ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI"

Transkrypt

1 ELECTROLUX Zmywarka do naczy ESL 4131 INSTRUKCJA OBS!UGI 1

2 2

3 SPIS TRE$CI WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA...4 UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA...6 ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE...6 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI...7 OPIS ZMYWARKI...11 PANEL STERUJ)CY...12 PRZED PIERWSZYM W!)CZENIEM...14 DOSYPYWANIE SOLI...16 P!YN NAB!YSZCZAJ)CY...17 CODZIENNA OBS!UGA...19 RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA...23 TABELA PROGRAMÓW...25 URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA...26 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE...28 CO ZROBI5, GDY WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH

4 Dane techniczne Wymiary Szeroko Wysoko Maks. gboko Maks. gboko przy otwartych drzwiach 44,6 cm 81,8-87,8 cm 55,5 cm 114 cm Napi=cie sieciowe / Cz=stotliwoAB CiAnienie wody PojemnoAB Informacje dotycz*ce pod*czenia elektrycznego s* podane na tabliczce znamionowej (na wewntrznej krawdzi drzwi zmywarki). Minimalne Maksymalne 9-osobowa zastawa stoowa 50 kpa (0,5 bar) 800 kpa (8 bar) UrzDdzenie speenia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 73/23/EWG z r. (niskie napi=cia) wraz ze zmianami; 89/336/EWG z (kompatybilnoab elektromagnetyczna) EDcznie ze zmianami. WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE BEZPIECZE*STWA Przed przyst*pieniem do pod*czenia i eksploatacji urz*dzenia prosimy o zapoznanie si z instrukcj* obsugi. Instrukcja zawiera wa2ne informacje o bezpiecznej eksploatacji, instalacji i konserwacji zmywarki. Prawidowo eksploatowana i konserwowana zmywarka bdzie z pewnoci* su2y Pa3stwu bez awarii przez dugi czas. Prosimy o zachowanie instrukcji obseugi przez caey okres umywania zmywarki, a w przypadku przekazania urzddzenia innemu umytkownikowi, nalemy pami=tab równiem o doedczeniu instrukcji obseugi. Instalacja Sprawdzi, czy urz*dzenie zostao uszkodzone w czasie transportu. Nie pod*cza uszkodzonej zmywarki. W przypadku stwierdzenia usterki nale2y powiadomi sprzedawc. Urz*dzenie jest ci2kie. Dlatego nale2y zachowa szczególn* ostro2no podczas jego przemieszczania. Wszelkie zmiany i modyfikacje zmywarki s* niedozwolone ze wzgldów bezpiecze3stwa. 4

5 Nale2y zwróci uwag, aby zmywarka nie staa na przewodzie zasilaj*- cym. Pod*czenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej mo- 2e wykona wy*cznie uprawniony technik. Nie wolno nawierca bocznych cianek urz*dzenia, ze wzgldu na ochron elementów hydraulicznych. Bezpieczestwo dzieci Urz*dzenie przeznaczone jest do obsugi wy*cznie przez osoby dorose. Nie wolno zezwala dzieciom na manipulowanie elementami steruj*cymi, ani na zabaw przy zmywarce. Elementy opakowania zmywarki stanowi* powa2ne zagro2enie dla dzieci. Niebezpiecze3stwo uduszenia! Opakowanie nale2y przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. Woda w zmywarce nie nadaje si do spo2ycia. Wewn*trz urz*dzenia mog* znajdowa si osady z detergentów. Dzieci nie powinny znajdowa si w pobli2u zmywarki, gdy jej drzwi s* otwarte. ;rodki do zmywania w zmywarce nale2y przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci. UMytkowanie Zmywarka przeznaczona jest do u2ytku w gospodarstwie domowym. Nie wolno zmywa w zmywarce przedmiotów, które s* zanieczyszczone benzyn*, farbami, odpadami stalowymi lub 2elaznymi, jak równie2 elementów skorodowanych oraz zanieczyszczonych kwasami lub zasadami. Nie nale2y otwiera drzwi zmywarki w czasie programu zmywania, gdy2 gor*ca woda mo2e si wydoby z jej wntrza. Je2eli jednak drzwi zostan* otwarte w*czy si blokada, która zatrzyma prac urz*dzenia. Do zmywania w zmywarce u2ywa wy*cznie rodków pynnych, proszków lub tabletek przeznaczonych do stosowania w zmywarkach do naczy3. Dugie i ostre sztuce uo2one pionowe stwarzaj* zagro2enie bezpiecze3- stwa u2ytkownika. Dugie i /lub ostre sztuce nale2y ukada w poo2eniu poziomym, w górnym koszu. Po zaadowaniu i wyadowaniu zmywarki nale2y zamyka drzwi, poniewa2 otwarte drzwi stwarzaj* zagro2enie. Nie siada i nie stawia ci2kich przedmiotów na otwartych drzwiach zmywarki, gdy2 mo2e si ona przewróci. Po zako3czeniu zmywania nale2y wyj* wtyczk z gniazdka zasilaj*cego i zakrci zawór wodny. Prace konserwacyjne i naprawy urz*dzenia mo2e wykonywa wy*cznie uprawniony technik z autoryzowanego zakadu serwisowego. Stosowa wy- *cznie oryginalne czci zamienne. U2ytkownikowi nie wolno naprawia urz*dzenia we wasnym zakresie. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mog* sta si przyczyn* wypadku, lub powa2nej awarii urz*dzenia. W przypadku wyst*pienia uster- 5

6 ki, nale2y zwróci si do najbli2szego autoryzowanego zakadu serwisowego. Do napraw stosuje si wy*cznie oryginalne czci zamienne. UTYLIZACJA STAREGO URZ)DZENIA Materiay oznaczone odpowiednim symbolem nadaj* si do powtórnego przetworzenia - recyklingu. Tworzywa sztuczne oznaczono nastpuj*cymi symbolami: >PE< polietylen - folia opakowaniowa. >PS< polistyren - podkeadki (bez zawartoaci FCKW). >POM< polioksymetylen - klamry z tworzywa sztucznego. Czci kartonowe wyprodukowano z surowców wtórnych, a elementy drewniane z drewna bez obróbki chemicznej. Zmywark przeznaczon* do usunicia z gospodarstwa domowego nale2y unieruchomi w taki sposób, aby uniemo2liwi dzieciom zamknicie si wewn*trz zmywarki i wyeliminowa jakiekolwiek inne niebezpiecze3stwo. Uwaga! Wyj wtyczk z gniazdka, odci przewód zasilania elektrycznego i uszkodzi lub zablokowa zamek drzwi. Star* zmywark przeznaczon* do usunicia z gospodarstwa domowego nale- 2y przekaza miejsca recyklingu tego typu urz*dze3, wyznaczonego przez lokalny urz*d ds. ochrony rodowiska naturalnego. Dziki prawidowej utylizacji starych urz*dze3 przyczyniamy si do ochrony rodowiska naturalnego. ZMYWANIE EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE Upewni si, 2e zmikczacz wody zosta prawidowo ustawiony. Nie zmywa naczy3 pod bie2*c* wod*, przed wo2eniem ich do zmywarki. Wybra program zmywania odpowiedni do rodzaju i stopnia zabrudzenia naczy3. Nie u2ywa nadmiernych iloci detergentu, soli i pynu nabyszczaj*cego. Przestrzega zalece3 producenta zmywarki oraz detergentów. 6

7 WSKAZÓWKI DOTYCZ)CE INSTALACJI PodEDczenie zmywarki do instalacji elektrycznej nalemy zlecib elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. PodEDczenie zmywarki do instalacji wodno-kanalizacyjnej nalemy zlecib instalatorowi z odpowiednimi uprawnieniami. Przed rozpoczciem instalacji nale2y usun* wszystkie elementy opakowania. Zmywark nale2y ustawi w pobli2u zaworu wodnego i odpywu wody do kanalizacji. Zabudowa Zmywark mo2na zabudowa we wnce lub pod blatem kuchennym. Uwaga! Zapozna si ze wskazówkami dotyczcymi zabudowy oraz mocowania panelu frontowego na drzwiach, umieszczonymi na za"czonym szablonie monta- #owym. Nale2y pozostawi miejsce na w*2 dopywowy i odpywowy oraz przewód zasilaj*cy, nie ma koniecznoci zostawiania przestrzeni na dodatkow* wentylacj urz*dzenia. Zmywarka posiada regulowane nó2ki, dziki którym mo2na ustawi urz*dzenie na odpowiedniej wysokoci. W czasie prac wymagaj*cych dostpu do wewntrznych elementów zmywarki nale2y pamita, aby urz*dzenie nie byo pod*czone do zasilania elektrycznego. Przy wsuwaniu urz*dzenia do wnki pamita, aby w2e i przewód zasilaj*cy nie zostay zgniecione lub skrcone. Wypoziomowanie Waciwe wypoziomowanie urz*dzenia jest niezbdne do prawidowego zamykania i uszczelniania drzwi zmywarki. Gdy urz*dzenie bdzie waciwie wypoziomowanie, drzwi zmywarki nie bd* ociera si o cianki szafki. Je2eli drzwi zamykaj* si nieprawidowo, nale2y poluzowa lub wkrci nó2ki regulacyjne, a2 zmywarka bdzie odpowiednio wypoziomowana. Przymocowanie do szafek Zmywarka musi by zabezpieczona przed przewróceniem. Upewni si, czy blat jest stabilnie umocowany do caej konstrukcji (s*siaduj*ce szafki, ciana). PodEDczenie w=ma dopeywowego Zmywarka mo2e by zasilana wod* gor*c* (maks. do 60 o C) lub zimn*. Zalecamy zasilanie zimn* wod*. Zasilanie gor*c* wod* nie jest wskazane w przypadku zmywania bardzo zabrudzonych naczy3, poniewa2 skraca ono 7

8 znacznie program zmywania. Zmywarka nie mo2e by pod*czona do zasilania gor*c* wod* poprzez urz*dzenia elektryczne, np. przepywowe podgrzewacze wody. Pamita o dokrceniu piercienia mocuj*cego. W*2 doprowadzaj*cy wod nakrci na zawór wodny z gwintem 3/4 lub szybkoz*cze. Piercie3 uszczelki bd*cy na wyposa2eniu nale2y zao2y do ko3cówki w2a i zakrci. Cinienie wody musi mieci si w podanym zakresie ( Dane techniczne ). Informacje o wartoci cinienia wody mo2na uzyska w lokalnym zakadzie. Nale2y unika zagi i zaama3 w2a dopywowego. W*2 doprowadzaj*cy wod mo2e by pod*czony zarówno z prawej jak i z lewej strony zmywarki po odkrceniu piercienia mocuj*cego. Sprawdzi przed ustawieniem zmywarki w ostatecznej pozycji, czy nie ma wycieków wody. Nale2y pamita, 2e nawet niewielkie wycieki wody mog* po pewnym czasie spowodowa du2e straty spowodowane zalaniem wod*. WaMne PoEDczenia w=ma dopeywowego muszd byb dokr=cone. (Uwaga! NIE wszystkie model zmywarek posiadaj we dopywowe i odpywowe wyposaone w piercienie mocujce. W takim przypadku powysze wskazówki nie dotycz urzdzenia). Je2eli zmywarka jest pod*czona do rur nowych, lub rur, które nie byy u2ytkowane przez dugi okres czasu, zaleca si przed pod*czeniem w2a doprowadzaj*cego, otwarcie na kilka minut przepywu wody. W ten sposób zapobiega si odkadaniu piasku i rdzy na wlotowym filtrze siatkowym i zatkaniu tego filtra. Do podedczenia zmywarki nie umywab starych w=my, umywanych przy poprzednich urzddzeniach. Nasze urz*dzenia s* wyposa2one w zabezpieczenie przed powrotnym napywem wody do zmywarki. WDM dopeywowy z zaworem bezpieczestwa Po pod*czeniu w2a dopywowego o podwójnej ciance, zawór bezpiecze3- stwa znajduje si za kranem. Je2eli w*2 zacznie przecieka w czasie poboru wody, zawór bezpiecze3stwa odcina dopyw wody. Podczas instalowania w=ma dopeywowego nalemy zachowab ostromnoab: - Przewód elektryczny zaworu znajduje si w w2u o podwójnej ciance. Nie zanurza w2a dopywowego lub zaworu w wodzie. - Jeli w*2 dopywowy lub zawór ulegnie uszkodzeniu, nale2y natychmiast wyj* wtyczk przewodu zasilaj*cego z gniazdka. 8

9 - W*2 dopywowy z zaworem mo2e by wymieniony wy*cznie przez pracownika autoryzowanego serwisu. - W*2 dopywowy nale2y uo2y tak, aby nie wystawa ponad doln* krawde zaworu. PodEDczenie w=ma odpeywowego Koniec w2a odpywowego mo2e by pod*czony w nastpuj*cy sposób: 1. do syfonu zlewozmywaka z zamocowaniem w2a zaciskiem; 2. przewieszony nad krawdzi* wanny za pomoc* kolanka (je%li znajduje si na wyposa#eniu modelu); 3. do odpywu usytuowanego na cianie z otworem odpowietrzaj*cym o minimalnej rednicy wewntrznej 4cm. Pod*czenie odpywu wody musi by usytuowane na wysokoci 30 cm (minimum) i 100 cm (maksimum) od podogi. W*2 odpywowy mo2e by pod*czony zarówno z prawej, jak i z lewej strony zmywarki. Nale2y unika zagi i zaama3 w2a odpywowego, poniewa2 w takich przypadkach mo2e nast*pi odcicie odpywu wody, lub znaczne jego ograniczenie. Przedu2ony w*2 powinien le2e na pododze i mo2e si unosi tylko podczas pobierania wody. Je2eli stosuj* Pa3stwo przedu2enie w2a odpywowego, nale2y pamita o tym, 2e przedu2enie w2a nie mo2e by du2sze ni2 2 m, a jego wewntrzna rednica nie mo2e by mniejsza od rednicy w2a bd*cego na wyposa2eniu zmywarki. Wewntrzna rednica z*czek zastosowanych do po*cze3 przedu2enia odpywu wody nie mo2e by mniejsza od wewntrznej rednicy w2a odpywowego. Uwaga! Nasze urzdzenia s wyposa#one w zabezpieczenie przed powrotnym nap"ywem wody do zmywarki. Je%li w syfonie odp"ywowym umywalki zainstalowany jest zwór zwrotny, wtedy mo#e on uniemo#liwi w"a%ciwy odp"yw wody ze zmywarki. Dlatego zalecamy usunicie zaworu zwrotnego. 9

10 PodEDczenie do instalacji elektrycznej Caa instalacja domowa musi by przystosowana do podanych na tabliczce znamionowej wartoci (tj. gniazdka, przewody elektryczne, bezpieczniki, licznik). Przed pod*czeniem wtyczki przewodu zasilaj*cego do ciennego gniazdka sieciowego nale2y upewni si, czy: 1. Napicie sieci zasilaj*cej odpowiada wartociom podanym na tabliczce znamionowej. 2. Licznik, bezpieczniki, zasilanie elektryczne i gniazdko sieciowe s* przystosowane do obci*2enia podczas pracy zmywarki; czy gniazdko sieciowe i wtyczka przewodu zasilaj*cego mog* ze sob* wspópracowa bez koniecznoci stosowania elementów porednich. Aby wy*czy zmywark z zasilania, nale2y wyj* wtyczk przewodu zasilaj*- cego z gniazdka. WaMne! Wtyczka przewodu zasilajdcego musi byb Eatwo dost=pna po instalacji urzddzenia. Wymian= przewodu zasilajdcego nalemy zlecib uprawnionemu technikowi z autoryzowanego serwisu. Do podedczenia zmywarki nie wolno umywab przedeumaczy i rozga- E=ziaczy. Zmywarka musi byb prawideowo uziemiona. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów bezpieczestwa. 10

11 OPIS ZMYWARKI 1. Ogranicznik górnego kosza 2. Regulacja stopnia twardoaci wody 3. Pojemnik na sól 4. Pojemnik na detergent 5. Panel sterujdcy 6. Tabliczka znamionowa 7. Pojemnik na peyn nabeyszczajdcy 8. Filtry 9. Dolne rami= natryskowe 10. Górne rami= natryskowe 11. Górny kosz 11

12 PANEL STERUJ)CY Przyciski funkcyjne Oprócz w*czenia programów zmywania, opóenionego startu lub wyboru funkcji 3 w 1, przyciskom przyporz*dkowano dodatkowo funkcje: - ustawienia zmikczacza wody, - w*czenia/wy*czenia poboru pynu nabyszczaj*cego, - w*czenie/wy*czenie sygnaów akustycznych, - skasowanie trwaj*cego programu. Przycisk wyboru programu Wybór odpowiedniego programu zmywania poprzez wcinicie przycisku (patrz Tabela programów ). Przycisk start opóvniony Umo2liwia przesunicie czasu rozpoczcia programu zmywania od 1 do 19 godzin. Przycisk kasowania Pozwala na kasowanie programu zmywania oraz ustawionego opóenienia w rozpoczciu programu. Na wyawietlaczu pojawiaj* si nastpuj*ce informacje: - ustawienie zmikczacza wody, - w*czenie / wy*czenie sygnaów akustycznych, - w*czenie / wy*czenie poboru pynu nabyszczaj*cego, - odliczanie ustawionego opóenienia startu programu, - numer programu zmywania, - orientacyjny czas zako3czenia programu, - kody usterek. 12

13 WskaVniki kontrolne oznaczajd: Podwietlony wskavnik soli: uzupeni poziom soli w zmywarce. Podwietlony wskaenik peynu nabeyszczajdcego: uzupeni poziom pynu nabyszczaj*cego. Przycisk funkcji 3 w 1 : funkcja umo2liwia korzystanie z tabletek 3 w 1. Mo2na j* wybra przy ka2dym programie zmywania. W*czenie funkcji spowoduje wy*czenie poboru pynu nabyszczaj*cego i soli regeneracyjnej z odpowiednich pojemników oraz wygaszenie wskaeników soli i pynu nabyszczaj*cego. W*czenie funkcji (wskaenik przycisku podwietlony) bdzie aktywne we wszystkich programach, do momentu wy*czenia (wcisn* przycisk, wskaenik zganie). SygnaEy akustyczne Sygnay akustyczne pomagaj* ustali aktualnie wykonywan* czynno: - Ustawienie zmi=kczacza wody - Zakoczenie programu - Usterka urzddzenia. WEDczenie / WyEDczenie sygnaeów akustycznych (Zmywarka musi by wy"czona) 1. Nale2y wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. 2. Jednocze%nie wcisn przyciski funkcyjne 2 i 3, wska,niki przycisków 1, 2 i 3 bd pulsowa"y. 3. Wcisn* przycisk funkcyjny 3, wskaeniki przycisków 1 i 2 zgasn*, a wskaenik przycisku 3 bdzie wci*2 pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: SygnaEy akustyczne wyedczone. SygnaEy akustyczne wedczone (ustawienie fabryczne). 4. Aby zmieni ustawienie nale2y wcisn* ponownie przycisk funkcyjny 3, wywietlacz poka2e nowe ustawienie. 13

14 5. Aby zachowa to ustawienie nale2y wy*czy zmywark przyciskiem On/Off lub poczeka ok. 1 minuty. Po jej upywie zmywarka automatycznie powróci do trybu ustawiania. PRZED PIERWSZYM W!)CZENIEM Przed pierwszym w*czeniem zmywarki nale2y wykona nastpuj*ce czynno- ci sprawdzaj*ce: 1. Sprawdzi, czy parametry sieci wodnej i elektrycznej, do których zmywarka ma zosta pod*czona, speniaj* wymogi podane w instrukcji obsugi. 2. Usun* wszystkie elementy opakowania ze zmywarki. 3. Ustawi zmikczacz wody. 4. Wla 1 litr wody do pojemnika na sól, a nastpnie wsypa sól regeneracyjn* przeznaczon* dla zmywarek. 5. Wla pyn nabyszczaj*cy. Ustawienie zmi=kczacza wody Woda zawiera ró2n* ilo wapnia i soli mineralnych, które osadzaj* si na naczyniach, tworz*c biae plamy. Du2a zawarto tych skadników wskazuje, 2e woda jest twarda. W celu zapewnienia dopywu wody bez wapnia, czyli wody zmikczonej, zmywark wyposa2ono w zmikczacz wody, do którego stosuje si specjaln* sól regeneracyjn* do zmywarek. Twardo wody mierzy si w równowa2nych skalach: niemieckiej, francuskiej i w mmol/l. Zmikczacz wody nale2y ustawi odpowiednio do stopnia twardoci wody w Pa3stwa miejscu zamieszkania. Informacj dotycz*c* twardoci wody mo2na uzyska w miejscowym zakadzie wodoci*gowym. Zmikczacz nale2y wyregulowa rcznie (ustawiaj*c prze*cznik) i elektronicznie (wciskaj*c przyciski funkcyjne na panelu steruj*cym). a) ustawienie r=czne 1. Otworzy drzwi zmywarki. 2. Wysun* dolny kosz. 3. Prze*cznik zmikczacza ustawi na poz. 1 lub 2 (patrz tabela). 4. Wsun* dolny kosz do zmywarki. Zmikczacz zosta fabrycznie ustawiony na stopie

15 b) ustawienie elektroniczne (zmywarka musi by wy"czona) Zmywarka zostaa ustawiona fabrycznie na poziom Wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. (tryb ustawiania). 2. Wcisn* jednoczenie i przytrzyma przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaeniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 bd* pulsoway. 3. Wcisn* przycisk 1, wskaenik przycisku 2 i 3 zganie, a wskaenik przycisku 1 bdzie pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualny poziom zmikczania wody, rozlegn* si sygnay akustyczne wskazuj*ce ustawiony stopie3 zmikczania wody. Aktualnie ustawiony stopie3 zmikczania wody jest zgodny z wywietlan* wartoci* i iloci* sygnaów akustycznych. PrzykEad: wywietlone + 5 sygnaów akustycznych = poziom Aby zmieni poziom zmikczania wody nale2y wcisn* przycisk 1. Ka2de kolejne wcinicie przycisku zmienia poziom zmikczania wody (w przypadku koniecznoci zmiany poziomu: patrz tabela). PrzykEad: Je2eli aktualnie jest ustawiony poziom 5, poprzez wcinicie przycisku 1 raz, zostanie wybrany poziom 6. Je2eli aktualnie jest ustawiony poziom 10, poprzez wcinicie przycisku 1 raz, zostanie wybrany poziom Aby zmywarka zapamitaa nowe ustawienie, nale2y wy*czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania. 15

16 Skala niemiecka Poziom twardoci wody Skala francuska Czsteczki na milion Zakres Ustawienie twardoci wody Wskazanie na wywietlaczu Liczba sygna$ów akustycznych Stosowanie Soli o dh o TH mmol/l rcznie elektronicznie ,0-12,5 IV 2 Poziom 10 10L 10 Tak ,6-8,9 IV 2 Poziom 9 9L 9 Tak ,5-7,5 IV 2 Poziom 8 8L 8 Tak ,1-6,4 IV 2 Poziom 7 7L 7 Tak ,0-5,0 IV 2 Poziom 6 6L 6 Tak ,9-3,3 III 2 Poziom 5 5L 5 Tak ,6-3,2 III 1 Poziom 4 4L 4 Tak ,9-2,5 II 1 Poziom 3 3L 3 Tak ,7-1,8 I/II 1 Poziom 2 2L 2 Tak <4 <7 <0,7 I 1 Poziom 1 1L 1 Nie DOSYPYWANIE SOLI UMywaB wyedcznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczy. Inne rodzaje soli zawierajd dumd iloab rómnych substancji, które mogd zmniejszab skutecznoab dziaeania zmi=kczacza. Sól nalemy dosypywab bezpoarednio przed rozpocz=ciem programu zmywania. Zapobiegnie to pozostawaniu przez deumszy czas ziaren soli lub mocno zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji. W celu dosypania soli nalemy: 1. Otworzy drzwi, wysun* dolny kosz i odkrci pokrywk pojemnika, obracaj*c j* w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 2. Przed pierwszym wedczeniem zmywarki nale2y wla do pojemnika 1 litr wody. 3. Wsypa do pojemnika sól regeneracyjn* do zmywarek, u2ywaj*c do tego lejka bd*cego na wyposa- 2eniu zmywarki. 4. Usun* resztki soli pozostae na gwincie i uszczelce. 5. Zao2y z powrotem pokrywk i zakrci j* prawidowo. Nale2y regularnie uzupenia poziom soli. WskaEnik poziomu soli na panelu steruj*cym zostanie podwietlony, gdy zajdzie konieczno uzupenienia poziomu soli. WskaVnik mome byb podawietlony jeszcze przez 2-6 godzin po uzupeenieniu poziomu soli (przy wedczonej zmywarce). Czas rozpuszczenia soli 16

17 zalemy od jej struktury. MoMe si= zatem zdarzyb, ze sól b=dzie si= rozpuszczab deumej nim 6 godzin, co jednak nie wpeywa ujemnie na funkcjonowanie zmywarki. Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wypywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne. P!YN NAB!YSZCZAJ)CY Pyn nabyszczaj*cy nadaje naczyniom poysk i uatwia suszenie. ;rodek ten jest dodawany automatycznie podczas ostatniego pukania. Pojemnik na pyn nabyszczaj*cy usytuowany jest wewn*trz drzwi i ma pojemno okoo 110 ml. Ilo ta wystarcza na 16 do 40 programów zmywania. Wlewanie peynu nabeyszczajdcego 1. Otworzy pojemnik, wciskaj*c zaczep (A). 2. Do otworu pojemnika wla pyn nabyszczaj*cy do pena tj. oznaczonego poziomu max. Pami=taB o zamkni=ciu pokrywki pojemnika na peyn nabeyszczajdcy po kamdym napeenieniu. Dozowanie peynu nabeyszczajdcego W celu uzyskania dobrych efektów zmywania i suszenia nale2y wyregulowa dozowanie pynu nabyszczaj*cego przy pomocy szeciopoo2eniowego selektora (pozycja 1 - dozowanie minimalne, pozycja 6 - dozowanie maksymalne). Ustawienie fabryczne poo2enie 4. 17

18 Regulacj dozowania pynu nabyszczaj*cego nale2y przeprowadzi stopniowo. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* krople wody lub lady wapnia, nale2y zwikszy dozowanie o jedn* pozycj, a2 do uzyskania idealnego poysku. Je2eli po zmywaniu na naczyniach pozostaj* lepkie biae smugi, nale2y zmniejszy dozowanie o jedn* pozycj. U2ywa markowych pynów nabyszczaj*cych do zmywarek. Nie wlewa innych pynów i rodków czyszcz*cych, gdy2 mo2na spowodowa uszkodzenie zmywarki. UzupeEniaB poziom peynu po podawietleniu odpowiedniego wskavnika na panelu sterujdcym. Jeli u2ywacie Pa3stwo detergent, który zawiera ju2 pyn nabyszczaj*cy nale- 2y go wo2y do pojemnika na rodek do zmywania i wy*czy pobór pynu, aby unikn* podwójnego dozowania. WEDczenie / wyedczenie poboru peynu nabeyszczajdcego (zmywarka musi by wy"czona) Ustawienie fabryczne: dopeyw peynu wedczony. WskaVnik poziomu peynu nabeyszczajdcego zostanie wyedczony po wyedczeniu poboru peynu nabeyszczajdcego. 1. Wcisn* przycisk On/Off. WskaEnik przycisku programów zostanie pod- wietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). Je%li na wy%wietlaczu nie pojawi si dwie poziome kreski, oznacza to, #e ustawiono program zmywania. Nale#y go skasowa: wcisn na 3 sekundy przycisk kasowania. Wska,nik przycisków programów zostanie pod%wietlony, a na wy%wietlaczu pojawi si dwie poziome kreski program zosta" skasowany i mo#na wprowadzi nowe ustawienia. (tryb ustawiania). 2. Wcisn* jednoczenie przyciski funkcyjne 2 i 3, a2 wskaeniki przycisków funkcyjnych 1, 2 i 3 bd* pulsoway. 3. Wcisn* przycisk 2, wskaenik przycisku 1 i 3 zganie, a wskaenik przycisku 2 bdzie pulsowa. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie: Pobór pynu nabyszczaj*cego wyedczony Pobór pynu nabyszczaj*cego wedczony (ustawienie fabryczne) 4. Aby wy*czy pobór pynu nabyszczaj*cego nale2y ponownie wcisn* przycisk funkcyjny 2. Na wywietlaczu pojawi si aktualne ustawienie. 18

19 5. Aby zmywarka zapamitaa nowe ustawienie, nale2y wy*czy urz*dzenie przyciskiem On/Off lub odczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania. CODZIENNA OBS!UGA SprawdE, czy istnieje konieczno uzupenienia soli i pynu nabyszczaj*- cego. Wó2 naczynia i sztuce do zmywarki. Wsyp detergent do zmywania. Wybierz program zmywania odpowiedni do rodzaju naczy3 i stopnia zabrudzenia. Uruchom program zmywania. WEoMenie naczy do zmywarki GDbki, Acierki kuchenne i inne przedmioty, które mogd nasidkndb wodd nie mogd byb wkeadane i zmywane w zmywarce do naczy. Przed wo2eniem naczy3 nale2y: - Usun* z talerzy wiksze resztki potraw. - Namoczy przypalone garnki. Podczas wkadania naczy3 i sztuców nale2y pamita, 2e: - naczynia i sztuce nie mog* przeszkadza ramionom natryskowym w obracaniu si. - Wypuke naczynia, takie jak fili2anki, szklanki, garnki itp. nale2y ukada dnem do góry, aby woda moga swobodnie z nich spywa. - Naczynia powinny by uo2one lueno, jedno obok drugiego, aby umo2liwi ich dokadne umycie. - Szklane naczynia nie powinny dotyka si. - Mae przedmioty nale2y wo2y do koszyka na sztuce. Na powierzchni naczy plastikowych oraz z poweokd teflonowd zatrzymujd si= krople wody; takie naczynia i garnki b=dd nieco seabiej wysuszone od naczy porcelanowych lub stalowych. 19

20 Naczynia do zmywania w zmywarce nieodpowiednie - sztuce lub naczynia z r*czkami drewnianymi, rogowymi, porcelanowymi lub z elementami z masy perowej, - wyroby z plastiku nieodpornego na wy2sz* temperatur, - starsze sztuce z elementami klejonymi, które nie s* przystosowane do wy2szych temperatur, - wyroby z br*zu, - naczynia do gotowania z uchwytami drewnianymi, - naczynia i sztuce aluminiowe, - wyroby krysztaowe, - przedmioty drewniane, antyki lub porcelana rcznie zdobiona, - przedmioty z tworzywa sztucznego, odpowiednie (z ograniczeniami) - wyroby ceramiczne, których producent wyraenie dopuci mo2liwo zmywania w zmywarce, - srebrne i aluminiowe elementy czsto odbarwiaj* si. Resztki produktów, no. biako i 2ótko jaja oraz musztarda pozostawiaj* trwae plamy na srebrze. Takie sztuce nale2y oczyci po u2yciu, je2eli nie bd* natychmiast zmywane, - niektóre rodzaje szka matowiej* i tworz* si na nich mleczne smugi przy czstym zmywaniu. Otworzy drzwi i wysun* kosze, aby wo2y naczynia. Dolny kosz Dolny kosz przeznaczony jest na garnki, rondle, pokrywki, talerze, miski, sztuce itp. Pómiski i du2e pokrywki nale2y rozmieci na brzegach kosza, aby górne rami natryskowe mogo si swobodnie obraca. 20

21 Dodatkowo mo2na opuci dwa tylne rzdy uchwytów na talerze, aby zapewni wicej miejsca na uo- 2enie garnków i misek. Koszyk na sztubce NoMe z deugimi ostrzami w pozycji pionowej stanowid zagromenie. DEugie i/lub ostre sztubce oraz nome w ksztaecie Euku nalemy ukeadab poziomo w górnym koszu. Podczas ukeadania i wyjmowania ostrych przedmiotów (np. nomy) nalemy zachowab szczególnd ostromnoab. Sztuce nale2y umieci w specjalnym koszyku. R*czki sztuców powinny by skierowane w dó. Je2eli r*czki wystaj* z dna koszyka i uniemo2liwiaj* poruszanie si dolnego ramienia natryskowego, nale2y uo2y je odwrotnie. Ny2ki nale2y wymiesza z innymi sztucami, aby zapobiec ich zlepianiu. Zalecamy u2ywanie kratki na koszyk (je2eli rozmiary sztuców s* odpowiednie). Górny kosz Górny kosz przeznaczony jest na talerzyki deserowe, podstawki, talerze obiadowe, pómiski o rednicy do 24 cm oraz fili2anki i szklanki, które nale2y rozmieci jak pokazano na rysunku. Kieliszki na dugich nó2kach mo2na zawiesi w miejscu przeznaczonym na fili2anki. Jeli w koszu bd* zmywane np. talerze, mo2na podnie wkady na fili2anki. W górnym koszu nale2y umieszcza lekkie naczynia (np. miski plastikowe) tak, aby nie przesuway si w czasie zmywania. 21

22 Po weomeniu naczy do zmywarki nalemy upewnib si=, czy ramiona natryskowe mogd si= swobodnie obracab. Ustawienie wysokoaci górnego kosza W przypadku zmywania bardzo du2ych talerzy, mo2na je wo2y do dolnego kosza po przesuniciu górnego kosza w wy2sze poo2enie. Maksymalna wysokoab naczynia w górnym koszu w dolnym koszu Górny kosz podniesiony 20 cm 31 cm Górny kosz obni2ony 24 cm 27 cm Ustawienie kosza w wymszym poeomeniu 1. Górny kosz wysun* maksymalnie do oporu. 2. Podnie górny kosz z obu stron i opuci pionowo. Kosz zatrzanie si stabilnej pozycji. Uwaga! Nie podnosi kosza tylko z jednej strony. Je%li kosz znajduje si w górnym po"o#eniu, nie bdzie mo#na korzysta z uchwytów na fili#anki. Ustawienie kosza w nimszym poeomeniu 1. Górny kosz wysun* maksymalnie do oporu. 2. Podnie górny kosz z obu stron i wolno opuci pionowo. Kosz zatrza- nie si w dolnej i stabilnej pozycji. Po ueomeniu naczy nalemy zawsze zamykab drzwi zmywarki, poniewam otwarte drzwi stwarzajd zagromenie. Dozowanie Arodka do zmywania NaleMy stosowab jedynie Arodki w granulkach, tabletkach, proszki lub peyny przeznaczone specjalnie do domowych automatycznych zmywarek do naczy. 22

23 UMywanie nadmiernej iloaci detergentu nie sprzyja redukcji zanieczyszcze w Arodowisku naturalnym. PrzestrzegaB wskazówek producenta dotyczdcych dozowania i przechowywania Arodków. Dodanie Arodka do zmywania 1. Jeli pokrywka pojemnika na rodki do zmywania jest zamknita, nale2y wcisn* przycisk (1). Pokrywka odskoczy. 2. Napeni pojemnik (2) detergentem. Oznaczenia w pojemniku: 20 = ok. 20 ml detergentu 30 = ok. 30 ml detergentu 3. Do programów ze zmywaniem wstpnym konieczne jest dodanie (oprócz dawki do pojemnika) dodatkowej iloci detergentu (5/10 g) na pokrywk pojemnika na rodek do zmywania (3). 4. Dokadnie zamkn* pojemnik pokrywk*. RÓ1NE RODZAJE DETERGENTÓW DO ZMYWANIA Tabletki do zmywania Niektóre z produkowanych tabletek do zmywania rozpuszczaj* si zbyt wolno i zawarte w nich enzymy nie s* wykorzystywane w przypadku krótkich programów. Je2eli stosuj* Pa3stwo tabletki, zalecamy wybieranie du2szych programów. Tabletki nalemy wkeadab do pojemnika na detergenty. Nie wkeadab ich do koszyka na sztubce lub w inne miejsce, gdym oseabi to efekt zmywania. Detergenty skoncentrowane ;rodki do zmywania w zmywarkach mo2na podzieli ze wzgldu na ich skad chemiczny na dwa podstawowe typy: - tradycyjne rodki alkaliczne ze 2r*cymi skadnikami, - niskoalkaliczne koncentraty z naturalnymi enzymami. 23

24 Enzymy w kompaktowych rodkach do zmywania rozpuszczaj* zabrudzenia i s* rozkadane biologicznie. Programy zmywania wykorzystuj* waciwoci enzymów, dziki którym zabrudzenia zostaj* rozpuszczane ju2 w niskich temperaturach, skracaj*c jednoczenie czas nagrzewania wody. Dziki waciwociom kompaktowych rodków do zmywania, w programach z temperatur* 50 o C osi*ga si takie same rezultaty zmywania, jakie uzyskuje si w programach z temperatur* 65 o C. Detergenty kompaktowe Je2eli u2ywaj* Pa3stwo detergent, który zawiera nabyszczacz, nale2y go umieci w pojemniku na rodek do zmywania. W takim przypadku pojemnik na pyn nabyszczaj*cy musi pozosta pusty, aby wykluczy podwójne dozowanie pynu. Nale2y wy*czy wskaenik pynu nabyszczaj*cego. Tabletki do zmywania 3 w 1 Wskazówki ogólne 1. Tabletki do zmywania 3 w 1 zawieraj* detergent, rodek nabyszczaj*cy i sól regeneracyjn*. 2. Przed przyst*pieniem do u2ycia tego typu produktu nale2y najpierw sprawdzi, czy woda w miejscu pod*czenia zmywarki posiada prawidow* twardo (zob. wskazówki producenta detergentu na opakowaniu). 3. Przestrzega zalece3 i wskazówek producenta stosowanego rodka do zmywania. Jeli przy pierwszym zastosowaniu produktu 3 w 1 wyst*pi* jakiekolwiek problemy, nale2y skontaktowa si z dziaem serwisowym producenta rodka do zmywania (numer telefonu podany jest na opakowaniu). Wskazówki specjalne Je2eli zamierzaj* Pa3stwo korzysta z kompaktowych detergentów 3 w 1 nale2y w*czy funkcj 3 w 1. Jeli zaprzestan* Pa3stwo stosowania produktu do zmywania 3 w 1, nale2y wykona nastpuj*ce czynnoci: Wla pyn nabyszczaj*cy oraz wsypa sól regeneracyjn* do waciwych pojemników. Stopie3 twardoci wody ustawi na najwy2sz* mo2liw* warto i wykona od 1 do 3 zwykych cykli zmywania bez naczy3. Twardo wody ustawi na odpowiedni stopie3 w miejscu pod*czenia zmywarki do sieci wodnej. 24

25 TABELA PROGRAMÓW Program 1 P$ukanie i zatrzymanie 2 Intensywny 70 3 Normalny 65 C ze zmywaniem wstpnym 4 Normalny 65 C bez zmywania wstpnego 5 Intensywny 65 C 6 (1) Szybki 30 7 (2) Eco 50 ze zmywaniem wstpnym 8 Szybki 50 C 9 Szklo 45 C Rodzaj naczy* i stopie* ich zabrudzenia Cz'(ciowy wsad do pó.niejszego zmywania Mocno zabrudzone. Garnki, naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Garnki, naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Naczynia sto2owe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Naczynia sto2owe i sztu:ce. Lekko /(wie7o zabrudzone. Naczynia sto2owe, serwisy kawowe i sztu:ce.?rednio zabrudzone naczynia i sztu:ce. Lekko zabrudzone. Naczynia sto2owe, serwisy kawowe i sztu:ce. Normalnie zabrudzone. Delikatna porcelana, naczynia oraz szk2o. Opis cyklu 1 zimne p2ukanie (aby resztki nie przywiera2y do naczy5). Ten program nie wymaga u7ycia detergentu. Gor;ce zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 70 C 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zimne zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Gor;ce zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 65 2 ciep2e p2ukania 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 60 C 1 gor;ce p2ukanie Zimne zmywanie wst'pne Zmywanie zasadnicze do 50 C 1 zimne p2ukanie 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 50 C 1 gor;ce p2ukanie Suszenie Zmywanie zasadnicze do 45 C 1 ciep2e p2ukanie 1 gor;ce p2ukanie Suszenie (3) Parametry eksploatacyjne Zu,ycie energii (w kwh) Zu,ycie wody (w litrach) 0, ,6 1, ,2 1, ,2-1, ,5-1, ,7-0, ,75 0, ,05-0, ,6-0, (1) Idealny do zmywania naczy3 i sztuców bezporednio po niadaniu i obiedzie (AwieMe zabrudzenia). Krótki czas trwania. Program do co- 25

26 dziennego u2ytku w warunkach 4 osobowego gospodarstwa domowego, bezporednio po posiku. (2) Program testowy na zgodno z norm* EN (patrz: Wskazówki dla instytutów kontrolnych. Program nadaje si do u2ywania detergentów z enzymami i pozwala uzyska normalne rezultaty zmywania przy zredukowanym zu2yciu energii elektrycznej (takie, jak w programach z 65 C i przy u2yciu standardowych detergentów). Ni2sza temperatura programu wpynie na wydu2enie czasu zmywania i suszenia. (3) Podane wartoci maj* charakter orientacyjny i s* uzale2nione od cinienia i temperatury wody, a tak2e waha3 napicia sieci elektrycznej. URUCHOMIENIE PROGRAMU ZMYWANIA Wszystkie przyciski s* umieszczone na wewntrznej krawdzi drzwi. Przy wyborze programu nale2y uchyli drzwi zmywarki. 1. SprawdziB, czy kosze sd prawideowo wypeenione, a ramiona natryskowe mogd si= swobodnie obracab. 2. Odkr=ciB zawór wodny. 3. WcisnDB przycisk On/Off (weacz./wyedcz.) WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) (tryb ustawiania). 4. UstawiB i wedczyb program zmywania. Kilka razy wcisn* przycisk wyboru programu (patrz: Tabela programów ), a2 na wywietlaczu pojawi si cyfra odpowiadaj*ca programowi. a) Aby opóvnib czas rozpocz=cia programu: nale2y wcisn* przycisk opóenionego startu, a2 na wywietlaczu pojawi si liczba godzin opóenienia oraz liter* h (np. 1h). Po zamkniciu drzwi rozpocznie si program lub odliczanie ustawionego czasu; do tego momentu mo2na zmieni wprowadzone ustawienia. Zamkn* drzwi zmywarki. a) jeali nie ustawiono opóvnienia startu, program rozpocznie si natychmiast; b) jeali ustawiono opóvnienie startu, rozpocznie si odliczanie (w jednogodzinnych odstpach). Otwarcie drzwi nie zmieni i nie przerwie odliczania. Po upywie ustawionego czasu zmywarka rozpocznie ustawiony program. Po uruchomieniu programu zmywania na pododze pod drzwiami zmywarki pojawi si punktowy sygna optyczny. Pozostanie on w*czony w trakcie programu. 26

27 Je2eli urz*dzenie zostao zainstalowane w wy2szej zabudowie (z zamontowanym cokoem), sygna optyczny nie bdzie widoczny. 5. Przerwanie, zmiana lub kasowanie programu zmywania Program nalemy przerwab TYLKO wtedy, gdy jest to konieczne. Uwaga: Z wntrza zmywarki mo2e wydoby si gor*ca para. Ryzyko oparzenia. OstroMnie otwierab drzwi. Przerwanie trwajdcego programu zmywania Otworzy drzwi zmywarki. Program zatrzyma si. Zamkn* drzwi, program rozpocznie si od miejsca, w którym zosta przerwany. Kasowanie trwajdcego programu zmywania Otworzy drzwi zmywarki. Wcisn* na 3 sekundy przycisk kasowania. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) sygnalizuj*ce, 2e program zosta skasowany i zmywarka znajduje si w trybie ustawiania. Teraz mo2na wybra nowy program zmywania. (Przed wyborem nowego programu prosz sprawdzi, czy w zasobniku znajduje si detergent do zmywania). 6. Kasowanie opóvnionego startu (w trakcie odliczania) Otworzy drzwi zmywarki. Wcisn* na 3 sekundy przycisk kasowania. WskaEnik przycisku programów zostanie podwietlony, a na wywietlaczu pojawi* si dwie poziome kreski (--) sygnalizuj*ce, 2e program zosta skasowany i zmywarka znajduje si w trybie ustawiania. Kasowanie opóenionego startu anuluje tak2e wybrany program zmywania. Teraz mo2na wybra nowy program zmywania. 7. Zakoczenie programu zmywania. Po zako3czeniu programu zmywania urz*dzenie automatycznie zatrzymuje si, rozlega si sygna informuj*cy o zako3czeniu programu. Po zako3czeniu programu zganie sygna optyczny wywietlany na pododze pod drzwiami zmywarki. Nie otwiera drzwi, gdy punkt jest wywietlany. Jeli drzwi nie zostan* otwarte natychmiast po zako3czeniu programu, powietrze bdzie rozprowadzane wewn*trz zmywarki, aby chroni naczynia przed resztkami pary i kroplami wody. Faza cyrkulacji powietrza trwa przez 20 minut, tak dugo, jak zmywarka jest w*czona. Jeli w trakcie tych 20 minut wcinito przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.) lub otwarto drzwi zmywarki system rozprowadzania powietrza zostanie skasowany. Po otwarciu drzwi zmywarki natychmiast po zako3czeniu zmywania, z jej wntrza wydobywa si gor*ca para. Dlatego nale2y zachowa szczególn* ostro2no podczas otwierania drzwi zmywarki. 27

28 Wy*czy zmywark wciskaj*c przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). 8. Wyj=cie naczy ze zmywarki Rozgrzane naczynia nale2y schodzi przed wyjciem ze zmywarki. Najpierw nale2y wyj* naczynia z dolnego kosza, a nastpnie z górnego. W ten sposób zapobiegnie si skapywaniu wody z górnego kosza na dolny. Na ciankach i drzwiach zmywarki mog* si pojawi krople wody stalowe powierzchnie s* chodniejsze ni2 naczynia. Zalecamy wyjcie wtyczki przewodu zasilaj*cego z gniazdka i zakrcenie zaworu wodnego po zako3czeniu programu zmywania i wyjciu naczy3. Funkcja dodatkowa 3 w 1 Funkcj dodatkow* mo2na aktywowa przy wszystkich programach zmywania. Do pojemnika na detergent wo2y tabletk do zmywania 3 w 1. Wcisn* przycisk On/Off (w*cz./wy*cz.). Nacisn* przycisk funkcji dodatkowej 3 w 1, zawieci si odpowiedni wskaenik. Nale2y pamita, 2e wybranie tej funkcji bdzie aktywne do chwili wy*czenia funkcji (przyciskiem 3 w 1 )- wskaenik zganie). Wybra program zmywania i zamkn* drzwi. Program rozpocznie si. W trakcie programu NIE mo2na zmieni/wy*czy funkcji 3 w 1. Aby wy*- czy funkcj 3 w 1 nale2y skasowa trwaj*cy program (patrz wskazówki powy2ej) i wy*czy opcj 3 w 1 wciskaj*c odpowiedni przycisk. W takim przypadku nale2y ponownie ustawi program zmywania. Czas trwania programu mo2e ulec zmianie w przypadku uaktywnienia funkcji dodatkowej 3 w 1. Zostanie on wskazany na wywietlaczu. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Elementy wewntrzne, uszczelki gumowe wokó drzwi zmywarki, pojemnik na detergent i pojemnik na pyn nabyszczaj*cy nale2y czyci regularnie wilgotn* ciereczk*. Nie u2ywa produktów ciernych, szoruj*cych g*bek oraz rozpuszczalników (aceton, trójchloroetylen itp.). Zalecamy w*czenie zmywarki i wykonanie zmywania bez wsadu naczy3 z dodatkiem detergentu (program 65 C) co trzy miesi*ce. Czyszczenie filtrów Filtry nale2y sprawdza i czyci od czasu do czasu. Brudne filtry obni2aj* efekt zmywania. 28

29 1. Otworzy drzwi zmywarki, wyj* dolny kosz. 2. System filtrów skada si z grubego filtra (A/B), mikrofiltra (C) i filtra paskiego (D). Niektóre zmywarki posiadaj jedynie filtr (A), mikrofiltr (C) i filtr p"aski (D). Odblokowa zestaw filtrów za pomoc* r*czki mikrofiltra. 3. Obróci r*czk o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyj*. 4. Przytrzyma uchwyt filtra grubego (A/B) i wyj* razem z mikrofiltrem (C). 5. Oczyci filtry pod bie2*c* wod*. 6. Wyj* filtr paski (D) z podstawy zmywarki i wyczyci z obu stron. 7. Wo2y filtr paski (D) na miejsce. 8. Zo2y filtr gruby z mikrofiltrem (A/B; C) i wcisn* jeden w drugi. 9. Wo2y zestaw filtrów na miejsce i zablokowa, obracaj*c r*czk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a2 do zatrzymania. Sprawdzi, czy filtr paski nie przeszkadza pozostaym elementom. Uwaga! Nie wolno w"cza zmywarki bez filtrów. Nieprawid"owe zamontowanie filtrów bdzie wp"ywa"o ujemnie na rezultat zmywania. Oczyszczenie filtrów jest bardzo wa#ne dla zapewnienia prawid"owej pracy urzdzenia. 29

30 NIGDY nie zdejmowab górnego ramienia natryskowego! Je2eli otwory ramienia zostay zatkane, nale2y je oczyci np. za pomoc* wykaaczki. DEuMsza przerwa w eksploatacji zmywarki Je2eli nie bd* Pa3stwo u2ytkowali zmywarki przez du2szy okres czasu (np. wyjazd na urlop), nale2y wykona nastpuj*ce czynnoci: 1. Wyj* wtyczk z gniazdka i zakrci dopyw wody. 2. Pozostawi uchylone drzwi zmywarki, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. 3. Umy komor zmywarki. Ochrona przed zamarzni=ciem Nale2y zadba o to, aby temperatura w pomieszczeniu, w którym jest ustawiona zmywarka, nie spada poni2ej 0 o C. Je2eli zmywarka bdzie jednak nara2ona na oddziaywanie temperatury poni2ej 0 o C, wtedy nale2y zdj* w*2 dopywowy wody i opró2ni go. Transportowanie zmywarki Od*czy urz*dzenie od zasilania elektrycznego. 1. Zakrci zawór wody. 2. Odkrci w*2 odpywowy i dopywowy. 3. Wysun* zmywark razem z w2ami. Podczas transportu nale2y unika nadmiernego przechylania zmywarki. CO ZROBI5, GDY... Niektóre usterki powstaj* wskutek bdów w czynnociach konserwacyjnych lub niedopatrze3 i mo2na je atwo usun* bez wzywania montera z punktu serwisowego. Dziki poni2szym wskazówkom u2ytkownik jest w stanie zdiagnozowa przyczyn usterki samodzielnie.... pojawiajd si= kody usterek Zmywarka nie rozpoczyna pracy lub zatrzymuje si w trakcie programu. Rozlegaj* si sygnay akustyczne (patrz tabela), a sygna optyczny na pododze pod zmywark* pulsuje (niewidoczny, gdy zmywarka jest zainstalowana w zabudowie wysokiej z cokoem). 30

31 Otworzy drzwi, na wywietlaczu pojawi si kod usterki (patrz poni2sza tabela). Wykona czynnoci przedstawione w poni2szej tabeli. Kod / Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwizanie Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: Zmywarka nie pobiera wody. Zawór jest zablokowany lub zanieczyszczony osadem z wody. Zawór wodny jest zamkni'ty. Filtr w w'7u dop2ywowym jest zatkany. W;7 dop2ywowy jest zagi'ty lub zagnieciony. Oczy(ci: zawór. Odkr'ci: zawór wodny. Oczy(ci: filtr w ko5cówce w'7a dop2ywowego. Prawid2owo u2o7y: w;7 dop2ywowy. Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: Syfon jest niedro7ny. W;7 odp2ywowy jest nieprawid2owo u2o7ony, zgi'ty lub zgnieciony. Usun;: ewentualn; przeszkod' w syfonie. Sprawdzi: pod2;czenie w'7a odp2ywowego. Zmywarka nie odprowadza wody. Na wywietlaczu pojawia si kod usterki: W2;czy2o si' zabezpieczenie przed zalaniem. Zakr'ci: zawór wodny i wezwa: serwis. Po sprawdzeniu powy2szych wskazówek, nale2y wcisn* przycisk wyboru programu i zamkn* drzwi zmywarki. Program zostanie wznowiony. Je2eli kod usterki pojawia si ponownie, nale2y wezwa autoryzowany serwis. W przypadku podwietlenia kombinacji innych wskaeników (nie opisanych powy2ej) nale2y wezwa autoryzowany serwis....problemy z obseugd Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwizanie Zmywarka nie rozpoczyna pracy. Drzwi s; nieprawid2owo zamkni'te. Wtyczka jest nieprawid2owo w2o7ona do gniazdka. Spalony bezpiecznik w domowej instalacji. Modele z funkcj start : ustawiono opó.- nienie startu Zamkn;: drzwi. W2o7y: wtyczk' do gniazdka. Wymieni: bezpiecznik. Je(li naczynie maj; by: natychmiast umyte, nale7y skasowa: ustawione opó.nienie. Podczas pracy zmywarki s$ychab gwizd. Nie (wiadczy to o usterce zmywarki. Zmieni: mark' u7ywanego detergentu. 31

32 ... niezadowalajdcy efekt zmywania Brudne naczynia Wybrali Pa3stwo program nieodpowiedni do stopnia zabrudzenia naczy3. Kosze s* przepenione. Naczynia s* niewaciwie uo2one w koszach i strumie3 wody nie dociera do wszystkich naczy3. Ramiona natryskowe s* zablokowane przez niewaciwie rozo2one naczynia. Filtry na spodzie zmywarki s* zanieczyszczone lub nieprawidowo zao2one. Zastosowano niewystarczaj*c* ilo lub niewaciwy detergent. Detergent jest stary lub stwardniay. Osad wapniowy na naczyniach: brak soli w pojemniku. Bez dodania odpowiedniej soli nie mo2na zmikczy wody lub zmikczacz wody zosta ustawiony nieodpowiednio do twardoci wody w miejscu pod*czenia zmywarki. W*2 odprowadzaj*cy wod jest zablokowany, uszkodzony b*de niewa- ciwie pod*czony. Pokrywka pojemnika na sól nie jest prawidowo dokrcona. Naczynia sd nieodpowiednio osuszone i bez poeysku Poziom pynu nabyszczaj*cego jest zbyt niski Pojemnik na pyn jest pusty. Widoczne Alady odkeadajdcego si= wapnia, biaey nalot na naczyniach lub niebieskawy osad Za du2a dawka pynu nabyszczaj*cego. W tym wypadku nale2y ustawi mniejsze dozowanie pynu. Na talerzach i szklanych naczyniach pozostajd wysuszone krople wody Zbyt maa dawka pynu nabyszczaj*cego. W tym wypadku nale2y zwikszy dozowanie pynu nabyszczaj*cego. Przyczyn* mo2e by równie2 rodek do zmywania. Skontaktowa si z producentem detergentu. Je2eli po wykonaniu opisanych w tabeli czynnoci sprawdzaj*cych, zmywarka nadal nie funkcjonuje lub usterka nie zostaa usunita, nale2y zgosi si do autoryzowanego zakadu serwisowego. Przy zgoszeniu nale2y poda model urz*dzenia (Mod.), numer produktu (PNC) i numer seryjny (Ser.No.) oraz objawy usterki. Numery te znajduj* si na tabliczce znamionowej. Zalecamy zapisanie ich poni2ej: 32

33 Model:... PNC:... Ser. No:... Oryginalne cz=aci zamienne momna nabyb w autoryzowanych zakeadach serwisowych. Serwis i cz=aci zamienne Wszelkie naprawy i specjalistyczne prace konserwacyjne urz*dzenia mog* wykonywa wy*cznie uprawnieni pracownicy autoryzowanych zakadów serwisowych. Do napraw stosuje si wy*cznie oryginalne czci zamienne. Naprawy wykonywane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i uprawnie3 stwarzaj* powa2ne zagro2enie dla u2ytkownika i mog* by przyczyn* powa2- nego uszkodzenia zmywarki. WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH Test wedug normy EN musi by wykonany przy cakowicie wypenionej zmywarce z programem testowym (zob. tabela programów). Test wedug normy EN musi by wykonany przy penym pojemniku z sol* i penym pojemniku z pynem nabyszczaj*cym z programem testowym. PeEny wsad 9-osobowa zastawa stoowa Dozowanie peynu nabeyszczajdcego pozycja 4 (typ III) Dozowanie Arodka do zmywania 5 g + 20 g (typ B) Przyk$ad u$o,enia naczy* w górnym koszu (bez ma$ej miski i miski na sa$atk). Przyk$ad u$o,enia naczy* w górnym koszu (z ma$ misk i misk na sa$atk). 33

34 Przyk$ad u$o,enia naczy* w dolnym koszu. Przyk$ad u$o,enia sztubców w koszyku. Uchwyty na fili,anki: po$o,enie A 34

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA

ELECTROLUX ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI CHODZIARKO ZAMRAARKA ELECTROLUX CHODZIARKO ZAMRAARKA ERB 3115 INSTRUKCJA OBSUGI 2 SPIS TRECI WSKAZÓWKI OGÓLNE... 4 OPIS URZ#DZENIA... 5 PANEL STERUJ#CY... 6 PRZED UYCIEM... 7 OBSUGA ZAMRAARKI... 7 OBSUGA CHODZIARKI... 12 ALARMY

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla

VDM300 WIDEODOMOFON. Zakaz Zakaz demonta u Zakaz kontaktu Nakaz lub zakaz Nakaz wyci gni cia wtyczki z gniazdka. Nie zgina si kabla Instrukcja obsugi wideodomofonu VDM300 Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione VDM300 WIDEODOMOFON VDM300-20150413 Prosz uwanie przeczyta niniejsz instrukcj obsugi (w szczególnoci ostrzeenia

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZMYWARKI DO SZKŁA I NACZY KUCHENNYCH AM900 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Poczwszy od nr seryjnego 8658 0001 WER. 29.09.2008 2 AG-21590-A-09-08 SPIS TRECI Strona 1. WANE UWAGI... 4 2. INSTALACJA... 5

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

AEG SANTO 86378 KG. Instrukcja obs$ugi i instalacji CHODZIARKO-ZAMRAARKA

AEG SANTO 86378 KG. Instrukcja obs$ugi i instalacji CHODZIARKO-ZAMRAARKA AEG CHODZIARKO-ZAMRAARKA SANTO 86378 KG Instrukcja obs$ugi i instalacji 1 2 SPIS TRE)CI Wskazówki dotycz0ce bezpiecze3stwa... 6 Wskazówki dotycz0ce utylizacji... 9 Transport urz0dzenia... 10 Usuni9cie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem

Instrukcja obsługi. SensuAir. Nawilżacz powietrza z odświeżaczem Instrukcja obsługi SensuAir Nawilżacz powietrza z odświeżaczem 3359 1 Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Gratulujemy Ci z okazji zakupu Twojego nowego filtra do powietrza i do aromaterapii SensuAir.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie!

WAGA NAJAZDOWA. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja u ytkownika. Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nast pnej stronie! WAGA NAJAZDOWA NUMER PRODUKTU KPZ 2D wagi magazynowe Instrukcja uytkownika Uwaga! Prosz przestrzega wskaza podanych na nastpnej stronie! Wskazówki dotyczce montau Waga dostarczona jest na palecie. Zaadunek

Bardziej szczegółowo

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA

Classic 390.3. Classic 390.3 INSTRUKCJA OBS UGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVA KA Classic 390.3 INSTRUKCJA OBSUGI NISZCZARKA DOKUMENTÓW NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍ STROJ NÁVOD NA OBSLUHU SKARTOVAKA KASUTUSJUHEND PABERIPURUSTAJA NAVODILO ZA UPORABO UNIEVALEC DOKUMENTOV ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy zawodu: 314[03] Numer zadania: 3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 314[03]-03-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DVL 90 Szanowni Państwo! Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy przekonani, że nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne urządzenie wyprodukowane z najwyższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU OKAP KUCHENNY DU 90 GLASS 2 3 4 5 Opakowanie i wycofanie z eksploatacji Opakowanie Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem przez opakowanie.

Bardziej szczegółowo

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu

SERVO-DRIVE. Instrukcja montażu SERVO-DRIVE Instrukcja montażu Przegląd Obsługa instrukcji montażu Bezpieczeństwo podstawowa zasada Przeznaczenie urządzenia Wskazówki bezpieczeństwa Zmiany w budowie i części zamienne Utylizacja Korpus

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR

SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR SERIA ROCKY ASH-09AIR, ASH-12AIR Nazwy i funkcje elementów pilota Naley zwraca uwag, by midzy pilotem a urzdzeniem gównym nie byo adnych przeszkód. Pilota naley chroni przed wstrzsami i wilgoci. Pilota

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG RR82WEIS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2599456 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany

Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek na rękę, radiowy Eurochron EFAUT 3301, 43 mm x 11 mm, pasek skórzany Nr produktu 672676 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty.

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów)

(podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów. w odniesieniu do poszczególnych poziomów) TIER CZTERY POZIOMY NIEZAWODNOCI (podstawy i wymagania ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonalno systemów klimatyzacji precyzyjnej w odniesieniu do poszczególnych poziomów) 1 Spis treci 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Generator ozonu Wo-500 PPH ELTOM Instrukcja

Generator ozonu Wo-500 PPH ELTOM Instrukcja Generator ozonu Wo-500 PPH ELTOM Instrukcja obsugi Prosimy uwanie przeczyta t instrukcj przed uyciem urzdzenia, zwracajc szczególn uwag na rozdzia OSTRZEE DOTYCZCYCH BEZPIECZESTWA. OSTRZEENIA DOTYCZCE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI MODEL: CR 325A Przedstawiciel na Polskę: DOM BIANCO Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn k/warszawy, tel.: 0 22 720 11 99 Spis treści: 1. Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegarek radiowy Eurochron Nr produktu 672515 Strona 1 z 6 STOSOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA Ten produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konserwacji okuì

Instrukcja konserwacji okuì Instrukcja konserwacji okuì FAVORIT Si-line - System bezpieczeństwa drewno Wszystkie zaczepy i mimo rodowe bolce zamykaj ce nale y smarowaì lub oliwiì! Stosujcie Paœstwo wy cznie smar lub olej bez zawarto

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 312[01]-05-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6 Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! Skrócona instrukcja obsługi Tabela PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ SKRÓCONĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI ORAZ INSTRUKCJE MONTAŻU! W CELU OSZCZĘDZANIA ENERGII PANEL STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI

Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBS UGI Analogowy aparat telefoniczny ogólnego przeznaczenia MODEL KXT 801 INSTRUKCJA OBSUGI 1 OPIS APARATU Rys. 1 1. IN USE] Wskanik linia zajta 2. [NEW] Wskanik nieodebrane poczenie 3. Wywietlacz LCD 4. [UP/+]

Bardziej szczegółowo

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase

Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Stalowy, elektroniczny sejf Xcase Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowego sejfu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP

Instrukcja obsugi kamery internetowej HP Instrukcja obsugi kamery internetowej HP v4.3.pl Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zamieszczone w tym dokumencie mog ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo