UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

2

3 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego II. Studia i studenci III. Sprawy pracownicze IV. Nauka i wspó³praca regionalna V. Wspó³praca zagraniczna VI. Finanse VII. Gospodarka maj¹tkiem VIII. Biblioteka G³ówna IX. Wydawnictwo X. Archiwum i Muzeum UWM XI. Obs³uga informatyczna uniwersytetu XII. Dzia³alnoœæ medialno-promocyjna Spis tabel i rysunków

4

5 Wstêp Sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni dotyczy okresu od 1 wrzeœnia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. i obejmuje zarazem pierwszy rok obowi¹zywania Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). W okresie sprawozdawczym umocniono akademickoœæ uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego i poprawiaj¹c zdecydowanie wyniki oceny parametrycznej jednostek podstawowych. Wydzia³ Humanistyczny uzyska³ 29 maja 2006 r. uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Obecnie Uniwersytet posiada 10 uprawnieñ habilitacyjnych i 14 doktorskich. Pod koniec minionego roku akademickiego (22 sierpnia 2006 r.) otrzymaliœmy informacjê o zatwierdzeniu przez ministra nauki i szkolnictwa wy szego kategoryzacji jednostek naukowych, z której wynika, e wydzia³y: Nauki o ywnoœci, Medycyny Weterynaryjnej, Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Rybactwa, Bioin ynierii Zwierz¹t, Humanistyczny i Teologii zaliczone zosta³y do I kategorii jednostek naukowych w ocenie parametrycznej Komisji Badañ na rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki. Wydzia³y: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Nauk Spo³ecznych i Sztuki uzyska³y kategoriê II. Do III kategorii zakwalifikowano wydzia³y: Biologii, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Czwart¹ kategoriê przyznano Wydzia³owi Nauk Technicznych. W porównaniu z ocen¹ sprzed czterech lat 10 wydzia³ów poprawi³o swoje pozycje o jedn¹, dwie, a nawet trzy kategorie, 3 wydzia³y zachowa³y stan dotychczasowy zaœ w jednym wypadku kategoriê obni ono. To niebywa³y sukces, wieñcz¹cy zakoñczenie kadencji rektorskiej Dostosowuj¹c uczelniane akty normatywne do nowej Ustawy..., opracowano statut uczelni, który wejdzie w ycie od 1 paÿdziernika 2006 r., oraz wiele regulaminów porz¹dkuj¹cych tok studiów, w tym doktoranckich. Po odbyciu szeregu debat senackich nad rozwojem uniwersytetu w obszarach nauk: spo³ecznych, humanistycznych, œcis³ych, technicznych i przy- 5

6 rodniczych przygotowano dobre podstawy do opracowania krótko- i d³ugoterminowej strategii rozwoju Uniwerystetu. Z myœl¹ o m³odych ludziach, o mieszkañcach Olsztyna i regionu Warmii i Mazur powo³ane zosta³o na uczelni Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej. Pierwszy rok studiów od 1 paÿdziernika rozpoczê³o studentów i 65 uczestników studiów doktoranckich. W minionym roku akademickim mury uczelni opuœci³o 6900 absolwentów, a na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiowa³y osoby. Uwzglêdniaj¹c ponadto doktorantów (465), s³uchaczy studiów podyplomowych (3250) i pracowników (3500), warto zauwa yæ, e ca³a spo³ecznoœæ akademicka liczy³a ponad osób. W minionym roku Uniwersytet zosta³ w³aœcicielem i organem za³o ycielskim 23 Gimnazjum Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie i XII Liceum Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie (w szko³ach tych uczy siê 180 uczniów). Infrastruktura Uniwersytu zosta³a wzbogacona o nowy gmach Centrum Nauk Humanistycznych oraz nowoczesne laboratorium drobiarstwa wraz z kompleksem obiektów agrotechnologii w Ba³dach. Przygotowane te zosta³y wnioski na nowe zadania inwestycyjne do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej w latach , oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Doceniam wk³ad wszystkich pracowników w rozwój Uniwersytetu i doskonalenie jego uprawnieñ akademickich. Dziêkujê spo³ecznoœci za urzeczywistnianie misji Uniwersytetu. Szczególnie pragnê podziêkowaæ cz³onkom Senatu Akademickiego, Komisji Senackich i Uczelnianych. Serdecznie dziêkujê za wytrwa³¹ pracê dla dobra uczelni kolegiom dziekañskim i radom wydzia³ów. S³owa podziêkowania kierujê pod adresem zwi¹zków zawodowych za wspó³pracê i dostrzeganie potrzeb pracowniczych. Za kolejny rok dobrej pracy dziêkujê wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obs³ugi, a tak e m³odzie y studenckiej za owocn¹ wspo³pracê z Uniwersytetem. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê moim najbli szym wspó³pracownikom prorektorom, kanclerzowi, pani kwestor, kierownikom biur administracji uczelni. Wiem, e bez zaanga owania i rzetelnej pracy wszystkich wype³nianie zadañ stawianych przed Uniwersytetem i osi¹ganie sukcesów nie by³oby mo liwe. Szczególnie serdecznie dziêkujê prof. dr. hab. Stanis³awowi Achremczykowi, który z up³ywem kadencji zakoñczy³ sprawowanie funkcji prorektora ds. promocji. Liczê na kontynuowanie dobrej wspó³pracy z profesorem i jego merytoryczn¹ pomoc przy realizacji powierzonych zadañ. 6

7 W sprawozdaniu opracowanym przez Wydawnictwo UWM oraz Biuro Informacji i Promocji Uczelni wykorzystano materia³y przygotowane przez jednostki administracji: Biuro Rektora, Biuro ds. Kadr i Spraw Socjalnych, Biuro Nauki i Programów Regionalnych, Biuro ds. Kszta³cenia i Spraw Studenckich, Kanclerza, Kwestora, Centrum Informatyczne, Biuro Informacji i Promocji Uczelni, a tak e jednostki ogólnouczelniane: Bibliotekê G³ówn¹, Wydawnictwo UWM, Archiwum. Swoje raporty z³o y³y równie : Akademickie Centrum Mediów i OLMAN. Informacje zawarte w sprawozdaniu zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie komisje senackie i uzyska³y akceptacjê poszczególnych prorektorów. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 7

8 Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 czerwca 2006 r. z okazji Œwiêta Uniwersytetu Szanowni Pañstwo! Coroczne Œwiêto Uniwersytetu i tradycyjne ju z tej okazji promocje doktorskie, s¹ szczególn¹ sposobnoœci¹, by z refleksj¹ spojrzeæ na dorobek uczelni pod k¹tem rozwoju kadry. Powodów do dumy i radoœci mamy wiele. Uniwersytet zaczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ, maj¹c 380 profesorów i doktorów habilitowanych. Profesorowie i doktorzy habilitowani s¹ dzisiaj 475-osobow¹ spo³ecznoœci¹. Od czasu rozpoczêcia dzia³alnoœci w uniwersytecie wypromowano 674 doktorów, 96 doktorów habilitowanych, 100 osób otrzyma³o tytu³y profesorskie. Dziœ mamy kolejny powód do satysfakcji. Grupa 187 osób (152 doktorów i 35 doktorów habilitowanych), ubranych w tradycyjne togi, symbol uczonego, odbierze za chwilê swoje dyplomy i gratulacje. Szanowni Pañstwo! Kadra decyduje o miejscu uczelni w kraju i na œwiecie. Brzmi to mo e jak truizm, ale de facto kadra jest fundamentem funkcjonowania ka dej uczelni wy szej. Nauczyciele akademiccy w naszej uczelni s¹ grup¹ tak liczn¹ i ró norodn¹, i firmuj¹ a 40 kierunków kszta³cenia. Zapewniaj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora na 11 wydzia³ach w 6 dziedzinach i 14 dyscyplinach naukowych. Do niedawna uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiada³o 8 wydzia³ów w 5 dziedzinach i 9 dyscyplinach. Do niedawna, gdy z wielk¹ satysfakcj¹ pragnê poinformowaæ Pañstwa, i Prezydium Centralnej Komisji podjê³o w ostatnich dniach maja decyzjê o przyznaniu Wydzia³owi Humanistycznemu uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii. S¹ to wiêc ju nasze dziesi¹te uprawnienia habilitacyjne, a czwarte uzyskane w UWM. Uzyskanie tych uprawnieñ zawsze by³o dla nas spraw¹ priorytetow¹ i presti ow¹. Teraz musimy skoncentrowaæ siê na zdobywaniu kolejnych uprawnieñ, zw³aszcza do doktoryzowania w dziedzinie nauk prawnych, ekonomicznych i matematycznych. Szanowni Pañstwo! W jednym z wczeœniejszych wyst¹pieñ mówi³em o etosie profesora, dziœ jednak w chwili tak uroczystej, kiedy na sali mamy wielu promotorów profesorów, a tak e ich wychowanków, z których czêœæ bêdzie w przysz³oœci profesorami chcia³bym wróciæ do tej jak e wa nej kwestii. 8

9 aciñskie professor t³umaczone pierwotnie jako nauczaj¹cy publicznie, a przypisywane osobom o nadzwyczajnych predyspozycjach, ewoluowa³o tak, i oznacza³o cz³owieka wszechstronnie doskona³ego. Profesor od zawsze by³ niekwestionowanym autorytetem, niedoœcignionym wzorem. By³ te uniwersyteck¹ osobowoœci¹. Oprócz kompetencji naukowej posiada³ inne kwalifikacje, kwalifikacje etyczne i intelektualne. Pe³ni³ rolê jak okreœli³by to prof. Tadeusz Kotarbiñski opiekuna spolegliwego czyli kogoœ, komu w ka dej sytuacji mo na zaufaæ i kto jest nie tylko wykszta³cony, ale i m¹dry, kto nie tylko du o wie i du o umie, ale i du o rozumie. Profesor czêsto by³ twórc¹ szko³y, skupia³ wokó³ siebie m³odych, utalentowanych ludzi, grono wyznawców i jednoczeœnie spadkobierców jego teorii. Prowadzi³ z nimi badania, ale te przekazywa³ wiedzê spoza kanonu swojej dyscypliny. Profesor swoim wzorem, postaw¹, przyk³adem realizowa³ trzecie, jak e wa ne powo³anie ka dego uniwersytetu, mianowicie jego powo³anie wychowawcze. Szanowni Pañstwo! W ostatnim okresie sytuacja spo³eczna, ekonomiczna i polityczna w kraju sprawi³a, e stajemy siê œwiadkami pewnego rodzaju kryzysu, jaki dotyka profesora. Powszechna denobilitacja ycia intelektualnego, upadek elit, nie ominê³y równie uniwersytetu. Niestety, bywa tak, e zamiast szkó³ znamienitych profesorów mamy niekiedy korporacje uczonych i wspólnoty interesu ekonomicznego, a nie prawdziwie akademickiego. A przecie jeszcze nie tak dawno sami byliœmy uczniami (mówiê tu tak e o sobie) osób wybitnych, profesorów bêd¹cych wielkimi indywidualnoœciami. Obraz wspó³czesnego uniwersytetu w sposób krytyczny, ale te musimy to przyznaæ prawdziwy, nakreœli³ prof. Tadeusz S³awek, który napisa³, e w zat³oczonych salach milknie g³os mistrza, ustêpuj¹c pola g³osowi instruktora. Pracuj¹cy na kilku etatach profesor nie uczy ju niczego poza w¹sko rozumianym zestawem profesjonalnych zaleceñ i faktów, nie uczy, lecz w³aœnie instruuje. Nie edukacja lecz training staje siê coraz wiêksz¹ pokus¹ dla uniwersytetu. Dodam do tego, e osobn¹ spraw¹ jest te kryzys lojalnoœci wobec swojej Alma Mater. Dotyczy to tak e nas, ale nie rozszerzam tego w¹tku w tej chwili ze wzglêdu na œwi¹teczny charakter dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Pañstwo! Presti profesora nie mo e cierpieæ wskutek dewaluacji wartoœci stanowi¹cych o etosie uczonego. Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, maj¹c œwiadomoœæ, i autorytet uczelni zale y od autorytetów indywidualnych, w trosce o kadrê, przyj¹³ 29 kwietnia 2005 r. uchwa³ê w sprawie etycznych zasad postêpowania pracowników Uniwersytetu, wskazuj¹c tym samym wszystkim nauczycielom akademickim wzór w³aœciwej po- 9

10 stawy. Przestrzegajmy jej! My dzisiejsi promotorzy b¹dÿmy wzorami tych profesorów, którzy myœl¹ o swoich nastêpcach, którzy nie tylko rozwijaj¹ siê sami, ale te s³u ¹ swoj¹ wiedz¹ i m¹droœci¹ innym. Kadra wartoœciowa to taka, która obok osi¹gniêæ naukowych ma wielk¹ podbudowê moraln¹. Doktorzy, którzy dzisiaj odbieraj¹ dyplomy, doœwiadczyli ju satysfakcji z pierwszych sukcesów naukowych, których serdecznie im gratulujê. Mo ecie Pañstwo byæ dumni, gdy doktorat jest podstaw¹, solidnym fundamentem dalszego awansu naukowego. Trzeba jednak przyznaæ, e jest te pewnym zobowi¹zaniem do wzorcowej postawy. Na zakoñczenie drodzy m³odzi doktorzy chcia³bym podkreœliæ, e bycie doktorem, czyli mistrzem, to przedsionek do profesury. Wzorami, z których mo ecie i powinniœcie Pañstwo czerpaæ, s¹ Wasi promotorzy, osoby o wielkim autorytecie, uczeni, którzy myœl¹ o swoich nastêpcach, którzy nie tylko rozwijaj¹ siê sami, ale te s³u ¹ swoj¹ wiedz¹ i m¹droœci¹ innym. Leonardo da Vinci na s³ynne pytanie: Czemu tak siê trudzisz?, odpowiedzia³: Raczej œmieræ ni znu enie. Nie jestem syt s³u enia. Nie znu ê siê pomaganiem. yczê Pañstwu, by to przes³anie towarzyszy³o Wam przez ca³e ycie, wspierane rzeteln¹, uczciw¹ prac¹ i najwy szymi wartoœciami moralnymi. yczê, byœcie byli wielkimi indywidualnoœciami, prawdziwymi osobowoœciami uniwersyteckimi, byœcie z sukcesem realizowali swoje pasje zawodowe, ale te cieszyli siê szczêœciem rodzinnymi i osobistym. 10

11 Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006 Szanowni Pañstwo! Staro ytni mawiali ars longa, vita brevis. ycia nie starczy, by poznaæ bogactwo otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Takiego w³aœnie bogactwa zmian doœwiadczamy dziœ, inauguruj¹c po raz siódmy rok akademicki na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczelnia nasza, tak jak i inne w kraju, rozpoczyna dzia³alnoœæ w nowej sytuacji politycznej, tu po wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Doczekaliœmy siê wreszcie nowego prawa o szkolnictwie wy szym, które nak³ada na nas obowi¹zek sprostania kolejnym i wielkim wyzwaniom. Nowego ducha w ycie uczelni i swoich wydzia³ów wnios¹ tak e nowi dziekani, którzy od miesi¹ca sprawuj¹ swoje funkcje, a których, pozwol¹ Pañstwo, przedstawiê. Wydzia³em Bioin ynierii Zwierz¹t kierowaæ bêdzie prof. W³adys³aw Kordan, Wydzia³em Biologii prof. Czes³aw Ho³dyñski, Wydzia³em Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prof. Krzysztof Œwi¹tek, Wydzia³em Humanistycznym prof. Norbert Kasparek, Wydzia³em Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa prof. Józef Tworkowski, Wydzia³em Matematyki i Informatyki prof. Szczepan Brym, Wydzia³em Medycyny Weterynaryjnej prof. Wojciech Szweda, Wydzia³em Nauk Ekonomicznych prof. Eugeniusz Niedzielski, Wydzia³em Nauk Spo³ecznych i Sztuki prof. Andrzej Olubiñski, Wydzia³em Nauk Technicznych prof. Tadeusz Rawa, Wydzia³em Nauki o ywnoœci prof. Stefan Ziajka, Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Rybactwa prof. Miros³aw Krzemieniewski, Wydzia³em Prawa i Administracji prof. Stanis³aw Pikulski i Wydzia³em Teologii ksi¹dz prof. Cyprian Rogowski. Szanowni Pañstwo! Nazwê uniwersytet, wywodz¹c¹ siê od ³aciñskiego s³owa universitas, t³umaczy siê jako powszechnoœæ nauk i umiejêtnoœci. Œredniowieczne uniwersytety mia³y w swej strukturze cztery wydzia³y, a dziœ gdy wiedza jest daleko bogatsza i rozleglejsza wydzia³ów jest wiêcej, tak e trudno wszystkie pomieœciæ w strukturze jednej uczelni. Ale miano uniwersytetu wspó³czeœnie chcemy nadaæ tylko tym uczelniom wy szym, które mieszcz¹ w sobie szeroki wachlarz wiedzy z ró nych dziedzin i dyscyplin naukowych. I nie rzecz w tym, czy uczelnia liczy setki czy tysi¹ce studentów, ale w tym, czy w programie edukacji daje studentom szerok¹ perspektywê poznawcz¹, daleko wykraczaj¹c¹ poza w¹sk¹ specjalizacjê. Uchwalone Prawo o szkolnictwie wy szym nazwê uniwersytet pojmuje bardzo szeroko, ale zastrzega j¹ dla najlepszych polskich uczelni. 11

12 Trzeba na to zwróciæ szczególn¹ uwagê ju dzisiaj. Wed³ug Prawa o szkolnictwie wy szym wyraz uniwersytet mo e byæ u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne maj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, spo³ecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Wielokrotnie w trakcie spotkañ w ró nych gremiach akademickich zwraca³em uwagê na to, e o miejscu naszego uniwersytetu w polskiej nauce, wœród polskich uczelni, i nie tylko polskich, decyduj¹ badania naukowe, które przek³adaj¹ siê na rozwój kadrowy i na pozyskanie uprawnieñ do promocji kadr naukowych. Stworzyliœmy model uniwersytetu odpowiadaj¹cy duchowi nowego prawa. Przed nami jednak kolejne wyzwania. Czeka nas praca nad uzyskaniem uprawnieñ do nadawania stopnia doktora zw³aszcza w dziedzinie nauk matematycznych, prawnych i ekonomicznych. Cieszymy siê, e Wydzia³ Nauk Spo³ecznych i Sztuki otrzyma³ w minionym roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Staramy siê o rych³e uzyskanie uprawnieñ habilitacyjnych z historii i teologii. Dziêki temu szeroko rozumiane nauki humanistyczne równowa y³yby osi¹gniêcia nauk przyrodniczych, o co tak usilnie zabiegamy od kilku lat. Szanowni Pañstwo! Nowe Prawo o szkolnictwie wy szym wprowadza trzy stopnie studiów. Studia pierwszego stopnia, dawniej zwane licencjackimi lub in ynierskimi, umo liwiaj¹ uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci w okreœlonym zakresie kszta³cenia, przygotowuj¹ do pracy w okreœlonym zawodzie. Studia drugiego stopnia magisterskie umo liwiaj¹ uzyskanie wiedzy specjalistycznej i przygotowuj¹ do pracy twórczej. Wychodz¹c naprzeciw postulatom œrodowisk akademickich, w tym i naszego uniwersytetu, ustawa wprowadza studia trzeciego stopnia studia doktoranckie. Studia te nie tylko umo liwiaj¹ uzyskanie zaawansowanej wiedzy w okreœlonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, ale przygotowuj¹ do samodzielnej pracy badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. St¹d dziœ obecnoœæ na naszej uroczystoœci doktorantów, którzy wspólnie ze studentami z³o ¹ œlubowanie. Nowe uregulowania, wynikaj¹ce z ustawy, nak³adaj¹ na nas obowi¹zek ogromnej pracy legislacyjnej: stworzenia statutu uczelni oraz wielu regulaminów wewnêtrznych. Wprowadzona zostanie te studencka legitymacja elektroniczna. Suplement do dyplomu wydawany bêdzie tak e w jêzyku angielskim. Uniwersyteckie studia, nawi¹zuj¹c do podstawowej idei uniwersytetu, maj¹ daæ m³odym ludziom nie tylko okreœlon¹ wiedzê, ale pe³ne wykszta³ce- 12

13 nie tak szerokie, by pozwala³o absolwentom podj¹æ pracê czy funkcjê spo- ³eczn¹ wykraczaj¹c¹ poza umiejêtnoœci czysto zawodowe. Pamiêtamy tak e o m³odszych pokoleniach. Z myœl¹ o nich powo³aliœmy w³aœnie gimnazjum i liceum akademickie. Jest to efekt naszej wspó³pracy z Pañstwem Mari¹ i Georgiem Dietrichami, którzy przez rok walczyli, by gimnazjum i liceum sta³o siê czêœci¹ Uniwersytetu. Tak e dziêki finansowemu wsparciu Pañstwa Dietrich uroczyœcie otworzyliœmy wczoraj 400-osobow¹ aulê w Centrum Nauk Humanistycznych. Szanowni Pañstwo! Uniwersytet, bêd¹cy wspólnot¹ profesorów i studentów, daje tym ostatnim tak e okreœlon¹ formacjê kulturow¹ i obywatelsk¹. Do tradycji uniwersytetów nale y budowanie szerokiej wspólnoty nie tylko wewn¹trz uczelni, ale tak e poza ni¹. Ow¹ szerok¹ wspólnotê uzyskuje siê poprzez organizowanie sta y oraz wymianê pomiêdzy profesorami i studentami ró nych szkó³ wy szych, i to z wielu krajów, tak by student i m³ody naukowiec stawali siê obywatelami œwiata. Szanowni Pañstwo! Zadania uczelni w najbli szym roku realizowaæ bêdzie 3000 pracowników, wœród których 1850 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa profesorów i doktorów habilitowanych to ju niemal e 500 osób. Ciesz¹ awanse naukowe w minionym roku dziewiêciu nauczycieli uzyska³o tytu³y profesorskie, dziewiêædziesi¹ty tytu³ w Uniwersytecie uzyska³a Lidia W¹do³owska. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w ostatnim roku uzyska³o 19 osób (trzy habilitacje s¹ w trakcie zatwierdzania), a 69 osobom nadano stopieñ naukowy doktora. Szanowni Pañstwo! Taka jest uniwersytecka wizja przemiany m³odych ludzi w dojrza³ych i przygotowanych do podejmowania wa nych zadañ spo³ecznych. Uniwersytecka formacja cz³owieka jest ogromnym dziedzictwem europejskim i atutem, który sprawia, e uniwersytet nie traci na atrakcyjnoœci we wspó³czesnym œwiecie. Konstatujê z radoœci¹, e edukacja staje siê coraz bardziej dostêpna, e ci¹gle roœnie liczba studentów, a w proces dydaktyczny wprzêgane s¹ nowoczesne techniki informatyczne. Z myœl¹ o m³odych ludziach, o mieszkañcach Olsztyna i regionu Warmii i Mazur powo³aliœmy podczas ostatniego posiedzenia Senatu Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej. Techniki komputerowe, Internet, tak g³êboko ju dziœ obecne w yciu naukowym, musz¹ byæ zespolone tak e z yciem gospodarczym i administracyjnym. Kszta³c¹c spo³eczeñstwo, musimy tak e to spo³eczeñstwo nauczyæ pos³ugiwania siê nowoczesnymi technologiami informatycznymi. 13

14 Szanowni Pañstwo! Uniwersytet by³, jest i powinien byæ miejscem poszukiwania i g³oszenia prawdy, a g³osz¹c prawdê, staje siê szko³¹ wychowania obywatelskiego. Proszê pozwoliæ na osobist¹ refleksjê. W moim yciu szko³a wy sza odegra³a wa n¹ rolê w kszta³towaniu pogl¹dów, postaw i umiejêtnoœci kierowniczych. Dlatego podj¹³em trudn¹ decyzjê kandydowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wyborach zosta³em obdarzony du ym kredytem zaufania przez ludzi, dla których autorytet profesora, rektora pozostaje nadal wa nym, a byæ mo e najwa niejszym z autorytetów. Tego zaufania postaram siê nie zawieœæ. Wkraczaj¹c w œwiat polityki oceniany dziœ nie najlepiej chcê go choæ w czêœci zmieniæ, zaœ zmieniaj¹c, pragnê s³u yæ spo³ecznoœci mojego Uniwersytetu, gdy jego dobro jest dla mnie dobrem nadrzêdnym. Szanowni Studenci i Doktoranci! Pierwszy rok studiów w naszej uczelni rozpoczyna dzisiaj bardzo liczna grupa ponad 11 tysiêcy osób, w tym 65 to uczestnicy studiów doktoranckich. Ogó³em w roku akademickim 2005/2006 studiowaæ bêdzie w naszej uczelni prawie 39 tysiêcy osób. Warto te wspomnieæ, e tylko w minionym roku akademickim mury uczelni opuœci³o oko³o 7 tysiêcy absolwentów. Dane te obrazuj¹ rozmiar dzia- ³alnoœci edukacyjnej Uniwersytetu. Ponadto jak wspomnia³em podjêliœmy siê prowadzenia liceum akademickiego oraz gimnazjum akademickiego. W szko³ach tych uczy siê obecnie 180 osób. Droga M³odzie y! Rozpoczynaj¹c dziœ studia na naszej uczelni, wpisujecie siê w historiê Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stajecie siê jednym z uniwersyteckich pokoleñ, którym wiedza odkryta i nabyta nakazuje stawianie coraz dalszych pytañ i wytyczanie nowych obszarów badañ. Stajecie siê tymi, którzy próbuj¹ sprostaæ odwiecznemu d¹ eniu cz³owieka do doskona³oœci i poznawania tajemnic otaczaj¹cej go przyrody, œwiata i wszechœwiata. yczê wam wszystkim, by niezwyk³a droga, któr¹ zaczynacie pod¹ aæ, przynios³a wiele satysfakcji i radoœci, by towarzyszy³y wam sukcesy i osobiste szczêœcie. Ca³ej spo³ecznoœci akademickiej yczê z okazji dzisiejszej inauguracji radoœci w yciu osobistym, satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyœlnoœci. Rok akademicki 2005/2006 og³aszam za otwarty. 14

15 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego W roku akademickim 2005/2006 (1 wrzeœnia 2005 r. 31 sierpnia 2006 r.) Senat Akademicki przyj¹³ 100 uchwa³. Dokumenty te cytowane by³y w wydawanych kwartalnie Aktach Prawnych UWM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej uczelni. W publikacjach tych prezentowano tak e teksty Zarz¹dzeñ i Decyzji Rektora ogó³em we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukaza³o siê 35 zarz¹dzeñ i 15 decyzji. W okresie sprawozdawczym odby³o siê 10 posiedzeñ roboczych i 3 uroczyste zebrania Senatu Akademickiego. Najwa niejszym wydarzeniem by³a uroczystoœæ Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 (1 paÿdziernika 2005 r.) w hali sportowej w Kortowie. Podczas tej uroczystoœci pracownikom Uniwersytetu wrêczono Krzy e Orderu Odrodzenia Polski, Krzy e Zas³ugi, Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Honorowe Odznaki UWM. Nadano równie tytu³y profesora honorowego UWM prof. Ewie Œwierczewskiej i dr. Rogerowi Fenwickowi. Studentom wrêczono dokumenty potwierdzaj¹ce przyznanie stypendiów: Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci oraz Prezydenta Miasta Olsztyn. Podczas tej uroczystoœci dr med. Franz van Erckelens wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt. Alergie problem wspó³czesnej cywilizacji. 30 wrzeœnia 2005 r. w koœciele akademickim pw. œw. Franciszka z Asy u w Kortowie odby³a siê Msza œw. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego. 30 wrzeœnia 2005 r. z udzia³em Senatu Akademickiego odby³a siê uroczystoœæ nadania auli wyk³adowej w Centrum Nauk Humanistycznych w Kortowie imienia Marii i Georga Dietrichów oraz promocja ksi¹ ki Georga Dietricha pt. Z mi³oœci do cz³owieka. Tradycyjnie, jak co roku w auli g³ównej Centrum Konferencyjnego w Kortowie wys³uchano koncertu muzyki powa nej (30 wrzeœnia 2005 r.). Tym razem by³ to Gaetano Donizettiego w Don Pasquale w wykonaniu Krakowskiej Opery Kameralnej. 1 paÿdziernika 2005 r. odby³y siê immatrykulacje wydzia³owe. Natomiast 2 paÿdziernika 2005 r. mia³o miejsce spotkanie pracowników uczelni z rodzinami na terenie Oœrodka JeŸdzieckiego w Kortowie, ktróre przebiega³o pod znakiem zabawy i wypoczynku, czyli inauguracja na weso³o. 15

16 Podczas uroczystego posiedzenia Senatu 2 czerwca 2006 r. z okazji Œwiêta Uniwersytetu i zorganizowanych z tej okazji Promocji Doktorskich Medal Benemerenti Universitati Nostrae wrêczono ks. abp. dr. Edmundowi Piszczowi. Wrêczono tak e dyplomy doktorom habilitowanym i doktorom, z³o ono gratulacje doktorom habilitowanym i doktorom wypromowanym poza UWM. Podczas tego posiedzenia wyró nienia za osi¹gniêcia sportowe wrêczono: Micha³owi Burczyñskiemu i Micha³owi Podolakowi. Równie 2 czerwca 2006 r. w koœciele akademickim pw. œw. Franciszka z Asy u w Kortowie odby³a siê Msza œw. w intencji pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu. Natomiast w godzinach wieczornych w hali sportowej w Kortowie odby³ siê koncert z okazji Œwiêta Uniwersytetu. By³o to przedstawienie maj¹ce swoj¹ premierê w Olsztynie Carmina Burana Carla Orffa w wykonaniu Katarzyny Jagie³³o (sopran), Paw³a Ska³uby (tenor) i Leszka Skry (baryton) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmiñsko-Mazurskiej, Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka oraz Chóru Ch³opiêcego Miasta Olsztyn. 16 Posiedzenia robocze Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 23 wrzeœnia 2005 r. omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne, zwi¹zane z prac¹ Senatu w kadencji , przygotowanie uczelni do nowego roku akademickiego 2005/2006 oraz zadania wynikaj¹ce z nowej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. Wrêczono akty mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Benedyktowi B³oñskiemu oraz prof. dr. hab. Serhijowi Vasyucie. Senat popar³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jadwigi WaŸbiñskiej oraz wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Iriny Betko, dr hab. Lucyny Hur³o, dr. hab. Jerzego Jaroszewskiego, dr. hab. Artura Koterskiego, prof. Zbys³awa Wilamowskiego, dr. hab. Roberta Zaborowskiego, prof. El biety uczak, a tak e wniosek o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Jadwigi Batury. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: uchwalenia Regulaminu Senatu; powo³ania sta³ych komisji senackich na kadencjê ; powo³ania Komisji Skrutacyjnej; zmiany w Statucie Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie; wyra enia zgody na za³o enie i prowadzenie szko³y publicznej 23 Gimnazjum Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie ; wyra enia zgody na za³o enie i prowadzenie szko³y publicznej XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie ;

17 wyra enia zgody na przyjêcie nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o- onej w Olsztynie przy ul. Ba³tyckiej 4; utworzenia Regionalnego Centrum Informatycznego; Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego; utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego ; przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie; upowa nienia Rektora do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w celu zabezpieczenia nale ytego wykonania umów wynikaj¹cych z realizacji programów unijnych; wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem w Augsburgu (Niemcy). 25 listopada 2005 r. omawiano g³ównie kwestie zwi¹zane z tematyk¹ kszta³cenia w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie oraz problematykê rozwoju uprawnieñ wydzia³ów do promowania kadry. Wrêczono akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jadwidze WaŸbiñskiej oraz z³o ono gratulacje nowym profesorom tytularnym: prof. Marii Hruszce, prof. Urszuli Ostrowskiej, prof. Lidii W¹do³owskiej, prof. Markowi Cierachowi oraz ks. prof. Andrzejowi Kopiczce. Senat popar³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego ks. dr. hab. Bogdana Matysiaka oraz wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: prof. dr. hab. Wojciecha Brzeskiego, prof. dr. hab. Manfreda O. Lorka i prof. dr. hab. Ireneusza M. akomego. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnoœciach kszta³cenia w Uniwersytecie; zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2006 r. system starej i nowej matury ; zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2006 r. system starej i nowej matury ; zmian w Uchwale Senatu dotycz¹cych zasad przyjmowania na I rok studiów w latach laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego; zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie; zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, tj. na: Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib¹ w Olsztynie; zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonuj¹cych czynnoœci asystenta-sta ysty; wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencjê ; 17

18 w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 2; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w obrêbach ewidencyjnych: Dorotowo, Tomaszkowo, Bart¹g; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Olsztynie przy ul. Obroñców Tobruku 3 (dzia³ka nr 8/42; pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na zbycie prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow. 6,8292 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa u ytkowania wieczystego gruntu po³o onego przy ul. Wilczyñskiego (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na odp³atne przekazanie prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Dybowskiego oraz ul. Bart¹skiej (pow. 1,30 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego (pow. 1,1686 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow. 13,3734 ha); zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, tj. przekszta³cenie Zak³adu Technologii Materia³ów w Katedrê Technologii Materia³ów i Maszyn; wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2005; wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem w Bari (W³ochy); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy ze S³owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze (S³owacja). Senat z aprobat¹ przyj¹³ równie wiadomoœæ, e Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej zosta³ wyró niony przez specjaln¹ komisjê, która sk³ada³a siê z przedstawicieli Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii i cz³onków Stowarzyszenia ds. Jakoœci Kszta³cenia na Wydzia³ach Medycyny Weterynaryjnej; wyró nienie to jest traktowane jak europejska akredytacja kszta³cenia. 16 grudnia 2005 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a zaopiniowania sprawozdania z dzia³alnoœci uczelni w roku akademickim 2004/2005 oraz zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok

19 Z³o ono gratulacje z okazji uzyskania tytu³u naukowego profesora: prof. Tomaszowi Bajerowskiemu, prof. Januszowi Guziurowi i prof. Stanis³awowi Kamiñskiemu. Ponadto Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci uczelni w roku akademickim 2004/2005; uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok; wyra enia zgody na sprzeda prawa u ytkowania wieczystego czêœci dzia³ki nr 256/78 (obrêb 114 m. Olsztyn); wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w obrêbie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn (przy ul. Ksiê ycowej); wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w obrêbie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn (przy ul. Diamentowej, Nefrytowej, Szmaragdowej); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Pañstwowym Instytutem Jêzyka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie (Rosja). Pozytywnie zaopiniowano te wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogdana Lewczuka i ks. dr. hab. Floriana Lempy oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracê prof. zw. dr. hab. Andrzeja Farugi i prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. ze wzglêdu na funkcje profesorów w Senacie obecnej kadencji. Zaopiniowano równie wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Lipiñskiego i dr hab. Beaty Tarnowskiej. Senat pozytywnie zaopiniowa³ tekst Regulaminu Samorz¹du Studenckiego. Ponadto prof. dr hab. Jan Uradziñski (przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji Wyborczej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej) poinformowa³, e w dniu dzisiejszym zakoñczy³o siê na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zebranie wyborcze zwo³ane w celu wyboru dziekana na kadencjê (dotychczasowy dziekan, prof. dr hab. Wojciech Szweda zrezygnowa³ z funkcji ze wzglêdu na z³y stan zdrowia) i z przyjemnoœci¹ zakomunikowa³, e na dziekana Wydzia³u wybrany zosta³ prof. dr hab. Andrzej Koncicki. 27 stycznia 2006 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a rozwoju Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nauk œcis³ych i technicznych. Przed rozpoczêciem obrad cz³onkowie Senatu obejrzeli prezentacjê w formacie DVD pt. Kalendarium Uniwersyteckie. W posiedzeniu Senatu po raz pierwszy uczestniczyli przedstawicieli Samorz¹du Doktorantów: mgr in. Eliza Sitnik (Wydzia³ Geodezji i Gospodarki 19

20 Przestrzennej) oraz lek. wet. Cezary Skobowiat (Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej). Plany rozwojowe wydzia³ów przedstawili dziekani: Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydzia³u Matematyki i Informatyki, Wydzia³u Nauk Technicznych. Prorektor prof. dr hab. Gabriel Fordoñski przedstawi³ projekt konspektu programu rozwoju Uniwersytetu oraz sk³ad zespo³u merytorycznego do pracy nad tym programem. Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Zoi Jaroszewicz-Pieres³awcew, dr. hab. Grzegorza Jasiñskiego, dr. hab. Zbigniewa Jaworskiego oraz wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leszka Rogalskiego i dr hab. Ireny Usajewicz, prof. UWM. Senat podj¹³ równie uchwa³y w sprawach: wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy ze S³owackim Uniwersytetem Technicznym w Nitrze (S³owacja), wyboru rektora i prorektorów na kadencjê ; wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w rejonie ul. Bart¹skiej, w obrêbie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn. Ponadto Senat jednomyœlnie zaaprobowa³ nowy sk³ad Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. 24 lutego 2006 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a rozwoju Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nauk spo³ecznych oraz zaopiniowania za³o eñ do planu rzeczowo-finansowego na rok Po raz pierwszy w posiedzeniu Senatu uczestniczy³a reprezentantka Samorz¹du Doktorantów mgr Nina Smoliñska (Wydzia³ Biologii), która zast¹pi- ³a w tym gronie lek. wet. Cezarego Skobowiata. Plany rozwojowe wydzia³ów przedstawili dziekani Wydzia³u Nauk Ekonomicznych oraz Wydzia³ Nauk Spo³ecznych i Sztuki. Prezentacje strategii rozwoju Wydzia³u Prawa i Administracji oraz Wydzia³u Teologii zosta³y przeniesione na kolejne posiedzenie Senatu. Prorektor prof. dr hab. Jan Jankowski przedstawi³ i omówi³ wybrane problemy gospodarki finansowej UWM w Olsztynie. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: za³o eñ do planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; dzia³añ w gospodarce finansowej w roku 2006; przyznania tytu³u profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu; Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie; zaopiniowania Regulaminu Samorz¹du Doktorantów; harmonogramu zadañ inwestycyjnych realizuj¹cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata ; 20

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI w ramach projektu Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry pracowniczej regionu Warmii i Mazur do wymogów rynku pracy praktyki studentów UWM w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr.. /2010 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 października 2010 r. REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROCESEM KSZTAŁCENIA W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku

Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 72/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012

Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Załącznik 1 do Uchwały 4 Senatu z dnia 18.04.2012 Regulamin Studiów Podyplomowych 1 Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: 1. Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 18 marca 2011 (dz. U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-27/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Radom w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego tworzą Samorząd Studencki zwany dalej Samorządem 2. Samorząd działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 51/2015/2016. z dnia 22 marca 2016 r. uchwala się, co następuje: Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 51/2015/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2014/2015 Senatu UKW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku DO-0130/35/2012 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. REGULAMIN ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie zarządzanie ekonomia Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Biologiczne podstawy kryminalistyki. Profil ogólnoakademicki. Studia niestacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2014 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 maja 2014 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia arkuszy oceny nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia okresowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA

PROCEDURA DYPLOMOWANIA UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 29 grudnia 2009 r. KNO-410-01-03/2009 P/09/069 Pan Prof. dr hab. inŝ. Józef Kubik Rektor Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD

2 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia. REKTOR dr hab. in. Zygmunt Bk, prof. AJD UCHWAŁA NR 20/2009 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Arkusza działalnoci i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 15/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XV.178.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. Uchwała nr 28/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki

Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Załącznik 1 do Umowy o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Poznań, dnia 31 marca 2015 r. Regulamin opłat wraz z tabelą opłat za naukę w Wyższej Szkole Logistyki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO 1. Dokumenty a. Dokument powołania Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się Regulamin praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr R 0161/60/ 2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 3 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 29/11/15

Zarządzenie nr 29/11/15 Zarządzenie nr 29/11/15 a Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wdrożenia procedury Zasady prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013

ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie badania opinii studentów, doktorantów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych, dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II FILOZOFIA TEORETYCZNA /filozofia STUDIA FILOZOFIA w KUL przygotowuje do samodzielnych i dojrzałych decyzji życiowych. Rozpoczęcie studiowania od FILOZOFII

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo