98 Seszele SESZELE. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na Coco de Mer z kokosami o nie -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "98 Seszele SESZELE. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na www.neckermann.pl. Coco de Mer z kokosami o nie -"

Transkrypt

1 8 Seszele seszele Curieuse Island Silhouette West Sister East Sister PRASLIN Félicité Morne Seychelloise 05 m n.p.m Port Glaud Victoria Misere Cascade Sainte Anne Island Cerf Island Anonyme Island SESZELE La Digue Frégate Km MAHÉ 5 10 OCEAN INDYJSKI WYCIECZKI Z wyspy Mahe: Catalina (całodzienne żeglowanie, obiad) ok. 0,- EUR Praslin i La Dique (łodzią, z obiadem) ok. 145,- EUR Z wyspy Praslin: Vallee de Mai, ANse Lazio (cały dzień) ok. 50,- EUR Wyspy Cousin, Curiense i St. Pierre (cały dzień) ok. 110,- EUR Powyższe wycieczki odbywają się w języku niemieckim i organizowane są przez miejscowe agencje turystyczne. Szczegółowe informacje dotyczące wycieczek otrzymacie Państwo od przedstawiciela Neckermann Service na miejscu. S e s z e l e p o d w z g l ę d e m g e o l o - g i c z n y m s ą p o z o s t a ł o ś c i ą p o r o z - d z i e l e n i u s i ę A f r y k i i A z j i. P o - n a d s t o w y s p i w y s e p e k r o z - p r o s z o n y c h j e s t n a p o n a d t y s. k m ² p o w i e r z c h n i w o d y. S p o - ś r ó d n i c h t y l k o 3 3 s ą z a m i e s z k a - ne. Malow nic ze, g rani towe i kora - l o w e w y s p y t o r a j s t w o r z o n y p o - ś r ó d b e z k r e s u O c e a n u I n d y j s k i e g o n a p ó ł n o c n y w s c h ó d o d M a d a - g a s k a r u. D z i ś s t a n o w i ą c e n t r u m p r z e m y s ł u t u r y s t y c z n e g o, g ł ó w - n e g o ź r ó d ł a d o c h o d u S e s z e l i. Najwięk sza z w y sp, Mahé z pr ze - p i ę k n i e p o ł ożoną n a d z a t o k ą s t o - l i c ą V i c t o r i ą k u s i t u r y s t ó w r ó ż- n o r o d n o ś c i ą k r a j o b r a z ó w, t a j e m - n i c z y m i g ó rami, p i ę k ny m i p la ż a m i i p o d w o d n ą k rainą raf ko ralow yc h w M o r s k i m P a r k u N a r o d o w y m S t. A n n e t y s i ę c z n a s t o l i c a p o d o b - no wcią ż pr z y p omina mias t o z c z a - s ów br y t y jsk iej adminis t racji kolo - n i a l n e j. To t u t a j d e c ydują s i ę d z i ś l o s y S e s z e l i. To w n i e j k o n c e n - t r u j e s i ę ż y c i e g o s p o d a r c z e. J e d - nak pr ze de w sz y s t k i m s t anow i o na bramę do S e szeli z racji f unkc jono - w a n i a l o t n i s k a m i ę d z y n a r o d o w e - go. M a hé ma t a k że i n ny n i e z w y k ł y s k a r b. J e s t n i m ś w i a t r o ś l i n, k t ó - r e n i e w y s t ę p u j ą n i g d z i e i n d z i e j n a ś w i e c i e. S ą t o m e d u z y M e d u - sag yne oppositifolia i dzbanec zni - k i oraz szereg gatunków orchidei. D r u g ą c o d o w i e l k o ś c i w y s p ą, na k t órą z apraszamy nasz yc h gości j e s t P r a s l i n o d d a l o n a o d M a h é z a l e d w i e o 3 0 m i n u t r e j s u ł o d z i ą. W po łow ie X V III w ieku Praslin był a j e d n y m z u l u b i o n y c h m i e j s c s c h r o n i e n i a p i r a t ó w. W r o - k u p r a w o d o w y s p y z a g w a r a n t o - w a ł a s o b i e F r a n c j a. Z r e s z t ą n a - z w a P r a s l i n p o c h o d z i o d f r a n c u - s k i e g o m i n i s t r a d o s p r a w m o r z a, D u c d e P raslin. To j e d y n e m i e j s c e na ś w iecie, gdzie w dolinie Vallé de Mai rosną or yginalne palmy Coco de Mer z kokosami o nie - z w y k ł yc h k s z t a ł t a c h, b ę d ą c e s y m - b o l e m S e s z e l i. B u j n a, e g z o t y c z n a r o ś l i n n o ś ć n i e t k n i ę t a p r z e z c y w i - lizację ora z otoc zone legendą ko - kos y spraw ił y, że dolina porów nywana jest z ogrodami E denu. W re - z u l t a c i e, d z i ś V a l l é d e M a i j e s t jedny m z d wóch miejsc na Se sze - l a c h w p i s a n y m n a l i s t ę ś w i a t o w e - g o d z i e d z i c t w a U N E S CO. M a j e s t a - t yc z n e z a t o k i z g ranitow y m i k l i f a - m i o ra z z adziwiające f o r m y s k a l n e k o n k u r u j ą z z a t o c z k a m i b ę d ą c y - m i o a z a m i spoko ju. W t a k ich m i e j - s c a c h ł a t w o o w y o b r a ż e n i e t o t a l - n e g o w y o b c o w a n i a i s a m o t n o ś c i. S e s z e l e f a s c y n u j ą p i ę k n e m p l a ż, r óż n o r o d n o ś c i ą f l o r y i f a u n y, p o d - w o d n ą k r a i n ą raf ko r a l o w y c h z t y - s i ą c a m i k o l o r o w y c h r y b. R z a d k i e g a t u n k i r o ś l i n i z w i e r z ą t, p r z e - p i ę k n e p l a ż e i s w o i s t y r y t m ż y - c i a na w y s p a c h t o n i e w ą t p l i w e z a - l e t y t e g o u r o c z e g o a r c h i p e l a g u. Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na

2 Seszele Bezpieczeństwo: należy unikać tłumów, wieców politycznych i ulicznych demonstracji. Ze względu na silne prądy morskie, niebezpieczne mogą być kąpiele w oceanie na ustronnych plażach. Zdarzają się drobne kradzieże. Zalecamy przechowywanie dokumentów i gotówki w sejfach hotelowych. Informacje dotyczące pobytu: Plaże: ze względu na monsun oraz wypływanie trawy morskiej możliwości kąpieli w morzu mogą być ograniczone. Pamiątki: do wywiezienia popularnego dla Seszeli orzecha Coco de Mer konieczne jest zezwolenie wydawane przy zakupie tylko przez autoryzowanych handlarzy. Waluta: rupia (SCR), 1 SCR = 0,25 PLN (średni kurs NBP z dn ). Zalecamy zabrać USD lub EUR w gotówce. Klimat: tropikalny wilgotny z odmianą monsunową. Średnia temperatura powietrza waha się między 24- C. Najchłodniejsze miesiące to lipiec i sierpień (temperatura spada do 21 C), najgorętsze to marzec i kwiecień (32 C). Południowowschodni wiatr wieje regularnie od maja do listopada, czyniąc ten okres najprzyjemniejszym do podróżowania. Dokumenty podróży: obywatele polscy lecący na Seszele są zwolnieni z obowiązku wizowego przy pobytach do 0 dni. Podróżni powinni mieć paszport ważny na cały okres pobytu oraz bilet powrotny. Należy podać adres planowanego miejsca pobytu, jak również dysponować wystarczającymi na czas pobytu środkami finansowymi do wysokości 150 USD na dzień ważne informacje (gotówka, karty kredytowe, czeki podróżne). Przy wylocie pobierana jest opłata lotniskowa w wysokości 40 USD. Opieka rezydenta: opieka anglo- i niemieckojęzycznych rezydentów Thomas Cook Service. Zdrowie: od podróżnych lecących na Seszele bezpośrednio z Europy nie jest wymagane świadectwo szczepień. Jednakże zalecane jest szczepienie przeciwko żółtej febrze. Możliwość korzystania z opieki medycznej jest bardzo ograniczona. Na wyspie Mahé znajduje się jedyny szpital państwowy i kilkanaście prywatnych klinik. Na wyspach Mahé, Praslin i La Digue można skorzystać w nagłych przypadkach z ambulansów medycznych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 50 USD. Zaleca się wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy celne: okresowo służby celne wprowadzają zaostrzenia dotyczące importu/eksportu broni, sprzętu łowieckiego oraz owoców i warzyw. Przywożone na Seszele zwierzęta muszą odbyć 6-cio miesięczną kwarantannę. Przepisy prawne: kary za posiadanie i używanie narkotyków oraz handel nimi są bardzo restrykcyjne. Informacje dla kierowców: na Seszelach obowiązuje ruch lewostronny; drogi utrzymane w dobrym stanie. Niemiecki Instytut Meteorologii Temperatura w południe Temperatura w nocy Temperatura wody Godziny słoneczne Styczeń 6 Luty 7 Marzec 8 KLIMAT Kwiecień Ambasada RP: brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP w Nairobi (Kenia) akredytowany jest również w Republice Seszeli. Informacje zostały opracowane na podstawie przewodnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polak za granicą (stan lipiec 2010 r.) Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

3 100 Seszele Mahe to największa i zarazem główna wyspa archipelagu Seszeli, ma 6 km szerokości i 26 km długości. Wyspa charakteryzuje się terenem górzystym, najwyższy szczyt Morne Seychellois ma 05 m. Wyspa koncentruje ok. 0% ludności Seszeli, znajduje się tu stolica oraz jedyny port Victoria. Wyspa wyróżnia się 68 wspaniałymi plażami z delikatnym, drobniutkim piaskiem. Na północnym zachodzie znajduje się najsłynniejsza plaża Beau Vallon, należąca do najpiękniejszych na świecie. Wyspa Mahe przyciąga najwięcej turystów, znajdują się tu największe hotele, luksusowe restauracje oraz nowoczesne sklepy. Turyści kierują najczęściej swe kroki do starego ogrodu przypraw Jardin du Roi, na szczyt Morne Blanc oraz do najpiękniejszej zatoki wyspy Petite-Anse. Praslin jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu. Wyspa oddalona jest od Mahé ok. 60 km, przejazd łodzią trwa ok. godziny, przelot ok. 15 minut. Centrum wyspy stanowi Park Narodowy Vallée de Mai jedyne miejsce na świecie, gdzie rosną palmy owocujące największymi orzechami na świecie Coco de Mer. Piękna tropikalna zieleń, pagórkowate tereny oraz słynne zatoki Anse Lazio, Anse Kerlan i Anse Volbert skłaniają do wędrówek. Wzdłuż całej wyspy rozciąga się mnóstwo uroczych plaż. Większą część wyspy otaczają małe wysepki i rafy koralowe, stwarzające dogodne warunki do pływania i nurkowania. Le Meridien Barbarons nnnn Wyspa Mahe Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na Położenie: położony bezpośrednio przy płasko opadającej i porośniętej palmami zatoce Barbarons Bay na zachodnim wybrzeżu wyspy. Porośnięta palmami plaża Grand Anse leży przy sąsiedniej zatoce. Transfer z lotniska ok. min. Wyposażenie: komfortowy i zachwycający architekturą będącą połączeniem stylu kolonialnego z nowoczesnym minimalizmem hotel dysponuje łącznie 124 pokojami. Hol powitalny z recepcją, lobby z widokiem na morze, dostęp do internetu (WIFI) bez opłaty. Otwarta restauracja główna, restauracja a la carte, bar oraz mała galeria handlowa. W tropikalnym ogrodzie basen z brodzikiem dla dzieci. Na dachu hotelu taras z jacuzzi. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenie bez opłaty. Klub dla dzieci Penguin (6-12 lat). Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-2A): komfortowo urządzone; telefon, klimatyzacja, TV satelitarna, odtwarzacz DVD, sejf, minibar, balkon lub taras z widokiem na ogród. Prysznic, wanna, WC. Pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (2D). Sport i zdrowie: siłownia, korty tenisowe, tenis stołowy, rowery wodne, kajaki, przygotowanie do nurkowania w basenie oraz jacuzzi bez opłat; za opłatą bilard, żaglówki, windsurfing, masaże, nurkowanie (PADI), wędkowanie na pełnym morzu, łaźnia parowa i zabiegi w centrum SPA. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadania i kolacje w formie bufetu (pokazy kulinarne). 44,- zł NPL FERN SEZ H 85218A

4 Seszele 101 Berjaya Beau Vallon Bay Resort nnn+ Wyspa Mahe Położenie: hotel położony bezpośrednio przy przepięknej piaszczystej plaży Beau Vallon Beach. Bezpłatny autobus hotelowy kursuje codziennie do oddalonej o 5 km. stolicy Victorii. Transfer z lotniska ok. 20 min. Wyposażenie: położony w otoczeniu tropikalnego ogrodu kompleks dysponuje łącznie 2 pokojami. Recepcja, restauracja główna, restauracja chińska, pizzeria, bary, mała galeria handlowa oraz kasyno. Na zewnątrz basen z brodzikiem dla dzieci oraz bar przy basenie. Parasole i ręczniki kąpielowe przy basenie, leżaki przy basenie i na plaży bez opłaty. Kategoria miejscowa: 3,5 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (A1-2A): elegancko urządzone (ok. m kw.), położone na 1 i 2 piętrze budynku głównego; telefon, klimatyzacja, TV satelitarna, radio (kanał muzyczny), sejf, minibar. Prysznic, WC, suszarka. Wariant ekonomiczny (A2T). Pokoje dwuosobowe superior (A1-2B): bardziej przestronne (ok. 36 m kw.), położone na parterze; dodatkowo wyposażone są w wannę z oddzielnym prysznicem, płaszcze kąpielowe oraz ranne pantofle; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Bungalowy typu Chalet deluxe (B2A): bardziej przestronne (ok. 38 m kw.), z częścią wypoczynkową, ekspres do kawy, w łazience płaszcze kąpielowe, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Rozrywka: codziennie muzyka na żywo. Opieka nad dziećmi za dodatkową opłatą na zapytanie. Plac zabaw dla dzieci. Sport i zdrowie: tenis, surfing, żaglówki, siłownia oraz kajaki (konieczne wniesienie kaucji zwrotnej za wypożyczany sprzęt); za opłatą nurkowanie oraz motorowe sporty wodne. Śniadania lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub 3-daniowe menu. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. Sunset Beach Resort nnnn+ 721,- zł NPL FERN SEZ H 85222A/B Wyspa Mahe Położenie: na półwyspie, otoczony małą prywatną zatoczką z piękną piaszczystą plażą na północno-zachodnim wybrzeżu, z imponującym widokiem na zatokę Beau Vallon oraz zarys wysp Silhouette i L Ile du Nord. Do stolicy wyspy Victorii ok. 20 min. jazdy samochodem, do plaży Beau Vallon ok. 10 min. Transfer z lotniska ok. 20 min. Wyposażenie: hotel odznaczony w latach 2007, 2008 nagrodą Best Boutique Hotel na Seszelach przez pismo World Travel, dysponuje łącznie 2 jednostkami mieszkalnymi, gwarantującymi wypoczynek i relaks w gustownie urządzonym resorcie usytuowanym na występie skalnym, w cieniu egzotycznego ogrodu. Hol powitalny z recepcją i małą biblioteką/butikiem, restauracja serwująca dania kuchni międzynarodowej i kreolskiej oraz bar położone są na pomoście wychodzącym bezpośrednio na Ocean Indyjski zapewniający najpiękniejsze zachody słońca na Seszelach. Schodząc niżej, na występie skalnym w otoczeniu egzotycznej roślinności basen z tarasem słonecznym. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy basenie i na plaży bezpłatnie. Dostęp do Internetu (za opłatą). Hotel nie akceptuje dzieci poniżej 10 roku życia. Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Karty kredytowe: Pokoje dwuosobowe deluxe (A1-2A): położone przy plaży, urządzone ze smakiem (ok. 32 m kw); klimatyzacja, wentylator sufitowy, telefon, TV, radio, sejf, ekspres do kawy, mini bar, umeblowany taras z widokiem na morze. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Brak dostawek. Junior suity (A2-3B): przestronne (ok. 42 m kw); położone wzdłuż skał, dodatkowo część wypoczynkowa, oddzielne WC; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Wille (B2A): przestronniejsze (ok. 2 m kw) z dwoma sypialniami i dwoma łazienkami; poza tym wyposażone jak junior suity. Rozrywka: okazjonalnie subtelna muzyka na żywo. Sport i zdrowie: bilard, sprzęt do płytkiego nurkowanie (za kaucją); za opłatą: sporty wodne oferowane przez lokalne agencje przy plaży Beau Vallon. Śniadania lub z dwoma posiłkami: amerykański bufet śniadaniowy, kolacja w formie bufetu lub menu. Uwaga! W okresie oraz możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 61,- zł NPL FERN SEZ H 85213A/B Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

5 102 Seszele Coco De Mer nnnn Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio nad morzem nad zatoką Anse Bois de Rose, wśród tropikalnego parku stanowiącego rezerwat przyrody, w południowo-wschodniej części wyspy Praslin. Do najpiękniejszej plaży na wyspie Anse Lazio 3 x tydz. bezpłatny transfer. Przystanek autobusowy znajduje się w pobliżu hotelu. Transfer z lotniska Mahe ok. 80 min. Wyposażenie: popularny wśród stałych gości, położony w spokojnej okolicy kompleks dysponuje łącznie 40 pokojami zlokalizowanymi w kilku bungalowach. Duży hol powitalny z recepcją, lounge z miejscami wypoczynkowymi, restauracja, bar, biblioteka z miejscem gry w szachy. W tropikalnym ogrodzie basen z brodzikiem dla dzieci, bar przy basenie, taras z restauracją a la carte. Leżaki i parasole przy basenie oraz leżaki na plaży bez opłaty. Kategoria miejscowa: 4 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-3A): wszystkie wyremontowane w 2006 roku, elegancko urządzone; kącik wypoczynkowy, klimatyzacja, wentylator sufitowy, TV satelitarna, sejf, czajnik oraz taras od strony morza. Prysznic, wanna, WC, suszarka. Rozrywka: w ciągu tygodnia wieczorem muzyka na żywo. Sport i zdrowie: tenis stołowy, mała siłownia, windsurfing, kajaki, korty do squasha i tenisa; za opłatą sprzęt do nurkowania oraz wynajem rowerów. Ze śniadaniem lub dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub a la carte. Między 16:00-17: serwowane są bezpłatnie kawa, herbata, herbatniki na tarasie basenowym. Uwaga! W okresie oraz możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 04,- zł NPL FERN SEZ H 85225A Aktualne ceny, zniżki i oferty specjalne na

6 Seszele 103 Berjaya Praslin Resort nnn Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio przy długiej drobnopiaszczystej plaży Cote d Or. Transfer z lotniska Mahe ok. 85 min. Wyposażenie: prosty, niewielki, położony w spokojnej okolicy kompleks dysponuje łącznie 77 pokojami. Recepcja z sejfami do wynajęcia (bez opłaty), restauracja główna, restauracja a la carte oraz pizzeria. W tropikalnym kompleksie ogrodowym znajduje się basen z brodzikiem dla dzieci, taras słoneczny oraz bar przy basenie. Kategoria miejscowa: 3 gwiazdki. Pokoje dwuosobowe (1-2A): funkcjonalnie urządzone; telefon, klimatyzacja, minibar, czajnik, balkon lub taras. Prysznic lub wanna, WC, suszarka. Brak dostawek dla dzieci. Wariant ekonomiczny (2T): brak dostawek dla dzieci. Pokoje dwuosobowe superior (1-2B): przestronniejsze, z widokiem na basen lub na morze; poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Sport i zdrowie: tenis, tenis stołowy, siatkówka, windsurfing, kajaki, sprzęt do nurkowania powierzchniowego, rowery wodne bez dodatkowych opłat (w zależności od dostępności); za opłatą bilard, piłkarzyki, nurkowanie, wędkowanie na oceanie. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy oraz kolacja w formie bufetu lub a la carte. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. Indian Ocean Lodge nnn+ 66,- zł NPL FERN SEZ H 850A Wyspa Praslin Położenie: bezpośrednio przy Grand Anse. Codziennie bezpłatny transfer do długiej drobnopiaszczystej plaży Cote dor. Transfer z lotniska Mahe ok. 0 min. Wyposażenie: ośrodek w stylu kolonialnym obejmuje budynek główny oraz 8 jednopiętrowych willi (po 4 jednostki mieszkalne) położone w tropikalnym ogrodzie. W budynku głównym recepcja z miejscami do wypoczynku, restauracja i bar. Na zewnątrz kompleksu basen z brodzikiem dla dzieci. Parasole oraz leżaki przy basenie bez opłaty. Kategoria miejscowa: 3 gwiazdki. Karty kredytowe: Pokoje dwuosobowe (1-3B): przestronne pokoje (ok. 45 m kw.) z podwójnym łóżkiem; telefon, klimatyzacja, wentylator sufitowy, TV, mini lodówka, sejf, balkon lub taras z widokiem na morze. Prysznic, WC, suszarka. Rozrywka: okazjonalnie wieczorem muzyka na żywo. Sport i zdrowie: za opłatą rozmaite sporty wodne (agencje lokalne). Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: bufet śniadaniowy i kolacja w formie bufetu lub a la carte. Uwaga! W okresie możliwość rezerwacji tylko dwóch posiłków. 84,- zł NPL FERN SEZ H 852A Katalog Dalekie Podróże 2010/2011 Centrum rezerwacji: (z tel. kom.) i

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

T R A V E L C O A C H I N G

T R A V E L C O A C H I N G T R A V E L C O A C H I N G MAJORKA TRAVEL COACHING Hotel Nasze wsparcie Work life balance Co będziemy robić? o Spotykamy się codziennie rano na warsztatach i wieczorem na podsumowanie dnia. A dokładniej

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN.

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. WYCIECZKI I WYPOCZYNEK 15 16 USA i Kanada ISSN 1429-3145 ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. Accredited Agent www.konsorcjum.com.pl www.rezerwujwakacje.com.pl 2015 Trade & Travel Company www.rezerwujwakacje.com.pl

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765

CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765 English summary pages 78-81 CENA: 9,60 zł (w tym 7% VAT) NR 11/10 LISTOPAD 2010 101 PODRÓŻNYCH RAD INDEKS 256765 Łódź Seoul Berlin Railway Ranking hotels walizek Charity Teneryfa auction Poker Moskwa 4hrs

Bardziej szczegółowo

Oferta 10-dniowego wyjazdu Rejs ALL INCLUSIVE po KARAIBACH WSCHODNICH. Pacific Dream *** + 19 lutego 28 lutego 2010

Oferta 10-dniowego wyjazdu Rejs ALL INCLUSIVE po KARAIBACH WSCHODNICH. Pacific Dream *** + 19 lutego 28 lutego 2010 Oferta 10-dniowego wyjazdu Rejs ALL INCLUSIVE po KARAIBACH WSCHODNICH Pacific Dream *** + 19 lutego 28 lutego 2010 Program wyjazdu: wpłynięcie wypłynięcie 19 lutego, piątek przelot do Madrytu, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU Phuket i safari na Similan Islands 02 15 listopada 2010 Przelot liniami KLM i LOT: 02 listopada: Warszawa Amsterdam 17:00 19:15 Amsterdam Bangkok 20:45 13:10 + 1 14 listopada: Bangkok Amsterdam 23:59 05:54

Bardziej szczegółowo

Nowa Droga do rio. www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013. ISSN 2080-7228 indeks 256765

Nowa Droga do rio. www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013. ISSN 2080-7228 indeks 256765 AlzacjA TurcjA SłoweniA delhi KopenhagA Sewilla nr 9/2013 (43) wrzesień 2013 www.businesstraveller.pl 9,60 zł (w tym 8% VAT) NR 9/2013 (43) wrzesień 2013 Nowa Droga do rio ISSN 2080-7228 indeks 256765

Bardziej szczegółowo

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 KANADA USA ALASKA HAWAJE 2012/2013 ISSN 1429-3145 NAJWIĘKSZA OFERTA NA ORYNKU POLSKIM ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 AMERYKA PÓŁNOCNA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI w Obsłudze Klienta 95 16 94 04 09 02 11 07 10 92 08 91 01 03 05 06 13 14 15 12 63 56 90 93 55 60 66 62 64 58 65 61 59 Patroni honorowi: Patron merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNY DROGOWSKAZ FINANSOWY WAKACJE 2008. Gdzie i za ile pojechać. Raport przygotowany przez:

WAKACYJNY DROGOWSKAZ FINANSOWY WAKACJE 2008. Gdzie i za ile pojechać. Raport przygotowany przez: WAKACJE 2008 Gdzie i za ile pojechać Raport przygotowany przez: METODOLOGIA RAPORTU Egipt, Tunezja, Teneryfa, a może egzotyczny Mauritius? Czerwiec to ostatni dzwonek na zaplanowanie urlopu, wybór biura

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18

Neckermann Polska BP, ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa. Materiały szkoleniowe Neckermann Polska. 1 Neckermann Polska - materiały szkoleniowe 2012-05-18 Materiały szkoleniowe Neckermann Polska 1 Centrala i Biura Neckermanna KONTAKT Telefon Telefax Centrala / Helpdesk ul. Dubois 9, 00-182 Warszawa (22) 536 98 98 (22) 635 96 94 Dokumenty (22) 536 98 90 Finanse

Bardziej szczegółowo

EGIPT - SAFAGA. Termin: 16.05.2014-23.05.2014 CENA WYJAZDU: 1700 zł hotel z przelotem* 180 eur pakiet nurkowy

EGIPT - SAFAGA. Termin: 16.05.2014-23.05.2014 CENA WYJAZDU: 1700 zł hotel z przelotem* 180 eur pakiet nurkowy EGIPT - SAFAGA Termin: 16.05.2014-23.05.2014 Aquarius zaprasza na wyjazd do spokojnej Safagi w Egipcie. Rafy koralowe kuszą tam pięknymi kolorami i mnóstwem ryb. W Safadze można natknąć się na delfiny-

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Bronisława Czecha w Krakowie ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO KOREI POŁUDNIOWEJ 대한민국 Kinga Kusper I TiR SUM Grupa T1 Nr albumu: 38236 Kraków 2010 Spis treści Wstęp... 3 I.

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green

Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green Niniejszy dokument został sporządzony na zlecenie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach do jego wyłącznego wykorzystania. Agencja marketingowa Green House Paweł Kranc zastrzega możliwość publikacji niniejszego

Bardziej szczegółowo

EGIPT NA SPORTOWO!!! Propozycje zakwaterowania: 1. Hotel Sheraton Miramar 5* http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html

EGIPT NA SPORTOWO!!! Propozycje zakwaterowania: 1. Hotel Sheraton Miramar 5* http://www.starwoodhotels.com/sheraton/index.html EGIPT NA SPORTOWO!!! El Gouna jest nowoczesnym kurortem położonym 25 km na północ od Hurghady. Wspaniałe miejsce do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Zbudowane według idei wenecjańskiej cały kurort

Bardziej szczegółowo

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania

Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania GEOGRAFIA TURYSTYCZNA TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNE - SEMESTR IV Rok szkolny 2010/2011 Nr programu : 341[05]/SP/MEN z dn. 08.01.2001 Walory turystyczne wybranych regionów świata - materiał nauczania Walory

Bardziej szczegółowo

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO?

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? Chociaż Czarnogórę przemierzyć można wzdłuż i wszerz niemalże w ciągu jednego dnia, ileż tam dziwów! Wystarczy przejechać kilkadziesiąt kilometrów, by zmienić świat: posępne

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo