WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy - Dane kontaktowe Telefon Adres NIP podatnika PESEL Właściwy urząd skarbowy Zgody i oświadczenia Wnioskodawcy indywidualnie 1. Oświadczam, że chcę rozliczyć się: wspólnie z małżonkiem i oświadczam, że: a) pozostajemy w związku małżeńskim przez cały 2012 rok b) istnieje między nami wspólnota majątkowa, c) żaden z małżonków nie był opodatkowany w formie ryczałtu ani karty podatkowej d) żaden z małżonków nie był opodatkowany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym (19%) e) nie orzeczono w stosunku do nas separacji. wspólnie z dzieckiem, gdyż: jestem osobą samotnie wychowującą dziecko status: w 2012 roku dziecko ukończyło lat nie uzyskujemy przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu ani karty podatkowej nie uzyskujemy przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (19%) dziecko nie osiągnęło żadnych dochodów w 2012 r. w roku 2011 rozliczałem/am się indywidualnie z urzędem skarbowym w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych w 2012 r. poza odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystam z ulg i odliczeń jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: 2. Oświadczam, że w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze zbycia nieruchomości w 2012 r. uzyskałem/am przychody z zagranicy w 2012 r. uzyskałem/am przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu umów cywilnoprawnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu rent albo emerytur w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu zasiłków wypłacanych przez ZUS 1/6

2 w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu odszkodowań jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w jednej formie 3. Oświadczam, że podałem/am wszystkie niezbędne informacje i dostarczyłem/am dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia rocznego za rok 2012 oraz że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 4. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Tax Care SA moich danych osobowych podanych na potrzeby niniejszej Promocji do TC Finance Sp. z o.o. oraz Idea Bank SA w celach promocyjnych i marketingowych w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty własnych produktów i usług. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: 1. administratorami Pana/i danych osobowych są: a. TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, b. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39; 2. Pana/i dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty, przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych; 3. Pana/i dane osobowe zostały pozyskane od Tax Care SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A; 4. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania; 5. przysługuje Panu/i prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację, jak również ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tax Care SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TC Finance Sp. z o.o. informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Idea Bank SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 8. Wyrażam zgodę na przedstawienie przez Idea Bank SA oferty Kredytu Obrotowego w kwocie: do PLN innej: PLN i jestem świadomy, że niniejsze zapytanie będzie figurować w Biurze Informacji Kredytowej jako zapytanie o kredyt o powyższych parametrach, powodujące obniżenie oceny punktowej (tzw. scoringu) w BIK. 9. Deklaruję, że moje miesięczne zobowiązania firmowe i prywatne z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek, limitów kredytowych, kart kredytowych, poręczeń, alimentów (poza Idea Bank SA) wynoszą PLN miesięcznie i posiadam możliwość ich spłaty. 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Idea Bank SA oraz Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 17 A, dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z Umowy oraz innych umów zawartych z Bankiem w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego. Udzielona przeze mnie zgoda obejmuje również prawo do przetwarzania przez Biuro Informacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie informacji stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących wszystkich moich zobowiązań po ich wygaśnięciu oraz zobowiązań wobec Banku, innych banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, wygasłych na dzień niniejszego oświadczenia, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres wskazany w przepisach ustawy Prawo bankowe. 11. Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Idea Bank SA do pozyskiwania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Armii Ludowej 11, i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego. Dane Współmałżonka (jeśli dotyczy) Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) 2/6

3 Aktualny adres zamieszkania Kraj Województwo Powiat Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość Poczta Kod pocztowy - Dane kontaktowe Telefon Adres NIP podatnika PESEL Właściwy urząd skarbowy Oświadczenia Współmałżonka w roku 2011 rozliczałem/am się indywidualnie z urzędem skarbowym w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze sprzedaży akcji lub innych papierów wartościowych w 2012 r. poza odliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne korzystam z ulg i odliczeń jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: w 2012 r. uzyskałem/am przychody ze zbycia nieruchomości w 2012 r. uzyskałem/am przychody z zagranicy w 2012 r. uzyskałem/am przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów opodatkowanych na zasadach ogólnych w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu umów cywilnoprawnych 1. Oświadczam, że w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu rent albo emerytur w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu zasiłków wypłacanych przez ZUS w 2012 r. uzyskałem/am przychody z tytułu odszkodowań jeśli, proszę wskazać z jakiego tytułu: prowadzę działalność gospodarczą w 2012 r. dochody z działalności gospodarczej osiągnąłem/ęłam tylko z jednej formy prowadzenia działalności jeśli, proszę podać jakiej: 2. Oświadczam, że podałem/am wszystkie niezbędne informacje i dostarczyłem/am dokumenty niezbędne do dokonania prawidłowego rozliczenia rocznego za rok 2012 oraz że wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Wyrażam zgodę na przekazanie przez Tax Care SA moich danych osobowych do TC Finance Sp. z o.o. oraz Idea Bank SA w celach promocyjnych i marketingowych w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty własnych produktów i usług. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, że: 3/6

4 1. administratorami Pana/i danych osobowych są: a. TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, b. Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39; 2. Pana/i dane osobowe, w zakresie niezbędnym do przygotowania najkorzystniejszej oferty, przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych; 3. Pana/i dane osobowe zostały pozyskane od Tax Care SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A; 4. posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 5. przysługuje Panu/i prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pana/i danych ze względu na Pana/i szczególną sytuację, jak również ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/i danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. 4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Tax Care SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 5. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od TC Finance Sp. z o.o. informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Idea Bank SA informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie 7. W związku z wyrażeniem przez mojego współmałżonka zgody na przedstawienie przez Idea Bank SA oferty Kredytu Obrotowego, na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy Prawo bankowe, w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Idea Bank SA do pozyskiwania za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Armii Ludowej 11, i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modzelewskiego 77, danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA i Związku Banków Polskich w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego Informacje o Przedsiębiorstwie Pełna nazwa firmy Data rozpoczęcia działalności (rok, miesiąc, dzień) Adres siedziby Adres korespondencyjny Osoba upoważniona / reprezentująca Telefon kontaktowy NIP EKD REGON Adres Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/am się z Regulaminem promocji PIT za 1 zł (dalej: Regulamin ) organizowanej przez spółki Tax Care SA z siedzibą w Warszawie, TC Finance Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie oraz Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Organizatorami ). Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika Miejscowość, data Czytelny podpis współmałżonka (jeśli dotyczy) Miejscowość, data W imieniu organizatorów 4/6

5 REGULAMIN PROMOCJI PIT za 1 zł (dalej: Regulamin ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji PIT za 1 zł (dalej: Promocja ). 2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (DzU Nr 201, poz ze zm.). 3. Organizatorami Promocji są: a) TAX Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 1. ), b) TC Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 2. ), c) Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym ,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) opłaconym w całości (dalej: Organizator 3. ). Każdy z nich jest zwany dalej Organizatorem, a wszyscy łącznie Organizatorami. 4. Z zastrzeżeniem 5 ust. 1 Regulaminu, promocja trwa od dnia 30 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku (dalej: Okres Promocyjny ). 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym poinformują Uczestników Promocji za pośrednictwem strony internetowej Organizatora 1. oraz Organizatora Promocja nie jest skierowana do pracowników Organizatorów ani osób pozostających z Organizatorami w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym W Promocji mogą brać udział osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, będące przedsiębiorcami w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) (dalej: Uczestnik ), rozliczające się w ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu za pośrednictwem któregokolwiek z Organizatorów poprawnie i czytelnie wypełnionego Wniosku o przystąpienie do Promocji (dalej: Wniosek ) według wzoru wskazanego przez Organizatorów, stanowiącego Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgody na przesyłanie informacji handlowych oraz zgody na wszystkie inne działania Organizatorów wskazane w Regulaminie, zgodnie ze wzorem wskazanym we Wniosku, c) wyrażeniu zgody na przedstawienie przez Organizatora 3. oferty Kredytu Obrotowego w kwocie wskazanej we Wniosku wraz z udzieleniem zgód niezbędnych do oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, d) dostarczeniu w terminie do 14 dni od daty złożenia Wniosku, nie później jednak niż do 8 kwietnia 2013 r., dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowych, o których mowa w 3, w szczególności dokumentów wskazanych na liście dokumentów (dalej: Lista ) stanowiącej Załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu; przedstawione dokumenty powinny być prawidłowo i rzetelnie prowadzone, zgodne z prawem i ze stanem faktycznym, który przedstawiają, e) przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w 3 ust. 1 Regulaminu. 2. Promocja nie jest skierowana do osób fizycznych, które mimo spełnienia warunków wskazanych w 2 ust. 1 Regulaminu jednocześnie spełniają jedną z następujących przesłanek: a) uzyskały w roku podatkowym 2012 dochody poza Rzecząpospolitą Polską, b) są klientami Organizatora 1., na rzecz których świadczone są przez niego usługi księgowe, c) były klientami Organizatora 1., z którymi zostały rozwiązane umowy o usługi księgowe (dalej: Umowy ) ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponoszą ci klienci, w szczególności gdy do rozwiązania Umów doszło w związku z zaległościami w płatnościach za świadczone przez Organizatora 1. usługi. 3. Organizator 1. zastrzega sobie prawo do odmówienia Uczestnikowi udziału w Promocji w wypadku braku należytego udokumentowania spełnienia warunków, o których mowa w 2 ust. 1 Regulaminu, a w szczególności udokumentowania spełniania tych warunków w inny sposób aniżeli wskazany przez Organizatorów. 4. Promocja może łączyć się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatorów Uczestnikowi, który w Okresie Promocyjnym spełni wszystkie warunki wskazane w 2 ust. 1 Regulaminu, Organizator 1. przygotuje, w oparciu o przedłożone przez Uczestnika dokumenty, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d, deklarację podatkową stanowiącą rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012 (dalej: Deklaracja ) w promocyjnej cenie 1 zł brutto. W wypadku niespełnienia warunków, o których mowa w 2 ust. 1, Organizator 1. może przygotować Deklarację w cenie 75 zł netto powiększonej o należny podatek VAT, na odrębne pisemne zlecenie Uczestnika. 2. W wypadku gdy Uczestnik będzie dokonywał rozliczenia rocznego wraz z małżonkiem albo dzieckiem, do rozliczenia niezbędne jest dodatkowo przedstawienie przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d Regulaminu, dotyczących małżonka lub dziecka, a w wypadku rozliczenia łącznie z małżonkiem Uczestnika złożenie przez małżonka oświadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b Regulaminu. 3. Złożenie oświadczeń woli, o których mowa w 2 ust. 1 lit. b, c, nie stanowi zobowiązania Uczestnika lub jego małżonka do zawarcia z Organizatorem 3. umowy kredytowej Organizator 1. zobowiązuje się do wypełnienia Deklaracji, zgodnie z przekazanymi dokumentami i oświadczeniami, na Uczestniku zaś ciąży obowiązek złożenia Deklaracji, w terminie do 30 kwietnia 2013 r., we właściwym urzędzie skarbowym. 2. Odbiór wypełnionej Deklaracji będzie możliwy w oddziale Organizatora, w którym doszło do złożenia dokumentów, po upływie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w 2 ust. 1 lit. c. 3. Organizator 2. i Organizator 3. nie ponoszą odpowiedzialności za sporządzoną Deklarację. 4. Organizator 1. ponosi odpowiedzialność jedynie za nieprawidłowe wypełnienie Deklaracji w oparciu o przekazane prawidłowe dokumenty. Tym samym żaden z Organizatorów nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Deklaracji, będące wynikiem nieprawidłowego wypełnienia dokumentów, o których mowa w 2 ust. 1 lit. d Regulaminu, wskutek zarówno zawinionych, jak i niezawinionych działań lub zaniechań Uczestnika lub podmiotów trzecich. 5. W wypadku stwierdzenia oczywistych błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji przedstawionej przez Uczestnika Organizator 1. ma prawo odmówić sporządzenia Deklaracji, bez konieczności wskazywania konkretnych uchybień, przesyłając Uczestnikowi stosowną informację na adres wskazany we Wniosku Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków Uczestnictwa w Promocji. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do jednostronnego natychmiastowego zakończenia okresu promocyjnego, o którym mowa w 1 ust Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego oddziałach upoważnionych do prowadzenia niniejszej Promocji. 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora Dane Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej zwanej Ustawą. 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem niniejszej Promocji oraz w celu marketingu własnych produktów i usług. 3. Każdy z Organizatorów w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy jest Administratorem danych osobowych w stosunków do danych przetwarzanych w związku z wykonywanymi przez niego działaniami wynikającymi z niniejszej Promocji. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Biorąc udział w Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich stosowania. 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Promocji powinny być kierowane pisemnie na adres jednego z Organizatorów, wskazany w 1 ust. 3 Regulaminu, z dopiskiem Reklamacja Promocja»Pit za 1 zł«. 3. Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie o decyzji podjętej w sprawie reklamacji na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie dokonania uprzednich szczegółowych ustaleń, Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie na adres podany w reklamacji w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty skutecznego doręczenia reklamacji za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego. 5/6

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji PIT za 1 zł LISTA DOKUMENTÓW Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem różnic remanentowych dotyczące 2012 r. Zestawienie należnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Zestawienie zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy w 2012 r. (potwierdzenia płatności lub wyciąg z rachunku firmowego) Kopia zeznania podatkowego za rok 2011 (w wypadku przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą) Zestawienie poniesionych strat z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i dokonanego dotychczas odliczenia (jeżeli wystąpiły straty) Zestawienia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2012 r. (potwierdzenia płatności lub wyciąg z rachunku firmowego) PIT-11 dokumentujący dochody z tytułu stosunku pracy i umów cywilnoprawnych uzyskane przez podatnika w 2012 r. (jeżeli dotyczy) PIT-40A dokumentujący dochody z tytułu zasiłków, rent i emerytur uzyskane przez podatnika w 2012 r. (jeżeli dotyczy) W wypadku podatników uzyskujących dochody z tytułu najmu lub dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych zestawienie przychodów, kosztów uzyskania przychodu i dokonanych wpłat zaliczek na podatek dochodowy (jeżeli dotyczy) Faktury VAT, dowody zapłaty za internet w wypadku podatników korzystających z ulgi internetowej (jeżeli dotyczy) Dane dzieci w wypadku podatników korzystających z ulgi prorodzinnej (jeżeli dotyczy) Informacje dotyczące wybranej OPP 1 w wypadku chęci przekazania 1% podatku (jeżeli dotyczy) Dowody wpłat na IKZE 2 w wypadku podatników korzystających z tej ulgi (jeżeli dotyczy) W wypadku przekazania darowizn dokumenty poświadczające ich przekazanie (jeżeli dotyczy) W wypadku innych ulg, np. dla honorowych krwiodawców odpowiednie zaświadczenia (jeżeli dotyczy) Wyciąg z rachunku firmowego za ostatnie 3 pełne miesiące (jeżeli Uczestnik wnioskuje o przedstawienie oferty kredytu w kwocie powyżej 20 tys. zł) 1 Organizacja pożytku publicznego. 2 Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. W wypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem do dokumentów podatnika dołącza się również wszystkie dokumenty małżonka zgodnie z powyższą listą. W wypadku rozliczenia wspólnego z dzieckiem do dokumentów podatnika dołącza się załączniki poświadczające dochody osiągnięte przez dziecko w 2012 r. 6/6

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3

U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Załącznik nr 5 do regulaminu udzielania pożyczek - wzór umowy U M O W A P O Ż Y C Z K I N R P Nr /Miesiąc / Rok / J - 3 Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE

KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE KOMPLEKSOWA UMOWA O USŁUGI BANKOWE Numer Klienta: Data sporządzenia Kompleksowej Umowy o usługi bankowe: - - z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa, spółka o kapitale zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*

Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY* Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU: KREDYT GOTÓWKOWY/ KREDYT OKAZJONALNY*. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo