Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)"

Transkrypt

1 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013

2 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Spis treści 1. Zakres obowiązywania Bilet lotniczy Niestawienie się na lotnisku, odstąpienie od umowy Utrata biletu lotniczego Punktualne przybycie na lotnisko Zachowanie się pasażera Ograniczenie lub odmowa przewozu pasażera lub bagażu (prawo odmowy przewozu) Przewóz zwierząt Osoby niepełnoletnie bez opieki, przewóz małych dzieci i szczególna opieka Przepisy dotyczące bagażu Odpowiedzialność i termin wniesienia powództwa Plan lotów, opóźnienia i odwołania lotów / zmiany czasu lotu, prawa pasażerów Urządzenia elektroniczne, obowiązek zapinania pasów, zakaz palenia tytoniu, napoje alkoholowe, alergie, dokumenty podróży, naruszenie przepisów wjazdowych i skutki prawne Ochrona danych Ubezpieczenie Nota informacyjna do załącznika do rozporządzenia (WE) 2027/97, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) 889/ Obowiązujące prawo i właściwość sądowa grudnia 2013 strona 2

3 1. Zakres obowiązywania 1.1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWHiP) obowiązują dla umów przewozowych zawartych między pasażerem a spółką TCRB N.V., działającą pod nazwą handlową Thomas Cook Airlines Belgium, w których Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) jest przewoźnikiem lotniczym. Linie lotnicze Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) zawarły z innymi przewoźnikami lotniczymi odpowiednie porozumienia, na podstawie których w rubryce przewoźnika na bilecie pasażera Thomas Cook Airlines Belgium (HQ) widnieje jako przewoźnik lotniczy, mimo że przewóz może być faktycznie realizowany przez inne linie lotnicze. Jeśli w rubryce przewoźnika lotniczego wpisano Thomas Cook Airlines Belgium lub odpowiadający im kod linii lotniczych (HQ), wówczas przewóz podlega niniejszym OWHiP. Jeśli przewóz ma być realizowany przez inne linie lotnicze, pasażer zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak tylko jest to możliwe. W przypadku wprowadzenia przez nas maszyn innych przewoźników lotniczych zobowiązujemy się do korzystania wyłącznie z usług takich przedsiębiorstw, które spełniają nasze standardy bezpieczeństwa i które zostały zatwierdzone przez belgijski Urząd Lotnictwa Cywilnego (BCAA) lub właściwy europejski urząd do spraw lotnictwa. 1,2. Loty code-share Jeśli przewóz jest realizowany przez innego przewoźnika niż podano na bilecie lotniczym (tzw. code-share), należy pamiętać, że oprócz niniejszych OWHiP, dodatkowo obowiązują warunki przewozowe przewoźnika faktycznie dokonującego przewóz (tzw. partnera code-share). Warunki przewozowe takiego przewoźnika zostaną ujęte w OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium, stając się w ten sposób ich integralną częścią. Warunki handlowe partnera code-share mogą jednak różnić się od OWHiP przewoźnika Thomas Cook Airlines Belgium. W takim przypadku warunki przewozowe linii faktycznie realizujących lot są nadrzędne wobec OWHiP linii HQ. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami przewozowymi naszego partnera code-share, które są dostępne na niniejszej stronie internetowej. Różnice i/lub ograniczenia mogą w szczególności odnosić się do przepisów dotyczących bagażu i transportu, przewozu zwierząt, przewozu dzieci podróżujących bez opiekuna, praw pasażera, odprawy, opóźnień operacyjnych oraz odpowiedzialności. Linie lotnicze HQ mają obowiązek poinformować pasażerów o tożsamości partnera code-share faktycznie dokonującego przewozu. 2. Taryfy i opłaty 2.1. Taryfy Ceny potwierdzone przy rezerwacji dotyczą jedynie przewozu z portu lotniczego w miejscu rozpoczęcia podróży do portu lotniczego w miejscu zakończenia podróży dla osób, których 20 grudnia 2013 strona 3

4 imię i nazwisko podano w potwierdzeniu rezerwacji oraz dla wskazanych tamże godzin lotu. Płatność należy uregulować w całości podczas dokonywania rezerwacji. Płatność można uregulować w całości podczas dokonywania rezerwacji w biurze podróży, drogą telefoniczną, za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą karty kredytowej (Eurocard/Mastercard, VISA, American Express), przelewem bankowym lub przez polecenie zapłaty. Ze względu na to, że w momencie rezerwacji wymagana jest całkowita kwota płatności, obciążenie karty kredytowej lub rachunku bankowego opłatą za lot następuje natychmiast. W tym samym czasie wysyłane są także dokumenty dotyczące przewozu. Dokonanie przelewu z zagranicy (gdy konto zleceniodawcy jest prowadzone poza granicami Belgii) jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie powiązane opłaty pokrywa klient (wpłacający) i przelew realizowany jest w EUR. W przeciwnym razie, tzn. w przypadku niezastosowania się do tego warunku, spółka TCRB N.V. ma prawo wystawić klientowi fakturę za powstałe koszty i/lub różnice kursowe. Dokonanie płatności za pomocą przelewu bankowego jest możliwe tylko za pośrednictwem placówek stacjonarnych oraz jedynie dla lotów rezerwowanych do 20 dni przed dniem wylotu. W przypadku płatności przelewem TCRB N.V. wymaga, aby pasażerowie uiścili całkowitą kwotę płatności nie później niż 10 dni od daty rezerwacji. Jeżeli po upływie tego terminu oraz mimo otrzymania przypomnienia o zapłacie i wyznaczenia dodatkowego terminu pod rygorem odmowy wykonania usługi kwota ta nie zostanie wpłacona, spółka TCRB N.V. ma prawo wypowiedzieć umowę przewozową ze skutkiem natychmiastowym oraz odpłatnie i automatycznie anulować rezerwację zgodnie ze standardowymi warunkami anulowania właściwymi dla wybranej taryfy. Po anulowaniu rezerwacji obowiązek przewozu pasażera ustaje, lecz całkowita cena anulowanego przelotu podlega zapłacie zgodnie z naszymi warunkami taryfowymi oraz warunkami dotyczącymi anulowania. W przypadku płatności kartą kredytową spółka TCRB N.V. za każdą rezerwację pobiera opłatę transakcyjną w wysokości maksymalnie 10,00 euro. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od tego, czy dany lot odbywa się na trasie krótko-, średnio- czy długodystansowej. W przypadku płatności poprzez polecenie zapłaty w ramach SEPA realizowanych nie wcześniej niż spółka TCRB N.V. ma prawo pobrać za każdą rezerwację opłatę transakcyjną w wysokości maksymalnie 10,00 euro w zależności od tego, czy dany lot odbywa się na trasie krótko-, średnio- czy długodystansowej. Płatność poprzez polecenie zapłaty możliwa jest tylko dla klientów instytucji kredytowych z siedzibą w Holandii, Belgii lub Francji przy rezerwacji dokonywanej najpóźniej 1 dzień przed wylotem, przy czym osoba dokonująca rezerwacji musi być jednocześnie właścicielem rachunku. Ze względów technicznych TCRB N.V. zastrzega sobie w przypadku niektórych tras prawo do wykluczenia określonych form płatności. W przypadku braku lub opóźnionej płatności (niedotrzymania terminu płatności) mamy prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. W przypadku obciążenia zwrotnego z powodu podania nieprawidłowych danych lub niewystarczających środków na rachunku TCRB N.V. ma prawo do naliczenia zryczałtowanej opłaty za obciążenie zwrotne. W przypadku obciążenia zwrotnego zryczałtowana opłata wynosi 10,00 euro za każdą rezerwację; w przypadku obciążenia zwrotnego podczas kupna biletu u przedstawiciela linii opłata ta wynosi 25,00 euro za każdą rezerwację, chyba że pasażer udowodni, że obciążenie zwrotne nie spowodowało żadnej straty lub strata ta była mniejsza. W przypadku obciążenia zwrotnego w odniesieniu do płatności dokonanych na pokładzie naszych samolotów (sprzedaż pokładowa) mamy prawo do pobrania opłaty ryczałtowej wynoszącej 10,00 euro, chyba że pasażer udowodni, że obciążenie zwrotne nie spowodowało żadnej straty po stronie przewoźnika lub strata ta była mniejsza. 20 grudnia 2013 strona 4

5 W przypadku obciążenia zwrotnego w przypadku braku autoryzacji dla polecenia zapłaty z powodu braku wystarczających środków na rachunku spółka TCRB N.V. ma prawo ponownie obciążyć konto pasażera zaległą kwotą wraz z wymienioną wyżej opłatą zryczałtowaną za obciążenie zwrotne. Przewoźnik ma również prawo do obciążenia konta pasażera jednorazową opłatą na pokrycie wszelkich strat, które przewoźnik może ponieść z powodu obciążenia zwrotnego z powodu niewystarczających środków finansowych oraz późniejszego rozwiązania umowy przewozowej. W związku z tym polecenie zapłaty obejmuje także roszczenia wynikające z obciążeń zwrotnych z powodu braku pokrycia oraz wszelkich roszczeń odszkodowawczych. TCRB N.V. jest upoważniona do zlecania osobom trzecim wykonania obciążenia rachunku w ramach polecenia zapłaty. Jeśli zapłata za przelot nie nastąpi mimo wysłania wezwania do zapłaty, TCRB N.V. ma prawo do wypowiedzenia umowy przewozowej oraz żądania odszkodowania zgodnie z przepisami o anulowaniu, które mają zastosowanie do danej rezerwacji. TCRB N.V. nie ma obowiązku wyznaczenia ponownego terminu zapłaty, jeśli wylot ma nastąpić w najbliższym czasie i w związku z tym uiszczenie zapłaty przed wylotem nie jest możliwe. W tym przypadku TCRB N.V. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i odmówić przewozu. Z wszelkich spłat częściowych z tytułu istniejącej należności w pierwszej kolejności pokrywana będzie najstarsza należność. Płatność, która nie jest wystarczająca, aby pokryć daną należność w całości, będzie w pierwszej kolejności pokrywała odsetki, a następnie cenę przelotu Cena lotu Obowiązującymi są ceny i usługi potwierdzone podczas rezerwacji. Zmiany ceny rejsu po zawarciu umowy z pasażerem dopuszczalne są w przypadku zmian cen paliwa oraz zmian lub wprowadzenia określonych opłat lotniczych (podatków, opłat, składek, opłat specjalnych i innych opłat za pewne usługi specyficznych dla komunikacji lotniczej) lub kosztów za certyfikaty upoważniające do emisji spalin, jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a ustalonym terminem podróży jest dłuższy niż cztery miesiące, jeśli TCRB N.V. po uzyskaniu takich informacji powiadomi o tym niezwłocznie pasażera oraz jeśli spółka TCRB N.V. nie miała wpływu na takie zmiany podczas zawierania umowy. Kwotą dodatkowych kosztów związanych z wyżej wymienionymi opłatami za dane miejsce w samolocie zostanie obciążony pasażer. W innych przypadkach dodatkowe koszty dzielone są przez liczbę miejsc siedzących w samolocie. Wówczas pasażer zostanie obciążony dodatkową kwotą obliczoną dla jednego miejsca siedzącego. 3. Rezerwacja miejsc oraz usług specjalnych 3,1. Rezerwacja miejsc Miejsca można rezerwować do 72 godzin przed wylotem. Za czynności związane z rezerwacją miejsc pobierana jest opłata manipulacyjna. Usługa ta dostępna jest tylko dla lotów linii HQ oznaczonych kodem naszych linii (HQ) i odbywających się flotą Thomas Cook Airlines Belgium. 20 grudnia 2013 strona 5

6 Rezerwacji konkretnych miejsc można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez kontakt z centrum obsługi klienta. Pasażer musi dokonać płatności całej należnej kwoty przy użyciu karty kredytowej w chwili dokonywania rezerwacji. Umowa między TCRB N.V. a pasażerem zostaje zawarta w momencie otrzymania całej kwoty należnej przez przewoźnika. Na trasach krótko- i średniodystansowych oferujemy także rezerwację miejsc przy wyjściach awaryjnych. Jesteśmy zmuszeni zaznaczyć, że ze względu na nałożone ustawowo przepisy bezpieczeństwa, następująca grupa osób nie może zajmować miejsc przy wyjściach awaryjnych (miejsc XL): niemowlęta i dzieci poniżej 12 roku życia, kobiety w ciąży, osoby przewożące zwierzęta w kabinie pasażerskiej, osoby niepełnosprawne fizycznie i/lub intelektualne, osoby, które ze względu na swoje rozmiary ciała, chorobę lub wiek mają ograniczoną możliwość poruszania się. Przez dokonanie rezerwacji miejsca przy jednym z wyjść awaryjnych pasażer zapewnia, że podane powyżej kryteria nie dotyczą ani jego, ani innych osób, dla których dokonuje rezerwacji. Ponadto osoby zajmujące te miejsca muszą być gotowe do udzielenia pomocy personelowi pokładowemu w sytuacjach awaryjnych. W konsekwencji oznacza to, że pasażer będzie musiał stosować się do poleceń wydawanych przez załogę w języku holenderskim, francuskim lub angielskim. W przeciwnym razie linie HQ mają prawo do przydzielenia pasażerowi innego miejsca siedzącego bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów rezerwacji miejsca siedzącego. Jeśli przydzielenie innego miejsca siedzącego okaże się niemożliwe, po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości linie HQ mają prawo odmówić przewozu. Rezerwacja miejsc oraz związane z tym koszty obowiązują od ostatniego portu lotniczego w Belgii do pierwszego zagranicznego portu lotniczego oraz na odwrót. Przepraszamy z góry za wszelkie niedogodności spowodowane brakiem możliwości rezerwowania miejsc w pierwszych rzędach z wyprzedzeniem, lecz są one przeznaczone dla rodzin podróżujących z dziećmi poniżej drugiego roku życia. Dzieci w wieku od 2 do 11 lat obowiązuje taka sama taryfa za rezerwację miejsca, jak dla dorosłych. Zalecamy dokonywać rezerwacji miejsc odpowiednio wcześniej, najpóźniej 72 godziny przed wylotem. Rezerwacji można dokonać u nas również po rezerwacji biletu lub w ramach rezerwacji dla klientów wycieczek zorganizowanych. Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. Informacje na temat opłat za rezerwację miejsc podane są na stronie internetowej linii Thomas Cook Airlines (www.thomascookairlines.com) Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 20 grudnia 2013 strona 6

7 3.2. Rezerwacja usług specjalnych Linie HQ oferują wiele usług specjalnych, np. przewóz sprzętu sportowego i bagażu specjalnego lub posiłki z menu premium i posiłki specjalne. W przypadku zmiany rezerwacji usługi specjalnej lub rezygnacji z takiej usługi spółka TCRB N.V. ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 euro za każdą zarezerwowaną usługę specjalną. Rezerwacji usług specjalnych należy dokonać poprzez skontaktowanie się z centrum obsługi klienta. Zapłata za usługi dodatkowe uiszczana jest podczas rezerwacji przy pomocy karty kredytowej lub w formie zlecenia obciążenia rachunku bankowego. Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP Menu Premium oraz posiłki specjalne Zamiast standardowego menu pokładowego oferujemy także szeroki wybór posiłków specjalnych (posiłków premium). Ponadto można zamówić następujące menu specjalne w powyższych cenach za osobę i trasę: dania wegetariańskie, dla cukrzyków, bezglutenowe, muzułmańskie i koszerne. Zamówienia można składać poprzez biuro podróży lub nasze centrum obsługi klienta nie później niż 48 godzin przed wylotem. Informacje na temat opłat za te usługi podane są na stronie internetowej linii Thomas Cook Airlines (www.thomascookairlines.com). 4. Bilet lotniczy Linie lotnicze HQ świadczą ustaloną usługę przewozową wyłącznie na rzecz pasażera, którego dane personalne podane są na bilecie lotniczym lub innym dokumencie przewozowym, przy czym pasażer musi udowodnić swą tożsamość na podstawie ważnego dowodu tożsamości. Imię i nazwisko pasażera muszą być zgodne. Przed rozpoczęciem lotu pasażer może przenieść swój dokument podróży na osobę trzecią, która musi jednak spełniać wszystkie warunki danej umowy przewozowej. Zbywca musi powiadomić spółkę TCRB N.V. o takim przeniesieniu w odpowiednim czasie, nie później niż 36 godzin przed wylotem. Jeżeli ma to zastosowanie, przeniesienie takie może wiązać się z przedłożeniem już wydanego dokumentu podróży do TCRB N.V. i wydaniem nowego dokumentu podróży. Zbywca i nabywca są solidarnie zobowiązani do pokrycia całej ceny przelotu oraz kosztów przeniesienia. Koszty przeniesienia wynoszą 75 EUR na 1 pasażera. O ile pasażer nie podróżuje z elektronicznym biletem lotniczym, prawo do przewozu przysługuje wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu przewozowego wystawionego na nazwisko pasażera oraz ważnego dowodu tożsamości. Podczas dokonywania rezerwacji należy upewnić się, że nazwisko i imię pasażera oraz nazwiska i imiona ewentualnych współpasażerów są w pełni zgodne z tymi widniejącymi na okazywanych dokumentach tożsamości. 20 grudnia 2013 strona 7

8 Podczas rezerwacji przekazanie pewnych danych osobowych jest koniecznością. Dane te będą odpowiednio przetwarzane w następujących celach: realizacja umowy; udzielanie odpowiedzi na zapytania klientów; wysyłanie reklam i materiałów marketingu bezpośredniego; dostarczanie bieżących informacji na temat inicjatyw i działań Grupy, do której należy spółka TCRB N.V.; przeprowadzanie analiz statystycznych; zapobieganie i zwalczanie nadużyć dokonywanych przez klientów, pracowników lub pozostałych partnerów Grupy; oraz wypełnianie obowiązków ustawowych. Dane personale mogą być przekazywane w wyżej wymienionych celach partnerom Grupy oraz partnerom biznesowym, organizacjom i agencjom rządowym, z którymi Grupa współpracuje zarówno na terenie Belgii, jak i za granicą. Dane te mogą też być przekazywane w przypadku obowiązku ustawowego lub na wniosek policji, organów sądowych lub agencji rządowej. Klienci zachowują prawo do bezpłatnego uzyskania dostępu do swoich danych, wprowadzania zmian do nich lub niewyrażenia zgody na ich wykorzystywanie na potrzeby marketingu bezpośredniego poprzez przesłanie pisemnego wniosku opatrzonego podpisem i datą oraz obustronnej kserokopii dokumentu tożsamości na adres TCRB N.V., Dział marketingu, Tramstraat 67 C, B-9052 GENT, lub wiadomości na adres Jeśli pasażer posiada cyfrowy dowód tożsamości, wymagany jest wydruk zawartości chipa lub oficjalne zaświadczenie o miejscu zamieszkania pasażera. 5. Niestawienie się na lotnisku, odstąpienie od umowy 5.1. Niestawienie się na lotnisku Zgodnie z poniżej określonymi warunkami w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży pasażerowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewozowej. Zalecamy jak najszybsze sporządzenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej oraz podanie numeru rezerwacji lub numeru referencyjnego, co leży we własnym interesie pasażera i umożliwi uniknięcie nieporozumień. Niewykorzystanie biletu, czyli niestawienie się na rejs, uznawane jest przez nas jako odstąpienie od umowy. Moment, w którym my lub jeden z naszych partnerów umownych otrzyma informację o odstąpieniu od umowy podczas standardowych godzin pracy, będzie uznawany za czas, w którym pasażer odstąpił od umowy. W wypadku odstąpienia mamy prawo do żądania zapłaty umówionych wcześniej kwot. Na poczet tych kwot zaliczamy jednakże kwoty, jakie zwykle zaoszczędzamy w przypadku odstąpienia od umowy lub które uzyskujemy inną drogą. Przysługujące nam odszkodowanie jest równe cenie przewozu z wykluczeniem podatków i opłat. W wypadku rezerwacji specjalnej lub rezerwacji miejsc siedzących obowiązują odmienne przepisy odszkodowawcze. Kwoty zryczałtowane zaokrąglane są w górę do najbliższego pełnego euro. Pasażerowi przysługuje prawo do udowodnienia, że linie lotnicze HQ nie poniosły żadnych strat lub straty te są znacznie mniejsze. Opłata manipulacyjna pobierana przy dokonywaniu rezerwacji nie podlega zwrotowi Odstąpienie od umowy Pasażer może odstąpić od umowy całkowicie lub częściowo w dowolnym momencie. Jeżeli pasażer odstępuje od umowy przewozowej z własnej winy, powinien zrekompensować szkody poniesione przez TCRB N.V. w wyniku takiego odstąpienia. 20 grudnia 2013 strona 8

9 Pasażer musi poinformować TCRB N.V. o chęci odstąpienia od umowy przewozowej za pomocą listu poleconego wysłanego do siedziby przewoźnika. Wówczas umowa przewozowa zostanie uznana za anulowaną w trzecim dniu roboczym po wysłaniu takiego listu poleconego. Szkoda, jaką ponosi TCRB N.V. w wyniku odstąpienia od umowy przez pasażera, jest pokrywana kwotą zryczałtowaną w następujący sposób: Taryfa Flex (taryfa podstawowa z Flex Relax lub oznaczenie taryfy N ) Do 29 dni przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu: trasa krótko- i średniodystansowa 30 od osoby i trasy trasa długodystansowa 60 od osoby i trasy Od 28 dni do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu oraz w przypadku anulowania po wcześniejszej zmianie rezerwacji od 28 dni przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu trasa krótko- i średniodystansowa 30 od osoby i trasy + 25% ceny lotu i ew. zarezerwowanej taryfy Flex-Relax trasa długodystansowa 60 od osoby i trasy + 25% ceny lotu i ew. zarezerwowanej taryfy Flex-Relax Od 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu do momentu wylotu zwrot kosztów nie jest możliwy. W przypadku wykorzystania odlotu i niewykorzystania lotu powrotnego, zwrot kosztów za lot powrotny nie jest możliwy. Taryfa podstawowa (oznaczenie SPO ) Jeśli pasażer, który dokonał rezerwacji w taryfie podstawowej, odstąpi od umowy lub nie stawi się na rejs, zwrot kosztów przelotu nie będzie możliwy. W przypadku odstąpienia od umowy przewozowej należy zwrócić wszystkie już wydane pasażerowi bilety; w przeciwnym wypadku pasażer zostanie obciążony całkowitymi kosztami przewozu Zmiana rezerwacji przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu Zmiany rezerwacji są możliwe wyłącznie w trakcie tego samego sezonu (sezon letni 1 maj 31 październik / sezon zimowy 1 listopad 30 kwiecień w ciągu tego samego roku) oraz przy zachowaniu pierwotnego typu trasy (trasa krótko-, średnio- i długodystansowa). Zmiana rezerwacji z lotów w wyższej taryfie na loty w niższej taryfie możliwa jest tylko przy zachowaniu pierwotnej ceny przelotu. W przypadku zmiany rezerwacji na lot o wyższej taryfie różnica w cenie obowiązująca w trakcie dokonywania zmiany rezerwacji (aktualna cena lotu w danym dniu) jest płatna ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku dokonywania zmian w zakresie dat, miejsca docelowego, pasażera lub lotniska wylotu po dokonaniu rezerwacji lotu ale przed odlotem na pierwszym odcinku, naliczona zostanie zryczałtowana opłata za zmianę rezerwacji, którą obciążony zostanie dany pasażer. 20 grudnia 2013 strona 9

10 Taryfa Flex (taryfa podstawowa z Flex Relax lub oznaczenie taryfy N ) Nie pobieramy zryczałtowanej opłaty za zmianę rezerwacji za pierwsze trzy zmiany rezerwacji dokonane najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu. Od czwartej zmiany rezerwacji obowiązują opłaty zryczałtowane, jak w taryfie podstawowej. Od 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu do momentu wylotu oraz po dacie wylotu zmiany rezerwacji nie są możliwe Taryfa podstawowa (oznaczenie SPO ) 30 euro od osoby i trasy do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu na trasach krótko- i średniodystansowych (maksymalny czas lotu 5 godzin); dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie. 60 euro od osoby i trasy do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu na trasach długodystansowych (minimalny czas lotu 5 godzin); dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie. Od 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu do momentu wylotu oraz po dacie wylotu zmiany rezerwacji nie są możliwe Zmiana rezerwacji po rozpoczęciu pierwszego zarezerwowanego lotu W przypadku zmian rezerwacji w taryfie podstawowej oraz taryfie podstawowej z Flex Relax możliwe jest dokonanie zmiany rezerwacji pierwotnie zarezerwowanego lotu powrotnego do 24 godzin przed rozpoczęciem tego lotu pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu regulacyjnego, o ile dostępne są wolne miejsca w tej samej lub wyższej klasie taryfowej w tym samym sezonie (sezonie letnim/zimowym tego samego roku). Pasażer zostaje obciążony różnicą w cenie między taryfami oraz zryczałtowaną opłatą za zmianę rezerwacji wynoszącą dla każdej osoby 30 euro na trasach krótko- i średniodystansowych lub 60 euro na trasach długodystansowych. Uregulowanie zryczałtowanej opłaty za zmianę rezerwacji oraz ewentualnie powstałej różnicy w cenie między taryfami jest możliwe za pomocą karty kredytowej lub obciążenia rachunku prowadzonego przez niemieckie banki w ramach polecenia zapłaty i wyłącznie po rozpoczęciu pierwszego zarezerwowanego lotu Osoby zastępcze W przypadku rezerwacji dokonanych w taryfie Flex lub taryfie podstawowej wyznaczenie osoby zastępczej w ramach zarezerwowanej taryfy jest dopuszczalne do 24 godzin przed rozpoczęciem odlotu i dotyczy usługi przewozowej w całości. Późniejsza zmiana danych bankowych lub danych dotyczących karty kredytowej w związku ze zmianą nazwiska jest niemożliwa. Za koszty przewozu pasażer wraz z osobą zastępczą odpowiadają jako dłużnicy solidarni. Za zmianę nazwiska pasażera pobiera się następujące opłaty zryczałtowane: 20 grudnia 2013 strona 10

11 Taryfa Flex (taryfa podstawowa z Flex Relax lub oznaczenie taryfy N ) Nie pobieramy zryczałtowanej opłaty za zmianę nazwiska pasażera za pierwsze trzy zmiany rezerwacji dokonane najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu. Od czwartej zmiany rezerwacji obowiązują opłaty zryczałtowane za zmianę nazwiska takie, jak w taryfie podstawowej. Od 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu do momentu wylotu oraz po dacie wylotu zmiana nazwiska pasażera nie jest możliwa. W przypadku zmiany nazwiska zostanie doliczona różnica w stosunku do ewentualnej wyższej ceny lotu obowiązującej w danym dniu Taryfa podstawowa (oznaczenie SPO ) 30 euro od osoby i trasy do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu na trasach krótko- i średniodystansowych (maksymalny czas lotu 5 godzin); dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie. 60 euro od osoby i trasy do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu na trasach długodystansowych (minimalny czas lotu 5 godzin); dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie. Od 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego zarezerwowanego lotu do momentu wylotu oraz po dacie wylotu zmiany rezerwacji nie są możliwe. W przypadku zmiany nazwiska zostanie doliczona różnica w stosunku do ewentualnej wyższej ceny lotu obowiązującej w danym dniu Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 6. Utrata biletu lotniczego Jeśli dokument uprawniający do przelotu zostanie całkowicie lub częściowo utracony, uszkodzony lub zniszczony, TCRB N.V. zastąpi go nowym dokumentem na prośbę pasażera pod warunkiem, że pasażer udowodni, iż ważny dokument uprawniający do odbycia danego lotu został wydany oraz że pasażer pokryje koszty wydania nowego dokumentu. Koszt ponownego wydania dokumentu uprawniającego do przelotu wynosi 50 EUR za każdy nowo wydany dokument. 20 grudnia 2013 strona 11

12 7. Punktualne przybycie na lotnisko 7.1 Termin odprawy Właściwy termin odprawy zależy od długości zarezerwowanego lotu i/lub lotniska wylotu. Termin odprawy to ustalony przez przewoźnika punkt w czasie, do którego pasażerowie muszą zgłosić się do stanowiska odprawy. Przy planowaniu podróży należy odpowiednio uwzględnić podane poniżej terminy odprawy. W celu zapewnienia sprawnej odprawy i punktualnego wylotu zaleca się, aby pasażerowie pilnie przestrzegali podanych poniżej terminów odprawy, gdyż w przypadku późnego stawienia się pasażera na stanowisku odprawy przewoźnik ma prawo do anulowania rezerwacji i odmowy przewozu. Dostosowanie się do terminów odpraw jest całkowitą odpowiedzialnością pasażera i przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i koszty poniesione przez pasażera winnego naruszenia tego obowiązku. Niniejszym uzgodnione zostają następujące, podane poniżej terminy, do upływu których pasażerowie muszą zgłosić się na stanowisko odprawy (terminy odpraw): w przypadku lotów krótko- i średniodystansowych jest to 90 minut przed czasem wylotu podanym na bilecie lotniczym, w przypadku lotów długodystansowych jest to 120 minut przed czasem wylotu podanym na bilecie lotniczym, w przypadku lotów do USA/Kanady jest to 180 minut przed czasem wylotu podanym na bilecie lotniczym. Niezależnie od zarezerwowanej kategorii przewozu wszystkich pasażerów obowiązuje posiadanie kart pokładowych oraz zakończenie wszelkich formalności związanych z odprawą najpóźniej 45 minut (w przypadku rejsów długodystansowych najpóźniej 60 minut) przed czasem wylotu podanym na bilecie lotniczym. Z powodu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz kontroli osób i bagażu informujemy, że po procedurze odprawy należy udać się niezwłocznie do bramki podanej na karcie pokładowej, gdzie należy oczekiwać informacji o gotowości samolotu do przyjmowania pasażerów na pokład. Stawienie się przy bramce zarezerwowanego i już odprawionego lotu najpóźniej do czasu podanego przy odprawie jest konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku przewoźnik ma prawo do anulowania rezerwacji pasażera oraz odmowy przewozu, aby nie dopuścić do jakichkolwiek opóźnień w przyjmowaniu na pokład lub wylocie. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i koszty powstałe w związku z niestawieniem się pasażera przy bramce. Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 7.2 Kontrola bezpieczeństwa Podczas kontroli bezpieczeństwa pasażer musi zdjąć kurtkę lub płaszcz i wyjąć przenośne komputery, pozostały duży sprzęt elektroniczny oraz metalowe przedmioty z bagażu podręcznego. Pasażer może zostać poddany rewizji osobistej. 20 grudnia 2013 strona 12

13 7.3 Przyjmowanie pasażerów na pokład Pasażer musi stawić się przy wejściu na pokład samolotu najpóźniej do czasu podanego podczas odprawy. 7.4 Późna odprawa lub wejście na pokład Jeśli pasażer nie dokona odprawy w podanym terminie lub nie stawi się przy wyjściu na stanowisko lotu na czas, spółka TCRB N.V. potraktuje to jako odstąpienie od umowy przewozowej. Pasażer nadal może odbyć lot powrotny związany z odlotem, którego nie odbył, jeśli poinformuje TCRB N.V. o zaistniałej sytuacji w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia lotu wychodzącego. 7.5 Przydzielanie miejsc siedzących Podczas odprawy pasażerowi zostanie przydzielone konkretne miejsce w samolocie. Jednak konkretne miejsce nie jest gwarantowane. Pasażerowi może zostać przydzielone inne miejsce w dowolnym momencie z racjonalnie uzasadnionych przyczyn, m.in. z przyczyn związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem. 8. Zachowanie się pasażera Jeśli podczas odprawy, wsiadania na pokład lub na pokładzie samolotu pasażer swoim zachowaniem naraża na niebezpieczeństwo statek powietrzny, osoby lub mienie znajdujące się na pokładzie, utrudnia załodze wykonywanie obowiązków, nie stosuje się do poleceń załogi, w tym do instrukcji odnośnie ograniczeń i zakazów palenia, spożywania alkoholu i środków odurzających lub zachowuje się w sposób, który może spowodować lub powoduje niewygodę, szkodę lub uszkodzenie ciała pasażerów lub załogi, przewoźnik może podjąć stosowne czynności, które uzna za konieczne, aby powstrzymać takie zachowanie, łącznie z zastosowaniem środków przymusu i odmową dalszego przewozu Warunki ogólne Przewoźnik może podjąć wszelkie środki, w tym środki przymusu, w przypadku niewłaściwego zachowania pasażera, jeśli: - pasażer zachowuje się na pokładzie statku powietrznego w sposób zagrażający sobie samemu, innym pasażerom, załodze samolotu, mieniu na pokładzie samolotu i/lub samemu samolotowi; - pasażer nie stosuje się do poleceń załogi; - pasażer zachowuje się na pokładzie statku powietrznego w sposób szkodzący innym pasażerom, załodze samolotu, mieniu na pokładzie samolotu i/lub samemu samolotowi; Kapitan może w każdej chwili podjąć decyzję o awaryjnym lądowaniu w celu usunięcia z pokładu pasażera, który zachowuje się jak wyżej. Za wszelkie szkody z tym związane obciążony zostanie pasażer. Przeciwko pasażerowi, którego zachowanie na pokładzie stanowi przestępstwo, wniesione będzie oskarżenie i/lub pozew sądowy. Pasażer taki może spotkać się z odmową przewozu na innych rejsach linii HQ i/lub innych przedsiębiorstw lotniczych. 20 grudnia 2013 strona 13

14 8.2. Zakazane urządzenia na pokładzie Ze względów bezpieczeństwa lotu przewoźnik może wprowadzić zakaz lub ograniczenia posługiwania się na pokładzie samolotu urządzeniami elektronicznymi, m.in. telefonami komórkowymi, komputerami przenośnymi, przenośnymi urządzeniami rejestrującymi, przenośnymi radiami i odtwarzaczami CD, przenośnymi elektronicznymi konsolami do gier lub zdalnie sterowanymi zabawkami Palenie Podczas każdego lotu palenie tytoniu jest zabronione, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Przeciwko pasażerowi, który pali tytoń podczas lotu mimo zakazu palenia, wniesione będzie oskarżenie i/lub pozew sądowy. Pasażer taki może spotkać się z odmową przewozu na innych rejsach linii HQ i/lub innych przedsiębiorstw lotniczych. 9. Ograniczenie lub odmowa przewozu pasażera lub bagażu (prawo odmowy przewozu) Linie lotnicze HQ mogą odmówić przewozu bądź dalszego przewozu pasażera lub jego bagażu lub przedwcześnie przerwać taki przewóz, jeśli zaistnieje jeden z poniżej wymienionych powodów: 9.1. Przewóz narusza obowiązujące prawo, obowiązujące przepisy lub wymogi kraju wylotu, kraju docelowego lub kraju, nad którym odbywa się przelot; lub 9.2. Przewóz zagraża bezpieczeństwu, porządkowi lub zdrowiu innych pasażerów bądź członków załogi, lub też może przyczynić się do dużego dyskomfortu ich przelotu; lub 9.3. Stan zdrowia psychicznego lub fizycznego pasażera, w tym pogorszenie tego stanu wynikające z konsumpcji alkoholu bądź zażycia narkotyków lub skutków alergii, stanowi niebezpieczeństwo lub ryzyko dla samego pasażera, innych pasażerów, członków załogi lub mienia; lub 9.4. Podczas wcześniejszego lotu miało miejsce nieodpowiednie zachowanie się pasażera i istnieją podstawy do przypuszczeń, że takie zachowanie może się powtórzyć; lub 9.5. Pasażer odmawia poddania się lub swego bagażu kontroli bezpieczeństwa; lub 20 grudnia 2013 strona 14

15 9.6. Obowiązująca cena za lot, należne podatki i narzuty (również za wcześniejsze loty) nie zostały zapłacone; lub 9.7. Pasażer nie posiada ważnych dokumentów uprawniających do przelotu lub pasażer chce wjechać na teren kraju, posiadając zezwolenie jedynie na przejazd przez ten kraj lub nie posiadając dokumentów pozwalających na wjazd do tego kraju; dokumenty uprawniające do przelotu uległy zniszczeniu podczas lotu lub pasażer odmówił dostarczenia ich załodze mimo wezwania do ich przekazania za pokwitowaniem; lub 9.8. Ze względów medycznych pasażer w czasie lotu musi używać urządzenia zasilanego pneumatycznie lub elektrycznie. W bagażu nie mogą się znajdować: 9.9. Przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla samolotu, osób bądź mienia znajdującego się na pokładzie oraz wymienione w regulacjach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych; przepisy te są dostępne w naszych biurach oraz biurach podróży wystawiających bilety. Do tych materiałów zalicza się przede wszystkim substancje wybuchowe, sprężone i płynne gazy, substancje utleniające, radioaktywne lub magnetyzujące, substancje i materiały łatwopalne, toksyczne, zakaźne i agresywne, a także wszelkiego rodzaju pozostałe substancje płynne Przedmioty, których przewóz zabroniony jest w myśl właściwych przepisów państwa, z którego następuje wylot, do którego następuje przylot lub nad którym odbywa się przelot Baterie litowo-jonowe lub akumulatory litowe (stosowane powszechnie w urządzeniach elektronicznych, np. laptopach, telefonach komórkowych, zegarkach lub aparatach fotograficznych) mogą być przewożone wyłącznie w bagażu podręcznym Pasażer przewożący przy sobie bądź w bagażu wszelkiego rodzaju broń, w szczególności (a) broń palną, sieczną lub kłującą, a także rozpylacze służące do ataku lub obrony, (b) amunicję i materiały wybuchowe, bądź (c) przedmioty mogące za sprawą swojego zewnętrznego wyglądu lub oznaczenia sprawiać wrażenie broni, amunicji lub materiałów wybuchowych, musi zgłosić liniom HQ ten fakt przed rozpoczęciem podróży. Przewóz tego rodzaju przedmiotów jest dopuszczalny tylko wtedy, jeśli są one przewożone zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych w formie frachtu lub nadanego bagażu. 20 grudnia 2013 strona 15

16 Funkcjonariusze policji, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych są zobowiązani do noszenia broni, są zobowiązani do przekazania broni na czas lotu właściwemu kapitanowi samolotu Wszelkiego rodzaju broń, w szczególności broń palna, sieczna i kłująca oraz rozpylacze. Broń myśliwska i sportowa może być przewożona jako bagaż na podstawie naszej oceny i decyzji. Broń musi być rozładowana i transportowana w zamkniętym, standardowym pojemniku. Transport amunicji podlega przepisom ICAO oraz IATA dotyczącym towarów niebezpiecznych Przedmioty, które są niebezpieczne z uwagi na ich ciężar, wymiary lub rodzaj, jak i przedmioty, które ze względu na szybkie psucie się, kruchość lub szczególną wrażliwość, nie nadają się do transportu. Bliższych informacji chętnie udzielą nasi pracownicy bądź upoważnieni przez nas agenci Jeśli jakikolwiek z wymienionych powyżej przedmiotów znajduje się w rejestrowanym bagażu i zostanie w nim wykryty podczas kontroli bezpieczeństwa, musi zostać usunięty z bagażu. W tym celu bagaż musi zostać otwarty, a niebezpieczny przedmiot usunięty. Linie lotnicze HQ nie ponoszą odpowiedzialności za usunięte przedmioty. Za ewentualne uszkodzenie bagażu i jego zawartości powstałe wskutek otwarcia bagażu i usunięcia przedmiotów nie ponosimy odpowiedzialności Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 10. Przewóz zwierząt Na przewóz psów, kotów i innych zwierząt domowych wymagana jest zgoda linii HQ. Muszą być spełnione następujące warunki: Zwierzęta muszą być umieszczone w odpowiednich klatkach podróżnych. Muszą posiadać ważne świadectwa zdrowia i szczepień, zezwolenia na wjazd oraz inne dokumenty wjazdu i tranzytu wymagane przez poszczególne kraje. Linie lotnicze HQ zastrzegają sobie prawo do określenia rodzaju przewozu i maksymalnej liczby zwierząt dozwolonych podczas jednego lotu. W tym celu wniosek skierowany do TCRB N.V. należy złożyć odpowiednio wcześniej on-line za pośrednictwem specjalnego formularza najpóźniej na 72 godziny przed odlotem. Małe psy i koty mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej, jeśli są spełnione następujące warunki: 20 grudnia 2013 strona 16

17 o Pies lub kot waży maksymalnie 6 kg; o Wiek psa lub kota wynosi co najmniej 8 tygodni; o Pies lub kot znajduje się w zamkniętej higienicznej wodoszczelnej torbie lub koszu; o Zachowano wszelkie środki ostrożności, aby pies lub kot w żaden sposób nie wpłynął negatywnie na komfort podróży innych pasażerów; o Jeśli ma to zastosowanie, ani pies, ani kot nie jest w ciąży. - Jeden pasażer może przewozić maksymalnie jednego psa lub kota w kabinie pasażerskiej. - Większe psy i koty (np. te, które ważą więcej niż 6 kg) mogą być przewożone w luku samolotu, jeśli są spełnione wszystkie następujące warunki: - Zwierzę jest zamknięte w klatce wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego; - Dana klatka jest wystarczająco duża, aby zwierzę mogło się swobodnie po niej poruszać; - Pasażer stawia się do odprawy ze zwierzęciem w klatce co najmniej 2 godziny przed odlotem Waga przewożonego zwierzęcia oraz klatki podróżnej i karmy nie są zawarte w limicie bagażu wolnym od opłaty. Transport zwierząt jest płatny. Dodatkowo mają zastosowanie specjalne warunki określone w punkcie Informacje na temat opłat za przewóz zwierząt podane są na stronie internetowej linii Thomas Cook Airlinesebsite (www.thomascookairlines.com). Zwierzę umieszczone w klatce powinno być zważone podczas odprawy razem z bagażem rejestrowanym pasażera Psy-przewodnicy oraz inne psy towarzyszące (psy-pomocnicy lub psy-terapeuci) oraz ich klatki podróżne i karma są przewożone bez dodatkowych opłat i poza ograniczeniami bagażu wolnego od opłat. Warunkiem bezpłatnego przewozu tych zwierząt w kabinie pasażerskiej jest potwierdzenie medycznej konieczności obecności zwierzęcia. W przypadku niektórych lotów pasażer musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że osoba taka wymaga obecności psa-terapeuty. Przez cały czas lotu zwierzęta te muszą mieć nałożony kaganiec i muszą być trzymane na smyczy Linie lotnicze HQ nie ponoszą odpowiedzialności za brak posiadania dla danego zwierzęcia wymaganych dokumentów dotyczących wjazdu i wyjazdu, dokumentów zdrowotnych i pozostałych oraz za zezwolenie na wjazd lub przejazd zwierzęcia przez poszczególne kraje, chyba że dana szkoda powstała wskutek rażącego zaniedbania lub działania umyślnego linii HQ. Pasażer odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę osobom trzecim i zwalnia tym samym linie lotnicze HQ z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie. 20 grudnia 2013 strona 17

18 10.5. Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 11. Osoby niepełnoletnie bez opieki, przewóz małych dzieci i szczególna opieka Osoby niepełnoletnie bez opieki (UM) Dzieci w wieku od 5 do 11 lat włącznie mogą podróżować bez osoby towarzyszącej tylko w razie skorzystania z oferty opieki. Dzieci przed ukończeniem 5 roku życia muszą podróżować w towarzystwie rodziców, rodzeństwa w wieku co najmniej 16 lat lub innych osób w wieku co najmniej 18 lat. Samotnie podróżujące osoby nieletnie do lat 16 traktujemy na wyraźne życzenie rodziców jako osoby niepełnoletnie bez opieki. Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi opieki musi nastąpić najpóźniej 72 godziny przed wylotem. Na życzenie możliwa jest dodatkowa bezpłatna rezerwacja menu dla dzieci. Dokonujemy także bezpłatnej rezerwacji miejsc siedzących. Informujemy, że w przypadku lotów dowozowych do i/lub z lotnisk odlotu i/lub lotnisk docelowych, inni przewoźnicy lotniczy mogą również pobierać opłatę za opiekę. Aby uzyskać informacje na ten temat, należy skontaktować się z odpowiednią linią lotniczą. W porcie lotniczym, z którego następuje wylot, należy podać pełne dane (imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osoby odprowadzającej dziecko do punktu usługi UM oraz osoby odbierającej dziecko z tego punktu. Jeżeli nie będą to rodzice, należy przedłożyć pełnomocnictwo rodziców uprawniające do dokonania odprawy i odbioru dziecka. Ze względów bezpieczeństwa osoba towarzysząca dziecku ma obowiązek wylegitymować się dowodem tożsamości podczas odprawy oraz odbioru dziecka w miejscu docelowym. Jeżeli władze określonego portu lotniczego na to zezwalają, istnieje możliwość towarzyszenia dziecku do wyjścia na stanowisko lotu. We wszystkich przypadkach osoba towarzysząca nieletniemu ma obowiązek pozostać w porcie lotniczym do momentu rzeczywistego odlotu samolotu. Na lotniskach tranzytowych i na pokładzie samolotu opiekę nad dzieckiem zapewnia personel linii HQ Przewóz niemowląt i małych dzieci W sytuacjach, kiedy dziecko przed ukończeniem 12 roku życia podróżuje w towarzystwie tylko jednego rodzica, przedłożenie pisemnej zgody drugiego z rodziców na odbywanie lotu/lotów wraz z rodzicem towarzyszącym może zapobiec nieporozumieniom i komplikacjom. Jedna osoba dorosła może przewozić maksymalnie jedno niemowlę w wieku do 2 lat bez wymogu osobnego miejsca siedzącego dla niemowlęcia. Kolejne niemowlę (poniżej 2 lat) może być przewożone przez osobę dorosłą wyłącznie wtedy, jeśli zostało dla niego zarezerwowane miejsce siedzące w regularnej cenie lotu. W trakcie rezerwacji niemowlę (poniżej 2 lat) należy traktować jako dziecko (2 11 lat) i uiścić odpowiednią kwotę, jeśli przed lotem powrotnym ukończy ono w międzyczasie 2 20 grudnia 2013 strona 18

19 rok życia Szczególna opieka Aby umożliwić liniom HQ zapewnienie jak najlepszej opieki, prosimy o poinformowanie linii HQ już podczas rezerwacji biletu (ale nie później niż 48 godzin przed odlotem) o konieczności zapewnienia dodatkowej opieki podczas podróży dla np. osób niepełnosprawnych, kobiet w ciąży, osób chorych lub pozostałych osób wymagających szczególnej opieki. W przypadku zbyt późnego zgłoszenia lub braku zgłoszenia takiej potrzeby przewoźnik nie może zagwarantować stuprocentowej pomocy. Nie odmawiamy przewozu ze względu na konieczność opieki żadnym osobom, które poinformowały nas o takiej konieczności podczas zakupu biletu i których przewóz przewoźnik zaakceptował Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. 12. Przepisy dotyczące bagażu W ramach transportu powietrznego można przewozić określoną ilość sztuk bagażu wolnego od opłat. Ograniczenia bagażu wolnego od opłat są podane na bilecie lotniczym i/lub na zaproszeniu do składania ofert, na którym opiera się oferta pasażera dotycząca zawarcia umowy przewozu lotniczego. Przewóz bagażu przekraczającego limit bagażu wolnego od opłat oraz przewóz bagażu specjalnego podlegają opłacie. Przy odprawie przeprowadzane są losowe kontrole bagażu. Informujemy, że przedmioty wymienione w punkcie 10 nie mogą znajdować się ani w bagażu rejestrowanym, ani w bagażu podręcznym. Ponadto informujemy, że w bagażu podręcznym nie mogą być przewożone przedmioty spiczaste i z ostrzem, jak np. noże, nożyczki lub przybory z zestawów do manikiuru, itp. Przedmioty tego rodzaju należy przewozić w bagażu rejestrowanym. W przypadku korzystania z lotów dowozowych do i/lub z lotnisk odlotu i/lub lotnisk docelowych realizowanych przez innego przewoźnika na całym odcinku trasy dowożenia i odwożenia obowiązują Ogólne Warunki Przewozowe oraz przepisy dotyczące bagażu danego przewoźnika lotniczego. Jeśli zostały zarezerwowane usługi specjalne lub został zarejestrowany bagaż specjalny, rezerwacja ta obowiązuje wyłącznie na odcinku lotu obsługiwanego przez linie HQ. To samo dotyczy zniżek i/lub przywilejów, do których uprawnieni są pasażerowie rezerwujący bilety w klasie Comfort Class lub Premium Economy Class. Jeśli przewóz jest realizowany przez partnera code-share, obowiązują warunki specjalne w rozumieniu punktu 1.2. niniejszych OWHiP. Warunki przewozowe drugiego przewoźnika mogą różnić się od niniejszych OWHiP. Informacje na temat opłat za dodatkowy bagaż podane są na stronie internetowej linii Thomas Cook Airlines (www.thomascookairlines.com). 20 grudnia 2013 strona 19

20 12.1. Bagaż podręczny Bagaż podręczny dozwolony jest na pokładzie bezpłatnie w ilości jednej sztuki o wadze maksymalnie 6 kg. Ponadto na pokładzie dozwolone są: mała torebka, laptop włącznie z torbą, parasol oraz wszelkie niezbędne przedmioty wspomagające chodzenie. Wymiary bagażu podręcznego nie mogą przekraczać 55 x 40 x 20 cm. W wypadku przekroczenia dopuszczalnej maksymalnej wagi lub wymiarów bagażu podręcznego przewoźnik zachowuje prawo do zażądania dopłaty za nadbagaż. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo personel naziemny i pokładowy zobowiązany jest do umieszczenia niedozwolonego bagażu podręcznego wraz z pozostałym bagażem w luku bagażowym. W przypadku zlekceważenia ograniczenia wagi i wymiarów przez pasażera nie ponosimy odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz przedmioty delikatne znajdujące się w bagażu podręcznym, który musi zostać zarejestrowany. Bagaż podręczny musi zmieścić się w każdym przypadku pod fotelem znajdującym się przed miejscem pasażera lub w schowku nad głową pasażera. Jeżeli bagaż podręczny nie spełnia tych warunków lub wymagań bezpieczeństwa, wtedy musi być przewożony jako bagaż rejestrowany. Przedmioty, które nie nadają się do transportowania w luku bagażowym (np. delikatne instrumenty muzyczne), przyjmowane są do przewozu w kabinie pasażerskiej tylko wtedy, jeżeli zostaną wcześniej zgłoszone, a ich przewóz zostanie przez nas zaakceptowany. W tej sytuacji jest to przewóz bagażu specjalnego podlegający opłacie. Zgodnie z rozporządzeniem WE 1546/2006 w ramach wszystkich rejsów wylatujących z lotnisk europejskich (także rejsów międzynarodowych) płyny, pojemniki pod ciśnieniem (np. aerozole), pasty, balsamy oraz inne substancje w formie żelu mogą być przewożone w bagażu podręcznym w ilości do maks. 100 ml na jedno opakowanie. Decydująca jest pojemność podana na opakowaniu, a nie rzeczywista ilość znajdująca się w środku. Pojedyncze pojemniki muszą w pełni mieścić się w zamykanej, przezroczystej plastikowej torbie o maksymalnej pojemności 1 l i będą sprawdzane podczas kontroli bezpieczeństwa. Na każdego pasażera dozwolona jest wyłącznie jedna taka torba. Osobne przepisy obowiązują w przypadku leków oraz żywności dla niemowląt. Różne kraje spoza UE wydały te same lub podobne przepisy. Bliższych informacji w tym zakresie chętnie udzielą nasi pracownicy bądź upoważnieni przez nas agenci Nadbagaż Jeśli zostanie przekroczona ustalona dla danego rejsu maksymalna waga bagażu podręcznego i/lub łączna waga całego bagażu dozwolona dla danego lotu, wówczas przewoźnik ma prawo do żądania opłaty za nadbagaż. Informacje na temat opłat za nadbagaż podane są na stronie internetowej linii Thomas Cook Airlines (www.thomascookairlines.com). Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bagaż pozostawiony przez pasażera w punkcie odprawy lub przy wyjściu na stanowisko lotu. Wszelkie koszty powstałe wskutek pozostawienia bagażu lub wszelkie koszty bezpiecznego przechowania bądź usunięcia bagażu pokrywa pasażer odpowiedzialny za bagaż. 20 grudnia 2013 strona 20

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 01 sierpnia 2015 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS

INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS INFORMACJE DOT. PRZEWOZU LOTNICZEGO LOT CHARTERS wersja 1.0/2014 z 24/04 1. Bagaż rejestrowany. 2 2. Bagaż podręczny.. 3 3. Przewóz zwierząt.. 4 4. Leki.... 4 5. Zaginięcie bagażu oraz uszkodzenia... 5

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Nr../10 Załącznik nr 5 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr../10 Zawarta w Warszawie dnia..2010 r. pomiędzy: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWIA z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM ZASADY KORZYSTANIA ZE STREFY VIP LINE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE DEDYKOWANE KLIENTOM INDYWIDUALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie

Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Pasażerowie niepełnosprawni w samolocie Prawo otrzymania pomocy podczas podróży lotniczej mają wszyscy pasażerowie. Szczególnie dotyczy to osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej.

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg)

PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH. (wyciąg) PRAWA PASAŻERÓW LOTNICZYCH (wyciąg) Ochrona minimalnych praw pasażerów przysługuje na podstawie rozporządzenia Nr 261/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r.

Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Stan na dzień 01 sierpnia 2015 r. Ogólne Warunki Handlowe i Przewozowe (OWH linii lotniczych Condor Flugdienst GmbH) Spis

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r.

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Porady dla podróżnych

Porady dla podróżnych 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Obsługa na pokładzie Odprawa

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2

KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH. Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 KOMPETENCJE KONSUMENTÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z USŁUG TRANSPORTOWYCH Orysiak Mirosława Rurka Karolina Ryszczuk Ewelina FiR rok 2 PLAN PREZENTACJI 2 1. Prawa pasażera w przypadku korzystania z różnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SWARZĘDZU I. Przepisy ogólne Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170

AEGEAN. Rower do golfa dla psa AEGEAN 10 ** 60 60 60 60 170 AEGEAN 1. BAGAŻ 1.1. Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu na zamki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 06.06.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny)

TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ. 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) TRAVEL SERVICE A.S. 1.BAGAŻ 1.1 Bagaż rejestrowany (tzw. główny) - musi być zapakowany w walizki lub inne odpowiednie opakowanie umożliwiające bezpieczny przewóz, szczególnie zaleca się zamykanie bagażu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

b) lotniczego do innych krajów w wysokości.. zł brutto, c) lotniczego na terenie Polski w wysokości... zł brutto,

b) lotniczego do innych krajów w wysokości.. zł brutto, c) lotniczego na terenie Polski w wysokości... zł brutto, Załącznik Nr 6 Umowa nr ZP-2402-1/16 W dniu.roku pomiędzy: Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul Kasprzaka 44/52, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia wzór U M O W A Nr UR/0114/ /15/PWM wzór zwana dalej Umową, zawarta w dniu sierpnia 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z

Bardziej szczegółowo

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem

b) Wpłata zaliczki kartą kredytową lub e-przelewem 1. wprowadzenie Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 września/08 R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB i BAGAŻU W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU AUTOKAROWEGO BIURA PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte terminy oznaczają: Przewoźnik Biuro Podróży i Usług GLOBUS sp. z o.o., z siedzibą w Pszczynie

Bardziej szczegółowo

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. Regulamin niniejszy określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O. O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie ustalenia warunków i stosowania cen przewozu osób i rzeczy /bagaŝu/

Bardziej szczegółowo

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS, dołożyło wszelkich starań w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana

REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana REGULAMIN BITELÓW LOTNICZYCH Sprzedaż biletów lotniczych określonych linii lotniczych (przewoźników) dostępnych w Systemie rezerwacyjnym realizowana jest za pośrednictwem Booking City sp. z o.o. 1. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII7 27/98

UCHWAŁA Nr VII7 27/98 UCHWAŁA Nr VII7 27/98 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 25. 11. 1998 r. w sprawie; przyiecia regulaminu przewozu osób i bagażu. Na podstawie Art.69 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT Załącznik nr 4 do Umowy z dnia...2016 r. Zasady przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin Przewozów obowiązujący w PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH W ROKU 2015 Załącznik do Uchwały Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Nr 325/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 Nysa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 18/2014 na: Rezerwację, zakup i dostarczenie biletów lotniczych dla grupy studentów z Portugalii. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie

Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizowania wycieczek na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZMODYFIKOWANE 18.08.2014 r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZMODYFIKOWANE 18.08.2014 r. ZAŁĄCZNIK nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZMODYFIKOWANE 18.08.2014 r. Część I Bilety lotnicze na loty krajowe i międzynarodowe dla osób delegowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE

INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE INSTRUKCJA DOKONYWANIA REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH ON-LINE (DLA AGENTÓW PBP) 1. Otwieramy stronę www.pbp.kielce.pl. Następnie klikamy na link Wejście w Strefie dla agentów znajdującej się w prawym dolnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

reprezentowana przez: 1... zwanym dalej Zleceniobiorcą

reprezentowana przez: 1... zwanym dalej Zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIE Nr WZP-... /20.. zawarta w dniu 20 roku, pomiędzy 1. Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, reprezentowane przez: 1...- Marszałka Województwa 2... Wicemarszałka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, ŚWIADCZONEGO PRZEZ M.ST. WARSZAWA. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług specjalistycznego przewozu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu.

b. Dokonując rezerwacji w sposób opisany w punkcie 2. niniejszego Regulaminu najemca akceptuje warunki Regulaminu. Warunki Rezerwacji i Najmu Apartamentów Glanc Studio 1. Postanowienia ogólne a. Niniejszy Regulamin Rezerwacji i Najmu Apartamentów określa zasady na których następuje rezerwacja i wynajem apartamentów

Bardziej szczegółowo

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem?

I. Podróżujesz samolotem? II. Podróżujesz pociągiem? III. Podróżujesz autobusem lub autokarem? Podróże w Europie Kiedy pasażerom przysługują bezpłatnie posiłki i napoje? Jak uzyskać odszkodowanie za zagubienie bagażu przez linie lotnicze? Jakie masz prawa w przypadku opóźnienia lotu lub pociągu?

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych Regulamin Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne, zakres stosowania regulaminu i podstawa jego wydania. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo