Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta"

Transkrypt

1 Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Nowy Targ 2014r 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Powstanie i misja Instytutu Pielęgniarstwa 3 2. Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek 6 3. Formy studiów 6 4. Cele kształcenia i funkcje zawodowe pielęgniarek 6 5. Organizacja kształcenia 7 6. Plany i programy studiów: Studia I stopnia 9 Studia II stopnia 165 2

3 1. POWSTANIE I MISJA INSTYTUTU PIELEGNIARSTWA Instytut Pielęgniarstwa jest kontynuatorem tradycji kształcenia pielęgniarek na Ziemi Podhalańskiej, które odbywało się w trzech szkołach medycznych: w Nowym Targu, Rabce i Zakopanem. Decyzją Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku została powołana Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, w ramach której na bazie Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Materowej w Rabce uruchomiona została specjalność pielęgniarstwo. W roku 2001 decyzją Senatu PPWSZ w Nowym Targu utworzona została Katedra Pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia, a od 2002 roku samodzielny Instytut Pielęgniarstwa. Od roku akademickiego 2001/2002 w Rabce w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego rozpoczęło się kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych, jako kontynuacja 25 letniej tradycji kształcenia pielęgniarek w Rabce, a od roku 2002/2003 w systemie 3 letnich studiów zaocznych dla pielęgniarek posiadających dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Rok później w 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe licencjackie, niestacjonarne (tzw. pomostowe). Od roku akademickiego 2005/2006 zajęcia na studiach I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone są w nowej siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa w budynku PPWSZ w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Od marca 2009 roku uczelnia rozpoczyna studia I stopnia w systemie niestacjonarnym tzw. pomostowe dla pielęgniarek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 2011/12 zostają uruchomione studia II stopnia (magisterskie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. MISJA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA Stwarzamy możliwość Studentom kierunku Pielęgniarstwo, kształtowania aktywnych postaw wobec dziedzictwa i tradycji naukowo-kulturowych naszego kraju i regionu oraz wyrażania ich w działalności pielęgniarskiej, naukowej i społecznej: 1. Poprzez poznanie najnowszej problematyki ogólnomedycznej, społecznej i pielęgniarskiej pragniemy, aby Student rozpoznał bogactwo, treść i znaczenie profesji. 2. Doświadczenia zdobyte w trakcie studiów zostaną wykorzystane jako inspiracje w działalności społeczno-zawodowej. 3. Wychowujemy przyszłego pracownika ochrony zdrowia wrażliwego wobec wszelkich przejawów ludzkiej niedoli i niesprawności. 4. Oferujemy różnorodne formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej, by rozwijać głęboką kreatywność wobec spraw ludzkich i problemów społecznych. 5. Dbamy o to, aby efekty naszej pracy były widoczne w środowisku lokalnym i zawodowym. 6. Naszym walorem jest ciągła modernizacja warunków dydaktycznych, kompetentna kadra nauczająca. 3

4 7. Jesteśmy otwarci na aktywną współpracę z instytucjami naukowymi, organizacjami i wszystkimi, którzy w kształceniu pielęgniarek widzą wielką szansę poprawy opieki zdrowotnej w integrującej się Europie. Celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie Studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza poprzez: stworzenie optymalnych warunków do rzetelnego zdobywania kompetencji zawodowych, wspomaganie osobowego rozwoju społecznego każdego członka społeczności Instytutu Pielęgniarstwa zarówno Studentów, jak też pracowników, wdrażanie do ciągłego doskonalenia zawodowego, rozwijanie umiejętności badawczych, zainteresowań poznawczych i postaw innowacyjnych. Absolwent studiów I stopnia- po ukończeniu 3-letnich studiów stacjonarnych oraz 2 lub 3 semestralnych studiów niestacjonarnych - otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych, zakładach opiekuńczo leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów II stopnia - po ukończeniu 2-letnich studiów- stacjonarnych lub niestacjonarnych otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Kierunek pielęgniarstwo w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada, nieprzerwanie od początku swego istnienia (2001rok), akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP). 4

5 WŁADZE INSTYTUTU Rok akademicki 2001/2002 Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Rok akademicki 2002/ /2004 Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2004/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2009/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Koordynator programu unijnego Rok akademicki 2011/12 i nadal Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia I stopnia Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia II stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia I stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia II stopnia Dr n. hum. Helena Szmyd. Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka Dr n. med. Jerzy Żebrak Mgr piel. Krystyna Buławska Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Zięba Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Maria Zięba Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Dr n. med. Maria Zięba Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Wioletta Ławska 5

6 2. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.11 Nr 174 poz z póż. zm.). 2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.11.Nr 174.poz.1038). 3. Ustawa o dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póz. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 210. poz.1540) w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.Nr 00, poz.770). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 970). 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 631). 8. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 9. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu. 3. FORMY STUDIÓW Instytut Pielęgniarstwa prowadzi kształcenie w systemie studiów: stacjonarnych I stopnia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych niestacjonarnych I stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy absolwentów liceów medycznych, medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki stacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo niestacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo 4.CELE KSZTAŁCENIA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i jako młoda dyscyplina naukowa rozwija się na styku nauk medycznych i humanistycznych. Pielęgnowanie to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi i grupie ludzi zdrowych i chorych w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji w celu utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i w życiu z chorobą. Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim uwarunkowane jest, obok znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych jak i społecznych, rozwojem pielęgniarstwa jako nauki, zmianami w systemie ochrony zdrowia oraz zmianą społecznych oczekiwań wobec zawodu pielęgniarskiego. 6

7 Celem kształcenia jest: przygotowanie absolwenta do podejmowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do wszystkich odbiorców usług medycznych w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności zgodnie z zadaniami wynikającymi z zawodowych funkcji pielęgniarek, wyposażenie w umiejętności planowania i realizowania działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, przygotowanie do samodzielnego opracowywania i realizowania edukacji zdrowotnej w stosunku do człowieka zdrowego i chorego, kształtowanie umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym, przygotowanie do udziału w realizacji polityki zdrowotnej, uwrażliwienie na dostarczanie opieki pielęgniarskiej zgodnej z zasadami etyki zawodowej, przygotowanie Studenta do samokształcenia i ponoszenia odpowiedzialności za proces kształcenia, przygotowanie absolwenta do podejmowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz uzyskiwania specjalności zawodowych, przygotowanie absolwenta do kontynuowania nauki na studiach magisterskich. Funkcje zawodowe pielęgniarki: funkcje bezpośrednie-związane z pracą z pacjentem: opiekuńcza, wychowawcza, promująca zdrowie, profilaktyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna, funkcje pośrednie-związane z pracą na rzecz zawodu: badawcza, organizacyjna, kształcąca. Współczesne pielęgniarstwo obok działań zapewniających opiekę o wysokim standardzie indywidualnemu człowiekowi, rodzinie i grupie społecznej ukierunkowane jest także na: prowadzenie badań naukowych, rozwój profesji pielęgniarskiej, inicjowanie i wspieranie działań w społeczności lokalnej na rzecz potęgowania, umacniania, zapobiegania i przywracania zdrowia oraz pomoc w przystosowaniu do życia z chorobą i niepełnosprawnością. 5. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Studia I stopnia Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z semestrów obejmuje 15 tygodni nauki, w dwóch ściśle ze sobą powiązanych, jednocześnie realizowanych działaniach edukacyjnych: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Zajęcia praktyczne pod kierunkiem nauczycieli akademickich odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania na terenie Nowego Targu, Rabki, Zakopanego, Krakowa, Raby Wyżnej, Myślenic. 7

8 Celem zajęć jest: zintegrowanie wiedzy teoretycznej z przedmiotów pielęgniarskich w kontekście praktycznej działalności zawodowej (uzasadnienie praktyczne przekazywanych treści przedmiotowych), poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem lub grupą w różnym stanie i przebywających w różnych środowiskach, kształtowanie umiejętności doboru metod, sposobów i technik stosowanych w pielęgnowaniu (w zależności od oceny stanu pacjenta, warunków i organizacji pracy w oddziałach i w środowisku), kształtowanie działań i złożonych umiejętności praktycznych dotyczących planowania pracy, organizowania pracy, rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, ukształtowanie umiejętności pracy w zespole, całościowego interpretowania i rozwiązywania problemów pielęgniarskich. Praktyka zawodowa tj. wakacyjna i semestralna organizowana jest w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczych oraz w placówkach nauczania i wychowania w Nowym Targu, Rabce, Zakopanem, Krakowie. Opiekę merytoryczną nad realizacją praktyk sprawują pielęgniarki z ramienia zakładu, w którym odbywa się praktyka, natomiast z ramienia uczelni opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk. Praktyka zawodowa stanowi 1200 godzin tj. 30 tygodni w całym cyklu kształcenia. Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez: kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, kształtowanie podstawowych umiejętności zawodowych, kształtowanie umiejętności praktycznych umacniania i potęgowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom w zakładach opieki zdrowotnej i w środowisku domowym, umiejętność organizacji pracy i stanowiska pracy, dobór metod pracy i sposobów pielęgnowania wspólnie z opiekunem praktyk, ocenę poprawności stosowanych metod i wyników pracy, przygotowywanie do samodzielnej pracy pielęgniarskiej poprzez: doskonalenie umiejętności współpracy w zespole pielęgniarek i w zespole terapeutycznym, stwarzanie warunków do prowadzenia pracy badawczej związanej z przygotowaniem prac licencjackich. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są w środowisku ludzi zdrowych, chorych i niepełnosprawnych w warunkach: domowych, szpitalnych, sanatoryjnych, w domach opieki społecznej. Samokształcenie w liczbie 750 godzin realizowane jest jako nauka własna studenta bez nauczyciela. 8

9 6. PLANY STUDIÓW. Studia stacjonarne I stopnia Kształcenie na poziomie studiów I stopnia trwa 3 lata (VI semestrów). Zajęcia teoretyczne 1670 godzin Zajęcia praktyczne 1100 godzin Praktyka zawodowa 1200 godzin Samokształcenie (godziny bezkontaktowe) 750 godzin Razem 4720 godzin Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) liczba godzin uzależniona od ścieżki: ścieżka A 1160 godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciela ścieżka C 2410 godz. w tym: 2205 godz. z udziałem nauczyciela, 205 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka D 1984 godz. w tym: 1874 godz. z udziałem nauczyciela, 110 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka E 660godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciel 9

10 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR I l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 45 1 pielęgniarki B E 3 2 Anatomia A Z 2 3 Fizjologia A Z 3 4 Patologia A Z 2 5 Biochemia i biofizyka A ZO 1 6 Zdrowie publiczne B ZO 2 7 Psychologia B E 2 8 Socjologia B ZO 1 9 Podstawy pielęgniarstwa C Z 7 10 Pedagogika B ZO 2 11 Genetyka A ZO 1 12 Dietetyka C ZO 2 13 Język angielski B ZO 2 14 Szkolenie BHP 3 3 ZAL RAZEM: tygodni -teoria Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 10

11 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR II Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR II 1 Anatomia A E 1 2 Fizjologia A E 1 3 Patologia A E 1 Mikrobiologia 45 4 i parazytologia A ZO 1 5 Zdrowie publiczne B E 1 6 Podstawy pielęgniarstwa C E Promocja zdrowia C ZO Badanie fizykalne C ZO 2 9 Podstawowa opieka zdrowotna C ZO Język angielski B ZO 1 11 Wychowanie fizyczne n/o 30* 30* 1* RAZEM: tyg.- teoria +ZP(Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna); 3 tygodnie -zajęcia praktyczne; 6 tygodni - praktyka zawodowa wakacyjna Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 11

12 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR III Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR III 1 Farmakologia A E 2 2 Radiologia A ZO 1 Chirurgia i pielęgniarstwo 65 3 chirurgiczne D Z 4 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 4 internistyczne D E Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne 30 5 D E Podstawowa opieka zdrowotna C E RAZEM: tygodni -teoria+ ZP; 3 tygodnie- zajęcia praktyczne; 3 tygodnie praktyka zawodowa semestralna ECTS T-ZP- PZ 12

13 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR IV Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR IV 1 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D E Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 2 internistyczne D 160 ZO 4 4 Chirurgia i pielęgniarstwo 25 3 chirurgiczne D E Badania naukowe 4 w pielęgniarstwie C ZO 1 5 Język angielski B E 1 Podstawy ratownictwa 30 6 medycznego D ZO 2 Wychowanie fizyczne 7 n/o 30* 30* 1* Razem tygodni -teoria + ZP; 5 tygodni- ZP; 8 tygodni -praktyka zawodowa wakacyjna ECTS T-ZP- PZ 13

14 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR V w tym godzin l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ SEMESTR V Rehabilitacja i pielęgnowanie 30 1 niepełnosprawnych D ZO Neurologia i pielęgniarstwo 30 2 neurologiczne D E Psychiatria i pielęgniarstwo 30 3 psychiatryczne D E Anestezjologia i pielęgniarstwo 30 4 w zagrożeniu życia D E Zajęcia fakultatywne: zakażenia szpitalne lub promocja zdrowia 5 psychicznego C ZO 1 6 Zajęcia fakultatywne: język migowy lub promocja zdrowia psychicznego C ZO 1 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C Z 1 Razem tygodni teoria +ZP; 7 tygodni -ZP(3 tygodnie) +PZ (4 tygodnie) 14

15 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR VI Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR VI 1 Opieka paliatywna D E Geriatria i pielęgniarstwo 30 2 geriatryczne D ZO Prawo B ZO 1 Psychiatria i pielęgniarstwo 4 psychiatryczne D 40 ZO 1 5 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia D 40 ZO 1 6 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D 160 ZO 4 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C ZO 1 8 Egzamin dyplomowyczęść praktyczna i teoretyczna E 5 9 Wychowanie fizyczne n/o A 30* 30* 1* Razem Razem * 5 tygodnie teoria + ZP; 10 tygodni - PZ semestralna legenda: Punkty ECTS A- Nauki podstawowe # - godziny liczone bez ZP i PZ B- Nauki społeczne!- godziny liczone z ZP C- Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej ZP- zajęcia praktyczne D- Nauki w zakresie opieki specjalistycznej PZ - praktyka zawodowa *- przedmiot nieobowiązkowy ECTS T-ZP- PZ 15

16 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów liceów medycznych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Ćw/ W ZP PZ 1 sem 2 sem Sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń Godz. razem Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Farmakologia Zal. O Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo 20 Egzamin 70 w zagrożeniu życia (10+10) Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10) Interna i pielęgniarstwo internistyczne Egzamin (10+10) Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Egzamin (5+10)

17 Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Egzamin (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Przedmiot do wyboru: 23 -język migowy 10 Zal. O. 10 -zakażenia szpitalne 10 -promocja zdrowia psychicznego 24 Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Egzamin Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Zal. O Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne PZ- praktyka zawodowa Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba 410 godzin 110 godzin 640 godzin 1160 godzin

18 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 3-semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Forma Godz. I rok II rok Lp. Nazwa przedmiotu zaliczeń razem B/N Ćw. W Sem ZP PZ 1 sem 2 sem 3 sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz w ć/s zp pz Filozofia i etyka zawodu Elementy anatomii z fizjologią Zal z o Egzamin 3 Genetyka Zal. z o Biochemia i biofizyka Zal. z o Patologia Egzamin Pedagogika Zal. z o Psychologia Zal. z o Radiologia Zal. z o Socjologia Zal. z o Prawo Zal. z o Badanie fizykalne Zal. z o Zdrowie publiczne Zal. z o Mikrobiologia i parazytologia Zal. z o Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin (15+10) Egzamin (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo Egzamin geriatryczne (10+10)

19 18 19 Interna i pielęgniarstwo internistyczne Przedmiot do wyboru: -język migowy -zakażenia szpitalne -promocja zdrowia psychicznego Egzamin Zal. z o (10+10) Badania w pielęgniarstwie Zal. z o Seminarium licencjackie Zal. z o Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin neurologiczne (10+10) 23 Opieka paliatywna Zal. z o Egzamin (10+10) Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Podstawowa opieka zdrowotna Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Zal. z o Zal. z o (10+10) Promocja zdrowia Zal. z o Psychiatria i pielęgniarstwo Egzamin psychiatryczne (10+10) Zal. z o Rehabilitacja i pielęgniarstwo niepełnosprawnych 30 Ratownictwo medyczne Zal. z o Dietetyka Zal. z o ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne godzin B/N- bez nauczyciela / samokształcenie Praktyka zawodowa godzin Ogólna liczba godzin 19

20 PLAN STUDIÓW- Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Formy Godz. B/ I rok Lp. Nazwa przedmiotu zaliczeń razem N W Ćw/ 1 sem. 2 sem. ZP PZ Sem ć/ ć/ w zp pz w zp pz s s Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Genetyka Zal. O Patologia Egzamin Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin 70 Egzamin (10+10) 20 (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10)

21 Interna i pielęgniarstwo Egzamin internistyczne (10+10) Przedmiot do wyboru: -język migowy zakażenia szpitalne Zal. O promocja zdrowia psychicznego 19 Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin 120 neurologiczne (10+10) Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo Egzamin 190 pediatryczne (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Położnictwo, ginekologia 20 i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Zal. O. 100 (10+10) Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo 20 Egzamin 80 psychiatryczne (10+10) Rehabilitacja i pielęgnowanie Zal. O. 150 niepełnosprawnych Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne 684 godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne 120 godzin B/N bez nauczyciela/ samokształcenie Praktyka zawodowa 1180 godzin Ogólne liczba 1984 godzin 21

22 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Godz. Ćw Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń 1 sem 2 sem razem W /Se ZP PZ ć/ ć/ m w zp pz w zp pz s s Radiologia Zal. O Prawo Zal.O Badania fizykalne Zal.O Zdrowie publiczne Zal.O Mikrobiologia i parazytologia Zal.O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Egzamin Badania w pielęgniarstwie Zal.O Seminarium licencjackie Zal.O Opieka paliatywna Egzamin Podstawowa opieka zdrowotna Egzamin Promocja zdrowia Zal.O Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Egzamin Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba RAZEM godzin 40 godzin 360 godzin 660 godzin

23 5 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW SYLABUSY wg planu studiów stacjonarnych I stopnia I rok SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, profil kształcenia Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne Rok studiów, semestr I rok, semestr I I rok, semestr I Rodzaj zajęć i liczba godzin Typ modułu kształcenia Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) Pracochłonność studia stacjonarne Wykład 45 Wykład 15 Seminarium 15 Ćwiczenia / seminarium - Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne - Praktyka zawodowa - Praktyka zawodowa - Obowiązkowy 3 Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Wykła dy Ćwiczenia/ Seminaria/ Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkowe Praca własna studenta Projekty/ opracowania Nauka własna Suma 90 Zajęcia z bezpośrednim udziałem Pracochłonność Praca własna studenta nauczyciela studia Wykład Ćwiczenia/ Zajęcia Konsultacje Projekty/ Nauka 9 Inne niestacjonarne y Seminaria/ praktyczne obowiązkowe opracowania własna C,D-5 - Suma A,B-15; C,D Prowadzący zajęcia Dr n med. Ewa Ziarko 11 Egzaminator/ Dr n med. Ewa Ziarko 12 Zaliczający Wymagania (kompetencje) wstępne 13 Cel przedmiotu 14 Efekty kształcenia Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: przedmiot nie wymaga wiedzy, umiejętności czy kompetencji wstępnych. Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu filozofii i etyki zawodu pielęgniarki oraz umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodu. Odniesienie do Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) efektów kierunkowych W wyniku kształcenia student: Symbol efektu w dziedzinie wiedzy: Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej. B.W.41. Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychologicznopersonalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, B.W.42. kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego). Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i B.W.43. rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki. Zna problematykę etyki normatywnej w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych B.W.44. w pracy pielęgniarki. Inne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo