1. Przedmiot opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przedmiot opracowania"

Transkrypt

1 Spis treści 1. Przedmiot opracowania Zakres systemu Analiza zagroŝeń Cechy systemu Elementy systemu Centrala alarmowa Czujki dualne (PIR/MW) Czujki podczerwieni Czujki magnetyczne Mikrofonowa czujka stłuczenia szyby Czytnik SmartID Mifare Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny Sygnalizator akustyczny wewnętrzny Architektura systemu Okablowanie systemu Wskazówki montaŝowe... 12

2 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z kontrolą dostępu i telewizją przemysłową w oparciu o system iprotect TM. 2. Zakres systemu. Projektuje się wykonanie systemu składającego się z: - centralnej jednostki zarządzającej - Sun Fire V60, - centrali SSWiN systemowej iprotect wraz z modułami rozszerzeń - sieciowej podstacji jednostki centralnej do obsługi kontroli dostępu Stellar, - kontrolerów czytników kontroli dostępu Orbit 1 i Orbit 2, - czytników, - modułu programowania kart, - klawiatur, - czujek ruchu, - czujek magnetycznych, - czujek akustycznych, - przycisków napadowych zwykłych i bezprzewodowych, - sygnalizatorów optyczno-akustycznych, 3. Analiza zagroŝeń. Obiekt podlegający zabezpieczeniu elektronicznemu przed włamaniem charakteryzuje się następującymi cechami: - duŝa wartość majątkowa zgromadzonego na obiekcie mienia, - przechowywane będą materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy, urządzenia technologiczne, - pomieszczenia posiadają okna, - wstęp do obiektu jest chroniony i ograniczony Specyfikacja obiektu przedstawiona powyŝej stwarza następujące zagroŝenia: - włamanie w celu rabunkowym, - terroryzm, - wandalizm, - zagroŝenie poŝarem, - zagroŝenie wybuchem,

3 4. ZałoŜenia projektowe. Z uwagi na poziom zagroŝeń, specyfikę obiektu konieczne jest zabezpieczenie obiektu i przyjęto poziom ochrony w klasie SA3 na bazie urządzeń w klasie D. Zgodnie z wymaganiami system alarmowy powinien być monitorowany przez straŝnika w pomieszczeniu szatni, posiadających całodobową obsługę osobową. Sterowanie systemem będzie moŝliwe za pomocą osobistych kodów cyfrowych tj.: poprzez wprowadzenie kodu na manipulatorze lub kart identyfikacyjnych tj.: poprzez zbliŝenie ich do czytników, spowoduje zazbrojenie lub rozbrojenie systemu/strefy. Stany alarmowe będą sygnalizowane przez sygnalizatory akustyczno-optyczne, prezentowane na manipulatorach, przekazywane do centrów nadzoru oraz archiwizowane w pamięci systemu. UWAGA! Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub poŝarem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania i powiadomienia o tym. Dlatego teŝ zaleca się, aby działanie całego systemu alarmowego było regularnie testowane. 5. Cechy systemu. Zaprojektowany system iprotect posiada następujące cechy funkcjonalne: Modułowy i Skalowalny System Zarządzania Bezpieczeństwem Modułowe oprogramowanie, intuicyjne w uŝyciu System niezaleŝny od platformy MS Windows (wymaga jedynie Internet Explorer 6.0 SP1 na terminalach) Integracja profesjonalnej Kontroli Dostępu z systemem antywłamaniowym, CCTV, Ochroną Osób oraz Zarządzaniem Dobrami Materialnymi, Rejestracją Czasu Pracy, weryfikacją Video oraz z profesjonalnym Systemem Zarządzania Parkingiem Jeden system dla obiektów rozrzuconych w róŝnych lokalizacjach Wymiana informacji z wykorzystaniem międzynarodowych standardów (XML, SSL, Java, JDBC etc.) MoŜliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury (np. Ethernet, ISDN, PC s) w przypadku rozbudowy. Jedna karta dostępu dla wszystkich aplikacji MoŜliwość zapisu obrazu linii papilarnych na karcie uŝytkownika, bez archiwizacji na serwerze, co znacznie podnosi bezpieczeństwo systemu System posiada wizualizację poprzez: Oprogramowanie automatycznie aktywujące odpowiednią mapę. Automatyczny przegląd odpowiednich map w przypadku alarmu Wyświetlanie w czasie rzeczywistym stanu wybranych punktów (np. zamknięcia/otwarcia drzwi lub okna) Zmiana statusu punktu kontrolnego poprzez sygnał wejścia, alarm, system Ochrony Osób i Kontroli Dóbr Materialnych. Zmiana statusu czytników i punktów kontrolnych w czasie rzeczywistym Wyświetlanie obrazu w czasie rzeczywistym z kamer Przeglądanie zdarzeń dla wybranego punktu kontrolnego

4 System iprotect moŝe posiadać następujące aplikacje: Kontrola Dostępu CCTV SSWiN Ochrona Osób i Zarządzanie Dobrami Materialnymi Profesjonalny System Zarządzania Parkingiem, takŝe rozbudowanym dla wielu firm i gości Zarządzanie Wejściami i Wyjściami I/O Monitorowanie zdarzeń z obserwacją na interaktywnych mapach Rejestracja Czasu Pracy Rejestracja Gości Moduł Kontroli Dostępu będzie posiadał następujące wybrane funkcje: Obserwacja zdarzeń w czasie rzeczywistym, moŝliwość kontrolowania ilości osób w pomieszczeniach Przyciski Softwarowe (uruchamianie funkcji wprost z mapy interaktywnej) Interaktywne mapy pomieszczeń, obiektów, itp.. Monitorowanie alarmów Weryfikacja zdarzeń za pomocą CCTV Rejestracja i kontrola gości Rejestracja czasu pracy dodatkowo za pomocą info-box na PC Ikony alarmów Raport ewakuacyjny Dowolność w wyborze metody dostępu: karty dalekiego zasięgu, karty magnetyczne, karty chipowe, karty z kodem paskowym, karty zbliŝeniowe, klucze Keyprocessor, karty Mifare etc. Nieograniczona liczba stref dostępu (Kto, Kiedy i Gdzie) poprzez kombinacje grup kart, grup czytników i stref czasowych Definiowanie Wakacji i innych okresów Grupy zamknięcia (automatyczna kontrola drzwi) Rejestracja Gości Automatyczne funkcje drzwi, oparte na czasie i/lub akcji (np. automatyczne zamknięcie drzwi w przypadku alarmu) Rejestracja czasu: Pracowników Obszarów Gości Raport ewakuacyjny wszystkich obecnych w obiekcie Weryfikacja video z rejestratora CCTV Monitorowanie alarmów na podstawie transakcji zdarzeń Szerokie moŝliwości raportowania

5 6. Elementy systemu 6.1. Centrala alarmowa Pośród wielu modułów składających się na zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem iprotect znajduje się równieŝ moduł SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu). Sercem modułu jest nowoczesna centrala alarmowa. MoŜe ona pracować jako część systemu iprotect jak i równiez jako niezaleŝny system. Moduł SSWiN posiada pełną funkcjonalność zaawansowanej centrali alarmowej, a dzięki integracji w systemie iprotect zyskuje duŝo większą funkcjonalność. Nowością w module centrali alarmowej jest zintegrowany moduł komunikacyjny, który pozwala na komunikację alarmową poprzez połączenie AL1 (ISDN/B) lub AL2 (ISDN/D). Zintegrowana jednostka komunikacyjna zwiększa funkcjonalność systemu i jednocześnie obniŝa koszty, poniewaŝ nie ma konieczności dokupowania dodatkowego modułu komunikacyjnego. Dzięki temu, Ŝe moduł SSWiN jest częścią systemu iprotect, to wszystkie operacje mogą być dokonywane poprzez łatwy w uŝyciu i przyjazny interfejs uŝytkownika systemu iprotect. Zaawansowana i bezpieczna technologia sieciowa wykorzystywana w systemie pozwala na łatwe zarządzanie system. Wszystkie zdarzenia mają swoje odzwierciedlenie w systemie iprotect, na interaktywnych mapach i w plikach zdarzeń. Dzięki moŝliwości dodawania kolejnych modułów o róŝnych funkcjonalnościach system iprotect moŝe być rozbudowany do bardzo zaawansowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Jedną z zalet integracji wielu systemów bezpieczeństwa jest to, Ŝe moŝliwe staje się łączenie funkcjonalności róŝnych systemów. Dzięki temu system staje się optymalnie bezpieczny, łatwo zweryfikować i zredukować fałszywe alarmy, a zarządzanie wieloma systemami, dotąd rozproszonymi, znajduje się w jednym miejscu. Integracja systemu kontroli dostępu i systemu alarmowego w iprotect moŝe przynieść znaczącą redukcję fałszywych alarmów. System moŝe być skonfigurowany tak, aby nie moŝna było uzbroić strefy, w której znajdują się ludzie. Z drugiej strony system moŝe blokować dostęp o stref (nawet dla uprawnionych uŝytkowników), w których znajduje się uzbrojony system alarmowy. Dzięki integracji kontroli dostępu z CCTV bardzo łatwa jest weryfikacja wizualna osób wchodzących do pomieszczeń. TakŜe zdarzenie alarmowe moŝe zostać zweryfikowane poprzez odpowiednią akcję systemu CCTV. Pomimo tego, Ŝe moduł centrali alarmowej został zaprojektowany dla systemu iprotect moŝliwa jest w pełni autonomiczna jego praca. Uzupełnieniem centrali alarmowej są moduły rozszerzeń wejść i wyjść oraz klawiatury LCD ze zintegrowanym czytnikiem zbliŝeniowym.

6

7 6.2. Czujki dualne (PIR/MW). Czujki PIR/MW serii DD 458 są profesjonalnymi czujkami dualnymi wykorzystującymi detekcję pasywnej podczerwieni i mikrofalową. Czujka posiada następujące cechy funkcjonalne: - precyzyjną optykę lustrzaną ze stopniowaną ostrością, - układ obróbki sygnału 4D gwarantujący wysoką czułość i rozróŝnialność, - moŝliwość wyboru ch-ki przez instalatora, poprzez maskowanie wybranych obszarów detekcji, - moŝliwością wyłączania części mikrofalowej, - wyjątkowo mała moc nadajnika mikrofalowego (z moŝliwością blokady nadajnika w dzień) - pamięć alarmu, - przekaźnik NO/NC Napięcie zasilania od 9 do 15 VDC Pobór prądu spoczynku/alarmu 19,5mA / 27mA Pole detekcji kąt 86 0, 7 kurtyn po 12 m Częstotliwość pracy 2450 MHz Wysokość montaŝu 1,8 3m Temp. pracy od -18 o C do C 6.3. Czujki podczerwieni. Czujki PIR serii EV 436 P (szerokokątna) oraz EV 456 P (kurtyna) są profesjonalnymi czujkami klasy C Czujka posiada następujące cechy funkcjonalne: - precyzyjną optykę lustrzaną ze stopniowaną ostrością, - układ obróbki sygnału 4D gwarantujący wysoką czułość i rozróŝnialność, - moŝliwość wyboru ch-ki przez instalatora, poprzez maskowanie wybranych obszarów detekcji, - ochrona przed przeczołganiem, - specjalny algorytm Bi-curtain dla szczególnie trudnych warunków pracy, - pamięć alarmu, - przekaźnik NO/NC Napięcie zasilania od 8 do 15 VDC Pobór prądu spoczynku/alarmu 9mA / 14mA Pole detekcji kąt 86 0, 9 kurtyn po 16 m (EV 436P) 1 kurtyna 25m (EV 456P) Wysokość montaŝu 1,8 3m Temp. pracy od -18 o C do C

8 Czujka PIR serii EV 666 jest dookólną czujkami klasy C Czujka posiada następujące cechy funkcjonalne: - precyzyjną optykę lustrzaną ze stopniowaną ostrością, - układ obróbki sygnału 4D gwarantujący wysoką czułość i rozróŝnialność, - moŝliwość wyboru ch-ki przez instalatora, poprzez maskowanie wybranych obszarów detekcji, - ochrona przed przeczołganiem, - specjalny algorytm Bi-curtain dla szczególnie trudnych warunków pracy, - pamięć alarmu, o pokrycia, - dublowane elementy czujki (detektor, układ ASIC,lustra) Napięcie zasilania Pobór prądu spoczynku/alarmu Pole detekcji Wysokość montaŝu Temp. pracy od 7 do 15 VDC 6 ma / 11 ma kąt 360 0, 10 m (promień) 2,5 5 m od -18 o C do C 6.4. Czujki magnetyczne. Czujki magnetyczne typu DC108 cechują się wyjątkową wytrzymałością i niezawodną konstrukcją. Styki, pokryte rodem i zamknięte szczelnie w atmosferze tlenku azotu, mają średnią Ŝywotność 10 mln cykli. Tak wykonany element umieszczony jest w poliuretanowej osłonie gwarantującej elastyczne i pewne zawieszenie. Całość umieszczona w aluminiowej obudowie, kabel doprowadzony w pancerzu gwarantującym wysoką odporność mechaniczną. Szczelina (max) Przewód Typ styków Obudowa Wymiary 75 mm opancerzony 4x200 mm NC aluminiowa 89 x 39 x 39 mm (magnes) 89 x 39 x 10 mm (czujnik) 6.5. Mikrofonowa czujka stłuczenia szyby. Czujka akustyczna stłuczenia szyby jest dodatkowym zabezpieczeniem pomieszczenia jeszcze przed samym wtargnięciem do pomieszczenia, ponadto zabezpiecza przed wandalizmem. Wybrana czujka typu GS903N jest wysokiej jakości czujką wykonaną w technologii Pattern Recognition, która to przyczynia się do wysokiej odporności na zakłócenia interferencyjne pochodzące od fal radiowych. Ponadto czujka posiada następujące cechy funkcjonalne: - analiza widma w szerokim zakresie, - pewna detekcja nawet przy przecięciu szyby, - nie ma potrzeby ustawiania czułości, - detekcja takŝe przez zasłony i Ŝaluzje,

9 - proste testowanie przez uŝytkownika systemu, - pracuje ze wszystkimi typami szyb łącznie z klejonymi, laminowanymi i zbrojonymi Napięcie zasilania od 9 do 16 VDC Pobór prądu dozór/alarm 12mA/25mA Zasięg do 7,5 m Tłumienie przepięć 400W/1 ms impuls Odporność na pole elektr-magn. 20V/m w zakresie MMHz Typ mikrofonu dookólny Wymiary 83 x 45 x 23 mm Temp. pracy od -20 o C do C Świadectwo kwalifikacyjne TECHOM: Klasa C (nr 14/02) 6.6. Czytnik SmartID Mifare. Zastosowane w projekcie czytniki SmartID wykorzystują technologię Mifare z odczytem numeru seryjnego karty. Nowa linia czytników SmartIDTM została zaprojektowana w zgodności z wymaganiami nowoczesnej architektury. Wykorzystanie dwóch odcieni stali (jasnego i ciemnego) tworzy delikatny kontrast, który daje wspaniały subtelny akcent w wystroju wnętrza. OBUDOWA Rozmiar 142 x 46,2 x 25 mm Materiał obudowy SB TSG polimery, w dwóch odcieniach stali szlachetnej (kolor odporny na UV i wodę) Materiał frontowy poliwęglan (moŝliwe jest zamówienie czytnika z własnym logo)

10 FUNKCJONALNOŚĆ Wszystkie czytniki sa wyposaŝone w dwie diody LED sygnalizujące stan pracy oraz w buzzer WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura pracy: -20 ºC do 65 ºC Wilgotność: IP = 67 jeŝeli kosta połączeniowa jest odpowiednio uszczelniona 6.7. Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny. Zastosowane sygnalizatory optycznoakustyczne zewnętrzne typu AS506 posiadającymi zabezpieczenie antysabotaŝowe i mogą być montowane zarówno pionowo jak i poziomo. Obudowa z kolorowym kloszem jest wykonana z niezwykle wytrzymałego materiału Obudowa Przetwornik akustyczny Napięcie zasilania Pobór prądu (tryb stand by) tworzywo sztuczne (3 mm) podwójny piezo VDC 40 ma (z akumulatorem NiCd)

11 20 ma (bez akumulatora) Pobór prądu podczas alarmu 350 ma Głośność 114 db Częstotliwość sygnalizatora akustycznego 0.5 to 3 KHz Temperatura pracy 25 C to +55 C Częstotliwość lampy od 50 do 60 błysków/minute Czas pracy po przecięciu przewodu 3 min, 5 min, 10 min, 20 min Dioda LED Tak Wymiary 210 x 300 x 55 mm Detekcja niskiego poziomu zasilania Tak Wewnętrzna obudowa metalowa Opcjonalnie 6.8. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny. Zaprojektowane sygnalizatory wewnętrzne typu AS210N są 1-tonowymi sygnalizatorami akustycznymi posiadającymi zabezpieczenie antysabotaŝowe na oderwanie i mogą być montowane zarówno pionowo jak i poziomo. Posiada elegancki wygląd nie przypominający konwencjonalnych dzwonków do drzwi. Napiêcie zasilania VDC Częstotliwość Hz Głośność (w odległości 1m) 101 db (typowo) Pobór prądu 120 ma przy 12 VDC (typowo) Wymiary 155 x 114 x 44 mm Temperatura pracy 25 C do +55 C Materiał tworzywo sztuczne Kolor biały Klasa środowiskowa IP315 Parametry baterii: 280 mah, 10.8 V NiCd

12 8. Okablowanie systemu. Przewody prowadzić zgodnie z trasami kablowymi zamieszczonymi w projekcie: 1. w ciągach komunikacyjnych we wspólnych korytkach kablowych w przestrzeni międzystropowej lub podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych, 2. w pomieszczeniach w rurach elektroinstalacyjnych umieszczonych p/t lub w ścianach g-k 3. nie dopuszcza się prowadzenia przewodów ze zwisem ani z wykorzystaniem uchwytów instalacyjnych innych branŝ np. mechanicznych 4. Dla wypustów kablowych naleŝy zostawić zapasy przewodów cm. 5. Kable wprowadzać bezpośrednio do urządzeń przed ich podłączeniem. Niedopuszcza się stosowanie puszek pośredniczących dla kabli sygnalizacyjnych. 6. W kaŝdym przypadku kable wprowadzać bezpośrednio ze ściany do elementów systemu, w taki sposób, Ŝeby urządzenia przykrywały całkowicie wypust kablowy. 7. Przed wykonaniem połączeń naleŝy sprawdzić ciągłość przewodów przez przedzwonienie oraz zmierzyć rezystancję izolacji kaŝdego odcinka przewodu pomiędzy Ŝyłą przewodu i ziemią oraz pomiędzy Ŝyłami innych przewodów. Rezystancja nie powinna być mniejsza niŝ 5 MΩ 8. Dołączanie przewodów naleŝy wykonać przez przykręcanie lub zaciskanie w złączkach. Przy braku takiej moŝliwości dopuszcza się lutowanie w miejscach, do których zapewniony jest dostęp. 9. Wskazówki montaŝowe Centrale oraz ekspandery systemu sygnalizacji włamania i napadu zamontować w szafkach z zabezpieczeniem elektronicznym otwarcia drzwiczek, na ścianie na wysokości 140 cm. Centralkę oraz szafki alarmowe- SA zasilić energią elektryczną 230V AC z komputerowej wydzielonej sieci zasilającej. Jest to zasilanie podstawowe. Zasilaniem awaryjnym jest bateria złoŝona z akumulatorów Ŝelowych, bezobsługowych. Akumulatory umieścić w jednej obudowie z centralą (ekspanderem). Wewnętrzny sygnalizator alarmu zamontować na ścianie na wysokości 240 cm. Czujkę magnetyczną montować na górnej, poziomej części ościeŝnicy drzwiowej w odległości 20 cm od strony uchwytu do otwierania drzwi wewnątrz strefy chronionej, a magnesy na skrzydle naprzeciwko czujki magnetycznej. Czujkę akustyczną stłuczeniową montować na wskazanych w projekcie miejscach na suficie. Szerokokątną pasywną czujkę podczerwieni, pasywną czujkę podczerwieni z antymaskingiem, czujkę dualną montować na wysokości 220cm w rogach pomieszczeń. Klawiatury oraz czytniki montować we wskazanych na projekcie miejscach na wysokości 140 cm w rzędzie z innymi urządzeniami w odległości 10 cm od ostatniego urządzenia. Nadajniki do transmisji bezprzewodowej naleŝy montować z boku szafki alarmowej, w taki sposób by nie zmniejszać obszaru działania.

13

14

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH

INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Krzysztof B. Politowski INFRASTRUKTURA OŚRODKÓW OBLICZENIOWYCH Warszawa 2010 r. Wydanie I Str. 2 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 2 Lokalizacja... 6 3 Infrastruktura architektoniczna i budowlana... 9 4

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice

Urząd Miasta Katowice Wydział Inwestycji ul. Warszawska 4, 40-006 Katowice NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz systemu elektronicznej obsługi klienta w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach w ramach

Bardziej szczegółowo

N O R M A O B R O N N A

N O R M A O B R O N N A M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J N O R M A O B R O N N A ICS 95.020 NO-04-A004-8 2006 Wprowadza _ Zastępuje _ Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja nr ref. NO-04-A004-8:2006

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Sprawa numer: 45/SISP-2/PN/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa o elementy sprzętowe i systemowe Systemu Kontroli

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY

TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY TOM - XIV PROJEKT WYKONAWCZY inwestycja BUDOWA BUDYNKU FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ INWESTYCJA POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTUR lokalizacja Kielce, ul. Stefana Żeromskiego 12 działka

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN Dnia... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KONSERWACJA I NAPRAWY AWARYJNE SYSTEMÓW ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Spis treści 1. Przedmiot zamówienia 2. Zgodność konstrukcji Pojazdów z wymaganiami prawnymi 3. Wymagania zasadnicze. 4. Urządzenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Domofonia Gira Przegląd systemu

Domofonia Gira Przegląd systemu System domofonowy Gira System do wszystkich zastosowań: domy jedno- i wielorodzinne instalacja podtynkowa i natynkowa funkcje audio i wideo sterowanie za pomocą Gira Control Clients i PC integracja z systemami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie

Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Roger Access Control System Kontrolery serii PRxx1 Opis funkcjonalny oraz programowanie Wersja dokumentu: Rev.E Dokument dotyczy następujących typów urządzeń: PR311SE, PR311SE-BK, PR611, PR621, PR621-CH,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo