CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH"

Transkrypt

1 TOMASZ BĄK KATARZYNA OWCZARSKA gr. 312 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYDATKI DOKONYWANE ZA POMOCĄ KART KREDYTOWYCH Praca na pisana na ćwiczeniach z Ekonometrii pod kierunkiem mgr Natalii Nehrebeckiej. UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WARSZAWA 2007

2 SPIS TREŚCI 1. Problem ekonometryczny Fundamenty teoretyczne i hipotezy badawcze Przegląd literatury Opis bazy danych i definicje zmiennych Baza danych Zmienne modelu 7 5. Wstępna analiza danych Statystyki opisowe zmiennych. 10 Macierz korelacji 10 Analiza zmiennych binarnych Histogramy zmiennych Forma funkcyjna modelu Estymacja parametrów modelu Oszacowanie modelu Diagnostyka modelu Interpretacja wyników estymacji Interpretacja ekonomiczna i wnioski Bibliografia Załączniki Załącznik 1. Statystyki opisowe zmiennych Załącznik 2. Wykresy Załącznik 3. Macierz wariancji - kowariancji

3 1. PROBLEM EKONOMETRYCZNY Według encyklopedii Britanica sieci hotelowe w USA już w latach dwudziestych zeszłego stulecia wydawały karty kredytowe dla swoich klientów. Około roku 1938 firmy zaczęły akceptować nawzajem swoje karty. Jednak dopiero 12 lat później powstały pierwsze bankowe karty kredytowe. Od tego czasu przeszły one dynamiczną ewolucję, zarówno pod względem zaawansowania technologicznego, powszechności użycia, czy też znaczenia jako środka płatniczego. Dowodem tego może być cytat z New York Times a: "With more than 641 million credit cards in circulation and accounting for an estimated $1.5 trillion of consumer spending, the U.S. economy has clearly gone plastic." 1 W celu zaspokojenia rosnących potrzeb konsumenckich przyszły nam z pomocą pożyczki, jednak dopiero karty kredytowe znacząco usprawniły przepływ gotówki. Możliwość korzystania z nich uwalnia od zbędnych formalności, jednocześnie gwarantując stały dostęp do pieniędzy. Czy ktoś z nas, wyobraża sobie funkcjonowanie świata, zwłaszcza świata biznesu, bez tych plastikowych pieniędzy? Dostęp do kredytu konsumenckiego w formie kart kredytowych jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe instrumentów finansowych w USA. Także w Polsce zdobywa on coraz większą popularność. Karty kredytowe oferują bowiem wygodę bezgotówkowych transakcji, a także pozwalają na zakupy przez telefon czy Internet. Poza tym zapewniają konsumentom elastyczność w opóźnianiu płatności, przez co umożliwiają wygładzanie wydatków. Można by zatem zadać sobie pytanie, co w rzeczywistości wpływa na wielkość wydatków z kart. Zapewne chciałoby się tego dowiedzieć wielu użytkowników, którzy niejednokrotnie ze zdziwieniem patrzyli na swój wyciąg bankowy. Problem ten wydaje się być szczególnie ciekawy właśnie ze względu na coraz większą popularność tego instrumentu płatniczego zarówno na świecie, jak i w Polsce. Zatem celem naszej pracy będzie określenie istotności wybranych czynników, jakie wpływają na wydatki dokonywane za pomocą kart kredytowych. Zmienne zastosowane w modelu odwołują się zarówno do kategorii czysto ekonomicznych, jak i społeczno-demograficznych. 2. FUNDAMENTY TEORETYCZNE I HIPOTEZY BADAWCZE Zgodnie z teorią makroekonomii, wielkość dochodu jest dodatnio skorelowana z popytem na pieniądz. Właśnie ciągła potrzeba pieniądza, będąca cechą rozwijającego się społeczeństwa powoduje zwiększone użycie kart kredytowych. Wpływ na to mają również realia współczesnego świata, które niejednokrotnie wymuszają konieczność szybkiego działania. Z tym bezsprzecznie wiąże się większy procentowy udział wydatków dokonywanych przy użyciu kart kredytowych. Jak podkreślają Brito and Hartley (1995), karty kredytowe mogą być wykorzystywane do wygładzania konsumpcji pomiędzy nieoczekiwanymi spadkami dochodu. Jako ubezpieczenie konsumpcji mają ten sam natychmiastowy efekt, co chociażby oszczędności czy środki z pomocy społecznej. Intuicyjnie można zakładać, że liczba aktywnych kont kredytowych oraz fakt posiadania kart kredytowych największych wydawców również powoduje zwiększenie wspomnianego udziału wydatków z kart. Możemy tak przypuszczać, gdyż pośrednio jest to powiązane ze stanem majątkowym posiadacza oraz procedurą przyznawania kart kredytowych. Dodatkowe

4 karty zapewne nie zostałyby wydane, gdyby bank nie uznał danej osoby za wiarygodną finansowo. Nie wchodząc jednak w szczegóły owej procedury możemy założyć, iż sam fakt posiadania kilku kont/kart kredytowych może świadczyć o ograniczonej płynności finansowej i dokonywaniu większych wydatków z wykorzystaniem kart. W podobny sposób można by się odnieść do samozatrudnienia. Zazwyczaj osoby prowadzące własną działalność gospodarczą są bardziej przedsiębiorcze niż reszta społeczeństwa i potrzebują stałego dostępu do pieniędzy, aby móc rozwijać swoją firmę. Jeśli takiej osobie została przyznana krata kredytowa, to znaczy, że bank uznał ją za wypłacalną, czyli będącą w stanie odpowiednio prosperować w świecie biznesu, a co za tym idzie, w zwiększonym stopniu obracać pieniędzmi, również poprzez użycie kart kredytowych. Biorąc z kolei pod uwagę liczbę monitów bankowych, warto by się zastanowić czy taki rodzaj zmiennej mógłby mieć wpływ na badany przez nas problem. Zasadnicze będzie tu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy osoby którym zdarza się naruszać warunki umowy z bankiem, w przypadku kart kredytowych, będą wykazywały większe czy mniejsze skłonności do korzystania z kart. Naszym zdaniem, już sam fakt otrzymania takiego monitu będzie raczej świadczył o większych wydatkach. Duże wydatki pociągają za sobą konieczność spłaty wysokiego zadłużenia na koniec miesiąca. W przypadku nie dokonania spłaty, klient otrzymuje monit. Zatem respondenci dokonujący mniejszych wydatków z kart będą prawdopodobnie rzadziej otrzymywać monity o naruszeniu umowy. Również charakterystyki społeczno-demograficzne mogą być odpowiedzią na zwiększanie się średnich wydatków dokonywanych przy pomocy kart kredytowych. Morgan i Toll(1997), opierając się na The Survey of Consumer Finances przeprowadzonym w USA, korzystając z permanent income/life-cycle approach powiązali właśnie rosnące zadłużenie kart z socjoekonomicznymi i demograficznymi cechami posiadaczy kart. Według nas charakterystyki takie jak wiek, ilość osób pozostających na utrzymaniu posiadacza karty, fakt posiadania domu/mieszkania i długość zamieszkiwania pod danym adresem nie są zapewne bez znaczenia. Długość okresu zamieszkania pod danym adresem może być odbierana jako cecha pozornie nieistotna w wyjaśnianiu wydatków z kart. Warto się wówczas zastanowić czy nie wykazuje ona jednak istotnego wpływu na badany przez nas problem. Naszym zdaniem bezpośrednio łączy się z wielkością i strukturą wydatków. Mianowicie uważamy, iż dłuższe zamieszkiwanie się pod tym samym adresem implikuje większą świadomość wysokości cen w okolicznych sklepach, przez co zakupy mogą być dokonywane w sposób bardziej efektywny (tańszy). Zatem wielkość tych wydatków jest pośrednio związana również z tymi dokonywanymi poprzez karty kredytowe. Z kolei fakt posiadania własnego domu/mieszkania może wskazywać na większy stan majątkowy respondenta oraz być dla banku rodzajem zabezpieczenia przy wydawaniu kolejnej karty oraz ustalaniu wysokości jej limitu. Osoba posiadająca nieruchomość jest zapewne bardziej wiarygodna w oczach banku, zatem będzie mogła otrzymać lepsze warunki niż osoba wynajmująca mieszkanie (ceteris paribus). Wynika z tego, iż osoby posiadające dom/mieszkanie będą wykazywały większe wydatki dokonywane przy pomocy kart niż inni respondenci. Niewątpliwie na wysokość wydatków z kart kredytowych wpływa także wiek posiadacza karty. Naszym zdaniem jednak przeciętne wydatki z kart kredytowych nie są liniowo zależne od wieku ich posiadacza. Według nas na początku są nieznaczne ze względu na brak własnej 4

5 karty, najwyższe w okresie pracy zawodowej i ponownie niskie w okresie emerytury. Zależność wydatków z karty od wieku przyjmuje zatem kształt paraboli o odwróconym kształcie, dlatego postanowiliśmy podnieść zmienną age, oznaczającą wiek, do kwadratu i przyjąć znak ujemny. 3. PRZEGLĄD LITERATURY Przed rozpoczęciem analizy interesującego nas zjawiska, dokonaliśmy krótkiego przeglądu literatury. Dotyczyła ona zarówno problematyki związanej z kartami kredytowymi, jak i budowy modelu ekonometrycznego. Artykuły i badania, do których dotarliśmy, to wyłącznie pozycje anglojęzyczne. Literatura polska dotycząca kart koncentruje się głównie na samej ich konstrukcji i analizie rynku. Wynika to zapewne z faktu, że w Polsce karty kredytowe nie są tak rozpowszechnione jak w USA. Poniżej przedstawiamy główne myśli zawarte w wybranych przez nas pozycjach. Rozpatrując zmienną dotyczą wielkości dochodu, przyjęliśmy hipotezę, że jest on dodatnio skorelowany z wydatkami z kart kredytowych. Mianowicie, zwiększające się dochody implikują większe wydatki, w tym także te, za które płacimy kartami. Przypuszczenie to oparliśmy na badaniach empirycznych Carola C. Bertauta i Michaela Halisassosa (2005) oraz Peter a S. Yoo (1997). W pierwszej z tych prac bada się wykorzystanie kart kredytowych wśród obywateli USA, opierając się na badaniu SCF 2. Badanie to zostało przeprowadzone na grupie 3000 gospodarstw domowych i dostarcza informacji na ich temat w kwestii posiadania różnych aktywów finansowych, wykorzystania możliwości kredytowych, w tym kart, a także wieku, wykształcenia, rasy, struktury rodziny, zatrudnienia, faktu posiadania domu, etc. Autorzy wnioskują na podstawie kolejno przeprowadzanych regresji, że posiadanie karty kredytowej w USA jest dodatnio skorelowane z dochodem i wykształceniem i ten trend utrzymuje się we wszystkich falach SCF. Natomiast w artykule Peter a S. Yoo analiza dotyczy determinantów wzrostu użycia kart kredytowych, a co się z tym łączy, zwiększonych wydatków. Autor wykorzystuje w/w SFC z lat i na tej podstawie dzieli wzrost użycia kart na dwie kategorie wzrost ilości gospodarstw posiadających karty i zmiany w zadłużeniu posiadanych już kart. W celu wyjaśnienia tego zjawiska wykorzystywane są dane dotyczące dochodów respondentów, a zwłaszcza gospodarstw posiadających niższy dochód. Pod uwagę brane są także dane dotyczące dostępności kart, ilości gospodarstw i przeciętnego zadłużenia. Wyraźne we wnioskach są dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, iż prawdopodobieństwo posiadania karty jest dodatnio skorelowane z dochodem. Co wydaje się zastanawiające, mimo, że ilość gospodarstw posiadających karty wzrosła w każdej grupie dochodowej, to wzrost ten jest wyraźnie szybszy w biedniejszych gospodarstwach. Po drugie poziom całkowitego zadłużenia z kart rośnie wraz z poziomem dochodu gospodarstwa, przez co rozumiemy, że wraz ze wzrostem statusu majątkowego, rosną również wydatki w taki sposób, że gospodarstwa domowe nie boją się korzystania z debetu. Wynika to z przekonania, że wielkość ich dochodów jest w stanie pokryć, w chwili obecnej, zwiększoną konsumpcję, a w przyszłości również spłacić dług z karty. W rozpatrywanej przez nas literaturze, jedną z ważniejszych zmiennych określających wielkość wydatków z kart, jest zmienna dotycząca wieku respondenta. Hipotezę o parabolicznej zależności wydatków i wieku oparliśmy na w/w badaniu Carola C. Bertauta i Michaela Halisassosa. W tej pracy zmienna wieku okazała się istotna w wyjaśnianiu faktu 2 Survey of Consumer Finances 5

6 posiadania i użycia kart. Stwierdzono, iż użycie kart jest największe w przedziale wiekowym 50-75, mniejsze w przedziałach do 50 i powyżej 75 lat. Poparcie naszej hipotezy znajdujemy również w pracy Elizabeth C. Hirshman (1981), która zauważa, że dystrybucja kart nie jest skierowana do młodszych osób ze względu na surowe kryteria przyznawania kredytów. Stwierdza się również, że może być to wynikiem powiązania wieku z takimi zmiennymi jak długość okresu zatrudnienia, długość zamieszkania czy wielkość dochodu, które również są zmiennymi zastosowanymi w naszym modelu. Natomiast sprzeczne z naszą hipotezą są wnioski zawarte w artykule Lindy Punch Older debtors, new problems. Artykuł jest poświęcony jest zagadnieniu związanemu z wielkością i strukturą wydatków zmieniającą się wraz z wiekiem. Szczególną uwagę autorka zwraca na emerytów, zauważając, iż ta grupa ludzi wcale nie wykazuje małych lub znikomych wielkości wydatków dokonywanych przy użyciu kart. Omawiając ten problem, Linda Punch bada również motywy i potrzeby kierujące wydatkami emerytów, a także konsekwencje, nierzadko spotykanych, zbyt pochopnych działań. Starając się potwierdzić istotność naszego modelu w sensie ekonomicznym, a także słuszność postawionych założeń, odwoływaliśmy się również do prac Kelly Shermach(2004), Nicole Jonker (2005) oraz Lucii F. Dunn i TaeHyung Kim (2005). Pierwsza z tych prac uzasadnia istotność posiadania oddzielnych kart kredytowych przeznaczonych do celów prywatnych i biznesowych, używanych zwłaszcza przez właścicieli małych firm. Jej głównym przesłaniem jest uświadomienie tym przedsiębiorcom zalet z dokonywania transakcji biznesowych za pomocą kart kredytowych. Kolejny artykuł, autorstwa Nicole Jonker to badanie dotyczące instrumentów płatniczych. Jego autorka porównuje rożne formy płatności podczas dokonywania zakupów, zwracając również uwagę na rożne czynniki wpływające na określony sposób wydatkowania pieniędzy, m.in. wiek, średnie miesięczne dochody, wykształcenie itp. Z kolei Lucia F. Dunn i TaeHyung Kim badają czynniki determinujące opóźnienia w spłacaniu kredytów zaciągniętych poprzez karty. Koncentrują się na związku pomiędzy finansowymi decyzjami konsumentów a wspomnianymi opóźnieniami. W tej pracy znaczące okazują się głownie: stosunek wymaganych minimalnych spłat do dochodu, stopień wykorzystania możliwości kredytowych i liczba kart, których limit został wyczerpany. Uwzględnione są także zmienne nie-finansowe tj. wiek, stan cywilny, liczba dzieci, status zawodowy, fakt posiadania domu czy wykształcenie. Na podstawie wymienionych zmiennych przeprowadzona zostaje regresja wyjaśniającą ryzyko opóźnień w spłacie. 4. OPIS BAZY DANYCH I DEFINICJE ZMIENNYCH 4.1 BAZA DANYCH Model został opracowywany na podstawie danych zaczerpniętych ze strony internetowej: Jest to strona profesora Williama Greene z New York University Leonard N. Stern School of Business Faculty of Entertainment, Media and Technology. Dane zostały zebrane w 1992 roku wśród obywateli USA. Pierwotnie baza danych zawierała 1319 obserwacji, które poddano wstępnej analizie. Z bazy danych przed przystąpieniem do wstępnej estymacji zostało usuniętych 296 obserwacji dla respondentów, którzy nie posiadali karty kredytowej w momencie badania, gdyż obserwacje te nie były istotne ze względu na podejmowany przez nas problem badawczy. Kolejnych 6 obserwacji zostało usuniętych ze względu na błędnie 6

7 podane informacje (wiek był w tych przypadkach mniejszy od 1). Po ich eliminacji w bazie danych pozostało 1017 obserwacji. Bezpośredni link do bazy danych: 4.2 ZMIENNE MODELU Poza ważnymi zmiennymi objaśniającymi o charakterze czysto finansowym wykorzystaliśmy inne zmienne, aby móc obserwować socjoekonomiczne i demograficzne różnice w próbce. Spośród zmiennych dostępnych w bazie wybraliśmy ekonomiczne, społeczne i demograficzne charakterystyki ludności, które według nas mają uzasadniony wpływ na wydatki dokonywane przy użyciu kart kredytowych. Do tych zmiennych można zaliczyć: dochód respondenta wiek fakt samozatrudnienia fakt posiadania domu/mieszkania ilość osób pozostających na utrzymaniu posiadacza karty liczba posiadanych głównych kart kredytowych 3 liczba monitów bankowych 4 liczba posiadanych aktywnych kont/rachunków kredytowych długość zamieszkiwania pod danym adresem Zmienne te zostały przez nas przekształcone. Poniżej przedstawiamy pełny opis zmiennych wraz z ich przekształceniami. ZMIENNA OBJAŚNIANA przeciętne miesięczne wydatki dokonywane przy użyciu kart kredytowych: y = avg exp Jest to zmienna ciągła. W modelu uwzględniliśmy logarytm tej zmiennej lavgexp. Dla 21 obserwacji wartość avgincome wynosiła 0. Podczas pierwszej próby regresji, w celu policzenia logarytmu, zastąpiliśmy zera jedynkami, oznaczającymi wydatki w symbolicznej wysokości 1$. Jednak w tak oszacowanym modelu wystąpił problem heteroskedastyczności składnika losowego. Podejrzewaliśmy, że heteroskedastyczność spowodowały właśnie obserwacje, w których avgexp=0. Przypuszczenia te potwierdził test Cook a. Zatem, po dokładnej ich analizie, postanowiliśmy te obserwacje usunąć. W bazie pozostało zatem 996 obserwacji. 3 Według naszych ustaleń główne karty kredytowe (w oryginale major credit cards ) to karty typu Visa, Mastercard, American Express, JCB, a więc karty największych wydawców.. 4 W oryginale nazwa zmiennej to major derogatory reports. Jest to zmienna, której wartość (także w ogólnym przypadku) dla większości użytkowników kart będzie wynosiła 0, ale dla istotnej części, która zapomniała dokonać spłaty zaciągniętego kredytu, przyjmuje wartość dodatnią. Typowe wartości to 0, 1 lub 2, ale zmienna może przyjmować także wyższe wartości np.10. Definicja znajdująca się w oryginalnej bazie danych okazała się dość trudna do przetłumaczenia. Według nas można by zdefiniować majordg jako zawiadomienia o naruszeniu umowy/zasad korzystania - w przypadku kart kredytowych: najpewniej znacznego przekroczenia limitu/terminu spłaty. 7

8 ZMIENNE OBJAŚNIAJĄCE przeciętne miesięczne dochody respondenta: x 1 = avgincome = income*10000/12 Jest to zmienna ciągła. Została zbudowana na podstawie zmiennej income oznaczającej średnie roczne dochody respondenta podzielone przez W modelu uwzględniliśmy logarytm zmiennej x 1 lavgincome. kwadrat wieku: x = age2 age* age 2 = Jest to zmienna ciągła. Została zbudowana na podstawie zmiennej age oznaczającej wiek respondenta (podany z dokładnością do 1 miesiąca = 1/12 roku). fakt posiadania domu/mieszkania: x = ownrent 3 Jest to zmienna binarna. ownrent = 1 jeśli respondent jest właścicielem domu/mieszkania ownrent = 0 w pozostałych przypadkach fakt samozatrudnienia x = 4 Jest to zmienna binarna. selfempl selfempl = 1 jeśli respondent jest samozatrudniający się selfempl = 0 w pozostałych przypadkach liczba osób pozostających na utrzymaniu właściciela karty: Zmienna ta została utworzona ze zmiennej dependt, która oznaczała liczbę osób pozostających na utrzymaniu właściciela karty. Zmienna dependt przyjmowała 7 poziomów, dlatego postanowiliśmy ją pogrupować na zmienne binarne: osoby x 5 = dependt x 5 = dependt _1=1 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu 1 osobę _1=0 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu mniej niż 1 osobę x 6 = dependt _ 2=1 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu 2 osoby x 6 = dependt _ 2=0 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu mniej niż 2 x 7 = dependt _ 3 =1 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu 3 osoby i więcej 8

9 osoby x 7 = dependt _ 3 =0 oznacza, że respondent ma na utrzymaniu mniej niż 3 liczba posiadanych głównych kart kredytowych x = major 8 Jest to zmienna binarna. W oryginalnej bazie danych zmienna major przyjmowała wartość 1 dla posiadacza takiej karty. Jednak przekodowaliśmy ją, aby poziom bazowy zawierał większość obserwacji (patrz statystyki opisowe zmiennych). major = 1 jeśli respondent posiada główną kartę kredytową major = 0 jeśli nie posiada. liczba posiadanych aktywnych rachunków / kont kredytowych x = active 9 Jest to zmienna dyskretna. liczba monitów bankowych: x 10 = major _ drg Jest to zmienna binarna. Powstała on ze zmiennej majordrg, oznaczającej liczbę monitów bankowych, otrzymanych przez respondenta. major_drg = 0 jeśli majordrg = 0 major_drg = 1 jeśli majordrg > 0 długość zamieszkiwania pod danym adresem (w miesiącach): x = curadd 11 Jest to zmienna ciągła. ε i składnik losowy i = 1,2,,N indeks obserwacji Baza danych, którą wykorzystaliśmy w naszym badaniu była podstawą modelu, jaki prof. William Greene zbudował w 1995 roku i zamieścił w książce Econometric Analysis (wydanie V z 2003 roku). Autor stworzył model zachowania konsumenta Credit scoring model, w którym zmienna zależną była liczba major derogatory reports zarejestrowana w historii kredytowej respondenta. Zmiennymi objaśniającymi z kolei były wiek, dochód i przeciętne wydatki z kart. Greene zbudował także model badający fakt przyznania karty kredytowej w zależności od wieku, dochodu, faktu posiadania domu i samozatrudnienia. Nam jednak wydało się interesujące zbadać co determinuje wydatki z kart. Badanie prof. Green a było dla nas źródłem wartościowych informacji i wniosków. 9

10 5. WSTĘPNA ANALIZA DANYCH 5.1 STATYSTYKI OPISOWE ZMIENNYCH Poniżej przedstawiamy podstawowe statystyki opisowe zmiennych wartość średnią, minimalną, maksymalną i odchylenie standardowe. Na tym etapie badania uwzględnionych zostało 1017 obserwacji.. summ avgexp avgincome age ownrent selfempl dependt major active majordrg curadd Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp avgincome age ownrent selfempl dependt major active majordrg curadd Uznaliśmy, iż mimo, że w modelu wykorzystujemy zmienna age2 to łatwiejsza w interpretacji niektórych statystyk opisowych będzie zmienna age. W Załączniku nr 1 znajdują się bardziej szczegółowe statystyki opisowe uwzględniające dodatkowo percentyle, zakres zmiennych, wariancję skośność i kurtozę. 5.2 MACIERZ KORELACJI ZMIENNYCH. corr avgexp avgincome age2 ownrent selfempl dependt_1 dependt_2 dependt_3 major active major_drg curadd (obs=1017) avgexp avginc~e age2 ownrent selfempl depend~1 depend~2 depend~3 major active major_~g curadd avgexp avgincome age ownrent selfempl dependt_ dependt_ dependt_ major active major_drg curadd Współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi objaśniającymi nie wykazują znaczącej zależności. Jedynie współczynnik pomiędzy curadd a age2 przyjmuje wartość Według nas wiąże się to z faktem, iż osoby starsze rzadziej zmieniają miejsce zamieszkania. 10

11 5.3 ANALIZA ZMIENNYCH BINARNYCH W tym punkcie przedstawiamy wartość średnią i odchylenie standardowe zmiennej avgexp z rozróżnieniem poszczególnych poziomów zmiennych binarnych: ownrent, selfempl, major i major_drg. ownrent. sort ownrent. by ownrent: summarize avgexp -> ownrent = 0 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp > ownrent = 1 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp Widzimy, iż średnia i odchylenie avgexp na obu poziomach (o podobnej liczebności) ownrent różnią się nieznacznie, stąd możemy wnioskować, że zmienna ta może okazać się w modelu nieistotna. selfempl. sort selfempl. by selfempl: summarize avgexp -> selfempl = 0 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp > selfempl = 1 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp Tutaj także statystyki opisowe nie wykazują dużych różnic. Jednak wartości maksymalne oraz liczebności grup różnią się znacząco, zatem możemy podejrzewać istotność zmiennej selfempl w wyjaśnieniu poziomu wydatków. 11

12 major. sort major. by major: summarize avgexp -> major = 0 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp > major = 1 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp W tym przypadku statystyki opisowe wykazują nieco mniejsze różnice niż dla selfempl. Wartości maksymalne oraz liczebności grup także są nieco mniej zróżnicowane. W związku z tym nie możemy jednoznacznie przewidzieć istotności tej zmiennej. major_drg. sort major_drg. by major_drg: summarize avgexp -> major_drg = 0 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp > major_drg = 1 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max avgexp W przypadku tej zmiennej statystyki opisowe, jak i liczebności podgrup wykazują duże różnice. Zatem spodziewamy się, iż zmienna major_drg będzie istotnie wpływać na wydatki z kart. 12

13 5.4 HISTOGRAMY ZMIENNYCH Poniżej przedstawiamy histogramy zmiennych ciągłych(uwzględniające 1017 obserwacji): avgexp, avgincome, age, curadd wraz z krótkim opisem. Rys. 1. Histogram zmiennej avgexp. Średnie miesięczne wydatki zadeklarowane przez respondentów zaczynają się na poziomie 0$, a największe wynoszą prawie 3100$. Histogram wyraźnie wykazuje prawoskośność, na co wskazuje też wielkość mediany, kształtującej się na poziomie ok. 150$. Rys. 2. Histogram zmiennej avgincome. Zakres średnich dochodów zawiera się pomiędzy 175$ a 11250$ miesięcznie. Histogram nie jest symetryczny ponieważ większość obserwacji należy do przedziału 1000$ do 5000$. Również wartość mediany to 2500$. 13

14 Rys. 3. Histogram zmiennej age. Wykres wskazuje, że wiek respondenta zawiera się w przedziale (18; 83), co wskazuje na fakt, iż w badania wzięły udział osoby reprezentujące wszystkie grupy wiekowe, dla których możliwe jest posiadanie kart kredytowych. Można zauważyć, że histogram nie jest symetryczny, ponieważ przeważająca większość respondentów zawiera się w przedziale od 20 do 40 lat. Wielkość mediany kształtuje się na poziomie 31,25. (Uznaliśmy, iż mimo że w modelu wykorzystujemy age2 to łatwiejszy w interpretacji będzie histogram age.) Rys. 4. Histogram zmiennej curadd. Wartości minimalna i maksymalna długości zamieszkiwania pod danym adresem zadeklarowane przez respondentów to odpowiednio niecały miesiąc i 540 miesięcy. Histogram wyraźnie wskazuje na prawoskośność, gdyż większość obserwacji zawiera się w przedziale Źródło: (0;80), baza a wielkość danych mediany ze strony: to 30 miesięcy obliczenia własne. 6. FORMA FUNKCYJNA MODELU Model powstał w programie Intercoolded Stata 8.1. Wyboru formy funkcyjnej modelu dokonaliśmy po porównaniu histogramów logarytmów zmiennych avgexp i avgincome z rozkładem normalnym. Poniżej przedstawiamy te wykresy (dla 996 obserwacji, dla których przeprowadzono ostateczną regresję). 14

15 Rys. 5. Histogram logarytmu zmiennej avgexp Źródło: baza danych ze strony: obliczenia własne. Rys. 6. Histogram logarytmu zmiennej avgincome Z wykresów wynika, że odpowiednią formą modelu będzie forma, w której wydatki i dochody zostaną logarytmowane. Rozkład logarytmu avgexp jest podobny do rozkładu normalnego. Jeżeli chodzi o logarytm zmiennej avgincome, to rozkład logarytmu nie wykazuje tak wysokiego podobieństwa do rozkładu normalnego, jak poprzednia zmienna. Na histogramie wyraźny jest brak lewego ogona rozkładu. Jednak według nas jest to spowodowane faktem, iż w badaniu odrzucone zostały obserwacje dla respondentów nie posiadających kart. W związku z tym dochód respondentów wziętych pod uwagę znajduje się powyżej pewnego poziomu (zapewne wymaganego przez bank do otrzymania karty kredytowej). Zatem w modelu wykorzystaliśmy zmienną lavgincome. Poniżej przedstawiamy zakładany model końcowy: ln( y) = β + β x 10 10i 0 + β1 ln( x1 i ) + β x 11 11i + ε i + β x 2 2i + β x 3 3i + β x 4 4i + β x 5 5i + β x 6 6i + β x 7 7i + β x 8 8i + β x 9 9i + Postać analityczna szacowanego równania regresji (wraz z przewidywanymi znakami współczynników): (+) ( ) (+) (+) (+) lavgexp = β 0 + β 1 lavgincome + β 2 age2 + β 3 ownrent + β 4 selfempl + β 5 dependt_1 + (+) (+) (+) (+) (+) ( ) +β 6 dependt_2 + β 7 dependt_3 + β 8 major + β 9 active + β 10 major_drg + β 11 curadd + ε i 15

16 7. ESTYMACJA PARAMETRÓW MODELU Końcowa estymacja została przeprowadzona na próbie zawierającej 996 obserwacji. Wyniki tak oszacowanego modelu przedstawia tabela:. reg lavgexp lavgincome age2 ownrent selfempl dependt_1 dependt_2 dependt_3 major active major_drg curadd Source SS df MS Number of obs = F( 11, 984) = 7.30 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lavgexp Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] lavgincome age ownrent selfempl dependt_ dependt_ dependt_ major active major_drg curadd _cons Mimo, że wszystkie zmienne w modelu naraz są istotne (Prob>F=0.0000), jednak występują pojedyncze zmienne nieistotne: ownrent, dependt_1, dependt_2, dependt_3, major, active, curadd. Z modelu były usuwane kolejno te zmienne, które posiadały największą wartość P> t. Jako pierwsze usunięto zmienne: ownrent (P> t =0.907). Następnie okazało się, że żaden z ze zmiennych dependt_1 (P> t =0.859), dependt_2 (P> t =0.416), dependt_3 (P> t =0.874) nie jest istotna. Przed usunięciem ich z modelu wykonaliśmy test na łączną nieistotność, który prezentujemy poniżej:. test dependt_1 dependt_2 dependt_3 ( 1) dependt_1 = 0 ( 2) dependt_2 = 0 ( 3) dependt_3 = 0 F( 3, 985) = 0.31 Prob > F = Wartość Prob>F = > 0.05 zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o łącznej nieistotności zmiennych. Kolejnymi zmiennymi usuniętymi były: curadd (P> t =0.703), major (P> t =0.598), oraz active (P> t =0.168). 16

17 Wyniki estymacji po wyrzuceniu zmiennych nieistotnych przedstawiają się następująco:. reg lavgexp lavgincome age2 selfempl major_drg Source SS df MS Number of obs = F( 4, 991) = Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = lavgexp Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] lavgincome age selfempl major_drg _cons Potwierdzeniem łącznej nieistotności wszystkich zmiennych usuniętych jest wynik testu na łączną nieistotność:. test ownrent dependt_1 dependt_2 dependt_2 major active curadd ( 1) ownrent = 0 ( 2) dependt_1 = 0 ( 3) dependt_2 = 0 ( 4) dependt_2 = 0 ( 5) major = 0 ( 6) active = 0 ( 7) curadd = 0 Constraint 4 dropped F( 6, 984) = 0.51 Prob > F = Prob>F wynosi > 0.05 w związku z czym nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej o łącznej nieistotności zmiennych. 8. OSZACOWANIE MODELU Po przeprowadzeniu estymacji wykonaliśmy test na współliniowość vif:. vif Variable VIF 1/VIF lavgincome age selfempl major_drg Mean VIF

18 Widzimy, iż wszystkie wartości są znacznie mniejsze od 10, zatem możemy wnioskować, że w modelu nie występuje problem współliniowości. Kolejnym wykonanym przez nas testem był test Cook a. Wskazał on 54 obserwacje o skrajnych wartościach podejrzane o duży wpływ na wyniki regresji. Jednak po dokładnej ich analizie doszliśmy do wniosku, że nie można tych obserwacji usunąć z próby. Poniżej przedstawiamy dwie przykładowe obserwacje wraz z ich analizą: avgexp majordrg age income ownrent selfempl dependt curadd major active avginc~e age major_~g depend~1 depend~2 depend~3 lavgexp lavgin~e cd Ta obserwacja została wyróżniona zapewne ze względu na bardzo małe wydatki, których wielkość po zlogarytmowaniu dała wartość ujemną. Jednak naszym zdaniem nie należałoby odrzucać tej obserwacji, ponieważ według nas nie jest ona błędna. Po pierwsze dlatego, że avgexp to średnia wielkość wydatków dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, a nie wielkość całkowitych wydatków. Po drugie należy zauważyć, iż respondent jest osobą młoda, nie posiadająca nikogo na utrzymaniu. Z tych dwóch względów może wynikać niska wartość avgexp avgexp majordrg age income ownrent selfempl dependt curadd major active avginc~e age major_~g depend~1 depend~2 depend~3 lavgexp lavgin~e cd W przypadku tej obserwacji, sytuacja jest odwrotna niż powyżej. Zauważamy, że mamy tu do czynienia ze stosunkowo wysokimi wydatkami, jak również bardzo wysokimi dochodami u osoby prawie 72 letniej. Jednak nie można stwierdzić, że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Prawdopodobne jest, że dany respondent to zamożna starsza osoba, posiadająca dodatkowe źródło utrzymania poza emeryturą, np. udziały w firmie. Aby potwierdzić nasze wnioski wykonaliśmy test dźwigni: Rys. 7. Wykres standaryzowanych reszt i dźwigni. Widzimy, że żadna z obserwacji nie znalazła się w prawej-górnej części wykresu. W związku z tym upewniliśmy się, że nie mamy obserwacji, które znacząco wpływałyby na precyzję oszacowań. Źródło: baza danych z strony: obliczenia własne. 18

19 9. DIAGNOSTYKA MODELU W tym punkcie przedstawiamy kolejno wyniki przeprowadzonych przez nas testów diagnostycznych: test RESET na poprawność formy funkcyjnej. ovtest, rhs Ramsey RESET test using powers of the independent variables Ho: model has no omitted variables F(6, 985) = 0.78 Prob > F = Prob>F = >0.05 zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Stąd wnioskujemy, że forma funkcyjna zastosowana w modelu jest poprawna. test BREUSCHA-PAGANA na heteroskedastyczność. hettest, rhs Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: lavgincome age2 selfempl major_drg chi2(4) = 2.22 Prob > chi2 = Prob>chi2 = >0.05 zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Stąd wnioskujemy, że składnik losowy jest homoskedastyczny. test WHITE A. imtest, white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(12) = 6.05 Prob > chi2 = Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source chi2 df p Heteroskedasticity Skewness Kurtosis Total Prob>chi2 = >0.05 zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Stąd również wnioskujemy, że składnik losowy jest homoskedastyczny. 19

20 test JARQUE-BERRA na normalność składnika losowego:. sktest res Skewness/Kurtosis tests for Normality joint Variable Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi res Z wyników testu (Prob>chi2=0.000) możemy wnioskować, iż składnik losowy nie ma rozkładu normalnego. Jednak w dużych próbach nie jest to istotne, gdyż rozkłady statystyk w takich próbach są bliskie standardowym. 5 (patrz załącznik nr 2.) 10. INTERPRETACJA WYNIKÓW ESTYMACJI Po przeprowadzeniu estymacji możemy przystąpić do interpretacji otrzymanych wyników. Jak widać, zmiennymi istotnymi na poziomie 0,05 okazały się następujące zmienne: kwadrat wieku respondenta logarytm średniego miesięcznego dochodu respondenta fakt otrzymywania monitów bankowych fakt samozatrudnienia Zmienne te są również łącznie istotne (Prob>F = < 0.05). Pozostałe zmienne w modelu okazały się statystycznie nieistotne. Macierz oszacowań wektora β wygląda następująco:. matrix list e(b) e(b)[1,5] lavgincome age2 selfempl major_drg _cons y Wyestymowane parametry można zinterpretować w następujący sposób: Wartość R 2 =7,24% oznacza, że zmienność zmiennej objaśnianej (wydatków z kart) została wyjaśniona w modelu poprzez zmienne objaśniające w 7,24%. Jednocześnie wartość dopasowanego R 2 jest równa 6,86%. Wzrost średniego miesięcznego dochodu o 1% powoduje (średnio rzecz biorąc) wzrost średnich miesięcznych wydatków z kart o 0,73% ceteris paribus Wzrost kwadratu wieku o jednostkę powoduje (średnio rzecz biorąc) spadek średnich miesięcznych wydatków z kart o 0,019% ceteris paribus. Osoby samozatrudniające się wydają przy użyciu kart kredytowych (średnio rzecz biorąc) o 26,83% (e ,731) mniej niż osoby o innym statusie pracy ceteris paribus. 5 Jerzy Mycielski, Skrypt do Ekonometrii semestr 1, Warszawa 2006, str

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego

Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego Ekonomia Menedżerska 2009, nr 5, s. 8 95 Piotr Gurgul*, Krzysztof Kłęk** Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego. Wprowadzenie Czynniki określające kurs walutowy zależą

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW

Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW Adam Szyszka Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Wpływ ogłoszeń kwartalnych raportów finansowych na kursy akcji notowanych na GPW 1. Wprowadzenie Wyniki finansowe spółek

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu

Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Załączniki do raportu Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 Załączniki do raportu 1 TUTAJ MOŻNA PISAĆ 2 Spis treści 1. METODOLOGIA... 4 2. METODOLOGIA SZACOWANIA LUKI FINANSOWEJ W DOSTĘPIE PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka

Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 312 RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics No. 312 Zagadnienia aktuarialne teoria i praktyka Redaktor naukowy Joanna Dębicka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego.

MATERIAŁY I STUDIA. Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 268 Charakter współpracy przedsiębiorstwa z bankiem a warunki cenowe kredytu bankowego. Analiza ekonometryczna na podstawie modelu logitowego Izabela D. Tymoczko Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu

Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych w warunkach kryzysu dr hab. Tomasz Zalega Katedra Gospodarki Narodowej Uniwersytet Warszawski Konsumpcja dóbr trwałego użytku... 329 Konsumpcja dóbr trwałego użytku i zachowania przystosowawcze wśród polskich elit ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 1 Bohdan Rożnowski Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Raport z badań osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą ze wsparciem w postaci dotacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO

ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO ROLA EDUKACJI FINANSOWEJ W OGRANICZANIU WYKLUCZENIA FINANSOWEGO Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego Gdańsk 2014 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 80-227 Gdańsk, ul. Do Studzienki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność sektora MSP w Polsce

Innowacyjność sektora MSP w Polsce Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Innowacyjność sektora MSP w Polsce Rządowe programy wsparcia a luka finansowa Darek Klonowski Warszawa 2009

Bardziej szczegółowo

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract

pierwsza wersja: 23 lipca 2008 r., ostateczna wersja: 23 października 2008 r., akceptacja: 29 października 2008 r. Abstract 48 Produkty Miscellanea i Techniki Bankowe Bank i Kredyt październik 2008 Zainteresowanie produktami bankowymi wêród studentów na przykładzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu The Interest in Banking

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych

Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych Michał Polasik Karolina Przenajkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Gagarina 13a, 87-100

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 14 N U M B E R 1 2 0 0 6 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN RADA WYDAWNICZA STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo