-Enterprise/TKIP jak i WPA2-Enterprise/AES; wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie dowolnej ilości access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale oraz propagujące 1 BSSID dla konkretnego użytkownika w obrębie określonej grupy. zapewnić dostęp do sieci poprzez współprace z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES Kontrolery bezprzewodowe (obsługujące do 30 access-pointów każdy) Kontroler musi spełniać następujące wymagania: zarządzać centralnie wszystkimi access-pointami 7

8 umożliwiać zbieranie informacji o poszczególnych stacjach roboczych podłączonych do access-pointów zarządzanych przez kontroler bezpośrednio z interfejsu WWW kontrolera (adres MAC, stan uwierzytelnienia stacji, przydzielony adres IP) umożliwiać uzyskanie informacji na temat obciążenia poszczególnych kanałów radiowych. umożliwiać zbieranie informacji na temat innych access-pointów będących w zasięgu propagowanej sieci generować informacje o ruchu w sieci zgodnie z RADIUS Accounting zapewniać przydział użytkowników do VLAN-ów (IEEE 802.1Q) na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access-Accept protokołu RADIUS; pozwalać na definiowanie co najmniej 4 SSID, zapewniając możliwość zdefiniowania różnych metod szyfrowania lub jego wyłączenie dla każdego z SSID oraz rozdziału ruchu do odrębnych VLAN-ów (IEEE 802.1Q), z jednoczesnym uwzględnieniem przydziału dynamicznego na podstawie informacji przesyłanej w atrybutach Access- Accept protokołu RADIUS zarządzając access-pointami pracującymi w standardach WPA-Enterprise/TKIP oraz WPA2-Enterprise/AES propagującymi sieć, gwarantować przełączanie użytkownika między access-pointami, w czasie nie dłuższym niż 50ms; przełączenie użytkownika musi się odbywać bez ponownego uwierzytelnienia zarówno w WPA-Enterprise/TKIP jak i WPA2-Enterprise/AES; wspierać rozwiązanie umożliwiające łączenie dowolnej ilości access-pointów w grupy nadające na jednym określonym kanale oraz propagujące 1 BSSID dla konkretnego użytkownika w obrębie określonej grupy. umożliwiać zwiększenie ilości licencji na obsługiwane access-pointy do 30 zapewnić dostęp do sieci poprzez współprace z zewnętrznym serwerem RADIUS (RFC2865) obsługując równolegle (na jednym SSID) szyfrowanie WPA-enterprise/TKIP i WPA2-enterprise/AES Punkty dostępowe. Urzadzenie typu access-point zgodne ze standardami a/b/g wraz licencją rozszerzającą możliwości access-pointa do standardu n oraz być zarządzane za pomocą dedykowanego kontrolera bezprzewodowego. Access-pointy muszą spełniać następujące wymagania: musza być zasilane poprzez kabel sygnałowy Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af posiadać fabryczną możliwość zastosowania linki zabezpieczającej przed kradzieżą być zarządzane z dedykowanego kontrolera bezprzewodowego wspierać tryb w którym z punktu widzenia użytkownika grupa access-pointów jest widziana jako pojedyncze urządzenie (BSSID) dla pasma 2,4 lub 5GHz 8

9 1.4 Powołanie i wyposażenie centrum zarządzania siecią Centrum zarządzania siecią musi dysponować oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę i konfigurację całej sieci, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowej w tym lokalizację klientów bezprzewodowych. Centrum musi móc rejestrować aktywność użytkowników w zakresie wymaganym przez prawo. W tym celu konieczne są odpowiednie zasoby dyskowe. Szczególne znaczenie ma przeszkolenie obsługi w zakresie zarządzania i obsługi systemu. Pomieszczenie centrum powinno być wyposażone w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. W skład wyposażenia centrum powinna wchodzić drukarka, laptopy wraz z dodatkowymi dużymi monitorami. Zakup i instalacja oprogramowania umożliwiającego kontrolę i konfigurację całej sieci, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewodowej w tym lokalizację klientów bezprzewodowych. Wyposażenie centrum w odpowiednie zasoby dyskowe w celu rejestracji aktywności użytkowników w zakresie wymaganym przez prawo. Wyposażenie pomieszczenia centrum w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Wyposażenie centrum w drukarkę o minimalnych parametrach: Lp. Parametry/ funkcjonalność Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Funkcje Laserowy druk monochromatyczny i kolorowy 2. Prędkość druku w czerni 30 str./ min. 3. Prędkość druku w kolorze 30 str./ min 4. Wydruk pierwszej strony w do 11 s kolorze i w czerni 5. Jakość druku w czerni (tryb 1200 x 600 dpi best) 6. Jakość druku w kolorze (tryb 1200 x 600 dpi best) 7. Deklarowany przez producenta str. normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) 8. Pamięć (znajdująca się na 512 MB wyposażeniu urządzenia) 9. Opcjonalna pojemność pamięci 1 GB 10. Szybkość procesora 515 MHz 11. Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk PDF wersja Liczba podajników papieru 3 (uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, podajnik na 500 arkuszy) 13. Druk dwustronny Automatyczny (standardowo) 14. Obsługiwane formaty nośników A4, A5, B5 (JIS), koperty (B5, C5, DL) 15. Porty komunikacyjne 1 x Ethernet 10/100/1000 Base-TX, 1 x USB Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne Bezprzewodowa karta sieciowa LAN b/g, inne akcesoria sieciowe 17. Certyfikaty ENERGY STAR 18. Tonery Na wyposażeniu drukarki kasety z tonerami: czarnym, żółtym, czerwonym, niebieskim 19. Wyposażenie standardowe zestaw do zbierania tonera, wbudowany serwer wydruków z kartą Gigabit Ethernet, wbudowany moduł 9

10 automatycznego druku dwustronnego, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy (podajnik 1), podajnik na 250 arkuszy (podajnik 2), podajnik na 500 arkuszy na nośniki o dużej gramaturze (podajnik 3), wkładany podajnik na nośniki w formacie pocztówkowym (do użytku w podajniku 3), zestaw startowy, w zestawie dokumentacja (instrukcja rozpoczęcia pracy), sterowniki i dokumentacja na płycie CD, kabel zasilania 20 Pozostałe wymagania Urządzenie musi zostać dostarczone ze wszystkimi przewodami niezbędnymi do podłączenia 21. Gwarancja Roczna gwarancja na sprzęt z usługą w autoryzowanym punkcie serwisowym. Laptop o następujących parametrach minimalnych: Base: Intel Core 2 Duo SU9600(1.60GHz,800MHz,3MB) DLV LCD, WWAN System operacyjny Microsoft: Oryginalny Windows 7 Ultimate, 32bit, with Media - Polish Pamięć:5.0GB DDR3-1067MHz SDRAM (1 x4gb + 1GB integrated) Dysk twardy: 128GB Mobility Solid State Drive Napędy optyczne: No Optical Drive Option / Media Bay External E-module optical drive: 24X DVD/CDRW Combo Drive with External Media Bay for EMEA 2 with software Bateria podstawowa: 6-cell 42W/hr Li-Ion battery Standard Warranty: Trzyletnia gwarancja podstawowa w następnym dniu roboczym Systems Management: No Intel vpro Technology s advanced management features Order Information: Latitude Order - Poland Usługi wsparcia technicznego: 3Yr ProSupport for IT and Next Business Day On-Site Service Mobilność: 4Yr CompleteCare Theft Cover Łączność bezprzewodowa: Intel WiFi Link 5300 ( a/g/n 3X3) 1/2 MiniCard with Centrino label Technologia Bluetooth: TAK Zasilacz do samochodu i samolotu: TAK Klawiatura: Internal US/Int Qwerty Standard Keyboard 1.5 Budowa stanowisk PIAP dla osób z własnymi notebookami Projekt zakłada pokrycie całej Uczelni siecią bezprzewodową, zakłada jednak, że na terenie Uczelni stworzone zostaną specjalne miejsca, gdzie będzie można usiąść w zasięgu sieci bezprzewodowej i skorzystać ze źródła zasilania. Miejsca te zostaną wygospodarowane 10

11 w ramach istniejącej infrastruktury. Pozycja zostanie zrealizowana wraz z budową sieci bezprzewodowej. Wykonanie projektu rozmieszczenia punktów dostępowych. Wyznaczenie i oznakowanie miejsc, gdzie będzie można usiąść w zasięgu sieci bezprzewodowej i skorzystać ze źródła zasilania. Określenie lokalizacji i minimalnych parametrów punktów dostępowych możliwe będzie po wykonaniu projektu sieci ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego rozmieszczenia punktów w wszystkich budynkach należących do KUL. Podczas projektowania sieci wykonawca musi wziąć pod uwagę następujące parametry: Ilość punktów dostępowych 166 System pracy punktów g lub n ( odpowiedni standard zostanie przyjęty po przedstawieniu projektów ) Uwzględniać lokalizacje w których nie ma możliwości podłączenia do sieci ethernet uczelni, przy wykorzystaniu technologii MASH Ilość osób przebywających w danym obszarze Pokrycie budynków na poziomie 95 % powierzchni użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji stacji bazowych zapewniającej zasilenie wszystkich stacji przekaźnikowych. a) Zaplanowania lokalizacji nadajników, przygotowanie listy urządzeń (zawierających symbol producenta oraz inne niezbędne elementy identyfikacyjne), anten zamontowanych na maszcie (zawierających specyfikacje anten i azymuty wiązki głównej anteny, wysokość instalacji, kąty pochylenia), długość fiderów (kabli) łączących element zewnętrzny z urządzeniami zamontowanymi w szafie, rodzaje użytych wtyków. b) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej szkielet wszystkich zaplanowanych połączeń w sieci (siec ethernet + radiolinii + stacji przekaźnikowych). c) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg sieci wraz z poziomami sygnału. d) Przedstawienia wyniku symulacji komputerowej ilustrującej prognozowany zasięg każdego punktu dostępowego wraz z poziomami sygnału. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do budowy infrastruktury jest akceptacja projektu radiowego przez Zamawiającego, uzyskanie aprobaty właścicieli obiektów Koszty związane z wykonaniem projektu należy wliczyć w koszty budowy infrastruktury (stacji bazowych i przekaźnikowych). 1.6 Budowa stanowisk PIAP dla osób nie posiadających sprzętu (pracownie korytarzowe ) Na potrzeby osób nie posiadających własnego sprzętu zbudowane zostaną dwie 12-to stanowiskowe pracownie otwarte. Wymaga to zakupienia 24 stacji roboczych i jednego serwera. Do pracowni muszą być doprowadzone instalacje elektryczne i sieć logiczna. Budowa dwóch 12-to stanowiskowych pracowni otwartych. 11

12 Zamawiający wymaga wykonania projektu i wizualizacji dla projektowanych pracowni otwartych. Zakup 24 stacji roboczych z monitorami o minimalnych nw. parametrach: A. Jednostka centralna Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, dopuszcza się złącza Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny Procesor klasy x86 dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,60GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 800MHz pamięć L2 2MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 2GB DDR3 1066MHz (2x1024MB) Min. 160 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla DirectX 10, API i OpenGL 2.0, np. Intel GMA X4500 lub równoważna Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom lub równoważna Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI Klawiatura USB w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej Mysz Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi trwale oznaczona logo producenta Napęd optyczny System operacyjny Obudowa Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem Konwertowalna (układ pracy pionowy i poziomy) w standardzie ubtx lub uatx, posiadająca min. 1 wnękę 5.25 i 1 wnękę 3.5 zewnętrzne oraz 1 wnękę 3.5 wewnętrzną (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się 12

13 napędów typu slim). Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 255W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB BIOS Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 13

14 innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu). Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB (załączyć oświadczenie producenta). Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu). Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD - wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Gwarancja na cały zestaw z monitorem 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 14

15 z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. B. Monitor Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19 Rozmiar plamki Jasność 0,284 mm 300 cd/m2 Kontrast Typowy 1000:1, dynamiczny 10000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Rozdzielczość maksymalna Częstotliwość odświeżania poziomego Częstotliwość odświeżania pionowego Nachylanie monitora Zużycie energii Powłoka powierzchni ekranu Podświetlenie Bezpieczeństwo Waga bez podstawy Złącze Gwarancja 160/160 stopni max 5ms 1440 x 900 przy 60Hz khz Hz W zakresie -4 do +21 stopni Normalne działanie max 28W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 1W Antyodblaskowa utwardzona 3H System podświetlenia 2 CCFL Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot Maksymalnie 3,59 kg 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 5 lat producenta na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 15

16 Certyfikaty Inne TCO 03, ISO lub ISO 9241, EPEAT Gold Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głosników Zakup 1 serwera o minimalnych nw. parametrach: Lp. Parametr Wymagania minimalne 1. Obudowa Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 3. Procesor Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.8GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 4. RAM 4GB DDR3 1066MHz, możliwa rozbudowa do 16GB 5. Zabezpieczenia pamięci RAM ECC 6. Gniazda PCI 1 x PCI Express x16 7. Interfejsy sieciowe 2 x 10/100/ Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD+/-RW 9. Dyski twarde 2x minimum 300GB SAS 15k rpm, skonfigurowane w RAID1 przy pomocy kontrolera sprzętowego 10. Video Zintegrowana karta graficzna 11. Porty I/O Wbudowane porty: szeregowy, minimum 6 x USB 2.0 wyprowadzone, z czego 2 na przednim panelu, dwa z tyłu dwa wewnętrzne 12. Zasilacz Zasilacz o mocy max. 250W 13. Dokumentacja użytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim 14. Karta Zarządzająca Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umożliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 16

17 wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO ISO Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE. Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for Windows dla systemów Windows Server 2003 x86 i Windows Server 2003 x64 oraz Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i Windows Server 2008 x64 oraz Windows Server 2008 R2 x64 (należy załączyć wydruk ze strony). 16. Warunki gwarancji dla serwera Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy w następnym dniu roboczym, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci logicznej do pracowni. Zamawiający wymaga wykonania projektu zarówno instalacji elektrycznej jak i logicznej dla projektowanych pracowni otwartych. 1.7 Budowa PIAP ów - kioski informacyjne Zakup i instalacja Infomatów (3 szt.) o minimalnych nw. parametrach Lp. Obszar wymagań Wymagane parametry minimalne 1. Obudowa Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor z palety RAL (wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu 17

18 umowy)wraz ze wzmocnieniami konstrukcyjnymi odporna na ścieranie oraz zarysowania. Napis wraz z logo (panel frontowy roboczy, lub panel dostawiany od szczytu). Możliwość malowania elementów kolorami z palety RAL. Wymiary obudowy (maksymalne): Wysokość 1600 mm x Szerokość 490 mm x Głębokość 510 mm. Waga maksymalna 40 kg. System wentylacyjny. 2. Panel roboczy Ekran LCD 17 z nakładką dotykową, szczelina wysuwu papieru z drukarki nad klawiaturą wandaloodporną 3. Panel górny frontowy Wyposażony w drzwiczki serwisowe umożliwiające dostęp do zintegrowanego modułu PC z ekranem LCD i nakładką dotykową (zamykane na zamek, otwierane od przodu) 4. Panel środkowy frontowy Wyposażony w drzwiczki umożliwiające uzupełnianie papieru w drukarce (zamykane na zamek, otwierane od przodu) 5. Panel dolny frontowy Wyposażony w drzwiczki umożliwiający dostęp do skrzynki elektrycznej (bezpieczniki, włączniki), zamykane na zamek, otwierane od przodu 6. Nakładka dotykowa Nakładka dotykowa 17 SAW Rozdzielczość: 4096 x 4096 punktów dotykowych Materiał: czyste szkło Dokładność: +/- 2mm Przejrzystość: 90%~92% Czas reakcji: <16ms Wymagana siła dotyku: <100g Trwałość: więcej niż dotknięć na punkt bez potrzeby ponownej kalibracji Twardość powierzchni: 7 w skali Mohsa Wielopunktowy dotyk: eliminacja programowa Temperatura użytkowania nakładki: -20 C do +50 C Temperatura użytkowania kontrolera: 0 C to +65 C Temperatura przechowywania nakładki: -40 C to +70 C Temperatura przechowywania kontrolera: -25 C to +85 C 18

19 7. Monitor Format obrazu: 4:3 Dopuszczalna wilgotność: 10%-90% przy 40 C Przekątna ekranu: 17 cale Nominalna rozdzielczość: 1280x1024 Jasność: 300 cd/m2 Kontrast: 500:1 Czas reakcji matrycy: 5 ms Kąt widzenia w pionie: 160 stopni Kąt widzenia w poziomie: 170 stopni Głośniki 8. Jednostka centralna Procesor: Intel 1,6 GHz Pamięć: 1024 MB Dysk twardy: SATA 5400obr/min Karta graficzna: 64 MB Karta dźwiękowa: HD audio USB: 3 szt. System operacyjny: MS Windows 9. Klawiatura Wandaloodporna wykonana z blachy nierdzewnej, posiada 65 klawiaszy z trackballem, interfejs USB 10. Drukarka Laserowa technologia cyfrowa druku LED Interfejs IEEE1284 dwukierunkowe, równoległe Szybkość drukowania 28 stron na minutę Pamięć - 32 MB Szybkość druku czarno-białego A4 28 strony na minutę Czas pierwszego wydruku 5,5 sekundy Szybkość procesora: 297 MHz Power PC 405 Rozdzielczość 2400 x 600 dpi Pamięć dodatkowa 32MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB Wydajność miesięczna stron Standardowe podawanie papieru kaseta na 250 arkuszy 11. Oprogramowanie Modułowa budowa umożliwiająca łatwą modyfikację i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego (grafika, kategorie itd.). 19

20 Wbudowaną przeglądarkę internetową, która posiada następujące cechy: moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych, możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do strony startowej, zapewnia możliwość przeglądania stron internetowych w zarówno w trybie on- line jak i off-line, posiada wszystkie niezbędne przyciski nawigacyjne, wygląd przeglądarki i wszystkich elementów w niej zawartych (klawisze funkcyjne, tło itp.), jest definiowalny i może być dostosowany do potrzeb Klienta, umożliwia wydruk stron WWW, z przeglądarką zintegrowany jest moduł wysyłania , przeglądarka może pracować w dwóch trybach: jednookienkowym (nowe okna są blokowane lub wyświetlane w tym samym oknie) lub wielookienkowym (możliwość otwierania wielu okien jednocześnie), wybór aktywnego okna za pomocą zakładek, posiada usługę, która monitoruje wyświetlanie okien obcych (w tym również informacji o błędach) i zamyka je, z przeglądarką zintegrowana jest wirtualna klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie informacji bezpośrednio na ekranie, funkcje powiększania przeglądanych stron WWW która umożliwia wykorzystanie zalet ekranu dotykowego również na stronach internetowych z małymi czcionkami, odnośnikami i przyciskami bez konieczności przebudowy strony. Wirtualną klawiaturę, która posiada następujące cechy: współpracuje z dowolną aplikacją pracującą pod kontrolą systemu Windows (przeglądarka internetowa, edytory tekstów, klient poczty itd.), umożliwia wprowadzanie wszystkich dostępnych na standardowej klawiaturze znaków, w tym polskich znaków diakrytycznych, umożliwia jedynie wprowadzanie tekstów, niemożliwe jest wykonywanie innych funkcji systemu (np. użycie kombinacji klawiszy CTRL + ALT + DEL), jest prosta w obsłudze, ergonomiczna, posiada taki sam układ klawiszy, jak normalna klawiatura, klawiaturę można dowolnie przesuwać po ekranie; podczas przesuwania klawiatura staje się półprzezroczysta, co daje pełną widoczność całego ekranu monitora, jest w pełni definiowalna - opcjonalnie możliwa jest zmiana jej wyglądu, dodanie dodatkowych klawiszy, ich redefinicja (np. cyrylica) oraz umieszczanie innych elementów graficznych (np. logo). Możliwość pełnej i samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych, dodawania kategorii, podkategorii oraz linków i grafiki. Możliwość zdalnego uaktualniania danych poprzez www. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i sieci logicznej do Infomatów. Zamawiający wymaga wykonania projektu zarówno instalacji elektrycznej jak i logicznej dla projektowanych pracowni otwartych. 20

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne zamówienia:

Założenia ogólne zamówienia: Załącznik nr 1. Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do wzoru umowy załącznika nr 5 do SIWZ MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Specyfikacja techniczna Sprzętu Liczba sztuk: 1 MODULARNA MACIERZ DYSKOWA Nazwa producenta i model

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa. "zakup komputerów"

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa. zakup komputerów ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na: "zakup komputerów" I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB Zintegrowana z płytą główną ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Pamięć operacyjna osiągający co najmniej 7980 punktów w teście wg minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz 1000 GB SATA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

27. oc, 2o/p. ' ",r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA

27. oc, 2o/p. ' ,r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA ANEKS nr 3 do umowy nr RU/DW/44/09 zwanej dalej "Umową" zawartej w dniu 03.11.2009 r. zawarty w Katowicach pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12 NIP: 634-019-71-34, zwanym

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.)

Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.) Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.) Umowa będzie realizowana maksymalnie do wysokości całkowitej wartości umowy, nie dłużej niż przez

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę sprzętu komputerowego dla Mazowieckiej

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki.

Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki. Zakres rzeczowy sprzętu komputerowego dla P&R Czerwone Maki. 1. Lista sprzętu. Lp. Nazwa sprzętu Parametry techniczne Ilość min. 1. Serwer sieciowy dla systemu Parametry min. w pkt 2a 1 2. Stacja robocza

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Lenovo YOGA 2 Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): Ilość 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Rejowiec Fabryczny, dnia 14.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 6/2014 Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty na 10 zestawów komputerów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RA-TL-Z-20/2014. Strona 1 z 1. Cena jedn. netto (zł) Producent lub nazwa. Producent oraz model. Pozycja Komponent Opis produktu

Nr sprawy: RA-TL-Z-20/2014. Strona 1 z 1. Cena jedn. netto (zł) Producent lub nazwa. Producent oraz model. Pozycja Komponent Opis produktu Pozycja Komponent Opis produktu 1A Wyposażona w 4 złącza pamięci DDR3, obsługa do 32GB pamięci RAM, możliwość montażu kart PCI express 1x Płyta główna x1, 2 gniazda SATA-III Chipset Dostosowany do oferowanego

Bardziej szczegółowo