UCHWAŁA Nr 1813/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 1813/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2012 ROKU"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1813/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2012 ROKU w sprawie: przyjęcia harmonogramów realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Na podstawie 4 ust.1, pkt 3 oraz ust.2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) oraz w związku z Uchwałą Zarządu Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Zarząd uchwala, co następuje: 1 1. Przyjmuje się harmonogramy realizacji zadań w 2012 roku wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Harmonogramy poszczególnych realizatorów Programu stanowią załączniki do niniejszej uchwały: Nr 1 Harmonogram Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Nr 2 Harmonogram Wojewódzkiego Urzędu Pracy Nr 3 Harmonogram Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Marszałka Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

2 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 1813/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2012 ROKU Przywołane w uchwale uregulowania prawne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego wskazują samorząd województwa jako jeden z podmiotów realizujących Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). W realizacji zadań wynikających z NPOZP uczestniczyć mogą różne podmioty, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu. Zadania dotyczące ochrony zdrowia psychicznego Samorząd Wojewódzkiego realizuje na podstawie przyjętego Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Finansowanie zadań wynikających z cyt. Programu odbywa się na mocy przyjmowanych do realizacji uchwałą Zarządu rocznych harmonogramów opracowywanych przez poszczególnych realizatorów Programu, tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW. Zadania zaplanowane do realizacji w roku 2012 zostały zapisane w Informacji o działaniach zaplanowanych do realizacji na rok 2012 Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata przyjętej przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 marca 2012r. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Leszek Wojtasiak Wicemarszałek

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1813 z dnia 12 kwietnia 2012 roku HARMONOGRAM REALIZACJI "REGIONALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata " w roku 2012 Nazwa realizowanego celu NPOZP: Nazwa zadania : Program upowszechniania zróźnicowanych form pomocy i oparcia społecznego Opis planowanych działań: Lp. Działanie Przewidywane efekty Wskaźniki monitorujący Koorynator Partnerzy/ Współpraca Koszty Żródła finansowania Termin realizacji 1. Konkursy dla organizacji pozarządowych: 1. Modelowe działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore, w tym m.in. służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2.Modelowe działania wspierające opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. 3.Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością. realizacja wybranych celów i priorytów ze Strategii Polityki Społecznej dla do 2020r. liczba zrealizowanych projektów ROPS ,00 zł Środki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Dział 852, Rozdział , Paragraf 2360 I,II,III,IV

4 2. Zebranie informacji w zakresie wsparcia bytowego, mieszkaniowego osób z zaburzeniami psychicznymi korzystajacych z pomocy społecznej informacje o potrzebach w zakresie wsparcia bytowego, mieszkaniowego osób z zaburzeniami psychicznymi korzystajacych z pomocy społecznej komunikat z zebranych danych ROPS Samorząd, samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" funkcja badawcza Obserwatorium Integracji Społecznej, projekt finansowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu III, IV 3. Zebranie danych dotyczących liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, które wymagają wsparcia w formie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle, psychicznie chorych oraz w formie usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy, a także zebranie danych dotyczących liczby osób, które takie wsparcie uzyskały informacje o liczbie osób z zaburzeniami psychiczymi, które wymagają wsparcia w formie pobytu w domach pomocy społecznej dla osób przewlekle, psychicznie chorych oraz w formie usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy, a także zebranie danych dotyczących liczby osób, które takie wsparcie uzyskały komunikat z zebranych danych ROPS samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, WUW projekt POKL "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji",funkcja badawcza projektu Obserwatorium "Koordynacja na Integracji Społecznej, rzecz aktywnej projekt finansowany w integracji" całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu Wokjewództwa III, IV

5 4. Zebranie danych dotyczących liczby osób z zaburzeniami psychicznymi, które korzystają z pomocy społecznej i wymagają wsparcia w środowisku (np. Kluby samopomocy, punkty konsultacyjne) informacje o liczbie osób z zaburzeniami psychicznymi, które korzystają z pomocy społecznej i wymagają wsparcia w środowisku (np. Kluby samopomocy, punkty konsultacyjne) komunikat z zebranych danych ROPS samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL " Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" funkcja badawcza Obserwatorium Integracji Społecznej, projekt finansowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu III, IV 5. Przygotowanie informacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zakresu pomocy społecznej, dostępnych form aktywizacji zawodowej i opieki zdrowotnej na terenie województwa wielkopolskiego i umieszczenie ich na stronie Samorządu. umieszczenie informacji na stronach internetowych Samorządu przygotowanie materiałow do publikacji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotuje informacje z zakresu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi / Wojewódzki Urząd Pracy przygotowanie informacji o dostępnych formach aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi/ Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotuje informacje w zakresie dostępnych w danym roku form opieki zdrowotnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie województwa wielkopolskiego Samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL " Koordynacja na rzecz aktywnej integracji"funkcja informacyjna Obserwatorium Integracji Społecznej, projekt finansowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu III, IV

6 HARMONOGRAM REALIZACJI "REGIONALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata " w roku 2012 Nazwa realizowanego celu NPOZP: Nazwa zadania :Prowadzenie działań ifnormacyjnych o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych Opis planowanych działań: Lp. Działanie Przewidywane efekty Wskaźniki monitorujący Koorynator Partnerzy/ Współpraca Koszty Żródła finansowania Termin realizacji 1. Zebranie danych zastanych o punktach pomocy dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych w województwie wielkopolskim umieszczenie bazy na stronach internetowych Samorządu, upowszechnienie informacji na stronach internetowych Samorządu o dostępnej w województwie pomocy dla ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywiołowych stworzenie bazy danych ROPS, WUW Samorząd Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, NFZ, WUW projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL " Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt finansowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu Wielkopolskie III,IV go

7 HARMONOGRAM REALIZACJI "REGIONALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata " w roku 2012 Nazwa realizowanego celu NPOZP: Nazwa zadania :Program informacyjno-edukacyjny sprzyjający postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2012 Opis planowanych działań: Lp. Działanie Przewidywane efekty Wskaźniki monitorujący Koorynator Partnerzy/współpraca Koszty Żródła finansowania Termin realizacji Szkolenia kadry instytucji pomocy i integracji społecznej dotyczące pracy socjalnej i podejmowania działań aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych uzupełnienie wiedzy na temat zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych liczba szkoleń/liczba osób przeszkolonych ROPS zł projekt systemowy POKL "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce", projekt finansowany ze środków EFS II, III, IV 1. Kampania promocyjnoinformacyjna o charaterze i zasięgu regionalnych upowszechnienie wiedzy na temat zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi liczba kampanii ROPS zł projekt systemowy POKL"Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej w Wielkopolsce", projekt finansowany ze środków EFS III, IV 2.

8 Zebranie informacji na temat konferencji, seminariów skierowanych do określonych grup docelowych w zakresie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi, odbywających się na terenie Wielkopolski upowszechnienie informacji na stronach Samorządu umieszczenie informacji na stronach Samorządu ROPS Samorząd, NFZ, Samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe, WUW, WUP, uczelnie wyższe projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" funkcja informacyjna Obserwatorium Integracji Społecznej,projekt finasowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu II, III, IV 3. Zebranie "dobrych praktyk" z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Wielkopolski upowszechnienie informacji na stronach internetowych Samorządu umieszczenie informacji na stronach Samorządu ROPS Samorząd - Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom,Samorządy gmin i powiatów, organizacje pozarządowe projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" projekt POKL "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji" funkcja informacyjna Obserwatrium Integracji Społecznej, projekt finasowany w całości ze środków EFS bez wkładu własnego Samorządu II, III, IV 4.

9 Organizowanie wizyt studyjnych w placówkach, instytucjach, podmiotach ekonomii społecznej dla pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych wypromowanie "dobrych praktyk" z zakresu ekonomii społecznej/wsparcie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych Liczba wizyt studyjnych/ liczba osób uczestniczących w wizytach ROPS Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi (lider projektu) - projekt CESON (6 wizyt studyjnych) 3 wizyty projekt CESON/3 wizyty projekt Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski projekt POKL "Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski", projekt finansowany ze środków EFS, Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych" - ROPS (partner) - Projekt finansowany ze środków EFS i Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi II, III, IV 5. Rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawsku wykluczenia społecznego na poziomie regionalnym (Partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych) zawiązanie porozumienia podpisane porozumienie Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziała nie Uzależnienio m/rops zł projekt systemowy POKL "Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej w Wielkopolsce', projekt finansowany ze środków EFS III, IV 6.

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały ZWW Nr 1813 /2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - Harmonogram realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Nazwa realizowanego celu NPOZP: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Nazwa zadania: Realizacja Wojewódzkiego Programu Zróżnicowanych Form Wspieranego Zatrudnienia i Przedsiębiorczości Społecznej Dostosowanych do Potrzeb Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Opis planowanych działań: Lp. Działanie Przewidywane efekty 1 Realizowanie przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi: a) konsultacje indywidualne, warsztaty, diagnostyka psychologiczna w zakresie predyspozycji zawodowych, b)zlecenie przez WUP ( otwartego konkursu ofert) organizacjom pozarządowym z terenu województwa wielkopolskiego przeprowadzenia warsztatów aktywizujących dla osób z zaburzeniami psychicznymi wzrost umiejętności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w zakresie poszukiwania zatrudnienia, wzrost motywacji do poszerzania kwalifikacji zawodowych, wzrost skuteczności w podejmowaniu zatrudnienia Wskaźnik monitorujący liczba klientów korzystających z proponowanych usług, liczba przeprowadzonych warsztatów i indywidualnych porad Koordynator Partnerzy Koszty Barbara Kwapiszewska Dyrektor WUP w Poznaniu powiatowe urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe z terenu woj. wielkopolskiego , ,00 Źródła finansowania Fundusz Pracy Dział 853 Rozdział Paragraf 4210 budżet samorządu województwa Dział 853 Rozdział paragraf 2360 Termin realizacji cały rok cały rok

11 2 Realizowanie usług z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy (usługi Eures): a)organizacja Międzynarodowych Dni Pracy 2012, b)organizacja dwóch projektów rekrutacyjnych dla pracodawców zagranicznych doinformowanie zainteresowanych o warunkach życia i pracy w Polsce i za granicą, a także o możliwościach poszukiwania pracy w krajach EOG, poprzez rekrutację oraz bezpośredni kontakt z pracodawcą liczba ofert pracy pracodawców polskich i zagranicznych Barbara Kwapiszewska Dyrektor WUP w Poznaniu pracodawcy zagraniczni, powiatowe urzędy pracy woj. wielkopolskiego, krajowa i zagraniczna kadra Eures , ,00 wojewódzki grant Eures Dział 853 Rozdział Paragraf 4303 cały rok marzec w ciągu roku 3. Dystrybuowanie środków EFS w regionie ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej realizacja projektów w ramach Działania 7.2 PO KL Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznejpoddziałania PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 7.4 PO KL Niepełnosprawni na rynku wsparcie tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej na terenie województwa, między innymi: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej, wsparcie zatrudnienia wspomaganego, zatrudnienia w zakładach aktywizacji zawodowej, nabycie i podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych i społecznych poprzez uczestnictwo w stażach, subsydiowanym zatrudnieniu oraz zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy, rozwój metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym treningu pracy), rozwój działań w zakresie reintegracji zawodowej - poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy liczba dofinansowanych projektów w ramach poszczególnych poddziałań, liczba beneficjentów, którzy zakończą udział w projektach do końca 2012r. Barbara Kwapiszewska Dyrektor WUP w Poznaniu projektodawcy ,00 EFS/BP Dział 853 Rozdział Paragraf 2009 i 6202 Dział 758 Rozdział Paragraf 2007 i 6207 I i IV

12 4. Propagowanie i udostępnianie wiedzy na temat regionalnego rynku pracy: a) udzielanie pracodawcom informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej wynikających z instrumentów wykorzystywanych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, b)wydawanie: biuletynu informacyjnego na temat rynku pracy w Wielkopolsce, udostępnianie informacji na temat szkoleń zawodowych organizowanych przez PUP-y, finansowanych z FP i EFS, c)bieżące monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy i przygotowanie raportu, wzrost wiedzy na temat rynku pracy wśród podmiotów działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, wzrost efektywności usług świadczonych na rzecz tych osób raporty i analizy na temat regionalnego rynku pracy Barbara Kwapiszews ka Dyrektor WUP w Poznaniu powiatowe urzędy pracy i pozostałe instytucje rynku pracy z terenu województwa bez kosztów ,00 bez kosztów zdań bieżących FP Dział 853 Rozdział Paragraf 4300 zdań bieżących cały rok co miesiąc III przygotowanie raportu o zawodach deficytowych i nadwyżkowych w Wielkopolsce, bez kosztów zdań bieżących marzec październik przygotowanie raportu o prognozowanych potrzebach kadrowych oraz rozwoju przedsiębiorstw bez kosztów zdań bieżących październiklistopad

13 5. Promowanie różnorodnych form zatrudnienia wspieranego w instytucjach administracji rządowej i samorządowej przygotowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową WUP na temat form zatrudnienia wspomaganego, wspieranego, przejściowego wzrost wiedzy w zakresie wspieranych form zatrudnienia na rynku pracy, promocja dobrych praktyk dostępne projekty w tym zakresie Barbara Kwapiszews ka Dyrektor WUP w Poznaniu powiatowe urzędy pracy woj. wielkopolskiego, ROPS, PFRON bez kosztów zdań bieżących w ciągu roku

14 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY - Harmonogram realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Nazwa realizowanego celu NPOZP: Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi. Nazwa zadania: Prowadzenie kampanii szkoleniowo- informacyjnej adresowanej do pracodawców, promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi. Opis planowanych działań: Lp. Działanie Przewidywane efekty Wskaźnik monitorujący 1. Działania informacyjno liczba opracowań, szkoleniowe, skierowane analiz, spotkań do podmiotów w regionie informacyjnych w tym do pracodawców: a) wybrane opracowania i analizy: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego, rocznik 2010/2011 na rynku pracy, Raport dot. sytuacji gospodarczej subregionów województwa wielkopolskiego, Badanie dot. kondycji MSP w regionie, Raport dotyczący prognozowanej sytuacji na regionalnym rynku pracy, z perspektywy województwa oraz wzrost wiedzy ułatwiającej podejmowanie decyzji związanych z aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym z zaburzeniami psychicznymi), wzrost zachowań prospołecznych, ułatwiających włączanie tych osób w aktywne funkcjonowanie na rynku pracy Koordynator Partnerzy Koszty Źródła finansowania Barbara instytucje rynku Kwapiszewska pracy Dyrektor WUP w Poznaniu 4 000,00 bez kosztów ,00 bez kosztów FP Dział 853 Rozdział Paragraf 4300 zdań bieżących budżet środków europejskich/ JST Dział 853 Rozdział Paragraf 4307 i 4309 zdań bieżących Termin realizacji marzec styczeń-luty kwiecień październiklistopad

15 z perspektywy lokalnych rynków pracy, b) rozpowszechnianie opracowań i raportów na stronie internetowej, c)organizowanie spotkań szkoleniowych na temat możliwości wykorzystywania środków z EFS bez kosztów ,00 zdań bieżących dotacja celowa / JST Dział 853 Rozdział Paragraf 4218; 4219; 4308; 4309 cały rok sukcesywnie w ciągu roku

16 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIŁANIA UZALEŻNIENIOM UMWW - HARMONOGRAM REALIZACJI "REGIONALNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata " w roku 2012 Nazwa realizowanego celu NPOZP: CEL GŁÓWNY 1: PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM Cel szczegółowy: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu Nazwa zdania: promowanie ochrony zdrowia psychicznego Opis planowanych działań:ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych; wykłady i spotkania w wybranych szkołach gimnazjalnych i liceach na terenie większych miast województwa wielkopolskiego (Poznan, Kalisz, Leszno, Kalisz, Piła); kampania społeczna Lp. Działanie Przewidywane efekty 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów ochrony zdrowia psychicznego, zwiększenie wiedzy na temat zapobiegania występowania chorobom psychicznym Wskaźniki monitorujący liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie;liczba programów zgłoszonych do konkursu;liczba uczestników programu, rodzaje podjętych działań w obszarze zdrowia psychicznego Koorynator Partnerzy Koszty DZ UMWW NGO, DO UMWW ,00 Rozdział Paragraf 2360 Żródła finansowania Termin realizacji budżet WW marzec - grudzień 2. Opracowanie programu edukacyjnego dostosowanie projektu programu MZ do potrzeb województwa, wzrost umiejętności pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami przez pielęgniarki środowiskowe-rodzinne opracowany program DZ UMWW Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i środowiskowo - rodzinnego 2.500,00 Rozdział Paragraf 4300 oraz Rozdział Paragraf 4170 budżet WW czerwiec - grudzień

17 3. Opracowanie programu edukacyjnego poszerzenie wiedzy i umiejętnosci pielęgniarek środowiskowychszkolnych w zakresie promocji zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej opracowany program DZ UMWW Konsultanci wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego i praktyki pielęgniarek środowiskowoszkolnych 2.500,00 Rozdział Paragraf 4300 oraz Rozdział Paragraf 4170 budżet WW czerwiec - grudzień 4. Kampania społeczna przybliżenie zagadnień ochrony zdrowia psychicznego, ulotki, plakaty, spot TV, biuletyn liczba plakatów, ulotek spotów, godziny nadawania, zasięg terytorialny DZ UMWW, Konsultant wojewódzki, GM ROPS, GM ,00 Rozdzial Paragraf 4300 budżet WW marzecwrzesień

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL

MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL MoŜliwości kształcenia pracowników i realizacji projektów społecznych w ramach POKL Aleksandra Mykowska Konferencja Jakość usług świadczonych na rzecz osób starszych w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2012/2013

HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ w latach 2012/2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/172/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2012 r. HARMONOGRAM REALIZACJI WOJEWÓDZKIEJ STRATEGII POLITYKI SPOŁECZNEJ 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU

ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU ZAŁĄCZNIK 2 STRUKTURA BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM NA KONIEC GRUDNIA 2004 ROKU NA TLE STRUKTURY W KRAJU POLSKA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych %

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku.

Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i samorządu. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Razem w działaniu partnerstwo organizacji pozarządowych i. Lubycza Królewska 19 grudnia 2014 roku. Definicje: 1. Partnerstwa 2. Pakty 3. Synergia Lokalna Partnerstwa Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 grudnia 2014 r.

z dnia 5 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 517/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji Formularz konsultacji 1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): Uchwała s sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY Projekt z dnia 20 lutego 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 2012 r. w sprawie w sprawie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ZWIERZYN z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Zwierzyn na lata 2015-2018. Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Wykaz wydarzeń zaplanowanych w roku 2017.w ramach projektu Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim L.P. NAZWA FORMY WSPARCIA 1. Sieć współpracy OWES 2. Sieci współpracy PES ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU

UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU UCHWAŁA Nr 2272 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 02 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2012 roku Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności.

Priorytet I: Profilaktyka i ograniczanie skutków niepełnosprawności. Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020.

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE

Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Organizacje pozarządowe zajmujące się opieką nad niepełnosprawnymi w nowej perspektywie finansowej UE Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 19 stycznia 2015 Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko- Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cel Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 925/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 roku

Uchwała nr 925/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2011 roku Uchwała nr 925/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie: zlecenia do realizacji, w trybie małych grantów, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 274/XXXII/2017 RADY GMINY CZERWONAK zmieniająca uchwałę nr 352/XLIII/2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Poznań, 20 maja 2013 r.

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020. Poznań, 20 maja 2013 r. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 Poznań, 20 maja 2013 r. RODZINA w Strategii Polityki Społecznej: dzieci i młodzież osoby starsze osoby niepełnosprawne osoby

Bardziej szczegółowo