SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1

2 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM Wydawnictwo UWM ul. Jana Heweliusza 14, Olsztyn tel. (0-89) , fax (0-89) Ark. wyd. 15,6, ark. druk. 13,25 Druk: Zak³ad Poligraficzny UWM w Olsztynie, zam

3 S P I S T R E Œ C I Wstêp... 5 I. Dzia³alnoœæ Senatu Akademickiego II. Studia i studenci III. Sprawy pracownicze IV. Nauka i wspó³praca regionalna V. Wspó³praca zagraniczna VI. Finanse Uniwersytetu VII. Gospodarka maj¹tkiem VIII. Biblioteka G³ówna IX. Wydawnictwo UWM X. Archiwum XI. Obs³uga informatyczna XII. Dzia³alnoœæ medialno-promocyjna

4 4

5 Wstêp Sprawozdanie z dzia³alnoœci Uczelni obejmuje okres od 1 wrzeœnia 2006 do 31 sierpnia 2007 r. ósmy rok funkcjonowania Uniwersytetu i jednoczeœnie pierwszy rok, dwuletniej, uzupe³niaj¹cej kadencji w³adz rektorskich ( ). W tym okresie uczelnia uzyska³a nowe uprawnienia do nadawania stopni: doktora habilitowanego (nauki teologiczne) i doktora (nauki ekonomiczne z zakresu ekonomii). Obecnie Uniwersytet posiada dziesiêæ uprawnieñ habilitacyjnych i 15 doktorskich, natomiast siedem wydzia³ów (Nauki o ywnoœci, Medycyny Weterynaryjnej, Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, Ochrony Œrodowiska i Rybactwa, Bioin ynierii Zwierz¹t, Humanistyczny i Teologii) nadal utrzyma³o najwy sz¹ kategoriê naukow¹. Pierwszy rok studiów od 1 paÿdziernika 2006 r. rozpoczê³o studentów rekrutuj¹cych siê spoœród 23,5 tys. kandydatów. W minionym roku akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiowa³o ponad 36 tys. osób. Na poziomie doktorskim kszta³ci³o siê 339 osób, a w 200 studiach podyplomowych uczestniczy³o 3010 s³uchaczy. Mury Uczelni opuœci³o 6947 absolwentów. Na koniec roku sprawozdawczego zatrudnionych by³o 3008 pracowników, wœród nich 1846 nauczycieli akademickich (w tej grupie 478 profesorów i doktorów habilitowanych). Realizuj¹c za³o enia strategii rozwoju Uniwersytetu w zakresie polityki edukacyjnej oraz postanowienia Deklaracji Boloñskiej w ramach rozwoju kszta³cenia interdyscyplinarnego utworzono makrokierunki: akwakultura i bezpieczeñstwo ywnoœci (na bazie kierunków: rybactwo i weterynaria); bioin ynieria produkcji ywnoœci (na bazie kierunków: zootechnika oraz technologia ywnoœci i ywienie cz³owieka). Rozwijane s¹ te obszary kszta³cenia zbie ne ze strategi¹ rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki studiów, takie jak: energetyka, fizyka techniczna, in ynieria bezpieczeñstwa, in ynieria œrodowiska, kierunek lekarski, mechatronika, pedagogika specjalna. Utworzony zosta³ Wydzia³ Nauk Medycznych. Uczelnia wykazuje du ¹ aktywnoœæ w przygotowywaniu projektów inwestycyjnych do Funduszy Strukturalnych i Programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych. Uczestniczymy tak e w realizacji zadañ miêdzyregionalnych z wykorzystaniem potencja³u badawczego uczelni. Dziêki temu uzyskujemy wymierne korzyœci finansowe i organizacyjne, o czym œwiadcz¹ m.in. informacje zawarte w czwartym rozdziale opracowania. Inicjatywy te 5

6 doprowadzi³y do utworzenia centrów: Doskona³oœci Mleczarskiej, Badañ Energii Odnawialnej, Innowacyjnoœci i Transferu Technologii. Podpisane zosta³y umowy konsorcyjne z partnerami Kêtrzyñskiego Klastera Energii Odnawialnej oraz Ba³tyckiego Klastera Ekoenergetycznego. Zaawansowane s¹ prace nad kolejnymi przedsiêwziêciami w tym zakresie. Infrastruktura Uniwersytetu wzbogacona zosta³a o halê wegetacyjn¹ Wydzia³u Kszta³towania Œrodowiska i Rolnictwa, obiekty edukacyjne w Ba³dach z zakresu drobiarstwa i agrotechnologii oraz laboratorium Wydzia³u Medycyny Weterynaryjnej. Ponadto w 2007 r. zakupiono od PAN-u (na potrzeby Wydzia³u Biologii) budynek przy ul. Prawocheñskiego 5. Oddano te do u ytkowania Miejsk¹ Sieæ Komputerow¹ w Olsztynie, zrealizowan¹ w ramach funduszy pozyskanych z UE. W fazie zasiedlania i wyposa ania wnêtrz jest najwiêksza inwestycja ostatnich lat Biblioteka Uniwersytecka. Aktualnie Uniwersytet realizuje 20 zadañ inwestycyjnych, finansowanych w 29,2% z dotacji MNiSzW, w 28,4% ze œrodków uzyskanych w ramach ZPORR i w 42,4% ze œrodków w³asnych. Opracowanie niniejsze, choæ obszerne w treœci, stanowi fragmentaryczny obraz zaanga owania i pracy œrodowiska uniwersyteckiego. Doceniam wk³ad wszystkich pracowników w rozwój Uniwersytetu i pomna anie jego uprawnieñ akademickich do nich kierujê wyrazy uznania. Dziêkujê spo³ecznoœci za urzeczywistnianie misji Uniwersytetu. Dziêkujê cz³onkom Senatu Akademickiego, Komisji Senackich i Uczelnianych. Serdecznie dziêkujê za wytrwa- ³¹ pracê dla dobra uczelni kolegiom dziekañskim i radom wydzia³ów. S³owa podziêkowania kierujê pod adresem zwi¹zków zawodowych za wspó³pracê i dostrzeganie potrzeb pracowniczych. Za kolejny rok dobrej pracy dziêkujê wszystkim nauczycielom akademickim, pracownikom administracji i obs³ugi a tak e m³odzie y studenckiej, za owocne wspó³dzia³anie na rzecz Uniwersytetu. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê moim najbli szym wspó³pracownikom prorektorom, kanclerzowi, pani kwestor, kierownikom biur administracji uczelni. Wiem, e bez zaanga owania i rzetelnej pracy wszystkich, wype³nianie zadañ stawianych przed Uniwersytetem i osi¹ganie sukcesów nie by³oby mo liwe. W sprawozdaniu opracowanym przez Biuro Rzecznika Prasowego oraz Wydawnictwo UWM wykorzystano materia³y przygotowane przez jednostki administracji: Biuro Rektora, Biuro ds. Kadr i Spraw Socjalnych, Biuro Nauki i Programów Regionalnych, Biuro ds. Kszta³cenia i Spraw Studenckich, Kanclerza, Kwestora, s³u by informatyczne, Biuro Rzecznika Prasowego, a tak e jednostki ogólnouczelniane: Bibliotekê G³ówn¹, Wydawnictwo UWM, Archiwum oraz Akademickie Centrum Mediów i Promocji. Informacje zawarte w sprawozdaniu zosta³y zaopiniowane przez odpowiednie komisje senackie i uzyska³y aprobatê prorektorów. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki 6

7 ROLA UNIWERSYTETU W JEDNOCZ CEJ SIÊ EUROPIE Przemówienie rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof.dr.hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika z okazji inauguracji roku akademickiego 2006/2007 Szanowni Pañstwo! Dzieñ uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego to dzieñ wspólnego wymarszu w drogê, dzieñ nowego pocz¹tku dla ca³ej akademickiej universitas: profesorów i studentów, wyk³adowców i s³uchaczy. Jest to dzieñ sk³aniaj¹cy do pog³êbionej refleksji nad naszym miejscem w nauce i kulturze, wzywaj¹cy do uœwiadomienia sobie naszych zadañ, do okreœlenia naszego powo³ania jako uniwersytetu w ca³okszta³cie ycia narodu, pañstwa i ca³ej jednocz¹cej siê Europy. Refleksja ta wydaje siê szczególnie wa na i potrzebna na progu XXI wieku, który jak pamiêtamy z ró nego rodzaju zapowiedzi mia³ byæ stuleciem niespotykanego dot¹d rozwoju, epok¹ wspania³oœci, tolerancji i otwarcia na innych ludzi. Tymczasem rzeczywistoœæ okazuje siê inna. Wystarczy wspomnieæ o globalnym zdarzeniu krytycznym, jakim by³ atak terrorystyczny na bliÿniacze wie e Centrum Handlu Œwiatowego w Nowym Jorku. By³a to zbrodnia na niewyobra aln¹ dot¹d skalê okrucieñstwa zamys³u, wykonania i tragicznych skutków zamordowania kilku tysiêcy niewinnych ludzi, dokonanego na oczach ca³ego œwiata. Niemniej szokuj¹cym, makabrycznym wydarzeniem globalnym by³o dzieciêce triduum w osetyjskim Bies³anie z pocz¹tku wrzeœnia 2004 r. I tutaj uda³o siê przekroczyæ to, co dotychczas by³o poza wyobraÿni¹: wybraæ na ofiary kilkaset dzieci, osoby najbardziej niewinne spoœród niewinnych. Jako inne, szokuj¹ce wydarzenia krytyczne naszego wieku nale y wskazaæ ataki terrorystyczne w Madrycie i Londynie. Okaza³o siê, e w jednej chwili mog¹ zgin¹æ rozrywani wybuchami zwykli ludzie w ich codziennych miejscach pracy i ycia. Po tych i podobnym im zdarzeniach pocz¹tku XXI stulecia nie mo na nie postawiæ pytania o to czy jest jeszcze mo liwe wychowanie do ufnoœci i yczliwoœci wobec innych ludzi, do zrozumienia, komunikacji i dialogu w tym œwiecie odartym ze z³udzeñ, w œwiecie, w którym ró nice gospodarcze, polityczne, religijne i etniczne staj¹ siê znów Ÿród³em fundamentalistycznych i fanatycznych ideologii uzasadniaj¹cych i usprawiedliwiaj¹cych tak nies³ychane zbrodnie. W dzieñ inauguracji w obecnoœci naszych dostojnych goœci pytamy o rolê uczelni wy szej uniwersytetu w tej trudnej misji edukacji miêdzykulturowej. Podejmujemy zadumê nad sensem naszej pracy, myœlimy o sposobach udoskonalenia naszej dzia³alnoœci oraz poszukujemy odpowiedzi na nurtuj¹ce, myœlê ka dego pracownika naukowego pytania o kondycjê wspó³czesnego uniwersytetu, o to jakie jest jego miejsce w œwiecie ró nego rodzaju przemian i dominacji nowej ekonomii ycia spo³ecznego? 7

8 Szanowni Pañstwo! Jak wiadomo uniwersytet to jeden z najszczêœliwszych pomys³ów œredniowiecznej Europy. Trudno wskazaæ na inn¹ instytucjê, która tak trwale wpisa- ³a siê w jej dzieje i w rozwój kultury ka dego z europejskich narodów, a któr¹ tak chêtnie zaakceptowa³y tak e inne kraje i kontynenty. Oczywiœcie, poszczególne uniwersytety prze ywa³y okresy wzlotów i kryzysów, poddane by³y przez wieki ró norakim reformom, ukszta³towa³y siê ró ne wzorce i typy uniwersyteckiego studium ale przecie wci¹ zachowuj¹ one jak¹œ podstawow¹ sw¹ to samoœæ, wci¹ ciesz¹ siê wysokim presti em w spo³eczeñstwie, wci¹ jednocz¹ i kszta³tuj¹ umys³y elit intelektualnych Europy i œwiata. O tej ywotnoœci uniwersytetu i o jego inspiruj¹cej, kulturotwórczej sile decyduj¹ fundamentalne cechy, dziêki którym mo e on wspomagaæ i czêsto rzeczywiœcie wspomaga cz³owieka (zw³aszcza m³odego) w jego najg³êbszym, cz³owieczym rozwoju i otwartoœci na innych ludzi. Pierwsz¹ z owych kluczowych cech jest poszukiwanie prawdy. Ona w³aœnie oraz poszerzaj¹ca siê wiedza o œwiecie ubogaca cz³owieka, rozwija jego umys³ i daje radoœæ, jakiej adne doraÿne korzyœci nie mog¹ zast¹piæ ani przewy szyæ. Przez dociekanie prawdy rozwija siê jako cz³owiek w³aœnie, jako istota rozumna i otwarta na innych. Uniwersytet daje mu niezrównan¹ szansê takiego rozwoju w dobie wszechogarniaj¹cej kultury blichtru i konsumpcji. Drug¹ fundamentaln¹ cech¹ uniwersytetu jest misja kszta³cenia uniwersalnego. Poszczególne prawdy to maj¹ do siebie, e siê jedna z drug¹ ³¹cz¹, a nabyta wiedza prowokuje do coraz dalszych pytañ i coraz to nowych obszarów zainteresowañ. Wszystkiego, oczywiœcie, wiedzieæ siê nie da, na przeszkodzie staje z³o one bogactwo poznawanej rzeczywistoœci, a tak e ograniczonoœæ ludzkiego umys³u i ca³ej ludzkiej kondycji. Ars longa, vita brevis, jak powiadali staro ytni: ycia nie starczy, by zaspokoiæ ca³¹ nurtuj¹c¹ nas ciekawoœæ. Ale wa ne jest, by sobie uœwiadomiæ ten pe³niejszy kontekst nabywanej wiedzy, by nie poprzestaæ na zawê onym horyzoncie badañ. Tym ró ni siê wykszta³cenie od nabycia w¹skiej specjalizacji, która zreszt¹ sama w sobie staje siê p³ytka i ja³owa, gdy nie uwzglêdnia szerszej perspektywy poznawczej. Uniwersytet nazwê sw¹ bierze w³aœnie st¹d, e programowo niejako oferuje studiuj¹cym takie w³aœnie bogate wykszta³cenie, wykraczaj¹ce daleko poza w¹sk¹ specjalizacjê. Dziêki temu absolwenci zaliczyæ siê mog¹ do elity intelektualnej spo³eczeñstwa. Co wiêcej, nierzadko w³aœnie to pe³niejsze wykszta³cenie, jakie wynosz¹ z uniwersytetu, pozwala im podj¹æ pracê lub funkcjê spo- ³eczn¹ daleko wykraczaj¹c¹ poza nabyt¹ kierunkow¹ wiedzê i aktywnie w³¹czaæ siê w budowê spo³eczeñstwa otwartego. Realizuj¹c wy ej wymienione cechy uniwersytet uczestniczy w szczególnej funkcji formacyjnej wspó³czesnego cz³owieka. Formacja uniwersytecka nigdy nie poprzestaje na poziomie czysto intelektualnym, ale zawsze, od œredniowiecznych czasów, daje mo liwoœæ pe³niejszego osobowego rozwoju studenta, a zw³aszcza zachêca go do otwarcia na innych, do poszerzania jego kontaktów. 8

9 Do najstarszej tradycji uniwersytetów nale a³o budowanie szerszej wspólnoty wewn¹trz danej uczelni, a tak e intensywna wymiana pomiêdzy profesorami i studentami ró nych wy szych szkó³, z wielu krajów. Student stopniowo nie tylko nabywa³ wiedzê w ramach jakiejœ dyscypliny otwartej na universum wiedzy, ale stawa³ siê obywatelem universum, obywatelem œwiata. Uniwersytety by³y przez wieki miejscem spotkañ m³odzie y ró nych nacji, wyznañ i kultur. Zara a³y sw¹ pasj¹ poznawcz¹, otwartoœci¹ na to, co nowe i m³odzieñcz¹ radoœci¹ otoczenia, by³y zaczynem nowej kultury tam, gdzie powstawa³y, a ich absolwenci w naturalny sposób w³¹czali siê do grona tych, którym powierzano wspólne dobro ca³ej spo³ecznoœci. To dlatego w niektórych krajach tabliczki z nazwami miast opatrzone bywaj¹ dumnym dopiskiem miasto uniwersyteckie, by przybywaj¹cy tam wiedzieli, e stoj¹ u bram miasta szczególnego, którego ranga ranga ca³ego miasta podniesiona zosta³a w³aœnie przez to, e yje w nim i promieniuje wokó³ taki oœrodek nauki, kultury i cywilizacji. To dlatego uniwersytety s¹ tak niezast¹pion¹ drog¹ jednoczenia narodów i kultur, s¹ tak nieodzowne w jednocz¹cej siê Europie i œwiecie. W ten sposób uczelnie wy sze realizuj¹ podstawowe zasady tak potrzebnej dzisiaj edukacji miêdzykulturowej, które Duncan Mitchel sformu³owa³ nastêpuj¹co: Zapewniæ wszystkim studentom: po pierwsze szacunek i tolerancjê dla innych, po drugie godnoœæ i szacunek dla siebie. To zreszt¹ jest tylko odmiana krótszego, ale znaczenie starszego przykazania: kochaj bliÿniego, jak siebie samego. To niewiele, ale zarazem bardzo du o. Bêdziemy spo³eczeñstwem wychowuj¹cym ludzi otwartych wtedy i tylko wtedy, kiedy zapewnimy realizacje obydwu cz³onów tej regu³y: zachowywaæ siê wobec innych, obcych tak, abyœmy mogli zachowaæ godnoœæ i szacunek dla samych siebie. Ale te jest tego drugi, równoleg³y, niejako odwrócony warunek. aden inny: polityk, uczony, w³aœciciel, w³adca, szef nie mo e wyrêczaæ nas w osobistych wyborach i decyzjach, w formu³owaniu s¹dów. Prawo wyboru drogi, samodzielnego kszta³towania pogl¹du na œwiat jest elementarnym warunkiem demokratycznej edukacji zjednoczonej Europy. A szansê na m¹dry i samodzielny wybór zwiêksza edukacja do krytycznej m¹droœci, któr¹ uwa- am za g³ówne wyzwanie stoj¹ce przed uniwersytetem we wspó³czesnym œwiecie dominuj¹cej konsumpcji, konformizmu, wielkich korporacji i nowej ekonomii ycia spo³ecznego. Wspomniane wy ej wartoœci le a³y u podstaw tworzenia naszego uniwersytetu i œciœle odpowiadaj¹ jego tradycji. Nale y bowiem podkreœliæ, i Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, choæ m³ody, tak¹ tradycjê posiada. Siêga po dziedzictwo królewieckiej Albertiny, braniewskiego Hosjanum oraz akademickich szkó³ Cieszyna i odzi. W tym dziedzictwie mieœci siê kopernikañskie przes³anie o dochodzeniu do prawdy i jej g³oszeniu, kantowska myœl o potêdze ludzkiego rozumu i herderowskie wezwanie do szanowania ojczystej kultury, jêzyka i prawa narodów do samodzielnego bytu pañstwowego. 9

10 Szanowni Pañstwo! Nasz Uniwersytet wierny tym wartoœciom, stara siê je przekazywaæ studentom tak e poprzez ukazywanie wzorów postêpowania na przyk³adach wyj¹tkowych osób. Dlatego dziœ nadajemy doktorat honoris causa cz³owiekowi wielkiego formatu, który swoim yciem umiejêtnie realizuje wy ej wspomniane wartoœci. Jest nim uczony i polityk niemiecki dr. Wolfgang Schäuble. Jeden z recenzentów wniosku o nadanie doktoratu honorowego panu Schäuble, prof. Janusz Ma³³ek, dostrzega w tym akcie pewien symbol nawi¹zuj¹cy do dziedzictwa Albertiny. Tak jak przed wiekami niemiecka Albertina przyjê³a do swego grona najwybitniejszego polskiego poetê epoki Odrodzenia, Jana Kochanowskiego, jak przyczyni³a siê do odkrycia swej polskiej to samoœci przez Wojciecha Kêtrzyñskiego, tak dziœ Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie czyni cz³onkiem swej spo³ecznoœci niemieckiego mê a stanu Wolfganga Schäuble. Honoruje Go najwy sz¹ godnoœci¹ akademick¹ za budowanie jednoœci Europy, za jego wk³ad w edukacjê miêdzykulturow¹ tak blisk¹ regionowi Warmii i Mazur, za budowanie mostów ponad murami spo³ecznych podzia³ów, namiêtnoœci i ma³oœci ludzkiej, a tak e za ogromne wsparcie udzielane naszemu regionowi. Szanowni Pañstwo! Nadanie godnoœci doktora honoris causa dr. Wolfgangowi Schäuble ma tak e dla nas drugi wymiar, symboliczny. Pragniemy pokazaæ, i uczelnie, œwiat nauki, spo³ecznoœci akademickie potrafi¹ zbli aæ narody. Mamy nadziejê, e ten dzisiejszy fakt przyczyni siê do pog³êbienia dialogu miêdzy Polakami a Niemcami. Bêdzie równie wskazówk¹ dla polityków. Mamy przecie œwiadomoœæ, e dwa wielkie narody, Niemcy i Polacy, s¹siaduj¹cy ze sob¹, przez stulecia wspó³pracowali i yli w zgodzie. Bez uprzedzeñ potrafiliœmy wynieœæ na polski tron dwóch niemieckich w³adców, a polskie ksiê niczki zasiada³y na tronach pañstw niemieckich. W czasie Wiosny Ludów wspólnie walczyliœmy o wolnoœæ wasz¹ i nasz¹. Dopiero rozbiory, nacjonalizm XIX stulecia i II wojna œwiatowa zrodzi³y wrogoœæ i wzajemn¹ niechêæ. Dziœ, gdy tworzy siê europejska wspólnota pañstw nale y polsko-niemieckim stosunkom przyjrzeæ siê bez emocji i uprzedzeñ, by lepiej je u³o yæ w przysz³oœci. Uniwersytet ma prawo w imiê przysz³oœci budowaæ polsko-niemieckie s¹siedztwo na tym, co oba narody ³¹czy³o. Nie znaczy to, e nale y zapominaæ o bolesnej historii, trzeba pamiêtaæ, by nigdy ona siê nie powtórzy³a. Pielêgnowanie tego typu autentycznych wiêzi poprzez Uniwersytet bêdzie z pewnoœci¹ wa n¹ wskazówk¹ dla polityki europejskiej polityki, która mo e przynieœæ mieszkañcom Starego Kontynentu nadziejê i wiarê w przysz³oœæ, pomimo wszystkich stoj¹cych przed Europejczykami i przed ludzkoœci¹ trudnoœci, lêków i zagro eñ. W tym kontekœcie szczególnie aktualne wydaj¹ siê s³owa papie a Jana Paw³a II, jakie wypowiedzia³ stoj¹c przed Bram¹ Brandenbursk¹ w obecnoœci ówczesnego burmistrza Berlina Eberharda Diepgena i kanclerza ca³ych Niemiec Helmuta Kohla, w obecnoœci kamer telewizyjnych z Europy, gdy stwierdzi³:...trzeba tê Bramê otworzyæ na oœcie. 10

11 Otworzyæ j¹ poniek¹d dla czterech s³ów, których dziœ Europa potrzebuje: wolnoœci, prawdy, solidarnoœci i mi³oœci. Otworzyæ, to znaczy te : nie wykluczaæ nikogo adnego cz³owieka i narodu, zw³aszcza najs³abszego z europejskiej wspólnoty, z tworzonych w Europie struktur. Przyjêcie doktoratu honoris causa przez Wolfganga Schäuble poczytujê za docenienie naszego uniwersytetu. Jestem przekonany, e doktorat honorowy nadany przed trzema laty Panu Georgowi Dietrichowi, niemieckiemu filantropowi i humaniœcie i nadawany dzisiaj dr Wolfgangowi Schäuble, bêd¹ s³u yæ przysz³oœci, polsko-niemieckiemu pojednaniu, budowaniu naszej europejskiej wspólnoty, edukacyjnym wyzwaniom stoj¹cym przed naszym uniwersytetem, zacieœnianiu kontaktów naukowych oraz szczególnie regionowi Warmii i Mazur. Szanowni Pañstwo! Inauguruj¹c dziœ nowy rok akademicki, nie chcemy mówiæ o naszych dokonaniach, gdy w uczelni o charakterze naukowo-formacyjnym nie s¹ one w pe³ni uchwytne. Chcia³bym tylko wspomnieæ o zadaniach, które nas czekaj¹, i których realizacja pomo e nam jeszcze lepiej odpowiadaæ na wyzwania, jakie stawia zjednoczona Europa przed uniwersytetami, studentami, a tak e ich nauczycielami. Zadania te nie s¹ zupe³nie nowe. Mimo bogatej oferty kszta³cenia czterdziestu kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, równie bogatej oferty kszta³cenia ustawicznego na studiach podyplomowych i studiach doktoranckich czeka nas wiele pracy nad modernizacj¹ systemu kszta³cenia, nad postawieniem na innowacyjnoœæ, na humanistyczne i techniczne obszary nauki, na modernizacjê wydzia³ów nauk przyrodniczych. W rozpoczynaj¹cym siê roku akademickim chcemy nadal dbaæ o dobry poziom nauczycieli akademickich, d¹ yæ do usamodzielniania siê m³odszych pracowników naukowych poprzez nowe habilitacje i wartoœciowe publikacje. Cieszy fakt, e jakoœæ badañ naukowych, naszych publikacji jest dostrzegana w œwiecie. Œwiadczy o tym ocena Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego dotycz¹ca kategoryzacji wydzia³ów. Nigdy dot¹d tak du a liczba wydzia³ów bo a siedem nie uzyska³a najwy szej I kategorii naukowej. Radoœci¹ dla nas s¹ tak e uzyskane kolejne uprawnienia do kszta³cenia kadry naukowej. Szanowni Pañstwo! Wejœcie Polski do Unii Europejskiej sprawi³o, e otrzymaliœmy mo liwoœæ wykorzystania funduszy europejskich na rozwój kraju i regionu. Sporo tych œrodków trafia do naszego Uniwersytetu, wykorzystujemy je z po ytkiem. Widzimy jak zmienia siê nasz kampus, jak coraz bogatsze i nowoczeœniejsze staj¹ siê laboratoria naukowe. Na tym nie mo emy poprzestaæ. Musimy pozyskaæ jeszcze wiêksze fundusze skoro s¹ takie mo liwoœci w ramach programu rozwoju Polska Wschodnia. Staramy siê, by otrzymane œrodki wykorzystane zosta³y na budowê najwiêkszej w regionie i najnowoczeœniejszej biblioteki, na budowê Regionalnego Centrum Informatycznego, Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa i Jakoœci ywnoœci, Centrum Akwakul- 11

12 tury i In ynierii Ekologicznej, na modernizacjê obiektów naukowo-dydaktycznych dla nauk spo³ecznych, technicznych i biologicznych. Jest miejsce w kampusie na zbudowanie nowoczesnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego nie tylko dla studentów, lecz tak e dla wszystkich mieszkañców naszego miasta i regionu. W realizacji tych i wielu innych zadañ, jakie przed nami stoj¹, a szerzej patrz¹c jakie stoj¹ przed szkolnictwem wy szym w Polsce, konieczne jest zainteresowanie, wsparcie, i wymierna pomoc w³adz naszego kraju. Dlatego w imieniu naszego Uniwersytetu ale tak e ca³ej wspólnoty szkó³ wy szych kierujê na rêce, obecnego wœród nas Pana Premiera i parlamentarzystów, apel i gor¹c¹ proœb¹ o takie wsparcie. Nie mo na zgodziæ siê z faktem, by sprawy tej rangi sta³y siê przedmiotem targów i gier politycznych. Jeœli m³odzie, jak podkreœla³ to zmar³y papie Jan Pawe³ II, jest najwiêkszym skarbem narodu, jest najwiêkszym skarbem Polski, nale y zrobiæ wszystko, by wspieraæ jej rozwój, który s³u yæ bêdzie budowaniu spo³eczeñstwa obywatelskiego i odpowiedzialnego, s³u yæ bêdzie budowaniu spo³eczeñstwa wiedzy XXI wieku, s³u yæ bêdzie budowaniu zjednoczonej Europy. Szanowni Pañstwo! Budz¹c dziœ na pocz¹tku œwiadomoœæ tych wa nych zadañ, tych donios³ych dla Uniwersytetu, regionu, Polski i wspólnej Europy, og³aszam rok akademicki 2006/2007 na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie za otwarty. Quod felix, faustum fortnatumque sit! 12

13 STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE SZANS DLA EUROPY Przemówienie Ministra Spraw Wewnêtrznych RFN, dr. Wolfganga Schäuble z okazji nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie (Olsztyn, 1 paÿdziernika 2006 r.) [Jednoœæ Niemiec i Europy ma swój pocz¹tek w Polsce] Niemcy zawdziêczaj¹ Polsce to, czym s¹ dzisiaj. Zjednoczenie Niemiec zaczê³o siê w Polsce. To st¹d wysz³y sygna³y do prze³omu politycznego w Europie i koñca zimnej wojny. Na pocz¹tku by³ polski Papie i odwa ni ludzie, którzy za swoje przekonania gotowi byli wyjœæ na ulice. Utworzyli zwi¹zki zawodowe, a Koœció³ katolicki wzmocni³ ich swoj¹ si³¹. Jan Pawe³ II, Lech Wa³êsa i Solidarnoœæ oto pocz¹tek procesu, który dziesiêæ lat póÿniej doprowadzi³ do upadku Muru Berliñskiego, zjednoczenia Niemiec, do zakoñczenia wschodnio-zachodnich kontrowersji, procesu, który zakoñczy³ siê wielkim cudem w Niemczech i w Europie. My, Niemcy, zachowamy wdziêcznoœæ dla narodu polskiego za utorowanie nam drogi do zjednoczenia. [Stosunki polsko-niemieckie] Aby wspominaæ przesz³oœæ trzeba j¹ najpierw zaakceptowaæ nawet jeœli dla nas, Niemców, jest ona tak bolesna i wstydliwa. aden inny kraj nie cierpia³ z powodu re imu hitlerowskiego tak bardzo jak Polska. Niesiemy ze sob¹ ten historyczny ciê ar. Nie zapominamy o przyczynie wojny, okupacji, mordu i wypêdzenia. Aby wspominaæ przesz³oœæ, trzeba równie móc jej coœ przeciwstawiæ. Wspomnienie przera aj¹cych wydarzeñ II wojny œwiatowej nie mo e nas znowu podzieliæ. Powinno nam raczej pomóc w przezwyciê eniu tego, co nas dzieli. Tym, co Niemcy i Polacy mog¹ przeciwstawiæ wspólnej historii, jest pojednanie i œwiadomoœæ, e pokonuj¹c przesz³oœæ budujemy europejsk¹ przysz³oœæ. Oczywiœcie rodz¹ siê przy tym trudnoœci i nieporozumienia. Ufam jednak w moc solidnego wspólnego fundamentu. Konflikty s¹ nieod³¹czn¹ czêœci¹ o ywionych stosunków. Wa ne jest raczej to, w jaki sposób je rozwi¹zujemy. Dzielimy z³e wspomnienia ale nie mo emy ich nadu ywaæ. Znamy nasze wzajemne dra liwe miejsca i powinniœmy braæ na nie wzgl¹d. Jako s¹siedzi jesteœmy sobie nawzajem potrzebni, ale przede wszystkim mo emy siê wzajemnie ubogacaæ i wzmacniaæ, i dlatego musimy szukaæ mo liwoœci rozmowy. [Partnerstwo polsko-niemieckie] Przy wszystkich zadra nieniach ostatnich tygodni trzeba stwierdziæ jedno: Polacy i Niemcy s¹ dziœ du o silniej zwi¹zani, ni mo na by³o to sobie wyobraziæ 60 lat temu. Nale ymy do tych samych obozów. yjemy w pokojowej i rozwijaj¹cej siê Europie. Jesteœmy równouprawnionymi partnerami. I ja wierzê w przysz³oœæ naszego partnerstwa. ¹czy nas du o wiêcej ni wspólny rynek z otwartymi granicami i rozbudowanymi stosunkami handlowymi. ¹cz¹ nas wspólne wartoœci a przede wszystkim niezliczone kontakty miêdzyludzkie. Nasze miasta i gminy nawi¹za³y liczne partnerstwa. Kiedy w regionie przygranicznym 13

14 wybuchnie po ar, z pomoc¹ przybywa stra po arna z obu stron granicy. Uczniowie i studenci zdobywaj¹ wiedzê tu i tam, nie bacz¹c na przebieg granicy pañstwa. [Niemiecko-polska wymiana m³odzie y] Spotkania m³odych ludzi nie s¹ tak obci¹ one przesz³oœci¹, jak to jeszcze ma miejsce w przypadku mojej generacji. I jeœli staraniem Polsko-Niemieckiej Wymiany M³odzie y od chwili utworzenia tej instytucji przed piêtnastu laty do koñca 2005 r. spotka³o siê 1,4 milionów m³odych ludzi z Polski i z Niemiec, to ma to olbrzymie znaczenie dla pracy na rzecz porozumienia miêdzy naszymi krajami. Ich wyobra enie o kraju s¹siadów bêdzie bowiem kszta³towa³o przysz³oœæ nasz¹ i ca³ej Europy. Dlatego te musimy wci¹ intensyfikowaæ wymianê m³odzie y. [Stosunki polsko-niemieckie szans¹ dla Europy] Stosunki polsko-niemieckie stanowi¹ szansê dla Europy. Polska i Niemcy, których wzajemne kontakty odzwierciedla³y zawsze sytuacjê w Europie, mog¹ byæ Ÿród³em wa nych impulsów dla europejskiego rozwoju. [Trójk¹t Weimarski] Utworzenie Trójk¹ta Weimarskiego by³o i jest w³aœciwym posuniêciem. Stanowi bowiem œwiadectwo udanego procesu porozumienia niemiecko-francuskiego i polsko-niemieckiego. Wspó³praca miêdzy tymi trzema krajami mo e znacznie przyœpieszyæ proces integracji europejskiej. Dlatego te musimy intensyfikowaæ dialog w ramach Trójk¹ta Weimarskiego i wype³niæ go nowym yciem nie tylko poprzez oficjalne spotkania, lecz przede wszystkim przez codzienna wspó³pracê. [Interesy narodowe id¹ w parze z integracj¹ europejsk¹] Rozwój Polski i Niemiec pokazuje, e interesy narodowe i zbli enie europejskie wzajemnie siê nie wykluczaj¹, lecz wrêcz warunkuj¹. Bez zapocz¹tkowanego przez Polaków rozpadu komunizmu i bez Zjednoczenia Niemiec proces integracji europejskiej nigdy nie post¹pi³by w takim tempie. Potrzebujemy silnych nacji o utrwalonej œwiadomoœci narodowej, abyœmy mogli budowaæ sprawn¹ Europê. Tylko ten, kto wie, kim jest i gdzie jest jego miejsce na ziemi, mo e otworzyæ siê na drugiego cz³owieka. To samoœæ narodowa i jednoœæ europejska to dwie strony tego samego medalu. A sukces ka dego z pañstw cz³onkowskich przyczynia siê do osi¹gniêcia wspólnego sukcesu Unii Europejskiej i odwrotnie. [Przybli enie Europy obywatelom] Jednoœæ i sukces Unii Europejskiej zale ¹ przede wszystkim od tego, czy ludzie identyfikuj¹ siê z europejsk¹ ide¹. Wiele osób ma poczucie, e nasz zglobalizowany œwiat staje siê coraz bardziej jednokszta³tny, a jednoczeœnie coraz bardziej skomplikowany i coraz mniej przejrzysty. Roœnie wiêc potrzeba orientacji i bezpieczeñstwa, a nie abstrakcyjnych tworów, jakim wydaje siê byæ Unia Europejska. Bruksela le y wprawdzie w œrodku Europy, ale dla wielu Europejczyków jest ona bardzo odleg³a: wiadomoœci pokazuj¹ anonimowe biurowce, a przy europejskich 14

15 wyborach nieznane nazwiska na listach do g³osowania. Dlatego te musimy zbli yæ Europê do obywateli. Zw³aszcza m³odzi ludzie dostrzegaj¹ liczne zalety i szanse, jakie niesie ze sob¹ Europa: podró e bez granic, mo liwoœæ studiowania i podjêcia pracy za granic¹. Cieszy³bym siê, jeœli zgromadzeni tu dziœ tak licznie studenci skorzystaliby z mo liwoœci spêdzenia jednego czy dwóch semestrów na jednym z niemieckich uniwersytetów. [Subsydiarnoœæ i podzia³ kompetencji] Nie mo emy nie doceniaæ potrzeby przywi¹zania. Jedynie bliskoœæ wytwarza klimat zaufania i daje orientacjê. Bliskie jest nam miasto, w którym mieszkamy, w którym mamy nasze rodziny i naszych przyjació³. Dlatego te od dawna opowiadam siê za zwiêkszon¹ subsydiarnoœci¹ w Europie: wszystkie kwestie, które miasta i gminy mog¹ rozwi¹zaæ samodzielnie, powinny byæ im pozostawione i rozwi¹zywane na miejscu, tam, gdzie bezpoœrednio dotycz¹ mieszkañców. Potrzebujemy konsekwentnego podzia³u kompetencji miêdzy Uniê i kraje cz³onkowskie. Wci¹ na nowo musimy zadawaæ sobie pytanie, co potrafimy zrobiæ najlepiej, a w czym lepsza bêdzie Europa. Jednym z naszych podstawowych zadañ powinno byæ sensowne po³¹czenie jednoœci i ró norodnoœci. Niektóre obszary polityki jak na przyk³ad stosunek pañstwa i koœcio³a nie potrzebuj¹ adnych europejskich uregulowañ. W tych dziedzinach pañstwa cz³onkowskie kieruj¹ siê ró norodnymi tradycjami i doœwiadczeniami, które maj¹ swoje uzasadnienie. [Wiêcej odwagi europejskiej w kwestiach polityki bezpieczeñstwa i polityki spraw zagranicznych] Aby jednak sprostaæ innym wyzwaniom konieczne s¹ rozwi¹zania europejskie, poniewa nie jesteœmy w stanie zapewniæ wystarczaj¹cego rozwi¹zania na p³aszczyÿnie narodowej. Myœlê tu przede wszystkim o zagro eniu, jakie niesie ze sob¹ miêdzynarodowy terroryzm. Jeœli chcemy uporaæ siê z tym problemem, Europa musi dzia³aæ jednomyœlnie. [Bezpieczeñstwo wewnêtrzne] Zamachy w Londynie i w Madrycie by³y zamachami na nasz wspólny chrzeœcijañsko-wolnoœciowy fundament, wspólny system wartoœci, a tym samym na podstawy naszej wspólnoty. Ale terroryzm miêdzynarodowy nie jest jedynym zagro eniem naszego bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Niepokoi mnie równie przestêpczoœæ zorganizowana i nielegalna migracja. Globalizacja umo liwi³a rozwój terroryzmu, handlu broni¹ i narkotykami, handlu ludÿmi i przemytu w zupe³nie nowym wymiarze. Terroryœci i przestêpcy wykorzystuj¹ otwarte granice, Internet i . Dlatego te kraje cz³onkowskie nie s¹ w stanie samodzielnie zwalczyæ tych zagro eñ. Nasze s³u by policyjne i wywiadowcze musz¹ dzieliæ siê wiedz¹ i wymieniaæ dane, jeœli rzeczywiœcie chcemy skutecznie walczyæ z tymi przestêpstwami. W tej dziedzinie mo emy jeszcze sporo osi¹gn¹æ i ulepszyæ nawet bez nowych propozycji ustaw czy nowych urzêdów. Zale y mi na œcis³ej wspó³pracy, abyœmy mogli osi¹gaæ praktyczne sukcesy i kontynuowaæ zapocz¹tkowane projekty. 15

16 Istnieje ju wspólny urz¹d policyjny Europol, a tak e europejska agencja policji granicznej Frontex z siedzib¹ w Warszawie. Obie instytucje nale- y wzmocniæ. Zarówno Frontex, jak i Europol maj¹ braki kadrowe oraz zbyt ograniczone kompetencje. W tym punkcie pañstwa cz³onkowskie musz¹ wykazaæ siê odwag¹: Frontex i Europol mog¹ byæ tylko tak dobre, jak bêd¹ tego chcia³y kraje cz³onkowskie. [Bezpieczeñstwo zewnêtrzne] Nasze bezpieczeñstwo wewnêtrzne jest dziœ nierozerwalnie zwi¹zane z bezpieczeñstwem zewnêtrznym. A Europa tylko wówczas bêdzie silna na zewn¹trz, jeœli bêdzie stanowczo prezentowa³a wspólne stanowisko. Moglibyœmy o wiele szybciej i efektywniej reagowaæ na sytuacje kryzysowe, gdybyœmy nie decydowali oddzielnie o udziale naszych wojsk w misjach miêdzynarodowych tak, jak to ma teraz miejsce w Libanie. Potrzebujemy w³asnej, europejskiej œwiadomoœci i w³asnej europejskiej zdolnoœci dzia³ania. Byæ mo e potrzebujemy równie armii europejskiej. Podstawowym zadaniem ka dego demokratycznego i wolnoœciowego pañstwa jest ochrona obywatelek i obywateli. To samo dotyczy Europy: Unia Europejska jest nie tylko wspólnot¹ polityczn¹ i gospodarcz¹, lecz równie wspóln¹ przestrzeni¹ bezpieczeñstwa. Wspólna polityka zagraniczna i polityka bezpieczeñstwa jest dlatego motorem integracji i rozwoju to samoœci Europy. A owa wspólna to samoœæ jest potrzebna, jeœli decyzje wiêkszoœci maj¹ byæ rzeczywiœcie respektowane. Nie jest to bowiem mo liwe bez ludzkiego wsparcia. Wspólna polityka zagraniczna to tak e kwestia naszych stosunków z s¹siadami Unii Europejskiej. Dotyczy to partnerstwa z Rosj¹, ale równie stosunków z Ukrain¹ i z innymi pañstwami Europy Wschodniej oraz Po³udniowego Kaukazu. Nie wypracowaliœmy tutaj jeszcze adnej przekonuj¹cej koncepcji. [Polska jako pomost miêdzy Zachodem i Wschodem] Polska jeszcze przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej aktywnie uczestniczy³a w kszta³towaniu polityki wschodniej. I równie dzisiaj, w dialogu z naszymi wschodnimi s¹siadami Polska pe³ni rolê prekursora, którego Niemcy staraj¹ siê wspieraæ ze wszystkich si³. Polska jest idealnym pomostem ³¹cz¹cym stary Wschód i nowy Zachód, pomostem pomiêdzy star¹ i now¹ Europ¹. Polska, podobnie jak i Niemcy le y w œrodku Europy. Polska od dawna by³a i jest czêœci¹ chrzeœcijañsko-zachodniej Europy. Polska mia³a decyduj¹cy wk³ad w ogólnoeuropejsk¹ walkê o wolnoœæ i demokracjê. Polska sama postrzega³a siê jako czubek w³óczni Europ promieniuj¹c daleko na ca³¹ s³owiañsk¹ przestrzeñ. Unia Europejska, a tak e NATO s³usznie czyni¹, odnawiaj¹c i wzmacniaj¹c rolê Polski jako zachodniego ³¹cznika ze Wschodem. To jedna z wielkich szans, jakie przynios³o wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej. 16

17 [Stosunki transatlantyckie] Nie mo emy jednak nigdy zapomnieæ o jednym: Europa silna zewnêtrznie nie powinna i nie mo e konkurowaæ ze Stanami Zjednoczonymi. Wiem, e Polacy podzielaj¹ tê opinie i bardzo mnie to cieszy. Musimy wspólnie propagowaæ dzia³ania, które pozwol¹ Unii Europejskiej staæ siê wa nym filarem transatlantyckiego partnerstwa. Wyzwania przysz³oœci dotycz¹ w takim samym stopniu Stanów Zjednoczonych, jak i Europy, i mo emy sprostaæ im jedynie na drodze œcis³ej wspó³pracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Potrzebujemy silnej Ameryki. A i dla Ameryki wa na jest silna Europa. [Zakoñczenie] Rozwój Unii Europejskiej trwa. Integracja europejska pozwoli³a nam osi¹gn¹æ coœ niepowtarzalnego: uda³o nam siê zapewniæ trwa³y pokój i dobrobyt w Europie. Któ móg³by doceniæ to bardziej ni Polacy i Niemcy? Mamy szansê uczynienia z Europy prawdziwej unii politycznej. Do tego s¹ nam jednak potrzebne silne narody, jak Polacy i Niemcy, narody o silnej samoœwiadomoœci, które potrafi¹ wejœæ we wzajemne relacje w atmosferze wzajemnego zaufania. W naszym w³asnym zarówno narodowym, jak i europejskim interesie potrzebujemy silnej i sprawnej Unii Europejskiej, która zgodnie wspó³dzia³a i jest gotowa przej¹æ odpowiedzialnoœæ na ca³ym œwiecie. 17

18 W POSZUKIWANIU NOWEGO PARADYGMATU WSPÓ CZESNEGO UNIWERSYTETU Przemówienie Rektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr. hab. Ryszarda J. Góreckiego wyg³oszone 1 paÿdziernika z okazji Œwiêta Uniwersytetu 1. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski po oœmiu latach dzia³alnoœci Ostatnie kilkanaœcie lat przynios³o niezwyk³e zmiany w systemie szkolnictwa wy szego w naszym kraju. W zmianach tych w sposób zasadniczy uczestniczy Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski powo³any 1 czerwca 1999 r. Fakt, e obecnie studiuje w Polsce 2 miliony osób, stawia nasz kraj w œcis³ej czo³ówce pañstw europejskich pod wzglêdem liczby studentów na tysi¹c mieszkañców. Rzadko uœwiadamiamy sobie, e co dwudziesty Polak jest studentem. Nie zawsze te pamiêtamy, e co czwarta osoba spotkana na ulicach Olsztyna jest studentem lub pracownikiem naszego Uniwersytetu. Obecnie Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie z prawie 500 profesorami i doktorami habilitowanymi, z uprawnieniami do habilitowania w 11 dziedzinach naukowych oraz nadawania stopnia doktora w zakresie 16 dyscyplin jest jedn¹ z najsilniejszych instytucji naukowych w Polsce pó³nocnej, a jednoczeœnie zatrudniaj¹c ponad 3 tysi¹ce osób najwiêkszym zak³adem pracy w województwie warmiñsko-mazurskim. Warto podkreœliæ, e kszta³c¹c studentów na 39 kierunkach studiów (od przysz³ego roku bêdzie ich 47), tak ró nych, jak np. historia i prawo, dziennikarstwo i pedagogika, matematyka i medycyna weterynaryjna, wielokrotnie czynimy to na trzech poziomach: licencjackim, magisterskim i doktorskim. Sprostanie wymaganiom Deklaracji Boloñskiej i dostosowanie siê do europejskiego modelu kszta³cenia, tzn. prowadzenia studiów ³¹cznie ze studiami doktoranckimi okazuje siê dla nas stosunkowo ³atwe. Z dum¹ mo emy stwierdziæ, e w tak krótkim czasie, pod wzglêdem liczby dyscyplin, w których mamy uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich, mo emy siê porównywaæ z najlepszymi uniwersytetami. W tym miejscu warto powiedzieæ, e mamy obecnie w Polsce ponad 400 szkó³ wy szych od du ych i silnych naukowo uczelni, takich jak UWM, do szkó³ kszta³c¹cych na poziomie zawodowym, na kilku kierunkach i czêsto bez w³asnej kadry naukowej. Te szko³y tak e spe³niaj¹ po yteczn¹ rolê w edukacji m³odych Polaków. Musimy jednak pamiêtaæ, e jeœli chcemy nad¹ aæ za zmianami zachodz¹cymi w najszybciej rozwijaj¹cych siê spo³eczeñstwach, jeœli chcemy, aby najzdolniejsi m³odzi Polacy nie szukali dla siebie miejsca w uczelniach poza granicami naszego kraju, to musimy zrozumieæ, e konieczna jest koncentracja œrodków finansowych, aparatury, najlepszej kadry w kilkunastu centrach naukowych w kraju, które bêd¹ mog³y rywali- 18

19 zowaæ z najlepszymi uczelniami w Europie i œwiecie. Taki model szkolnictwa wy szego z tworzeniem bardzo silnych oœrodków naukowych jest realizowany w tych krajach, które obecnie odnosz¹ najwiêksze sukcesy w tworzeniu nowych technologii i rywalizacji gospodarczej. Nigdy dot¹d tempo zmian technologicznych, wykorzystanie odkryæ naukowych w praktyce nie by³o tak szybkie i wa ne, jak w ostatnim dziesiêcioleciu. Jeœli nasz kraj i nasz region nie bêd¹ potrafi³y w³¹czyæ siê do tej rywalizacji, poprzez m¹dre dalekowzroczne zarz¹dzanie zasobami finansowymi i kadrowymi, to pozostaniemy na obrze- ach Europy nie w sensie geograficznym, lecz w sensie nowoczesnoœci, jakoœci ycia, oferty dla kolejnych generacji. Jesteœmy u progu wyj¹tkowego okresu. Lata s¹ okresem, w którym mo e nast¹piæ skok w unowoczeœnianie naszego kraju. Wymaga to jednak postawienia na rozwój wiedzy i nowoczesnych technologii. S³owa te kierujê przede wszystkim do w³adz samorz¹dowych naszego województwa, do w³adz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego, wskazuj¹c jednoczeœnie, e Uniwersytet Warmiñsko Mazurski w Olsztynie jest uczelni¹ mog¹c¹ byæ jednym z tych centrów naukowych, które w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y o nowoczesnoœci naszego kraju. Daliœmy tego dowody poprzez rozwój Uczelni w ostatnich oœmiu latach. Z jednego z najm³odszych polskich uniwersytetów, powo³anego na prze³omie wieków, staliœmy siê obecnie miejscem kszta³cenia na najwy szym poziomie 40 tysiêcy osób. W ci¹gu oœmiu lat dzia³alnoœci blisko 1000 osób uzyska³o stopieñ doktora, a 200 osób stopieñ doktora habilitowanego. Wprowadziliœmy rozwi¹zania organizacyjne, które doskonale s³u ¹ rozwojowi nauki i m³odych talentów nie tylko w naszym regionie, ale tak e w ca³ym kraju. Ten bardzo zwiêz³y i tu niekompletny bilans dzia³alnoœci UWM w ci¹gu minionych oœmiu lat jego historii, potrzebny jest naszej uniwersyteckiej wspólnocie jako punkt wyjœcia w planowaniu zadañ uczelni na przysz³e lata, w nowym kontekœcie politycznym, ekonomicznym, socjalnym i ideowym; w obliczu coraz to nowych, czêsto bardzo trudnych wyzwañ. By sprostaæ tym wyzwaniom nale y ci¹gle stawiaæ sobie pytanie: jaki paradygmat uniwersytetu najlepiej odpowiada³by wyzwaniom wspó³czesnoœci? 2. Uniwersytet fenomen i wspó³twórca kultury europejskiej W ci¹gu swojej 800 lat licz¹cej historii, uniwersytety europejskie ulega³y stopniowym zmianom, zwi¹zanym ze zmieniaj¹cymi siê potrzebami spo³ecznymi i coraz pe³niejszym poznawaniem oraz rozumieniem przez cz³owieka otaczaj¹cej go rzeczywistoœci. Niemniej do XIX w. pozosta³y wierne swoim zasadniczym celom, dla których je za³o ono, a mianowicie: nauczaniu i wychowywaniu m³odzie y, badaniom naukowym, promowaniu wartoœci intelektualnych i moralnych oraz wykonywaniu okreœlonych us³ug dla spo³eczeñstwa i pañstwa. Nie znaczy to, e wszystkie uniwersytety realizowa³y ca³oœæ 19

20 wymienionych zadañ. Niektóre ogranicza³y siê tylko do nauczania, badania naukowe zostawiaj¹c akademiom i instytutom badawczym, inne natomiast prowadzi³y zarówno dydaktykê, jak i badania naukowe, wychodz¹c z za³o enia, e te ostatnie stanowi¹ conditio sine qua zarówno postêpu cywilizacyjnego, jak i twórczego kszta³cenia m³odzie y. Niezale nie od liczby i charakteru podejmowanych przez wy sze uczelnie zadañ, w ich historii mo na wyodrêbniæ trzy zasadnicze paradygmaty uniwersytetu. Pierwszy paradygmat prezentuje uniwersytet œredniowieczny, który jest oryginalnym tworem tej epoki. Zwany tradycyjnym b¹dÿ klasycznym, zakorzeniony jest w chrzeœcijañskiej wizji rzeczywistoœci i w klasycznej kulturze grecko-rzymskiej. ¹czy w swojej pracy nauczanie, badania naukowe, proponowanie wartoœci, a nawet funkcje us³ugowe, realizuj¹c te wszystkie zadania w niewzruszonym przekonaniu, e istniej¹ absolutne, niezmienne i niezale ne od woli cz³owieka wartoœci, które ten jest w stanie odkryæ i poznaæ. Drugi tzw. pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu w bardzo wielu uczelniach europejskich i amerykañskich zast¹pi³ paradygmat klasyczny. Charakteryzuje siê filozoficznym przekonaniem, e jedyn¹ rzeczywistoœci¹ jest œwiat materialny i e jedynie nauki matematyczno-przyrodnicze pozwalaj¹ go prawdziwie i kompetentnie opisaæ. Zwolennicy czysto pozytywistycznego paradygmatu uniwersytetu, ostro oddzielaj¹ fakty od wartoœci, spychaj¹c te drugie na margines ycia akademickiego b¹dÿ ca³kowicie je stamt¹d usuwaj¹c. Sprzyja temu wspó³czesna, napêdzana konkurencj¹, sytuacja ekonomiczna i socjalna wielu rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê krajów œwiata, w której to sytuacji studenci i ca³e spo³eczeñstwo, traktuj¹ wy sze wykszta³cenie przede wszystkim jako przygotowanie do zawodu, które pozwoli wygraæ na zawodowej p³aszczyÿnie w konkurencji z gorzej wykszta³conymi. W drugiej po³owie XX w., po niezwykle bolesnych doœwiadczeniach, jakich dozna³a Europa i œwiat, zwi¹zanych z wojnami, totalitarnymi ideologiami, zagro eniem broni¹ masowej zag³ady, szybko narastaj¹cym zniszczeniem œrodowiska naturalnego i z wieloma innymi jeszcze negatywnymi zjawiskami, znacz¹co os³ab³a arliwa przedtem wiara w pozytywistycznie rozumian¹ naukê jako w panaceum na wszelkie bol¹czki trapi¹ce ludzki rodzaj. Os³ab³o tak e zaufanie do rozumu oraz wiara w przynosz¹ce ludzkoœci szczêœcie nieustaj¹cy postêp techniczny, wobec realnej perspektywy zag³ady ludzkiej cywilizacji jako jednego z mo liwych skutków tego postêpu. Te wszystkie okolicznoœci nie pozosta³y bez wp³ywu na kszta³t i ducha wspó³czesnego szkolnictwa wy szego. Zrodzi³ siê w ich wyniku trzeci, tzw. postmodernistyczny paradygmat uniwersytetu, prezentuj¹cy g³êboki sceptycyzm w stosunku do przekonania, e jedyn¹ drog¹ do prawdy jest nauka rozumiana pozytywistycznie. Paradygmat postmodernistyczny odrzuca wiêc paradygmaty dawniejsze, zakorzenione w zachodniej filozofii, charakteryzuj¹ce siê wielkim zaufaniem do rozumu, jako w³adzy, która jest w stanie poznaæ ca³¹ rzeczywistoœæ. Rezygnuje z wartoœci absolutnych i niezmiennych. G³osi upadek myœlenia jednoznacznego i pewnego. Prezentuje holistyczn¹ i ekologiczn¹ wizjê rzeczywistoœci. Odchodzi od przekonania, e mamy abso- 20

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania Ramy Wdrażania ZAŁĄCZNIK B Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku: 1. Finansowe aspekty Ram

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DO 0130/57/2008 Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2008 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAKTYKI w ramach projektu Dostosowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przyszłej kadry pracowniczej regionu Warmii i Mazur do wymogów rynku pracy praktyki studentów UWM w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

Rok studiów III DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH KIERUNEK: ENERGETYKA Strona 1 z 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Stosownie do postanowień Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie WyŜszym (Dz.U. z 2005 roku,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi.

nierówności w sferze wpływów, obowiązków, praw, podziału pracy i płacy pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. TEMAT: Nierówności społeczne 6. 6. Główne obszary nierówności społecznych: płeć; władza; wykształcenie; prestiż i szacunek; uprzedzenia i dyskryminacje; bogactwa materialne. 7. Charakterystyka nierówności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów

Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów Regulamin Biura ds. Kształcenia i Studentów I. Postanowienia ogólne 1 1. Biuro ds. Kształcenia i Studentów (KS) jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Uczelni, zgodnie z 23 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

17-20 LISTOPADA 2009 Patronat Honorowy Prezydent Miasta Tarnobrzeg Starosta Powiatu Mieleckiego Starosta Powiatu Jaros³awskiego Prezydent Miasta Przemyœla Patronat Medialny: Serwis edukacyjny kierunkistudiow.pl

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo