ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 174/2014 BURMISTRZA WOLSZTYNA Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU w sprawie: ustalenia logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) oraz 3 ust.3 uchwały nr XXXVII / 316 / 2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wolsztyn Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny zarządzam, co następuje: 1 Ustala się logo Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Ustala się regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wolsztyn. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/2014 Burmistrza Wolsztyna z dnia 19 maja 2014r. WZÓR LOGA KARTY WOLSZTYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

3 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 174/2014 Burmistrza Wolsztyna z dnia 19 maja 2014r. Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny w ramach Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Karta jest własnością Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. 2. Karta jest imienna, zawiera termin ważności, numer oraz podpis posiadacza karty. 3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności. 4. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. II. Zasady przyznawania i wydawania Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny 3 1. Kartę otrzymuje uprawniony członek rodziny spełniający warunki określone w 2 ust. 2 uchwały nr XXXVII/ 316 /2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Wolsztyn Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Wniosek o wydanie karty należy składać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie.

4 3. Karta przysługuje: 1) małoletniemu dziecku na okres do ukończenia 18 roku życia, 2) pełnoletniemu dziecku na okres do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia, 3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia na okres ważności orzeczenia, 4) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej na okres umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka, 5) rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach Po upływie wyżej wskazanych terminów najpóźniej 14 dni przed datą utraty ważności członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu. 5. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. 6. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty z winy użytkownika duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu. 7. Warunkiem wydania duplikatu Karty przez Urząd Miejski jest zwrot Karty uszkodzonej lub podpisanie oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty. 8. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 20 złotych płatnej na konto lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. III. Zasady korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny 5 1. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego lub rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość. 2. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności Karty, którą należy zwrócić do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. 3. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym dowolnym momencie trwania Programu po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

5 4. Na żądanie podmiotu oferującego ulgi i zwolnienia użytkownik Karty zobowiązany jest do okazywania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest powodem odmowy udzielenia ulgi lub zwolnienia przez podmiot. 5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem. 6. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom. 7. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Urząd Miejski w Wolsztynie. 8. Burmistrz Wolsztyna może cofnąć uprawnienia do korzystania z Karty przypadku korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem. IV. Postanowienia końcowe 6 1. Użytkownik na podstawie Karty może korzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury, podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Wolsztyn zwane dalej Partnerami, którzy zadeklarowali współpracę w ramach Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. 2. Wykaz aktualnych Partnerów Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny oraz oferowanych przez nich ulg i zwolnień publikowany jest na stronie internetowej 7 Urząd Miejski w Wolsztynie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez użytkownika osobom nieobjętym Programem Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Organizator uprawniony jest do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu przyznawania, wydawania oraz korzystania z Karty w czasie trwania Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. 2. Zmiana regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty do Organizatora. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia. 9

6 WZÓR KARTY WOLSZTYŃSKA KARTA DUŻEJ RODZINY Załącznik nr 1 do Regulaminu

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Wolsztyn, dnia imię i nazwisko wnioskodawcy adres zamieszkania seria i nr dowodu osobistego nr telefonu adres Wniosek o wydanie Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Zwracam się z prośbą o wydanie..* Kart Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny, które uprawniają członków rodziny do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Oświadczam, że moja rodzina składa się z osób wspólnie zamieszkałych pod wskazanym wyżej adresem, wg wyszczególnienia : l.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa

8 *wstawić liczbę osób, dla których zostaną wydane Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Do odbioru Kart upoważniam: Załączniki: 1) do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania rodzica bądź opiekuna prawnego, 2) oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu dzieci powyżej 18 roku życia, 3) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia kopia orzeczenia umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i domu dziecka kopia postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Urząd Miejski w Wolsztynie o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku... Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź.zm.) przez Gminę Wolsztyn na potrzeby realizacji Programu Wolsztyńska Dużej Karta Rodziny. Wolsztyn, dnia.. Kwituję odbiór Kart Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny o numerach: Dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Wolsztyn, dnia

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu Wolsztyn, dnia imię i nazwisko wnioskodawcy adres zamieszkania seria i nr dowodu osobistego nr telefonu adres Wniosek o wydanie duplikatu Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Zwracam się z prośbą o wydanie..* duplikatu/ów Kart Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny, które uprawniają członków rodziny do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w ramach Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. l.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa *wstawić liczbę osób, dla których zostaną wydane Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny Do odbioru Kart upoważniam:

10 Załączniki: 1) do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania rodzica bądź opiekuna prawnego, 2) oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu dzieci powyżej 18 roku życia, 3) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia kopia orzeczenia umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 4) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i domu dziecka kopia postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miejskiego w Wolsztynie o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku... Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926,zm.) przez Gminę Wolsztyn na potrzeby realizacji Programu Wolsztyńska Dużej Karta Rodziny. Wolsztyn, dnia.. Kwituję odbiór duplikatu/ów Kart Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny o numerach: Dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Wolsztyn, dnia

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1387 UCHWAŁA NR 6/XXXIV/2014 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin kart debetowych wydawanych do kont dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady wydawania kart... 3 Zasady korzystania z kart... 5 Rozliczanie transakcji...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a

Z a ł c z n i k n r 1 d o Z a r z d z e n i a D y r e k t o r a I n s t y t u t u F i z y k i J d r o w e j i m. H. N i e w o d n i c z a Z a łącznik n r 1 d o Z a r ządzenia Dyrek t o r a I n s t y t u t u F i z y k i Jądrowej i m. H. N i e w o d n i c z ańskiego PAN w Krak o w i e, n r 1 9 / 2 0 1 0 z d n i a 8 g r u d n i a 2 0 1 0 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona Knabita REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA PODOPIECZNYCH FUNDACJI NADZIEI IM. OJCA LEONA KNABITA Kraków, Marzec 2012 Fundacja Kropla Nadziei im. Ojca Leona

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej.

ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. ZARZADZENIE NR 85.2012 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu Zielonogórskiej Karty Miejskiej. Na podstawie art. 4, art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 1 5 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały nr 60/2009. Zarządu KBS w Wejherowie z dnia 13.02.2009 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE w Kaszubskim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r.

UCHWAŁA Nr 260/11. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. UCHWAŁA Nr 260/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 20 KWIETNIA 2011 r. W SPRAWIE: ZASAD, SPOSOBU I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH A TAKŻE ZASAD ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku. I. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin wydawania i używania kart kredytowych w MultiBanku I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki: 1) wydawania przez MultiBank kart kredytowych (zwanych dalej kartami), 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW I DOKTORANTÓW AKADRMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 71/ 09-10 z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłaszania do ubezpieczeń zdrowotnych studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo