SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1

2 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM Wydawnictwo UWM ul. Jana Heweliusza 14, Olsztyn tel. (0-89) , fax (0-89) Ark. wyd. 15,6, ark. druk. 13,25 Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam

3 S P I S T R E Œ C I Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego II. Studia i studenci III. Sprawy pracownicze IV. Nauka i wspó³praca regionalna V. Wspó³praca zagraniczna VI. Finanse Uniwersytetu VII. Gospodarka maj¹tkiem VIII. Biblioteka G³ówna IX. Wydawnictwo UWM X. Archiwum XI. Obs³uga informatyczna XII. Dzia³alnoœæ medialno-promocyjna

4 4

5 Wstêp Sprawozdanie z dzia³alnoœci Uczelni obejmuje okres od 1 wrzeœnia 2006 do 31 sierpnia 2007 r. ósmy rok funkcjonowania Uniwersytetu i jednoczeœnie pierwszy rok, dwuletniej, uzupe³niaj¹cej kadencji w³adz rektorskich ( ). W tym okresie uczelnia uzyska³a nowe uprawnienia do nadawania stopni: doktora habilitowanego (nauki teologiczne) i doktora (nauki ekonomiczne z zakresu ekonomii). Obecnie Uniwersytet posiada dziesiêæ uprawnieñ habilitacyjnych i 15 doktorskich, natomiast siedem wydzia³ów (Nauki o ywnoœci, Medycyny Weterynaryjnej, Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Rybactwa, Bioin ynierii Zwierz¹t, Humanistyczny i Teologii) nadal utrzyma³o najwy sz¹ kategoriê naukow¹. Pierwszy rok studiów od 1 paÿdziernika 2006 r. rozpoczê³o studentów rekrutuj¹cych siê spoœród 23,5 tys. kandydatów. W minionym roku akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiowa³o ponad 36 tys. osób. Na poziomie doktorskim kszta³ci³o siê 339 osób, a w 200 studiach podyplomowych uczestniczy³o 3010 s³uchaczy. Mury Uczelni opuœci³o 6947 absolwentów. Na koniec roku sprawozdawczego zatrudnionych by³o 3008 pracowników, wœród nich 1846 nauczycieli akademickich (w tej grupie 478 profesorów i doktorów habilitowanych). Realizuj¹c za³o enia strategii rozwoju Uniwersytetu w zakresie polityki edukacyjnej oraz postanowienia Deklaracji Boloñskiej w ramach rozwoju kszta³cenia interdyscyplinarnego utworzono makrokierunki: akwakultura i bezpieczeñstwo ywnoœci (na bazie kierunków: rybactwo i weterynaria); bioin ynieria produkcji ywnoœci (na bazie kierunków: zootechnika oraz technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka). Rozwijane s¹ te obszary kszta³cenia zbie ne ze strategi¹ rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów, takie jak: energetyka, fizyka techniczna, in ynieria bezpieczeñstwa, in ynieria œrodowiska, kierunek lekarski, mechatronika, pedagogika specjalna. Utworzony zosta³ Wydzia³ Nauk Medycznych. Uczelnia wykazuje du ¹ aktywnoœæ w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych do Funduszy Strukturalnych i Programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych. Uczestniczymy tak e w realizacji zadañ miêdzyregionalnych z wykorzystaniem potencja³u badawczego uczelni. Dziêki temu uzyskujemy wymierne korzyœci finansowe i organizacyjne, o czym œwiadcz¹ m.in. informacje zawarte w czwartym rozdziale opracowania. Inicjatywy te 5

6 doprowadzi³y do utworzenia centrów: Doskona³oœci Mleczarskiej, Badañ Energii Odnawialnej, Innowacyjnoœci i Transferu Technologii. Podpisane zosta³y umowy konsorcyjne z partnerami Kêtrzyñskiego Klastera Energii Odnawialnej oraz Ba³tyckiego Klastera Ekoenergetycznego. Zaawansowane s¹ prace nad kolejnymi przedsiêwziêciami w tym zakresie. Infrastruktura Uniwersytetu wzbogacona zosta³a o halê wegetacyjn¹ Wydzia³u Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, obiekty edukacyjne w Ba³dach z zakresu drobiarstwa i agrotechnologii oraz laboratorium Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. Ponadto w 2007 r. zakupiono od PAN-u (na potrzeby Wydzia³u Biologii) budynek przy ul. Prawocheñskiego 5. Oddano te do u ytkowania Miejsk¹ Sieæ Komputerow¹ w Olsztynie, zrealizowan¹ w ramach funduszy pozyskanych z UE. W fazie zasiedlania i wyposa ania wnêtrz jest najwiêksza inwestycja ostatnich lat Biblioteka Uniwersytecka. Aktualnie Uniwersytet realizuje 20 zadañ inwestycyjnych, finansowanych w 29,2% z dotacji MNiSzW, w 28,4% ze œrodków uzyskanych w ramach ZPORR i w 42,4% ze œrodków w³asnych. Opracowanie niniejsze, choæ obszerne w treœci, stanowi fragmentaryczny obraz zaanga owania i pracy œrodowiska uniwersyteckiego. Doceniam wk³ad wszystkich pracowników w rozwój Uniwersytetu i pomna anie jego uprawnieñ akademickich do nich kierujê wyrazy uznania. Dziêkujê spo³ecznoœci za urzeczywistnianie misji Uniwersytetu. Dziêkujê cz³onkom Senatu Akademickiego, Komisji Senackich i Uczelnianych. Serdecznie dziêkujê za wytrwa- ³¹ pracê dla dobra uczelni kolegiom dziekañskim i radom wydzia³ów. S³owa podziêkowania kierujê pod adresem zwi¹zków zawodowych za wspó³pracê i dostrzeganie potrzeb pracowniczych. Za kolejny rok dobrej pracy dziêkujê wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obs³ugi a tak e m³odzie y studenckiej, za owocne wspó³dzia³anie na rzecz Uniwersytetu. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê moim najbli szym wspó³pracownikom prorektorom, kanclerzowi, pani kwestor, kierownikom biur administracji uczelni. Wiem, e bez zaanga owania i rzetelnej pracy wszystkich, wype³nianie zadañ stawianych przed Uniwersytetem i osi¹ganie sukcesów nie by³oby mo liwe. W sprawozdaniu opracowanym przez Biuro Rzecznika Prasowego oraz Wydawnictwo UWM wykorzystano materia³y przygotowane przez jednostki administracji: Biuro Rektora, Biuro ds. Kadr i Spraw Socjalnych, Biuro Nauki i Programów Regionalnych, Biuro ds. Kszta³cenia i Spraw Studenckich, Kanclerza, Kwestora, s³u by informatyczne, Biuro Rzecznika Prasowego, a tak e jednostki ogólnouczelniane: Bibliotekê G³ówn¹, Wydawnictwo UWM, Archiwum oraz Akademickie Centrum Mediów i Promocji. Informacje zawarte w sprawozdaniu zosta³y zaopiniowane przez odpowiednie komisje senackie i uzyska³y aprobatê prorektorów. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 6

7 ROLA UNIWERSYTETU W JEDNOCZ CEJ SIÊ EUROPIE Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof.dr.hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika z okazji inauguracji roku akademickiego 2006/2007 Szanowni Pañstwo! Dzieñ uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego to dzieñ wspólnego wymarszu w drogê, dzieñ nowego pocz¹tku dla ca³ej akademickiej universitas: profesorów i studentów, wyk³adowców i s³uchaczy. Jest to dzieñ sk³aniaj¹cy do pog³êbionej refleksji nad naszym miejscem w nauce i kulturze, wzywaj¹cy do uœwiadomienia sobie naszych zadañ, do okreœlenia naszego powo³ania jako uniwersytetu w ca³okszta³cie ycia narodu, pañstwa i ca³ej jednocz¹cej siê Europy. Refleksja ta wydaje siê szczególnie wa na i potrzebna na progu XXI wieku, który jak pamiêtamy z ró nego rodzaju zapowiedzi mia³ byæ stuleciem niespotykanego dot¹d rozwoju, epok¹ wspania³oœci, tolerancji i otwarcia na innych ludzi. Tymczasem rzeczywistoœæ okazuje siê inna. Wystarczy wspomnieæ o globalnym zdarzeniu krytycznym, jakim by³ atak terrorystyczny na bliÿniacze wie e Centrum Handlu Œwiatowego w Nowym Jorku. By³a to zbrodnia na niewyobra aln¹ dot¹d skalê okrucieñstwa zamys³u, wykonania i tragicznych skutków zamordowania kilku tysiêcy niewinnych ludzi, dokonanego na oczach ca³ego œwiata. Niemniej szokuj¹cym, makabrycznym wydarzeniem globalnym by³o dzieciêce triduum w osetyjskim Bies³anie z pocz¹tku wrzeœnia 2004 r. I tutaj uda³o siê przekroczyæ to, co dotychczas by³o poza wyobraÿni¹: wybraæ na ofiary kilkaset dzieci, osoby najbardziej niewinne spoœród niewinnych. Jako inne, szokuj¹ce wydarzenia krytyczne naszego wieku nale y wskazaæ ataki terrorystyczne w Madrycie i Londynie. Okaza³o siê, e w jednej chwili mog¹ zgin¹æ rozrywani wybuchami zwykli ludzie w ich codziennych miejscach pracy i ycia. Po tych i podobnym im zdarzeniach pocz¹tku XXI stulecia nie mo na nie postawiæ pytania o to czy jest jeszcze mo liwe wychowanie do ufnoœci i yczliwoœci wobec innych ludzi, do zrozumienia, komunikacji i dialogu w tym œwiecie odartym ze z³udzeñ, w œwiecie, w którym ró nice gospodarcze, polityczne, religijne i etniczne staj¹ siê znów Ÿród³em fundamentalistycznych i fanatycznych ideologii uzasadniaj¹cych i usprawiedliwiaj¹cych tak nies³ychane zbrodnie. W dzieñ inauguracji w obecnoœci naszych dostojnych goœci pytamy o rolê uczelni wy szej uniwersytetu w tej trudnej misji edukacji miêdzykulturowej. Podejmujemy zadumê nad sensem naszej pracy, myœlimy o sposobach udoskonalenia naszej dzia³alnoœci oraz poszukujemy odpowiedzi na nurtuj¹ce, myœlê ka dego pracownika naukowego pytania o kondycjê wspó³czesnego uniwersytetu, o to jakie jest jego miejsce w œwiecie ró nego rodzaju przemian i dominacji nowej ekonomii ycia spo³ecznego? 7

8 Szanowni Pañstwo! Jak wiadomo uniwersytet to jeden z najszczêœliwszych pomys³ów œredniowiecznej Europy. Trudno wskazaæ na inn¹ instytucjê, która tak trwale wpisa- ³a siê w jej dzieje i w rozwój kultury ka dego z europejskich narodów, a któr¹ tak chêtnie zaakceptowa³y tak e inne kraje i kontynenty. Oczywiœcie, poszczególne uniwersytety prze ywa³y okresy wzlotów i kryzysów, poddane by³y przez wieki ró norakim reformom, ukszta³towa³y siê ró ne wzorce i typy uniwersyteckiego studium ale przecie wci¹ zachowuj¹ one jak¹œ podstawow¹ sw¹ to samoœæ, wci¹ ciesz¹ siê wysokim presti em w spo³eczeñstwie, wci¹ jednocz¹ i kszta³tuj¹ umys³y elit intelektualnych Europy i œwiata. O tej ywotnoœci uniwersytetu i o jego inspiruj¹cej, kulturotwórczej sile decyduj¹ fundamentalne cechy, dziêki którym mo e on wspomagaæ i czêsto rzeczywiœcie wspomaga cz³owieka (zw³aszcza m³odego) w jego najg³êbszym, cz³owieczym rozwoju i otwartoœci na innych ludzi. Pierwsz¹ z owych kluczowych cech jest poszukiwanie prawdy. Ona w³aœnie oraz poszerzaj¹ca siê wiedza o œwiecie ubogaca cz³owieka, rozwija jego umys³ i daje radoœæ, jakiej adne doraÿne korzyœci nie mog¹ zast¹piæ ani przewy szyæ. Przez dociekanie prawdy rozwija siê jako cz³owiek w³aœnie, jako istota rozumna i otwarta na innych. Uniwersytet daje mu niezrównan¹ szansê takiego rozwoju w dobie wszechogarniaj¹cej kultury blichtru i konsumpcji. Drug¹ fundamentaln¹ cech¹ uniwersytetu jest misja kszta³cenia uniwersalnego. Poszczególne prawdy to maj¹ do siebie, e siê jedna z drug¹ ³¹cz¹, a nabyta wiedza prowokuje do coraz dalszych pytañ i coraz to nowych obszarów zainteresowañ. Wszystkiego, oczywiœcie, wiedzieæ siê nie da, na przeszkodzie staje z³o one bogactwo poznawanej rzeczywistoœci, a tak e ograniczonoœæ ludzkiego umys³u i ca³ej ludzkiej kondycji. Ars longa, vita brevis, jak powiadali staro ytni: ycia nie starczy, by zaspokoiæ ca³¹ nurtuj¹c¹ nas ciekawoœæ. Ale wa ne jest, by sobie uœwiadomiæ ten pe³niejszy kontekst nabywanej wiedzy, by nie poprzestaæ na zawê onym horyzoncie badañ. Tym ró ni siê wykszta³cenie od nabycia w¹skiej specjalizacji, która zreszt¹ sama w sobie staje siê p³ytka i ja³owa, gdy nie uwzglêdnia szerszej perspektywy poznawczej. Uniwersytet nazwê sw¹ bierze w³aœnie st¹d, e programowo niejako oferuje studiuj¹cym takie w³aœnie bogate wykszta³cenie, wykraczaj¹ce daleko poza w¹sk¹ specjalizacjê. Dziêki temu absolwenci zaliczyæ siê mog¹ do elity intelektualnej spo³eczeñstwa. Co wiêcej, nierzadko w³aœnie to pe³niejsze wykszta³cenie, jakie wynosz¹ z uniwersytetu, pozwala im podj¹æ pracê lub funkcjê spo- ³eczn¹ daleko wykraczaj¹c¹ poza nabyt¹ kierunkow¹ wiedzê i aktywnie w³¹czaæ siê w budowê spo³eczeñstwa otwartego. Realizuj¹c wy ej wymienione cechy uniwersytet uczestniczy w szczególnej funkcji formacyjnej wspó³czesnego cz³owieka. Formacja uniwersytecka nigdy nie poprzestaje na poziomie czysto intelektualnym, ale zawsze, od œredniowiecznych czasów, daje mo liwoœæ pe³niejszego osobowego rozwoju studenta, a zw³aszcza zachêca go do otwarcia na innych, do poszerzania jego kontaktów. 8

9 Do najstarszej tradycji uniwersytetów nale a³o budowanie szerszej wspólnoty wewn¹trz danej uczelni, a tak e intensywna wymiana pomiêdzy profesorami i studentami ró nych wy szych szkó³, z wielu krajów. Student stopniowo nie tylko nabywa³ wiedzê w ramach jakiejœ dyscypliny otwartej na universum wiedzy, ale stawa³ siê obywatelem universum, obywatelem œwiata. Uniwersytety by³y przez wieki miejscem spotkañ m³odzie y ró nych nacji, wyznañ i kultur. Zara a³y sw¹ pasj¹ poznawcz¹, otwartoœci¹ na to, co nowe i m³odzieñcz¹ radoœci¹ otoczenia, by³y zaczynem nowej kultury tam, gdzie powstawa³y, a ich absolwenci w naturalny sposób w³¹czali siê do grona tych, którym powierzano wspólne dobro ca³ej spo³ecznoœci. To dlatego w niektórych krajach tabliczki z nazwami miast opatrzone bywaj¹ dumnym dopiskiem miasto uniwersyteckie, by przybywaj¹cy tam wiedzieli, e stoj¹ u bram miasta szczególnego, którego ranga ranga ca³ego miasta podniesiona zosta³a w³aœnie przez to, e yje w nim i promieniuje wokó³ taki oœrodek nauki, kultury i cywilizacji. To dlatego uniwersytety s¹ tak niezast¹pion¹ drog¹ jednoczenia narodów i kultur, s¹ tak nieodzowne w jednocz¹cej siê Europie i œwiecie. W ten sposób uczelnie wy sze realizuj¹ podstawowe zasady tak potrzebnej dzisiaj edukacji miêdzykulturowej, które Duncan Mitchel sformu³owa³ nastêpuj¹co: Zapewniæ wszystkim studentom: po pierwsze szacunek i tolerancjê dla innych, po drugie godnoœæ i szacunek dla siebie. To zreszt¹ jest tylko odmiana krótszego, ale znaczenie starszego przykazania: kochaj bliÿniego, jak siebie samego. To niewiele, ale zarazem bardzo du o. Bêdziemy spo³eczeñstwem wychowuj¹cym ludzi otwartych wtedy i tylko wtedy, kiedy zapewnimy realizacje obydwu cz³onów tej regu³y: zachowywaæ siê wobec innych, obcych tak, abyœmy mogli zachowaæ godnoœæ i szacunek dla samych siebie. Ale te jest tego drugi, równoleg³y, niejako odwrócony warunek. aden inny: polityk, uczony, w³aœciciel, w³adca, szef nie mo e wyrêczaæ nas w osobistych wyborach i decyzjach, w formu³owaniu s¹dów. Prawo wyboru drogi, samodzielnego kszta³towania pogl¹du na œwiat jest elementarnym warunkiem demokratycznej edukacji zjednoczonej Europy. A szansê na m¹dry i samodzielny wybór zwiêksza edukacja do krytycznej m¹droœci, któr¹ uwa- am za g³ówne wyzwanie stoj¹ce przed uniwersytetem we wspó³czesnym œwiecie dominuj¹cej konsumpcji, konformizmu, wielkich korporacji i nowej ekonomii ycia spo³ecznego. Wspomniane wy ej wartoœci le a³y u podstaw tworzenia naszego uniwersytetu i œciœle odpowiadaj¹ jego tradycji. Nale y bowiem podkreœliæ, i Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, choæ m³ody, tak¹ tradycjê posiada. Siêga po dziedzictwo królewieckiej Albertiny, braniewskiego Hosjanum oraz akademickich szkó³ Cieszyna i odzi. W tym dziedzictwie mieœci siê kopernikañskie przes³anie o dochodzeniu do prawdy i jej g³oszeniu, kantowska myœl o potêdze ludzkiego rozumu i herderowskie wezwanie do szanowania ojczystej kultury, jêzyka i prawa narodów do samodzielnego bytu pañstwowego. 9

10 Szanowni Pañstwo! Nasz Uniwersytet wierny tym wartoœciom, stara siê je przekazywaæ studentom tak e poprzez ukazywanie wzorów postêpowania na przyk³adach wyj¹tkowych osób. Dlatego dziœ nadajemy doktorat honoris causa cz³owiekowi wielkiego formatu, który swoim yciem umiejêtnie realizuje wy ej wspomniane wartoœci. Jest nim uczony i polityk niemiecki dr. Wolfgang Schäuble. Jeden z recenzentów wniosku o nadanie doktoratu honorowego panu Schäuble, prof. Janusz Ma³³ek, dostrzega w tym akcie pewien symbol nawi¹zuj¹cy do dziedzictwa Albertiny. Tak jak przed wiekami niemiecka Albertina przyjê³a do swego grona najwybitniejszego polskiego poetê epoki Odrodzenia, Jana Kochanowskiego, jak przyczyni³a siê do odkrycia swej polskiej to samoœci przez Wojciecha Kêtrzyñskiego, tak dziœ Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie czyni cz³onkiem swej spo³ecznoœci niemieckiego mê a stanu Wolfganga Schäuble. Honoruje Go najwy sz¹ godnoœci¹ akademick¹ za budowanie jednoœci Europy, za jego wk³ad w edukacjê miêdzykulturow¹ tak blisk¹ regionowi Warmii i Mazur, za budowanie mostów ponad murami spo³ecznych podzia³ów, namiêtnoœci i ma³oœci ludzkiej, a tak e za ogromne wsparcie udzielane naszemu regionowi. Szanowni Pañstwo! Nadanie godnoœci doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble ma tak e dla nas drugi wymiar, symboliczny. Pragniemy pokazaæ, i uczelnie, œwiat nauki, spo³ecznoœci akademickie potrafi¹ zbli aæ narody. Mamy nadziejê, e ten dzisiejszy fakt przyczyni siê do pog³êbienia dialogu miêdzy Polakami a Niemcami. Bêdzie równie wskazówk¹ dla polityków. Mamy przecie œwiadomoœæ, e dwa wielkie narody, Niemcy i Polacy, s¹siaduj¹cy ze sob¹, przez stulecia wspó³pracowali i yli w zgodzie. Bez uprzedzeñ potrafiliœmy wynieœæ na polski tron dwóch niemieckich w³adców, a polskie ksiê niczki zasiada³y na tronach pañstw niemieckich. W czasie Wiosny Ludów wspólnie walczyliœmy o wolnoœæ wasz¹ i nasz¹. Dopiero rozbiory, nacjonalizm XIX stulecia i II wojna œwiatowa zrodzi³y wrogoœæ i wzajemn¹ niechêæ. Dziœ, gdy tworzy siê europejska wspólnota pañstw nale y polsko-niemieckim stosunkom przyjrzeæ siê bez emocji i uprzedzeñ, by lepiej je u³o yæ w przysz³oœci. Uniwersytet ma prawo w imiê przysz³oœci budowaæ polsko-niemieckie s¹siedztwo na tym, co oba narody ³¹czy³o. Nie znaczy to, e nale y zapominaæ o bolesnej historii, trzeba pamiêtaæ, by nigdy ona siê nie powtórzy³a. Pielêgnowanie tego typu autentycznych wiêzi poprzez Uniwersytet bêdzie z pewnoœci¹ wa n¹ wskazówk¹ dla polityki europejskiej polityki, która mo e przynieœæ mieszkañcom Starego Kontynentu nadziejê i wiarê w przysz³oœæ, pomimo wszystkich stoj¹cych przed Europejczykami i przed ludzkoœci¹ trudnoœci, lêków i zagro eñ. W tym kontekœcie szczególnie aktualne wydaj¹ siê s³owa papie a Jana Paw³a II, jakie wypowiedzia³ stoj¹c przed Bram¹ Brandenbursk¹ w obecnoœci ówczesnego burmistrza Berlina Eberharda Diepgena i kanclerza ca³ych Niemiec Helmuta Kohla, w obecnoœci kamer telewizyjnych z Europy, gdy stwierdzi³:...trzeba tê Bramê otworzyæ na oœcie. 10

11 Otworzyæ j¹ poniek¹d dla czterech s³ów, których dziœ Europa potrzebuje: wolnoœci, prawdy, solidarnoœci i mi³oœci. Otworzyæ, to znaczy te : nie wykluczaæ nikogo adnego cz³owieka i narodu, zw³aszcza najs³abszego z europejskiej wspólnoty, z tworzonych w Europie struktur. Przyjêcie doktoratu honoris causa przez Wolfganga Schäuble poczytujê za docenienie naszego uniwersytetu. Jestem przekonany, e doktorat honorowy nadany przed trzema laty Panu Georgowi Dietrichowi, niemieckiemu filantropowi i humaniœcie i nadawany dzisiaj dr Wolfgangowi Schäuble, bêd¹ s³u yæ przysz³oœci, polsko-niemieckiemu pojednaniu, budowaniu naszej europejskiej wspólnoty, edukacyjnym wyzwaniom stoj¹cym przed naszym uniwersytetem, zacieœnianiu kontaktów naukowych oraz szczególnie regionowi Warmii i Mazur. Szanowni Pañstwo! Inauguruj¹c dziœ nowy rok akademicki, nie chcemy mówiæ o naszych dokonaniach, gdy w uczelni o charakterze naukowo-formacyjnym nie s¹ one w pe³ni uchwytne. Chcia³bym tylko wspomnieæ o zadaniach, które nas czekaj¹, i których realizacja pomo e nam jeszcze lepiej odpowiadaæ na wyzwania, jakie stawia zjednoczona Europa przed uniwersytetami, studentami, a tak e ich nauczycielami. Zadania te nie s¹ zupe³nie nowe. Mimo bogatej oferty kszta³cenia czterdziestu kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, równie bogatej oferty kszta³cenia ustawicznego na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich czeka nas wiele pracy nad modernizacj¹ systemu kszta³cenia, nad postawieniem na innowacyjnoœæ, na humanistyczne i techniczne obszary nauki, na modernizacjê wydzia³ów nauk przyrodniczych. W rozpoczynaj¹cym siê roku akademickim chcemy nadal dbaæ o dobry poziom nauczycieli akademickich, d¹ yæ do usamodzielniania siê m³odszych pracowników naukowych poprzez nowe habilitacje i wartoœciowe publikacje. Cieszy fakt, e jakoœæ badañ naukowych, naszych publikacji jest dostrzegana w œwiecie. Œwiadczy o tym ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dotycz¹ca kategoryzacji wydzia³ów. Nigdy dot¹d tak du a liczba wydzia³ów bo a siedem nie uzyska³a najwy szej I kategorii naukowej. Radoœci¹ dla nas s¹ tak e uzyskane kolejne uprawnienia do kszta³cenia kadry naukowej. Szanowni Pañstwo! Wejœcie Polski do Unii Europejskiej sprawi³o, e otrzymaliœmy mo liwoœæ wykorzystania funduszy europejskich na rozwój kraju i regionu. Sporo tych œrodków trafia do naszego Uniwersytetu, wykorzystujemy je z po ytkiem. Widzimy jak zmienia siê nasz kampus, jak coraz bogatsze i nowoczeœniejsze staj¹ siê laboratoria naukowe. Na tym nie mo emy poprzestaæ. Musimy pozyskaæ jeszcze wiêksze fundusze skoro s¹ takie mo liwoœci w ramach programu rozwoju Polska Wschodnia. Staramy siê, by otrzymane œrodki wykorzystane zosta³y na budowê najwiêkszej w regionie i najnowoczeœniejszej biblioteki, na budowê Regionalnego Centrum Informatycznego, Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa i Jakoœci ywnoœci, Centrum Akwakul- 11

12 tury i In ynierii Ekologicznej, na modernizacjê obiektów naukowo-dydaktycznych dla nauk spo³ecznych, technicznych i biologicznych. Jest miejsce w kampusie na zbudowanie nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego nie tylko dla studentów, lecz tak e dla wszystkich mieszkañców naszego miasta i regionu. W realizacji tych i wielu innych zadañ, jakie przed nami stoj¹, a szerzej patrz¹c jakie stoj¹ przed szkolnictwem wy szym w Polsce, konieczne jest zainteresowanie, wsparcie, i wymierna pomoc w³adz naszego kraju. Dlatego w imieniu naszego Uniwersytetu ale tak e ca³ej wspólnoty szkó³ wy szych kierujê na rêce, obecnego wœród nas Pana Premiera i parlamentarzystów, apel i gor¹c¹ proœb¹ o takie wsparcie. Nie mo na zgodziæ siê z faktem, by sprawy tej rangi sta³y siê przedmiotem targów i gier politycznych. Jeœli m³odzie, jak podkreœla³ to zmar³y papie Jan Pawe³ II, jest najwiêkszym skarbem narodu, jest najwiêkszym skarbem Polski, nale y zrobiæ wszystko, by wspieraæ jej rozwój, który s³u yæ bêdzie budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego i odpowiedzialnego, s³u yæ bêdzie budowaniu spo³eczeñstwa wiedzy XXI wieku, s³u yæ bêdzie budowaniu zjednoczonej Europy. Szanowni Pañstwo! Budz¹c dziœ na pocz¹tku œwiadomoœæ tych wa nych zadañ, tych donios³ych dla Uniwersytetu, regionu, Polski i wspólnej Europy, og³aszam rok akademicki 2006/2007 na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie za otwarty. Quod felix, faustum fortnatumque sit! 12

13 STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE SZANS DLA EUROPY Przemówienie Ministra Spraw Wewnêtrznych RFN, dr. Wolfganga Schäuble z okazji nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (Olsztyn, 1 paÿdziernika 2006 r.) [Jednoœæ Niemiec i Europy ma swój pocz¹tek w Polsce] Niemcy zawdziêczaj¹ Polsce to, czym s¹ dzisiaj. Zjednoczenie Niemiec zaczê³o siê w Polsce. To st¹d wysz³y sygna³y do prze³omu politycznego w Europie i koñca zimnej wojny. Na pocz¹tku by³ polski Papie i odwa ni ludzie, którzy za swoje przekonania gotowi byli wyjœæ na ulice. Utworzyli zwi¹zki zawodowe, a Koœció³ katolicki wzmocni³ ich swoj¹ si³¹. Jan Pawe³ II, Lech Wa³êsa i Solidarnoœæ oto pocz¹tek procesu, który dziesiêæ lat póÿniej doprowadzi³ do upadku Muru Berliñskiego, zjednoczenia Niemiec, do zakoñczenia wschodnio-zachodnich kontrowersji, procesu, który zakoñczy³ siê wielkim cudem w Niemczech i w Europie. My, Niemcy, zachowamy wdziêcznoœæ dla narodu polskiego za utorowanie nam drogi do zjednoczenia. [Stosunki polsko-niemieckie] Aby wspominaæ przesz³oœæ trzeba j¹ najpierw zaakceptowaæ nawet jeœli dla nas, Niemców, jest ona tak bolesna i wstydliwa. aden inny kraj nie cierpia³ z powodu re imu hitlerowskiego tak bardzo jak Polska. Niesiemy ze sob¹ ten historyczny ciê ar. Nie zapominamy o przyczynie wojny, okupacji, mordu i wypêdzenia. Aby wspominaæ przesz³oœæ, trzeba równie móc jej coœ przeciwstawiæ. Wspomnienie przera aj¹cych wydarzeñ II wojny œwiatowej nie mo e nas znowu podzieliæ. Powinno nam raczej pomóc w przezwyciê eniu tego, co nas dzieli. Tym, co Niemcy i Polacy mog¹ przeciwstawiæ wspólnej historii, jest pojednanie i œwiadomoœæ, e pokonuj¹c przesz³oœæ budujemy europejsk¹ przysz³oœæ. Oczywiœcie rodz¹ siê przy tym trudnoœci i nieporozumienia. Ufam jednak w moc solidnego wspólnego fundamentu. Konflikty s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ o ywionych stosunków. Wa ne jest raczej to, w jaki sposób je rozwi¹zujemy. Dzielimy z³e wspomnienia ale nie mo emy ich nadu ywaæ. Znamy nasze wzajemne dra liwe miejsca i powinniœmy braæ na nie wzgl¹d. Jako s¹siedzi jesteœmy sobie nawzajem potrzebni, ale przede wszystkim mo emy siê wzajemnie ubogacaæ i wzmacniaæ, i dlatego musimy szukaæ mo liwoœci rozmowy. [Partnerstwo polsko-niemieckie] Przy wszystkich zadra nieniach ostatnich tygodni trzeba stwierdziæ jedno: Polacy i Niemcy s¹ dziœ du o silniej zwi¹zani, ni mo na by³o to sobie wyobraziæ 60 lat temu. Nale ymy do tych samych obozów. yjemy w pokojowej i rozwijaj¹cej siê Europie. Jesteœmy równouprawnionymi partnerami. I ja wierzê w przysz³oœæ naszego partnerstwa. ¹czy nas du o wiêcej ni wspólny rynek z otwartymi granicami i rozbudowanymi stosunkami handlowymi. ¹cz¹ nas wspólne wartoœci a przede wszystkim niezliczone kontakty miêdzyludzkie. Nasze miasta i gminy nawi¹za³y liczne partnerstwa. Kiedy w regionie przygranicznym 13

14 wybuchnie po ar, z pomoc¹ przybywa stra po arna z obu stron granicy. Uczniowie i studenci zdobywaj¹ wiedzê tu i tam, nie bacz¹c na przebieg granicy pañstwa. [Niemiecko-polska wymiana m³odzie y] Spotkania m³odych ludzi nie s¹ tak obci¹ one przesz³oœci¹, jak to jeszcze ma miejsce w przypadku mojej generacji. I jeœli staraniem Polsko-Niemieckiej Wymiany M³odzie y od chwili utworzenia tej instytucji przed piêtnastu laty do koñca 2005 r. spotka³o siê 1,4 milionów m³odych ludzi z Polski i z Niemiec, to ma to olbrzymie znaczenie dla pracy na rzecz porozumienia miêdzy naszymi krajami. Ich wyobra enie o kraju s¹siadów bêdzie bowiem kszta³towa³o przysz³oœæ nasz¹ i ca³ej Europy. Dlatego te musimy wci¹ intensyfikowaæ wymianê m³odzie y. [Stosunki polsko-niemieckie szans¹ dla Europy] Stosunki polsko-niemieckie stanowi¹ szansê dla Europy. Polska i Niemcy, których wzajemne kontakty odzwierciedla³y zawsze sytuacjê w Europie, mog¹ byæ Ÿród³em wa nych impulsów dla europejskiego rozwoju. [Trójk¹t Weimarski] Utworzenie Trójk¹ta Weimarskiego by³o i jest w³aœciwym posuniêciem. Stanowi bowiem œwiadectwo udanego procesu porozumienia niemiecko-francuskiego i polsko-niemieckiego. Wspó³praca miêdzy tymi trzema krajami mo e znacznie przyœpieszyæ proces integracji europejskiej. Dlatego te musimy intensyfikowaæ dialog w ramach Trójk¹ta Weimarskiego i wype³niæ go nowym yciem nie tylko poprzez oficjalne spotkania, lecz przede wszystkim przez codzienna wspó³pracê. [Interesy narodowe id¹ w parze z integracj¹ europejsk¹] Rozwój Polski i Niemiec pokazuje, e interesy narodowe i zbli enie europejskie wzajemnie siê nie wykluczaj¹, lecz wrêcz warunkuj¹. Bez zapocz¹tkowanego przez Polaków rozpadu komunizmu i bez Zjednoczenia Niemiec proces integracji europejskiej nigdy nie post¹pi³by w takim tempie. Potrzebujemy silnych nacji o utrwalonej œwiadomoœci narodowej, abyœmy mogli budowaæ sprawn¹ Europê. Tylko ten, kto wie, kim jest i gdzie jest jego miejsce na ziemi, mo e otworzyæ siê na drugiego cz³owieka. To samoœæ narodowa i jednoœæ europejska to dwie strony tego samego medalu. A sukces ka dego z pañstw cz³onkowskich przyczynia siê do osi¹gniêcia wspólnego sukcesu Unii Europejskiej i odwrotnie. [Przybli enie Europy obywatelom] Jednoœæ i sukces Unii Europejskiej zale ¹ przede wszystkim od tego, czy ludzie identyfikuj¹ siê z europejsk¹ ide¹. Wiele osób ma poczucie, e nasz zglobalizowany œwiat staje siê coraz bardziej jednokszta³tny, a jednoczeœnie coraz bardziej skomplikowany i coraz mniej przejrzysty. Roœnie wiêc potrzeba orientacji i bezpieczeñstwa, a nie abstrakcyjnych tworów, jakim wydaje siê byæ Unia Europejska. Bruksela le y wprawdzie w œrodku Europy, ale dla wielu Europejczyków jest ona bardzo odleg³a: wiadomoœci pokazuj¹ anonimowe biurowce, a przy europejskich 14

15 wyborach nieznane nazwiska na listach do g³osowania. Dlatego te musimy zbli yæ Europê do obywateli. Zw³aszcza m³odzi ludzie dostrzegaj¹ liczne zalety i szanse, jakie niesie ze sob¹ Europa: podró e bez granic, mo liwoœæ studiowania i podjêcia pracy za granic¹. Cieszy³bym siê, jeœli zgromadzeni tu dziœ tak licznie studenci skorzystaliby z mo liwoœci spêdzenia jednego czy dwóch semestrów na jednym z niemieckich uniwersytetów. [Subsydiarnoœæ i podzia³ kompetencji] Nie mo emy nie doceniaæ potrzeby przywi¹zania. Jedynie bliskoœæ wytwarza klimat zaufania i daje orientacjê. Bliskie jest nam miasto, w którym mieszkamy, w którym mamy nasze rodziny i naszych przyjació³. Dlatego te od dawna opowiadam siê za zwiêkszon¹ subsydiarnoœci¹ w Europie: wszystkie kwestie, które miasta i gminy mog¹ rozwi¹zaæ samodzielnie, powinny byæ im pozostawione i rozwi¹zywane na miejscu, tam, gdzie bezpoœrednio dotycz¹ mieszkañców. Potrzebujemy konsekwentnego podzia³u kompetencji miêdzy Uniê i kraje cz³onkowskie. Wci¹ na nowo musimy zadawaæ sobie pytanie, co potrafimy zrobiæ najlepiej, a w czym lepsza bêdzie Europa. Jednym z naszych podstawowych zadañ powinno byæ sensowne po³¹czenie jednoœci i ró norodnoœci. Niektóre obszary polityki jak na przyk³ad stosunek pañstwa i koœcio³a nie potrzebuj¹ adnych europejskich uregulowañ. W tych dziedzinach pañstwa cz³onkowskie kieruj¹ siê ró norodnymi tradycjami i doœwiadczeniami, które maj¹ swoje uzasadnienie. [Wiêcej odwagi europejskiej w kwestiach polityki bezpieczeñstwa i polityki spraw zagranicznych] Aby jednak sprostaæ innym wyzwaniom konieczne s¹ rozwi¹zania europejskie, poniewa nie jesteœmy w stanie zapewniæ wystarczaj¹cego rozwi¹zania na p³aszczyÿnie narodowej. Myœlê tu przede wszystkim o zagro eniu, jakie niesie ze sob¹ miêdzynarodowy terroryzm. Jeœli chcemy uporaæ siê z tym problemem, Europa musi dzia³aæ jednomyœlnie. [Bezpieczeñstwo wewnêtrzne] Zamachy w Londynie i w Madrycie by³y zamachami na nasz wspólny chrzeœcijañsko-wolnoœciowy fundament, wspólny system wartoœci, a tym samym na podstawy naszej wspólnoty. Ale terroryzm miêdzynarodowy nie jest jedynym zagro eniem naszego bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Niepokoi mnie równie przestêpczoœæ zorganizowana i nielegalna migracja. Globalizacja umo liwi³a rozwój terroryzmu, handlu broni¹ i narkotykami, handlu ludÿmi i przemytu w zupe³nie nowym wymiarze. Terroryœci i przestêpcy wykorzystuj¹ otwarte granice, Internet i . Dlatego te kraje cz³onkowskie nie s¹ w stanie samodzielnie zwalczyæ tych zagro eñ. Nasze s³u by policyjne i wywiadowcze musz¹ dzieliæ siê wiedz¹ i wymieniaæ dane, jeœli rzeczywiœcie chcemy skutecznie walczyæ z tymi przestêpstwami. W tej dziedzinie mo emy jeszcze sporo osi¹gn¹æ i ulepszyæ nawet bez nowych propozycji ustaw czy nowych urzêdów. Zale y mi na œcis³ej wspó³pracy, abyœmy mogli osi¹gaæ praktyczne sukcesy i kontynuowaæ zapocz¹tkowane projekty. 15

16 Istnieje ju wspólny urz¹d policyjny Europol, a tak e europejska agencja policji granicznej Frontex z siedzib¹ w Warszawie. Obie instytucje nale- y wzmocniæ. Zarówno Frontex, jak i Europol maj¹ braki kadrowe oraz zbyt ograniczone kompetencje. W tym punkcie pañstwa cz³onkowskie musz¹ wykazaæ siê odwag¹: Frontex i Europol mog¹ byæ tylko tak dobre, jak bêd¹ tego chcia³y kraje cz³onkowskie. [Bezpieczeñstwo zewnêtrzne] Nasze bezpieczeñstwo wewnêtrzne jest dziœ nierozerwalnie zwi¹zane z bezpieczeñstwem zewnêtrznym. A Europa tylko wówczas bêdzie silna na zewn¹trz, jeœli bêdzie stanowczo prezentowa³a wspólne stanowisko. Moglibyœmy o wiele szybciej i efektywniej reagowaæ na sytuacje kryzysowe, gdybyœmy nie decydowali oddzielnie o udziale naszych wojsk w misjach miêdzynarodowych tak, jak to ma teraz miejsce w Libanie. Potrzebujemy w³asnej, europejskiej œwiadomoœci i w³asnej europejskiej zdolnoœci dzia³ania. Byæ mo e potrzebujemy równie armii europejskiej. Podstawowym zadaniem ka dego demokratycznego i wolnoœciowego pañstwa jest ochrona obywatelek i obywateli. To samo dotyczy Europy: Unia Europejska jest nie tylko wspólnot¹ polityczn¹ i gospodarcz¹, lecz równie wspóln¹ przestrzeni¹ bezpieczeñstwa. Wspólna polityka zagraniczna i polityka bezpieczeñstwa jest dlatego motorem integracji i rozwoju to samoœci Europy. A owa wspólna to samoœæ jest potrzebna, jeœli decyzje wiêkszoœci maj¹ byæ rzeczywiœcie respektowane. Nie jest to bowiem mo liwe bez ludzkiego wsparcia. Wspólna polityka zagraniczna to tak e kwestia naszych stosunków z s¹siadami Unii Europejskiej. Dotyczy to partnerstwa z Rosj¹, ale równie stosunków z Ukrain¹ i z innymi pañstwami Europy Wschodniej oraz Po³udniowego Kaukazu. Nie wypracowaliœmy tutaj jeszcze adnej przekonuj¹cej koncepcji. [Polska jako pomost miêdzy Zachodem i Wschodem] Polska jeszcze przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej aktywnie uczestniczy³a w kszta³towaniu polityki wschodniej. I równie dzisiaj, w dialogu z naszymi wschodnimi s¹siadami Polska pe³ni rolê prekursora, którego Niemcy staraj¹ siê wspieraæ ze wszystkich si³. Polska jest idealnym pomostem ³¹cz¹cym stary Wschód i nowy Zachód, pomostem pomiêdzy star¹ i now¹ Europ¹. Polska, podobnie jak i Niemcy le y w œrodku Europy. Polska od dawna by³a i jest czêœci¹ chrzeœcijañsko-zachodniej Europy. Polska mia³a decyduj¹cy wk³ad w ogólnoeuropejsk¹ walkê o wolnoœæ i demokracjê. Polska sama postrzega³a siê jako czubek w³óczni Europ promieniuj¹c daleko na ca³¹ s³owiañsk¹ przestrzeñ. Unia Europejska, a tak e NATO s³usznie czyni¹, odnawiaj¹c i wzmacniaj¹c rolê Polski jako zachodniego ³¹cznika ze Wschodem. To jedna z wielkich szans, jakie przynios³o wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. 16

17 [Stosunki transatlantyckie] Nie mo emy jednak nigdy zapomnieæ o jednym: Europa silna zewnêtrznie nie powinna i nie mo e konkurowaæ ze Stanami Zjednoczonymi. Wiem, e Polacy podzielaj¹ tê opinie i bardzo mnie to cieszy. Musimy wspólnie propagowaæ dzia³ania, które pozwol¹ Unii Europejskiej staæ siê wa nym filarem transatlantyckiego partnerstwa. Wyzwania przysz³oœci dotycz¹ w takim samym stopniu Stanów Zjednoczonych, jak i Europy, i mo emy sprostaæ im jedynie na drodze œcis³ej wspó³pracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Potrzebujemy silnej Ameryki. A i dla Ameryki wa na jest silna Europa. [Zakoñczenie] Rozwój Unii Europejskiej trwa. Integracja europejska pozwoli³a nam osi¹gn¹æ coœ niepowtarzalnego: uda³o nam siê zapewniæ trwa³y pokój i dobrobyt w Europie. Któ móg³by doceniæ to bardziej ni Polacy i Niemcy? Mamy szansê uczynienia z Europy prawdziwej unii politycznej. Do tego s¹ nam jednak potrzebne silne narody, jak Polacy i Niemcy, narody o silnej samoœwiadomoœci, które potrafi¹ wejœæ we wzajemne relacje w atmosferze wzajemnego zaufania. W naszym w³asnym zarówno narodowym, jak i europejskim interesie potrzebujemy silnej i sprawnej Unii Europejskiej, która zgodnie wspó³dzia³a i jest gotowa przej¹æ odpowiedzialnoœæ na ca³ym œwiecie. 17

18 W POSZUKIWANIU NOWEGO PARADYGMATU WSPÓ CZESNEGO UNIWERSYTETU Przemówienie Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika z okazji Œwiêta Uniwersytetu 1. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski po oœmiu latach dzia³alnoœci Ostatnie kilkanaœcie lat przynios³o niezwyk³e zmiany w systemie szkolnictwa wy szego w naszym kraju. W zmianach tych w sposób zasadniczy uczestniczy Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski powo³any 1 czerwca 1999 r. Fakt, e obecnie studiuje w Polsce 2 miliony osób, stawia nasz kraj w œcis³ej czo³ówce pañstw europejskich pod wzglêdem liczby studentów na tysi¹c mieszkañców. Rzadko uœwiadamiamy sobie, e co dwudziesty Polak jest studentem. Nie zawsze te pamiêtamy, e co czwarta osoba spotkana na ulicach Olsztyna jest studentem lub pracownikiem naszego Uniwersytetu. Obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie z prawie 500 profesorami i doktorami habilitowanymi, z uprawnieniami do habilitowania w 11 dziedzinach naukowych oraz nadawania stopnia doktora w zakresie 16 dyscyplin jest jedn¹ z najsilniejszych instytucji naukowych w Polsce pó³nocnej, a jednoczeœnie zatrudniaj¹c ponad 3 tysi¹ce osób najwiêkszym zak³adem pracy w województwie warmiñsko-mazurskim. Warto podkreœliæ, e kszta³c¹c studentów na 39 kierunkach studiów (od przysz³ego roku bêdzie ich 47), tak ró nych, jak np. historia i prawo, dziennikarstwo i pedagogika, matematyka i medycyna weterynaryjna, wielokrotnie czynimy to na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim. Sprostanie wymaganiom Deklaracji Boloñskiej i dostosowanie siê do europejskiego modelu kszta³cenia, tzn. prowadzenia studiów ³¹cznie ze studiami doktoranckimi okazuje siê dla nas stosunkowo ³atwe. Z dum¹ mo emy stwierdziæ, e w tak krótkim czasie, pod wzglêdem liczby dyscyplin, w których mamy uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich, mo emy siê porównywaæ z najlepszymi uniwersytetami. W tym miejscu warto powiedzieæ, e mamy obecnie w Polsce ponad 400 szkó³ wy szych od du ych i silnych naukowo uczelni, takich jak UWM, do szkó³ kszta³c¹cych na poziomie zawodowym, na kilku kierunkach i czêsto bez w³asnej kadry naukowej. Te szko³y tak e spe³niaj¹ po yteczn¹ rolê w edukacji m³odych Polaków. Musimy jednak pamiêtaæ, e jeœli chcemy nad¹ aæ za zmianami zachodz¹cymi w najszybciej rozwijaj¹cych siê spo³eczeñstwach, jeœli chcemy, aby najzdolniejsi m³odzi Polacy nie szukali dla siebie miejsca w uczelniach poza granicami naszego kraju, to musimy zrozumieæ, e konieczna jest koncentracja œrodków finansowych, aparatury, najlepszej kadry w kilkunastu centrach naukowych w kraju, które bêd¹ mog³y rywali- 18

19 zowaæ z najlepszymi uczelniami w Europie i œwiecie. Taki model szkolnictwa wy szego z tworzeniem bardzo silnych oœrodków naukowych jest realizowany w tych krajach, które obecnie odnosz¹ najwiêksze sukcesy w tworzeniu nowych technologii i rywalizacji gospodarczej. Nigdy dot¹d tempo zmian technologicznych, wykorzystanie odkryæ naukowych w praktyce nie by³o tak szybkie i wa ne, jak w ostatnim dziesiêcioleciu. Jeœli nasz kraj i nasz region nie bêd¹ potrafi³y w³¹czyæ siê do tej rywalizacji, poprzez m¹dre dalekowzroczne zarz¹dzanie zasobami finansowymi i kadrowymi, to pozostaniemy na obrze- ach Europy nie w sensie geograficznym, lecz w sensie nowoczesnoœci, jakoœci ycia, oferty dla kolejnych generacji. Jesteœmy u progu wyj¹tkowego okresu. Lata s¹ okresem, w którym mo e nast¹piæ skok w unowoczeœnianie naszego kraju. Wymaga to jednak postawienia na rozwój wiedzy i nowoczesnych technologii. S³owa te kierujê przede wszystkim do w³adz samorz¹dowych naszego województwa, do w³adz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wskazuj¹c jednoczeœnie, e Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie jest uczelni¹ mog¹c¹ byæ jednym z tych centrów naukowych, które w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y o nowoczesnoœci naszego kraju. Daliœmy tego dowody poprzez rozwój Uczelni w ostatnich oœmiu latach. Z jednego z najm³odszych polskich uniwersytetów, powo³anego na prze³omie wieków, staliœmy siê obecnie miejscem kszta³cenia na najwy szym poziomie 40 tysiêcy osób. W ci¹gu oœmiu lat dzia³alnoœci blisko 1000 osób uzyska³o stopieñ doktora, a 200 osób stopieñ doktora habilitowanego. Wprowadziliœmy rozwi¹zania organizacyjne, które doskonale s³u ¹ rozwojowi nauki i m³odych talentów nie tylko w naszym regionie, ale tak e w ca³ym kraju. Ten bardzo zwiêz³y i tu niekompletny bilans dzia³alnoœci UWM w ci¹gu minionych oœmiu lat jego historii, potrzebny jest naszej uniwersyteckiej wspólnocie jako punkt wyjœcia w planowaniu zadañ uczelni na przysz³e lata, w nowym kontekœcie politycznym, ekonomicznym, socjalnym i ideowym; w obliczu coraz to nowych, czêsto bardzo trudnych wyzwañ. By sprostaæ tym wyzwaniom nale y ci¹gle stawiaæ sobie pytanie: jaki paradygmat uniwersytetu najlepiej odpowiada³by wyzwaniom wspó³czesnoœci? 2. Uniwersytet fenomen i wspó³twórca kultury europejskiej W ci¹gu swojej 800 lat licz¹cej historii, uniwersytety europejskie ulega³y stopniowym zmianom, zwi¹zanym ze zmieniaj¹cymi siê potrzebami spo³ecznymi i coraz pe³niejszym poznawaniem oraz rozumieniem przez cz³owieka otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. Niemniej do XIX w. pozosta³y wierne swoim zasadniczym celom, dla których je za³o ono, a mianowicie: nauczaniu i wychowywaniu m³odzie y, badaniom naukowym, promowaniu wartoœci intelektualnych i moralnych oraz wykonywaniu okreœlonych us³ug dla spo³eczeñstwa i pañstwa. Nie znaczy to, e wszystkie uniwersytety realizowa³y ca³oœæ 19

20 wymienionych zadañ. Niektóre ogranicza³y siê tylko do nauczania, badania naukowe zostawiaj¹c akademiom i instytutom badawczym, inne natomiast prowadzi³y zarówno dydaktykê, jak i badania naukowe, wychodz¹c z za³o enia, e te ostatnie stanowi¹ conditio sine qua zarówno postêpu cywilizacyjnego, jak i twórczego kszta³cenia m³odzie y. Niezale nie od liczby i charakteru podejmowanych przez wy sze uczelnie zadañ, w ich historii mo na wyodrêbniæ trzy zasadnicze paradygmaty uniwersytetu. Pierwszy paradygmat prezentuje uniwersytet œredniowieczny, który jest oryginalnym tworem tej epoki. Zwany tradycyjnym b¹dÿ klasycznym, zakorzeniony jest w chrzeœcijañskiej wizji rzeczywistoœci i w klasycznej kulturze grecko-rzymskiej. ¹czy w swojej pracy nauczanie, badania naukowe, proponowanie wartoœci, a nawet funkcje us³ugowe, realizuj¹c te wszystkie zadania w niewzruszonym przekonaniu, e istniej¹ absolutne, niezmienne i niezale ne od woli cz³owieka wartoœci, które ten jest w stanie odkryæ i poznaæ. Drugi tzw. pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu w bardzo wielu uczelniach europejskich i amerykañskich zast¹pi³ paradygmat klasyczny. Charakteryzuje siê filozoficznym przekonaniem, e jedyn¹ rzeczywistoœci¹ jest œwiat materialny i e jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze pozwalaj¹ go prawdziwie i kompetentnie opisaæ. Zwolennicy czysto pozytywistycznego paradygmatu uniwersytetu, ostro oddzielaj¹ fakty od wartoœci, spychaj¹c te drugie na margines ycia akademickiego b¹dÿ ca³kowicie je stamt¹d usuwaj¹c. Sprzyja temu wspó³czesna, napêdzana konkurencj¹, sytuacja ekonomiczna i socjalna wielu rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê krajów œwiata, w której to sytuacji studenci i ca³e spo³eczeñstwo, traktuj¹ wy sze wykszta³cenie przede wszystkim jako przygotowanie do zawodu, które pozwoli wygraæ na zawodowej p³aszczyÿnie w konkurencji z gorzej wykszta³conymi. W drugiej po³owie XX w., po niezwykle bolesnych doœwiadczeniach, jakich dozna³a Europa i œwiat, zwi¹zanych z wojnami, totalitarnymi ideologiami, zagro eniem broni¹ masowej zag³ady, szybko narastaj¹cym zniszczeniem œrodowiska naturalnego i z wieloma innymi jeszcze negatywnymi zjawiskami, znacz¹co os³ab³a arliwa przedtem wiara w pozytywistycznie rozumian¹ naukê jako w panaceum na wszelkie bol¹czki trapi¹ce ludzki rodzaj. Os³ab³o tak e zaufanie do rozumu oraz wiara w przynosz¹ce ludzkoœci szczêœcie nieustaj¹cy postêp techniczny, wobec realnej perspektywy zag³ady ludzkiej cywilizacji jako jednego z mo liwych skutków tego postêpu. Te wszystkie okolicznoœci nie pozosta³y bez wp³ywu na kszta³t i ducha wspó³czesnego szkolnictwa wy szego. Zrodzi³ siê w ich wyniku trzeci, tzw. postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu, prezentuj¹cy g³êboki sceptycyzm w stosunku do przekonania, e jedyn¹ drog¹ do prawdy jest nauka rozumiana pozytywistycznie. Paradygmat postmodernistyczny odrzuca wiêc paradygmaty dawniejsze, zakorzenione w zachodniej filozofii, charakteryzuj¹ce siê wielkim zaufaniem do rozumu, jako w³adzy, która jest w stanie poznaæ ca³¹ rzeczywistoœæ. Rezygnuje z wartoœci absolutnych i niezmiennych. G³osi upadek myœlenia jednoznacznego i pewnego. Prezentuje holistyczn¹ i ekologiczn¹ wizjê rzeczywistoœci. Odchodzi od przekonania, e mamy abso- 20

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"?

DLACZEGO ZWALCZAMY PLAGIATY? Numer 1 (1) kwiecieñ 2007 DLACZEGO "ZWALCZAMY PLAGIATY"? Pismo, które oddajemy Pañstwu do r¹k powsta³o, by propagowaæ wysokie standardy kszta³cenia i promowaæ systematyczn¹ dba³oœæ o jego jakoœæ. Wartoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo