Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta"

Transkrypt

1 Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Nowy Targ 2014r 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Powstanie i misja Instytutu Pielęgniarstwa 3 2. Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek 6 3. Formy studiów 6 4. Cele kształcenia i funkcje zawodowe pielęgniarek 6 5. Organizacja kształcenia 7 6. Plany i programy studiów: Studia I stopnia 9 Studia II stopnia 165 2

3 1. POWSTANIE I MISJA INSTYTUTU PIELEGNIARSTWA Instytut Pielęgniarstwa jest kontynuatorem tradycji kształcenia pielęgniarek na Ziemi Podhalańskiej, które odbywało się w trzech szkołach medycznych: w Nowym Targu, Rabce i Zakopanem. Decyzją Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku została powołana Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, w ramach której na bazie Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Materowej w Rabce uruchomiona została specjalność pielęgniarstwo. W roku 2001 decyzją Senatu PPWSZ w Nowym Targu utworzona została Katedra Pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia, a od 2002 roku samodzielny Instytut Pielęgniarstwa. Od roku akademickiego 2001/2002 w Rabce w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego rozpoczęło się kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych, jako kontynuacja 25 letniej tradycji kształcenia pielęgniarek w Rabce, a od roku 2002/2003 w systemie 3 letnich studiów zaocznych dla pielęgniarek posiadających dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Rok później w 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe licencjackie, niestacjonarne (tzw. pomostowe). Od roku akademickiego 2005/2006 zajęcia na studiach I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone są w nowej siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa w budynku PPWSZ w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Od marca 2009 roku uczelnia rozpoczyna studia I stopnia w systemie niestacjonarnym tzw. pomostowe dla pielęgniarek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 2011/12 zostają uruchomione studia II stopnia (magisterskie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. MISJA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA Stwarzamy możliwość Studentom kierunku Pielęgniarstwo, kształtowania aktywnych postaw wobec dziedzictwa i tradycji naukowo-kulturowych naszego kraju i regionu oraz wyrażania ich w działalności pielęgniarskiej, naukowej i społecznej: 1. Poprzez poznanie najnowszej problematyki ogólnomedycznej, społecznej i pielęgniarskiej pragniemy, aby Student rozpoznał bogactwo, treść i znaczenie profesji. 2. Doświadczenia zdobyte w trakcie studiów zostaną wykorzystane jako inspiracje w działalności społeczno-zawodowej. 3. Wychowujemy przyszłego pracownika ochrony zdrowia wrażliwego wobec wszelkich przejawów ludzkiej niedoli i niesprawności. 4. Oferujemy różnorodne formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej, by rozwijać głęboką kreatywność wobec spraw ludzkich i problemów społecznych. 5. Dbamy o to, aby efekty naszej pracy były widoczne w środowisku lokalnym i zawodowym. 6. Naszym walorem jest ciągła modernizacja warunków dydaktycznych, kompetentna kadra nauczająca. 3

4 7. Jesteśmy otwarci na aktywną współpracę z instytucjami naukowymi, organizacjami i wszystkimi, którzy w kształceniu pielęgniarek widzą wielką szansę poprawy opieki zdrowotnej w integrującej się Europie. Celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie Studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza poprzez: stworzenie optymalnych warunków do rzetelnego zdobywania kompetencji zawodowych, wspomaganie osobowego rozwoju społecznego każdego członka społeczności Instytutu Pielęgniarstwa zarówno Studentów, jak też pracowników, wdrażanie do ciągłego doskonalenia zawodowego, rozwijanie umiejętności badawczych, zainteresowań poznawczych i postaw innowacyjnych. Absolwent studiów I stopnia- po ukończeniu 3-letnich studiów stacjonarnych oraz 2 lub 3 semestralnych studiów niestacjonarnych - otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych, zakładach opiekuńczo leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów II stopnia - po ukończeniu 2-letnich studiów- stacjonarnych lub niestacjonarnych otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Kierunek pielęgniarstwo w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada, nieprzerwanie od początku swego istnienia (2001rok), akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP). 4

5 WŁADZE INSTYTUTU Rok akademicki 2001/2002 Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Rok akademicki 2002/ /2004 Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2004/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2009/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Koordynator programu unijnego Rok akademicki 2011/12 i nadal Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia I stopnia Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia II stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia I stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia II stopnia Dr n. hum. Helena Szmyd. Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka Dr n. med. Jerzy Żebrak Mgr piel. Krystyna Buławska Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Zięba Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Maria Zięba Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Dr n. med. Maria Zięba Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Wioletta Ławska 5

6 2. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.11 Nr 174 poz z póż. zm.). 2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.11.Nr 174.poz.1038). 3. Ustawa o dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póz. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 210. poz.1540) w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.Nr 00, poz.770). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 970). 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 631). 8. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 9. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu. 3. FORMY STUDIÓW Instytut Pielęgniarstwa prowadzi kształcenie w systemie studiów: stacjonarnych I stopnia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych niestacjonarnych I stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy absolwentów liceów medycznych, medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki stacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo niestacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo 4.CELE KSZTAŁCENIA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i jako młoda dyscyplina naukowa rozwija się na styku nauk medycznych i humanistycznych. Pielęgnowanie to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi i grupie ludzi zdrowych i chorych w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji w celu utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i w życiu z chorobą. Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim uwarunkowane jest, obok znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych jak i społecznych, rozwojem pielęgniarstwa jako nauki, zmianami w systemie ochrony zdrowia oraz zmianą społecznych oczekiwań wobec zawodu pielęgniarskiego. 6

7 Celem kształcenia jest: przygotowanie absolwenta do podejmowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do wszystkich odbiorców usług medycznych w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności zgodnie z zadaniami wynikającymi z zawodowych funkcji pielęgniarek, wyposażenie w umiejętności planowania i realizowania działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, przygotowanie do samodzielnego opracowywania i realizowania edukacji zdrowotnej w stosunku do człowieka zdrowego i chorego, kształtowanie umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym, przygotowanie do udziału w realizacji polityki zdrowotnej, uwrażliwienie na dostarczanie opieki pielęgniarskiej zgodnej z zasadami etyki zawodowej, przygotowanie Studenta do samokształcenia i ponoszenia odpowiedzialności za proces kształcenia, przygotowanie absolwenta do podejmowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz uzyskiwania specjalności zawodowych, przygotowanie absolwenta do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Funkcje zawodowe pielęgniarki: funkcje bezpośrednie-związane z pracą z pacjentem: opiekuńcza, wychowawcza, promująca zdrowie, profilaktyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna, funkcje pośrednie-związane z pracą na rzecz zawodu: badawcza, organizacyjna, kształcąca. Współczesne pielęgniarstwo obok działań zapewniających opiekę o wysokim standardzie indywidualnemu człowiekowi, rodzinie i grupie społecznej ukierunkowane jest także na: prowadzenie badań naukowych, rozwój profesji pielęgniarskiej, inicjowanie i wspieranie działań w społeczności lokalnej na rzecz potęgowania, umacniania, zapobiegania i przywracania zdrowia oraz pomoc w przystosowaniu do życia z chorobą i niepełnosprawnością. 5. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Studia I stopnia Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z semestrów obejmuje 15 tygodni nauki, w dwóch ściśle ze sobą powiązanych, jednocześnie realizowanych działaniach edukacyjnych: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Zajęcia praktyczne pod kierunkiem nauczycieli akademickich odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania na terenie Nowego Targu, Rabki, Zakopanego, Krakowa, Raby Wyżnej, Myślenic. 7

8 Celem zajęć jest: zintegrowanie wiedzy teoretycznej z przedmiotów pielęgniarskich w kontekście praktycznej działalności zawodowej (uzasadnienie praktyczne przekazywanych treści przedmiotowych), poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem lub grupą w różnym stanie i przebywających w różnych środowiskach, kształtowanie umiejętności doboru metod, sposobów i technik stosowanych w pielęgnowaniu (w zależności od oceny stanu pacjenta, warunków i organizacji pracy w oddziałach i w środowisku), kształtowanie działań i złożonych umiejętności praktycznych dotyczących planowania pracy, organizowania pracy, rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, ukształtowanie umiejętności pracy w zespole, całościowego interpretowania i rozwiązywania problemów pielęgniarskich. Praktyka zawodowa tj. wakacyjna i semestralna organizowana jest w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczych oraz w placówkach nauczania i wychowania w Nowym Targu, Rabce, Zakopanem, Krakowie. Opiekę merytoryczną nad realizacją praktyk sprawują pielęgniarki z ramienia zakładu, w którym odbywa się praktyka, natomiast z ramienia uczelni opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk. Praktyka zawodowa stanowi 1200 godzin tj. 30 tygodni w całym cyklu kształcenia. Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez: kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, kształtowanie podstawowych umiejętności zawodowych, kształtowanie umiejętności praktycznych umacniania i potęgowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom w zakładach opieki zdrowotnej i w środowisku domowym, umiejętność organizacji pracy i stanowiska pracy, dobór metod pracy i sposobów pielęgnowania wspólnie z opiekunem praktyk, ocenę poprawności stosowanych metod i wyników pracy, przygotowywanie do samodzielnej pracy pielęgniarskiej poprzez: doskonalenie umiejętności współpracy w zespole pielęgniarek i w zespole terapeutycznym, stwarzanie warunków do prowadzenia pracy badawczej związanej z przygotowaniem prac licencjackich. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są w środowisku ludzi zdrowych, chorych i niepełnosprawnych w warunkach: domowych, szpitalnych, sanatoryjnych, w domach opieki społecznej. Samokształcenie w liczbie 750 godzin realizowane jest jako nauka własna studenta bez nauczyciela. 8

9 6. PLANY STUDIÓW. Studia stacjonarne I stopnia Kształcenie na poziomie studiów I stopnia trwa 3 lata (VI semestrów). Zajęcia teoretyczne 1670 godzin Zajęcia praktyczne 1100 godzin Praktyka zawodowa 1200 godzin Samokształcenie (godziny bezkontaktowe) 750 godzin Razem 4720 godzin Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) liczba godzin uzależniona od ścieżki: ścieżka A 1160 godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciela ścieżka C 2410 godz. w tym: 2205 godz. z udziałem nauczyciela, 205 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka D 1984 godz. w tym: 1874 godz. z udziałem nauczyciela, 110 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka E 660godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciel 9

10 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR I l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 45 1 pielęgniarki B E 3 2 Anatomia A Z 2 3 Fizjologia A Z 3 4 Patologia A Z 2 5 Biochemia i biofizyka A ZO 1 6 Zdrowie publiczne B ZO 2 7 Psychologia B E 2 8 Socjologia B ZO 1 9 Podstawy pielęgniarstwa C Z 7 10 Pedagogika B ZO 2 11 Genetyka A ZO 1 12 Dietetyka C ZO 2 13 Język angielski B ZO 2 14 Szkolenie BHP 3 3 ZAL RAZEM: tygodni -teoria Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 10

11 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR II Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR II 1 Anatomia A E 1 2 Fizjologia A E 1 3 Patologia A E 1 Mikrobiologia 45 4 i parazytologia A ZO 1 5 Zdrowie publiczne B E 1 6 Podstawy pielęgniarstwa C E Promocja zdrowia C ZO Badanie fizykalne C ZO 2 9 Podstawowa opieka zdrowotna C ZO Język angielski B ZO 1 11 Wychowanie fizyczne n/o 30* 30* 1* RAZEM: tyg.- teoria +ZP(Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna); 3 tygodnie -zajęcia praktyczne; 6 tygodni - praktyka zawodowa wakacyjna Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 11

12 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR III Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR III 1 Farmakologia A E 2 2 Radiologia A ZO 1 Chirurgia i pielęgniarstwo 65 3 chirurgiczne D Z 4 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 4 internistyczne D E Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne 30 5 D E Podstawowa opieka zdrowotna C E RAZEM: tygodni -teoria+ ZP; 3 tygodnie- zajęcia praktyczne; 3 tygodnie praktyka zawodowa semestralna ECTS T-ZP- PZ 12

13 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR IV Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR IV 1 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D E Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 2 internistyczne D 160 ZO 4 4 Chirurgia i pielęgniarstwo 25 3 chirurgiczne D E Badania naukowe 4 w pielęgniarstwie C ZO 1 5 Język angielski B E 1 Podstawy ratownictwa 30 6 medycznego D ZO 2 Wychowanie fizyczne 7 n/o 30* 30* 1* Razem tygodni -teoria + ZP; 5 tygodni- ZP; 8 tygodni -praktyka zawodowa wakacyjna ECTS T-ZP- PZ 13

14 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR V w tym godzin l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ SEMESTR V Rehabilitacja i pielęgnowanie 30 1 niepełnosprawnych D ZO Neurologia i pielęgniarstwo 30 2 neurologiczne D E Psychiatria i pielęgniarstwo 30 3 psychiatryczne D E Anestezjologia i pielęgniarstwo 30 4 w zagrożeniu życia D E Zajęcia fakultatywne: zakażenia szpitalne lub promocja zdrowia 5 psychicznego C ZO 1 6 Zajęcia fakultatywne: język migowy lub promocja zdrowia psychicznego C ZO 1 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C Z 1 Razem tygodni teoria +ZP; 7 tygodni -ZP(3 tygodnie) +PZ (4 tygodnie) 14

15 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR VI Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR VI 1 Opieka paliatywna D E Geriatria i pielęgniarstwo 30 2 geriatryczne D ZO Prawo B ZO 1 Psychiatria i pielęgniarstwo 4 psychiatryczne D 40 ZO 1 5 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia D 40 ZO 1 6 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D 160 ZO 4 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C ZO 1 8 Egzamin dyplomowyczęść praktyczna i teoretyczna E 5 9 Wychowanie fizyczne n/o A 30* 30* 1* Razem Razem * 5 tygodnie teoria + ZP; 10 tygodni - PZ semestralna legenda: Punkty ECTS A- Nauki podstawowe # - godziny liczone bez ZP i PZ B- Nauki społeczne!- godziny liczone z ZP C- Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej ZP- zajęcia praktyczne D- Nauki w zakresie opieki specjalistycznej PZ - praktyka zawodowa *- przedmiot nieobowiązkowy ECTS T-ZP- PZ 15

16 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów liceów medycznych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Ćw/ W ZP PZ 1 sem 2 sem Sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń Godz. razem Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Farmakologia Zal. O Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo 20 Egzamin 70 w zagrożeniu życia (10+10) Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10) Interna i pielęgniarstwo internistyczne Egzamin (10+10) Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Egzamin (5+10)

17 Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Egzamin (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Przedmiot do wyboru: 23 -język migowy 10 Zal. O. 10 -zakażenia szpitalne 10 -promocja zdrowia psychicznego 24 Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Egzamin Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Zal. O Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne PZ- praktyka zawodowa Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba 410 godzin 110 godzin 640 godzin 1160 godzin

18 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 3-semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Forma Godz. I rok II rok Lp. Nazwa przedmiotu zaliczeń razem B/N Ćw. W Sem ZP PZ 1 sem 2 sem 3 sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz w ć/s zp pz Filozofia i etyka zawodu Elementy anatomii z fizjologią Zal z o Egzamin 3 Genetyka Zal. z o Biochemia i biofizyka Zal. z o Patologia Egzamin Pedagogika Zal. z o Psychologia Zal. z o Radiologia Zal. z o Socjologia Zal. z o Prawo Zal. z o Badanie fizykalne Zal. z o Zdrowie publiczne Zal. z o Mikrobiologia i parazytologia Zal. z o Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin (15+10) Egzamin (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo Egzamin geriatryczne (10+10)

19 18 19 Interna i pielęgniarstwo internistyczne Przedmiot do wyboru: -język migowy -zakażenia szpitalne -promocja zdrowia psychicznego Egzamin Zal. z o (10+10) Badania w pielęgniarstwie Zal. z o Seminarium licencjackie Zal. z o Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin neurologiczne (10+10) 23 Opieka paliatywna Zal. z o Egzamin (10+10) Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Podstawowa opieka zdrowotna Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Zal. z o Zal. z o (10+10) Promocja zdrowia Zal. z o Psychiatria i pielęgniarstwo Egzamin psychiatryczne (10+10) Zal. z o Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych 30 Ratownictwo medyczne Zal. z o Dietetyka Zal. z o ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne godzin B/N- bez nauczyciela / samokształcenie Praktyka zawodowa godzin Ogólna liczba godzin 19

20 PLAN STUDIÓW- Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Formy Godz. B/ I rok Lp. Nazwa przedmiotu zaliczeń razem N W Ćw/ 1 sem. 2 sem. ZP PZ Sem ć/ ć/ w zp pz w zp pz s s Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Genetyka Zal. O Patologia Egzamin Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin 70 Egzamin (10+10) 20 (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10)

21 Interna i pielęgniarstwo Egzamin internistyczne (10+10) Przedmiot do wyboru: -język migowy zakażenia szpitalne Zal. O promocja zdrowia psychicznego 19 Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin 120 neurologiczne (10+10) Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo Egzamin 190 pediatryczne (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Położnictwo, ginekologia 20 i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Zal. O. 100 (10+10) Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo 20 Egzamin 80 psychiatryczne (10+10) Rehabilitacja i pielęgnowanie Zal. O. 150 niepełnosprawnych Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne 684 godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne 120 godzin B/N bez nauczyciela/ samokształcenie Praktyka zawodowa 1180 godzin Ogólne liczba 1984 godzin 21

22 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Godz. Ćw Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń 1 sem 2 sem razem W /Se ZP PZ ć/ ć/ m w zp pz w zp pz s s Radiologia Zal. O Prawo Zal.O Badania fizykalne Zal.O Zdrowie publiczne Zal.O Mikrobiologia i parazytologia Zal.O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Egzamin Badania w pielęgniarstwie Zal.O Seminarium licencjackie Zal.O Opieka paliatywna Egzamin Podstawowa opieka zdrowotna Egzamin Promocja zdrowia Zal.O Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Egzamin Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba RAZEM godzin 40 godzin 360 godzin 660 godzin

23 5 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW SYLABUSY wg planu studiów stacjonarnych I stopnia I rok SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, profil kształcenia Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Rok studiów, semestr I rok, semestr I I rok, semestr I Rodzaj zajęć i liczba godzin Typ modułu kształcenia Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) Pracochłonność studia stacjonarne Wykład 45 Wykład 15 Seminarium 15 Ćwiczenia / seminarium - Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne - Praktyka zawodowa - Praktyka zawodowa - Obowiązkowy 3 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Wykła dy Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkowe Praca własna studenta Projekty/ opracowania Nauka własna Suma 90 Zajęcia z bezpośrednim udziałem Pracochłonność Praca własna studenta nauczyciela studia Wykład Ćwiczenia/ Zajęcia Konsultacje Projekty/ Nauka 9 Inne niestacjonarne y Seminaria/ praktyczne obowiązkowe opracowania własna C,D-5 - Suma A,B-15; C,D Prowadzący zajęcia Dr n med. Ewa Ziarko 11 Egzaminator/ Dr n med. Ewa Ziarko 12 Zaliczający Wymagania (kompetencje) wstępne 13 Cel przedmiotu 14 Efekty kształcenia Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiot nie wymaga wiedzy, umiejętności czy kompetencji wstępnych. Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu filozofii i etyki zawodu pielęgniarki oraz umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodu. Odniesienie do Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) efektów kierunkowych W wyniku kształcenia student: Symbol efektu w dziedzinie wiedzy: Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej. B.W.41. Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychologicznopersonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, B.W.42. kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego). Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i B.W.43. rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki. Zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych B.W.44. w pracy pielęgniarki. Inne

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna

PLAN STUDIÓW Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, 3 lata (6 semestrów) forma stacjonarna PLAN STUDIÓ Kierunek: pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, lata ( semestrów) forma stacjonarna SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 1 pielęgniarki B 90 0 1 E 2 Anatomia A 1 10 Z 2 Fizjologia A 1 10

Bardziej szczegółowo

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta

Wykład 35 Wykład A-20; C-20; D-20. praktyczne. 35 120 200 15 Suma 370 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta SYLABUS MODUŁU / PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Podstawowa opieka zdrowotna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. semestr Rodzaj zajęć Wykład 35 Wykład A, B - 20, C - 20; D - 20, E - 20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil praktyczny profil kształcenia 4 Forma

Bardziej szczegółowo

Anatomia - opis przedmiotu

Anatomia - opis przedmiotu Anatomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-ANAT-Sk-S14_pNadGen40AL6 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną

W Ćw. Praca bez nadzoru nauczyciela J. angielski Zaliczenie z oceną I rok studiów, kierunek Pielęgniarstwo, rok akademicki 0/0 XII nabór wg. standardu z 007 roku z liczbą 85 wg rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia.07.007 ( Dz. U. Nr 6, poz. 66) Lp.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PLAN STUDIÓW dla kierunku PIELĘ GNIARSTWO STUDIA POMOSTOWE Rekrutacja w roku akademickim 2011/2012 \ Plan zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Anatomia Kod przedmiotu: 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Badania fizykalne - opis przedmiotu

Badania fizykalne - opis przedmiotu Badania fizykalne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Badania fizykalne Kod przedmiotu 12.0-WP-PielP-BFIZ-Sk-S14_pNadGenW0UQF Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014 K r a k o w s k a A k a d e m i a im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego W yd z i a ł Z d r o w i a i N a u k M e d y c z n y c h K i e r u n e k P i e l ę g n i a r s t w o PRZEWODNIK DLA STUDENTA LICENCJAT

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu ANATOMIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3.

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Biologiczne podstawy człowieka 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu ANATOMIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne)

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Promocja zdrowia dr Mariola Seń (wykład) mgr Dorota Lizak (zajęcia

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia

SYLABUS. Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski. obowiązkowy. 155, w tym: 35 - wykłady, 48 seminaria, 72 ćwiczenia SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Rodzaj przedmiotu Fizjologia Wydział Lekarski I Lekarski magisterski stacjonarne polski

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 15 5 10 10 Suma 20 20 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne. Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Zaawansowana opieka specjalistyczna w pielęgniarstwie / Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia

modułu kształcenia 1. Nazwa jednostki Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo -POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa : 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. FIZJOLOGIA UKŁADU RUCHU kierunek Odnowa biologiczna PHYSIOLOGY OF THE MOVEMENT Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Zofia Goc Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp Element Opis. 1 Nazwa Opieka paliatywna modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA

wykład, dyskusja, pogadanka, zajęcia konwersatoryjne Prezentacja multimedialna WIEDZA Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Typ modułu/

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia ZAŁĄCZNIK 2B. Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia Kierunek Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne I stopnia-pomostowe Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku. Pierwszego stopnia (licencjackie) Praktyczny. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii

Zaawansowany. Poznanie szczegółowe układów anatomicznych człowieka. Ukazanie anatomii jako podstawy do nauki patologii i chirurgii Kierunek PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Anatomia Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy Wymagania wstępne Zaawansowany

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów: Instytut: Instytut Ochrony Zdrowia Profil kształcenia: studia mają profil praktyczny Obszar kształcenia: kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012)

Diagramy semestralne/roczne dla programu pielęgniarstwo stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Diagramy semestralne/roczne dla programu stacjonarne licencjackie (standardy nauczania 2012) Instytut Pielęgniarstwa PZ w Nysie Cykl kształcenia: 6 semestrów Ogólna liczba kształcenia : 48 punktów ECT:

Bardziej szczegółowo

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h

Fizjologia. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 45/60h 27/36h 3,5 Praca własna studenta: 105h 145h 3,5. udział w wykładach 9 x 3 h Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania fizykalne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CBF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Badania fizykalne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin, Jonathan Stamford, David White FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA Daniel McLaughlin Jonathan Stamford David White Przekład zbiorowy pod redakcją Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia Kod przedmiotu FII_03_SS_2012

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/1014

SYLABUS na rok 2013/1014 SYLABUS na rok 2013/1014 (1) Nazwa przedmiotu Embriologia i genetyka (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne

Zajęcia praktyczne 80 Zajęcia praktyczne 10 Praktyka zawodowa 80 Praktyka zawodowa A-70;C-110 D-90. zajęcia. Seminaria/ praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod ORiN modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Rehabilitacja i Pielęgnowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS. Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu Wydział Nauk o Zdrowiu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Kierunek POŁOŻNICTWO Profil kształcenia ogólnoakademicki X praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Zarys anatomii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EIB-1-370-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Lp. Element Opis 1 Nazwa Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia stopnia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjologia pracy i wypoczynku

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem.

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu. 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, Rok III, sem. Lp. Element Opis 1 Nazwa Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3

SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMŻY PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 2014/2015 SPIS TREŚCI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW... 3 Nazwa kierunku studiów... 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Nazwa modułu (przedmiotu lub grupa przedmiotów): Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg

OPIS PRZEDMIOTU. Anatomia funkcjonalna i rtg Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. mgr Irena Stepaniuk. Kod przedmiotu P-1-P-P- studia stacjonarne. Zajęcia zorganizowane: 15h/- - 0,5 Praca własna studenta: 15 h 0,5

Pielęgniarstwo. mgr Irena Stepaniuk. Kod przedmiotu P-1-P-P- studia stacjonarne. Zajęcia zorganizowane: 15h/- - 0,5 Praca własna studenta: 15 h 0,5 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Anatomia palpacyjna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Anatomia palpacyjna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2014/2015

SYLABUS na rok 2014/2015 SYLABUS na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu ANESTEZJOLOGIA I STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Fizjoterapia Praktyczny Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 2014/2015 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU CECHA

KARTA PRZEDMIOTU CECHA KARTA PRZEDMIOTU CECHA OPIS PRZEDMIOTU INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu FIZJOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek fizjoterapia Profil kształcenia x ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Farmakologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod AF modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Farmakologia Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012 z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne -

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Zdrowie publiczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod BZP modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Zdrowie publiczne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne. Seminaria/ 75 120 160 15 10 Suma 380 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta. Zajęcia praktyczne SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawowa opieka zdrowotna Kod podmiotu IP./POP-POZ Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy

Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia Grupa szczegółowych efektów kształcenia (A+B+D+F) Kod grupy Nazwa grupy Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus 2014/2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia RADIOLOGIA Grupa

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Podstawy Ratownictwa Medycznego (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Radiologia - opis przedmiotu

Radiologia - opis przedmiotu Radiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Radiologia Kod przedmiotu 12.8-WL-Lek-R Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: Pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 2 semestr Przedmiot kształcenia treści kierunkowych dr Józef Ratajczyk SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Patologia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo