KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 24 / 12 w dniu 17 grudnia 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz zakończyło o godz Posiedzenie odbyło się według zaplanowanego porządku obrad zmieniono kolejność omawiania punktów. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz. Porządek obrad: 1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. 2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budŝetowej Województwa Opolskiego. 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku. 4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Sejmiku na 2013 rok. 5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 7.Informacja nt. stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata Systemy zdrowotne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej porównania i wnioski. 9. Poziom Ŝycia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych. 10. Sprawy róŝne. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku Iwona Mąkolska Frankowska w pierwszym rozdziale dokumentu przedstawiono raport z przebiegu konsultacji społecznych, w trakcie, których zgłoszono ponad 500 poprawek. Wszystkie poprawki przeanalizowaliśmy i do wszystkich poprawek odnieśliśmy się. W rozdziale drugim omówiliśmy wymiar terytorialny, bieguny wzrostu ( Opole i aglomeracja opolska ) obszary problemowe i obszary depopulacji.

2 M.Szymkowicz dobrze się stało, ze zostały do Strategii wprowadzone te zmiany, jest to kompromis, daje szeroką perspektywę, jest to dokument otwarty, będzie w miarę potrzeb i zmieniającej się sytuacji wzbogacany. R.Kolek cały zespół opracowujący Strategię wykonał bardzo duŝą pracę, dokument jest bardzo dobrze przygotowany, będzie w miarę potrzeb poszerzany. Zarząd Województwa przyjął Strategię jednogłośnie. *Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały /wniosek w załączeniu /. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budŝetowej Województwa Opolskiego na 2013 rok. S.Mazur Skarbnik Województwa przedstawił wieloletnią prognozę budŝetu i propozycję budŝetu na 2013 rok, przedstawił prezentację obrazującą najistotniejsze dla budŝetu wyliczenia - przy comiesięcznych zmianach podkreślane jest powiązanie wieloletniej prognozy finansowej z budŝetem. Prognoza dochodów na lata : rok , rok , rok , rok , rok Dla zbilansowania dochodów konieczne jest, aby suma przychodów i wydatków była równa rozchodom. Nie dysponujemy informacjami, jakie w latach będą dochody. W 2012 roku zapadła decyzja o wyemitowaniu 21 mln obligacji. W 2013 roku wyemitujemy 30 mln obligacji, które będą przeznaczone na przedterminowy wykup obligacji celem obniŝenia obsługi kosztów długu, obniŝenia oprocentowania i innego rozłoŝenia w czasie spłaty kapitałowej. Wskaźnik zadłuŝenia na rok 2014 wynosi 6,9 % i liczony jest stosunkiem obsługi długu ( ) do dochodu ( ). Limit zadłuŝenia na 2014 rok wynosi 7,4 % i jest sumą wskaźnika zadłuŝenia 6,9 % i 0,5 % tzw. Rezerwy. WyŜsze dochody z lat działają negatywnie na obsługę długu, dlatego potrzebna jest rezerwa, te 0,5 %. Limit zadłuŝenia 7,4 % musi być równy lub mniejszy od lewej strony, a lewa strona to dochody z trzech ostatnich lat. BudŜet na 2013 rok dochody w stosunku do roku 2012 wyniosą 105 %, wydatki w stosunku do roku 2012 wyniosą 99,9 %, M.Szymkowicz bardzo dobra prezentacja wieloletniej prognozy i budŝetu na 2013 rok, mamy dokładny obraz budŝetu. Do tej pory skupialiśmy się na tych działach budŝetu, które dotyczyły zadań Komisji Zdrowia, teraz mamy dokładny ogląd na budŝet i wiemy jakie są nasze moŝliwości. K.Adamik czy w ramach tych środków moŝliwe będzie szkolenie lekarzy. S.Mazur na szkolenie lekarzy środki znajdą się w programach unijnych. * Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali wieloletnią prognozę finansową/ 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się / oraz projekt budŝetu Województwa na rok 2013 / 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się / - wnioski w załączeniu.

3 Plan Pracy Sejmiku na 2013 rok. M.Szymkowicz przedstawił projekt Planu Pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2013 rok. *Członkowie Komisji pozytywnie / 4 głosami za / zaopiniowali Plan Pracy Sejmiku na 2013 rok wniosek w załączeniu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. S.Łągiewka jest konieczność utworzenia w strukturze szpitala apteki lub działu farmacji, musi to znaleźć odwzorowanie w zapisach statutu jednostki. *Członkowie Komisji pozytywnie / 4 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały wniosek w załączeniu. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. S.Łągiewka ze względu na wprowadzone zmiany tj. zmiana podporządkowania Pełnomocników Zarządu Województwa ds. narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi będą podlegać bezpośrednio Marszałkowi, a nie jak do tej pory w strukturach do Departamentu Zdrowia. Druga zmiana to przeniesienie realizacji zadań w zakresie przemocy w rodzinie do Regionalnego Ośrodka. *Członkowie Komisji pozytywnie / 4 głosami za / zaopiniowali projekt uchwały wniosek w załączeniu. Informacja nt. stanu prac nad przygotowaniem Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata M.Byrdak RPO na lata musi uwzględniać trzy obszary: rozwój inteligentny, rozwój zrównowaŝony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. RPO musi być zbieŝny ze Strategią Rozwoju Województwa na lata , w tym z Regionalną Strategią Rozwoju Innowacji / z uwzględnieniem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej /, realizowany będzie poprzez EFS i EFRR, natomiast mechanizmy, przy pomocy których będzie realizowany to koncentracja tematyczna, podejście tematyczne i warunkowość / wskaźniki /. Zarząd Województwa powołał zespół ds. RPO WO na lata W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jst, świata nauki, biznesu, euro liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /.

4 Systemy zdrowotne obowiązujące w wybranych krajach Unii Europejskiej porównania i wnioski. M.Szymkowicz otrzymaliśmy informację, jest obszerna, mamy dziś do zrealizowania 10 punktowy porządek obrad, proponuję omówienie tego tematu w innym terminie, moŝe skupimy się na systemach zdrowotnych w naszych regionach partnerskich?. Poziom Ŝycia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych. A.Walas przedstawiła informację. M.Szymkowicz widzimy w województwie opolskim dwa aspekty: z jednej strony całkiem przyzwoite odczucie mieszkańców z opieki zdrowotnej, z drugiej strony mamy do czynienia z brakiem lekarzy, zwłaszcza niektórych specjalności. Jakie zagroŝenie ubóstwem występuje w Głuchołazach. D.Zajdel - czy istnieje obowiązek alimentacyjny wobec osób starszych i czy jest egzekwowany. A.Walas system opieki nad osobami starszymi w województwie opolskim dobrze funkcjonuje, osoby starsze SA pod właściwą opieką, ale to się odbywa na koszt państwa, na koszt podatnika. Polska nie potrafi wyegzekwować od osób, które tą opiekę powinny zapewniać środków na ten cel, procedury są bardzo drogie. W 2012 roku gminy na opiekę nad osobami starszymi wydatkowały 20 mln zł. U nas jest mentalność sprzed lat, taka, Ŝe to państwo ponosi odpowiedzialność i opiekę musi zapewnić. M.Szymkowicz to widać w szpitalach, osoby bezdomne, osoby biedne są bardziej chronione niŝ osoby samotne. Jest to polaryzacja odpowiedzialności. D.Zajdel osoby starsze po wypisie ze szpitala często nie mają na leki, w konsekwencji często do szpitala wracają. T.Ceglecka Zielonka pocieszający dla mnie jest fakt, Ŝe w powiecie namysłowskim ośrodek pomocy społecznej działa bardzo aktywnie. Prudnik jest mniej zaangaŝowany, dlatego trzeba tą aktywność pobudzać, pracownicy powinni być bardziej zaangaŝowani. A.Walas w opiece społecznej szykują się duŝe zmiany. Nastąpi rozdział działań związanych z realizacją zadań osłonowych i zadań aktywizacyjnych, gminy będą miały większą swobodę działania, będzie większe zaangaŝowanie organizacji pozarządowych. K.Adamik większe zaangaŝowanie organizacji pozarządowych to wzorce zachodnie i tu jestem nastawiony sceptycznie, czy to się u nas powiedzie. Społeczeństwo musi tego chcieć i rozumieć takie działania, ja uwaŝam, Ŝe nasze społeczeństwo jeszcze nie jest na to przygotowane. R.Kolek kierunek dobry i potrzebny, ale jak w większości działań wszystko zaleŝy od ludzi. *Członkowie Komisji przyjęli informację / wniosek w załączeniu /.

5 Sprawy róŝne. R.Kolek w związku z ostatnimi wydarzeniami w Szpitalu nad Matką i Dzieckiem dot. tragicznego w skutkach porodu podjęliśmy starania, aby firma zewnętrzna dokonała oceny naszych jednostek, aby nie wystąpiły zarzuty bezstronności. Dodatkowo studenci PMSZ będą ankietowali pacjentów, dotyczy to wszystkich naszych szpitali. Decyzją Zarządu Województwa w pierwszej kolejności skontrolowanych będzie pięć szpitali w mieście Opolu. Za przeprowadzone kontrole zapłacą dyrektorzy szpitali. Opracowała Jadwiga Moryto Przewodniczący Komisji Marek Szymkowicz

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ z posiedzenia 1/14 w dniu 3 grudnia 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu w Sali nr 3. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2011-2016 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr30/12 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2012r.

Protokół Nr30/12 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2012r. Protokół Nr30/12 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 14,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 18 / 12 w dniu 24 maja 2012 roku Posiedzenie odbyło się w II Kampusie Politechniki Opolskiej przy ul Prószkowskiej. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa JST. październik 2011

Sytuacja finansowa JST. październik 2011 Sytuacja finansowa JST październik 2011 1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI W 2012 R. Wybrane wskaźniki i wartości (wg projektu budŝetu państwa na 2012 rok) PKB w ujęciu realnym: wzrost o 4% średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad:

Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: Protokół Nr 12/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 13 stycznia 2012r. Wspólne z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/10 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie Nr 1/10 w dniu 9 grudnia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 12,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Zaopiniowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. UCHWAŁA Nr II/25/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Opolskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 23 września 2013 roku

KOMISJA RODZINY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 23 września 2013 roku KOMISJA RODZINY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 32 / 13 w dniu 23 września 2013 roku Posiedzenie odbyło się w Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Posiedzenie zostało poprzedzone zwiedzaniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 17 listopada 2015 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 17 listopada 2015 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 17 listopada 2015 roku Posiedzenie odbyło się siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r.

Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Protokół 18/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 18/10 w dniu 20 stycznia 2010r. Rozpoczęcie: godz. 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa;

od 1997 r. publikacja Analiza Zdolności Kredytowej, której elementem była Wieloletnia Prognoza Finansowa; na 2011 rok i lata następne PROJEKT WPROWADZENIE OBOWIĄZEK USTAWOWY Obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. od 1997 r. publikacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30

PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 PROTOKÓŁ Nr 37/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2013 r. godz. 14.30 Obecni na posiedzeniu Komisji 3 członków Komisji: 1. Józef Groma 2. Andrzej Jasiński 3. Jerzy Nawrocki z udziałem:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 23 czerwca 2014 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 23 czerwca 2014 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 23 czerwca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r. ZróŜnicowane zagroŝenia i oczekiwania miast w odniesieniu do obowiązującego przepisu art. 243 u.f.p. oraz do propozycji zmian tego przepisu Tomasz Bogucki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 8 / 15 w dniu 7 września 2015 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 8 / 15 w dniu 7 września 2015 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 8 / 15 w dniu 7 września 2015 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji.

Protokół Nr 53/09. Obecni wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Rąkowski Przewodniczący ww. Komisji. Protokół Nr 53/09 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.09.2009r. o godz. 8.00 10.00 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16. Obecni

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.

U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA 1 15.01.2015 r. 2 19.02.2015 r. TEMATYKA POSIEDZENIA 1/Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. U C H W A Ł A Nr XLI/480/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 Na podstawie art.18 pkt

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego

Protokół nr 58/05. z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00. Z-ca Przewodniczącego Protokół nr 58/05 z odbytego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 06-04-2005 r. o godz. 16 00 W posiedzeniu udział brali członkowie komisji: 1.Zbigniew Król 2.Andrzej Wziątek 3.Mariusz Barański 4.Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 19 listopada 2015 roku

KOMISJA. protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 19 listopada 2015 roku KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 13 / 15 w dniu 19 listopada 2015 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 14 / 12 w dniu 24 lutego 2012 roku

KOMISJA WSPÓŁRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 14 / 12 w dniu 24 lutego 2012 roku KOMISJA WSPÓŁRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 14 / 12 w dniu 24 lutego 2012 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 29 / 13 w dniu 27 maja 2013 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 29 / 13 w dniu 27 maja 2013 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 29 / 13 w dniu 27 maja 2013 roku Posiedzenie odbyło się na Zamku w Mosznej. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK

PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK PLAN PRACY KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ RADY MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK L.P. DATA POSIEDZENIA TEMATYKA POSIEDZENIA OSOBY ZAPROSZONE 1 15.01.2015 r. godz.13:00 1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r.

Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Protokół nr 21/10 Komisji Finansów i Mienia Województwa Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie 21/10 z dnia 21 kwietnia 2009r. Rozpoczęcie: godz: 13,00 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 11 / 11 w dniu 24 października 2011 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/2015. Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Protokół nr 10/2015. Listy obecności członków Komisji oraz zaproszonych gości stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. BRM.0012.4.9.2015 Protokół nr 10/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 18 września 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRNICĄ I PROMIOCJI REGIONU. protokół z posiedzenia 10 / 11 w dniu 21 października 2011 roku.

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRNICĄ I PROMIOCJI REGIONU. protokół z posiedzenia 10 / 11 w dniu 21 października 2011 roku. KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRNICĄ I PROMIOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 10 / 11 w dniu 21 października 2011 roku. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Lista obecności członków Komisji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 46/14 Komisji Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 23 września 2014r. Rozpoczęcie godz. 14 00 Lista obecności członków Komisji i zaproszonych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 3 / 15 w dniu 23 lutego 2015 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 3 / 15 w dniu 23 lutego 2015 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 3 / 15 w dniu 23 lutego 2015 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r.

Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Protokół nr 30/XXX z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 29 lipca 2013 r. Ad.1 Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. PROTOKÓŁ z posiedzenia 23/12 Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Opolskiego w dniu 21 i 25 września 2012r. Rozpoczęcie godz. 13 10 Lista obecności członków Komisji w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014.

Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 344 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budŝetowej w wydziałach realizujących budŝet na rok 2014. 345 w zł WYDZIAŁ 010 020 050 400 600 771.496 1.008.490 16.000 29.409

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXIV/397/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego w dniu 25 marca 2011 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 28 / 13 w dniu 22 kwietnia 2013 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 28 / 13 w dniu 22 kwietnia 2013 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 28 / 13 w dniu 22 kwietnia 2013 roku Posiedzenie odbyło się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Lista obecności członków Komisji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach

Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach Protokół nr XV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011r. w godzinach 13 00-15 10 W sesji uczestniczyło 14 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 5 / 11 w dniu 28 marca 2011 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 5 / 11 w dniu 28 marca 2011 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 5 / 11 w dniu 28 marca 2011 roku Posiedzenie odbyło się w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej. W posiedzeniu uczestniczyli Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 39 / 14 w dniu 28 kwietnia 2014 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 39 / 14 w dniu 28 kwietnia 2014 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 39 / 14 w dniu 28 kwietnia 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006

Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006 Informacja nt. kontraktów wojewódzkich w roku budŝetowym 2006 1. Kontrakty wojewódzkie na lata 2005 2006 zostały podpisane w czerwcu (14 województw) oraz w lipcu (2 województwa: mazowieckie oraz śląskie)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. protokół z posiedzenia 11 / 15 w dniu 3 września 2015 roku

KOMISJA. protokół z posiedzenia 11 / 15 w dniu 3 września 2015 roku KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PROMOCJI REGIONU protokół z posiedzenia 11 / 15 w dniu 3 września 2015 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r.

Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 30 listopada 2015 r. W dniu 30 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 38/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 38/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2010 roku UCHWAŁA Nr 38/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Uchwały Nr 337/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 października 2009r. w sprawie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Protokół Nr 13/15. Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 13/15 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 18 grudnia 2015 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 17 lipca 2014 roku

KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU. protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 17 lipca 2014 roku KOMISJA NAUKI, EDUKACJI, KULTURY I SPORTU protokół z posiedzenia 42 / 14 w dniu 17 lipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 45 / 14 w dniu 29 września 2014 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH. protokół z posiedzenia 45 / 14 w dniu 29 września 2014 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 45 / 14 w dniu 29 września 2014 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim. Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r.

Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim. Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r. Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim Posiedzenie Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu 30 marca 2016 r. Podstawa prawna powstania ROT 1) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie prowadziła dr Jolanta Kręcka przewodnicząca Komisji. Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1.

Posiedzenie prowadziła dr Jolanta Kręcka przewodnicząca Komisji. Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1. 1 Protokół Nr 24/12 posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, które odbyło się 17 grudnia 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach (w godz. 12.30 15.00). Posiedzenie prowadziła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter

Protokół Nr 34/08. Obecni wg. załączonej listy obecności. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Andrzej Sauter Protokół Nr 34/08 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 8.02.2008r. o godz.9.00 w sali Nr 32, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

DORAŹNA KOMISJA ds. INNOWACJI I CYFRYZACJI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

DORAŹNA KOMISJA ds. INNOWACJI I CYFRYZACJI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ DUR.0012.9.9.2014.KDIC DORAŹNA KOMISJA ds. INNOWACJI I CYFRYZACJI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ 16 października 2014 r. godz. 15 00, s. 305 UM TYCHY Porządek obrad.... 2 Praca nad koncepcją budowy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta odbytego w dniu 22 stycznia Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta odbyło się w sali nr 203 opolskiego Ratusza. W chwili stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad.

Protokół Nr Przyjęty porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. Protokół Nr 14.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2016 roku w godzinach 14 30 15 30 Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020 - działania wspierające Specjalną Strefę Demograficzną

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XXIX/2013 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 29 marca 2013 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Andrzej Siemianowski o godz. 11 00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 38 / 14 w dniu 24 marca 2014 roku

KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 38 / 14 w dniu 24 marca 2014 roku KOMISJA RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH protokół z posiedzenia 38 / 14 w dniu 24 marca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wraz z Oceną sytuacji Spółki za rok 2010 oraz Samooceną

Bardziej szczegółowo

- zwiększenie dochodów ogółem to kwota 6 122 147 zł. - zmniejszenie wydatków 160 000 zł, zwiększenie 3 423 325 zł. Dotyczą one następujących działów:

- zwiększenie dochodów ogółem to kwota 6 122 147 zł. - zmniejszenie wydatków 160 000 zł, zwiększenie 3 423 325 zł. Dotyczą one następujących działów: P R O T O K O Ł NR 20/2008 z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego wspólnie z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 30 lipca 2008 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r.

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 202 /09 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy rady i jej organów Na podstawie 16 ust.2 i 28 ust.3 Statutu Gminy Jawor Rada Miejska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo