REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWA ADAPTACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWA ADAPTACJA"

Transkrypt

1 Kompleksowa Adaptacja Projekt nr WND-POKL /13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPLEKSOWA ADAPTACJA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt Kompleksowa Adaptacja jest realizowany przez Grupę Doradczą Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie , ul. Sokołowskiego 6 będącą Liderem Projektu w partnerstwie z firmą Zarządzanie i Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, na podstawie umowy nr UDA-POKL /13-00 z dnia 26 lutego 2014 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 2. Głównym celem Projektu jest uzyskanie zatrudnienia a także zwiększenie adaptacji zawodowej przez 100 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 20 osób odchodzących z rolnictwa (rolników i domowników rolników). 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. na terenie województwa małopolskiego. 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem, iż osoby w nim uczestniczące będą stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz umów, jakie zostaną z nimi zawarte po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. Koszty realizacji projektu są pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie projektu, należą do kompetencji Kierownika Projektu. 7. Informacje dotyczące projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 2 SŁOWNIK POJĘĆ Skróty i pojęcia stosowane w regulaminie: Projekt - projekt pod nazwą Kompleksowa Adaptacja Lider Projektu/Realizator Projektu Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o./gdp Partner Projektu Zarządzanie i Projekty/ZIP

2 Kierownik - Kierownik Projektu Kandydat - osoba zgłaszająca chęć udziału w Projekcie Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, która podpisała Deklarację Uczestnictwa w projekcie Biuro projektu - ul. Sokołowskiego 6, Kraków Biuro Lidera Projektu siedziba GDP Sp. z o. o.: ul. Sokołowskiego 6, Kraków Osoba zwolniona (bezrobotna), to osoba pozostająca bez zatrudnienia nie dłużej niż 6 miesięcy do dnia przystąpienia do projektu, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy 1 (w tym osoby, z którymi zawarto umowę na czas określony a umowa wygasła z upływem terminu, pod warunkiem, że brak kontynuacji zatrudnienia wynika ze słabnącej kondycji zakładu) 2 oraz nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni po dniu 31 grudnia 2012 roku. Pracownik zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Osoba przewidziana do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/ stosunku służbowego; zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub pracująca na terenie województwa małopolskiego, w tym nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku. Osoba zagrożona zwolnieniem, to osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy do momentu przystąpienia danej osoby do projektu, dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników; zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub 1 Przyczyna dotycząca zakładu pracy zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U Nr 99 poz ze zm.) tj.: a. rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, b. rozwiązanie stosunku pracy z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, c. wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy; d. rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. 2 W przypadku osób, z którymi zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony bądź osób zatrudnionych na podstawie umów terminowych, a zwolnionych przed upływem terminu na jaki podpisano umowę możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od wyniku weryfikacji zapisów w świadectwie pracy. W przypadku osób, z którymi zawarto umowy o pracę na czas określony, a umowa wygasła z upływem terminu możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, dotyczącego braku możliwości kontynuacji zatrudnienia ze względu na słabnącą kondycję zakładu. W przypadku gdy uzyskanie takiego zaświadczenia będzie niemożliwe możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od złożenia przez osobę zainteresowaną udziałem w projekcie iż oświadczenia, w którym stwierdzone zostanie, iż zakończenie stosunku pracy wynikało z winy zakładu pracy. Treść tego oświadczenia zostanie porównana z informacjami dotyczącymi rynku pracy

3 pracująca na terenie województwa małopolskiego oraz nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zagrożeni zwolnieniem po dniu 31 grudnia 2012 roku. Osoba odchodząca z rolnictwa Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą i który w momencie przystąpienia do projektu złoży oświadczenie o: zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca = Pracodawca - oznacza jednostkę organizacyjną z terenu województwa małopolskiego, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro), spełniające pozostałe kryteria zawarte w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia dostępnym na stronie: 08_r_uznajace_niektore_rodza.html; Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw), spełniające pozostałe kryteria zawarte w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia dostępnym na stronie: 08_r_uznajace_niektore_rodza.html; Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw), spełniające pozostałe kryteria zawarte w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia dostępnym na stronie: 08_r_uznajace_niektore_rodza.html; Duże przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo nie spełniające kryteriów mikro lub małego lub średniego przedsiębiorstwa; Pomoc de minimis - wsparcie Państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Łączna wartość wsparcia w formie pomocy de minimis na 1 przedsiębiorstwo nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu 3 lat;

4 Procesy adaptacyjne i modernizacyjne procesy adaptacyjne i modernizacyjne (restrukturyzacyjne) mają miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo np. zmienia lub rozszerza swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, dokonuje zwolnień grupowych pracowników. W ramach projektu określenie: procesy adaptacyjne i modernizacyjne używane jest zamiennie z pojęciem procesy restrukturyzacyjne (źródło: dokumentacja konkursu POKL 8.1.2/I/13 rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie). 3 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU I. Informacje ogólne 1. Rekrutacja Uczestników projektu będzie prowadzona systematycznie (system etapowo-ciągły) w okresie od r. do r. lub do wyczerpania miejsc 2. Nad prawidłowością rekrutacji nadzór sprawować będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu, Specjalista ds. Rekrutacji i Asystent projektu. 3. Terminy rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń będą zamieszczane na stronie internetowej projektu. 4. Lider Projektu zastrzega możliwość wcześniejszego wstrzymania rekrutacji w przypadku wyczerpania liczby miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji (120). 5. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie podana na stronie internetowej wskazanej w 1 pkt. 7 Regulaminu na 7 dni przed datą zamknięcia rekrutacji. II. Sposób informowania o rekrutacji 1. Akcja informacyjna dotycząca rekrutacji do projektu, prowadzona będzie telefonicznie (pod numerem telefonu: ) lub poprzez pocztę elektroniczną ( poprzez organizację 15 spotkań informacyjnych, dystrybucję plakatów i broszur, rozmieszczanych w miejscach publicznych oraz poprzez publikację ogłoszeń prasowych. 2. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. III. Informacje szczegółowe dotyczące udziału w Projekcie 1. Do udziału w projekcie w ramach ścieżki szkoleniowej mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) i/lub pracujące na terenie województwa małopolskiego. W ramach procesu rekrutacji do projektu zostaną włączone następujące grupy osób: osób zwolnionych z pracy pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do

5 projektu, oraz nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni po dniu 31 grudnia 2012 roku. *W przypadku osób bezrobotnych wymagana będzie kopia lub oryginał zaświadczenia, potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy, osób przewidzianych do zwolnienia z pracy (osoby, które otrzymały od pracodawcy - przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w tym nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku / zagrożonych zwolnieniem (osoby zatrudnione u pracodawcy - przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne - który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpienia do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a także nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zagrożeni zwolnieniem po dniu 31 grudnia 2012 roku osób odchodzących z rolnictwa rolników ubezpieczonych w KRUS lub ich domowników (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą. 2. Osoby pozostające bez zatrudnienia, przewidziane do zwolnienia i osoby odchodzące z rolnictwa, zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć do Biura projektu (osobiście lub drogą pocztową) wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu, do którego należy dołączyć załączniki dokumenty wskazane w pkt. IV ust Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym osoby samozatrudnione), nie mogą zostać zakwalifikowane do projektu. IV. Etapy rekrutacji do projektu 1. Rekrutacja i selekcja osób chętnych do udziału w projekcie, będzie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans, uwzględniając przyznanie punktów dodatkowych, za spełnienie kryteriów preferencyjnych wskazanych w pkt. 6, do momentu osiągnięcia przewidzianej w projekcie liczby osób. 2. Do wypełnionego i podpisanego Formularza Rekrutacyjnego należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty: a) w przypadku osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawcę: kopię wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy oraz oświadczenie od pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1A do regulaminu (w przypadku gdy zapisy wypowiedzenia są niejednoznaczne); b) w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem: oświadczenie od pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1A do regulaminu;

6 c) w przypadku osób zwolnionych, pozostających bez zatrudnienia: kopię świadectwa pracy, kopię wypowiedzenia przez pracodawcę stosunku pracy oraz oświadczenie od pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1B do regulaminu (w przypadku gdy zapisy na świadectwie pracy są niejednoznaczne); Nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty kserokopia świadectwa pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku. *W przypadku osób bezrobotnych należy dostarczyć kopię lub oryginał zaświadczenia, potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy. d) w przypadku osób odchodzących z rolnictwa: zaświadczenie z KRUS oraz oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1C do regulaminu. e) wypełnione i podpisane Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do regulaminu, f) wypełnioną i podpisaną Deklarację uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do regulaminu. 3. Dokumenty złożone przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zweryfikowane zostaną przez Specjalistę ds. Rekrutacji pod względem ich kompletności, prawidłowości sporządzenia oraz spełnienia przez Kandydata kryteriów obligatoryjnych, warunkujących udział w projekcie, którymi są: a) fakt zatrudnienia lub zamieszkania na terenie województwa małopolskiego. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do regulaminu. b) posiadanie statusu osoby bezrobotnej/ nieaktywnej zawodowo to jest pozostającej bez zatrudnienia, nie dłużej niż do 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy kserokopia świadectwa pracy. * W przypadku osób bezrobotnych - kopia lub oryginał zaświadczenia, potwierdzającego posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydanego przez właściwy powiatowy urząd pracy. W przypadku nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty kserokopia świadectwa pracy po dniu 31 grudnia 2012 roku. c) posiadanie statusu osoby przewidzianej do zwolnienia, która otrzymała od pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne - wypowiedzenie stosunku pracy; d) posiadanie statusu osoby zagrożonej zwolnieniem, zatrudnionej u pracodawcy - przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia danej osoby do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. e) posiadanie statusu rolnika lub domownika: zaświadczenie z KRUS;

7 4. Osoby, których dokumenty zostaną jako uznane za poprawne i kompletne oraz spełniające kryteria obligatoryjne, zostaną zaproszone telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, prowadzonej przez Doradcę Zawodowego. 5. Celem rozmowy rekrutacyjnej, trwającej 1 godzinę będzie zweryfikowanie informacji na temat posiadanych przez Kandydata kwalifikacji oraz uzyskanie informacji na temat ewentualnych przeciwwskazań zdrowotnych lub psychotechnicznych w przypadku gdy przewidywany jest udział Kandydata w szkoleniach, stażach lub subsydiowanym zatrudnieniu. 6. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Doradca Zawodowy przyzna dodatkowe punkty preferencyjne za spełnienie wskazanych w projekcie następujących kryteriów: a) brak kwalifikacji zawodowych lub/i doświadczenia zawodowego/ 4 punkty, b) wykonywanie zawodu nadwyżkowego na rynku pracy województwa małopolskiego/brak wsparcia ze strony byłego pracodawcy/ 3 punkty. c) posiadanie wykształcenia maksymalnie średniego ogólnokształcącego/ 2 punkty. 7. Do udziału w projekcie zostają zakwalifikowane osoby, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz uzyskają największą liczbę punktów preferencyjnych. 8. Na podstawie przyznanej liczby punktów (w porządku malejącym) Komisja Rekrutacyjna (w składzie: Kierownik Projektu, Specjalista ds. Rekrutacji, Asystent Projektu) tworzyć będzie miesięczne listy rekrutacyjne: podstawowe i rezerwowe. Ostatecznie do udziału w projekcie przyjętych zostanie 100 osób z list podstawowych. 9. Natomiast 20 osób znajdujących się na listach rezerwowych może zostać przyjętych do projektu w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych - pod warunkiem jednak, iż rezygnacja taka nastąpiła w momencie umożliwiającym objęcie osoby z listy rezerwowej pełnym zakresem wsparcia przewidzianym w projekcie. 10. W wypadku osób, które uzyskały taką samą liczbę punktów, decydować będzie w kolejności: płeć (pierwszeństwo kobiet) oraz data złożenia prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem załączników. 11. W przypadku zagrożenia wskaźnika, dotyczącego udziału minimum 50% kobiet w projekcie, pierwszeństwo udziału zostanie zagwarantowane dla kobiet. 12. Listy rekrutacyjne zatwierdzane będą przez Kierownika projektu. 13. Odwołania od wyników rekrutacji rozpatruje Kierownik projektu. 14. Osoby włączone do projektu zostaną o tym poinformowane drogą telefoniczną lub ową. 15. Ostateczne zakwalifikowanie do projektu nastąpi po podpisaniu Deklaracji uczestnictwa w projekcie, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu. 16. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do projektu zostaną o tym poinformowane drogą telefoniczną lub ową.

8 17. Uczestnik projektu, który nie zgadza się z oceną swojego zgłoszenia ma prawo do złożenia odwołania od decyzji. 18. Odwołanie musi zostać złożone (to jest wpłynąć) w postaci pisemnej do Biura projektu w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia uzyskania informacji o decyzji. 19. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie, to jest rzeczowe argumenty odnoszące się do sposobu oceny aplikacji. 20. Odwołanie podlega ponownemu rozpatrzeniu przez Kierownika Projektu, tylko w takim zakresie, jaki został zawarty w uzasadnieniu. Kierownik Projektu podejmuje niezwłocznie decyzję o nie uznaniu lub o uznaniu zasadności odwołania w takim przypadku aplikacja podlega ponownej ocenie. 21. O wyniku (zarówno pozytywnym jak i negatywnym) złożonego odwołania Uczestnik projektu zostanie niezwłocznie pisemnie powiadomiony. 22. Szczegółowe zasady rekrutacji osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozwój przedsiębiorczości określa Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu. 4 ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH W PROJEKCIE 1. Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach projektu są bezpłatne, pod warunkiem, że osoba w nim uczestnicząca będzie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu oraz ewentualnych umów, jakie zostaną z nią zawarte po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie. 2. Uczestnicy Projektu korzystają z następujących form wsparcia: 2.1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe (średnio 5 godzin dla osoby). Jest wsparciem obligatoryjnym. Jego celem jest analiza potrzeb Uczestników projektu, opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb szkoleniowych i w efekcie opracowanie Indywidualnego Planu Działania Szkolenia zawodowe (dla 100 osób), umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji. O zakwalifikowaniu na szkolenie zawodowe decydować będzie rekomendacja Doradcy Zawodowego, zawarta w Indywidualnym Planie Działania. Uczestnicy otrzymają: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, dodatek szkoleniowy (w przypadku osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem), wyżywienie w trakcie zajęć, badania lekarskie oraz objęci będą ubezpieczeniem NW. Osoby kierowane na szkolenie są zobowiązane do podpisania umowy szkoleniowej, regulującej prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia. W projekcie założono realizację następujących szkoleń zawodowych: 1. Kierowca ciągnika siodłowego (kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna) 10 osób w tym 2 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa;

9 2. Opiekun osoby starszej 20 osób w tym 4 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa; 3. Pracownik Ochrony Fizycznej I stopnia - 20 osób 4 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa; 4. Monter ociepleń budynków - 20 osób w tym 4 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa; 5. Projektant stron internetowych - 20 osób w tym 4 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa; 6. Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG i spawanie metodą TIG - 10 osób w tym 2 miejsca są zagwarantowane dla osób odchodzących z rolnictwa; 2.3 Staże i praktyki zawodowe dla 40 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. Do udziału w stażach i praktykach zawodowych w pierwszej kolejności kierowane będą osoby po zakończeniu udziału w szkoleniach, które zostały rekomendowane przez Doradcę Zawodowego (na podstawie analizy predyspozycji i potrzeb zawodowych) do objęcia ich tym typem wsparcia. Celem staży i praktyk zawodowych ma być nabycie umiejętności praktycznych w danym zawodzie poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Zadania wykonywane u pracodawców będą skorelowane z kierunkiem szkoleń zawodowych. Uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 150,00 zł, oraz stypendium stażowe w wysokości 1200,00 zł brutto. 2.4 Warsztaty Poszukiwania Pracy dla 60 osób (6 grup warsztatowych, zajęcia w wymiarze 24 godzin). Na zajęcia będą kierowane będą osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia oraz zagrożone zwolnieniem. W trakcie Warsztatów Poszukiwania Pracy poruszone zostaną następujące tematy: pobudzenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, diagnoza umiejętności i kwalifikacji, metody aktywnego poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy otrzymają materiały, certyfikat, wyżywienie w trakcie zajęć, dodatek szkoleniowy oraz zwrot kosztów dojazdu. 2.5 Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne (w wymiarze średnio 4 godzin na 1 osobę) dla 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. O potrzebie skierowania do udziału w Indywidualnym Poradnictwie Psychologicznym będzie (w porozumieniu z Uczestnikiem) decydował doradca zawodowy. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 30 osób. Celem konsultacji będzie poprawa kondycji psychicznej Uczestników i pobudzenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy.

10 2.6 Job-coaching (w wymiarze średnio 4 godziny na 1 osobę) dla 60 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. Job coaching to indywidualne doradztwo dla Uczestników projektu, które służyć ma zwiększeniu umiejętności poruszania się po rynku pracy i poszukiwania pracy. Job-coachingiem objętych zostanie 60 osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach. 2.7 Pośrednictwo Pracy dla 60 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. Pośrednicy pracy zaproponują każdej z osób minimum 2 oferty pracy. Razem zostanie przedstawionych minimum 120 ofert pracy. 2.8 Subsydiowane zatrudnienie dla 20 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem. Do udziału w subsydiowanym zatrudnieniu w wymiarze 12 miesięcy w pierwszej kolejności kierowane będą osoby po zakończeniu udziału w szkoleniach, które otrzymają rekomendację Doradcy Zawodowego (na podstawie analizy predyspozycji i potrzeb zawodowych) uzasadniającą objęcie ich tym typem wsparcia. Subsydiowane zatrudnienie Uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1700,00 zł. brutto. Szczegóły związane z udziałem w subsydiowanym zatrudnieniu zostaną opisane w Regulaminie organizacji zatrudnienia subsydiowanego. 5 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie. 2. W ramach projektu Uczestnik projektu zobowiązany jest do wzięcia udziału w Indywidualnym Poradnictwie Zawodowym w wymiarze średnio 5 godzin. 3. Uczestnik Projektu biorący udział w szkoleniach zawodowych jest zobowiązany do skorzystania ze szkoleń zawodowych, Warsztatów Poszukiwania Pracy, Pośrednictwa Pracy oraz Job-coachingu (dotyczy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem). 4. Uczestnik Projektu jest uprawniony do skorzystania z Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego (dotyczy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem). 5. Uczestnik Projektu po ukończeniu szkoleń ma możliwość wzięcia udziału w stażach/praktykach zawodowych lub subsydiowanym zatrudnieniu (dotyczy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem). 6. Uczestnik projektu zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Odmowa wypełnienia i podpisania tych dokumentów jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie.

11 7. Uczestnik projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie. 8. W przypadku, gdy Uczestnik projektu zakwalifikowany na szkolenie z uzasadnionych przyczyn nie może brać udziału w szkoleniu, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Biuro Projektu. 9. Odmowa wzięcia udziału w indywidualnym poradnictwie zawodowym jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 10. Uczestnik projektu jest uprawniony do otrzymania materiałów szkoleniowych, wyżywienia w trakcie szkoleń oraz zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe, do wysokości określonej w umowie szkoleniowej. 11. Uczestnik projektu jest zobowiązany do uczestnictwa w wybranym szkoleniu zawodowym oraz do potwierdzania swojej obecności na liście obecności. 12. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminów wewnętrznych oraz egzaminu państwowego, związanych ze szkoleniem (jeżeli dotyczy). 13. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w minimum 80 % zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników oraz obowiązku zwrotu pełnych kosztów szkolenia oraz egzaminu. 14. Uczestnik projektu szkolenia zobowiązuje się do pokrycia całości kosztów związanych ze szkoleniem oraz egzaminem w przypadku rezygnacji w trakcie trwania szkolenia bez uzasadnionej przyczyny. 15. Nieobecność dłuższa niż jeden dzień szkoleniowy musi być zgłoszona Projektodawcy telefonicznie bądź osobiście z podaniem przyczyny i dostarczeniem pisemnego usprawiedliwienia. 16. W przypadku przerwania uczestnictwa w szkoleniu Uczestnikowi projektu nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu, również za dni szkolenia, na których był obecny. 17. Szczegółowe zasady realizacji szkoleń, staży i praktyk zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia określać będzie umowa. 6 REZYGNACJA, PRZERWANIE, ZAKOŃCZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć do Biura Projektu Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do regulaminu. 2. Za przerwanie uczestnictwa w projekcie uznaje się nieobecność dłuższą niż 20% wymiaru godzinowego, przewidzianego dla danej formy wsparcia, nieusprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim lub ważnym zdarzeniem losowym, uniemożliwiającym uczestnictwo w projekcie.

12 3. W przypadku niedostarczenia do Biura projektu zaświadczenia lekarskiego w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia lub niepowiadomienia w terminie do 3 dni kalendarzowych o fakcie ważnego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego uczestnictwo w projekcie, Kierownik Projektu podejmuje decyzję o przerwaniu udziału danej osoby w projekcie. 4. Decyzja zostaje dostarczona Uczestnikowi listem poleconym. 5. Kierownik projektu decyduje o uznaniu przyczyny nieobecności zgłoszonej przez Uczestnika za ważne zdarzenie losowe. 6. Kierownik projektu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od wydania decyzji o stwierdzeniu przerwania uczestnictwa w projekcie. 7. Zakończenie uczestnictwa w projekcie oznacza skorzystanie przez Uczestnika ze wszystkich form wsparcia. 8. Kierownik Projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o bezterminowym wstrzymaniu udziału Uczestnika w projekcie. 9. Kierownik Projektu w szczególnie uzasadnionych przypadkach nieuwzględnionych powyżej - może podjąć decyzję o przerwaniu udziału Uczestnika w projekcie. W takim przypadku dalsze rozstrzygnięcia dotyczące ewentualnego wezwania Uczestnika do zwrotu lub częściowego zwrotu wydatków poniesionych w związku z dotychczasowym udziałem w projekcie będą podejmowane indywidualnie, po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 7 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku. 3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych warunków z zachowaniem 7-dniowego okresu vacatio legis, a w przypadku zmian wynikających ze zmiany dokumentów programowych lub wytycznych oraz warunków realizacji projektu bez uprzedzenia. Załączniki: 1. Formularz Rekrutacyjny Załącznik nr Wzór oświadczenia od pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne Załącznik nr 1A, 1B. 3. Wzór oświadczenia o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej Załącznik 1C. 4. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2.

13 5. Deklaracja uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Projekcie Załącznik nr Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr Oświadczenie o rezygnacji Załącznik nr Oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego Załącznik nr 6. Kierownik Projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENCJE I ADAPTACJA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENCJE I ADAPTACJA Kompetencje i Adaptacja Projekt nr WND-POKL.08.01.02-12-063/11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI Zrozumieć seniora kompendium metod i narzędzi efektywnego doradztwa i edukacji dla osób w wieku +50 Projekt nr WND-POKL.06.01.01-26-014/11-00 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szansa na stałe zatrudnienie Projekt nr WND-POKL.06.01.01-26-129/13 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Nowe kwalifikacje, nowe szanse Projekt nr POKL /10

Nowe kwalifikacje, nowe szanse Projekt nr POKL /10 Projekt nr POKL.07.02.01-16-067/10 Nowe kwalifikacje, nowe szanse Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program reorientacji zawodowej żołnierzy i pracowników cywilnych wojska w województwie śląskim REGULAMIN PROJEKTU

Program reorientacji zawodowej żołnierzy i pracowników cywilnych wojska w województwie śląskim REGULAMIN PROJEKTU Projekt nr WND-POKL.08.01.02-24-019/12 Program reorientacji zawodowej żołnierzy i pracowników cywilnych wojska w województwie śląskim EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Siła kompetencji Priorytet: Działanie: Poddziałanie: VIII Regionalne Kadry Gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU Załącznik 1 do Umowy udziału w projekcie Programie Ponowny start REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE PONOWNY START W RAMACH PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11

REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL /11 REGULAMIN PROJEKTU Nowy zawód = Nowa praca WND-POKL.08.01.02-32-021/11 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie,,nowy zawód = Nowa praca realizowanym na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Do nowej roli reorientacja zawodowa kobiet odchodzących z rolnictwa 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowy zawód- nowe możliwości 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w woj. łódzkim

Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w woj. łódzkim Projekt nr WDN-POKL.08.01.02-10-071/10 Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w woj. łódzkim EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VIII REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr POKL Projekt nr POKL.08.01.02-16-002/12 Na Froncie Pracy- reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych w województwie opolskim EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące Projekt Profesjonalny operator wózka widłowego szkolenie przekwalifikujące współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wygraj wyścig z bezrobociem

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wygraj wyścig z bezrobociem REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wygraj wyścig z bezrobociem Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu!

REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! REGULAMIN PROJEKTU Wielkie pole do popisu! Projekt nr POKL.08.01.02-24-085/12-00 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wielkie pole do popisu!,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

OD ROLNIKA DO PRACOWNIKA Bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ostróda, 02.11.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Od rolnika do pracownika bezpłatne szkolenia zawodowe dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09

REGULAMIN. W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH W ramach projektu EDULOG Edukacja logistyczna nr POKL.04.01.01-00-348/09 współfinansowanego ze Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy!

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy! REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rodzice do pracy! 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa, zasady

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. POWER do Pracy! nr POWR Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. POWER do Pracy! nr POWR Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POWER do Pracy! nr POWR.01.02.01.. 1 Informacje ogólne 1. W regulaminie określone zostały zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER do Pracy nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE REGULAMIN REKRUTACJI DO PROGRAMU PONOWNY START 1 DEFINICJE 1. Beneficjent podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie BD Center Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ

Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Regulamin organizacji staży w ramach projektu UMIEM WIĘCEJ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących. z rolnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących. z rolnictwa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie NOWE PERSPEKTYWY kompleksowe wsparcie odchodzących z rolnictwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Reorientacja zawodowa żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych wojska województwa zachodniopomorskiego etap II, określa

Bardziej szczegółowo