UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE. SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WARMIÑSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI w roku akademickim 2005/2006

2

3 Spis treœci Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego II. Studia i studenci III. Sprawy pracownicze IV. Nauka i wspó³praca regionalna V. Wspó³praca zagraniczna VI. Finanse VII. Gospodarka maj¹tkiem VIII. Biblioteka G³ówna IX. Wydawnictwo X. Archiwum i Muzeum UWM XI. Obs³uga informatyczna uniwersytetu XII. Dzia³alnoœæ medialno-promocyjna Spis tabel i rysunków

4

5 Wstêp Sprawozdanie z dzia³alnoœci uczelni dotyczy okresu od 1 wrzeœnia 2005 do 31 sierpnia 2006 r. i obejmuje zarazem pierwszy rok obowi¹zywania Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). W okresie sprawozdawczym umocniono akademickoœæ uczelni poprzez uzyskanie nowych uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego i poprawiaj¹c zdecydowanie wyniki oceny parametrycznej jednostek podstawowych. Wydzia³ Humanistyczny uzyska³ 29 maja 2006 r. uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Obecnie Uniwersytet posiada 10 uprawnieñ habilitacyjnych i 14 doktorskich. Pod koniec minionego roku akademickiego (22 sierpnia 2006 r.) otrzymaliœmy informacjê o zatwierdzeniu przez ministra nauki i szkolnictwa wy szego kategoryzacji jednostek naukowych, z której wynika, e wydzia³y: Nauki o ywnoœci, Medycyny Weterynaryjnej, Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Rybactwa, Bioin ynierii Zwierz¹t, Humanistyczny i Teologii zaliczone zosta³y do I kategorii jednostek naukowych w ocenie parametrycznej Komisji Badañ na rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki. Wydzia³y: Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Nauk Spo³ecznych i Sztuki uzyska³y kategoriê II. Do III kategorii zakwalifikowano wydzia³y: Biologii, Matematyki i Informatyki, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Czwart¹ kategoriê przyznano Wydzia³owi Nauk Technicznych. W porównaniu z ocen¹ sprzed czterech lat 10 wydzia³ów poprawi³o swoje pozycje o jedn¹, dwie, a nawet trzy kategorie, 3 wydzia³y zachowa³y stan dotychczasowy zaœ w jednym wypadku kategoriê obni ono. To niebywa³y sukces, wieñcz¹cy zakoñczenie kadencji rektorskiej Dostosowuj¹c uczelniane akty normatywne do nowej Ustawy..., opracowano statut uczelni, który wejdzie w ycie od 1 paÿdziernika 2006 r., oraz wiele regulaminów porz¹dkuj¹cych tok studiów, w tym doktoranckich. Po odbyciu szeregu debat senackich nad rozwojem uniwersytetu w obszarach nauk: spo³ecznych, humanistycznych, œcis³ych, technicznych i przy- 5

6 rodniczych przygotowano dobre podstawy do opracowania krótko- i d³ugoterminowej strategii rozwoju Uniwerystetu. Z myœl¹ o m³odych ludziach, o mieszkañcach Olsztyna i regionu Warmii i Mazur powo³ane zosta³o na uczelni Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej. Pierwszy rok studiów od 1 paÿdziernika rozpoczê³o studentów i 65 uczestników studiów doktoranckich. W minionym roku akademickim mury uczelni opuœci³o 6900 absolwentów, a na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiowa³y osoby. Uwzglêdniaj¹c ponadto doktorantów (465), s³uchaczy studiów podyplomowych (3250) i pracowników (3500), warto zauwa yæ, e ca³a spo³ecznoœæ akademicka liczy³a ponad osób. W minionym roku Uniwersytet zosta³ w³aœcicielem i organem za³o ycielskim 23 Gimnazjum Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie i XII Liceum Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie (w szko³ach tych uczy siê 180 uczniów). Infrastruktura Uniwersytu zosta³a wzbogacona o nowy gmach Centrum Nauk Humanistycznych oraz nowoczesne laboratorium drobiarstwa wraz z kompleksem obiektów agrotechnologii w Ba³dach. Przygotowane te zosta³y wnioski na nowe zadania inwestycyjne do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Województw Polski Wschodniej w latach , oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Doceniam wk³ad wszystkich pracowników w rozwój Uniwersytetu i doskonalenie jego uprawnieñ akademickich. Dziêkujê spo³ecznoœci za urzeczywistnianie misji Uniwersytetu. Szczególnie pragnê podziêkowaæ cz³onkom Senatu Akademickiego, Komisji Senackich i Uczelnianych. Serdecznie dziêkujê za wytrwa³¹ pracê dla dobra uczelni kolegiom dziekañskim i radom wydzia³ów. S³owa podziêkowania kierujê pod adresem zwi¹zków zawodowych za wspó³pracê i dostrzeganie potrzeb pracowniczych. Za kolejny rok dobrej pracy dziêkujê wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obs³ugi, a tak e m³odzie y studenckiej za owocn¹ wspo³pracê z Uniwersytetem. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê moim najbli szym wspó³pracownikom prorektorom, kanclerzowi, pani kwestor, kierownikom biur administracji uczelni. Wiem, e bez zaanga owania i rzetelnej pracy wszystkich wype³nianie zadañ stawianych przed Uniwersytetem i osi¹ganie sukcesów nie by³oby mo liwe. Szczególnie serdecznie dziêkujê prof. dr. hab. Stanis³awowi Achremczykowi, który z up³ywem kadencji zakoñczy³ sprawowanie funkcji prorektora ds. promocji. Liczê na kontynuowanie dobrej wspó³pracy z profesorem i jego merytoryczn¹ pomoc przy realizacji powierzonych zadañ. 6

7 W sprawozdaniu opracowanym przez Wydawnictwo UWM oraz Biuro Informacji i Promocji Uczelni wykorzystano materia³y przygotowane przez jednostki administracji: Biuro Rektora, Biuro ds. Kadr i Spraw Socjalnych, Biuro Nauki i Programów Regionalnych, Biuro ds. Kszta³cenia i Spraw Studenckich, Kanclerza, Kwestora, Centrum Informatyczne, Biuro Informacji i Promocji Uczelni, a tak e jednostki ogólnouczelniane: Bibliotekê G³ówn¹, Wydawnictwo UWM, Archiwum. Swoje raporty z³o y³y równie : Akademickie Centrum Mediów i OLMAN. Informacje zawarte w sprawozdaniu zosta³y pozytywnie zaopiniowane przez odpowiednie komisje senackie i uzyska³y akceptacjê poszczególnych prorektorów. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 7

8 Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 czerwca 2006 r. z okazji Œwiêta Uniwersytetu Szanowni Pañstwo! Coroczne Œwiêto Uniwersytetu i tradycyjne ju z tej okazji promocje doktorskie, s¹ szczególn¹ sposobnoœci¹, by z refleksj¹ spojrzeæ na dorobek uczelni pod k¹tem rozwoju kadry. Powodów do dumy i radoœci mamy wiele. Uniwersytet zaczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ, maj¹c 380 profesorów i doktorów habilitowanych. Profesorowie i doktorzy habilitowani s¹ dzisiaj 475-osobow¹ spo³ecznoœci¹. Od czasu rozpoczêcia dzia³alnoœci w uniwersytecie wypromowano 674 doktorów, 96 doktorów habilitowanych, 100 osób otrzyma³o tytu³y profesorskie. Dziœ mamy kolejny powód do satysfakcji. Grupa 187 osób (152 doktorów i 35 doktorów habilitowanych), ubranych w tradycyjne togi, symbol uczonego, odbierze za chwilê swoje dyplomy i gratulacje. Szanowni Pañstwo! Kadra decyduje o miejscu uczelni w kraju i na œwiecie. Brzmi to mo e jak truizm, ale de facto kadra jest fundamentem funkcjonowania ka dej uczelni wy szej. Nauczyciele akademiccy w naszej uczelni s¹ grup¹ tak liczn¹ i ró norodn¹, i firmuj¹ a 40 kierunków kszta³cenia. Zapewniaj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora na 11 wydzia³ach w 6 dziedzinach i 14 dyscyplinach naukowych. Do niedawna uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiada³o 8 wydzia³ów w 5 dziedzinach i 9 dyscyplinach. Do niedawna, gdy z wielk¹ satysfakcj¹ pragnê poinformowaæ Pañstwa, i Prezydium Centralnej Komisji podjê³o w ostatnich dniach maja decyzjê o przyznaniu Wydzia³owi Humanistycznemu uprawnieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie historii. S¹ to wiêc ju nasze dziesi¹te uprawnienia habilitacyjne, a czwarte uzyskane w UWM. Uzyskanie tych uprawnieñ zawsze by³o dla nas spraw¹ priorytetow¹ i presti ow¹. Teraz musimy skoncentrowaæ siê na zdobywaniu kolejnych uprawnieñ, zw³aszcza do doktoryzowania w dziedzinie nauk prawnych, ekonomicznych i matematycznych. Szanowni Pañstwo! W jednym z wczeœniejszych wyst¹pieñ mówi³em o etosie profesora, dziœ jednak w chwili tak uroczystej, kiedy na sali mamy wielu promotorów profesorów, a tak e ich wychowanków, z których czêœæ bêdzie w przysz³oœci profesorami chcia³bym wróciæ do tej jak e wa nej kwestii. 8

9 aciñskie professor t³umaczone pierwotnie jako nauczaj¹cy publicznie, a przypisywane osobom o nadzwyczajnych predyspozycjach, ewoluowa³o tak, i oznacza³o cz³owieka wszechstronnie doskona³ego. Profesor od zawsze by³ niekwestionowanym autorytetem, niedoœcignionym wzorem. By³ te uniwersyteck¹ osobowoœci¹. Oprócz kompetencji naukowej posiada³ inne kwalifikacje, kwalifikacje etyczne i intelektualne. Pe³ni³ rolê jak okreœli³by to prof. Tadeusz Kotarbiñski opiekuna spolegliwego czyli kogoœ, komu w ka dej sytuacji mo na zaufaæ i kto jest nie tylko wykszta³cony, ale i m¹dry, kto nie tylko du o wie i du o umie, ale i du o rozumie. Profesor czêsto by³ twórc¹ szko³y, skupia³ wokó³ siebie m³odych, utalentowanych ludzi, grono wyznawców i jednoczeœnie spadkobierców jego teorii. Prowadzi³ z nimi badania, ale te przekazywa³ wiedzê spoza kanonu swojej dyscypliny. Profesor swoim wzorem, postaw¹, przyk³adem realizowa³ trzecie, jak e wa ne powo³anie ka dego uniwersytetu, mianowicie jego powo³anie wychowawcze. Szanowni Pañstwo! W ostatnim okresie sytuacja spo³eczna, ekonomiczna i polityczna w kraju sprawi³a, e stajemy siê œwiadkami pewnego rodzaju kryzysu, jaki dotyka profesora. Powszechna denobilitacja ycia intelektualnego, upadek elit, nie ominê³y równie uniwersytetu. Niestety, bywa tak, e zamiast szkó³ znamienitych profesorów mamy niekiedy korporacje uczonych i wspólnoty interesu ekonomicznego, a nie prawdziwie akademickiego. A przecie jeszcze nie tak dawno sami byliœmy uczniami (mówiê tu tak e o sobie) osób wybitnych, profesorów bêd¹cych wielkimi indywidualnoœciami. Obraz wspó³czesnego uniwersytetu w sposób krytyczny, ale te musimy to przyznaæ prawdziwy, nakreœli³ prof. Tadeusz S³awek, który napisa³, e w zat³oczonych salach milknie g³os mistrza, ustêpuj¹c pola g³osowi instruktora. Pracuj¹cy na kilku etatach profesor nie uczy ju niczego poza w¹sko rozumianym zestawem profesjonalnych zaleceñ i faktów, nie uczy, lecz w³aœnie instruuje. Nie edukacja lecz training staje siê coraz wiêksz¹ pokus¹ dla uniwersytetu. Dodam do tego, e osobn¹ spraw¹ jest te kryzys lojalnoœci wobec swojej Alma Mater. Dotyczy to tak e nas, ale nie rozszerzam tego w¹tku w tej chwili ze wzglêdu na œwi¹teczny charakter dzisiejszego wydarzenia. Szanowni Pañstwo! Presti profesora nie mo e cierpieæ wskutek dewaluacji wartoœci stanowi¹cych o etosie uczonego. Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, maj¹c œwiadomoœæ, i autorytet uczelni zale y od autorytetów indywidualnych, w trosce o kadrê, przyj¹³ 29 kwietnia 2005 r. uchwa³ê w sprawie etycznych zasad postêpowania pracowników Uniwersytetu, wskazuj¹c tym samym wszystkim nauczycielom akademickim wzór w³aœciwej po- 9

10 stawy. Przestrzegajmy jej! My dzisiejsi promotorzy b¹dÿmy wzorami tych profesorów, którzy myœl¹ o swoich nastêpcach, którzy nie tylko rozwijaj¹ siê sami, ale te s³u ¹ swoj¹ wiedz¹ i m¹droœci¹ innym. Kadra wartoœciowa to taka, która obok osi¹gniêæ naukowych ma wielk¹ podbudowê moraln¹. Doktorzy, którzy dzisiaj odbieraj¹ dyplomy, doœwiadczyli ju satysfakcji z pierwszych sukcesów naukowych, których serdecznie im gratulujê. Mo ecie Pañstwo byæ dumni, gdy doktorat jest podstaw¹, solidnym fundamentem dalszego awansu naukowego. Trzeba jednak przyznaæ, e jest te pewnym zobowi¹zaniem do wzorcowej postawy. Na zakoñczenie drodzy m³odzi doktorzy chcia³bym podkreœliæ, e bycie doktorem, czyli mistrzem, to przedsionek do profesury. Wzorami, z których mo ecie i powinniœcie Pañstwo czerpaæ, s¹ Wasi promotorzy, osoby o wielkim autorytecie, uczeni, którzy myœl¹ o swoich nastêpcach, którzy nie tylko rozwijaj¹ siê sami, ale te s³u ¹ swoj¹ wiedz¹ i m¹droœci¹ innym. Leonardo da Vinci na s³ynne pytanie: Czemu tak siê trudzisz?, odpowiedzia³: Raczej œmieræ ni znu enie. Nie jestem syt s³u enia. Nie znu ê siê pomaganiem. yczê Pañstwu, by to przes³anie towarzyszy³o Wam przez ca³e ycie, wspierane rzeteln¹, uczciw¹ prac¹ i najwy szymi wartoœciami moralnymi. yczê, byœcie byli wielkimi indywidualnoœciami, prawdziwymi osobowoœciami uniwersyteckimi, byœcie z sukcesem realizowali swoje pasje zawodowe, ale te cieszyli siê szczêœciem rodzinnymi i osobistym. 10

11 Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006 Szanowni Pañstwo! Staro ytni mawiali ars longa, vita brevis. ycia nie starczy, by poznaæ bogactwo otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Takiego w³aœnie bogactwa zmian doœwiadczamy dziœ, inauguruj¹c po raz siódmy rok akademicki na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczelnia nasza, tak jak i inne w kraju, rozpoczyna dzia³alnoœæ w nowej sytuacji politycznej, tu po wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Doczekaliœmy siê wreszcie nowego prawa o szkolnictwie wy szym, które nak³ada na nas obowi¹zek sprostania kolejnym i wielkim wyzwaniom. Nowego ducha w ycie uczelni i swoich wydzia³ów wnios¹ tak e nowi dziekani, którzy od miesi¹ca sprawuj¹ swoje funkcje, a których, pozwol¹ Pañstwo, przedstawiê. Wydzia³em Bioin ynierii Zwierz¹t kierowaæ bêdzie prof. W³adys³aw Kordan, Wydzia³em Biologii prof. Czes³aw Ho³dyñski, Wydzia³em Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prof. Krzysztof Œwi¹tek, Wydzia³em Humanistycznym prof. Norbert Kasparek, Wydzia³em Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa prof. Józef Tworkowski, Wydzia³em Matematyki i Informatyki prof. Szczepan Brym, Wydzia³em Medycyny Weterynaryjnej prof. Wojciech Szweda, Wydzia³em Nauk Ekonomicznych prof. Eugeniusz Niedzielski, Wydzia³em Nauk Spo³ecznych i Sztuki prof. Andrzej Olubiñski, Wydzia³em Nauk Technicznych prof. Tadeusz Rawa, Wydzia³em Nauki o ywnoœci prof. Stefan Ziajka, Wydzia³em Ochrony Œrodowiska i Rybactwa prof. Miros³aw Krzemieniewski, Wydzia³em Prawa i Administracji prof. Stanis³aw Pikulski i Wydzia³em Teologii ksi¹dz prof. Cyprian Rogowski. Szanowni Pañstwo! Nazwê uniwersytet, wywodz¹c¹ siê od ³aciñskiego s³owa universitas, t³umaczy siê jako powszechnoœæ nauk i umiejêtnoœci. Œredniowieczne uniwersytety mia³y w swej strukturze cztery wydzia³y, a dziœ gdy wiedza jest daleko bogatsza i rozleglejsza wydzia³ów jest wiêcej, tak e trudno wszystkie pomieœciæ w strukturze jednej uczelni. Ale miano uniwersytetu wspó³czeœnie chcemy nadaæ tylko tym uczelniom wy szym, które mieszcz¹ w sobie szeroki wachlarz wiedzy z ró nych dziedzin i dyscyplin naukowych. I nie rzecz w tym, czy uczelnia liczy setki czy tysi¹ce studentów, ale w tym, czy w programie edukacji daje studentom szerok¹ perspektywê poznawcz¹, daleko wykraczaj¹c¹ poza w¹sk¹ specjalizacjê. Uchwalone Prawo o szkolnictwie wy szym nazwê uniwersytet pojmuje bardzo szeroko, ale zastrzega j¹ dla najlepszych polskich uczelni. 11

12 Trzeba na to zwróciæ szczególn¹ uwagê ju dzisiaj. Wed³ug Prawa o szkolnictwie wy szym wyraz uniwersytet mo e byæ u ywany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne maj¹ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, spo³ecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych. Wielokrotnie w trakcie spotkañ w ró nych gremiach akademickich zwraca³em uwagê na to, e o miejscu naszego uniwersytetu w polskiej nauce, wœród polskich uczelni, i nie tylko polskich, decyduj¹ badania naukowe, które przek³adaj¹ siê na rozwój kadrowy i na pozyskanie uprawnieñ do promocji kadr naukowych. Stworzyliœmy model uniwersytetu odpowiadaj¹cy duchowi nowego prawa. Przed nami jednak kolejne wyzwania. Czeka nas praca nad uzyskaniem uprawnieñ do nadawania stopnia doktora zw³aszcza w dziedzinie nauk matematycznych, prawnych i ekonomicznych. Cieszymy siê, e Wydzia³ Nauk Spo³ecznych i Sztuki otrzyma³ w minionym roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki. Staramy siê o rych³e uzyskanie uprawnieñ habilitacyjnych z historii i teologii. Dziêki temu szeroko rozumiane nauki humanistyczne równowa y³yby osi¹gniêcia nauk przyrodniczych, o co tak usilnie zabiegamy od kilku lat. Szanowni Pañstwo! Nowe Prawo o szkolnictwie wy szym wprowadza trzy stopnie studiów. Studia pierwszego stopnia, dawniej zwane licencjackimi lub in ynierskimi, umo liwiaj¹ uzyskanie wiedzy i umiejêtnoœci w okreœlonym zakresie kszta³cenia, przygotowuj¹ do pracy w okreœlonym zawodzie. Studia drugiego stopnia magisterskie umo liwiaj¹ uzyskanie wiedzy specjalistycznej i przygotowuj¹ do pracy twórczej. Wychodz¹c naprzeciw postulatom œrodowisk akademickich, w tym i naszego uniwersytetu, ustawa wprowadza studia trzeciego stopnia studia doktoranckie. Studia te nie tylko umo liwiaj¹ uzyskanie zaawansowanej wiedzy w okreœlonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, ale przygotowuj¹ do samodzielnej pracy badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora. St¹d dziœ obecnoœæ na naszej uroczystoœci doktorantów, którzy wspólnie ze studentami z³o ¹ œlubowanie. Nowe uregulowania, wynikaj¹ce z ustawy, nak³adaj¹ na nas obowi¹zek ogromnej pracy legislacyjnej: stworzenia statutu uczelni oraz wielu regulaminów wewnêtrznych. Wprowadzona zostanie te studencka legitymacja elektroniczna. Suplement do dyplomu wydawany bêdzie tak e w jêzyku angielskim. Uniwersyteckie studia, nawi¹zuj¹c do podstawowej idei uniwersytetu, maj¹ daæ m³odym ludziom nie tylko okreœlon¹ wiedzê, ale pe³ne wykszta³ce- 12

13 nie tak szerokie, by pozwala³o absolwentom podj¹æ pracê czy funkcjê spo- ³eczn¹ wykraczaj¹c¹ poza umiejêtnoœci czysto zawodowe. Pamiêtamy tak e o m³odszych pokoleniach. Z myœl¹ o nich powo³aliœmy w³aœnie gimnazjum i liceum akademickie. Jest to efekt naszej wspó³pracy z Pañstwem Mari¹ i Georgiem Dietrichami, którzy przez rok walczyli, by gimnazjum i liceum sta³o siê czêœci¹ Uniwersytetu. Tak e dziêki finansowemu wsparciu Pañstwa Dietrich uroczyœcie otworzyliœmy wczoraj 400-osobow¹ aulê w Centrum Nauk Humanistycznych. Szanowni Pañstwo! Uniwersytet, bêd¹cy wspólnot¹ profesorów i studentów, daje tym ostatnim tak e okreœlon¹ formacjê kulturow¹ i obywatelsk¹. Do tradycji uniwersytetów nale y budowanie szerokiej wspólnoty nie tylko wewn¹trz uczelni, ale tak e poza ni¹. Ow¹ szerok¹ wspólnotê uzyskuje siê poprzez organizowanie sta y oraz wymianê pomiêdzy profesorami i studentami ró nych szkó³ wy szych, i to z wielu krajów, tak by student i m³ody naukowiec stawali siê obywatelami œwiata. Szanowni Pañstwo! Zadania uczelni w najbli szym roku realizowaæ bêdzie 3000 pracowników, wœród których 1850 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa profesorów i doktorów habilitowanych to ju niemal e 500 osób. Ciesz¹ awanse naukowe w minionym roku dziewiêciu nauczycieli uzyska³o tytu³y profesorskie, dziewiêædziesi¹ty tytu³ w Uniwersytecie uzyska³a Lidia W¹do³owska. Stopieñ naukowy doktora habilitowanego w ostatnim roku uzyska³o 19 osób (trzy habilitacje s¹ w trakcie zatwierdzania), a 69 osobom nadano stopieñ naukowy doktora. Szanowni Pañstwo! Taka jest uniwersytecka wizja przemiany m³odych ludzi w dojrza³ych i przygotowanych do podejmowania wa nych zadañ spo³ecznych. Uniwersytecka formacja cz³owieka jest ogromnym dziedzictwem europejskim i atutem, który sprawia, e uniwersytet nie traci na atrakcyjnoœci we wspó³czesnym œwiecie. Konstatujê z radoœci¹, e edukacja staje siê coraz bardziej dostêpna, e ci¹gle roœnie liczba studentów, a w proces dydaktyczny wprzêgane s¹ nowoczesne techniki informatyczne. Z myœl¹ o m³odych ludziach, o mieszkañcach Olsztyna i regionu Warmii i Mazur powo³aliœmy podczas ostatniego posiedzenia Senatu Regionalne Centrum Edukacji Informatycznej. Techniki komputerowe, Internet, tak g³êboko ju dziœ obecne w yciu naukowym, musz¹ byæ zespolone tak e z yciem gospodarczym i administracyjnym. Kszta³c¹c spo³eczeñstwo, musimy tak e to spo³eczeñstwo nauczyæ pos³ugiwania siê nowoczesnymi technologiami informatycznymi. 13

14 Szanowni Pañstwo! Uniwersytet by³, jest i powinien byæ miejscem poszukiwania i g³oszenia prawdy, a g³osz¹c prawdê, staje siê szko³¹ wychowania obywatelskiego. Proszê pozwoliæ na osobist¹ refleksjê. W moim yciu szko³a wy sza odegra³a wa n¹ rolê w kszta³towaniu pogl¹dów, postaw i umiejêtnoœci kierowniczych. Dlatego podj¹³em trudn¹ decyzjê kandydowania do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wyborach zosta³em obdarzony du ym kredytem zaufania przez ludzi, dla których autorytet profesora, rektora pozostaje nadal wa nym, a byæ mo e najwa niejszym z autorytetów. Tego zaufania postaram siê nie zawieœæ. Wkraczaj¹c w œwiat polityki oceniany dziœ nie najlepiej chcê go choæ w czêœci zmieniæ, zaœ zmieniaj¹c, pragnê s³u yæ spo³ecznoœci mojego Uniwersytetu, gdy jego dobro jest dla mnie dobrem nadrzêdnym. Szanowni Studenci i Doktoranci! Pierwszy rok studiów w naszej uczelni rozpoczyna dzisiaj bardzo liczna grupa ponad 11 tysiêcy osób, w tym 65 to uczestnicy studiów doktoranckich. Ogó³em w roku akademickim 2005/2006 studiowaæ bêdzie w naszej uczelni prawie 39 tysiêcy osób. Warto te wspomnieæ, e tylko w minionym roku akademickim mury uczelni opuœci³o oko³o 7 tysiêcy absolwentów. Dane te obrazuj¹ rozmiar dzia- ³alnoœci edukacyjnej Uniwersytetu. Ponadto jak wspomnia³em podjêliœmy siê prowadzenia liceum akademickiego oraz gimnazjum akademickiego. W szko³ach tych uczy siê obecnie 180 osób. Droga M³odzie y! Rozpoczynaj¹c dziœ studia na naszej uczelni, wpisujecie siê w historiê Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stajecie siê jednym z uniwersyteckich pokoleñ, którym wiedza odkryta i nabyta nakazuje stawianie coraz dalszych pytañ i wytyczanie nowych obszarów badañ. Stajecie siê tymi, którzy próbuj¹ sprostaæ odwiecznemu d¹ eniu cz³owieka do doskona³oœci i poznawania tajemnic otaczaj¹cej go przyrody, œwiata i wszechœwiata. yczê wam wszystkim, by niezwyk³a droga, któr¹ zaczynacie pod¹ aæ, przynios³a wiele satysfakcji i radoœci, by towarzyszy³y wam sukcesy i osobiste szczêœcie. Ca³ej spo³ecznoœci akademickiej yczê z okazji dzisiejszej inauguracji radoœci w yciu osobistym, satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyœlnoœci. Rok akademicki 2005/2006 og³aszam za otwarty. 14

15 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego W roku akademickim 2005/2006 (1 wrzeœnia 2005 r. 31 sierpnia 2006 r.) Senat Akademicki przyj¹³ 100 uchwa³. Dokumenty te cytowane by³y w wydawanych kwartalnie Aktach Prawnych UWM oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stornie internetowej uczelni. W publikacjach tych prezentowano tak e teksty Zarz¹dzeñ i Decyzji Rektora ogó³em we wspomnianym okresie sprawozdawczym ukaza³o siê 35 zarz¹dzeñ i 15 decyzji. W okresie sprawozdawczym odby³o siê 10 posiedzeñ roboczych i 3 uroczyste zebrania Senatu Akademickiego. Najwa niejszym wydarzeniem by³a uroczystoœæ Inauguracji Roku Akademickiego 2005/2006 (1 paÿdziernika 2005 r.) w hali sportowej w Kortowie. Podczas tej uroczystoœci pracownikom Uniwersytetu wrêczono Krzy e Orderu Odrodzenia Polski, Krzy e Zas³ugi, Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy Nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Honorowe Odznaki UWM. Nadano równie tytu³y profesora honorowego UWM prof. Ewie Œwierczewskiej i dr. Rogerowi Fenwickowi. Studentom wrêczono dokumenty potwierdzaj¹ce przyznanie stypendiów: Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Edukacyjnej Przedsiêbiorczoœci oraz Prezydenta Miasta Olsztyn. Podczas tej uroczystoœci dr med. Franz van Erckelens wyg³osi³ wyk³ad inauguracyjny pt. Alergie problem wspó³czesnej cywilizacji. 30 wrzeœnia 2005 r. w koœciele akademickim pw. œw. Franciszka z Asy u w Kortowie odby³a siê Msza œw. z okazji Inauguracji Roku Akademickiego. 30 wrzeœnia 2005 r. z udzia³em Senatu Akademickiego odby³a siê uroczystoœæ nadania auli wyk³adowej w Centrum Nauk Humanistycznych w Kortowie imienia Marii i Georga Dietrichów oraz promocja ksi¹ ki Georga Dietricha pt. Z mi³oœci do cz³owieka. Tradycyjnie, jak co roku w auli g³ównej Centrum Konferencyjnego w Kortowie wys³uchano koncertu muzyki powa nej (30 wrzeœnia 2005 r.). Tym razem by³ to Gaetano Donizettiego w Don Pasquale w wykonaniu Krakowskiej Opery Kameralnej. 1 paÿdziernika 2005 r. odby³y siê immatrykulacje wydzia³owe. Natomiast 2 paÿdziernika 2005 r. mia³o miejsce spotkanie pracowników uczelni z rodzinami na terenie Oœrodka JeŸdzieckiego w Kortowie, ktróre przebiega³o pod znakiem zabawy i wypoczynku, czyli inauguracja na weso³o. 15

16 Podczas uroczystego posiedzenia Senatu 2 czerwca 2006 r. z okazji Œwiêta Uniwersytetu i zorganizowanych z tej okazji Promocji Doktorskich Medal Benemerenti Universitati Nostrae wrêczono ks. abp. dr. Edmundowi Piszczowi. Wrêczono tak e dyplomy doktorom habilitowanym i doktorom, z³o ono gratulacje doktorom habilitowanym i doktorom wypromowanym poza UWM. Podczas tego posiedzenia wyró nienia za osi¹gniêcia sportowe wrêczono: Micha³owi Burczyñskiemu i Micha³owi Podolakowi. Równie 2 czerwca 2006 r. w koœciele akademickim pw. œw. Franciszka z Asy u w Kortowie odby³a siê Msza œw. w intencji pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu. Natomiast w godzinach wieczornych w hali sportowej w Kortowie odby³ siê koncert z okazji Œwiêta Uniwersytetu. By³o to przedstawienie maj¹ce swoj¹ premierê w Olsztynie Carmina Burana Carla Orffa w wykonaniu Katarzyny Jagie³³o (sopran), Paw³a Ska³uby (tenor) i Leszka Skry (baryton) z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmiñsko-Mazurskiej, Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka oraz Chóru Ch³opiêcego Miasta Olsztyn. 16 Posiedzenia robocze Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 23 wrzeœnia 2005 r. omawiano przede wszystkim sprawy organizacyjne, zwi¹zane z prac¹ Senatu w kadencji , przygotowanie uczelni do nowego roku akademickiego 2005/2006 oraz zadania wynikaj¹ce z nowej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. Wrêczono akty mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Benedyktowi B³oñskiemu oraz prof. dr. hab. Serhijowi Vasyucie. Senat popar³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Jadwigi WaŸbiñskiej oraz wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Iriny Betko, dr hab. Lucyny Hur³o, dr. hab. Jerzego Jaroszewskiego, dr. hab. Artura Koterskiego, prof. Zbys³awa Wilamowskiego, dr. hab. Roberta Zaborowskiego, prof. El biety uczak, a tak e wniosek o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. Jadwigi Batury. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: uchwalenia Regulaminu Senatu; powo³ania sta³ych komisji senackich na kadencjê ; powo³ania Komisji Skrutacyjnej; zmiany w Statucie Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie; wyra enia zgody na za³o enie i prowadzenie szko³y publicznej 23 Gimnazjum Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie ; wyra enia zgody na za³o enie i prowadzenie szko³y publicznej XII Liceum Ogólnokszta³c¹ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie ;

17 wyra enia zgody na przyjêcie nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o- onej w Olsztynie przy ul. Ba³tyckiej 4; utworzenia Regionalnego Centrum Informatycznego; Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego; utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego ; przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie; upowa nienia Rektora do zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych w celu zabezpieczenia nale ytego wykonania umów wynikaj¹cych z realizacji programów unijnych; wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem w Augsburgu (Niemcy). 25 listopada 2005 r. omawiano g³ównie kwestie zwi¹zane z tematyk¹ kszta³cenia w Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie oraz problematykê rozwoju uprawnieñ wydzia³ów do promowania kadry. Wrêczono akt mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Jadwidze WaŸbiñskiej oraz z³o ono gratulacje nowym profesorom tytularnym: prof. Marii Hruszce, prof. Urszuli Ostrowskiej, prof. Lidii W¹do³owskiej, prof. Markowi Cierachowi oraz ks. prof. Andrzejowi Kopiczce. Senat popar³ wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego ks. dr. hab. Bogdana Matysiaka oraz wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: prof. dr. hab. Wojciecha Brzeskiego, prof. dr. hab. Manfreda O. Lorka i prof. dr. hab. Ireneusza M. akomego. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: zmian w niektórych dotychczasowych kierunkach i specjalnoœciach kszta³cenia w Uniwersytecie; zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2006 r. system starej i nowej matury ; zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2006 r. system starej i nowej matury ; zmian w Uchwale Senatu dotycz¹cych zasad przyjmowania na I rok studiów w latach laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego; zmian w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie; zmiany nazwy Gimnazjum Akademickiego prowadzonego przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, tj. na: Gimnazjum nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib¹ w Olsztynie; zmian w Regulaminie korzystania z funduszu stypendialnego dla studentów wykonuj¹cych czynnoœci asystenta-sta ysty; wyboru Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich na kadencjê ; 17

18 w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Ornecie przy ul. Braniewskiej 2; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w obrêbach ewidencyjnych: Dorotowo, Tomaszkowo, Bart¹g; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Olsztynie przy ul. Obroñców Tobruku 3 (dzia³ka nr 8/42; pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na zbycie prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow. 6,8292 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej, zabudowanej po³o onej w Ostródzie przy ul. Pionierskiej; w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa u ytkowania wieczystego gruntu po³o onego przy ul. Wilczyñskiego (pow m 2 ); w sprawie wyra enia zgody na odp³atne przekazanie prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Dybowskiego oraz ul. Bart¹skiej (pow. 1,30 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci nieruchomoœci gruntowej po³o onej w Olsztynie przy ul. Sikorskiego (pow. 1,1686 ha); w sprawie wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w Olsztynie w rejonie ul. Bart¹skiej (pow. 13,3734 ha); zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych, tj. przekszta³cenie Zak³adu Technologii Materia³ów w Katedrê Technologii Materia³ów i Maszyn; wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2005; wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem w Bari (W³ochy); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy ze S³owackim Uniwersytetem Rolniczym w Nitrze (S³owacja). Senat z aprobat¹ przyj¹³ równie wiadomoœæ, e Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej zosta³ wyró niony przez specjaln¹ komisjê, która sk³ada³a siê z przedstawicieli Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii i cz³onków Stowarzyszenia ds. Jakoœci Kszta³cenia na Wydzia³ach Medycyny Weterynaryjnej; wyró nienie to jest traktowane jak europejska akredytacja kszta³cenia. 16 grudnia 2005 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a zaopiniowania sprawozdania z dzia³alnoœci uczelni w roku akademickim 2004/2005 oraz zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok

19 Z³o ono gratulacje z okazji uzyskania tytu³u naukowego profesora: prof. Tomaszowi Bajerowskiemu, prof. Januszowi Guziurowi i prof. Stanis³awowi Kamiñskiemu. Ponadto Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z dzia³alnoœci uczelni w roku akademickim 2004/2005; uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok; wyra enia zgody na sprzeda prawa u ytkowania wieczystego czêœci dzia³ki nr 256/78 (obrêb 114 m. Olsztyn); wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w obrêbie ewidencyjnym nr 113 m. Olsztyn (przy ul. Ksiê ycowej); wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w obrêbie ewidencyjnym nr 160 m. Olsztyn (przy ul. Diamentowej, Nefrytowej, Szmaragdowej); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Offenburgu (Niemcy); wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy z Pañstwowym Instytutem Jêzyka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie (Rosja). Pozytywnie zaopiniowano te wniosek o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Bogdana Lewczuka i ks. dr. hab. Floriana Lempy oraz zatrudnienie na podstawie umowy o pracê prof. zw. dr. hab. Andrzeja Farugi i prof. dr. hab. Bohdana Ryszewskiego na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. ze wzglêdu na funkcje profesorów w Senacie obecnej kadencji. Zaopiniowano równie wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Tomasza Lipiñskiego i dr hab. Beaty Tarnowskiej. Senat pozytywnie zaopiniowa³ tekst Regulaminu Samorz¹du Studenckiego. Ponadto prof. dr hab. Jan Uradziñski (przewodnicz¹cy Wydzia³owej Komisji Wyborczej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej) poinformowa³, e w dniu dzisiejszym zakoñczy³o siê na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zebranie wyborcze zwo³ane w celu wyboru dziekana na kadencjê (dotychczasowy dziekan, prof. dr hab. Wojciech Szweda zrezygnowa³ z funkcji ze wzglêdu na z³y stan zdrowia) i z przyjemnoœci¹ zakomunikowa³, e na dziekana Wydzia³u wybrany zosta³ prof. dr hab. Andrzej Koncicki. 27 stycznia 2006 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a rozwoju Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nauk œcis³ych i technicznych. Przed rozpoczêciem obrad cz³onkowie Senatu obejrzeli prezentacjê w formacie DVD pt. Kalendarium Uniwersyteckie. W posiedzeniu Senatu po raz pierwszy uczestniczyli przedstawicieli Samorz¹du Doktorantów: mgr in. Eliza Sitnik (Wydzia³ Geodezji i Gospodarki 19

20 Przestrzennej) oraz lek. wet. Cezary Skobowiat (Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej). Plany rozwojowe wydzia³ów przedstawili dziekani: Wydzia³u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydzia³u Matematyki i Informatyki, Wydzia³u Nauk Technicznych. Prorektor prof. dr hab. Gabriel Fordoñski przedstawi³ projekt konspektu programu rozwoju Uniwersytetu oraz sk³ad zespo³u merytorycznego do pracy nad tym programem. Senat pozytywnie zaopiniowa³ wnioski o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego: dr hab. Zoi Jaroszewicz-Pieres³awcew, dr. hab. Grzegorza Jasiñskiego, dr. hab. Zbigniewa Jaworskiego oraz wnioski o ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Leszka Rogalskiego i dr hab. Ireny Usajewicz, prof. UWM. Senat podj¹³ równie uchwa³y w sprawach: wyra enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó³pracy ze S³owackim Uniwersytetem Technicznym w Nitrze (S³owacja), wyboru rektora i prorektorów na kadencjê ; wyra enia zgody na sprzeda prawa w³asnoœci gruntów po³o onych w rejonie ul. Bart¹skiej, w obrêbie ewidencyjnym nr 118 m. Olsztyn. Ponadto Senat jednomyœlnie zaaprobowa³ nowy sk³ad Rady Patronackiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. 24 lutego 2006 r. g³ówna czêœæ posiedzenia Senatu dotyczy³a rozwoju Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w obszarze nauk spo³ecznych oraz zaopiniowania za³o eñ do planu rzeczowo-finansowego na rok Po raz pierwszy w posiedzeniu Senatu uczestniczy³a reprezentantka Samorz¹du Doktorantów mgr Nina Smoliñska (Wydzia³ Biologii), która zast¹pi- ³a w tym gronie lek. wet. Cezarego Skobowiata. Plany rozwojowe wydzia³ów przedstawili dziekani Wydzia³u Nauk Ekonomicznych oraz Wydzia³ Nauk Spo³ecznych i Sztuki. Prezentacje strategii rozwoju Wydzia³u Prawa i Administracji oraz Wydzia³u Teologii zosta³y przeniesione na kolejne posiedzenie Senatu. Prorektor prof. dr hab. Jan Jankowski przedstawi³ i omówi³ wybrane problemy gospodarki finansowej UWM w Olsztynie. Senat podj¹³ uchwa³y w sprawach: za³o eñ do planu rzeczowo-finansowego na rok 2006; dzia³añ w gospodarce finansowej w roku 2006; przyznania tytu³u profesora honorowego prof. dr. hab. Romualdowi Zalewskiemu; Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie; zaopiniowania Regulaminu Samorz¹du Doktorantów; harmonogramu zadañ inwestycyjnych realizuj¹cych cele Narodowego Planu Rozwoju na lata ; 20

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo