PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO Ricky W. Gńffin jest stosunkowo młodym autorem. Urodzony w 1950 roku, cieszy się już uznaną pozycją w dziedzinie zarządzania. Doktorat obronił w Houston University w 1978 r. Od 1981 r. jest profesorem zarządzania w Texas A&M University w College of Business Administration oraz Graduate School of Business. Jest także dyrektorem Center for Human Resource Management na tym uniwersytecie, a ponadto członkiem wielu szanowanych instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych z Academy of Management na czele. Profesor Griffin przyznaje się do trzech specjalizacji: zarządzanie ogólne (generał management), kierowanie zachowaniami organizacyjnymi (organiz.atio-nal behavior) i zarządzanie międzynarodowe (international management}. Jego pierwsza licząca się książka podręcznik Management ukazała się w 1984 r., wyd. 2 w 1987 r., wyd. 3, istotnie ulepszone w 1990 r.; wyd. 4, ponownie udoskonalone w 1993 r., zostało właśnie przetłumaczone na język polski. O powodzeniu książki świadczą liczne jej późniejsze mutacje, wykonane przez innych autorów lub wspólnie z innymi, wykorzystujące w dużym zakresie kapitał podręcznika. Wyliczymy niektóre z nich: Business wspólnie z R. J. Ebertem, wyd. 3, Prentice Hali, 1993; D. D. Van Feet we współpracy z R. W. Griffinem Contemporary Management, Houghton Miffiin, 1991; J. Bamey, R. W. Griffin The Management of Organizations: Strategy, Structure and Behavior, Jakie są najważniejsze zalety podręcznika? l. Wyjątkowe bogactwo wykorzystanego materiału i szczególnie starannie dobrany materiał źródłowy, poczynając od historycznego. Mamy na myśli m.in. świetny podręcznik Daniela Wema The Evolution of Management Thought, wyd. 3, Wiley, W rezultacie rozdział 2 Ewolucja zarządzania", którego tematykę można by uznać za oklepaną, stał się nie tylko strawny, ale także interesujący. Ujawnienie pomyłek i uchybień Taylora nie pomniejszyło bynajmniej wielkości czołowego prekursora nowej dyscypliny. Bogactwo treści nadaje książce niemal encyklopedyczny charakter. Pogłębiają to jeszcze wyróżnione definicje podstawowych pojęć z zakresu zarządzania oraz znakomicie rozbudowany indeks rzeczowy. Pozwala on szybko dotrzeć do potrzebnej w danej chwili informacji. 2. Słabą stroną amerykańskiej nauki zarządzania była i poniekąd jest nadal mnogość szkół naukowych. Niegdyś Koontz nazwał ten stan dżunglą teorii zarządzania". Griffin opanował w pełni wiedzę dwóch najważniejszych i najostrzej ze sobą rywalizujących szkoły uniwersalistycznej i szkoły ludzkich zachowań. Podręcznik napisał w konwencji pierwszej, ale do trzeciego wydania świadomie włączył wiedzę z zakresu kierowania zachowaniami organizacyjnymi. Dotyczyło to ośmiu rozdziałów: czterech poświęconych organizowaniu i czterech motywowaniu, a ściślej przewodzeniu. Osiem rozdziałów to więcej niż jedna trzecia podręcznika. Odnosimy wrażenie, iż w wydaniu czwartym dotyczy to większości rozdziałów; na pewno także planowania. 3. Griffin wniósł również istotny wkład do wiedzy o zarządzaniu strategicznym. Jego zasługą jest najpełniejsze ujęcie bliskiego otoczenia przedsiębiorstwa (jego więzi i interesów). Obejmuje ono: l) konkurentów, 2) klientów, 3) dostawców, 4) sojuszników strategicznych, 5) władze lokalne, 6) związki zawodowe, 7) właścicieli. Z analizy otoczenia dowiadujemy się m.in. o wzroście znaczenia współpracy, obok konkurencji, w ramach tej samej branży czy tego samego przedsiębiorstwa. Dotyczy to przede wszystkim sojuszników strategicznych, przedtem nazywanych partnerami, ale także dostawców itp. Dorobek Griffina wypada korzystnie na tle wielu renomowanych podręczników z zakresu zarządzania strategicznego, jakie krążą na rynku amerykańskim. Griffin poświęcił temu tematowi jeden rozdział 7 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne". Czytelnik znajdzie w nim trafnie ujęte definicje, konsekwentną logikę wykładu, świetny dobór źródeł. To sprawia wrażenie. 4. W wydaniu trzecim wyróżniał się rozdział Podejmowanie decyzji kierowniczych", chociażby tym, że punkt Kroki w podejmowaniu racjonalnych decyzji" zaczynał się od rozpoznania i definiowania sytuacji decyzyjnej. Inni autorzy startowali z reguły od określania alternatywnych wariantów decyzyjnych. Wersję obecnego wydania odbieramy jako jeszcze trafniejszą. Na podkreślenie zasługuje niezwykle silny związek książki R. W. Griffina z praktyką. Liczba opisywanych przykładów praktycznych wyróżnia tę książkę nawet wśród podręczników amerykańskich, silniej związanych z praktyką niż analogiczne pozycje europejskie. Praktyczne zilustrowanie procesów zarządzania jest wyjątkowe ze względu nie tylko na liczbę przykładów, ale również na ich atrakcyjność dla czytelnika, który przynajmniej częściowo zna opisywane podmioty, oraz na ich aktualność (dominują przykłady z lat dziewięćdziesiątych, a niektóre dotyczą wręcz przyszłości, jak np. wykorzystanie metod marketingowych w projektowaniu Boeinga 777, który jest w sprzedaży, a jeszcze nie jest w produkcji). Prezentowane problemy dotyczą podmiotów na tyle popularnych, że znajdą oddźwięk również wśród czytelników polskich, i to różnej płci oraz różnych zainteresowań; wystarczy wspomnieć np. o metodach kontroli światowej sieci sklepów Benettona czy wpływie procesów decyzyjnych w firmach Lotus i Microsoft na wyniki ich rywalizacji na rynku programów komputerowych. 5. Niniejszy podręcznik odznacza się także niezmiernie konkretnym wykładem problematyki zarządzania informacją, poczynając od pokazania menedżera jako użytkownika i dysponenta informacji. Elementarny proces przetwarzania informacji polega najpierw na jej segregacji, przy czym wyróżnia się:

2 informację do natychmiastowego użytku, informację nieużyteczną, od razu eliminowaną, żeby nie zaśmiecała kanałów i zasobów, informację zatrzymaną do późniejszego użytku, łączenie różnych informacji jako tworzenie nowej jakości, informację przekazaną innym (partnerom, sojusznikom itp.). Rozdział 21 Zarządzanie systemami informacyjnymi" zawiera wiele klarownych schematów i komunikatywnych klasyfikacji. Nie ma w nim pustosłowia, którym niestety grzeszy większość starszych podręczników traktujących o informacji. 6. Obecne wydanie podręcznika wyróżnia się nowoczesnością pod wieloma względami, można by zaryzykować twierdzenie, że pod każdym względem. Zaszły istotne zmiany w strukturze książki. Rozdziały o szczególnie aktualnej tematyce zostały przesunięte na początek. Chodzi o sprawy etyki i społecznej odpowiedzialności, a także kwestie globalnego kontekstu zarządzania. Zmiany w strukturze podręcznika w stosunku do poprzednich wydań oraz zalety nowego układu zostały przedstawione w przedmowie autora. Książka jest nowatorska również w sprawach bardziej szczegółowych. W większości polskich podręczników organizacji i zarządzania nie radzono sobie od dawna z tematem projektowania struktur. Z uporem różnicowano struktury na liniowe, funkcjonalne i sztabowo-liniowe, chociaż dwie pierwsze stanowią raczej relikt historyczny. W amerykańskiej literaturze temat obchodzono, prezentując ewolucję form organizacyjnych w miarę wzrostu wielkości firmy. Griffin opowiada się za śmiałą propozycją, aby różnicować struktury według charakteru głównych bloków/pionów stanowiących organizację i sposobu ich pożądanej integracji. Przy takim podejściu już w trzecim wydaniu wyróżnił: Projektowanie organizacji według funkcji/specjalizacji. Firmę tworzą piony dyrekcyjne: produkcji, marketingu, finansów, zasobów pracowniczych i badań. Od takiej struktury zaczynała większość firm, dlatego nazwano ją formą U (od: uniwersalna). Projektowanie konglomeratówe. Wszystko, co rokuje zysk, może być włączone do organizacji. Taki kształt nazwano formą H (od: holding). Projektowanie wielobranżowe (divisional design). W takiej strukturze organizacja składa się z autonomicznych jednostek gospodarczych, z których każda jest kombinacją w miarę wyspecjalizowanego produktu i konkretnego rynku. Forma taka (nazwana formą M od: multidivisiomil) opiera się zatem na dywersyfikacji produktu, ale w przeciwieństwie do formy H jednostki są tu ze sobą powiązane w ramach większej struktury organizacyjnej. Projektowanie macierzowe, a więc i taka struktura, zakłada podwójne lub wielokrotne podporządkowanie komórek zarządu, a nierzadko także jednostek operacyjnych, a przynajmniej niektórych pracowników, według kryterium funkcjonalnego oraz jednocześnie produktowego, zadaniowego. Zdajemy sobie sprawę, iż ta nowa klasyfikacja może mieć także przeciwników. Autor podtrzymał ją w obecnym wydaniu. Jej istotną zaletą jest operowanie głównymi blokami strukturalnymi i sposobem ich integracji. 7. Ostatni temat, który zasługuje na uwagę czytelnika polskiego, to bogate, różnorodne uzupełnienia, mające pobudzić zainteresowanie czytelnika, sprzyjające przyswojeniu sobie materiału, przemawiające do wyobraźni, a przede wszystkim dotyczące aktualnych problemów i wydarzeń oraz konkretnych podmiotów gospodarczych. Są to następujące uzupełnienia, występujące w każdym rozdziale: przykłady wprowadzające, wstawki Spojrzenie globalne" i Zarządzanie w praktyce" oraz dwa rodzaje przykładów zamykających rozdział, z których jeden dotyczy przypadku amerykańskiego, a drugi międzynarodowego. Ponadto w niniejszym wydaniu uwypuklono kwestie etyczne, co jest uzasadnione wzrostem znaczenia odpowiedzialności społecznej w działalności gospodarczej. Wszystkie te uzupełnienia są omówione dokładniej w przedmowie autora. 8. Na podkreślenie zasługuje jeszcze jeden aspekt zawartości merytorycznej pracy, mianowicie poświęcenie osobnego rozdziału drobnej przedsiębiorczości, praktycznie nie spotykane w podręcznikach akademickich. Zamieszczenie w książce rozdziału dotyczącego drobnej przedsiębiorczości jest wyjątkowo zgodne z potrzebami i zainteresowaniami społecznymi w naszym kraju, od kilku lat przechodzącym na gospodarkę rynkową. Podręcznik jest przydatny przede wszystkim dla kadry nauczającej, gdyż na uczelni zarządzania jest ostatnio coraz więcej. Będzie też miał na pewno powodzenie w świecie biznesu, bo jest bardzo przejrzysty i komunikatywny. Z tego samego powodu powinien przemówić do studentów. Z przyjemnością polecamy tea świetny podręcznik szerokiemu gronu czytelników. Na zakończenie chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowanie prof. Janowi Napoleonowi Sajkiewiczowi, który pierwszy zwrócił naszą uwagę na istotne walory niniejszego podręcznika. Bohdan Gliński, Andrzej Zawiślak PRZEDMOWA

3 W czasie, jaki upłynął od pierwszego wydania książki w ł984 r., korzystało z niej ponad 300 tyś. studentów, przygotowując się do kariery w działalności gospodarczej. Podręcznik ten cieszy się ogromną popularnością i ciągle używany jest w setkach uniwersytetów, programach studiów podyplomowych, ośrodkach kształcenia dorosłych oraz programach kształcenia i rozwoju kadr kierowniczych na całym świecie. W obecnym wydaniu starałem się zachować wszystkie te elementy, które złożyły się w przeszłości na sukces książki, jednocześnie spoglądając w przyszłość przyszłość działalności gospodarczej w ogóle, a zarządzania w szczególności, oraz próbując dostrzec kształt podręczników przyszłości. Pisanie książki przeglądowej jest zadaniem z wielu powodów bardzo trudnym. Po pierwsze, jak każdy przegląd, książka musi być możliwie wszechstronna; po drugie, musi być dokładna i obiektywna; po trzecie, musi się odnosić do realnej działalności, jaką w tym wypadku jest zarządzanie; po czwarte, musi iść z duchem czasu, a informacje w niej zawarte muszą być możliwie najbardziej aktualne; po piąte wreszcie, musi być możliwie interesująca i wciągająca. Reakcje, jakie wywoływały poprzednie wydania, pozwalały mi sądzić, że skutecznie wypełniałem te zadania. Wydaje mi się, że niniejsze wydanie realizuje je jeszcze lepiej. Jestem przekonany, że poprzedni użytkownicy książki będą zadowoleni ze sposobu, w jaki udało nam się zachować zasadnicze treści, dodając jednocześnie wiele nowych elementów i punktów widzenia. Mam również nadzieję, że osoby, dla których wydanie to jest pierwszym zetknięciem się z książką, uznają za atrakcyjne połączenie solidnych podstaw teorii i praktyki zarządzania z nowym, ciekawym materiałem. Zmiany wprowadzone w czwartym wydaniu Czwarte wydanie podręcznika zostało poważnie zmienione w porównaniu z poprzednimi. Zamiast prostego odniesienia się do gorących tematów" chwili, starałem się wprowadzać zmiany z bardziej długofalowej perspektywy. Nowe rozdziały na temat techniki i różnorodności kulturowej, zwiększenie nacisku na jakość, etykę i zarządzanie globalne, a także nowocześniejszy układ rozdziałów odzwierciedlają to jestem o tym przekonany, a potwierdzili to również recenzenci co powinni wiedzieć studenci wkraczający w zupełnie nowy świat zarządzania. Lepszy układ rozdziałów Rozdziały dotyczące etyki, i społecznej odpowiedzialności (rozdział 4) oraz globalnego kontekstu zarządzania (rozdział 5) przesunięto na początek książki, gdzie weszły do nowej części II, zatytułowanej Środowiskowy kontekst zarządzania". Taka reorganizacja rozdziałów pełniej oddaje znaczenie etyki i gospodarki globalnej jako krytycznych aspektów środowiska zarządzania. Rozdziały 4 i 5 pokazują zupełnie jasno, że menedżerowie nie mogą już sobie pozwolić na traktowanie tych problemów jako marginesowych. Niemal każda decyzja gospodarcza jest współcześnie podejmowana w kontekście globalnym i etycznym. W części III Planowanie i podejmowanie decyzji" rozdział traktujący o podejmowaniu decyzji kierowniczych przesunięto za rozdziały dotyczące planowania i strategii, co odzwierciedla bardziej logiczne i prostsze spojrzenie na proces planowania. Rozdział 19 Zarządzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną" został zmodyfikowany tak, by lepiej ukazać współczesne myślenie o kompleksowym zarządzaniu jakością. Wstawka z cyklu Zarządzanie w praktyce" w rozdziale 19 pokazuje pionierów ruchu jakości i ich filozofię, wyjaśnia też, w jaki sposób teorie jakości zawędrowały najpierw do Japonii, by później powrócić i upowszechnić się w Stanach Zjednoczonych. Rozdział 16 został poważnie zmieniony i obejmuje szerszy materiał na temat zespołów roboczych. To nowe podejście do przydzielania i wykonywania projektów roboczych daje robotnikom większą autonomię i sprzyja większej elastyczności w organizacji. Zespoły robocze upowszechniają się w wielu różnych organizacjach, m.in. w Texas Instruments, Generał Mills mc., 3M, Procter & Gambie, Digital Equipment Corp. Przykład 16. l opisuje pasjonujące doświadczenie Chryslera z wykorzystaniem zespołów roboczych do opracowania przeboju rynkowego Dodge Viper. Nowy materiał do nowiutkiego świata zarządzania Nowy rozdział 20 Zarządzanie techniką i innowacjami" wychodzi naprzeciw konieczności poznania przez spółki w praktyce technicznej swoich wewnętrznych systemów operacji, a także oferowanych wyrobów i usług. Omówiono nowe techniki produkcyjne i usługowe oraz podkreślono konieczność wypracowania kultury organizacyjnej sprzyjającej twórczym postawom i innowacjom. Poddano analizie twórczość i proces tworzenia. W przykładzie 20. l pokazano, w jaki sposób Pfizer Inc., spółka, która, kiedyś ściągała krytykę obserwatorów przemysłu farmaceutycznego za słabe wyniki i przeinwestowanie badań i prac rozwojowych, dziś, kiedy jej nakłady w tej sferze zaczynają się zwracać, jest już traktowana znacznie poważniej. Napisałem nowy rozdział 22 zatytułowany Zarządzanie kulturową różnorodnością", który odnosi się do problemów, przed jakimi menedżerowie stają już dziś i przed jakimi staną w przyszłości w miarę wzrostu zróżnicowania siły roboczej pod względem narodowości, wieku i płci. Omówiona została różnorodność jako

4 element przewagi konkurencyjnej oraz element podejścia do wspierania harmonii i wzajemnego zrozumienia w nowych niejednorodnych organizacjach. Poprzez koncepcję szklanego sufitu wyjaśniono fakt, że kobiety nadal nie zdołały się przebić w Stanach Zjednoczonych do czołówki kadry kierowniczej. Przykład międzynarodowy 22.2 opisuje powolny awans kobiet japońskich w rodzimych japońskich organizacjach, w których silne przywiązanie do tradycji w poważnym stopniu ograniczało ich szansę kariery w działalności gospodarczej. Upraszczanie w celu zwiększenia skuteczności prezentacji Każde kolejne wydanie podejmowało szerszą gamę problemów, czemu towarzyszył wzrost objętości książki. Ta sprawa w niniejszym wydaniu była przedmiotem naszej szczególnej troski. Z pomocą redaktora, recenzentów i nowego, lepszego kształtu edytorskiego udało się nam,,odchudzić" książkę o około 150 stron. Połączono rozdziały na temat planowania taktycznego i operacyjnego oraz celów organizacji, tworząc rozdział 6 Zarządzanie celami organizacji i planowanie". Rozdział z trzeciego wydania dotyczący technik i metod kontrolowania został skrócony, stając się częścią załącznika 2. Układ książki Podstawowe tematy W niniejszym wydaniu podręcznika wybija się na czoło kilka kluczowych tematów. Jednym z nich, jak już wspomniano, jest globalny charakter zarządzania. Jest on uwypuklony poprzez przykłady i analizy sytuacji rozsiane po całej książce. Innym aktualnym tematem jest jakość. Chociaż samą jakość i związany z nią materiał przedstawiono szczegółowo w rozdziale 19, to sprawa ta została również wpleciona w omówienie kilku powiązanych z nią tematów w różnych miejscach książki. Kolejnym tematem jest równowaga pomiędzy teorią i praktyką. Menedżerowie muszą mieć rzetelne podstawy dla swoich decyzji, jednakże teorie, które tworzą te podstawy, muszą być osadzone w rzeczywistości. W całej książce wyjaśniam teoretyczne ramy, w jakich przebiega działalność kierownicza, uzupełniając je o przykłady ukazujące, w jaki sposób i kiedy teorie te sprawdzają się w praktyce. Czwartym tematem jest to, że zarządzanie jest działalnością uniwersalną, nie ograniczoną bynajmniej do dużych przedsiębiorstw. Podaję przykłady i omawiam zarządzanie zarówno w małych, jak i w wielkich przedsiębiorstwach, a także w organizacjach nie nastawionych na przynoszenie zysku. Zalety dydaktyczne Czwarte wydanie podręcznika powinno być skuteczną pomocą w nauce i w nauczaniu, zarówno dla studentów jak i dla pedagogów. Wprowadzono w nim pewne istotne ulepszenia dydaktyczne. Podane na początku każdego rozdziału zadania (cele) pedagogiczne służą przeglądowi kluczowych tematów, tak jak to miało miejsce w wydaniu poprzednim. Wszystkie definicje są wyraźnie wyodrębnione. Kiedy w tekście rozdziału podaje się definicję, która wypełnia któreś z podanych na wstępie zadań, wówczas opatrzona jest ona dużą kropką. Każdy rozdział zamykają trzy rodzaje pytań, sprawdzających stopień zrozumienia przez studenta treści rozdziału. Pytania przeglądowe wymagają od studenta przypomnienia sobie konkretnej informacji; pytania analityczne wymagają integracji i syntezy materiału; wreszcie ćwiczenia wymagają od studentów zastosowania poznanego materiału w ich własnych doświadczeniach. Zastosowania podtrzymujące zainteresowanie studenta Aby w pełni docenić rolę i zakres zarządzania we współczesnym społeczeństwie, trzeba zobaczyć na konkretnych przykładach, w jaki sposób pojęcia i koncepcje są stosowane w rzeczywistym świecie. Zamieszczone w książce przykłady zostały dokładnie zbadane i uaktualnione. Chcąc umożliwić czytelnikowi jak najszersze spojrzenie, rozróżniam tradycyjne i nietradycyjne role zarządzania, przedsiębiorstwa nastawione na zysk i niekomercyjne, wielkie korporacje i małe przedsiębiorstwa, przykłady amerykańskie i międzynarodowe. Inne zastosowania obejmują: Przykłady wprowadzające na początku każdego rozdziału, zaczerpnięte z życia, zapoznające czytelnika z konkretnym tematem z zakresu zarządzania. Większość tych przykładów została uaktualniona dla potrzeb czwartego wydania. Spojrzenie globalne oraz Zarządzanie w praktyce. Te dwa rodzaje wstawek są zamieszczone w każdym rozdziale. Wykraczają one poza główny nurt rozważań. W tym wypadku szczególnie staraliśmy się zadbać o aktualność. Czterdzieści trzy spośród czterdziestu sześciu wstawek są zupełnie nowe, trzy pozostałe zostały uaktualnione. Dwa rodzaje przykładów zamykających każdy rozdział. Pierwszy dotyczy zawsze przypadku przedsiębiorstwa amerykańskiego, a drugi spółki zagranicznej lub amerykańskiej, ale działającej w innym kraju.

5 Czterdzieści dwa spośród czterdziestu sześciu przykładów są napisane na nowo i dotyczą całkiem nowych przedsiębiorstw. Pytania z etyki. Większość przykładowych sytuacji opatrzono pytaniami dotyczącymi aspektu etycznego i społecznej odpowiedzialności, by podtrzymywać wrażliwość studentów na te sprawy poza specjalnym rozdziałem (4). Pytania te zaznaczono symbolem E. Przedstawione są tam różne typy trudnych decyzji, przed jakimi stają codziennie menedżerowie w organizacjach. Niektóre pytania stawiają pewne etyczne dylematy, inne po prostu wymagają od studenta rozważenia, kogo mogą dotyczyć działania konkretnej organizacji. Pytania mają nauczyć studentów traktowania każdej decyzji gospodarczej w taki sposób, by przy tym zawsze pamiętać o różnych możliwych częściach składowych organizacji (tak jak pokazano na rys. 4.3). Podziękowania Moi koledzy często pytają, dlaczego piszę podręczniki, a ja zawsze odpowiadam: bo to lubię". Nie zdarzyło mi się jeszcze pisać książki z taką przyjemnością, jak w tym przypadku. Pisanie podręcznika jest dla mnie wyzwaniem i pobudzającą działalnością, która niesie z sobą różnego rodzaju satysfakcję. Największą nagrodą są dla mnie reakcje i oceny studentów oraz prowadzących zajęcia. Mam wielki dług wdzięczności wobec wielu ludzi, którzy przyczynili się do powstania tego podręcznika. Moi koledzy w Texas A&M pomogli stworzyć cudowną atmosferę akademicką. Bogata i różnorodna kultura w Texas A&M sprawia, że codzienne przychodzenie do pracy jest prawdziwą przyjemnością. Szczególne uznanie należy się mojej sekretarce, Phyllis Washburn, która znosiła mnie bez słowa sprzeciwu i sprawiła, że jakoś wyglądałem. Do sukcesu tej książki przyczynił się również znakomity, profesjonalny zespół w Houghton Mifflin. Znaczący wpływ na wysoką jakość książki wywarli: Bili Setton, Jeff Sund, Pat Menard, Chere Bemelmans, Bemice Cott, Nancy Doherty-Schmitt, Mary Mars, Don Golini, David Barton, Nancy Seglin, Mary Jo Conrad, Liz Hacking i Nader Darehshori. Na specjalne uznanie za ich wieloraki wkład do czwartego wydania zasługują: Julie Hogenboon, Liza Martina, Dianę Mc Oscar i Greg Tobin. Mój dobry przyjaciel i dawniejszy redaktor, Patric Bolls, współpracował ze mną w podnoszeniu jakości każdego kolejnego wydania. W rozwoju tego projektu szczególnie ważną rolę odegrało wielu recenzentów, którzy oceniali go krytycznie i szczegółowo. A oto ci, którym pragnę się pokłonić, ponieważ zostawili piętno na całym tekście: Ramon J. Aldag, University of Wisconsin; dr Raymond E. Alie, Western Michigan University; William P. Anthony, Florida State University; Jay B. Barney, Texas A&M University; John D. Bigelow, Boise State University; Allen Bluedom, University of Missouń; Gunther S. Boroschek, University of Massachusetts Harbor Campus; Georg R. Camahan, Northem Michigan University; Thomas G. Christoph, Clemson University; Joan Dahl, Califomia State University, Northridge; Charles W. Cole, University of Oregon; Carol Danehower, Memphis State University; Gregory G. Dess, University of Texas Ariington; Gary N. Dicer, University oftennessee; Thomas J. Dougherty, University of Missouri; Shad Dowlatshahi, University of Wisconsin Platteville; John Drexler, Jr., Oregon State University; Stan Elsea, Kansas State University; Douglas A. Elvers, University of South Carolina; Dań Farrell, Western Michigan University; Ari Ginsberg, New York University, Graduate School of Business; Cari Gooding, Georgia Southem College; George J. Gore, University of Cincinnati; Stanicy D. Guzell, Jr., Youngstown State University; Mark A. Hammer, Washington State University; Pauł Harmon, University of Utah; John Hughes, Texas Tech University; J.G. Hunt, Texas Tech University; John H. Jackson, University of Wyoming; Neił W. Jacobs, University of Denver; Arthur G. Jago, University of Houston; Gopol Joshi, Central Missouri State University; Norman F. Kallaus. University of Iowa; Ben L. Kedia, Memphis State University; Thomas L. Keon, Florida Atlantic University; Charles C. Kitzmiller, Indian River Community College; William R. LaFollete, Bali State University; Clayton G. Lifo, Kirkwood Community College; Patricia M. Manninen, North Shore Community College; Myma P. Mandell, Califomia State University, Northridge; Thomas Martin, University of Nebraska Omaha; Barbara J. Marting, University of Southem Indiana; Wayne A. Meinhart, Okłahoma State University; Melvin McKnight, Northem Arizona University; Linda L. Neider, University of Miami; Mary Lippitt Nichols, University of Minnesota; Winston Oberg, Michigan State University; E. Leroy Plumlee, Western Washington University; Pauł Preston, University of Texas San Antonio; John M. Purcell, State University of New York Farmingdale; James C. Quick, University of Texas Ariington; Raiph Roberts, University of West Florida; Nick Sarantakas, Austin Community College; Gene Schneider, Austin Community College; H. Schoilhammer, University of Califomia Los Angeles; Nicolas Siropolis, Cuyahoga Community College; Michael J. Stahl, University of Tennessee; Charlotte D. Sutton, Auburn University; Robert L. Taylor, University of Louisville; Marty Thibodeaux, North Texas State University; Robert D. Van Auken, University of Okłahoma; Fred Williams, North Texas State University; Cari P. Zeithaml, University of North Carolina. Chciałbym także złożyć kilka osobistych podziękowań. Wspaniała muzyka Andrew Lioyda Webbera, R.E.M, Lyle Lovetta, Eltona Johna, Phila Collinsa, Johny Riversa i The Nylons pomogła mi przetrwać wiele późnych wieczorów i bladych poranków pracy nad rękopisem. Przy lekturze książek Stephana Kinga, Toma Ciancy, Johna Sandforda, Petera Strauba i Carla Barksa mogłem od czasu do czasu odetchnąć od własnego pisarskiego trudu. I wreszcie najważniejsze podziękowania: moje uczucia i wdzięczność należą się rodzinie. Moja żona Glenda i nasze dzieci Dustin i Ashiey są fundamentem całego mojego życia zawodowego i osobistego. Pomagają

6 mi zachować odpowiedni dystans i do pracy, i do zabawy oraz nadają znaczenie wszystkiemu, co robię. Z całą miłością im właśnie tę książkę poświęcam. Część I

7 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA Rozdział 1

8 ZARZĄDZANIE l PRACA MENEDŻERA Cele Po przestudiowaniu tego rozdziału powinniście umieć: Opisać istotę zarządzania, zdefiniować pojecie zarządzania i menedżerów, a także scharakteryzować ich znaczenie dla organizacji, Określić i krótko wyjaśnić cztery podstawowe funkcje zarządzania w organizacjach. Opisać różne rodzaje menedżerów z punktu widzenia szczebla i dziedziny organizacji oraz omówić sposób, w jaki ktoś staje się menedżerem. W podsumowaniu określić zakres zarządzania w organizacjach. Przykład wprowadzający Linie lotnicze Southwest Airlines CO. nie prowadzą rejsów międzynarodowych, na swoich pokładach nie podają posiłków, nie prowadzą też miejsc pierwszej klasy ani numerowanych, nie uczestniczą w jakimkolwiek komputerowym systemie rezerwacji miejsc, nie przekazują również bagaży pasażerów innym liniom. Są jednocześnie przewoźnikiem o jednej z pewniejszych pozycji finansowych w branży. Ich roczny przychód przekracza l mld dół.. zadłużenie jest niewielkie, a zyski stale rosną. Southwest dysponuje 120 samolotami (wszystkie Boeing 737) i obsługuje 32 miasta w 14 stanach. Pod kierownictwem dyrektora naczelnego Herberta Keliehera linie Southwest utrzymały swą zyskowność zapewniając częste krótkodystansowe połączenia pomiędzy miastami amerykańskimi. Na przykład pomiędzy Dallas i Houston odbywają się 83 loty Southwest dziennie, przy czym niektóre bilety kosztują zaledwie 29 dół. Żaden i. lotów Southwest nie trwa dłużej niż 2 godziny, a wiele z nich krócej niż godzinę. W branży gnębionej od dawna problemami z siłą roboczą Kelłeher jest nazywamy przez swoich pracowników ciepłym mianem wujaszka Herbie". Jednym z kanonów polityki Keliehera jest zapewnienie, że żaden pracownik nie zostanie zwolniony nawet w naprawdę trudnych czasach. Jego troska i przywiązanie do pracowników zostały wielokrotnie nagrodzone. Na przykład, w czasie wojny w Zatoce Perskiej, w latach , kiedy to nastąpił wzrost cen paliwa do odrzutowców, więcej niż jedna trzecia załogi Southwest liczącej ludzi zgodziła się na dobrowolne obniżki płac, by pokryć zwiększony rachunek za paliwo. Jednym z prawdziwych wyzwań, przed jakimi staje Kelieher w Southwest, jest powstrzymanie wzrostu kosztów. Ze względu na niskie ceny biletów Southwest nie może sobie pozwolić, by samoloty linii stały bezczynnie albo by wyrzucać pieniądze na różne fanaberie. W wielu liniach sprzątnięcie i przygotowanie samolotu do kolejnego lotu zajmuje godzinę, w Southwest na ogół załatwia się to w kwadrans. Również koszty eksploatacyjne firmy są znacznie niższe niż u innych przewoźników. Biorąc to wszystko pod uwagę można się spodziewać, że Southwest Airlines będą latały jeszcze przez długie lata. Herb Kelleher jest oczywiście menedżerem. Są nimi również James Kinnear (dyrektor naczelny Texaco Inc.), Shinroku Morahashi (prezes Mitsubishi Corp.), Sir David Wilson (dyrektor British Museum), Debbie Fields (prezes sieci ciastkami Mrs. Fields Inc.), Red Auerbach (prezes Boston Celtics), George Bush (prezydent USA), Jan Paweł II (papież Kościoła rzymskokatolickiego) oraz Mark Ferguson (właściciel Contemporary Landscape w Bryan w Teksasie). Przy wielkich dzielących ich różnicach i całym zróżnicowaniu kierowanych przez nich organizacji, wszyscy oni stają przed wieloma takimi samymi wyzwaniami, dążą do osiągnięcia wielu podobnych celów, a w swojej pracy stosują wiele podobnych koncepcji skutecznego zarządzania. Dobrze to czy źle, menedżerowie ze swoimi organizacjami wywarli silny wpływ na nasze społeczeństwo. Większość Amerykanów urodziła się w szpitalach (organizacjach), kształciła w szkołach publicznych (które też są organizacjami), a prawie wszystkie wyroby i usługi będące przedmiotem konsumpcji kupuje od przedsiębiorstw (organizacji). Znaczna część naszych zachowań pozostaje pod wpływem różnych agend rządowych (również organizacji). Organizację definiujemy jako grupę ludzi współpracujących ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany dla osiągnięcia pewnego zestawu celów. Cele mogą obejmować takie rzeczy, jak zysk (Southwest Airlines), odkrycia naukowe (uniwersytet), obronę narodową (armia), koordynację rozmaitych lokalnych działalności charytatywnych (United Way of America) albo społeczne zadowolenie (klub kobiecy). Ze względu na ich ważną rolę w naszym życiu zrozumienie sposobu funkcjonowania organizacji i sposobu, w jaki są one zarządzane, ma ogromne znaczenie. organizacja Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów. Książka ta traktuje o menedżerach i o ich pracy. W rozdziale l badamy ogólną istotę zarządzania, jego wymiary i wyzwania. Wyjaśniamy pojęcia zarządzania i menedżerów, omawiamy proces zarządzania i przedstawiamy ogólny przegląd całej książki, wyróżniamy wreszcie różne typy menedżerów. Opisujemy różne role i umiejętności menedżerów, badamy zakres zarządzenia we współczesnych organizacjach. W rozdziale 2 opisujemy ewolucję praktyki i teorii zarządzania. W sumie więc oba pierwsze rozdziały przynoszą wprowadzenie w problematykę, przedstawiając zarządzanie zarówno ze współczesnego, jak i z historycznego punktu widzenia.

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady

Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mateusz Kabut Nr albumu: 282582 Teoria ograniczeń koncepcja i praktyczne przykłady Praca licencjacka na kierunku: Zarządzanie Praca wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu

DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu DOKTRYNA JAKOŚCI Rzecz o skutecznym zarządzaniu Książka in statu nascendi udostępniana w kolejnych edycjach w domenie publicznej Aktualna wersja zawsze do pobrania na www.moznainaczej.com.pl Andrzej Jacek

Bardziej szczegółowo

Pod redakcją Martyny Śliwy

Pod redakcją Martyny Śliwy Pod redakcją Martyny Śliwy 219 Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju Zarządzanie strategiczne instytucją kultury Pod redakcją Martyny Śliwy Wydawca: Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP

Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie firmy FM GROUP UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY Mieszko Władysław Mąkowski nr albumu: 111188 Znaczenie narzędzi internetowych stosowanych do rekrutacji w marketingu sieciowym na przykładzie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy

Na wartość zasobów ludzkich administracji składa się: wartość poszczególnych członków jej personelu oraz wartość jaką oni przedstawiają, jako węższy SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.1. PODSTAWY PRAWNE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 5 1.2. ZASOBY LUDZKIE I

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarządzanie czasem 5. Wprowadzenie 9

Spis treści. Zarządzanie czasem 5. Wprowadzenie 9 Zarządzanie czasem 5 Spis treści Wprowadzenie 9 1. Cele jako przewodnik 23 Niezbędny kompas na drodze do osobistej efektywności Wyznaczanie celów 24 Uszeregowanie celów 27 Porządkowanie celów 31 Dylemat:

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport

Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania. Thomas H. Davenport Na rozdrożu Big Data: zwrot w kierunku inteligentniejszych doświadczeń z podróżowania Thomas H. Davenport Profesor wizytujący w Harvard Business School Amadeus IT Group kładzie duży nacisk na minimalizację

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo