Peptydy przeciwdrobnoustrojowe nowe mo liwoœci zwalczania infekcji u ludzi i zwierz¹t

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Peptydy przeciwdrobnoustrojowe nowe mo liwoœci zwalczania infekcji u ludzi i zwierz¹t"

Transkrypt

1 Medycyna Wet. 2011, 67 (8) 517 Artyku³ przegl¹dowy Review Peptydy przeciwdrobnoustrojowe nowe mo liwoœci zwalczania infekcji u ludzi i zwierz¹t TOMASZ MIRSKI, ROMUALD GRYKO, MICHA BARTOSZCZE, AGATA BIELAWSKA-DRÓZD, WIKTOR TYSZKIEWICZ* Oœrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagro eñ Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, ul. Lubelska 2, Pu³awy *Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, al. gen. Antoniego Chruœciela Montera 105, Warszawa Mirski T., Gryko R., Bartoszcze M., Bielawska-Drózd A., Tyszkiewicz W. Antimicrobial peptides: new possibilities to combat infections in humans and animals Summary Antimicrobial peptides (AMPs), also called peptide antibiotics, have been discovered in the early 1980s in frogs They were antimicrobial substances called magainins. AMPs are among the oldest defense mechanisms in plants, humans and animals. The major peptides include i.a. defensins, cathelicidins and protegrins. The mechanisms of action of antimicrobial peptides rely on the permeabilization of the microbial membrane, destabilization of the lipid bilayer structure, creation of micelles or channels within the membrane, binding lipopolysaccharide (LPS), preventing DNA replication, inhibiting protein expression, releasing ATP, as well as binding free iron and removing it from the microbial growth environment. At present, intensive research is being conducted on the use of AMPs in human and veterinary medicine, including treatment of infections such as acne, skin infections, sepsis, and bacterial infections of the diabetic foot. Among others, the following preparations are being tested: Ambicin, for the treatment of infections caused by Mycobacterium, and Iseganan, protegrin for the treatment of mouth inflammation, CF and chronic lung infections. P. aeruginosa-infected animals treated with the D2A21 preparation showed 100% survival. Some of the AMPs show biocidal activity against Bacillus anthracis. Defensins isolated from the mucus and tissues of many fish species have the ability to protect fish from infections by Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens, and Vibrio anguillarum. Beneficial effects of using defensins in the treatment of Borrelia burgdorferi infections in dogs have been described. Synthetic peptides are used for the production of a vaccine against parvovirosis. Peptides obtained from lactic acid bacteria (LAB) reduce the contamination and increase the stability of food products. AMPs are also useful for decontaminating the environment and medical equipment, as well as for sterilizing catheters. They have also been used to develop biocidal self-disinfecting surfaces (BSOs). Moreover, AMPs can be used in hospital hygiene and veterinary medicine, e.g., for the treatment of protective clothing, wipes, filters, ventilation, etc. Keywords: antimicrobial peptides, characteristics, mechanism of activity, application Problemy zwi¹zane z pojawieniem siê opornych na antybiotyki szczepów mikroorganizmów, takich jak S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium i innych, stwarza koniecznoœæ poszukiwania nowych leków, skutecznych w zwalczaniu infekcji. Szans¹ w przezwyciê eniu tych trudnoœci mog¹ byæ peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP). Peptydy (z gr. ðåðôßäéá strawne ) s¹ zwi¹zkami organicznymi, powsta³ymi przez po³¹czenie cz¹steczek aminokwasów wi¹zaniem peptydowym. Przyjmuje siê, e peptydami s¹ poliaminokwasy o masie cz¹steczkowej mniejszej od 5-10 KDa. Peptydy przeciwdrobnoustrojowe, zwane tak e antybiotykami peptydowymi, zosta³y odkryte na pocz¹tku lat 80. ubieg³ego wieku u ab, u których wykryto substancje niszcz¹ce drobnoustroje, zwane magaininami (38, 39). AMP nale ¹ do najstarszych mechanizmów obronnych, zarówno roœlin, ludzi, jak i zwierz¹t (17, 35). AMP obejmuj¹ wszystkie oligo- i polipeptydy niszcz¹ce drobnoustroje, hamuj¹ce ich wzrost, a tak e powsta³e z wiêkszych bia³ek oraz syntetyzowane nierybosomalnie (35). Wyró niæ mo na trzy grupy AMP: pierwsz¹, z dominuj¹c¹ zawartoœci¹ jednego lub kilku aminokwasów (Pro, Trp, Arg, His), drug¹, ze struktur¹ â-p³aszczyznow¹ i wewn¹trzcz¹steczkowym wi¹zaniem dwusiarczkowym (defensyny i protegryny) oraz trzeci¹ á-helikalne peptydy o w³aœciwoœciach amfipatycznych (magaininy, cekropiny). Wyró nia siê równie pepty-

2 518 dy o strukturze pêtli z mostkiem dwusiarczkowym, a tak e fragmenty peptydów i anionowe peptydy, po- ³¹czone z czynnikami powierzchniowymi (17, 35). Jedn¹ z wa niejszych grup peptydów pochodzenia zwierzêcego s¹ defensyny, wykazuj¹ce aktywnoœæ w stosunku do bakterii i grzybów, obecne w ziarnach azurofilnych neutrofilów; s¹ one wa nym elementem obrony przeciwzakaÿnej organizmów ywych (35). U ludzi wyró nia siê defensyny á i â oraz è (17, 35). Wydzielane przez neutrofile, bior¹ udzia³ w procesie niszczenia sfagocytowanych drobnoustrojów. Do defensyn nale y drozomycyna bia³ko o dzia³aniu przeciwgrzybiczym wyizolowane z Drosophila melanogaster (39). Do á-defensyn nale ¹: HNP (human neutrophil peptides) obecne w ziarnistoœciach azurofilnych (HNP-1 i HNP-3), bêd¹ce w wydzielinie dróg rodnych kobiet, oraz kryptydyny (human defensins HD), wydzielane przez komórki Panetha jelita cienkiego. HD-5 wp³ywa na wzrost odpornoœci na zaka enia pokarmowe pa³eczkami z gatunku Salmonella typhimurium (26). Pierwsz¹ defensynê ludzi wyizolowano z neutrofilów w 1985 r. (10). Do â-defensyn nale ¹: hbd-1 produkowana przez komórki nab³onkowe oskrzeli, jêzyka, szyjki macicy, okrê nicy, dróg moczowych, a tak e neutrofile i leukocyty, hbd-2 i hbd-3, wytwarzane przez keratynocyty, aktywne w stosunku do Staphylococcus aureus oraz bakterii Gram-ujemnych. Defensyna hbd-4 wykazuje dzia³anie w stosunku do niektórych bakterii i dro d y oraz pobudza migracjê monocytów (35). Defensyny â wystêpuj¹ w jamie ustnej w nab³onku pokrywaj¹cym jêzyk, dzi¹s³a, przewodach gruczo³ów œlinowych i b³onie œluzowej (7, 18). Katelicydyny s¹ peptydami kationowymi, wystêpuj¹cymi m.in. w komórkach naskórka, spe³niaj¹c funkcjê naturalnego antybiotyku o szerokim spektrum dzia- ³ania. U cz³owieka wykazano dotychczas katelicydynê hcap-18, z której uwalniany jest aktywny peptyd LL-37 o w³asnoœciach bakteriobójczych, syntetyzowany przez szpik kostny, keratynocyty zaka onej skóry oraz nab³onek dróg oddechowych i jamy ustnej (7, 35). Katelicydynê zidentyfikowano po raz pierwszy w neutrofilach (6). Katelicydyna hcap-18 obecna jest m.in. w ziarnistoœciach neutrofilów, w limfocytach i monocytach, w p³ucach i keratynocytach. Wykazuje ona aktywnoœæ wobec bakterii Gram-ujemnych i Gram- -dodatnich, dzia³aj¹c synergistycznie z defensynami. Jest ona ponadto czynnikiem chemotaktycznym dla neutrofilów, monocytów i komórek T, a tak e wykazuje zdolnoœæ wi¹zania LPS. Bydlêce i œwiñskie katelicydyny rozszczepiane s¹ przez elastazê obecn¹ w ziarnistoœciach azurofilnych, prowadz¹c do tworzenia siê aktywnych bia³ek przeciwdrobnoustrojowych. Podobna do katelicydyny jest granulizyna bia³ko kationowe, obecne w cytotoksycznych limfocytach T i komórkach NK. Dermcydyna, sfingozyna i squalamina s¹ peptydami obecnymi w skórze. Pierwsza z nich wytwarzana Medycyna Wet. 2011, 67 (8) jest przez gruczo³y ekrynowe, wykazuj¹c dzia³anie m.in. przeciwko E. coli i S. aureus. W przeciwieñstwie do innych AMP jest ona na³adowana ujemnie (35). Sfingozyna wydzielana jest na powierzchniê skóry dziêki degradacji ceramidów warstwy rogowej, zapobiegaj¹c kolonizacji jej przez bakterie. Squalamina, produkowana w skórze rekinów, wykazuje w³aœciwoœci antybakteryjne, polegaj¹ce na hamowaniu wzrostu mikroorganizmów. Naturalne peptydy przeciwwirusowe wystêpuj¹ tak- e w nab³onku p³uc, bior¹c udzia³ w ograniczaniu infekcji wirusowej i stymulacji uk³adu immunologicznego gospodarza. Stwierdzono, e uwalnianie AMP w p³ucach myszy zaka onych wirusem grypy A jest indukowane przez leukotrien LTB4, który podany i.v. ogranicza³ zmiany w p³ucach tych zwierz¹t, a obserwowany szybki klirens wirusa z p³uc by³ wynikiem dzia³ania â-defensyny-3 (11). Protegryny pochodz¹ce z leukocytów œwini s¹ kationowymi, bogatymi w cysteinê peptydami, przyjmuj¹cymi w roztworze strukturê â, warunkuj¹c¹ ich dzia- ³anie bakteriobójcze. Hamuj¹ one in vitro wzrost Chlamydia trachomatis oraz rozwój zaka enia Neisseria gonorrhoeae (4). Aktywnoœæ ta jest wynikiem niekontrolowanego procesu wymiany jonowej i zaniku potencja³u transb³onowego bakterii (2). Kalprotektyny s¹ peptydami antybakteryjnymi obecnymi w œlinie, aktywnymi wobec bakterii Gram-ujemnych oraz Prophyromonas gingivalis, wydzielanymi w stanie zapalnym nab³onka b³ony œluzowej jamy ustnej przez monocyty, makrofagi, neutrofile i keratynocyty. Ich aktywnoœæ polega g³ównie na przy³¹czaniu cynku, który jest niezbêdny do wzrostu wielu gatunków bakterii (35). Peptydami wystêpuj¹cymi w jamie ustnej s¹: adrenomedulina i histatyny. Pierwsza z nich wykazuje aktywnoœæ wobec bakterii zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych, nie dzia³aj¹c natomiast na grzyby (7). Produkowana jest ona w nab³onku jamy ustnej, skóry, dróg oddechowych oraz gruczo³ów potowych apokryfowych. Produkcja wymienionych AMP stymulowana jest przez IL-1 i TNF-á czynniki wydzielane w odpowiedzi na zaka enie bakteryjne (7). Histatyny s¹ rodzin¹ 12 histydynowych, dodatnio na³adowanych protein, produkowanych w przewodach wyprowadzaj¹cych œlinianek przyusznych i pod uchwowych, o du ej aktywnoœci przeciwgrzybiczej (7). Wykazano, e defensyny á i â, LL-37, histatyny i inne AMP odgrywaj¹ istotn¹ rolê w ochronie jamy ustnej przed zaka eniem i kolonizacj¹ jej przez bakterie, grzyby i wirusy. Laktoferryna (LF) nale y do bia³ek niezbêdnych w procesie metabolizmu elaza, wystêpuj¹cych w du- ych iloœciach u ssaków w kr¹ ¹cych neutrofilach, bêd¹c podstawowym elementem systemu odpornoœci wrodzonej. Antybakteryjne dzia³anie laktoferryny polega na uszkodzeniu œciany komórkowej lub zmianie metabolizmu bakterii oraz interferencji w procesy bak-

3 Medycyna Wet. 2011, 67 (8) 519 teryjnej kolonizacji tkanek, a ponadto wp³ywa stymuluj¹co na naturalne procesy zwalczania infekcji (27). Wykazuje ona aktywnoœæ wobec bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, zwiêksza tak e ich wra liwoœæ na niektóre antybiotyki. Nale ¹ce do defensyn ã-tioniny wyizolowane z jêczmienia i pszenicy, s¹ aktywne wobec bakterii i grzybów oraz Leischmania donovani, budz¹c nadziejê w zwalczaniu inwazji paso ytniczych (1). Dziêki dostêpnym bazom danych istnieje mo liwoœæ uzyskania peptydów syntetycznych (34). Bazy te pozwalaj¹ na poznawanie zale noœci pomiêdzy struktur¹ a funkcj¹ AMP, umo liwiaj¹ projektowanie nowych peptydów o po ¹danych w³aœciwoœciach. Do produkcji peptydów syntetycznych stosowana jest te tzw. technika SPOT (36), która pozwala na produkcjê odpowiednich p³ytek, zawieraj¹cych do 8000 peptydów. Przyk³adem peptydów syntetycznych jest gramicydyna S, wyizolowana z Bacillus brevis, aktywna przeciwko bakteriom Gram-dodatnim. Tyrocydyna A jest aktywna zarówno wobec bakterii Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych. Syntetyczne AMP maj¹ szereg wad, jak np. wysok¹ nefro- i hepatotoksycznoœæ, w³aœciwoœci hemolizuj¹ce, powolne przenikanie do tkanek. Dziêki zaawansowanym technologiom niedogodnoœci te mo na bêdzie wkrótce wyeliminowaæ. Peptydy rekombinowane, takie jak indolicyna i PGQ, otrzymuje siê przez klonowanie i ekspresjê plazmidów koduj¹cych multimery tych peptydów (19). Pos³uguj¹c siê metodami in ynierii genetycznej otrzymano peptyd, który pobudza organizm do niszczenia bia³ka M2 wirusa grypy (23).Wykorzystuj¹c ludzki pseudogen szpikowy zsyntetyzowano minidefensynê retrocyklinê, hamuj¹c¹ replikacjê prowirusowego DNA wirusa HIV (33). Opracowano strategiê nadekspresji genów koduj¹cych AMP u ryb transgenicznych, co mo e byæ drog¹ w walce z niektórymi chorobami ryb hodowlanych (29). Mechanizmy dzia³ania peptydów przeciwdrobnoustrojowych s¹ ró ne. Do najwa niejszych nale ¹: permeabilizacja b³ony drobnoustrojów, destabilizacja dwuwarstwowej struktury lipidowej, tworzenie miceli lub kana³ów w obrêbie b³ony, wi¹zanie z lipopolisacharydem (LPS), zatrzymanie replikacji DNA, hamowanie ekspresji bia³ek oraz uwalnianie ATP. Dzia³anie peptydów na b³ony komórkowe spowodowane jest dodatnim ³adunkiem elektrycznym reszt lizyny i argininy, dziêki czemu dochodzi do ich interakcji z b³on¹ bakteryjn¹ bogat¹ w na³adowane ujemnie fosfolipidy. W przypadku bakterii Gram-ujemnych peptyd reaguje z polianionowymi lipopolisacharydami b³ony zewnêtrznej bakterii, rozszczelniaj¹c j¹ i wnikaj¹c do wnêtrza komórek (14). W przypadku bakterii Gram- -dodatnich peptydy s¹ prawdopodobnie przyci¹gane przez grupy anionowe, obecne na zewn¹trz peptydoglikanu. Wyró nia siê trzy podstawowe mechanizmy przenikania AMP przez b³onê cytoplazmatyczn¹: pierwszy, tzw. klepek beczki, polega na kumulacji peptydów na kszta³t klepek, gdzie niepolarne czêœci wyœcielaj¹ lipidy b³ony, a hydrofilowa wewnêtrzna powierzchnia tworzy szczeliny; drugi, tzw. mechanizm dywanowy, gdzie bia³ka pokrywaj¹ szczelnie powierzchniê b³ony wywieraj¹c nacisk, czego efektem jest za³amanie siê jej konstrukcji (17, 35, 39). Trzecim jest mechanizm pierœcieniowy, w którym zwi¹zane z b³on¹ peptydy zaginaj¹ monowarstwê lipidow¹, a powstaj¹cy otwór (por) jest wyœcielony przez lipidowe g³owy oraz sam peptyd (17, 35). W badaniach modelowych b³ony o ró nych kszta³tach porów wykazano, e cztery AMPs (alametycyna, melityna analog magaininy, MG-H2 i piscidyna 1) wi¹ ¹ siê silniej z porami b³onowymi (20). Efektywna energia alametycyny w cylindrycznych porach jest podobna do tej w porach toroidalnych, natomiast energia trzech pozosta³ych peptydów jest ni sza w porach toroidalnych. Tylko alametycyna interkaluje do rdzenia b³ony; MG-H2, melityna i piscidyna s¹ zlokalizowane na hydrofobowej/hydrofilowej powierzchni. Przypuszcza siê, e jedn¹ z charakterystycznych cech AMPs mo e byæ ich niedoskona³a amfipatycznoœæ, która umo liwia silniejsze wi¹zanie do porów toroidalnych (20). Badano aktywnoœæ tionin (1) wobec Leishmania donovani, wykazuj¹c, e zaburzaj¹ one gradient jonowy i ph w poprzek b³ony paso yta oraz powoduj¹ szybkie zu- ywanie wewnatrzkomórkowego ATP. Obecnie prowadzi siê intensywne badania nad wykorzystaniem AMP w medycynie i weterynarii. Przyk³adem jest preparat MBI-594AN stosowany w terapii np. zaka eñ tr¹dzikowych, daptomycyna w leczeniu: zaka eñ skóry, uk³adu moczowego, w zapaleniach wsierdzia i sepsach oraz w leczeniu bakteryjnych zaka eñ stopy cukrzycowej (14). We wstêpnej fazie badañ (5) s¹ preparaty: Ambicin przeznaczony do leczenia zaka eñ wywo³anych przez Mycobacterium; Iseganan protegryna do terapii stanów zapalnych œluzówki jamy ustnej, mukowiscydozie (35) i przewlek- ³ych zaka eñ p³uc. Zaka one P. aeruginosa zwierzêta, leczone preparatem D2A21 wykazywa³y 100% prze- ywalnoœæ (3). P-113 stosowany jest w kandydozie jamy ustnej, a Lactoferricinu B u yto jako œrodka przeciwgrzybiczego (16, 22), zaœ rbpi21 w zaka eniach meningokokowych (13). Niektórzy autorzy w badaniach nad preparatem ludzkiej laktoferyny (hlfi-ii) w leczeniu infekcji towarzysz¹cych chorobom hematologicznym wykazali, e by³ dobrze tolerowany u pacjentów (31). Papilozyna i jej pochodne zosta³y zastosowane m.in. w zapobieganiu i leczeniu zaka eñ np. M. luteus, S. aureus i E. coli, zarówno u cz³owieka, jak i u zwierz¹t (21). AMP mog¹ mieæ te zastosowanie w obronie przed czynnikami broni biologicznej (8, 37). Stwierdzono, e niektóre AMP wykazuj¹ aktywnoœæ biobójcz¹ wobec Bacillus anthracis. Prowadzono np. badania (37) nad aktywnoœci¹ przeciwdrobnoustrojow¹ bia³ek z rodziny â-defensyn (HBD) przeciwko przedstawicielom gatunku Bacillus. HBD-3 wykazywa³a aktyw-

4 520 noœæ przeciwko B. subtilis i B. licheniformis, a HBD-2 by³a aktywna przeciw B. cereus i B. thuringiensis. Inni autorzy stwierdzili zdolnoœæ AMP do hamowania wzrostu B. globigii, B. anthracis i Burkholderia thailandensis (8), a peptyd antydrobnoustrojowy szpiku owiec (sheep myeloid antimicrobial peptide-29) odznacza³ siê siln¹ aktywnoœci¹ wobec B. globigii i B. anthracis w stê eniach submikromolarnych. â-defensyny mo na równie wyodrêbniæ ze œluzówek i tkanek wielu gatunków ryb (15). Posiadaj¹ one zdolnoœæ ochrony ryb przed infekcjami wywo³anymi m.in. przez Aeromonas hydrophila, Pseudomonas fluorescens i Vibrio anguillarum (29). Antybakteryjny peptyd odkryty u owadów wykazuje silne w³aœciwoœci niszczenia bakterii, co stwarza du e nadzieje na wytworzenie nowej klasy œrodków antybakteryjnych (39). Inni autorzy wskazuj¹ na korzystne efekty stosowania defensyn u psów w zwalczaniu zaka eñ Borrelia burgordorferi (30). Kationowy AMP L5 bêd¹cy czêœci¹ antybakteryjnego bia³ka wyizolowanego z Sacrophaga peregrina by³ efektywny w terapii schorzeñ wywo³anych przez Staphylococcus aureus (MRSA) u zaka onych myszy. Stwierdzono tak e, e podanie L5 zapobiega³o œmierci zwierz¹t przy infekcji S. aureus, E. faecalis i E. coli (22). Preparat BMAP-28 zmniejsza³ znacz¹co œmiertelnoœæ myszy przy sepsie wywo³anej przez S. aureus (12). Przy u yciu kombinacji ranaleksyny z lizostafin¹ stwierdzono, e niszczy ona bakterie w ci¹gu 5 minut, zachowuj¹c aktywnoœæ i dzia³anie synergistyczne nawet przy wysokim stê eniu soli i przy niskim ph (9). Syntetyczne peptydy znajduj¹ zastosowanie w diagnostyce i immunoprofilaktyce weterynaryjnej np. do syntezy szczepionki przeciwko wirusowi parwowirozy, zapalenia w¹troby typu C, grypy, polio i HIV. Stwierdzono, e niektóre peptydy przypominaj¹ budow¹ epitopy antygenów tych wirusów, dziêki czemu mog¹ pobudzaæ organizm do wytwarzania przeciwcia³ (28). Peptydy antydrobnoustrojowe mog¹ stanowiæ równie cenne narzêdzie przeciwko patogenom jelitowym (24). Wykazano celowoœæ zastosowania peptydów produkowanych przez bakterie kwasu mlekowego (LAB) w procesach obróbki ywnoœci. Zwi¹zki te skutecznie redukuj¹ biozanieczyszczenie i zwiêkszaj¹ trwa³oœæ produktów spo ywczych. Peptydy produkowane przez szczepy LAB hamowa³y wzrost L. monocytogenes, B. cereus, S. aureus, A. hydrophila i w nieco mniejszym stopniu Vibrio spp. Inni autorzy (39) wskazuj¹ na celowoœæ stosowania w przemyœle spo ywczym AMP uzyskanych z owadów. AMP, jak np. MDL-1, MDL-2, CM-III, Hf-1, wyizolowane z muchy domowej, chroni¹ je przed infekcjami. Owady te produkuj¹ tak e peptydy np. cekropinê, ceratotoksynê, andropinê o dzia³aniu przeciwgrzybiczym. Posiadaj¹ one szereg korzystnych cech, takich jak: termostabilnoœæ, szerokie spektrum dzia³ania przeciwbakteryjnego i nisk¹ toksycznoœæ dla komórek eukariotycznych, co mo e Medycyna Wet. 2011, 67 (8) czyniæ z nich atrakcyjn¹ metodê konserwacji ywnoœci (25). AMP znajduj¹ tak e zastosowanie w dekontaminacji œrodowiska, sprzêtu medycznego, sterylizacji cewników (13). Bardzo ciekawe s¹ technologie, w których AMP u yto do konstrukcji samoistnie odka aj¹cych siê powierzchni (biocidal self-disinfecting surface BSO) (32). Mog¹ byæ one stosowane w higienie szpitalnej i weterynaryjnej np. do impregnacji odzie y ochronnej, chusteczek, filtrów wentylacyjnych itd. Przedstawione przyk³ady wskazuj¹ na ogromne mo liwoœci wykorzystania AMP w medycynie, weterynarii i ochronie œrodowiska. AMP posiadaj¹ wiele korzystnych cech, takich jak np. szerokie spektrum aktywnoœci, szybkie dzia³anie przeciwbakteryjne (99,9% bakterii ginie w 20 min.), aktywnoœæ w kombinacji z antybiotykami konwencjonalnymi, co czyni je potencjalnymi narzêdziami w terapii ró nych schorzeñ ludzi i zwierz¹t, wywo³anych czynnikami biologicznymi i przydatnymi w ochronie œrodowiska. Piœmiennictwo 1.Berrocal-Lobo M., Molina A., Rodriguez-Palenzuela P., Garcia-Olmedo F., Rivas L.: Leishmania donovani: Thionins, plant antimicrobial peptides with leishmanicidal activity. Exp. Parasitol. 2009, 122, Bolintineanu D., Hazrati E., Davis H. T., Lehrer R. I., Kaznessis Y. N.: Antimicrobial mechanism of pore-forming protegrin peptides: 100 pores to kill E. coli. Peptides 2010, 31, Chalekson C. P., Neumeister M. W., Jaynes J.: Treatment of infected wounds with the antimicrobial peptide D2A21. J. Trauma 2003, 54, Chong-Cerrillo C., Selsted M. E., Peterson E. M., de la Maza L. M.: Susceptibility of human and murine Chlamydia trachomatis serovars to granulocyte and epithelium derived antimicrobial peptides. J. Pept. Res. 2003, 61, Chung H.-J., Montville T. J., Chikindas M. L.: Nisin depletes ATP and proton motive force in mycobacteria. Lett. Appl. Microbiol. 2000, 31, Cowland J. B., Johnsen A. H., Borregaard N.: hcap-18, a cathelin/pro-bactenecin-like protein of human neutrophil specific granules. FEBS Lett. 1995, 368, Dale B. A., Fredericks L. P.: Antimicrobial Peptides in the Oral Environment: Expression and Function in Health and Disease. Curr. Issues Mol. Biol. 2005, 7, Dawson R. M., McAllister J., Liu C.: Characterisation and evaluation of synthetic antimicrobial peptides against Bacillus globigii, Bacillus anthracis and Burkholderia thailandensis. Int. J. Antimicrob. Agents 2010, 36, Desbois A. P., Lang S., Gemmell C. G., Coote P. J.: Surface disinfection properties of the combination of an antimicrobial peptide, ranalexin, with an endopeptidase, lysostaphin, against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). J. Appl. Microbiol. 2010, 108, Ganz T., Selsted M. E., Szklarek D., Harwig S. S. L., Daher K., Bainton D. F., Lehrer R. I.: Defensins. Natural peptide antibiotics of human neutrophils. J. Clin. Invest. 1985, 76, Gaudreault E., Gosselin J.: Leukotriene B 4 induces release of antimicrobial peptides in lungs of virally infected mice. J. Immunol. 2008, 180, Giacometti A., Cirioni O., Ghiselli R., Bergnach C., Orlando F., D Amato G., Mocchegiani F., Silvestri C., Del Prette M. S., Skerlavaj B., Saba V., Zanetti M., Scalise G.: The antimicrobial peptide BMAP-28 reduces lethality in mouse models of staphylococcal sepsis. Crit. Care Med. 2004, 32, Hancock R. E. W.: Cationic antimicrobial peptides: towards clinical applications. Expert Opin. Investig. Drugs 2000, 9, Hancock R. E. W., Chapple D. S.: Peptide antibiotics. Antimicrob. Agents Chemother. 1999, 43, Jin J.-Y., Zhou L., Wang Y., Li Z., Zhao J.-G., Zhang Q.-Y., Gui J.-F.: Antibacterial and antiviral roles of a fish â-defensin expressed both in pituitary and testis. PLoS One 2010, 5 (12), Lupetti A., Paulusma-Annema A., Welling M. M., Senesi S., van Dissel J. T., Nibbering P. H.: Candidacidal activities of human lactoferrin peptides deri-

5 Medycyna Wet. 2011, 67 (8) 521 ved from the N terminus. Antimicrob. Agents Chemother. 2000, 44, Malangon R. F.: Design and synthesis of short antimicrobial peptides for plant protection. Study of their mode of action. Programma de doctorat en ciències experimentals i sostenibilitat. Universitat de Girona 2010, Mathews M., Jia H. P., Guthmiller J. M., Losh G., Graham S., Johnson G. K., Tack B. F., McCray P. B.: Production of â-defensin antimicrobial peptides by the oral mucosa and salivary glands. Infect. Immun. 1999, 67, Mello C., Adams D. S., Politz S.: Cloning and expression of plasmids encoding multimers of antimicrobial peptides indolicidin and pgq. A Thesis Submitted to the faculty of Worcester Polytechnic Institute 2003, Mihajlovic M., Lazaridis T.: Antimicrobial peptides bind more strongly to membrane pores. Biochim. Biophys. Acta 2010, 1798, Mitta G. P., Galinier R. P., Banaigs B. C., Lasserre E. V.: Peptyd przeciw mikroorganizmom zwany papilozyn¹, gen koduj¹cy ten peptyd, wektor, transformowany organizm i zawieraj¹ca ten peptyd kompozycja. Europejski Biuletyn Patentowy 2005, 49, Okuyama-Nishida Y., Akiyama N., Sugimori G., Nomura K., Ogawa K., Homma K. J., Sekimizu K., Tsujimoto M., Natori S.: Prevention of death in bacterium-infected mice by a synthetic antimicrobial peptide, L5, through activation of host immunity. Antimicrob. Agents Chemother. 2009, 53, Otvos L.: Synthesis of a multivalent, multiepitope vaccine construct. Methods Mol. Biol. 2008, 494, Puttalingamma V., Begum K., Bawa A. S.: Antimicrobial peptides new weapons against enteric pathogens. P. J. Nutr. 2006, 5, Rydlo T., Miltz J., Mor A.: Eukaryotic antimicrobial peptides: Promises and premises in food safety. J. F. Sci. 2006, 71, Salzman N. H., Ghosh D., Huttner K. M., Paterson Y., Bevins C. L.: Protection against enteric salmonellosis in transgenic mice expressing a human intestinal defensin. Nature 2003, 422, Sánchez L., Calvo M., Brock J. H.: Biological role of lactoferrin. Arch. Dis. Child. 1992, 67, Saravana P., Kumar S.: Diagnostic and immunoprophylactic applications of synthetic peptides in veterinary microbiology. Microbiol. Res. 2009, 1, Sarmaºik A.: Antimicrobial peptides: a potential therapeutic alternative for the treatment of fish diseases. Turk. J. Biol. 2002, 26, Todd S. M., Sonenshine D. E., Hynes W. L.: Tissue and life-stage distribution of a defensin gene in the Lone Star tick, Amblyomma americanum. Med. Vet. Entomol. 2007, 21, Velden W. J. F. M. van der, van Iersel T. M. P., Blijlevens N. M. A., Donnelly J. P.: Safety and tolerability of the antimicrobial peptide human lactoferrin I-II (hlfi-ii). BMC Med. 2009, 7, Vreuls C., Zocchi G., Garitte G., Archambeau C., Martial J., van de Weerdt C.: Biomolecules in multilayer film for antimicrobial and easy-cleaning stainless steel surface applications. Biofouling 2010, 26, Wang W., Cole A. M., Hong T., Waring A. J., Lehrer R. I.: Retrocyclin, an antiretroviral è-defensin, is a lectin. J. Immunol. 2003, 170, Wang Z., Wang G.: APD: the antimicrobial peptide database. Nucleic Acids Res. 2004, 32, Wiesner J., Vilcinskas A.: Antimicrobial peptides. The ancient arm of the human immune system. Virulence 2010, 1, Winkler D. F. H., Hilpert K.: Synthesis of antimicrobial peptides using the SPOT technique. Methods Mol. Biol. 2010, 618, Yadava P., Zhang C., Sun J., Hughes J. A.: Antimicrobial activities of human â-defensins against Bacillus species. Int. J. Antimicrob. Agents 2006, 28, Zasloff M.: Magainins, a class of antimicrobial peptides from Xenopus skin: isolation, characterization of two active forms, and partial cdna sequence of a precursor. Proc. Natl. Acad. Sci. 1987, 84, Zhao W., Lu L., Tang Y.: Research and application progress of insect antimicrobial peptides on food industry. Int. J. Food Eng. 2010, 6, Adres autora: Tomasz Mirski, Oœrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagro eñ Biologicznych Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, ul. Lubelska 2, Pu³awy

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej 35 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej Antimicrobial peptides an important element of natural immunity PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, AGATA MĘKAL, WIESŁAW DEPTUŁA Katedra

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu

Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu PRACE PRZEGL DOWE Technologia in ovo narzêdziem w nowoczesnej profilaktyce drobiu Marek Bednarczyk 1, Jadwiga Brzeziñska 1, Anna S³awiñska 1, Maria Siwek 1, Mariusz Urbanowski 2, Katarzyna Kasperczyk 1

Bardziej szczegółowo

Rola jasmonianów w indukowanej systemicznej odpornoœci roœlin przeciwko patogenom

Rola jasmonianów w indukowanej systemicznej odpornoœci roœlin przeciwko patogenom PRACE PRZEGL DOWE Rola jasmonianów w indukowanej systemicznej odpornoœci roœlin przeciwko patogenom Paulina Król, Ewa Kêpczyñska Zak³ad Biotechnologii Roœlin, Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roœlin,

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh

Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh PRACE PRZEGL DOWE Mo liwoœci modelowania cech funkcjonalnych ywnoœci wytworzonej z nasion roœlin str¹czkowych poprzez zastosowanie fermentacji typu tempeh Maciej Kuligowski 1, Jacek Nowak Zak³ad Fermentacji

Bardziej szczegółowo

Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego?

Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego? PRACE PRZEGL DOWE Zwierzêta jako bioreaktory przysz³oœæ przemys³u farmaceutycznego? Agata Tyczewska, Kamilla B¹kowska- ywicka Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk, Poznañ Animals as bioreactors

Bardziej szczegółowo

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów

Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów PRACE PRZEGL DOWE Genomika protistów bardzo zró nicowanych, ale s³abo poznanych eukariotów Pawe³ Mackiewicz 1, Przemys³aw Gagat 1, Andrzej Body³ 2 1 Zak³ad Genomiki, Wydzia³ Biotechnologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi

Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi PRACE PRZEGL DOWE Markery nowotworowe badane metodami proteomiki w osoczu i surowicy krwi Monika Pietrowska Zak³ad Radiobiologii Doœwiadczalnej i Klinicznej, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

LUIZA JEDLINA-PANASIUK

LUIZA JEDLINA-PANASIUK Tom 54 2005 Numer 1 (266) Strony 123 130 LUIZA JEDLINA-PANASIUK Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN Twarda 51/55, 00-818 Warszawa e-mail: luiza@twarda.pan.pl PRÓBY WYKORZYSTANIA SZCZEPIONEK

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH

ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH ANNA KARAFOVÁ SYNTEZA PEPTYDÓW ORAZ BADANIE ICH WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPASOŻYTNICZYCH Praca wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i przedstawiona Radzie Wydziału

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy o Varroa destructor

Aktualny stan wiedzy o Varroa destructor Med. Weter. 2012, 68 (10) 579 Artyku³ przegl¹dowy Aktualny stan wiedzy o Varroa destructor Review GRZEGORZ BORSUK, KATARZYNA CZERSKA, KRZYSZTOF OLSZEWSKI, ANETA STRACHECKA, JERZY PALEOLOG, JACEK CHOBOTOW*

Bardziej szczegółowo

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 53 64 http://www.pm.microbiology.pl ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 Jolanta Kutkowska 1 *, Małgorzata Michalska-Szymaszek 2, Renata Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Skład i bezpieczeństwo szczepionek

Skład i bezpieczeństwo szczepionek Maria Mroziñska, Ewa Bernatowska, Ewa Mik Skład i bezpieczeństwo szczepionek Zapobieganie chorobom poprzez szczepienia owocuje zmniejszeniem czêstoœci wystêpowania chorób w danej populacji i przynosi du

Bardziej szczegółowo

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN*

ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK 159 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 33 2006 NR 1 (159 174) ZALE NA OD UBIKWITYNY PROTEOLIZA BIA EK W REGULACJI PROCESÓW WZROSTU I ROZWOJU ROŒLIN* UBIQUITIN-MEDIATED

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD PRACE EKSPERYMENTALNE Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD Agnieszka Dobrzycka, Zbigniew Broda Katedra Genetyki i Hodowli Roœlin, Uniwersytet Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien

Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Grypa problemem zdrowia publicznego. Co każdy wiedzieć powinien Influenza, a public health problem. What everyone should know dr n. med. Agnieszka Woźniak-Kosek 1, lek. Jarosław Kosek 2, dr n. med. Bogumiła

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego

Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego Wydawnictwo sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu zdrowotnego pn. Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo