ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI"

Transkrypt

1 ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI 1

2 2

3 SPIS TRE$CI WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA...4 UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA...6 ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI...7 OPIS ZMYWARKI...11 PANEL STERUJ)CY...12 PRZED PIERWSZYM W!)CZENIEM...14 DOSYPYWANIE SOLI...16 P!YN NAB!YSZCZAJ)CY...17 CODZIENNA OBS!UGA...19 RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA...23 TABELA PROGRAMÓW...25 URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA...26 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE...28 CO ZROBI5, GDY WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH

4 Dane techniczne Wymiary Szeroko Wysoko Maks. gboko Maks. gboko przy otwartych drzwiach 44,6 cm 81,8-87,8 cm 55,5 cm 114 cm Napi=cie sieciowe / Cz=stotliwoAB CiAnienie wody PojemnoAB Informacje dotycz*ce pod*czenia elektrycznego s* podane na tabliczce znamionowej (na wewntrznej krawdzi drzwi zmywarki). Minimalne Maksymalne 9-osobowa zastawa stoowa 50 kpa (0,5 bar) 800 kpa (8 bar) UrzDdzenie speenia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 73/23/EWG z r. (niskie napi=cia) wraz ze zmianami; 89/336/EWG z (kompatybilnoab elektromagnetyczna) EDcznie ze zmianami. WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA Przed przyst*pieniem do pod*czenia i eksploatacji urz*dzenia prosimy o zapoznanie si z instrukcj* obsugi. Instrukcja zawiera wa2ne informacje o bezpiecznej eksploatacji, instalacji i konserwacji zmywarki. Prawidowo eksploatowana i konserwowana zmywarka bdzie z pewnoci* su2y Pa3stwu bez awarii przez dugi czas. Prosimy o zachowanie instrukcji obseugi przez caey okres umywania zmywarki, a w przypadku przekazania urzddzenia innemu umytkownikowi, nalemy pami=tab równiem o doedczeniu instrukcji obseugi. Instalacja Sprawdzi, czy urz*dzenie zostao uszkodzone w czasie transportu. Nie pod*cza uszkodzonej zmywarki. W przypadku stwierdzenia usterki nale2y powiadomi sprzedawc. Urz*dzenie jest ci2kie. Dlatego nale2y zachowa szczególn* ostro2no podczas jego przemieszczania. Wszelkie zmiany i modyfikacje zmywarki s* niedozwolone ze wzgldów bezpiecze3stwa. 4

5 Nale2y zwróci uwag, aby zmywarka nie staa na przewodzie zasilaj*- cym. Pod*czenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej mo- 2e wykona wy*cznie uprawniony technik. Nie wolno nawierca bocznych cianek urz*dzenia, ze wzgldu na ochron elementów hydraulicznych. Bezpieczestwo dzieci Urz*dzenie przeznaczone jest do obsugi wy*cznie przez osoby dorose. Nie wolno zezwala dzieciom na manipulowanie elementami steruj*cymi, ani na zabaw przy zmywarce. Elementy opakowania zmywarki stanowi* powa2ne zagro2enie dla dzieci. Niebezpiecze3stwo uduszenia! Opakowanie nale2y przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. Woda w zmywarce nie nadaje si do spo2ycia. Wewn*trz urz*dzenia mog* znajdowa si osady z detergentów. Dzieci nie powinny znajdowa si w pobli2u zmywarki, gdy jej drzwi s* otwarte. ;rodki do zmywania w zmywarce nale2y przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. UMytkowanie Zmywarka przeznaczona jest do u2ytku w gospodarstwie domowym. Nie wolno zmywa w zmywarce przedmiotów, które s* zanieczyszczone benzyn*, farbami, odpadami stalowymi lub 2elaznymi, jak równie2 elementów skorodowanych oraz zanieczyszczonych kwasami lub zasadami. Nie nale2y otwiera drzwi zmywarki w czasie programu zmywania, gdy2 gor*ca woda mo2e si wydoby z jej wntrza. Je2eli jednak drzwi zostan* otwarte w*czy si blokada, która zatrzyma prac urz*dzenia. Do zmywania w zmywarce u2ywa wy*cznie rodków pynnych, proszków lub tabletek przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczy3. Dugie i ostre sztuce uo2one pionowe stwarzaj* zagro2enie bezpiecze3- stwa u2ytkownika. Dugie i /lub ostre sztuce nale2y ukada w poo2eniu poziomym, w górnym koszu. Po zaadowaniu i wyadowaniu zmywarki nale2y zamyka drzwi, poniewa2 otwarte drzwi stwarzaj* zagro2enie. Nie siada i nie stawia ci2kich przedmiotów na otwartych drzwiach zmywarki, gdy2 mo2e si ona przewróci. Po zako3czeniu zmywania nale2y wyj* wtyczk z gniazdka zasilaj*cego i zakrci zawór wodny. Prace konserwacyjne i naprawy urz*dzenia mo2e wykonywa wy*cznie uprawniony technik z autoryzowanego zakadu serwisowego. Stosowa wy- *cznie oryginalne czci zamienne. U2ytkownikowi nie wolno naprawia urz*dzenia we wasnym zakresie. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mog* sta si przyczyn* wypadku, lub powa2nej awarii urz*dzenia. W przypadku wyst*pienia uster- 5

6 ki, nale2y zwróci si do najbli2szego autoryzowanego zakadu serwisowego. Do napraw stosuje si wy*cznie oryginalne czci zamienne. UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA Materiay oznaczone odpowiednim symbolem nadaj* si do powtórnego przetworzenia - recyklingu. Tworzywa sztuczne oznaczono nastpuj*cymi symbolami: >PE< polietylen - folia opakowaniowa. >PS< polistyren - podkeadki (bez zawartoaci FCKW). >POM< polioksymetylen - klamry z tworzywa sztucznego. Czci kartonowe wyprodukowano z surowców wtórnych, a elementy drewniane z drewna bez obróbki chemicznej. Zmywark przeznaczon* do usunicia z gospodarstwa domowego nale2y unieruchomi w taki sposób, aby uniemo2liwi dzieciom zamknicie si wewn*trz zmywarki i wyeliminowa jakiekolwiek inne niebezpiecze3stwo. Uwaga! Wyj wtyczk z gniazdka, odci przewód zasilania elektrycznego i uszkodzi lub zablokowa zamek drzwi. Star* zmywark przeznaczon* do usunicia z gospodarstwa domowego nale- 2y przekaza miejsca recyklingu tego typu urz*dze3, wyznaczonego przez lokalny urz*d ds. ochrony rodowiska naturalnego. Dziki prawidowej utylizacji starych urz*dze3 przyczyniamy si do ochrony rodowiska naturalnego. ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE Upewni si, 2e zmikczacz wody zosta prawidowo ustawiony. Nie zmywa naczy3 pod bie2*c* wod*, przed wo2eniem ich do zmywarki. Wybra program zmywania odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczy3. Nie u2ywa nadmiernych iloci detergentu, soli i pynu nabyszczaj*cego. Przestrzega zalece3 producenta zmywarki oraz detergentów. 6

7 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI PodEDczenie zmywarki do instalacji elektrycznej nalemy zlecib elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. PodEDczenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej nalemy zlecib instalatorowi z odpowiednimi uprawnieniami. Przed rozpoczciem instalacji nale2y usun* wszystkie elementy opakowania. Zmywark nale2y ustawi w pobli2u zaworu wodnego i odpywu wody do kanalizacji. Zabudowa Zmywark mo2na zabudowa we wnce lub pod blatem kuchennym. Uwaga! Zapozna si ze wskazówkami dotyczcymi zabudowy oraz mocowania panelu frontowego na drzwiach, umieszczonymi na za"czonym szablonie monta- #owym. Nale2y pozostawi miejsce na w*2 dopywowy i odpywowy oraz przewód zasilaj*cy, nie ma koniecznoci zostawiania przestrzeni na dodatkow* wentylacj urz*dzenia. Zmywarka posiada regulowane nó2ki, dziki którym mo2na ustawi urz*dzenie na odpowiedniej wysokoci. W czasie prac wymagaj*cych dostpu do wewntrznych elementów zmywarki nale2y pamita, aby urz*dzenie nie byo pod*czone do zasilania elektrycznego. Przy wsuwaniu urz*dzenia do wnki pamita, aby w2e i przewód zasilaj*cy nie zostay zgniecione lub skrcone. Wypoziomowanie Waciwe wypoziomowanie urz*dzenia jest niezbdne do prawidowego zamykania i uszczelniania drzwi zmywarki. Gdy urz*dzenie bdzie waciwie wypoziomowanie, drzwi zmywarki nie bd* ociera si o cianki szafki. Je2eli drzwi zamykaj* si nieprawidowo, nale2y poluzowa lub wkrci nó2ki regulacyjne, a2 zmywarka bdzie odpowiednio wypoziomowana. Przymocowanie do szafek Zmywarka musi by zabezpieczona przed przewróceniem. Upewni si, czy blat jest stabilnie umocowany do caej konstrukcji (s*siaduj*ce szafki, ciana). PodEDczenie w=ma dopeywowego Zmywarka mo2e by zasilana wod* gor*c* (maks. do 60 o C) lub zimn*. Zalecamy zasilanie zimn* wod*. Zasilanie gor*c* wod* nie jest wskazane w przypadku zmywania bardzo zabrudzonych naczy3, poniewa2 skraca ono 7

8 znacznie program zmywania. Zmywarka nie mo2e by pod*czona do zasilania gor*c* wod* poprzez urz*dzenia elektryczne, np. przepywowe podgrzewacze wody. Pamita o dokrceniu piercienia mocuj*cego. W*2 doprowadzaj*cy wod nakrci na zawór wodny z gwintem 3/4 lub szybkoz*cze. Piercie3 uszczelki bd*cy na wyposa2eniu nale2y zao2y do ko3cówki w2a i zakrci. Cinienie wody musi mieci si w podanym zakresie ( Dane techniczne ). Informacje o wartoci cinienia wody mo2na uzyska w lokalnym zakadzie. Nale2y unika zagi i zaama3 w2a dopywowego. W*2 doprowadzaj*cy wod mo2e by pod*czony zarówno z prawej jak i z lewej strony zmywarki po odkrceniu piercienia mocuj*cego. Sprawdzi przed ustawieniem zmywarki w ostatecznej pozycji, czy nie ma wycieków wody. Nale2y pamita, 2e nawet niewielkie wycieki wody mog* po pewnym czasie spowodowa du2e straty spowodowane zalaniem wod*. WaMne PoEDczenia w=ma dopeywowego muszd byb dokr=cone. (Uwaga! NIE wszystkie model zmywarek posiadaj we dopywowe i odpywowe wyposaone w piercienie mocujce. W takim przypadku powysze wskazówki nie dotycz urzdzenia). Je2eli zmywarka jest pod*czona do rur nowych, lub rur, które nie byy u2ytkowane przez dugi okres czasu, zaleca si przed pod*czeniem w2a doprowadzaj*cego, otwarcie na kilka minut przepywu wody. W ten sposób zapobiega si odkadaniu piasku i rdzy na wlotowym filtrze siatkowym i zatkaniu tego filtra. Do podedczenia zmywarki nie umywab starych w=my, umywanych przy poprzednich urzddzeniach. Nasze urz*dzenia s* wyposa2one w zabezpieczenie przed powrotnym napywem wody do zmywarki. WDM dopeywowy z zaworem bezpieczestwa Po pod*czeniu w2a dopywowego o podwójnej ciance, zawór bezpiecze3- stwa znajduje si za kranem. Je2eli w*2 zacznie przecieka w czasie poboru wody, zawór bezpiecze3stwa odcina dopyw wody. Podczas instalowania w=ma dopeywowego nalemy zachowab ostromnoab: - Przewód elektryczny zaworu znajduje si w w2u o podwójnej ciance. Nie zanurza w2a dopywowego lub zaworu w wodzie. - Jeli w*2 dopywowy lub zawór ulegnie uszkodzeniu, nale2y natychmiast wyj* wtyczk przewodu zasilaj*cego z gniazdka. 8

9 - W*2 dopywowy z zaworem mo2e by wymieniony wy*cznie przez pracownika autoryzowanego serwisu. - W*2 dopywowy nale2y uo2y tak, aby nie wystawa ponad doln* krawde zaworu. PodEDczenie w=ma odpeywowego Koniec w2a odpywowego mo2e by pod*czony w nastpuj*cy sposób: 1. do syfonu zlewozmywaka z zamocowaniem w2a zaciskiem; 2. przewieszony nad krawdzi* wanny za pomoc* kolanka (je%li znajduje si na wyposa#eniu modelu); 3. do odpywu usytuowanego na cianie z otworem odpowietrzaj*cym o minimalnej rednicy wewntrznej 4cm. Pod*czenie odpywu wody musi by usytuowane na wysokoci 30 cm (minimum) i 100 cm (maksimum) od podogi. W*2 odpywowy mo2e by pod*czony zarówno z prawej, jak i z lewej strony zmywarki. Nale2y unika zagi i zaama3 w2a odpywowego, poniewa2 w takich przypadkach mo2e nast*pi odcicie odpywu wody, lub znaczne jego ograniczenie. Przedu2ony w*2 powinien le2e na pododze i mo2e si unosi tylko podczas pobierania wody. Je2eli stosuj* Pa3stwo przedu2enie w2a odpywowego, nale2y pamita o tym, 2e przedu2enie w2a nie mo2e by du2sze ni2 2 m, a jego wewntrzna rednica nie mo2e by mniejsza od rednicy w2a bd*cego na wyposa2eniu zmywarki. Wewntrzna rednica z*czek zastosowanych do po*cze3 przedu2enia odpywu wody nie mo2e by mniejsza od wewntrznej rednicy w2a odpywowego. Uwaga! Nasze urzdzenia s wyposa#one w zabezpieczenie przed powrotnym nap"ywem wody do zmywarki. Je%li w syfonie odp"ywowym umywalki zainstalowany jest zwór zwrotny, wtedy mo#e on uniemo#liwi w"a%ciwy odp"yw wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy usunicie zaworu zwrotnego. 9

10 PodEDczenie do instalacji elektrycznej Caa instalacja domowa musi by przystosowana do podanych na tabliczce znamionowej wartoci (tj. gniazdka, przewody elektryczne, bezpieczniki, licznik). Przed pod*czeniem wtyczki przewodu zasilaj*cego do ciennego gniazdka sieciowego nale2y upewni si, czy: 1. Napicie sieci zasilaj*cej odpowiada wartociom podanym na tabliczce znamionowej. 2. Licznik, bezpieczniki, zasilanie elektryczne i gniazdko sieciowe s* przystosowane do obci*2enia podczas pracy zmywarki; czy gniazdko sieciowe i wtyczka przewodu zasilaj*cego mog* ze sob* wspópracowa bez koniecznoci stosowania elementów porednich. Aby wy*czy zmywark z zasilania, nale2y wyj* wtyczk przewodu zasilaj*- cego z gniazdka. WaMne! Wtyczka przewodu zasilajdcego musi byb Eatwo dost=pna po instalacji urzddzenia. Wymian= przewodu zasilajdcego nalemy zlecib uprawnionemu technikowi z autoryzowanego serwisu. Do podedczenia zmywarki nie wolno umywab przedeumaczy i rozga- E=ziaczy. Zmywarka musi byb prawideowo uziemiona. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczestwa. 10

11 OPIS ZMYWARKI 1. Ogranicznik górnego kosza 2. Regulacja stopnia twardoaci wody 3. Pojemnik na sól 4. Pojemnik na detergent 5. Panel sterujdcy 6. Tabliczka znamionowa 7. Pojemnik na peyn nabeyszczajdcy 8. Filtry 9. Dolne rami= natryskowe 10. Górne rami= natryskowe 11. Górny kosz 11

12 PANEL STERUJ)CY Przyciski funkcyjne Oprócz w*czenia programów zmywania, opóenionego startu lub wyboru funkcji 3 w 1, przyciskom przyporz*dkowano dodatkowo funkcje: - ustawienia zmikczacza wody, - w*czenia/wy*czenia poboru pynu nabyszczaj*cego, - w*czenie/wy*czenie sygnaów akustycznych, - skasowanie trwaj*cego programu. Przycisk wyboru programu Wybór odpowiedniego programu zmywania poprzez wcinicie przycisku (patrz Tabela programów ). Przycisk start opóvniony Umo2liwia przesunicie czasu rozpoczcia programu zmywania od 1 do 19 godzin. Przycisk kasowania Pozwala na kasowanie programu zmywania oraz ustawionego opóenienia w rozpoczciu programu. Na wyawietlaczu pojawiaj* si nastpuj*ce informacje: - ustawienie zmikczacza wody, - w*czenie / wy*czenie sygnaów akustycznych, - w*czenie / wy*czenie poboru pynu nabyszczaj*cego, - odliczanie ustawionego opóenienia startu programu, - numer programu zmywania, - orientacyjny czas zako3czenia programu, - kody usterek. 12

13 WskaVniki kontrolne oznaczajd: Podwietlony wskavnik soli: uzupeni poziom soli w zmywarce. Podwietlony wskaenik peynu nabeyszczajdcego: uzupeni poziom pynu nabyszczaj*cego. Przycisk funkcji 3 w 1 : funkcja umo2liwia korzystanie z tabletek 3 w 1. Mo2na j* wybra przy ka2dym programie zmywania. W*czenie funkcji spowoduje wy*czenie poboru pynu nabyszczaj*cego i soli regeneracyjnej z odpowiednich pojemników oraz wygaszenie wskaeników soli i pynu nabyszczaj*cego. W*czenie funkcji (wskaenik przycisku podwietlony) bdzie aktywne we wszystkich programach, do momentu wy*czenia (wcisn* przycisk, wskaenik zganie). SygnaEy akustyczne Sygnay akustyczne pomagaj* ustali aktualnie wykonywan* czynno: - Ustawienie zmi=kczacza wody - Zakoczenie programu - Usterka urzddzenia. WEDczenie / WyEDczenie sygnaeów akustycznych (Zmywarka musi by wy"czona) 1. Nale2y wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. 2. Jednocze%nie wcisn przyciski funkcyjne 2 i 3, wska,niki przycisków 1, 2 i 3 bd pulsowa"y. 3. Wcisn* przycisk funkcyjny 3, wskaeniki przycisków 1 i 2 zgasn*, a wskaenik przycisku 3 bdzie wci*2 pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: SygnaEy akustyczne wyedczone. SygnaEy akustyczne wedczone (ustawienie fabryczne). 4. Aby zmieni ustawienie nale2y wcisn* ponownie przycisk funkcyjny 3, wywietlacz poka2e nowe ustawienie. 13

14 5. Aby zachowa to ustawienie nale2y wy*czy zmywark przyciskiem On/Off lub poczeka ok. 1 minuty. Po jej upywie zmywarka automatycznie powróci do trybu ustawiania. PRZED PIERWSZYM W!)CZENIEM Przed pierwszym w*czeniem zmywarki nale2y wykona nastpuj*ce czynno- ci sprawdzaj*ce: 1. Sprawdzi, czy parametry sieci wodnej i elektrycznej, do których zmywarka ma zosta pod*czona, speniaj* wymogi podane w instrukcji obsugi. 2. Usun* wszystkie elementy opakowania ze zmywarki. 3. Ustawi zmikczacz wody. 4. Wla 1 litr wody do pojemnika na sól, a nastpnie wsypa sól regeneracyjn* przeznaczon* dla zmywarek. 5. Wla pyn nabyszczaj*cy. Ustawienie zmi=kczacza wody Woda zawiera ró2n* ilo wapnia i soli mineralnych, które osadzaj* si na naczyniach, tworz*c biae plamy. Du2a zawarto tych skadników wskazuje, 2e woda jest twarda. W celu zapewnienia dopywu wody bez wapnia, czyli wody zmikczonej, zmywark wyposa2ono w zmikczacz wody, do którego stosuje si specjaln* sól regeneracyjn* do zmywarek. Twardo wody mierzy si w równowa2nych skalach: niemieckiej, francuskiej i w mmol/l. Zmikczacz wody nale2y ustawi odpowiednio do stopnia twardoci wody w Pa3stwa miejscu zamieszkania. Informacj dotycz*c* twardoci wody mo2na uzyska w miejscowym zakadzie wodoci*gowym. Zmikczacz nale2y wyregulowa rcznie (ustawiaj*c prze*cznik) i elektronicznie (wciskaj*c przyciski funkcyjne na panelu steruj*cym). a) ustawienie r=czne 1. Otworzy drzwi zmywarki. 2. Wysun* dolny kosz. 3. Prze*cznik zmikczacza ustawi na poz. 1 lub 2 (patrz tabela). 4. Wsun* dolny kosz do zmywarki. Zmikczacz zosta fabrycznie ustawiony na stopie

15 b) ustawienie elektroniczne (zmywarka musi by wy"czona) Zmywarka zostaa ustawiona fabrycznie na poziom Wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. (tryb ustawiania). 2. Wcisn* jednoczenie i przytrzyma przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaeniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 bd* pulsoway. 3. Wcisn* przycisk 1, wskaenik przycisku 2 i 3 zganie, a wskaenik przycisku 1 bdzie pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualny poziom zmikczania wody, rozlegn* si sygnay akustyczne wskazuj*ce ustawiony stopie3 zmikczania wody. Aktualnie ustawiony stopie3 zmikczania wody jest zgodny z wywietlan* wartoci* i iloci* sygnaów akustycznych. PrzykEad: wywietlone + 5 sygnaów akustycznych = poziom Aby zmieni poziom zmikczania wody nale2y wcisn* przycisk 1. Ka2de kolejne wcinicie przycisku zmienia poziom zmikczania wody (w przypadku koniecznoci zmiany poziomu: patrz tabela). PrzykEad: Je2eli aktualnie jest ustawiony poziom 5, poprzez wcinicie przycisku 1 raz, zostanie wybrany poziom 6. Je2eli aktualnie jest ustawiony poziom 10, poprzez wcinicie przycisku 1 raz, zostanie wybrany poziom Aby zmywarka zapamitaa nowe ustawienie, nale2y wy*czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania. 15

16 Skala niemiecka Poziom twardoci wody Skala francuska Czsteczki na milion Zakres Ustawienie twardoci wody Wskazanie na wywietlaczu Liczba sygna$ów akustycznych Stosowanie Soli o dh o TH mmol/l rcznie elektronicznie ,0-12,5 IV 2 Poziom 10 10L 10 Tak ,6-8,9 IV 2 Poziom 9 9L 9 Tak ,5-7,5 IV 2 Poziom 8 8L 8 Tak ,1-6,4 IV 2 Poziom 7 7L 7 Tak ,0-5,0 IV 2 Poziom 6 6L 6 Tak ,9-3,3 III 2 Poziom 5 5L 5 Tak ,6-3,2 III 1 Poziom 4 4L 4 Tak ,9-2,5 II 1 Poziom 3 3L 3 Tak ,7-1,8 I/II 1 Poziom 2 2L 2 Tak <4 <7 <0,7 I 1 Poziom 1 1L 1 Nie DOSYPYWANIE SOLI UMywaB wyedcznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczy. Inne rodzaje soli zawierajd dumd iloab rómnych substancji, które mogd zmniejszab skutecznoab dziaeania zmi=kczacza. Sól nalemy dosypywab bezpoarednio przed rozpocz=ciem programu zmywania. Zapobiegnie to pozostawaniu przez deumszy czas ziaren soli lub mocno zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji. W celu dosypania soli nalemy: 1. Otworzy drzwi, wysun* dolny kosz i odkrci pokrywk pojemnika, obracaj*c j* w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Przed pierwszym wedczeniem zmywarki nale2y wla do pojemnika 1 litr wody. 3. Wsypa do pojemnika sól regeneracyjn* do zmywarek, u2ywaj*c do tego lejka bd*cego na wyposa- 2eniu zmywarki. 4. Usun* resztki soli pozostae na gwincie i uszczelce. 5. Zao2y z powrotem pokrywk i zakrci j* prawidowo. Nale2y regularnie uzupenia poziom soli. WskaEnik poziomu soli na panelu steruj*cym zostanie podwietlony, gdy zajdzie konieczno uzupenienia poziomu soli. WskaVnik mome byb podawietlony jeszcze przez 2-6 godzin po uzupeenieniu poziomu soli (przy wedczonej zmywarce). Czas rozpuszczenia soli 16

17 zalemy od jej struktury. MoMe si= zatem zdarzyb, ze sól b=dzie si= rozpuszczab deumej nim 6 godzin, co jednak nie wpeywa ujemnie na funkcjonowanie zmywarki. Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wypywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne. P!YN NAB!YSZCZAJ)CY Pyn nabyszczaj*cy nadaje naczyniom poysk i uatwia suszenie. ;rodek ten jest dodawany automatycznie podczas ostatniego pukania. Pojemnik na pyn nabyszczaj*cy usytuowany jest wewn*trz drzwi i ma pojemno okoo 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania. Wlewanie peynu nabeyszczajdcego 1. Otworzy pojemnik, wciskaj*c zaczep (A). 2. Do otworu pojemnika wla pyn nabyszczaj*cy do pena tj. oznaczonego poziomu max. Pami=taB o zamkni=ciu pokrywki pojemnika na peyn nabeyszczajdcy po kamdym napeenieniu. Dozowanie peynu nabeyszczajdcego W celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia nale2y wyregulowa dozowanie pynu nabyszczaj*cego przy pomocy szeciopoo2eniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Ustawienie fabryczne poo2enie 4. 17

18 Regulacj dozowania pynu nabyszczaj*cego nale2y przeprowadzi stopniowo. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* krople wody lub lady wapnia, nale2y zwikszy dozowanie o jedn* pozycj, a2 do uzyskania idealnego poysku. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* lepkie biae smugi, nale2y zmniejszy dozowanie o jedn* pozycj. U2ywa markowych pynów nabyszczaj*cych do zmywarek. Nie wlewa innych pynów i rodków czyszcz*cych, gdy2 mo2na spowodowa uszkodzenie zmywarki. UzupeEniaB poziom peynu po podawietleniu odpowiedniego wskavnika na panelu sterujdcym. Jeli u2ywacie Pa3stwo detergent, który zawiera ju2 pyn nabyszczaj*cy nale- 2y go wo2y do pojemnika na rodek do zmywania i wy*czy pobór pynu, aby unikn* podwójnego dozowania. WEDczenie / wyedczenie poboru peynu nabeyszczajdcego (zmywarka musi by wy"czona) Ustawienie fabryczne: dopeyw peynu wedczony. WskaVnik poziomu peynu nabeyszczajdcego zostanie wyedczony po wyedczeniu poboru peynu nabeyszczajdcego. 1. Wcisn* przycisk On/Off. WskaEnik przycisku programów zostanie pod- wietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. (tryb ustawiania). 2. Wcisn* jednoczenie przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaeniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 bd* pulsoway. 3. Wcisn* przycisk 2, wskaenik przycisku 1 i 3 zganie, a wskaenik przycisku 2 bdzie pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: Pobór pynu nabyszczaj*cego wyedczony Pobór pynu nabyszczaj*cego wedczony (ustawienie fabryczne) 4. Aby wy*czy pobór pynu nabyszczaj*cego nale2y ponownie wcisn* przycisk funkcyjny 2. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie. 18

19 5. Aby zmywarka zapamitaa nowe ustawienie, nale2y wy*czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania. CODZIENNA OBS!UGA SprawdE, czy istnieje konieczno uzupenienia soli i pynu nabyszczaj*- cego. Wó2 naczynia i sztuce do zmywarki. Wsyp detergent do zmywania. Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy3 i stopnia zabrudzenia. Uruchom program zmywania. WEoMenie naczy do zmywarki GDbki, Acierki kuchenne i inne przedmioty, które mogd nasidkndb wodd nie mogd byb wkeadane i zmywane w zmywarce do naczy. Przed wo2eniem naczy3 nale2y: - Usun* z talerzy wiksze resztki potraw. - Namoczy przypalone garnki. Podczas wkadania naczy3 i sztuców nale2y pamita, 2e: - naczynia i sztuce nie mog* przeszkadza ramionom natryskowym w obracaniu si. - Wypuke naczynia, takie jak fili2anki, szklanki, garnki itp. nale2y ukada dnem do góry, aby woda moga swobodnie z nich spywa. - Naczynia powinny by uo2one lueno, jedno obok drugiego, aby umo2liwi ich dokadne umycie. - Szklane naczynia nie powinny dotyka si. - Mae przedmioty nale2y wo2y do koszyka na sztuce. Na powierzchni naczy plastikowych oraz z poweokd teflonowd zatrzymujd si= krople wody; takie naczynia i garnki b=dd nieco seabiej wysuszone od naczy porcelanowych lub stalowych. 19

20 Naczynia do zmywania w zmywarce nieodpowiednie - sztuce lub naczynia z r*czkami drewnianymi, rogowymi, porcelanowymi lub z elementami z masy perowej, - wyroby z plastiku nieodpornego na wy2sz* temperatur, - starsze sztuce z elementami klejonymi, które nie s* przystosowane do wy2szych temperatur, - wyroby z br*zu, - naczynia do gotowania z uchwytami drewnianymi, - naczynia i sztuce aluminiowe, - wyroby krysztaowe, - przedmioty drewniane, antyki lub porcelana rcznie zdobiona, - przedmioty z tworzywa sztucznego, odpowiednie (z ograniczeniami) - wyroby ceramiczne, których producent wyraenie dopuci mo2liwo zmywania w zmywarce, - srebrne i aluminiowe elementy czsto odbarwiaj* si. Resztki produktów, no. biako i 2ótko jaja oraz musztarda pozostawiaj* trwae plamy na srebrze. Takie sztuce nale2y oczyci po u2yciu, je2eli nie bd* natychmiast zmywane, - niektóre rodzaje szka matowiej* i tworz* si na nich mleczne smugi przy czstym zmywaniu. Otworzy drzwi i wysun* kosze, aby wo2y naczynia. Dolny kosz Dolny kosz przeznaczony jest na garnki, rondle, pokrywki, talerze, miski, sztuce itp. Pómiski i du2e pokrywki nale2y rozmieci na brzegach kosza, aby górne rami natryskowe mogo si swobodnie obraca. 20

21 Dodatkowo mo2na opuci dwa tylne rzdy uchwytów na talerze, aby zapewni wicej miejsca na uo- 2enie garnków i misek. Koszyk na sztubce NoMe z deugimi ostrzami w pozycji pionowej stanowid zagromenie. DEugie i/lub ostre sztubce oraz nome w ksztaecie Euku nalemy ukeadab poziomo w górnym koszu. Podczas ukeadania i wyjmowania ostrych przedmiotów (np. nomy) nalemy zachowab szczególnd ostromnoab. Sztuce nale2y umieci w specjalnym koszyku. R*czki sztuców powinny by skierowane w dó. Je2eli r*czki wystaj* z dna koszyka i uniemo2liwiaj* poruszanie si dolnego ramienia natryskowego, nale2y uo2y je odwrotnie. Ny2ki nale2y wymiesza z innymi sztucami, aby zapobiec ich zlepianiu. Zalecamy u2ywanie kratki na koszyk (je2eli rozmiary sztuców s* odpowiednie). Górny kosz Górny kosz przeznaczony jest na talerzyki deserowe, podstawki, talerze obiadowe, pómiski o rednicy do 24 cm oraz fili2anki i szklanki, które nale2y rozmieci jak pokazano na rysunku. Kieliszki na dugich nó2kach mo2na zawiesi w miejscu przeznaczonym na fili2anki. Jeli w koszu bd* zmywane np. talerze, mo2na podnie wkady na fili2anki. W górnym koszu nale2y umieszcza lekkie naczynia (np. miski plastikowe) tak, aby nie przesuway si w czasie zmywania. 21

22 Po weomeniu naczy do zmywarki nalemy upewnib si=, czy ramiona natryskowe mogd si= swobodnie obracab. Ustawienie wysokoaci górnego kosza W przypadku zmywania bardzo du2ych talerzy, mo2na je wo2y do dolnego kosza po przesuniciu górnego kosza w wy2sze poo2enie. Maksymalna wysokoab naczynia w górnym koszu w dolnym koszu Górny kosz podniesiony 20 cm 31 cm Górny kosz obni2ony 24 cm 27 cm Ustawienie kosza w wymszym poeomeniu 1. Górny kosz wysun* maksymalnie do oporu. 2. Podnie górny kosz z obu stron i opuci pionowo. Kosz zatrzanie si stabilnej pozycji. Uwaga! Nie podnosi kosza tylko z jednej strony. Je%li kosz znajduje si w górnym po"o#eniu, nie bdzie mo#na korzysta z uchwytów na fili#anki. Ustawienie kosza w nimszym poeomeniu 1. Górny kosz wysun* maksymalnie do oporu. 2. Podnie górny kosz z obu stron i wolno opuci pionowo. Kosz zatrza- nie si w dolnej i stabilnej pozycji. Po ueomeniu naczy nalemy zawsze zamykab drzwi zmywarki, poniewam otwarte drzwi stwarzajd zagromenie. Dozowanie Arodka do zmywania NaleMy stosowab jedynie Arodki w granulkach, tabletkach, proszki lub peyny przeznaczone specjalnie do domowych automatycznych zmywarek do naczy. 22

23 UMywanie nadmiernej iloaci detergentu nie sprzyja redukcji zanieczyszcze w Arodowisku naturalnym. PrzestrzegaB wskazówek producenta dotyczdcych dozowania i przechowywania Arodków. Dodanie Arodka do zmywania 1. Jeli pokrywka pojemnika na rodki do zmywania jest zamknita, nale2y wcisn* przycisk (1). Pokrywka odskoczy. 2. Napeni pojemnik (2) detergentem. Oznaczenia w pojemniku: 20 = ok. 20 ml detergentu 30 = ok. 30 ml detergentu 3. Do programów ze zmywaniem wstpnym konieczne jest dodanie (oprócz dawki do pojemnika) dodatkowej iloci detergentu (5/10 g) na pokrywk pojemnika na rodek do zmywania (3). 4. Dokadnie zamkn* pojemnik pokrywk*. RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA Tabletki do zmywania Niektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczaj* si zbyt wolno i zawarte w nich enzymy nie s* wykorzystywane w przypadku krótkich programów. Je2eli stosuj* Pa3stwo tabletki, zalecamy wybieranie du2szych programów. Tabletki nalemy wkeadab do pojemnika na detergenty. Nie wkeadab ich do koszyka na sztubce lub w inne miejsce, gdym oseabi to efekt zmywania. Detergenty skoncentrowane ;rodki do zmywania w zmywarkach mo2na podzieli ze wzgldu na ich skad chemiczny na dwa podstawowe typy: - tradycyjne rodki alkaliczne ze 2r*cymi skadnikami, - niskoalkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami. 23

24 Enzymy w kompaktowych rodkach do zmywania rozpuszczaj* zabrudzenia i s* rozkadane biologicznie. Programy zmywania wykorzystuj* waciwoci enzymów, dziki którym zabrudzenia zostaj* rozpuszczane ju2 w niskich temperaturach, skracaj*c jednoczenie czas nagrzewania wody. Dziki waciwociom kompaktowych rodków do zmywania, w programach z temperatur* 50 o C osi*ga si takie same rezultaty zmywania, jakie uzyskuje si w programach z temperatur* 65 o C. Detergenty kompaktowe Je2eli u2ywaj* Pa3stwo detergent, który zawiera nabyszczacz, nale2y go umieci w pojemniku na rodek do zmywania. W takim przypadku pojemnik na pyn nabyszczaj*cy musi pozosta pusty, aby wykluczy podwójne dozowanie pynu. Nale2y wy*czy wskaenik pynu nabyszczaj*cego. Tabletki do zmywania 3 w 1 Wskazówki ogólne 1. Tabletki do zmywania 3 w 1 zawieraj* detergent, rodek nabyszczaj*cy i sól regeneracyjn*. 2. Przed przyst*pieniem do u2ycia tego typu produktu nale2y najpierw sprawdzi, czy woda w miejscu pod*czenia zmywarki posiada prawidow* twardo (zob. wskazówki producenta detergentu na opakowaniu). 3. Przestrzega zalece3 i wskazówek producenta stosowanego rodka do zmywania. Jeli przy pierwszym zastosowaniu produktu 3 w 1 wyst*pi* jakiekolwiek problemy, nale2y skontaktowa si z dziaem serwisowym producenta rodka do zmywania (numer telefonu podany jest na opakowaniu). Wskazówki specjalne Je2eli zamierzaj* Pa3stwo korzysta z kompaktowych detergentów 3 w 1 nale2y w*czy funkcj 3 w 1. Jeli zaprzestan* Pa3stwo stosowania produktu do zmywania 3 w 1, nale2y wykona nastpuj*ce czynnoci: Wla pyn nabyszczaj*cy oraz wsypa sól regeneracyjn* do waciwych pojemników. Stopie3 twardoci wody ustawi na najwy2sz* mo2liw* warto i wykona od 1 do 3 zwykych cykli zmywania bez naczy3. Twardo wody ustawi na odpowiedni stopie3 w miejscu pod*czenia zmywarki do sieci wodnej. 24

25 TABELA PROGRAMÓW Program 1 P$ukanie i zatrzymanie 2 Intensywny 70 3 Normalny 65 C ze zmywaniem wstpnym 4 Normalny 65 C bez zmywania wstpnego 5 Intensywny 65 C 6 (1) Szybki 30 7 (2) Eco 50 ze zmywaniem wstpnym 8 Szybki 50 C 9 Szklo 45 C Rodzaj naczy* i stopie* ich zabrudzenia Cz'(ciowy wsad do pó.niejszego zmywania Mocno zabrudzone. Garnki, naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Garnki, naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Naczynia sto2owe i sztu:ce. Lekko /(wie7o zabrudzone. Naczynia sto2owe, serwisy kawowe i sztu:ce.?rednio zabrudzone naczynia i sztu:ce. Lekko zabrudzone. Naczynia sto2owe, serwisy kawowe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Delikatna porcelana, naczynia oraz szk2o. Opis cyklu 1 zimne p2ukanie (aby resztki nie przywiera2y do naczy5). Ten program nie wymaga u7ycia detergentu. Gor;ce zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 70 C 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zimne zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Gor;ce zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 60 C 1 gor;ce p2ukanie Zimne zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 50 C 1 zimne p2ukanie 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 50 C 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 45 C 1 ciep2e p2ukanie 1 gor;ce p2ukanie Suszenie (3) Parametry eksploatacyjne Zu,ycie energii (w kwh) Zu,ycie wody (w litrach) 0, ,6 1, ,2 1, ,2-1, ,5-1, ,7-0, ,75 0, ,05-0, ,6-0, (1) Idealny do zmywania naczy3 i sztuców bezporednio po niadaniu i obiedzie (AwieMe zabrudzenia). Krótki czas trwania. Program do co- 25

26 dziennego u2ytku w warunkach 4 osobowego gospodarstwa domowego, bezporednio po posiku. (2) Program testowy na zgodno z norm* EN (patrz: Wskazówki dla instytutów kontrolnych. Program nadaje si do u2ywania detergentów z enzymami i pozwala uzyska normalne rezultaty zmywania przy zredukowanym zu2yciu energii elektrycznej (takie, jak w programach z 65 C i przy u2yciu standardowych detergentów). Ni2sza temperatura programu wpynie na wydu2enie czasu zmywania i suszenia. (3) Podane wartoci maj* charakter orientacyjny i s* uzale2nione od cinienia i temperatury wody, a tak2e waha3 napicia sieci elektrycznej. URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA Wszystkie przyciski s* umieszczone na wewntrznej krawdzi drzwi. Przy wyborze programu nale2y uchyli drzwi zmywarki. 1. SprawdziB, czy kosze sd prawideowo wypeenione, a ramiona natryskowe mogd si= swobodnie obracab. 2. Odkr=ciB zawór wodny. 3. WcisnDB przycisk On/Off (weacz./wyedcz.) WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). 4. UstawiB i wedczyb program zmywania. Kilka razy wcisn* przycisk wyboru programu (patrz: Tabela programów ), a2 na wywietlaczu pojawi si cyfra odpowiadaj*ca programowi. a) Aby opóvnib czas rozpocz=cia programu: nale2y wcisn* przycisk opóenionego startu, a2 na wywietlaczu pojawi si liczba godzin opóenienia oraz liter* h (np. 1h). Po zamkniciu drzwi rozpocznie si program lub odliczanie ustawionego czasu; do tego momentu mo2na zmieni wprowadzone ustawienia. Zamkn* drzwi zmywarki. a) jeali nie ustawiono opóvnienia startu, program rozpocznie si natychmiast; b) jeali ustawiono opóvnienie startu, rozpocznie si odliczanie (w jednogodzinnych odstpach). Otwarcie drzwi nie zmieni i nie przerwie odliczania. Po upywie ustawionego czasu zmywarka rozpocznie ustawiony program. Po uruchomieniu programu zmywania na pododze pod drzwiami zmywarki pojawi si punktowy sygna optyczny. Pozostanie on w*czony w trakcie programu. 26

27 Je2eli urz*dzenie zostao zainstalowane w wy2szej zabudowie (z zamontowanym cokoem), sygna optyczny nie bdzie widoczny. 5. Przerwanie, zmiana lub kasowanie programu zmywania Program nalemy przerwab TYLKO wtedy, gdy jest to konieczne. Uwaga: Z wntrza zmywarki mo2e wydoby si gor*ca para. Ryzyko oparzenia. OstroMnie otwierab drzwi. Przerwanie trwajdcego programu zmywania Otworzy drzwi zmywarki. Program zatrzyma si. Zamkn* drzwi, program rozpocznie si od miejsca, w którym zosta przerwany. Kasowanie trwajdcego programu zmywania Otworzy drzwi zmywarki. Wcisn* na 3 sekundy przycisk kasowania. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) sygnalizuj*ce, 2e program zosta skasowany i zmywarka znajduje si w trybie ustawiania. Teraz mo2na wybra nowy program zmywania. (Przed wyborem nowego programu prosz sprawdzi, czy w zasobniku znajduje si detergent do zmywania). 6. Kasowanie opóvnionego startu (w trakcie odliczania) Otworzy drzwi zmywarki. Wcisn* na 3 sekundy przycisk kasowania. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) sygnalizuj*ce, 2e program zosta skasowany i zmywarka znajduje si w trybie ustawiania. Kasowanie opóenionego startu anuluje tak2e wybrany program zmywania. Teraz mo2na wybra nowy program zmywania. 7. Zakoczenie programu zmywania. Po zako3czeniu programu zmywania urz*dzenie automatycznie zatrzymuje si, rozlega si sygna informuj*cy o zako3czeniu programu. Po zako3czeniu programu zganie sygna optyczny wywietlany na pododze pod drzwiami zmywarki. Nie otwiera drzwi, gdy punkt jest wywietlany. Jeli drzwi nie zostan* otwarte natychmiast po zako3czeniu programu, powietrze bdzie rozprowadzane wewn*trz zmywarki, aby chroni naczynia przed resztkami pary i kroplami wody. Faza cyrkulacji powietrza trwa przez 20 minut, tak dugo, jak zmywarka jest w*czona. Jeli w trakcie tych 20 minut wcinito przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.) lub otwarto drzwi zmywarki system rozprowadzania powietrza zostanie skasowany. Po otwarciu drzwi zmywarki natychmiast po zako3czeniu zmywania, z jej wntrza wydobywa si gor*ca para. Dlatego nale2y zachowa szczególn* ostro2no podczas otwierania drzwi zmywarki. 27

28 Wy*czy zmywark wciskaj*c przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). 8. Wyj=cie naczy ze zmywarki Rozgrzane naczynia nale2y schodzi przed wyjciem ze zmywarki. Najpierw nale2y wyj* naczynia z dolnego kosza, a nastpnie z górnego. W ten sposób zapobiegnie si skapywaniu wody z górnego kosza na dolny. Na ciankach i drzwiach zmywarki mog* si pojawi krople wody stalowe powierzchnie s* chodniejsze ni2 naczynia. Zalecamy wyjcie wtyczki przewodu zasilaj*cego z gniazdka i zakrcenie zaworu wodnego po zako3czeniu programu zmywania i wyjciu naczy3. Funkcja dodatkowa 3 w 1 Funkcj dodatkow* mo2na aktywowa przy wszystkich programach zmywania. Do pojemnika na detergent wo2y tabletk do zmywania 3 w 1. Wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). Nacisn* przycisk funkcji dodatkowej 3 w 1, zawieci si odpowiedni wskaenik. Nale2y pamita, 2e wybranie tej funkcji bdzie aktywne do chwili wy*czenia funkcji (przyciskiem 3 w 1 )- wskaenik zganie). Wybra program zmywania i zamkn* drzwi. Program rozpocznie si. W trakcie programu NIE mo2na zmieni/wy*czy funkcji 3 w 1. Aby wy*- czy funkcj 3 w 1 nale2y skasowa trwaj*cy program (patrz wskazówki powy2ej) i wy*czy opcj 3 w 1 wciskaj*c odpowiedni przycisk. W takim przypadku nale2y ponownie ustawi program zmywania. Czas trwania programu mo2e ulec zmianie w przypadku uaktywnienia funkcji dodatkowej 3 w 1. Zostanie on wskazany na wywietlaczu. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Elementy wewntrzne, uszczelki gumowe wokó drzwi zmywarki, pojemnik na detergent i pojemnik na pyn nabyszczaj*cy nale2y czyci regularnie wilgotn* ciereczk*. Nie u2ywa produktów ciernych, szoruj*cych g*bek oraz rozpuszczalników (aceton, trójchloroetylen itp.). Zalecamy w*czenie zmywarki i wykonanie zmywania bez wsadu naczy3 z dodatkiem detergentu (program 65 C) co trzy miesi*ce. Czyszczenie filtrów Filtry nale2y sprawdza i czyci od czasu do czasu. Brudne filtry obni2aj* efekt zmywania. 28

29 1. Otworzy drzwi zmywarki, wyj* dolny kosz. 2. System filtrów skada si z grubego filtra (A/B), mikrofiltra (C) i filtra paskiego (D). Niektóre zmywarki posiadaj jedynie filtr (A), mikrofiltr (C) i filtr p"aski (D). Odblokowa zestaw filtrów za pomoc* r*czki mikrofiltra. 3. Obróci r*czk o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyj*. 4. Przytrzyma uchwyt filtra grubego (A/B) i wyj* razem z mikrofiltrem (C). 5. Oczyci filtry pod bie2*c* wod*. 6. Wyj* filtr paski (D) z podstawy zmywarki i wyczyci z obu stron. 7. Wo2y filtr paski (D) na miejsce. 8. Zo2y filtr gruby z mikrofiltrem (A/B; C) i wcisn* jeden w drugi. 9. Wo2y zestaw filtrów na miejsce i zablokowa, obracaj*c r*czk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a2 do zatrzymania. Sprawdzi, czy filtr paski nie przeszkadza pozostaym elementom. Uwaga! Nie wolno w"cza zmywarki bez filtrów. Nieprawid"owe zamontowanie filtrów bdzie wp"ywa"o ujemnie na rezultat zmywania. Oczyszczenie filtrów jest bardzo wa#ne dla zapewnienia prawid"owej pracy urzdzenia. 29

30 NIGDY nie zdejmowab górnego ramienia natryskowego! Je2eli otwory ramienia zostay zatkane, nale2y je oczyci np. za pomoc* wykaaczki. DEuMsza przerwa w eksploatacji zmywarki Je2eli nie bd* Pa3stwo u2ytkowali zmywarki przez du2szy okres czasu (np. wyjazd na urlop), nale2y wykona nastpuj*ce czynnoci: 1. Wyj* wtyczk z gniazdka i zakrci dopyw wody. 2. Pozostawi uchylone drzwi zmywarki, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 3. Umy komor zmywarki. Ochrona przed zamarzni=ciem Nale2y zadba o to, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym jest ustawiona zmywarka, nie spada poni2ej 0 o C. Je2eli zmywarka bdzie jednak nara2ona na oddziaywanie temperatury poni2ej 0 o C, wtedy nale2y zdj* w*2 dopywowy wody i opró2ni go. Transportowanie zmywarki Od*czy urz*dzenie od zasilania elektrycznego. 1. Zakrci zawór wody. 2. Odkrci w*2 odpywowy i dopywowy. 3. Wysun* zmywark razem z w2ami. Podczas transportu nale2y unika nadmiernego przechylania zmywarki. CO ZROBI5, GDY... Niektóre usterki powstaj* wskutek bdów w czynnociach konserwacyjnych lub niedopatrze3 i mo2na je atwo usun* bez wzywania montera z punktu serwisowego. Dziki poni2szym wskazówkom u2ytkownik jest w stanie zdiagnozowa przyczyn usterki samodzielnie.... pojawiajd si= kody usterek Zmywarka nie rozpoczyna pracy lub zatrzymuje si w trakcie programu. Rozlegaj* si sygnay akustyczne (patrz tabela), a sygna optyczny na pododze pod zmywark* pulsuje (niewidoczny, gdy zmywarka jest zainstalowana w zabudowie wysokiej z cokoem). 30

31 Otworzy drzwi, na wywietlaczu pojawi si kod usterki (patrz poni2sza tabela). Wykona czynnoci przedstawione w poni2szej tabeli. Kod / Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwizanie Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: Zmywarka nie pobiera wody. Zawór jest zablokowany lub zanieczyszczony osadem z wody. Zawór wodny jest zamkni'ty. Filtr w w'7u dop2ywowym jest zatkany. W;7 dop2ywowy jest zagi'ty lub zagnieciony. Oczy(ci: zawór. Odkr'ci: zawór wodny. Oczy(ci: filtr w ko5cówce w'7a dop2ywowego. Prawid2owo u2o7y: w;7 dop2ywowy. Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: Syfon jest niedro7ny. W;7 odp2ywowy jest nieprawid2owo u2o7ony, zgi'ty lub zgnieciony. Usun;: ewentualn; przeszkod' w syfonie. Sprawdzi: pod2;czenie w'7a odp2ywowego. Zmywarka nie odprowadza wody. Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: W2;czy2o si' zabezpieczenie przed zalaniem. Zakr'ci: zawór wodny i wezwa: serwis. Po sprawdzeniu powy2szych wskazówek, nale2y wcisn* przycisk wyboru programu i zamkn* drzwi zmywarki. Program zostanie wznowiony. Je2eli kod usterki pojawia si ponownie, nale2y wezwa autoryzowany serwis. W przypadku podwietlenia kombinacji innych wskaeników (nie opisanych powy2ej) nale2y wezwa autoryzowany serwis....problemy z obseugd Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwizanie Zmywarka nie rozpoczyna pracy. Drzwi s; nieprawid2owo zamkni'te. Wtyczka jest nieprawid2owo w2o7ona do gniazdka. Spalony bezpiecznik w domowej instalacji. Modele z funkcj start : ustawiono opó.- nienie startu Zamkn;: drzwi. W2o7y: wtyczk' do gniazdka. Wymieni: bezpiecznik. Je(li naczynie maj; by: natychmiast umyte, nale7y skasowa: ustawione opó.nienie. Podczas pracy zmywarki s$ychab gwizd. Nie (wiadczy to o usterce zmywarki. Zmieni: mark' u7ywanego detergentu. 31

32 ... niezadowalajdcy efekt zmywania Brudne naczynia Wybrali Pa3stwo program nieodpowiedni do stopnia zabrudzenia naczy3. Kosze s* przepenione. Naczynia s* niewaciwie uo2one w koszach i strumie3 wody nie dociera do wszystkich naczy3. Ramiona natryskowe s* zablokowane przez niewaciwie rozo2one naczynia. Filtry na spodzie zmywarki s* zanieczyszczone lub nieprawidowo zao2one. Zastosowano niewystarczaj*c* ilo lub niewaciwy detergent. Detergent jest stary lub stwardniay. Osad wapniowy na naczyniach: brak soli w pojemniku. Bez dodania odpowiedniej soli nie mo2na zmikczy wody lub zmikczacz wody zosta ustawiony nieodpowiednio do twardoci wody w miejscu pod*czenia zmywarki. W*2 odprowadzaj*cy wod jest zablokowany, uszkodzony b*de niewa- ciwie pod*czony. Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidowo dokrcona. Naczynia sd nieodpowiednio osuszone i bez poeysku Poziom pynu nabyszczaj*cego jest zbyt niski Pojemnik na pyn jest pusty. Widoczne Alady odkeadajdcego si= wapnia, biaey nalot na naczyniach lub niebieskawy osad Za du2a dawka pynu nabyszczaj*cego. W tym wypadku nale2y ustawi mniejsze dozowanie pynu. Na talerzach i szklanych naczyniach pozostajd wysuszone krople wody Zbyt maa dawka pynu nabyszczaj*cego. W tym wypadku nale2y zwikszy dozowanie pynu nabyszczaj*cego. Przyczyn* mo2e by równie2 rodek do zmywania. Skontaktowa si z producentem detergentu. Je2eli po wykonaniu opisanych w tabeli czynnoci sprawdzaj*cych, zmywarka nadal nie funkcjonuje lub usterka nie zostaa usunita, nale2y zgosi si do autoryzowanego zakadu serwisowego. Przy zgoszeniu nale2y poda model urz*dzenia (Mod.), numer produktu (PNC) i numer seryjny (Ser.No.) oraz objawy usterki. Numery te znajduj* si na tabliczce znamionowej. Zalecamy zapisanie ich poni2ej: 32

33 Model:... PNC:... Ser. No:... Oryginalne cz=aci zamienne momna nabyb w autoryzowanych zakeadach serwisowych. Serwis i cz=aci zamienne Wszelkie naprawy i specjalistyczne prace konserwacyjne urz*dzenia mog* wykonywa wy*cznie uprawnieni pracownicy autoryzowanych zakadów serwisowych. Do napraw stosuje si wy*cznie oryginalne czci zamienne. Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnie3 stwarzaj* powa2ne zagro2enie dla u2ytkownika i mog* by przyczyn* powa2- nego uszkodzenia zmywarki. WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH Test wedug normy EN musi by wykonany przy cakowicie wypenionej zmywarce z programem testowym (zob. tabela programów). Test wedug normy EN musi by wykonany przy penym pojemniku z sol* i penym pojemniku z pynem nabyszczaj*cym z programem testowym. PeEny wsad 9-osobowa zastawa stoowa Dozowanie peynu nabeyszczajdcego pozycja 4 (typ III) Dozowanie Arodka do zmywania 5 g + 20 g (typ B) Przyk$ad u$o,enia naczy* w górnym koszu (bez ma$ej miski i miski na sa$atk). Przyk$ad u$o,enia naczy* w górnym koszu (z ma$ misk i misk na sa$atk). 33

34 Przyk$ad u$o,enia naczy* w dolnym koszu. Przyk$ad u$o,enia sztubców w koszyku. Uchwyty na fili,anki: po$o,enie A 34

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY

Electrolux EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI POCHANIACZ KUCHENNY Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 6500 X INSTRUKCJA OBSUGI 1 SPIS TRE"CI UWAGI OGÓLNE... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA... 4 MONTA,... 5 WYBÓR TRYBU PRACY... 6 POD)CZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT

EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT Electrolux POCHANIACZ KUCHENNY EFT 530 - EFT 535 EFT 630 - EFT 635 Instrukcja obs%ugi SPIS TRE*CI WSKAZÓWKI DOTYCZ.CE BEZPIECZE0STWA...4 OPIS URZ.DZENIA...6 MYCIE I KONSERWACJA...8 CO ZROBI6, GDY......10

Bardziej szczegółowo

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA

AEG. SANTO U 8 60 00 4 i. Instrukcja obs$ugi CHODZIARKA AEG CHODZIARKA SANTO U 8 60 00 4 i Instrukcja obs$ugi 2 SPIS TRE'CI WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE BEZPIECZE-STWA...5 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE UTYLIZACJI...6 PRZYGOTOWANIE URZ+DZENIA DO EKSPLOATACJI...8 OBSUGA I EKSPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji

AEG DD 8891. Pochaniacz kuchenny. Instrukcja obsugi i instalacji AEG Pochaniacz kuchenny DD 8891 Instrukcja obsugi i instalacji 2 SPIS TRE"CI WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE BEZPIECZE,STWA... 5 WSKAZÓWKI DOTYCZ*CE UTYLIZACJI... 7 TRYBY PRACY URZ*DZENIA... 8 OBS4UGA URZ*DZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI OGÓLNE... 4 OPIS URZ#DZENIA... 5 PANEL STERUJ#CY... 6 PRZED UYCIEM... 7 OBSUGA ZAMRAARKI... 7 OBSUGA CHODZIARKI... 12 ALARMY

Bardziej szczegółowo

- Naczynia... 15. 8 U ywanie zgodne z przeznaczeniem... 4

- Naczynia... 15. 8 U ywanie zgodne z przeznaczeniem... 4 pl Spis treci 8 Uywanie zgodne z przeznaczeniem........... 4 ( Przepisy bezpieczestwa pracy..................... 4 Przed pierwszym wączeniem urządzenia..................... 5 Przy dostawie...................

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

UNIFON CYFROWY COMPACT

UNIFON CYFROWY COMPACT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ UNIFON CYFROWY COMPACT 1 Opis urzdzenia Unifon COMPACT jest aparatem przeznaczonym do komunikacji fonicznej w systemach domofonowych. Pracuje w technologii cyfrowej,

Bardziej szczegółowo

,25 25

,25 25 DWI10L6 ( PL) 11 13 13...14...14 15 15 16 17 17 18...20 20 21 22 23...24...24,25 25...26 1 2 3 4 5 6 7 1h 1. Przycisk ON/OFF: Do włączania i wyłącznia urządzenia. 2. Przycisk wyboru programów: Naciśnij

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI LIEBHERR MODEL FKv 4310 Kupujc sprzt LIEBHERR wybralicie Pastwo najnowoczeniejsz technik chłodnicz, która gwarantuje Wam wysok jako, funkcjonalno oraz trwało. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI

ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI ELECTROLUX CHODZIARKA ERU 13300 INSTRUKCJA OBSUGI 1 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZESTWA...4 WSKAZÓWKI DOTYCZCE UTYLIZACJI...6 OPIS URZDZENIA...7 EKSPLOATACJA...8 KONSERWACJA...12 AUTORYZOWANY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ceramiczna płyta indukcyjna

Instrukcja obsługi Ceramiczna płyta indukcyjna Instrukcja obsługi Ceramiczna płyta indukcyjna pl www.siemens-agd.pl EH787501 2 SPIS TRE&CI WA)NE WSKAZÓWKI...4 WSKAZÓWKI DOTYCZ2CE BEZPIECZE4STWA...5 ZALETY GOTOWANIA NA CERAMICZNEJ P8YCIE INDUKCYJNEJ..7

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

KF 2060 KF 2061 Aroma KF 2062 Timer. Ekspres do kawy Instrukcja obsugi

KF 2060 KF 2061 Aroma KF 2062 Timer. Ekspres do kawy Instrukcja obsugi KF 2060 KF 2061 Aroma KF 2062 Timer Ekspres do kawy Instrukcja obsugi 1 2 3 4 Wyposaenie (rys.1) A pokrywa pojemnika na wod B panel sterujcy (rysunki 2a/b/c) C zbiornik na wod D wska&nik poziomu wody E

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKA

ELECTROLUX ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKA ELECTROLUX CHODZIARKA ERN 1572 INSTRUKCJA OBSUGI 1 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI DOTYCZCE BEZPIECZE STWA... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZCE UTYLIZACJI... 6 EKSPLOATACJA... 7 KOMORA CHODZIARKI... 7 KOMORA ZAMRA%ALNIKA...

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZDF 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zmywarka do naczyń ZDF 500 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka do naczyń ZDF 500 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Utylizacja starego urządzenia 3 Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne 3 Wskazówki dotyczące instalacji 4 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

AEG. Zmywarka do naczy FAVORIT CONTROL VI INSTRUKCJA OBS!UGI

AEG. Zmywarka do naczy FAVORIT CONTROL VI INSTRUKCJA OBS!UGI AEG Zmywarka do naczy FAVORIT CONTROL VI INSTRUKCJA OBS!UGI 1 2 Szanowni Klienci! Przed przystpieniem do podczenia i eksploatacji urzdzenia prosimy o dokadne zapoznanie si z instrukcj obsugi, w której

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921

ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERN 2921 1 Spis treci WSKAZÓWKI BEZPIECZE%STWA...4 EKSPLOATACJA...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ+CE PRZECHOWYWANIA PRODUKTÓW SPOYWCZYCH I NAPOJÓW...10 KONSERWACJA...12 SERWIS I CZ-.CI

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania

1 Odzysk starego urządzenia i opakowania 1 Odzysk starego urządzenia i opakowania Opakowanie Ostrzeżenie! Nie należy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie ze sobą niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ESI6113X

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ESI6113X Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ESI6113X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION FAVORIT 44860 Zmywarka do naczyń Instrukcja obsługi PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Szanowni Klienci Szanowni Klienci! Przed przystąpieniem do podłączenia i eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA

STLA865A. 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka do zabudowy, MAXI, Clic-clac, ukryty panel sterowania, klasa AA EAN13: 8017709151225 OPIS URZĄDZENIA Zmywarka do kuchni bez cokołów i uchwytów (drzwi o wys.840-885 mm) Automatyczny system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8

INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER. Mod. C-3 C-5 C-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI CUTTER Mod. C-3 C-5 C-8 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. W celu ograniczenia liczby wypadków (porażeniem

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZDF 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zmywarka do naczyń ZDF 200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zmywarka do naczyń ZDF 200 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Utylizacja starego urządzenia 3 Zmywanie ekologiczne i ekonomiczne 3 Wskazówki dotyczące instalacji 4 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i instalacji

Instrukcja obs ugi i instalacji Instrukcja obsugi i instalacji Okap kuchenny FTC 622 FTC 922 Franke. Do kuchni bez kompromisu. Instrukcja obsugi SPIS TRECI UWAGI I SUGESTIE...4 WACIWOCI TECHNICZNE...5 MONTA...6 UYTKOWANIE...8 KONSERWACJA...9

Bardziej szczegółowo

HA-870 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Panel sterujcy 2 Przyciski sensorowe 3 Uszczelka 4 Opuszczany grill 5 Uchwyt do blach 6 Ruszt* 7 Prowadnice teleskopowe* 8 Blacha to ciast* 9

Bardziej szczegółowo

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi

ST324ATL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, automatyczne otwieranie drzwi EAN13: 8017709173401 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

FAVORIT i. Zmywarka do naczyñ PERFEKCJA FORMY I FUNKCJI. From the Electrolux Group. The world's No.1 choice.

FAVORIT i. Zmywarka do naczyñ PERFEKCJA FORMY I FUNKCJI. From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. From the Electrolux Group. The world's No.1 choice. Grupa Electrolux jest najwiêkszym na œwiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz lasu i ogrodu. Ka dego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...

Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Sprawa Nr: NA-P/ 44 /2008 CZ 1 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Komora laminarna Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dla instalatora. Dla użytkownika

Spis treści. Dla instalatora. Dla użytkownika Spis treści Dla użytkownika Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Opis urządzenia 4-5 - Pojemnik na płyn nabłyszczający - Ramię natryskowe - Filtr gruboziarnisty - Filtr siatkowy - Pojemnik na środki myjące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Suszarka do owoców i warzyw

Suszarka do owoców i warzyw Suszarka do owoców i warzyw Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup suszarki do owoców i warzyw. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia.

! O S T R ONIE! Moliwe uszkodzenie maszyny / urzdzenia. 1 Sprzgło przecieniowe jest elementem chronicym nastpujce po nim elementy przed zniszczeniem. Typ SR (synchroniczny) włcza si powtórnie co 36 po ustpieniu przecienia. Wskazówki ogólne Prosz zapozna si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWFM14480W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWFM14480W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje

Spis tre ci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wył czanie/wł czanie 1.4. Funkcje Spis treci 1.Obsługa 1.1. Ogólne rady 1.2. Eksploatacja 1.3. Wyłczanie/Włczanie 1.4. Funkcje 1.4.1. Jednostki pomiarowe przełczanie C/ F 1.4.2. Kalibracja (ustawianie offsetu) 1.5. Przywołanie informacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E

ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E ZMYWARKI ARISTARCO W P R O W A D Z E N I E Dzikujemy za wybranie jednego z naszych produktów. Jestemy pewni, e spełni on Wasze zapotrzebowanie i bdziecie z niego zadowoleni. Prosimy o zapoznanie si z niniejsz

Bardziej szczegółowo

AEG SANTO 86378 KG. Instrukcja obs$ugi i instalacji CHODZIARKO-ZAMRAARKA

AEG SANTO 86378 KG. Instrukcja obs$ugi i instalacji CHODZIARKO-ZAMRAARKA AEG CHODZIARKO-ZAMRAARKA SANTO 86378 KG Instrukcja obs$ugi i instalacji 1 2 SPIS TRE)CI Wskazówki dotycz0ce bezpiecze3stwa... 6 Wskazówki dotycz0ce utylizacji... 9 Transport urz0dzenia... 10 Usuni9cie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA CZ I CIEPLARKI (ODCHOWALNIKI) DLA PTAKÓW, OPRAWY Z PROMIENNIKAMI, SZTUCZNE KWOKI Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150

Siena. ekspres do kawy 0-501-673-150 Siena ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA

BLV2RO s Style. 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: OPIS URZĄDZENIA 60 cm, zmywarka wolnostojąca, stylizowana na lata' 50, kolor różowy, klasa A+++A EAN13: 8017709166809 OPIS URZĄDZENIA 13 kpl. naczyń 9 programów: Spłukiwanie, Delikatny, ECO, Auto 60-70 C, Super; Programy

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/03_06/Z Pracownia internetowa w kadej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Instalacja serwera Windows SBS 2003 Premium w wersji dla polskich szkó Zadanie

Bardziej szczegółowo

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610

ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 ULTRADŹWIĘKOWY NAWILŻACZ POWIETRZA PUH 610 Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed włączeniem urządzenia i zachowanie jej na przyszłość. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W czasie używania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2

3/5/PL/3. Klapy zwrotne. Typu ARK ARK1. Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 3/5/PL/3 Klapy zwrotne Typu ARK ARK1 Klapy nadciśnieniowe Typu ARK2 Spis treści Opis Opis 2 Budowa 3-4 Wielkoci standardowe Monta 5 Dane techniczne 6 Informacje do zamawiania 7 Klapy zwrotne typu ARK,

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi

Texi Champion SB. Instrukcja obsługi Texi Champion SB Instrukcja obsługi WANE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wane wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uywa urzdzenia. Stosowanie si do jej zalece pozwoli unikn

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW

ZASADY PRAWID OWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW ZASADY PRAWIDOWEGO ZBIERANIA GRZYBÓW 1. Zbieramy wycznie grzyby nam znane. 2. Nie zbieramy grzybów zbyt modych, u których cechy rozpoznawcze nie zostay wyksztacone i istnieje moliwo pomyki. 3. Nie zbieramy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK

INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15. Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK ZAŁCZNIK DO ZMYWAREK INSTRUKCJA OBSŁUGI TOPMATER R15 Elektromagnetyczna membranowa pompa do dozowania detergentu w płynie Art. Nr 1.472.08 Art. Nr : 417102069 Wydanie: 41/97 Spis treci Strona 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie!

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie! WAGA NAJAZDOWA NUMER PRODUKTU KPZ 2D wagi magazynowe Instrukcja uytkownika Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nastpnej stronie! Wskazówki dotyczce montau Waga dostarczona jest na palecie. Zaadunek

Bardziej szczegółowo